Tài liệu Tổ chức tài chình, kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại xí nghiệp xây dựng số 1 thuộc công ty

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 178 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Tổ chức tài chình, kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại xí nghiệp xây dựng số 1 thuộc Công ty
CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 LêI NãI §ÇU Trong nÒn kinh tÕ qu¶n lý míi , b¸o c¸o tµi chÝnh lu«n lu«n lµ tæng hoµ c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ, tµi chÝnh nã nãi nªn ®îc tæng thÓ c¸c néi dung vµ gi¶i ph¸p tµi chÝnh tiÒn tÖ ngoµi ra nã cßn cã nhiÖm vô khai th¸c nguån tµi chÝnh t¨ng thu nhËp vµ lµm t¨ng trëng kinh tÕ, qu¶n lý cã hiÖu qu¶. §iÒu ®ã ®ßi hái c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cÇn ph¶i ®îc qu¶n lý b»ng ph¸p luËt. ChÝnh v× thÕ h¹ch to¸n lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng trong nÒn kinh tÕ tµi chÝnh vµ mét vai trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n lý kinh tÕ vµ ®iÒu hµnh, kiÓm so¸t vµ ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh víi t c¸ch lµ mét CCDC qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n lµ mét lÜnh vùc g¾n liÒn víi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh nã ®¶m nhiÖm hÖ thèng th«ng tin cã Ých quyÕt ®Þnh kinh tÕ. V× vËy kÕ to¸n cã mét vai trß ®Æc biÖt quan träng kh«ng chØ víi ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Trong h¹ch to¸n kÕ to¸n cã rÊt nhiÒu c¸c lo¹i h¹ch to¸n, kÕ to¸n kh¸c nhau mçi lo¹i h¹ch to¸n kÕ to¸n ®Òu gi÷ mét vai trß quan träng trong c¸c kh©u qu¶n lý nh : KÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn l¬ng, TSC§ , kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, CCDC...TÊt c¶ c¸c kÕ to¸n trªn ®Òu ®îc cÊu thµnh chÆt chÏ víi nhau t¹o thµnh mét tæng thÓ ®Ó ®a nÒn kinh tÕ cña doanh nghiÖp ph¸t triÓn ®i lªn . KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô lµ ®èi tîng lao ®éng nã lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n kh«ng thÓ htiÕu ®îc trong qu¸ tr×nh sx kinh doanh, c¬ së vËt chÊt chñ yÕu ®Ó h×nh thµnh nªn s¶n phÈm míi. Mét doanh nghiÖp muèn tiÐn hµnh sx kinh doanh hay x©y l¾p nh÷ng c«ng tr×nh míi tríc hÕt ph¶i cã tµi chÝnh ®øng sau ®ã lµ nguyªn liÖu vËt liÖu th× míi hoµn thiÖn ®îc s¶n phÈm hay c«ng tr×nh ®¬cj v× thÕ nguyªn liÖu lµ mét yÕu tè v«cïng quan träng muèn cã nguyªn liÖu vËt liÖu th× c¸c nhµ doanh nghiÖp ph¶i cè g¾ng phÇn ®Êu sao cho chÊt lîng s¶n phÈm cao nhÊt gi¸ thµnh h¹ ®Ó cã thÓ thu ®îc lîi nhuËn cao, chÊt lîng s¶n phÈm sÏ phô thuéc vµo phÇn lín nguyªn vËt liÖu dïng ®Ó sx ra phÇn ®ã. §ång thêi nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín trong tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm nªn nã ®îc chó träng tríc tiªn lµ ®Ó tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ h¹ gi¸ thµnh. Trong ®k kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, chÊt lîng s¶n phÈm xuÊt ra lµ mét yÕu tè sèng cßn cña doanh nghiÖp. Muèn tæ chøc qu¶n lý tèt mäi yÕu tè liªn quan ®Ó sx tõ ho¹t ®éng thu mua vËt liÖu ban®µu cho ®Ðn khi s¶n phÈm hoµn thµnh ®iÒu nµy rÊt khã. ChÝnh v× vËy viÖc sö dông c¸c phiÕu xuÊt nhËp vµ thÎ kho sæ s¸ch vµ c¸c chøng tõ ph¶i liªn quan ®Õn nhau cïng víi viÖc ghi chÐp ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu mua xuÊt nhËp vµ gi÷ trù nguyªn vËt liÖu cã mét vai trß v« cïng quan träng ®Õn nÒn kinh tÕ, tµi chÝnh, nã cung cÊp c¸c th«ng tin ®Ò ra nh»m gi¶i quyÕt c«ng t¸c qu¶n lý NVL, ph¶i nghiªm tóc ®óng ®¾n. Tríc thùc tÕ ®ã em cã nhËn thÊy xÝ nghiÖp x©y dùng sè I thuéc c«ng ty CPXD vµ PTTM Hng Ph¸t n¬i em ®ang thùc tËp em thÊy c¸c c« chó va anh chÞ kÕ to¸n lu«n coi träng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña DN lµ mét c«ng t¸c quan träng trong toµn bé ho¹t ®éng sx kinh doanh, nã cÊu thµnh nªn tµi chÝnh cña xÝ 1 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 nghiÖp. Xong h¹ch to¸n NVL ®îc mua b¸n chñ yÕu trªn thÞ trêng víi gi¸ c¶ tho¶ thuËn, chÞu sù t¸c ®éng cña kinh tÕ nh quy luËt cung cÇu, quy luËt c¹nh tranh, quy luËt gi¸ trÞ ®Òu ®îc diÔn ra ®éc lËp. ChÝnh v× vËy c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ®îc coi lµ c¬ b¶n, gi¶m chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong ®ã h¹ch to¸n kÕ to¸n vËt liÖu, CCDC ®ãng vai trß träng t©m quyÕt ®Þnh lªn tµi chÝnh cña doanh nghiÖp . Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i phßng kÕ to¸n tµi vô ë xÝ nghiÖp x©y dùng sè I thuéc c«ng ty CPXD vµ PTTM Hng Ph¸t cïng víi viÖc häc tËp ë trêng em nhËn thÊy tÇm quan träng to lín cña tµi chÝnh vµ NVL, CCDC cã mét ý nghÜa s©u s¾c trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn ng÷ng ng«i nhµ nã t¹o ra nhngx s¶n phÈm kh¸c nhau. ý nghÜa thùc hiÖn qu¶n lý sö dông NVL,CCDC . Cïng víi sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o cïng c¸c c¸n bé phßng kÕ to¸n ë xÝ nghiÖp x©y dùng sè I thuéc c«ng ty CPXD vµ PTTM Hng Ph¸t em ®· m¹nh d¹n ®i ssau vµo nghiªn cøu chuyªn ®Ò: “Tæ chøc tµi ch×nh, kÕ to¸n NVL,CCDC t¹i xÝ nghiÖp x©y dùng sè I thuéc c«ng ty CPXD vµ PTTM Hng Ph¸t.” Víi môc ®Ých vËn dông lý luËn ®· ®îc häc ë trêng kÕt hîp vío thùc tÕ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ c«ng t¸c cña xÝ nghiÖp mong t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n NVL cña xÝ nghiÖp. B¸o c¸o nµy gåm 3 néi dung chÝnh sau ®©y :  PhÇn I : §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung t¹i c«ng ty CPXD vµ PTTM Hng Ph¸t.  PhÇn II : T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n NVL,CCDC t¹i xÝ nghiÖp x©y dùng sè I .  PhÇn III : NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ thùc tËp. 2 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 phÇn I ®Æc ®iÓm t×nh h×nh chung t¹i CPXD vµ PTTM Hng Ph¸t i . qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty CP®tXD vµ PTTM Hng Ph¸t. C«ng ty CPXD vµ PTTM Hng Ph¸t ra ®êi theo quyÕt ®Þnh cña Bé X©y Dùng vµo th¸ng 11 n¨m 1984 . Víi tªn gäi ban ®Çu lµ XÝ NghiÖp X©y Dùng sè 106 ®Õn nay ®· cã mét bÒ dµy kinh nghiÖm. Trong nh÷ng n¨m qua XÝ NghiÖp X©y Dùng sè I ®· gãp mét phÇn kh«ng nhá ®Ó ®a C«ng Ty CPXD vµ PTTM Hng Ph¸t trë thµnh mét trong nh÷ng ®în vÞ v÷ng m¹nh hµng ®Çu trong toµn tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi. Tªn chÝnh: C«ng ty CPXD vµ PTTM Hng Ph¸t. Tel: 018.884.471 - 018. 888.058 Fax: 018884471 Ngµy 26/03/1993 C«ng ty ®· ®îc Bé X©y Dùng ký quyÕt ®Þnh sè: 148A/BXD-TCL§ chÝch x¸c thµnh lËp trong thêi gian nµy xÝ nghiÖp x©y dùng sè I cïng mét sè xÝ nghiÖp kh¸c còng ®îc ra ®êi. Sau khi thµnh lËp c«ng ty cïng c¸c xÝ nghiÖp cña m×nh ®· ®i vµp ho¹t ®éng mét c¸ch nhanh chãng, víi quy m« chñ yÕu lµ më réng sx vµ kinh doanh nhµ,ay dùng c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng vµ ®« thÞ khu c«ng nghiÖp, ngoµi ra c«ng ty dÉ cïng c¸c xÝ nghiÖp ®i vµo sx cÊu kiÖn bª t«ng, kinh doanh VL x©y dùng... Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn nhËn c¸c c«ng tr×nh cã vèn ®Çu t 100% cña níc ngoµi, trong nh÷ng n¨m 1984-1993 c¸c s¶n phÈm xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ, chÊt lîng s¶n phÈm ngµy cµng cã uy tÝn trªn thÞ trêng. Tõ mét xÝ nghiÖp sè 106 c«ng ty ®· v¬n lªn thµnh mét c«ng ty x©y dùng lín m¹nh trong toµn tæng c«ng ty xËy dùng Hµ Néi. Ngµy 06/04/1997 c«ng ty ®· ®îc bé x©y dùng cÊp chøng chØ hµnh nghÒ x©y dùng sè 151BXD/CSXD . Víi nç lùc cña m×nh c«ng ty ®· kh«ng ngõng v¬n lªn, ngµy 29/04/1993 c«ng ty ®· nhËn ®îc giÊy ®¨ng ký kinh doanh sè 108379 cña träng tµi kinh tÕ Hµ Néi. §Çu n¨m 2000 thÞ trêng kinh tÕ trong níc cã mét sè biÕn ®æi nh¶y vät vÒ ngµnh x©y dùng, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ vµ ph¸t triÓn c¸c khu ®« thÞ, kinh doanh vËt t lËt liÖu x©y dùng. Do mét sè ®Æc ®iÓm thay ®æi m¹nh c«ng ty ®· ®îc Bé Trëng X©y Dùng quyÕt ®Þnh. §Ó thÝch nghi víi ®k nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c«ng ty ®· chñ ®éng tiÕn hµnh ®æi míi quuy tr×nh c«ng nghÖ, n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ c¸n bé c«ng nh©n viªn, t×m kiÕm c¸c ®èi t¸c lµm ¨n míi môc tiªu n©ng cao n¨ng suÊt L§, s¶n phÈm lµm ra ®¹t tiªu chuÈn cña kh¸ch hµng vµ cã thÓ c¹nh tr¹nh víi c¸c c«ng ty kh¸c trªn ®Þa bµn. XÝ nghiÖp x©y dùng sè I : Lµ ®¬n vÞ trùc thuéc cña c«ng ty CPXD vµ PTTM Hng Ph¸t, ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong qu¸ tr×nh häat ®éng sx kinh doanh cña c«ng ty. §©y lµ mét trong nh÷ng thµnh viªn quan träng cña c«ng ty, 3 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc, lµnh nghÒ cïng c¸c kü s giái ®· tham gia ho¹t ®éng trong lÜnh vùc sx kinh doanh c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng. Nh n¹o vÐt ®µo lÊp san lÊp mÆt b»ng, ®êng b·i thi c«ng c¸c mãng c«ng tr×nh, sx c¸c cÊu kiÖn bª t«ng phô kiÖn kim lo¹i cho qu¸ tr×nh kinh doanh cña xÝ nghiÖp. §Ó thÝch nghi víi ®k nÒn kinh tÕ thÞ trêng xÝ nghiÖp ®· tiÕn hµnh ®æi míi quy tr×nh sx kinh doanh vµ t×m kiÕm c¸c ®èi t¸c lµm ¨n víi môc ®Ých n©ng cao n¨ng suÊt l®, s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn cao. Môc tiªu vµ ho¹t ®éng sx kinh doanh: Môc tiªu chÝnh cña xÝ nghiÖp x©y dùng sè I lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, b¶o trî c¸c c«ng tr×nh nhãm B, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng ®« thÞ vµ c«ng nghiÖp, kinh doanh nhµ, sx c¸c cÊu kiÖn bª t«ng, kinh doanh vËt liÖu x©y dùng: Qua qu¸ tr×nh trëng thµnh vµ v÷ng m¹nh cña xÝ nghiÖp x©y dùng sè I b»ng nh÷ng s¶n phÈm cña m×nh trong lÜnh vùc sx kinh doanh ®· t¹o cho m×nh mét chç ®øng c«ng ty uy tÝn trªn thÞ trêng. TÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh mµ xÝ nghiÖp ®· vµ ®ang tham gia thi c«ng ®îc bªn A ®¸nh gi¸ rÊt cao vÒ chÊt lîng tiÕn bé tæ chøc, qu¶n lý thi c«ng c«ng tr×nh cña xÝ nghiÖp cã rÊt nhiÒu kinh nghÖm thi c«ng phÇn viÖc x©y dùng vµ trang trÝ néi thÊt ®Æt ®îc tiªu chuÈn cao cña c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp víi kh¶ n¨ng vµ kinh nghiÖm cña m×nh, xÝ nghiÖp ®· ®îc c«ng ty ®¸nh gi¸ rÊt cao. XÝ nghiÖp hy väng sÏ ®¸p øng ®îc lßng tin cËy cña c¸c b¹n hµng trong lÜnh vùc sx kinh doanh cña ®¬n vÞ. Chóng t«i xin cam kÕt gióp c¸c b¹n hµng ®¹t ®îc môc tiªu cña m×nh, trong suèt chu kú sèng cña dù ¸n vµ c«ng t¸c víi tÊt c¶ c¸c nhµ ®µu t, dï b¹n lµ c¸c c¬ quan chÝnh phñ trung ¬ng, ®Þa ph¬ng, t nh©n hay lµ c¸c nhµ tµi trî ®ang khuyÕn khÝch cho mét c«ng tr×nh viÖn trî...Chóng t«i ®Òu cã thÓ ch¾c ch¾n gióp c¸c b¹n ®¹t ®îc môc tiªu cña m×nh. Víi nh÷ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña xÝ nghiÖp thùc hiÖn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Vèn cè ®Þnh Vèn lu ®éng Vèn ng©n s¸ch NN cÊp: 1.106.963.101 Vèn ng©n s¸ch NN cÊp: 1.564.278.769 Vèn tù bæ sung: 573.175.962 Vèn tù bæ sung 478.091.768 Vèn kh¸c: 994.985.830 Vèn kh¸c: 3.994.330.607 Vèn vay: 784.465.578 Vèn vay: 12.784.436.607 Qu¸ tr×nh ®æi míi tuy cã lóc th¨n lóc trÇm nhng nh×n chung tõ híng ®i ®óng ®¾n, kÕt hîp v¬i ý chÝ nç lùc cña c«ng ty, cña toµn thÓ 375 c¸n bé c«ng nh©n viªn, chØ tiªu ®¹t ®îc hÇu nh c¸c n¨m sau cao h¬n n¨m tríc, cã thÓ xem xÐt qua mét sè chØ tiªu: ChØ tiªu Gi¸ trÞ s¶n lîng Tæng s¶n lîng Nép ng©n s¸ch 2000 9.750.276 3.457.350.000 325.257.400 4 2001 10.205.550 8.482.642.000 405.650.267 2002 7.000.000.000 4.733.980.450 478.450.000 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Thu nhËp b×nh qu©n 820.560.125 854.123.468 950.120.000 HiÖn nay víi sè c«ngnh©n kh«ng qu¸ 375 ngêi kÕt cÊu theo c¸c tæ x©y dùng cã 5 tæ thuéc vµ 7 phßng ban nghiÖp vô. NhiÖm chÝnh cña xÝ nghiÖp lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®« thÞ ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Ó ®a ngµnh x©y dùng ph¸t triÓn, lµ mét ®¬n vÞ nhµ níc – xÝ nghiÖp x©y dùng sè I thuéc c«ng ty CPXD vµ PTTM Hng Ph¸t cã nhiÖm vô ho¹t ®éng sx kinh doanh theo híng khoa häc, dÞch vô vµ x©y l¾p víi môc tiªu ®Ò ra x©y dùng mét “ xÝ nghiÖp vµ c«ng ty” ngµy cµng m¹nh, ®a ngµnh nghÒ, ®a s¶n phÈm, ®a së h÷u theo híng c«ng nghiªph ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ vµ phÊn ®Êu, cè g¾ng tiÕt kiÖm vµ m¹nh d¹n ®Çu t khai th¸c triÖt ®Ó c¸c nguån lùc hiÖn cã ®Ó më ngµnh nghÒ, ®Èy m¹nh sx kinh doanh vµ kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng cña ngêi lao ®éng. Chøc n¨ng hµnh nghÒ chñ yÕu cña xÝ nghiÖp. a. X©y dùng n¹o vÐt vµ båi ®¾p mÆt b»ng, ®µo ®¾p c«ng tr×nh. + §µo ®¾p vËnchuyÓn ®Êt ®¸, san lÊp mÆt b»ng, ®êng b·i. + Thi c«ng c¸clo¹i c«ng tr×nh, x©y l¾p kÕt cÊu c«ng tr×nh . + Trang bÞ néi thÊt, ngo¹i thÊt vµ t¹o kiÕn tróc c¶nh quan c«ng tr×nh. + X©y dùng cÇu cèng qui m« võa vµ nhá b. S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng, phô kiÖn kim lo¹i cho x©y dùng. c. VËn chuyÓn vËtliÖu x©y dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n. d. Kinh doanh nhµ. e. Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng. Tuy míi ®îc thµnh lËp trong qóa tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ ngng xÝ nghiÖp x©y dùng sè I còng cã mét sè thuËn lîi vµ khã kh¨n trong qu¸ tr×nh sx kinh doanh cña m×nh: ThuËn lîi: §îc sù quan t©m cña c«ng ty cïng víi c¸c nhµ ®Çu t cña c¸c c¬ quan qu¶n lý, cïng víi sù cè g¾ng cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp cã sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ cao trong néi bé cØa xÝ nghiÖp, quan hÖ rÊt tèt. TÊt c¶ v× môc tiªu chung “ X©y dùng mét xÝ nghiÖp ngµy cµng giµu m¹nh ”. XÝ nghiÖp ®· v¬n lªn kh¼ng ®Þnh chç ®øng cña m×nh trong c«ng ty vµ trong ngµnh x©y dùng . Trong qu¸ tr×nh x©y dùng cña m×nh ®· cã rÊt nhiÒu c¸c b¹n hµng tin cËy khi hoµn thµnh c«ng tr×nh xÝ nghiÖp ®· ®îc c¸c ®¬n vÞ ®¸nh gi¸ cao trong qu¸ tr×nh kinh doanh, xÝ nghiÖp ®· ®îc c¸c b¹n hµng trao tÆng huy ch¬ng, vµ Bé X©y Dùng trao tÆng huy ch¬ng vµng chÊt lîng cao do chuÈn côc ®o lêng vµ chÊt lîng trao tÆng, ®¹i sù quan Ên §é, Bé Ngo¹i Giao... Khã kh¨n: Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi xÝ nghiÖp cßn cã rÊt nhiÒu khã kh¨n gÆp ph¶i nh thiÕu vèn kinh doanh, vèn ®Çu t vµo thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, viÖc thu håi chËm dÉn ®Õn nî ®ängkÐo dµi lµm cho vßng quay vèn dµi, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n kü thuËt th× thõa vÒ chÊt lîng nhng l¹i thiÕu vÒ chuyªn m«n nghÒ nghiÖp, thiÕu c«ng nh©n lµnh nghÒ, n¨ng lùc cña mét sè c¸n bé c«ng nh©n cßn non yÕu, kh«ng chñ ®éng gi¶i quyÕt ®îc c«ng viÖc cø nhÊt thiÕt ph¶i dùa vµo ban gi¸m ®èc hoÆc trëng phßng. Do c«ng viÖc ®«i khi vÉn cßn tr× trÖ dÉn ®Õn chi phÝ qu¶n lý cao. 5 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Ngoµi ra ®¬n vÞ vÉn cßn thiÕu mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ cïng mét sè dông cô c¸c m¸y mãc. ë ®©y ®a sè lµ thiÕt bÞ cò nªn khi thi c«ng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Khi thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cao tÇng xÝ nghiÖp kh«ng cã c¸c m¸y mãc hiÖn ®¹i ®Ó thùc hiÖn do ®ã ®¬n vÞ ph¶i sö dông thñ c«ng, ®«i lóc ¶nh hëng ®Õn tÝnh m¹ng cña c«ng nh©n. Së dÜ xÝ nghiÖp gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n trªn lµ do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng. V× vËy nhiÖm vô quan träng cña xÝ nghiÖp lµ ph¶i ®Èy m¹nh tiÕn ®é thu håi vèn tÝch cùc gi¶m chi, thùc hiÖn tiÕt kiÖm, t¨ng cêng qu¶n lý c¸c mÆt hµng n©ng cao sx kinh doanh cã l·i, x©y dùng l¹i vèn lu ®éng tiÕp tôc ®Ò nghÞ víi c«ng ty cÊp vèn dÇu t 100% ®Ó trang tr¶i l·i xuÊt kinh doanh, so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n cã néi dung phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lý míi. Thu håi c¸c c«ng nî qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n t¨ng cêng tr¸ch nhiÖm c¸c nh©n thùc hiÖn nghiªm chØnh sù båi thêng vËt chÊt trong viÖc gi÷ g×n tµi s¶n bÞ h háng mÊt m¸t trªn c¬ së gi¶m chi phÝ söa ch÷a . Tõ ®ã chi phÝ s¶n xuÊt còng ®îc gi¶m theo vµ thu håi c¸c c«ng mî xö lý nh÷ng vËt t bÞ ø ®éng kÐm phÈm chÊt ®Ó huy ®éng vèn kinh ®oanh.Thêng xuyªn chÊn chØnh l¹i c«ng t¸c h¹ch to¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm to¸n nguyªn vËt liÖu x¸c ®Þnh tÝnh to¸n gi¸ thµnh, x¸c ®Þnh lç , l·i ngay t¹i ch©n c«ng tr×nh cã nh vËy míi gióp chóng ta lµm c¨n cø ®Ó kÞp thêi trong viÖc chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh lµm c¬ së tham kh¶o c¸c quyÕt ®Þnh gi¸ bæ dù thÇu c¸c c«ng tr×nh sau nµy . HiÖn nay xÝ nghiÖp ®ang phÊn ®Êu ®a híng ®i cña m×nh ®¹t ®îc ISO 9001 – 2000 .§©y lµ c«ng cô ®Ó gióp xÝ nghiÖp ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm , ®¸p øng yªu cÇu kh¸ch hµng luËt ph¸p vµ c¶i tiÕn liªn tôc . HÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng víi ph¹m vi ¸p dông x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ tÊt c¶ c¸c dù ¸n cña xÝ nghiÖp ®Òu ®îc thuª t vÊn thiÕt kÕ ,hoÆc theo b¶n vÏ cña chñ ®Çu t cÊp cho xÝ nghiÖp. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt: Lµ mét xÝ nghiÖp x©y dùng s« I nªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu cña xÝ nghiÖp lµ thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh míi n©ng cÊp. C¶i t¹o hoµn thiÖn l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn níc trang trÝ néi thÊt ngo¹i thÊt. C¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp. HiÖn nay quy tr×nh s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp ho¹t ®éng theo mét qu¸n tr×nh liªn tôc vµ khÐp kÝn tõ qu¸n tr×nh chuÈn bÞ thi c«ng ®Òu qu¸n tr×nh tæ chø thi c«ng.Thi c«ng cña xÝ nghiÖp ®Òu ®îc tiÕn hµnh theo tuÇn tù cña c¸c bíc. 6 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 S¬ ®å qu¸ tr×nh chuÈn bÞ thi c«ng Hîp ®ång ®îc ký Kh¶o s¸t thùc tÕ Hoµn chØnh hå s¬(nhËn tõ A) ThiÕt kÕ thi c«ng c«ng nghÖ tæ chøc Tr×nh duyÖt lÇn thø nhÊt KÕ ho¹ch vÒ vèn KÕ ho¹ch mua s¾m NVL LËp hå s¬ thi c«ng LËp bé m¸y thi c«ng ThÓ hiÖn qua b¶n vÏ thuyÕt minh Ký duyÖt lÇn thø 2 Trang bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ x©y dùng KÕ ho¹ch nh©n sù kü thuËt Kh¶o s¸t thùc tÕ Hoµn chØnh hå s¬ Hoµn chØnh bé m¸y thi c«ng KÕt thóc thêi kú chuÈn bÞ qu¸ tr×nh tæ chøc thi c«ng Kh¶o s¸t hiÖn trêng thi c«ng Dän mÆt b»ng nÒn mãng Thi c«ng nÒn mãng Thi c«ng phÇn th« Hoµn thiÖn c«ng tr×nh NghiÖ m thu vµ bµn giao + Kh¶o s¸t thÞ trêng thi c«ng: §¬n vÞ tiÕn hµnh më c«ng trêng thi c«ng sau khi ®· lùa chän ®îc ph¬ng ¸n thi c«ng phï hîp. +Dän mÆt b»ng nÒn mãng: San lÊp mÆt b»ng cho c«ng tr×nh vµ chuÈn thi c«ng phÇn mãng c«ng tr×nh. +Thi c«ng nÒn mãng: Thi c«ng nÒn mãng theo ®óng quy ®Þnh b¶n vÏ thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh ®· ®îc ký duyÖt. +Thi c«ng phÇn th«:Lµ ®æ khung sµn x©y c¸c têng ng¨n. +Hoµn thiÖn c«ng tr×nh : Bao gåm l¾p ®Æt hÖ thèn ®iÖn níc,s¬n quÐt v«i, s¬n b¶ng batÝt trang trÝ l¾p ®Æt néi thÊt. 7 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 +NghiÖm thu vµ bµn giao : Tæ chøc nghiÖm thu bµn giao ®a c«ng tr×nh vµo ho¹t ®éng, tæ chøc hoµn c«ng, c«ng tr×nh tæ chøc thanh to¸n quyÕt to¸n c«ng tr×nh, b¶o hµnh c«ng tr×nh theo ®óng yªu thiÕt kÕ vµ yªu cÇu chñ ®Çu t ®a ra c¨n cø vµo nh÷ng tho¶ thuËn trªn mang tÝnh nguyªn t¾c vµ quy ph¹m kü thuËt trong hîp ®ång ®· ®a ra. §Ó hoµn thµnh tèt c¸c giai ®o¹n nµy xÝ nghiÖp x©y dùng sè I cã thÓ chia ra c¸c ®éi sau: + §éi x©y dùng sè I : chñ yÕu thi c«ng c¸c c«ng tr×nh vÒ h¹ tÇng c¬ së èng tho¸t níc nÒn b·i. + §éi x©y dùng sè II: X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông c«ng nghiÖp + §éi x©y dùng sè III: C¸c tæ nh tæ hoa s¾t ®éi cÇn cÈu th¸p + §éi x©y dùng sè IV: §éi c¬ ®iÖn níc Mçi ®éi x©y dùng cã mét ®éi trëng ®èi phã c¸n bé kü thuËt nh©n viªn vµ kÕ to¸n thèng kª cña ®éi.Trong ®éi cßn cã cac tæ chøc s¶n xuÊt tuú theo quy m« tæ chøc cña mçi ®éi. II. ®Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp x©y dùng sè I: Lµ mét xÝ nghiÖp x©y dùng nªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu lµ thi c«ng vµ x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh míi n©ng cÊp vµ c¶i t¹o míi c¸c c«ng tr×nh d©n dông , c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ c«ng céng , c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp . Do ®Æc ®iÓm cña x©y dùng c¬ b¶n , s¶n phÈm x©y dùng cã tÝnh chÊt ®¬n chiÕc kÕt cÊu kh¸c nhau . Thêi gian thi c«ng dµi nªn viÖc tæ chøc s¶n xuÊt , tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp ®îc thùc hiÖn theo h×nh thøc trùc tuyÕn tõ xÝ nghiÖp ®Õn c¸c phßng ban , c¸c ®éi c¸c tæ. gi¸m ®èc phã gi¸m ®èc Phßng kü thuËt kÕ to¸n §éi x©y dùng sè I §éi x©y dùng sè II Phßng hµnh chÝnh kÕ to¸n Tæ s¶n xuÊt hoa s¾t §éi c¬ ®iÖn níc Tæ Tæ Tæ Tæ Tæ Tæ Tæ Tæ Tæ Tæ nÒ nÒ mé nÒ nÒ mé s¾t hµn III ®iÖn I II c I II c níc Chøc n¨ng cña tõng bé phËn - §øng ®Çu lµ Gi¸m §èc xÝ nghiÖp: Gi÷ vai trß l·nh ®¹o chung toµn xÝ nghiÖp lµ ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p nhÊt cña xÝ nghiÖp c«ng ty vµ tríc ph¸p luËt lµ ngêi ®¹i diÖn cho quyÒn lîi cho toµn bé c«ng nh© vi3en vµ chÞu tù chØ ®¹o trùc 8 Tæ II CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 tiÕp ®Õn tõng ®éi s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp gióp viÖc cho gi¸m ®èc xÝ nghiÖp phã gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng kh¸c. Phã Gi¸m §èc : cã nhiÖm vô gi¸m s¸t viÖc thi c«ng ë c«ng tr×nh ë toµn bé c«ng tr×nh cña xÝ nghiÖp tham mu cho gi¸m ®èc .VÒ quy ho¹ch ph¹m kü thuËt, thiÕt kÕ tÝnh to¸n lËp khèi lîng thi c«ng. LËp biÖn ph¸p híng dÉn vµ kiÓm tra c«ng t¸c, thi c«ng x©y l¾p c¶ vÒ chÊt lîng vµ tiÕn bé , qu¶n lý c¸c ph¬ng tiÖn thi c«ng phôc vô s¶n xuÊt an toµn lao ®éng, tæ chøc c«ng t¸c nghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh cho bªn A : Bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp cã c¸c phßng ban chuyªn m«n mçi phßng ban ®Òu cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô riªng cña m×nh. Phßng kinh tÕ ho¹ch : Cã nhiÖm vô x©y dùng c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt néi bé xÝ nghiÖp , lËp dù to¸n thi c«ng ph©n bè kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kiÓm tra dù to¸n ®Çu vµo, x©y dùng tiÕn ®é néi bé cho phï hîp víi tiÕn bé x©y dùng cuÈ toµn c«ng tr×nh giao kho¸n vµ thanh to¸n quyÕt to¸n hîp ®ång kinh tÕ néi bé. Ngoµi ra trong phßng cßn cã trëng phong theo dâi chØ ®¹o chung , cïng c¸c cÊn bé theo dâi nh©n sù kiªm lËp c¸c ho¹t ®éng mua b¸n theo dâi sæ s¸ch vµ c¸n bé theo dâi m¸y mãc thi c«ng. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n : Cã nhiÖm vô tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n tæ chøc ghi chÐp kiÓm tra gi¸m s¸t . C¸c nhiÖm vô tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n tæ chøc ghi chÐp kiÓm tra gi¸m s¸t . C¸c nhiÖm vô ho¹t ®éng kÕ to¸n toµi chÝnh diÔn ra trong xÝ nghiÖp t×nh h×nh thanh to¸n thu chi ®¶m b¶o vèn cho xÝ nghiÖp. Phßng kÕ to¸n chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc cã quan hÖ víi c¸c phßng ban nghiÖp vô kh¸c dÔ n¾m b¾t mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh trong c«ng ty. Trong phßng tµi chÝnh kÕ to¸n, kÕ to¸n phô tr¸ch kiÓm kª kÕ to¸n thanh to¸n. C«ng nî vËt t, tæng hîp cïng víi thñ quü kiÓm kª kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh kÕ to¸n quyÕt to¸n néi bé, vËt t vµ tiÒn l¬ng cho xÝ nghiÖp. C¸c ®éi x©y dùng: Cã nhiÖm vô qu¶n lý ®éi vµ tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh theo yªu cÇu nhiÖm vô dîc giao tæ chøc. KÝ hîp ®ång kinh tÕ néi bé thanh to¸n hîp ®ång kho¸n cña ®éi tù lËp vµ ®èi víi lao ®éng qu¶n lý lao ®éng chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc lµ : c«ng nh©n tæ chøc hay ®éi trëng. Ngoµi ®éi trëng ra cßn cã c¸c bé kü thuËt, th kho tæ trëng b¶o vÖ ®éi. S¬ ®å x©y dùng sè i ®éi trëng C¸n bé kü thuËt thñ kho Nh©n viªn kü thuËt ®éi B¶o vÖ XÝ nghiÖp x©y dùng sè 1 ngµy caafng ®îc më vÒ quy mè ¶n xuÊt . Sau khi ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ x©y dùng xÝ nghiÖp ®· giao cho c¸c ®éi thi c«ng thùc hiÖn. §©y lµ h×nh thøc kho¸n gän víi tõng ®éi x©y dùng nh»m n©ng cao tinh thÇn trsch 9 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 nhiÖm ®èi víi c¸n bé cña c«ng trêng ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ddoji x©y dùng chñ ®éng thi cc«ng xÝ nghiÖp sÏ hç trî vèn ®Çu t vµ gi¸m s¸t kiÓm tra. ®Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp x©y dùng sè i 1. ®Æc ®iÓm bé m¸y kÕ to¸n: XÝ nghiÖp x©y dùng sè I : Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n ®éc lËp vµo ®Æc ®iÓm vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn cña xÝ nghiÖp nªn gi¸m ®è vµ kÕ to¸n trëng cña xÝ nghiÖp ®· quyÕt ®Þnh tæ chøc thùc hiÖn chÕ ®é kho¸n tËp trung ®Ó phï hîp víi c¸c ®Æc ®iÓm vµ quy mét ho¹t ®éng c¶u xÝ nghiÖp m×nh. Phßng kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp cã chøc n¨ng nhiÖm vô lµ qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý tµi s¶n h¹ch to¸n gi¸ lËp kÕ htu chi theo kÕ ho¹ch s¶n xót , nhanh chãng b¸o c¸o tµi chÝnh lËp thêi chÝnh x¸c qu¶nlý thu chi theo chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n quy ®Þnh . c¬ cÊu tæ chøc phßng tµi chÝnh kÕ to¸n xÝ nghiÖp x©y dùng sè i Trëng phßng kÕ to¸n Thñ kho ®éi x©y dùng I Thñ quü Thñ kho x©y dng II Nh©n viªn kinh tÕ ®éi * Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô phßng kÕ to¸n Víi chøc n¨ng qu¶n lý tµi chÝnh phßng kÕ to¸n tµi vô xÝ nghiÖp sè I lµ trî lý ®¾c lùc ban gi¸m ®èc ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®øng ®¾n hiÖu qu¶ . Trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh xÝ nghiÖp c¸c phÇn hµnh c«ng viÖc kÕ to¸n ®îc ph©n phèi ®Òu cho c¸c nh©n viªn kÕ to¸n mçi ngêi ®¶m nhiÖm mét mÆt vµ kiªm mét sè phÇn kh¸c. NhiÖm vô c¸c bé phËn kÕ to¸n nh sau: + Trëng phßng kÕ to¸n : Phô tr¸ch phßng kÕ to¸n tµi vô trùc tiÕp tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp, ®ång thêi phô tr¸ch phßng kÕ to¸n vËt t vµ theo dâi vÒ tµi s¶n cè ®Þnh , c¸c chi phÝ s¶n xuÊt trong kú theo tõng c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cho s¶n xuÊt x©y dùng mét c¸ch ®Çy ®ñ chÝnh x¸c ( ®¶m b¶o kh«ng tÝnh thõa thiÕu ) ®èi chiÕu víi bé phËn chi tiÕt ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c sè liÖu kÕ to¸n theo chÕ ®é cña nx vµ nhµ níc quy ®Þnh sau ®ã b¸o c¸o tµi chÝnh. + Thñ quü : Kiªm tÊt c¶ c¸c kÕ to¸n , kÕ to¸n thah to¸n vËt t , sè lîng kÕ to¸n quyÕt to¸n néi bé , vËt t tiÒn l¬ng; nhiÖm vô theo dâi hîp ®ång kinh tÕ c¨n cø vµo chøng tõ thu chi ®îc duyÖt thñ quü tiÕn hµnh ph¸t phiÕu thu tiÒn nép tiÒn , chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tiÒn cña xÝ nghiÖp . Theo dâi b¶n chÊm c«ng ®Ó tÝnh l10 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 ¬ng cho c¸c bé phËn c¨n cø vµo b¶ng l¬ng cña ®¬n vÞ tiÕn hµnh trÝch lËp vµ ph©n bæ tiÒn l¬ng . VÒ kÕ to¸n tµi s¶n vËt liÖu c«ng cô dông cô s¶n xuÊt vµ c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ . PhiÕu lËp tiÒn mÆt cã liªn quan ®a vµo b¶ng thèng kª . Tõ ®ã tÝnh ra gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho trong kú. + Thñ kho : C¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp xuÊt thÎ kho vµ c¸c sæ chi tiÕt vµ c¸c tµi kho¶n sau ®ã ®a cho kÕ to¸n duyÖt . + Nh©n viªn c¸c ®éi : Trùc tiÕp tham gia vµo c«ng t¸c kÕ to¸n vµo c¸c xÝ nghiÖp gióp kÕ to¸n trëng thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c h¹ch to¸n cña ®¬n vÞ m×nh. c¤ng t¸c kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp 1. h×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n HiÖn nay ë xÝ nghiÖp x©y dùng sè I ®ang ¸p dôg h×nh thøc kÕ to¸n “ nhËn ký chung” sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n trªn m¸y më c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt c¸c b¶ng tæng hîp c¸c b¶ng ph©n bè b¶ng kª ...kÕt hîp víi viÖc ghi chÐp theo thø tù thêi gian víi viÖc ghi chÐp theo hÖ thoãng gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt hµng th¸ng , quý , n¨m cã sù ®èi chiÕu kiÓm tra sè liÖu kÕ to¸n gi÷a ghi chÐp hµng ngµy víi viÖc tæng hîp b¸o c¸o cuèi th¸ng . Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ cña h×nh thøc kÕ to¸n chung ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau Chøng tõ gèc Sæ quü Sæ nhËt ký ®Æc biÖt Sæ nhËt ký chung Sæ c¸i Sæ chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy ( §Þnh kú ) Ghi vµo cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra Tr×nh tù h¹ch to¸n kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chung + Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc hîp lÖ ®Ó vµo nhËt ký chung . Nh÷ng chøng tõ nµo kh«ng ®i th¼ng nhËt ký chung th× nhËt ký chung ®Æc biÖt “hay nhËt ký chuyªn dïng vµ b¶n kª khai” 11 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 + Nh÷ng chøng tõ nµo liªn quan ®Õn ®èi tîng h¹ch to¸n chi tiÕ th× ®ång thêi ghi vµo sæ chi tiÕt liªn quan . + Cuèi th¸ng c¨n cø vµo chi tiÕt lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt . C¨n cø vµo sè liÖu chung sæ nhËt ký chung ®Ó vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n liªn quan . + §èi chiÕu sè liÖu gi÷a sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt sau ®ã ®èi chiÕu kiÓm tra lÊy sè liÖu trªn b¶ng kª , nhËt ký chung sæ c¸i c¸c tµi kho¶n vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. *Ph¬ng ph¸p hµng h¹ch to¸n hµng tån kho - XÝ nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn theo gi¸ trÞ gia t¨ng – Ph¬ng ph¸p khÊu trõ. - Ph¬ng ph¸p ghi chÐp nµy thêng cuyªn liªn tôc t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho c¸c lo¹i vËt liÖu trªn c¸c tµi kho¶n vµ sæ tæng hîp trªn s¬ së c¸c chøng tõ xuÊt nhËp kho. 2. C¸c lo¹i chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n ¸p dông. * Chøng tõ sö dông. + PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho. + Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng. + C¸c thÎ kho. + Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t. * Sæ s¸ch kÕ to¸n sö dông. + Sæ chi tiÕt vËt t. + B¶ng kª nhËp vËt t. + B¶ng kª xuÊt vËt t. + B¶ng tæng hîp nhËp-xuÊt-tån vËt t. + Sæ nhËt ký chung. + Sæ c¸i tµi kho¶n. 12 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 3. C¸c tµi kho¶n kÕ to¸n xÝ nghiÖp STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Sè hiÖu 111 112 133 141 142 136 138 152 153 154 211 214 331 334 411 415 416 421 431 511 621 622 627 632 911 tªn tµi kho¶n TiÒn mÆt TiÒn göi ng©n hµng ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc khÊu trõ TiÒn t¹m øng Chi phÝ tr¶ tríc Ph¶i thu néi bé Ph¶i thu kh¸c Nguªn vËt liÖu C«ng cô dông cô Chi phÝ tr¶ tríc TSC§ h÷u h×nh Hao mßn TSC§ Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Nguån vèn kinh doanh Quü dù phßng tµi chÝnh Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm Lîi nhuËn n¨m tríc Quü phóc lîi ®· h×nh thµnh TSC§ Doanh thu Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ s¶n xuÊt chung Gi¸ vèn hµng ho¸ X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 13 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 phÇn II t×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô cña xÝ nghiÖp i. ®Æc ®iÓm, qu¶n lý, ph©n lo¹i, ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô 1. §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cña xÝ nghiÖp xËy dùng sè 1. - XNXD sè I lµ ®¬n vÞ thuéc c«ng ty CPXD vµ PTTM Hng Ph¸t. Lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh lín. C¸c ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu lµ x©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, kinh doanh nhµ s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng, kinh doanh vËt t vËt liÖu x©y dùng. - Nguyªn vËt liÖu lµ mét trong c¸c yÕu tè c¬ b¶n cã qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh tham gia thêng xuyªn vµ trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ¶nh híng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng cña s¶n phÈm. §Æc biÖt trong ngµnh x©y dùng, nguyªn vËt liÖu chÝnh chiÕm 85% trong tæng chi phÝ kh¸ lín ®Ó x©y dùng lªn c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp nhµ cöa, cÇu ®êng... - Trong ®ã nguyªn vËt liÖu chÝnh chiÕm 65% cßn l¹i lµ c¸c nguyªn vËt liÖu phô chiÕm 25% trong tæng ngµnh x©y dùng c¬ b¶n. - C«ng cô dông cô chiÕm tíi 25% nh c¸c trang thiÕt bÞ dïng trong v¨n phßng, ®µ nÑp cèp pha ®Ó phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh trong tæng ngµnh x©y dùng. Hai yÕu tè nµy liªn quan chÆt chÏ víi nhau, nã hç trî nhau ®Ó c«ng tr×nh ngµy mét hoµn thiÖn h¬n n÷a. - Nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cña xÝ nghiÖp rÊt ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i. HiÖn nay xÝ nghiÖp sö dông c¸c vËt liÖu chñ yÕu lµ ®· cã s½n trªn thÞ trêng, gi¸ c¶ Ýt biÕn ®éng. Mét sè v©t liÖu ®îc nhµ níc quy ®Þnh vÒ gi¸ c¶ nh: Xi m¨ng, s¾t thÐp...§©y lµ ®k thuËn lîi cho c«ng t¸c dù tr÷ kh«ng g©y ø ®äng vèn. Cßn mét sè NVL cã khèi lîng lín vµ gi¸ c¶ lu«n biÕn ®éng nhanh nh: G¹ch, v«i, ®¸ d¨m, c¸t...Nh÷ng NVL lµm cho viÖc nhËp xuÊt kho vµ c«ng t¸c b¶o qu¶n rÊt phøc t¹p dÉn ®Õn viÖc b¶o qu¶n NVL trong ngµnh khã kh¨n. - NVL cña xÜ nghiÖp rÊt ®a d¹ng mu«n mµu mu«n vÎ, ®Ó ®¸nh gi¸ ®îc tÝnh chÊt vµ chøc n¨ng cña tõng NVL lµ phÇn rÊt khã trong c«ng t¸c qu¶n lý NVL chÝnh v× thÕ em xin chän ®Ò tµi nµy. 2. C«ng t¸c qu¶n lý vËt t - §Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý vËtliÖu ®¬n vÞ, ph©n c«ng ngêi hay bé phËn chiô tr¸ch nhiÖm gi÷ g×n b¶o qu¶n: - Sau khi phßng kÕ ho¹ch nªn kÕ ho¹ch mua NVL ®Ó cung cÊp kÞp thêi giao cho c«ng tr×nh theo ®óng tiÕn ®é thi c«ng NVL mua vÒ nhËp kho ®· ®îc giao cho c¸c kho b·i cña c«ng tr×nh chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n. 14 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 - §Ó b¶o qu¶n NVL,CCDC ®îc tèt, xÝ nghiÖp ®· cã c¸c nhµ kho ®¶m b¶o kü thuËt an toµn. C¸c nhµ kho cña xÝ nghiÖp ®îc ®Æt ngay t¹i c«ng tr×nh ®ang thi c«ng, ë xÝ nghiÖp cã 2 nhµ kho. C¸c nhµ kho nµy c¸ch c«ng tr×nh kho¶ng 4-5m ë ®ay kho b·i ®îc x©y dùng rÊt tho¸ng vµ kh« r¸o thuËn tiÖn cho viÖc ®Ó NVL nh xi m¨ng,s¾t thÐp... Møc hao hôt trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n, ®Þnh møc sö dông cña tõng NVL... Bªn c¹nh ®ã xÝ nghiÖp còng cÇn ph¶i ®Ò phßng c¸c lo¹i ho¶ ho¹n x¶y ra trong tÊt c¶ c¸c chØ tiªu ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp. VD 1: Ngµy 2 th¸ng 3 n¨m 2003 xÝ nghiÖp ®· mua NVL xi m¨ng, s¾t thÐp vÒ nhËp kho t¹i c«ng tr×nh §éi CÊn. Thñ kho tiÕn hµnh ghi chÐp ph¶n ¸nh sè liÖu vÒ t×nh h×nh thu mua, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho vËt liÖu, tÝnh gi¸ thùc tÕ cña hµng tån kho ®· mua vÒ nhËp kho , sau ®ã tiÕn hµnh ghi chÐp ph¶n ¸nh trªn c¸c thÎ . KÕ to¸n chi tiÕt , vµ tham gia kiÓm kª , ®¸nh gi¸ l¹i vËt liÖu , c«ng cô dông cô s¶n phÈm – hµng ho¸ theo ®óng chÕ ®é cña nhµ níc vµ xÝ nghiÖp . 3. Ph©n lo¹i vËt liÖu , c«ng cô dông cô Mçi doanh nghiÖp cã c¸c ®Æc thï s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nhau nªn viÖc sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau . §Ó thuËn lîi cho viÖc theo dâi vµ qu¶n lý NVL mét c¸ch chÆt chÏ vµ tæ chøc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ , chÝnh x¸c tõng lo¹i vËt liÖu cÇn thiÕ , xÝ nghiÖp ®· ph©n lo¹i chóng theo mét h×nh thøc thÝch hîp . Ph©n lo¹i vËt liÖu lµ viÖc chia vËt liÖu ra thµnh tõng nhãm tõng lo¹i tõng thø vËt liÖu cã cïng mét tiªu thøc nµo ®ã theo yªu cÇu cña qu¶n lý trªn thùc tÕ NVL ®ã . ChÝnh v× thÕ NVL ®îc chia thµnh nh÷ng dßng sau: Nguyªn vËt liÖu chÝnh; Bao gåm c¸c lo¹i NVL tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó cÊu t¹o nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm nh : s¾t , thÐp , xi m¨ng , g¹ch , c¸t ... trong x©y dùng c¬ b¶n . Nöa thµnh phÈm mua ngoµi còng ®îc coi lµ nguyªn vËt liÖu chÝnh. VËt liÖu phô : Lµ c¸c lo¹i vËtliÖu ®îc sö dông lµm t¨ng chÊt lîng s¶n phÈm phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý phôc vô cho s¶n xuÊt cho viÖc b¶o qu¶ ®Ó n©ng cao chÊt lîng tÝnh n¨ng s¶n phÈm nh : C¸c then chèt , ®inh v¶y , cÇu ®Êu ®iÖn , c¸c chôp ®Ìn ... Nhiªn liÖu : Bao gåm c¸c lo¹i khÝ láng ,khi r¾n nh x¨ng dÇu ,than cñi cã t¸c dông t¹o nhiÖt n¨ng cung cÊp nhiÖt lîng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt .Nã sö dông cho c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm ,c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i , m¸y mãc thiÕt bÞ ho¹t ®éng ... Phô tïng thay thÕ : Gåm c¸c phô tïng chi tiÕt dïng thay thÕ söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt , ph¬ng tiÖn vËn t¶i ... ThiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n : Bao gåm c¸c lo¹i thiÕt bÞ cÇn l¾p , x©y dùng vµ thiÕt bÞ kh«ng cÇn l¾p c«ng cô dông cô ,vËt kÕt cÊu , khÝ cô ...v.v dïng cho c«ng t¸c x©y l¾p x©y dùng c¬ b¶n. VËt liÖu kh¸c: Lµ lo¹i vËt liÖu tõ qu¸n tr×nh s¶ xuÊt phÕ liÖu thu håi tõ viÖc thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh. * C¨n cø vµo môc ®Ých c«ng dông nguyªn vËt liÖu ®îc chia thµnh : + Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp : Dïng cho chÕ t¹o s¶n phÈm. + Nguyªn vËt liÖu dïng cho c¸c nhu cÇu kh¸c : Phôc vô cho qu¶n lý ph©n xëng dïng cho nhu cÇu qu¶n lý doanh nghiÖp. 15 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 * Mét sè c¸ch ph©n lo¹i : + Ph©n lo¹i theo quyÒn së h÷u ; Nguyªn vËt liÖu cña doanh nghiÖp vµ NVL do ®i vay . + Ph©n lo¹i theo nguån h×nh thµnh : NVL do mua ngoµi NVL tù gia c«ng chÕ biÕn. 4. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ vËt liÖu , c«ng cô dông cô: a. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu nhËp kho: NVL cña xÝ nghiÖp ®îc nhËp chñ yÕu tõ nguån bªn ngoµi ( do bªn ®Æt hµng chuyÓn sang ) . Mét sè NVL xÝ nghiÖp tù chÕ biÕn ra. Cßn l¹i ®a sè lµ mua tõ bªn ngoµi ®îc xÝ nghiÖp ®¸nh gi¸ theo ®óng thùc tÕ. + §èi víi NVL nhËp kho trong kú ; NVL mua ngoµi : Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho lµ gi¸ mua tr¶ cã thuÕ VAT ®Çu vµo c«ng chi phÝ mua thùc tÕ. Th«ng thêng chi phÝ vËn chuyÓn bèc ®ì do bªn b¸n cung cÊp nªn ®· tÝnh vµo gi¸ b¸n. V× vËy gi¸ vËt liÖu nhËp kho lµ gi¸ trªn ho¸ ®¬n cha cã thuÕ VAT. + Gi¸ thùc nhËp, thùc tÕ vËt liÖu , dông cô thu håi ; Lµ gi¸ do héi ®ång ®¸nh gi¸ tµi s¶n ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ trÞ hiÖn cã cña vËt liÖu dông cô cña tõng lo¹i mét. VD 1: T¹i xÝ nghiÖp th¸ng 3 n¨m 2003, xÝ nghiÖp ®· nhËp kho c¸c lo¹i s¾t thÐp nh sau: NT DiÔn gi¶i Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1/3 Tån ®Çu th¸ng 417 4.924 2.053.308 12/3 NhËp thÐp gai fi 22 LD 1.064,2 4.929 7.907.101,8 14/3 NhËp thÐp gai fi 6 TN- fi 8 TN 4.364 5.172 22.570.608 16/3 NhËp thÐp fi 18 TN 2.737,8 4.829 13.220.836,2 18/3 D©y thÐp fi 1 50 6.381 319.050. 20/3 ThÐp gai fi 8 LN 3.133 4.982 15.605.473 Tæng céng 61.676.377 Bao gåm thuÕ GTGT 10 % 6.167.637,7 Tæng céng: 67.844.014,7 b. Gi¸ vËt liÖu dông cô xuÊt kho xÝ nghiÖp ®· ¸p dông theo ph ¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc Theo ph¬ng ph¸p nµy c¸c lo¹i vËt liÖu dông cô nµo nhËp ban ®Çu sÏ ®îc xuÊt tríc, xuÊt hÕt sè lÇn nhËp tríc míi ®Õn sè lÇn nhËp sau theo gi¸ thùc tÕ tõng lÇn nhËp. Nh vËy vËt liÖu tån kho ®Çu kú sÏ xuÊt dïng ®Çu tiªn .TrÞ sè hµng xuÊt kho ®îc tÝnh b»ng c¸ch c¨n cø vµo sè lîng vËt liÖu xuÊt kho vµ ®¬n gi¸ lÇn nhËp tríc nhÊt cã trong kho .TrÞ gi¸ vËt liÖu tån cuèi kú ®îc tÝnh theo lîng tån kho vµ ®¬n gi¸ vËt liÖu nhËp sau cïng. C«ng thøc: Gi¸ thùc tÕ cña NVL – CCDC xuÊt dïng = Gi¸ thùc tÕ cña NVL , CCDC nhËp theo tõng lÇn nhËp kho tríc x Sè lîng NVL, CCDC xuÊt dïng trong kú thuéc sè lîng tõng lÇn nhËp kho VD 1 : T¹i xÝ nghiÖp th¸ng 3 n¨m 2003 XN ®· xuÊt kho cho c«ng tr×nh §éi CÊn s¾t ,thÐp, c¸c lo¹i ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh .Trªn phiÕu nhËp 16 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 11.3: XuÊt thÐp gai fi 10 TN: 417 Gi¸ thùc tÕ: 4.924 ® 13.3: XuÊt thÐp gai fi 22 LD: 16.041,2 Gi¸ thùc tÕ: 4.929 ® 15.3: XuÊt thÐp gai fi 6 TN-fi 8 TN: 4.364 Gi¸ thùc tÕ: 5.172 ® 17.3: XuÊt thÐp fi 18 TN : 2.737,8 Gi¸ thùc tÕ: 4.829 ® 19.3: D©y thÐp fi 1 50 Gi¸ thùc tÕ: 6.318 ® 21.3: ThÐp gai fi 8 TN 2.683 Gi¸ thùc tÕ: 4.981 ® XÝ nghiÖp ®· h¹ch to¸n theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc §¬n vÞ tÝnh : kg NT DiÔn gi¶i Sè lîng Gi¸ thùc tÕ Thµnh tiÒn 11.3 XuÊt thÐp gai fi 10 TN 234 4.924 1.152.216 13.3 XuÊt thÐp gai fi 10 TN 183 4.924 901.092 XuÊt thÐp gai fi 22 LD 562 4.929 2.770.098 15.3 XuÊt thÐp gai fi 22 LD 1.042,2 4.929 5.137.003,8 XuÊt thÐp gai fi 6TN – fi 8 750 5.172 3.979.000 TN 17.3 XuÊt thÐp fi 6 TN – fi 8 TN 3.614 5.172 18.691.608 XuÊt thÐp fi 18 TN 2.548 4.829 12.304.292 19.3 XuÊt thÐp fi 18 TN 189,8 4.829 916.544,2 D©y thÐp fi 1 35 6.318 221.130 XuÊt d©y thÐp fi 1 15 6.318 94.770 XuÊt thÐp gai fi 8 TN 2.683 4.981 13.364.023 Tån cuèi 21/3 2.244.600 Gi¸ trÞ thùc tÕ VL tån kho cuèi th¸ng = 61.676.377 – 59.431.777 = 2.244.600 XÝ nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn ®Ó ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu v× khèi lîng kh«ng lín l¾m nªn ®a sè xÝ nghiÖp mua vµo bao nhiªu th× xuÊt hÕt bÊy nhiªu cho nªn gi¸ thùc tÕ cña NVL nhËp vµo b»ng gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt ra. c. Ph¬ng ph¸p ph©n bæ c«ng cô dông cô Do NVL, CCDC tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm cho nªn ®Ó tiÖn cho viÖc tiÝnh to¸n chÝnh x¸c gi¸ trÞ NVL, CCDC chuuyÓn dÞch vµo chi phÝ s¶n xuÊt. ChÝnh v× vËy, kÕ to¸n ph¶i ¸p dông ph¬ng ph¸p ph©n bæ CCDC vµ NVL cho hîp lý víi tõng bé phËn s¶n xuÊt cña m×nh. + §èi víi NVL : Tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó t¹o nªn s¶n phÈm nªn khi mua NVL vÒ ®Õn ®©u xÝ nghiÑep ®em xuÊt dïng hÕt ®Õn ®ã. + §èi víi CCDC: Gãp phÇn tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh t¹o lªn s¶n phÈm khi mua v× xÝ nghiÖp còng kh«ng thÓ xuÊt dïng ®îc hÕt. ChÝnh v× vËy, xÝ nghiÖp ®· chän ph¬ng ph¸p ph©n bæ ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. + Dïng ph¬ng ph¸p ph©n bæ 1 lÇn: Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông cho c¸c c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ nhá nhng cã quy m« lín. Theo ph¬ng ph¸p nµy, khi c«ng cô dông cô xuÊt dïng th× toµn bé gi¸ trÞ CCDC sÏ ®îc chuyÓn hÕt 1 lÇn vµo chi phÝ SXKD. VD: Trªn phiÕu xuÊt kho ngµy 5/3/2003 cña xÝ nghiÖp. 17 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 - GhÕ gç : 12 chiÕc §¬n gi¸ : 1.500 = 54.000 ® - Bót bi : 36 chiÕc §¬n gi¸ : 85.000 = 425.000 ® - Thíc kÎ : 5 c¸i §¬n gi¸ : 310.400 = 310.400 ® - Qu¶ chæi lßng m¸y : 1 c¸i §¬n gi¸ : 360.000 = 360.000 ® - Ph¶n gç : 1 chiÕc §¬n gi¸ : 250.000 = 250.000 ® Tæng céng : 1.916.900 KÕ to¸n ph©n bæ 1 lÇn vµo qu¶n lý : Nî TK 642 1.916.900 Cã TK 153 1.916.900 + XÝ nghiÖp còng dïng ph¬ng ph¸p ph©n bæ dÇn : Ph¬ng ph¸p nµy, ®ßi hái víi NVL, CCDC xuÊt dïng cã gÝa trÞ lín, thêi gian dµi sö dông dµi, viÖc xuÊt dïng kh«ng ®Òu ®Æn gi÷a cÊc th¸ng lµm ¨n, nh bµn vi tÝnh, tñ tµi liÖu, kÐt s¾t, m¸y tÝnh c¸ nh©n, m¸y in, bµn lµm viÖc. §©y lµ c¸c c«ng cô dông cô trong v¨n phßng cßn ®èi víi vËt liÖu CCDC sö dông lu©n chuyÓn trong xaay dùng nh tre, v¸n, gç. XuÊt dïng lµm giµn gi¸o, cèt pha... Gi¸ trÞ thùc tÕ cña CCDC, xuÊt dïng sæ vËt liÖu nµy ®îc ph©n bæ dÇn vµo c¸c chi phisanr xuÊt. C¸c c«ng tr×nh XDCB cã sö dông sè vËt liÖu nµy nªn khi xuÊt dïng vËt liÖu sö dông lu©n chuyÓn, kÕ to¸n c¨n cø vµo phiÒu xuÊt vËt t gi¸ thùc tÕ vËtliÖu xuÊt ghi. Khi xuÊt dïng c¨n cø vµo møc ®é tham gia cña CCDC-NVL hay qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. KÕ to¸n x¸c ®Þnh sè lÇn phan bæ vµo chi phÝ sx kinh doanh trong kú, KÕ to¸n sö dông TK 142 – Chi phÝ tr¶ tríc ®Ó theo dâi gi¸ trÞ CCDC xuÊt dïng. Khi xuÊt dïng c¨n cø vµo møc ®é tham gi¸ cña CCDC vµo qu¸ tr×nh sx. KÕ to¸n x¸c ®Þnh sè lÇn ph©n bæ vµo møc ph©n bæ tõng kú vµo chi phÝ. C«ng thøc : Møc ®é ph©n bæ gÝa trÞ NVL Gi¸ thùc tÕ NVL, CCDC CCDC xuÊt dïng trong kú = Sè lÇn ph©n bæ VD1 : Trªn phiÕu xuÊt kho CCDC ngµy 14/3/2003 xÝ nghiÖp ®· xuÊt giµn cèp pha ®Ó thùc hiÖn thi c«ng tr×nh §éi CÊn. + Gç cèp pha sau 3.14m3 §¬n gi¸ : 1.400.000 + Gç ®ag nÑp 6x8 4.7m3 §¬n gi¸ : 1.400.000 + Xµ gç 8x12 8.6 m3 §¬n gi¸ : 1.400.000 - KÕ to¸n tiÕn hµnh t×nh to¸n vµ ®Þnh kho¶n: + Gç cèp pha sau: 3.14 x 1.400.000 = 4.396.000 + Gç ®µ nÑp 6x8 : 4.7m3 x 1.400.000 = 6.580.000 + Xµ gç 8x12 : 8.6m3 x 1.400.000 = 12.040.000 Tæng céng : 23.016.000 - KÕ to¸n ®Þnh kho¶n : Nî TK 142 23.016.000 Cã TK 153 23.016.000 vµ ®îc ph©n bæ cho c¸c ®éi x©y dùng nh sau : LÇn I: Nî TK 627 (3) 11.508.000 Cã Tk 142 (®éi I) 11.508.000 LÇn II: Nî TK 627 (3) 11.508.000 18 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 VD2 :Trªn phiÕu xuÊt kho sè 5 ngµy 9/3/2003 xÝ nghiÖp còng xuÊt kho mét sè CCDC dïng cho bé phËn v¨n phßng. Tñ tµi liÖu: 2 chiÕc §¬n gi¸ : 652.000® KÐt s¾t : 1 chiÕc §¬n gi¸ : 3.980.000 m¸y in : 1 c¸i §¬n gi¸ : 3.100.000 M¸y tÝnh Casio :1 c¸i §¬n gi¸ : 854.200 M¸y ®iÖn tho¹i: 1 c¸i §¬n gi¸ : 1.481.546 §iÖn tho¹i di ®éng Sam sung 800: 1 chiÕc : 9.818.125 §iÖn tho¹i di ®éng Pianner 1 c¸i §¬n gi¸ : 3.395.000 KÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh to¸n vµ ®Þnh kho¶n Tñ tµi liÖu: 2 x 625.000 = 13.040.000 KÐt s¾t: 1 x 3.980.000 = 3.980.000 M¸y in 1 x 3.100.000 = 3.100.000 M¸y tÝnh Casio 1 x 854.200 = 854.200 M¸y ®iÖn tho¹i 1 x 1.481.546 = 1.481.546 §iÖn tho¹i di ®èngSam sung 800 1 x 9.818.125 = 9.818.125 §iÖn tho¹i di ®éng Pianner: 1 x 3.395.000 = 3.395.000 35.668.871 (+) §Þnh kho¶n : Nî TK 142 35.668.871 Cã TK 153 35.668.871 Sau ®ã xÝ nghiÖp ph©n bæ cho tõng bé phËn trªn v¨n phßng LÇn I : Nî TK 642 17.834.435,5 Cã TK 153 17.834.435,5 LÇn II : Nî Tk 642(1) 17.834.435,5 Cã TK 153 17.834.435,5 ii. c«ng t¸c kÕ to¸n nvl, ccdc 1. Chøng tõ sö dông, tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ Theo chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n quy ®Þnh ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC/Q§/C§KT ngµy 01/11/1995 cña bé tµi chÝnh kÕ to¸n NVL, CCDC gåm cã: + PhiÕu nhËp kho : mÉu 01- VT + PhiÕu xuÊt kho : mÉu 02 – VT + PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé : mÉu 03 – VT + Biªn b¶n kiÓm kª. phiÕu xuÊt, phiÕu nhËp : mÉu 02 – BH + Biªn b¶n kiÓm kª hµng ho¸ : mÉu 08 – VT Ngoµi ra trong c¸c daonh nghiÖp sö dông thªm c¸c chøng tõ kÕ to¸n. + Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t : mÉu 05 – VT + PhiÕu b¸o vËt t cßn lóc cuèi kú : mÉu 07 – VT §èi víi c¸c chøng tõ kÕ to¸n thèng nhÊt b¾t buéc ph¶i lËp kÞp thêi, ®Çy ®ñ theo ®óng quy ®Þnh vÒ biÓu mÉu, néi dung ph¬ng ph¸p lËp, xÝ nghiÖp ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh hîp lý, hîp ph¸p cña chøng tõ vÒ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Mäi chøng tõ kÕ to¸n vÒ vËt liÖu, CCDC ph¶i ®îc tæ chøc tæ chøc lu©n chuyÓn theo tr×nh tù hîp lý vµ ®îc kÕ to¸n trëng quy ®Þnh phôc vô cho viÖc ph¶n ¸nh ghi chÐp vµ tæng hîp sè liÖu kÞp thêi cña bé phËn c¸ nh©n cã liªn quan. 19 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 2. Thñ tôc nhËp kho C¨n cø vµo giÊy b¸o nhËn hµng xÐt thÊy cÇn thiÕt khi hµng vÒ ®Õn n¬o, cã thÓ lËp ban kiÓm nhËn vËt liÖu thu mua, c¶ vÒ sè lîng, chÊt lîng, quy c¸ch tõng mÆt hµng. - §èi víi nhËp VL,CCDC theo chÕ ®é ban ®Çu chøng tõ chñ yÕu thu mua vµ nhËp kho cña xÝ nghiÖp gåm cã: + Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t + PhiÕu nhËp vËt t + Khi nhËn ®îc ho¸ ®¬n b¸n hµng, giÊy b¸o nhËn hµng cña ngêi b¸n göi nh©n viªn cung øng cña xÝ nghiÖp mang vÒ, phßng kÕ ho¹ch vËt t ph¶i ®èi chiÕu víi hîp ®ång hoÆc kÕ ho¹ch thu mua ®Ó quyÕt ®Þnh chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn, thanh to¸n ®èi víi tõng chuyÕn hµng. Khi vËt liÖu ®Õn doanh nghiÖp ph¶i lËp ban kiÓm nghiÖm vËt t, tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm vÒ sè lîng, chÊt lîng vµ quy c¸ch vËt liÖu. Ban kiÓm nghiÖm vËt t thêng gåm cã ngêi nhËp, ngêi phô tr¸ch vËt t vµ thñ kho. Sau khi kiÓm nghiÖm xong, sÏ lËp “ Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t ” thµnh hai biªn b¶n, 1 biªn b¶n giao cho phßng kÕ ho¹ch vËt t ®Ó ghi sæ theo dâi t×nh h×nh hîp ®ång, 1 biªn b¶n giao cho phßng kÕ ho¹ch tµi vô ®Ó c¨n cø ghi sæ. “ Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t ” ph¶i ghi râ ngµy th¸ng kiÓm nghiÖm, hä tªn ngêi nhËp, tªn kho nhËp vËt t vµ thµnh phÈm cña ban kiÓm nghiÖm. §ång thêi ph¶i ghi râ tªn, quy c¸ch vËt t ®îc kiÓm nghiÖm ( cã ®Çy ®ñ ch÷ ký ). Phßng kÕ ho¹ch vËt t cÊp phiÕu nhËp vËt t “ PhiÕu nhËp vËt t ” cã thÓ lËp chung cho nhiÒu thø vËt liÖu cïng lo¹i cïng mét lÇn giao nhËn, nhËn cïng mét kho. Cã thÓ lËp riªng cho tõng thø vËt liÖu, nÕu cÇn thiÕt “ phiÕu nhËp vËt t ” ph¶i ghi ®Çy ®ñ tªn hµng, ®¬n vÞ tÝnh, sè lîng thùc nhËp, gi¸ ®¬n vÞ, thµnh tiÒn trong ®ã gi¸ ®¬n vÞ lµ gi¸ trÞ ghi trªn ho¸ ®¬n ngêi b¸n cßn cét thµnh tiÒn ®îc tÝnh nh sau Thµnh tiÒn = Sè lîng vËt liÖu thùc nhËp x §¬n gi¸ vËt liÖu PhiÕu nhËp kho sau khi nhËp xong ®îc chuyÓn xuèng lµm c¨n cø kiÓm nhËp kho. PhiÕu nµy ®îc lËp thµnh 03 liªn: + 01 liªn thñ kho gi÷ ®Ó lµm c¨n cø ghi vµo thÎ + 01 liªn chuyÓn cho phßng kÕ to¸n ®Ó kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt + 01 liªn chuyÓn cho phßng kÕ ho¹ch vËt t gi÷ Gi¸ thùc tÕ cña NVL – CCDC c¸c phiÕu nµy ph¶i cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña ngêi nhËn hµng, thñ kho, ngêi giao hµng, thñ trëng ®¬n vÞ. 20
- Xem thêm -