Tài liệu Tổ chức thương mại thế giới

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 86 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc. A.§Æt vÊn ®Ò...................................................................................................3 B.Néi dung......................................................................................................5 1.B¶n chÊt cña m« h×nh c«ng ty mÑ – c«ng ty con .......................................5 1.1. C«ng ty mÑ, c«ng ty con lµ g×...................................................................5 1.2. C¸c h×nh thøc cña c«ng ty mÑ, c«ng ty con..............................................7 1.3. Mèi quan hÖ gi÷a c«ng ty mÑ –c«ng ty con...........................................9 1.3.1. M« h×nh c«ng ty mÑ – c«ng ty con......................................................9 1.3.2. Vai trß, chøc n¨ng cña c«ng ty mÑ........................................................11 1.3.3. §Æc trng c¬ b¶n trong nghiÖp vô giao dÞch trong m« h×nh c«ng ty mÑ – c«ng ty con .....................................................................................................13 1.3.4. §Æc trng c¬ b¶n cho nghiÖp vô giao dÞch trong m« h×nh c«ng ty mÑ,c«ng ty con ..............................................................................................................14 2. §iÒu kiÖn, ®Æc ®iÓm h×nh thµnh c«ng ty mÑ – c«ng ty con.......................15 2.1. §Æc ®iÓm cña m« h×nh c«ng ty mÑ – c«ng ty con..................................15 2.2. Sù cÇn thiÕt h×nh thµnh lªn c«ng ty mÑ – c«ng ty con...........................16 2.3. §iÒu kiÖn h×nh thµnh................................................................................16 2.3.1. §iÒu kiÖn h×nh thµnh lªn c«ng ty mÑ – c«ng ty con............................16 2.3.2. Ph¬ng thøc h×nh thµnh c«ng ty mÑ – c«ng ty con................................16 3. ¦u, nhîc ®iÓm cña m« h×nh c«ng ty mÑ – c«ng ty con.............................17 3.1. ¦u ®iÓm...................................................................................................17 3.2. Nhîc ®iÓm................................................................................................17 3.3. KiÕn nghÞ..................................................................................................18 4. Kinh nghiÖm thÕ giíi vµ bµi häc vËn dông..................................................18 C. KÕt luËn.....................................................................................................19 A. §Æt vÊn ®Ò HiÖn nay c¸c tËp ®oµn kinh doanh trªn thÕ giíi thêng cã cÊu tróc ®a d¹ng, trong ®ã phæ biÕn lµ d¹ng cÊu tróc c«ng ty mÑ -c«ng ty con .B¶n chÊt cña d¹ng cÊu tróc nµy lµ trong mét tËp ®oµn cã c«ng ty mÑ ®Çu t vèn vµo c¸c c«ng ty con vµ kiÓm so¸t c¸c c«ng ty con ®ã. Trªn thùc tÕ ë nhiÒu tËp ®oµn ®a quèc gia cã cÊu tróc së h÷u thuéc lo¹i h×nh nµy. ViÖc h×nh thµnh lªn c¸c c«ng ty díi h×nh thøc c«ng ty mÑ - c«ng ty con chÝnh lµ hÖ qu¶ cña sù ph¸t triÓn ë 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tr×nh ®é cao cña thÞ trêng tµi chÝnh víi c¸c ¶nh háng cña ho¹t ®éng ®Çu t tµi chÝnh gi÷a c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n Tríc t×nh h×nh thÕ giíi hiÖn nay vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña níc ta - chóng ta ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa nªn cÇn ph¶i cã c¸c m« h×nh c«ng ty ph¸t triÓn ®óng híng víi ®êng lèi cña §¶ng vµ Nhµ níc ®ång thêi ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh cña níc ta. Víi môc ®Ých ®ã, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· quan t©m ®Õn viÖc x©y dùng m« h×nh Tæng c«ng ty lín cã ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn, c¸c Tæng c«ng ty ®îc thµnh lËp theo m« h×nh Tæng c«ng ty 90-91 ®· n¶y sinh mét sè bÊt cËp vÒ qu¶n lý, vÒ tr¸ch nhiÖm ®ång vèn, vÒ t c¸ch ph¸p nh©n. V× thÕ ®· g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho sù ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty. ChÝnh v× vËy c¸c Tæng c«ng ty cña níc ta trong thêi gian qua vÉn cha ph¸t huy hÕt ®îc vai trß cña m×nh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ trªn thÞ trêng quèc tÕ. NhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã, héi nghÞ lÇn thø 8 Ban chÊp hµnh Trung ¦¬ng §¶ng kho¸ IX ®· chñ tr¬ng x©y dùng mét sè tËp ®oµn kinh tÕ Nhµ níc m¹nh, ®æi míi c¸c Tæng c«ng ty sang m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con . §Ò tµi “C¬ së khoa häc m« h×nh c«ng ty mÑ – c«ng ty con “ lµ mét ®Ò tµi s©u vµ réng. Nhê sù gióp ®ì cña thÇy Lª Thôc, em ®· nghiªn cøu vµ hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Do thêi gian vµ kh¶ n¨ng cã h¹n nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em kÝnh mong ®îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó bµi viÕt cña em ®îc hoµn chØnh h¬n. B. Néi dung 1. B¶n chÊt cña m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con . 1.1. C«ng ty mÑ - c«ng ty con lµ g×? C«ng ty mÑ - c«ng ty con lµ c¸ch gäi cña chóng ta, chuyÓn ng÷ tõ tiÕng Anh “Holding company”vµ “Subsidiaries company” sang TiÕng ViÖt. Tuy thÕ, c¸c tõ nµy kh«ng liªn quan ®Õn hai tõ “mÑ - con” cña TiÕng ViÖt. . Holding company lµ c«ng ty n¾m vèn, Subsidiaries company lµ c«ng ty nhËn vèn. Tõ “mÑ - con” lµ c¸ch gäi suy nªn cã thÓ g©y nhiÒu hiÓu lÇm, nÕu chóng ta kh«ng ®i s©u vµo néi dung cña tõng tõ. Cã thÓ kh¸i qu¸t nh÷ng nÐt chÝnh vÒ c«ng ty mÑ - c«ng ty con nh sau: C«ng ty mÑ - c«ng ty con lµ mét h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt - kinh doanh ® îc thùc hiÖn bëi sù liªn kÕt cña nhiÒu ph¸p nh©n kinh doanh, nh»m hîp nhÊt c¸c 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nguån lùc cña mét nhãm c¸c doanh nghiÖp ; ®ång thêi thùc hiÖn sù ph©n c«ng, hîp t¸c vÒ chiÕn lîc dµi h¹n còng nh kÕ ho¹ch ng¾n h¹n trong s¶n xuÊt kinh doanh gi÷a c¸c doanh nghiÖp ®Ó t¹o ra søc m¹nh chung vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng. Sù liªn kÕt gi÷a c¸c c«ng ty mÑ víi c«ng ty con lµ liªn kÕt vÒ vèn. C«ng ty con ®uîc c«ng ty mÑ ®Çu t vÒ vèn ®ång thêi bÞ c«ng ty mÑ chi phèi b»ng viÖc n¾m gi÷ 50% quyÒn biÓu quyÕt hoÆc n¾m gi÷ quyÒn chØ ®Þnh ®a sè thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ. Nh÷ng c«ng ty dï cã vèn ®Çu t cña c«ng ty mÑ song c«ng ty mÑ kh«ng n¾m quyÒn chi phèi th× kh«ng ph¶i lµ c«ng ty con. Nh vËy, ®Ó trë thµnh c«ng ty mÑ cña c«ng ty kh¸c th× ph¶i cã hai ®iÒu kiÖn: cã vèn ®Çu t vµo c«ng ty ®ã vµ n¾m quyÒn chi phèi c«ng ty ®ã. Nh v©y, c«ng ty mÑ - c«ng ty con kh«ng ph¶i lµ mét m« h×nh tæ chøc. Nã ®îc dïng ®Ó thÓ hiÖn sù chi phèi ( hoÆc lÖ thuéc ) cña mét doanh nghiÖp víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. V× kh«ng ph¶i lµ mét m« h×nh tæ chøc nªn nã kh«ng bÞ cøng nh¾c víi c¸c quyÕt ®Þnh cña bÊt cø cÊp hµnh chÝnh nµo. Mèi quan hÖ gi÷a c«ng ty mÑ víi c«ng ty con ®îc x¸c ®Þnh trong luËt ph¸p vµ ®iÒu lÖ cña c«ng ty, nã t¬ng ®èi æn ®Þnh. Song viÖc h×nh thµnh c«ng ty mÑ - c«ng ty con l¹i rÊt linh ho¹t. Mét c«ng ty con h«m nay cßn lµ c«ng ty con cña c«ng ty kh¸c, song ngµy mai cã thÓ chØ lµ c«ng ty liªn kÕt hoÆc hoµn toµn ®éc lËp víi c«ng ty mÑ nÕu c«ng ty mÑ b¸n mét phÇn hoÆc toµn bé sè cæ phÇn ë c«ng ty con cho ®¬n vÞ kh¸c. Ngîc l¹i, mét c«ng ty cã thÓ trë thµnh c«ng ty mÑ cña mét c«ng ty kh¸c nÕu nã mua l¹i ®îc sè cæ phÇn ®ñ ®Ó së h÷u c«ng ty ®ã. TÊt c¶ sù thay ®æi ®ã kh«ng cÇn bÊt cø mét quyÕt ®Þnh nµo cña c¸c cÊp hµnh chÝnh. TÊt nhiªn, viÖc mua, b¸n, x¸c nhËp, chia t¸ch nµy nÕu nh vît thÈm quyÒn cña doanh nghiÖp th× cÇn ph¶i cã ý kiÕn cña chñ së h÷u. Song nã kh«ng ph¶i lµ c¸c quyÕt ®Þnh mang tÝnh chÊt hµnh chÝnh. Tæ hîp gi÷a c«ng ty mÑ víi c«ng ty con h×nh thµnh lªn tËp ®oµn kinh tÕ. Mét tËp ®oµn cã thÓ nhá, võa hoÆc lín, thËm chÝ rÊt lín tuú theo vÞ trÝ cña c«ng ty mÑ vµ c¸c c«ng ty con trong nÒn kinh tÕ. TËp ®oµn cã thÓ chØ ho¹t ®éng trong mét ®Þa ph¬ng, song còng cã thÓ ho¹t ®éng trong mét vïng, trong c¶ níc hoÆc xuyªn quèc gia. ViÖc h×nh thµnh c«ng ty mÑ - c«ng ty con ®¬ng nhiªn sÏ h×nh thµnh tËp ®oµn kinh tÕ. Muèn cã mét tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh th× ph¶i cã mét c«ng ty mÑ thøc sù v÷ng m¹nh trªn tÊt c¶ c¸c mÆt vèn liÕng, c«ng nghÖ, lÜnh vùc ho¹t ®éng... ®ñ ®Ó gi÷ mét vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ. Kh«ng cã c«ng ty mÑ m¹nh th× kh«ng thÓ cã mét tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ë níc ta hiÖn nay, cïng víi tiÕn tr×nh ®æi míi vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp, ®· xuÊt hiÖn mét sè doanh nghiÖp Nhµ níc cã nhu cÇu chuyÓn ®æi tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo m« h×nh liªn kÕt c«ng ty mÑ - c«ng ty con. §ã lµ c¸c c«ng ty nh Tæng c«ng ty hµng h¶i ViÖt Nam, Tæng c«ng ty c«ng nghiÖp tµu thuû viÖt Nam, ®ang thÝ ®iÓm thùc hiÖn m« h×nh tæng c«ng ty tham gia gãp vèn víi ®¬n vÞ thµnh viªn. C«ng ty Contrexim tuy chØ lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc ®éc lËp, nhng do ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn ®Æc thï còng ®ang thùc hiÖn thÝ ®iÓm m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con. Ngoµi ra cßn cã c¸c c«ng ty nh Tæng c«ng ty Bu chÝnh viÔn th«ng, Tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt nam còng ®ang thùc hiÖn thÝ ®iÓm m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con ... Cßn cã nhiÒu doanh nghiÖp Nhµ níc kh¸c, do diÒu kiÖn ph¸t triÓn s¶n xuÊt - kinh doanh còng ®ang rÊt quan t©m nghiªn cøu m« h×nh nµy. 1.2. c¸c h×nh thøc cña c«ng ty mÑ - c«ng ty con . HiÖn nay, m« h×nh c«ng ty mÑ c«ng ty con ®· dîc c¸c níc c«ng nghiÖp sö dông rÊt nhiÒu. Chóng cã thÓ ®ù¬c ph©n chia díi ba h×nh thøc c«ng ty mÑ chñ yÕu: c«ng ty mÑ tµi chÝnh, c«ng ty mÑ kinh doanh, vµ c«ng ty mÑ lµ ®¬n vÞ nghiªn cøu khoa häc. + C«ng ty mÑ tµi chÝnh chØ thùc hiÖn thuÇn tuý chøc n¨ng ®Çu t vèn vµo c¸c c«ng ty con mµ kh«ng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c. C«ng ty mÑ thêng lµ c¸c ng©n hµng hoÆc c«ng ty tµi chÝnh, thùc hiÖn viÖc ®a d¹ng ho¸ ®Çu t vµo nhiÒu lo¹i h×nh kinh doanh kh¸c nhau, chñ yÕu chØ tËp trung vµo viÖc gi¸m s¸t tµi chÝnh víi môc tiªu lµ nhËn ®îc nhiÒu cæ tøc tõ ho¹t ®éng ®Çu t ®ã vµ khi cã thêi c¬ th× cã thÓ b¸n l¹i cæ phÇn ®Ó kiÕm lêi. C«ng ty mÑ chØ thùc hiÖn quyÒn l·nh ®¹o víi c¸c c«ng ty con b»ng viÖc ®a ra nh÷ng quyÕt s¸ch vÒ nh©n lùc, vËt lùc, s¶n xuÊt, cung øng, tiªu thô s¶n phÈm...mét sè tËp ®oµn ®· thùc hiÖn thµnh c«ng theo m« h×nh nµy lµ c¸c Chaebol cña Hµn Quèc nh: Samsung, Daewoo, c¸c tËp ®oµn cña Trung Quèc nh: Liem Sioe Liong, nh÷ng tËp ®oµn lÊy ng©n hµng lµm trung t©m ë NhËt B¶n nh: Fuji, Mitsubishi, Sanwa... + C«ng ty mÑ kinh doanh th«ng thêng lµ thùc hiÖn kinh doanh ë mét ngµnh nghÒ nµo ®ã vµ cã mét ho¹t ®éng kinh doanh nßng cèt - c«ng ty mÑ lµ doanh nghiÖp ®Çu ®µn trong lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh ®ã. M¹nh vÒ vèn, tµi s¶n, cã tiÒm n¨ng lín vÒ c«ng nghÖ vµ c«ng nh©n kÜ thuËt, cã nhiÒu uy tÝn, ®i tiªn phong trong viÖc khai th¸c thÞ trêng; liªn kÕt, liªn doanh lµm ®Çu mèi 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thùc hiÖn c¸c dù ¸n lín: thùc hiÖn chøc n¨ng trung t©m nh x©y dùng chiÕn lîc, nghiªn cøu ph¸t triÓn, huy ®éng vµ ph©n bæ vèn ®Çu t; ®µo t¹o nh©n lùc; s¶n xuÊt, l¾p r¸p nh÷ng s¶n phÈm næi tiÕng, ®éc ®¸o; ph¸t triÓn c¸c mèi quan hÖ ®èi ngo¹i; tæ chøc ph©n c«ng, giao viÖc cho c¸c c«ng ty con trªn c¬ së hîp ®ång kinh tÕ...Nh vËy c«ng ty mÑ võa thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh, võa thùc hiÖn ho¹t ®éng ®Çu t vèn vµo c¸c c«ng ty con kh¸c, võa lµ ®¬n vÞ trùc tiÕp s¶n xuÊt - kinh doanh, võa cã chøc n¨ng chØ ®¹o vµ hîp t¸c víi c¸c c«ng ty con vÒ thÞ trêng, kÜ thuËt vµ ®Þnh híng ph¸t triÓn. §©y lµ m« h×nh kh¸ thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay. + C«ng ty mÑ lµ c¸c c¬ quan nghiªn cøu khoa häc, nh»m t¹o ra sù hoµ nhËp gi÷a nghiªn có khoa häc vµ s¶n xuÊt - kinh doanh; lÊy liªn kÕt ph¸t triÓn khoa häc - c«ng nghÖ míi lµm liªn kÕt. C¸c c«ng ty con lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊtkinh doanh cã nhiÖm vô øng dông nhanh kÕt qu¶ nghiªn cøu c¸c c«ng nghÖ míi cña c«ng ty mÑ ®Ó biÕn thµnh lùc lîng s¶n xuÊt, chuyÓn giao nhanh c¸c s¶n phÈm ®ã ra thÞ trêng, tõ ®ã n©ng cao ®îc n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c c«ng ty con, ®ång thêi thu håi vèn ®Ó tiÕp tôc ®Çu t trë l¹i cho c«ng t¸c nghiªn cøu, s¶n xuÊt thö nghiÖm. §iÓn h×nh cho viÖc thùc hiÖn liªn kÕt lo¹i nµy lµ tËp ®oµn ChÊn Quèc cña Trung Quèc chuyªn nghiªn cøu, s¶n xuÊt vµ ph©n phèi thuèc chèng ung th do Héi trëng hiÖp héi chèng ung th thÕ giíi V¬ng ChÊn Quèc thµnh lËp... 1.3. Mèi quan hÖ gi÷a c«ng ty mÑ vµ c«ng ty con . Trong mét tËp ®oµn kinh doanh víi cÊu tróc c«ng ty mÑ - c«ng ty con, c«ng ty mÑ ®ãng vai trß lµ c«ng ty ®Çu t tµi chÝnh. C«ng ty mÑ n¾m gi÷ mét tû lÖ vèn cæ phÇn nhÊt ®Þnh , tøc lµ ®Çu t vèn vµo c«ng ty con. NÕu c«ng ty con kh«ng ph¶i lµ c«ng ty cæ phÇn th× nã cã thÓ thuéc lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c, sau nµy cã thÓ lµ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn. Trong ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ViÖt nam, do sù ph¸t triÓn cßn h¹n chÕ cña thÞ trêng chøng kho¸n, h×nh thøc c«ng ty mÑ lµ c«ng ty lín nhÊt chi phèi c¸c c«ng ty thµnh viªn, qua ®ã chi phèi c¶ tËp ®oµn, trong ®ã c«ng ty mÑ võa cã nhiÖm vô cña mét c«ng ty ®Çu t vèn, võa cã c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c, dÔ x©y dùng h¬n vµ cã u thÕ h¬n. Giai ®o¹n ®Çu tiªn hÇu hÕt c¸c c«ng ty mÑ sÏ lµ nh÷ng c«ng ty phi tµi chÝnh. 1.3.1. M« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con. Trong mét tËp ®oµn kinh doanh, viÖc x¸c ®Þnh cÊu tróc tµi chÝnh cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn sù ph¸t triÓn cña tËp ®oµn. XÐt m« h×nh cÊu tróc c«ng ty mÑ - c«ng ty con nh sau: 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 M« h×nh cÊu tróc c«ng ty mÑ - c«ng ty con C«ng ty mÑ C«ng ty con cÊp 1 C«ng ty con cÊp 2 M«i trêng kinh doanh cÊp 1 C«ng ty con cÊp 1 C«ng ty con cÊp 2 M«i trêng kinh doanh cÊp 2 : Quan hÖ qu¶n lý trùc tiÕp : Quan hÖ phèi hîp C¸c c«ng ty con cã nhiÒu cÊp trùc thuéc trùc tiÕp do c«ng ty tõng cÊp døng ra thµnh lËp vµ qu¶n lý. C«ng ty mÑ trùc tiÕp qu¶n lý c«ng ty con cÊp mét nhng theo h×nh thøc t¸ch biÖt ph¸p lý. C«ng ty mÑ vµ c«ng ty con ®îc b×nh ®¼ng víi nhau tríc ph¸p luËt nhng c«ng ty con phô thuéc c«ng ty mÑ vµo vèn, chiÕn lîc vµ phèi hîp kinh doanh. C¸c c«ng ty con cÊp hai liªn hÖ trùc tiÕp víi c¸c c«ng ty con cïng cÊp ®Ó phèi hîp kinh doanh trong c¸c m«i trêng kh¸c nhau. C¸c c«ng ty con c¸c cÊp ®Òu cã t c¸ch ph¸p nh©n ®éc lËp theo luËt ph¸p cña tõng møc trong m«i trêng kinh doanh cô thÓ. C«ng ty mÑ sÏ n¾m gi÷ vµ chi phèi vèn ®Çu t nªn lu«n cã quyÒn quyÕt ®Þnh tèi cao vÒ chiÕn lîc vµ nh©n sù cÊp cao. C«ng ty mÑ kh«ng trùc tiÕp n¾m gi÷ quyÒn ®iÒu hµnh hay ho¹t ®éng tµi chÝnh vµo c«ng ty con. C¸c c«ng ty con hoµn toµn ®éc lËp trong m«i trêng kinh doanh cña nã vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý tríc c¸c ho¹t ®éng ®ã nhng lu«n ho¹t ®éng ®óng híng chiÕn luîc cña c«ng ty mÑ. Khi cã sù sôt gi¶m kinh doanh hay ph¸ s¶n c¸c c«ng ty con, c«ng ty mÑ kh«ng ph¶i ®¬ng ®Çu vÒ mÆt ph¸p lý mµ chØ chÞu tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n trong sè vèn ®· gãp thµnh lËp c«ng ty con theo luËt ®Þnh. 1.3.2. Mèi liªn kÕt gi÷a c«ng ty mÑ vµ c«ng ty con. Tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh theo m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con ®îc thùc hiÖn bëi sù liªn kÕt cña hai hay nhiÒu doanh nghiÖp ®éc lËp ho¹t 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®éng trong nhiÒu nghµnh, nhiÒu lÜnh vùc, nhiÒu khu vùc kh¸c nhau ®Ó t¹o thÕ m¹nh míi nh»m thùc hiÖn môc tiªu nhÊt ®Þnh. Tuy cã t c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, nhng cac doanh nghiÖp ®îc liªn kÕt víi nhau theo nhiÒu møc ®é th«ng qua sù chi phèi tµi chÝnh, ph©n c«ng vµ hîp t¸c trªn c¬ së mét ®iÒu lÖ vµ quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ. Mèi liªn kÕt gi÷a c«ng ty mÑ víi c«ng ty con tuú thuéc chñ yÕu vµo sù chi phèi vÒ nguån lùc tµi chÝnh, ph¬ng thøc ®Çu t, gãp vèn cæ phÇn ®Ó h×nh thµnh c¸c c«ng ty con. B»ng sù khèng chÕ vèn gãp ë nhiÒu møc ®é kh¸c nhau, doanh nghiÖp trë thµnh c«ng ty mÑ cña nhiÒu lo¹i c«ng ty con, tõ ®ã h×nh thµnh mèi liªn kÕt nhiÒu tÇng gi÷a c«ng ty mÑ víi c¸c c«ng ty con chÆt chÏ, nöa chÆt chÏ, láng lÎo. C«ng ty con nµo ®îc c«ng ty mÑ gãp nhiÒu vèn h¬n th× mèi liªn hÖ chÆt chÏ h¬n. quan hÖ gi÷a c«ng ty mÑ víi c«ng ty con ë møc chÆt chÏ nÕu c«ng ty mÑ ®Çu t 100% vèn. Th«ng qua viÖc ®Çu t, khèng chÕ cæ phÇn, c«ng ty mÑ cö ngêi ®¹i diÖn phÇn vèn gãp ®Ó tham gia héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty con. C¸ch thøc nµy kh¸c h¼n víi viÖc giao vèn, cho vay vèn ë chç ®i cïng víi ®Çu t vèn cæ phÇn lµ nh©n sù vµ c¸c giµng buéc kh¸c trong ®iÒu lÖ c«ng ty. Nhê cã c¬ chÕ gãp vèn linh ho¹t, h×nh thµnh mèi liªn kÕt gi÷a c«ng ty mÑ vµ c«ng ty con víi nhau ®Ó h×nh thµnh chØnh thÓ thèng nhÊt c¸c ph¸p nh©n doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo nh÷ng chiÕn lîc ph¸t triÓn chung nhÊt ®Þnh vµ ®ã còng lµ c¬ së ®Ó h×nh thµnh c¸c tËp ®oµn kinh doanh sau nµy. Kinh nghiÖm cña nhiÒu níc cã nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¸t triÓn cho thÊy nhiÒu doanh nghiÖp ®· rÊt thµnh c«ng trong viÖc sö dông c¬ chÕ gãp vèn dÓ hoµn thiÖn tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt, kinh doanh cña m×nh, ph¸t triÓn nhanh chãng víi vµ n¨ng lùc ngµy cµng lím m¹nh, vît ph¹m vi mét nghµnh, mét lÜnh vùc, mét quèc gia chë thµnh nh÷ng tËp ®oµn kinh tÕ quèc tÕ nh: Samsung, Dawoo, Huyndai, IBM, Siemens, Sony... C¬ chÕ gãp vèn cña c«ng ty mÑ còng kh¾c phôc ®îc tån t¹i trong thùc tÕ nh÷ng n¨m qua lµ tÝnh h×nh thøc trong viÖc tæng c«ng ty níc ta nhËn vèn Nhµ níc råi giao vèn cho c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn, bëi nã giao l¹i chÝnh sè vèn mµ doanh nghiÖp thµnh viªn ®ang qu¶n lý, sö dông vµ cha ®iÒu hoµ ®îc vèn cña vèn c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn . Chñ tÞch hoÆc thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty con, ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng ty con chñ lùc cã ®ãng gãp lín vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty mÑ sÏ 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®îc phÐp tham gia vµo héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty. §ång thêi c¬ chÕ nµy ®¶m b¶o g¾n tr¸ch nhiÖm hç trî, t¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¸c mÆt mét c¸ch t¬ng øng cña c«ng ty mÑ ®èi víi c¸c c«ng ty con trong viÖc trÝch lËp chi phÝ qu¶n lý. C¬ chÕ gãp vèn cña c«ng ty mÑ víi nhiÒu møc tuú theo yªu cÇu cña mèi liªn kÕt cïng víi nã lµ sù tham gia cña héi ®ång qu¶n trÞ cña c¸c c«ng ty con sÏ gãp phÇn ®æi míi ho¹t ®éng c¸c c«ng ty tµi chÝnh cña tæng c«ng ty. C¸c nguån vèn cña tæng c«ng ty giao cho c«ng ty tµi chÝnh qu¶n lý vµ ®Çu t gåm nguån vèn uû th¸c ®Çu t, ®iÒu hoµ nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi, ®Çu t tµi chÝnh ra bªn ngoµi , t¨ng cêng tÝnh ®éc lËp cña c¸c c«ng ty tµi chÝnh. C¸c c«ng ty tµi chÝnh nµy l¹i cã mèi liªn kÕt víi c¸c trung t©m tµi chÝnh kh¸c, víi c¸c ng©n hµng nh»m kh¬i th«ng c¸c nguån vèn b¶o ®¶m vèn ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty con, ph©n t¸n c¸c rñi ro. 1.3.3. Vai trß chøc n¨ng cña c«ng ty mÑ - C«ng ty mÑ ®iÒu tiÕt c«ng ty con vÒ hoat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sao cho phï hîp víi ®êng lèi, chñ tr¬ng cña §¶ng, ph¸p luËt, kÕ ho¹ch vµ chÕ ®é cña nhµ níc. Tr¸ch nhiÖm cña c«ng ty mÑ ®èi víi c«ng ty con kh«ng chØ dõng l¹i ë ngêi chñ së h÷u vèn thuÇn tuý. - ChuyÓn ph¬ng thøc qu¶n lý hµnh chÝnh cña Tæng c«ng ty 90 - 91 sang ph¬ng thøc ®iÒu tiÕt qua ®Þa vÞ ph¸p lý cña mét cæ ®«ng. Sù ®iÒu tiÕt cña c«ng ty mÑ ®èi víi c«ng ty con cã hiÖu lùc cao hay thÊp phô thuéc vµo sè vèn cña t¹i c«ng ty con vµ sù xuÊt s¾c cña ngêi ®¹i diÖn. C¸c c«ng ty con gãp vèn nhiÒu h¬n th× liªn kÕt víi c¸c c«ng ty mÑ chÆt chÏ h¬n. C¸c c«ng ty con cã liªn kÕt chÆt chÏ thêng ®îc c«ng ty mÑ dÇu t 100% vèn, tuy lµ ph¸p nh©n ®éc lËp nhng bÞ c«ng ty mÑ chi phèi m¹nh mÏ nh: quyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý, bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt c¸c chøc danh qu¶n lý chñ yÕu, quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh vèn ®iÒu lÖ, phª duyÖt dù ¸n ®Çu t theo quy ®Þnh cña Nhµ níc, quyÕt ®Þnh néi dung, bæ sung, söa ®æi ®iÒu lÖ c«ng ty, ®¸nh gi¸ th«ng qua B¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m, quyÕt ®Þnh sö dông vµ ph©n chia lîi nhuËn... C¸c c«ng ty con cã liªn kÕt chÆt chÏ cã thÓ tham gia gãp vèn ®Ó h×nh thµnh nªn c«ng ty ch¸u nhng ph¶i ®îc sù ®ång ý cña c«ng ty mÑ. - VÒ ®Þa vÞ ph¸p lý Nhµ níc, c«ng ty mÑ lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ, dïng vèn Nhµ níc ®Ó ®Çu t, lÊy lîi nhuËn ®Ó trang tr¶i chi phÝ qu¶n lý vµ nép ng©n s¸ch theo ®Þnh møc. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Víi sè vèn do Nhµ níc giao qu¶n, bé m¸y qu¶n lý c«ng ty mÑ chän n¬i ®Çu t ®Ó trë thµnh cæ ®«ng, cö ®¹i diÖn cho c«ng ty mÑ t¹i c«ng ty con ®Ó tham gia vµo Héi ®ång qu¶n trÞ cña c¸c c«ng ty con 1.3.4. §Æc trng c¬ b¶n trong nghiÖp vô giao dÞch trong m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con. - Giao dÞch ký hîp ®ång: C¸c c«ng ty con vÉn ph¶i tiÕn hµnh giao dÞch theo th«ng lÖ do c¸c c«ng ty ®éc lËp víi nhau. C¸c v¨n b¶n chøng tõ ®Òu thèng nhÊt tõ lóc giao dÞch ®Õn lóc kÕt thóc hîp ®ång. C¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång ph¶i ®Çy ®ñ nhng cã quy ®Þnh gän nhÑ h¬n. Mçi c«ng ty con ®Òu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p lý theo ph¸p luËt n¬i c«ng ty ho¹t ®éng, nªn ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ chøng tõ hîp ph¸p, hîp lÖ. - Giao hµng vµ lËp chøng tõ giao hµng: Giao hµng theo th«ng lÖ Quèc tÕ vµ ph¶i cã ®Çy ®ñ chøng tõ giao hµng. Th«ng thêng, c¸c tËp ®oµn ®a vµ xuyªn quèc gia tæ chøc m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con nµy nªn c¸c c«ng ty con ph¶i ho¹t ®éng ë nhiÒu m«i trêng vµ hÖ thèng ph¸p luËt kh¸c nhau. C«ng ty mÑ vÉn khèng chÕ vµ kiÓm so¸t ®îc c¸c c«ng ty con nhng kh«ng qu¶n lý tËp trung vµ can thiÖp qu¸ s©u vµo c¸c ho¹t ®éng thêng nhËt cña c¸c c«ng ty con. Do ®ã c¸c c«ng ty con vÉn ph¶i lËp ®Çy ®ñ chøng tõ giao hµng cho c¸c c«ng ty con kh¸c theo luËt ®Þa ph¬ng vµ th«ng lÖ Quèc tÕ. - Thanh to¸n theo hîp ®ång cã u ¸i: Ph¬ng thøc thanh to¸n lµ chuyÓn tiÒn hay bï trõ. Do c¸c c«ng ty ®éc lËp nªn cã tµi chÝnh riªng vµ h¹ch to¸n riªng, mÆt kh¸c c¸c c«ng ty con ph¶i phèi hîp víi nhau trªn tinh thÇn hîp t¸c trong cïng mét tËp ®oµn nªn ph¶i cã sù u ¸i víi nhau. - KhiÕu kiÖn nÕu cã tranh chÊp, nhng kh«ng ph¶i ®a ra toµ ¸n hay c¬ quan xÐt xö thø ba. Thêng lµ c«ng ty con ë cÊp nµo sÏ thiÕu kiÖn ngay cho c«ng ty mÑ cÊp trªn trùc tiÕp n¬i cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt. NhiÒu sù vô kh«ng cÇn ph¶i ®a ra toµ nªn chi phÝ ®îc gi¶m h¬n nhiÒu. Do vËy, c¸c giao dÞch ë c¸c Tæng c«ng ty ë ViÖt nam cã thÓ tæ chøc theo m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con nh»m ph¸t huy u ®iÓm cña m« h×nh nµy, bëi lÏ c¸c giao dÞch kinh doanh trong c¸c thµnh viªn Tæng c«ng ty vµ gi÷a Tæng c«ng ty víi c¸c thµnh viªn rÊt gän nhÑ vµ chÆt chÏ. §ång thêi, c¸c giao dÞch nµy ®îc luËt ph¸p ho¸ sÏ gi¶m c¸c quy ®Þnh chi tiÕt cña Tæng c«ng ty víi c¸c c«ng ty thµnh viªn trong qu¶n lý. Tæng c«ng ty vÉn lµ chñ së h÷u 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hîp ph¸p cña c¸c c«ng ty con vµ cã quyÒn ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc chung, nh»m ph¸t huy tèi ®a c¸c nguån lùc cña c¸c c«ng ty. 2. §iÒu kiÖn, ®Æc ®iÓm h×nh thµnh c«ng ty mÑ - c«ng ty con. 2.1. §Æc ®iÓm cña m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con. + C«ng ty mÑ lµ chñ së h÷u cña phÇn vèn gãp vµo c«ng ty con. + C«ng ty con ®îc c«ng ty mÑ gãp vèn nhiÒu h¬n th× cã mèi liªn hÖ víi c«ng ty mÑ chÆt chÏ h¬n. + C«ng ty con liªn kÕt nöa chÆt chÏ, nöa kh«ng chÆt chÏ, cã thÓ lµ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n hoÆc c«ng ty cæ phÇn. + C«ng ty mÑ ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ chñ yÕu. + C«ng ty mÑ ph¶i thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ khi can thiÖp vµo c¸c c«ng ty con chø kh«ng thuÇn tuý theo ®uæi môc tiªu lîi nhuËn. 2.2. Sù cÇn thiÕt h×nh thµnh lªn c«ng ty mÑ -c«ng ty con ë ViÖt Nam. + C¸c doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc tæng c«ng ty còng kh«ng ®îc qu¶n lý tèt. + Qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc sÏ lµm cho ngµy cµng cã nhiÒu doanh nghiÖp kh«ng cßn lµ thµnh viªn cña tæng c«ng ty 90-91. 2.3. §iÒu kiÖn h×nh thµnh. 2.3.1. §iÒu kiÖn ®Ó h×nh thµnh lªn c«ng ty mÑ - c«ng ty con. + Nhµ níc ph¶i ban hµnh luËt míi cho lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy . + Trong c¸c tæng c«ng ty ®îc lùa chän thµnh lËp cÇn chÝnh thøc thµnh lËp c«ng ty mÑ. Nhµ níc ®Çu t tµi chÝnh ®Ó t¹o nªn søc m¹nh cña c«ng ty mÑ. + Ph¶i cã sù ®Çu t vèn cña c«ng ty mÑ vµo c«ng ty con thµnh viªn. + Lùa chän ®Ó cæ phÇn ho¸ mét sè c«ng ty thµnh viªn trong tËp ®oµn nhng c«ng ty mÑ vÉn n¾m tû lÖ % chi phèi vÒ vèn cæ phÇn ®èi víi c«ng ty thµnh viªn ®ã ®Ó gi÷ quyÒn kiÓm so¸t. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.3.2. Ph¬ng thøc h×nh thµnh lªn c«ng ty mÑ, c«ng ty con. + ChuyÓn giao vèn cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc vµo tµi kho¶n vèn cña c«ng ty mÑ. + C«ng ty mÑ lµm thñ tôc thµnh lËp c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc cha cã kÕ ho¹ch cæ phÇn ho¸. + C«ng ty mÑ tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc biÕn chóng thµnh c«ng ty con. + C¸c c«ng ty mÑ s¾p xÕp doanh nghiÖp Nhµ níc cßn l¹i b»ng c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt khi cã ®iÒu kiÖn thÝch hîp. + Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc së h÷u cña c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn trong ®ã Nhµ níc vÉn n¾m cæ phÇn chi phèi t¹i c¸c doanh nghiÖp nµy. 3. ¦u, nhîc ®iÓm cña m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con 3.1. ¦u ®iÓm. + C¸c c«ng ty ®Òu cã ph¸p nh©n riªng phï hîp víi tõng hÖ thèng vµ tõng m«i trêng kinh doanh n¬i c«ng ty hoat ®éng. + C¸c c«ng ty thµnh viªn tù chñ trong kinh doanh. + C¸c c«ng ty mÑ chØ chÞu tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n theo sè vèn gãp theo ®óng ph¸p luËt qui ®Þnh. NÕu c«ng ty con gÆp khã kh¨n hay ph¸ s¶n th× c«ng ty mÑ còng chÞu thua lç nhng kh«ng ph¸ s¶n. + Tuy c¸c c«ng ty con hoµn toµn ®îc tù chñ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nhng c«ng ty mÑ vÉn cã quyÒn së h÷u c«ng ty con vµ khèng chÕ ®îc c«ng ty con theo ®óng ®Þnh híng cña m×nh. + C¸c nghiÖp vô giao dÞch gi÷a c«ng ty mÑ vµ c«ng ty con ®îc gi¶m bít vÒ khèi lîng nhng chÆt chÏ vÒ néi dung. 3.2.Nhîc ®iÓm. Nhîc ®iÓm cña m« h×nh c«ng ty mÑ- c«ng ty con ®îc thÓ hiÖn ë mèi quan hÖ gi· thÈm quyÒn vµ lîi Ých. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.3. KiÕn nghÞ ®Ó kh¾c phôc m©u thuÉn trªn. + X©y dùng qui chÕ lµm viÖc hoÆc qui chÕ phèihîp gi÷a c«ng ty mÑ vµ c«ng ty con vµ gi÷a c¸c c«ng ty thµnh viªn víi nhau. +ThiÕt kÕ mét hÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh phï hîp cho c¶ tËp ®oµn. + X¸c ®Þnh c¬ cÊu héi ®ång qu¶n trÞ hîp lý cho c«ng ty con. 4. Kinh nghiÖm thÕ giíi vµ bµi häc vËn dông. XÐt m« h×nh c«ng ty mÑ- c«ng ty con cña CONSTREXIM + Nguyªn nh©n h×nh thµnh lªn c«ng ty mÑ c«ng ty con. + Sù kh¸c nhau gi÷a m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con cña COSTREXIM víi h×nh thøc tæng c«ng ty hiÖn cã. + Lîi Ých cña c«ng ty mÑ - con mang l¹i cho c«ng ty con. . 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt luËn M« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con lµ mét trong nh÷ng lo¹i h×nh ®îc ¸p dông ngµy cµng réng r·i trªn thÕ giíi vµ ®ã còng lµ c«ng cô ®Ó h×nh thµnh nªn c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia. Nguyªn nh©n thùc sù quan träng nhÊt cña nã chÝnh lµ sù bµnh truíng, më réng cña c¸c c«ng ty lín vµ yªu cÇu chia sÎ, h¹n chÕ rñi ro trong kinh doanh, ®ång thêi cho phÐp thu hót ®îc nhiÒu vèn tõ x· héi mµ vÉn ®¶m b¶o ®îc quyÒn quyÕt ®Þnh trong c«ng ty mÑ còng nh kiÓm so¸t, khèng chÕ ®èi víi c«ng ty con. NhiÒu tËp ®oµn ®· h×nh thµnh mét c«ng ty tµi chÝnh ®Ó qu¶n lý hoÆc chi phi trùc tiÕp c¸c c«ng ty con nh»m t¹o cho c¸c c«ng ty con cã quyÒn chñ ®éng réng r·i h¬n, cã kh¶ n¨ng øng phã linh ho¹t h¬n víi sù biÕn ®éng cña thÞ trêng. NhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã, nghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø ba Ban chÊp hµnh Trung ¦¬ng §¶ng kho¸ IX cña níc ta ®· ®Ò ra chñ tr¬ng thÝ ®iÓm, rót kinh nghiÖm ®Ó nh©n réng viÖc thùc hiÖn chuyÓn c«ng ty Nhµ níc sang ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con. Mét vÊn ®Ò quan träng lµ ph¶i t¹o ra ®îc “h¹t nh©n” c«ng ty mÑ thùc sù cã tiÒm lùc kinh tÕ - tµi chÝnh, ®ñ søc chi phèi vµ kiÓm so¸t c¸c c«ng ty con, ®ång thêi cã nh÷ng c¬ chÕ râ rµng nh»m t¸ch b¹ch râ ph¸p nh©n Tæng c«ng ty víi c¸c ph¸p nh©n mµ Tæng c«ng ty ®Çu t vèn vµo, ph©n ®Þnh râ quyÒn, lîi Ých, tr¸ch nhiÖm cña Tæng c«ng ty víi c¸c c«ng ty con, ph©n cÊp tèi ®a quyÒn cña ®¹i diÖn chñ së h÷u cho héi ®ång qu¶n trÞ, t¸ch b¹ch quyÒn cña ngêi qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh víi quyÒn cña ®¹i diÖn chñ së h÷u nh»m tr¸nh t×nh tr¹ng dÉm ®¹p vÒ chøc n¨ng gi÷a tæng gi¸m ®èc vµ héi ®ång qu¶n trÞ; ®a d¹ng ho¸ m« h×nh tæ chøc vµ kh«ng ¸p ®Æt theo kiÓu “®iÒu lÖ mÉu” nh»m n©ng cao quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña c¸c doanh nghiÖp, híng tíi h×nh thµnh mét m«i trênh c¹nh tranh b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ë trong níc vµ chñ ®éng v¬n ra héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Sau mét thêi gian nghiªn cøu vµ ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy Lª Thôc, em ®· hoµn thµnh bµi viÕt cña m×nh. Do thêi gian, tµi liÖu vµ kh¶ n¨ng cã h¹n nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó bµi viÕt cña em ®îc hoµn chØnh h¬n. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. D. DANH Môc tµi liÖu tham kh¶o 1. T¹p chÝ kinh tÕ ph¸t triÓn – Sè 60 / T6 / 2002. “CÊu tróc c«ng ty mÑ – c«ng ty con vµ m« h×nh t¸i cÊu tróc cña Tæng c«ng ty Nhµ níc’ – Ph¹m Quang Trung. 2. T¹p chÝ kinh tÕ ph¸t triÓn – Sè T5/ 2000. “ Mét sè nghiÖp vô giao dÞch c«ng ty mÑ, c«ng ty con “ - §ç §øc B×nh – T¹ Lîi “. 3. T¹p chÝ kinh tÕ vµ dù b¸o – Sè T12 / 2002. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 “ Mét sè vÊn ®Ò tæ chøc qu¶n lý c¸c Tæng c«ng ty theo m« h×nh c«ng ty mÑ – c«ng ty con “ – Phan Chu Minh. 4. T¹p chÝ kinh tÕ vµ dù b¸o – Sè T9/ 2002 . “ Vµi suy nghÜ vÒ m« h×nh c«ng ty mÑ – c«ng ty con cña Tæng c«ng ty Bu chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam “ – Bïi Xu©n Phong – Ch©u T« Long. 5. T¹p chÝ qu¶n lý Nhµ níc – Sè 1 (72) / 2002. “ Thùc tr¹ng vµ ®Þnh híng ®æi míi cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam theo m« h×nh c«ng ty mÑ – c«ng ty con “ - NguyÔn Xu©n NhËm. 6. T¹p chÝ qu¶n lý Nhµ níc – Sè 12 (71) / 2001. “ §Ó ®a m« h×nh c«ng ty mÑ – c«ng ty con vµo cuéc sèng “ – Lª Sü HiÖp. 7. T¹p chÝ chøng kho¸n ViÖt Nam – Sè 5 / 2002. “ M« h×nh c«ng ty mÑ – c«ng ty con “ – Hoµng Anh. 8. T¹p chÝ nghiªn cøu trao ®æi – Sè T7 / 2001. “ Song sinh mÑ vµ con kh«ng thÓ véi v· ¸p dông míi cho c¸c doanh nghiÖp “ – Ph¹m Quang. 9. T¹p chÝ chøng kho¸n ViÖt Nam – Sè 10 / T10 / 2001. “ Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn “ – NguyÔn Hoµng Anh. 10. T¹p chÝ kinh tÕ ph¸t triÓn – Sè T10 / 2001. “ Hoµn thiÖn c¬ chÕ tµi chÝnh trong c¸c tËp ®oµn kinh doanh ë ViÖt Nam “ – Ph¹m Quang Trung. 11. Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt nam - Sè 31/ 2001. “ M« h×nh thÝ ®iÓm c«ng ty mÑ – c«ng ty con “ – TrÇn ThÞ S¸nh. 12. Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt nam - Sè 151 / 2001. “ Bao giê mÑ trßn con vu«ng “ – Ph¹m Hïng NghÞ. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 13. Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt nam - Sè 151 / 2001. “ C«ng ty mÑ – c«ng ty con SJC trong vßng vo tæ chøc “ – NguyÔn Anh Thi. 14. Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt nam - Sè 51 / 2002. “ M« h×nh c«ng ty mÑ – c«ng ty con “ - §µm H¶i V©n. 16
- Xem thêm -