Tài liệu Tổ chức luyện tập theo cặp, nhóm trong môn tiếng anh thcs

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Phßng gi¸o dôc huyÖn vò th ®Ò tµi §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc Tæ chøc luyÖn tËp theo cÆp, nhãm Hä vµ tªn gi¸o viªn: §ç M¹nh Hµ Trêng : THCS B¸ch ThuËn HuyÖn : Vò Th - Th¸i B×nh N¨m häc : 2007 - 2008 TỔ CHỨC LUYỆN TẬP THEO CẶP, NHÓM TRONG MÔN TIẾNG ANH THCS I. VÞ trÝ, tÇm quan träng: Môc tiªu cña GD hiÖn nay ®ang híng vµo viÖc ph¸t triÓn tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, tÝch cùc cña HS nh»m t¹o kh¶ n¨ng nhËn biÕt vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cña c¸c em. §Ó ®¹t ®îc môc tieu nµy viÖc thay ®æi ph¬ng ph¸p d¹y häc trong nhµ trêng theo híng coi träng ngêi häc, coi ngêi häc lµ chñ thÓ ho¹t ®éng, khuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng häc tËp tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o lµ rÊt cÇn thiÕt. Trong d¹y häc ngo¹i ng÷ c¸c luËn ®iÓm nµy cµng ®óng v× kh«ng ai cã thÎ thay thÕ ngêi häc trong viÖc n¾m c¸c ph¬ng tiÖn ngo¹i ng÷ vµ sö dông ngo¹i ng÷ trong ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng chÝnh n¨ng lùc giao tiÕp cña m×nh. Víi quan ®iÓm nµy viÖc d¹y häc ngo¹i ng÷ ®· chän giao tiÕp lµ ph¬ng híng chñ ®¹o, hµnh ®éng lêi nãi lµm ®¬n vÞ d¹y häc c¬ b¶n, coi giao tiÕp (b»ng ngo¹i ng÷) võa lµ môc ®Ých, võa lµ ph¬ng tiÖn d¹y häc (d¹y tiÕng trong giao tiÕp, b»ng giao tiÕp vµ ®Ó giao tiÕp) ph¬ng híng d¹y häc nµy sÏ ph¸t huy tèt nhÊt vai trß chñ thÓ, tÝch cùc, chñ ®éng cña HS trong viÖc rÌn luyÖn nh÷ng kÜ n¨ng ngo¹i ng÷ vµ sö dông ngo¹i ng÷ v× nh÷ng môc ®Ých thùc tiÔn vµ s¸ng t¹o. II.Lý do chän ®Ò tµi: Do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau cho ®Õn nay PPDH nh×n chung cßn l¹c hËu, hiÖu qu¶ vµ chÊt lîng d¹y häc cßn thÊp. - Trong d¹y häc ®a sè GV vÉn sö dông PP tryuÒn thèng thiªn vÒ diÔn gi¶i lÝ thyuÕt, b×nh luËn c¸c sù kiÖn ng«n ng÷, coi nhÑ thùc hµnh rÌn luyÖn kÜ n¨ng cña HS, do vÆy môc tiªu d¹y häc (kÜ n¨ng) kh«ng ®¹t ®îc. - NhiÒu GV cha n¾m ®îc c¸ch thøc (kÜ thuËt) tæ chøc qu¸ tr×nh d¹y häc theo quan ®iÓm giao tiÕp, cha biÕt thiÕt kÕ nh÷ng viÖc cÇn thiÕt ®Ó ®éng viªn, khyuÕn khÝch nhiÒu HS tham gia vµo viÖc gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô cña bµi tËp (giao tiÕp). Do vËy kh«ng khÝ häc tËp cña líp thêng buån tÎ, thiÕu sing ®éng, kÌm høng thó. - Trong d¹y häc cha thÓ hiÖn ®îc vai trß tæ chøc, híng dÉn cña GV. Vai trß chñ ®éng, tÝch cùc cña HS kh«ng ®îc ®Ò cao, coi träng. T×nh h×nh nµy dÉn ®Õn thùc tÕ lµ GV lµm viÖc qu¸ nhiÒu, gi¶ng gi¶i triÒn miªn, thËm chÝ lµm thay c¶ HS, cßn HS th× tiÕp thu bµi mét c¸ch thô ®éng, û l¹i, kh«ng chÞu lµm viÖc. V× vËy viÖc tæ chøc luyÖn tËp theo cÆp, nhãm lµ mét gi¶i ph¸p rÊt thÝch hîp. ViÖc tæ chøc luyÖn tËp theo cÆp, nhãm lµ rÊt cÇn thiÐt ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu cuèi cïng cña ch¬ng tr×nh d¹y ngo¹i ng÷: trang bÞ cho ngßi häc kh¶ n¨ng giao tiÕp; trao ®æi dÔ dµng vµ tr«i tr¶y b»ng ngo¹i ng÷. Lîi thÕ cña lo¹i h×nh luyÖn tËp nµy lµ t¹o cho HS nh÷ng c¬ héi ®Ó luyÖn nãi vµ giao tiÕp gÇn gièng ngoµi ®êi thùc. III. Thùc tr¹ng: ë hoµn c¶nh ViÖt Nam chóng ta líp häc ngo¹i ng÷ th¬ng ®«ng, giê häc ng¾n kh«ng ®ñ cho ss¹i bé phËn HS tham gia ®ãng gãp vµo bµi häc. Trõ viÖc luyÖn ®äc ®ång thanh trung b×nh mçi HS trong líp chØ cã tæng céng 10 – 15 gi©y ®Ó nãi. Muèn t¨ng thêi gian HS ®îc nãi trong buæi häc ph¶i tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ®Ó tÊt c¶ ®Òu ®îc nãi. Mét thùc tr¹ng còng ®¸ng ph¶i quan t©m ®ã lµ tr×nh ®é, kh¶ n¨ng tiÕp thu cña HS ë c¸c trêng PT kh«ng ®ång ®Òu. NhiÒu HS cßn rôt rÌ, chua tËn dông triÖt ®Ó c¸c c¬ héi ®Ó ®îc nãi. Nh÷ng ngêi theo quan ®iÓm lÊy ngêi d¹y lµm trung t©m thêng cho r»ng nÕu tÊt c¶ HS trong líp cïng tham gia nãi mét lóc th× líp häc sÏ trë lªn hÕt søc ån µo, mÊt trËt tù, khã kiÓm so¸t.Nhng thùc tÕ kh«ng h¼n lµ nh vËy: Víi sù híng dÉn vµ kiÓm so¸t cña GV vµ viÖc thiÕt lËp nh÷ng qui ®Þnh khi lµm viÖc ë nhãm, tæ th× tiÕng ån trao ®æi b»ng ngo¹i ng÷ lµ tiÕng ån tÝch cùc, lµ viÖc biÓu hiÖn cña viÖc häc hµnh. IV. Gi¶i ph¸p, viÖc lµm: Nh÷ng GV tríc kia lu«n gi÷ vai trß l·nh ®¹o, kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng trong líp häc th× nay cÇn ph¶i cã mét c¸ch nh×n nhËn kh¸c v× vai trß cña hä ®· thay ®æi trong nh÷ng giai ®o¹n luyÖn tËp míi mÎ nµy cña HS. Lóc nµy GV cã 2 chøc n¨ng: - Chøc n¨ng thø nhÊt lµ ngêi theo dâi: GV ®i tõ nhãm nµy sang nhãm kia l¾ng nghe vµ ghi nhËn nh÷ng lçi lÆp ®i, lÆp l¹i trong HS nhng vÉn ®Ó hä nãi tù nhiªn, hÕt søc tr¸nh ng¾t lêi hä, trõ khi thËt cÇn thiÕt. Nh÷ng lçi trÇm träng sÏ ®îc gi¶i quyÕt vµo lóc kh¸c, cã thÓ lµ ®Çu buæi häc sau hoÆc cuèi buæi häc, buæi luyÖn tËp. - Chøc n¨ng thø 2 cña GV lµ ngêi cung cÊp t liÖu, gióp ®ì, gi¶i quyÕt cho HS nh÷ng vÊn ®Ò khã vÒ ng÷ liÖu hoÆc kiÕn thøcchung. Giíi thiÖu c¸ch thøc luyÖn tËp theo cÆp: Khi sö dông lo¹i h×nh bµi tËp nµy lÇn ®Çu tiªn th× nªn gi¶i thÝch cho HS nh÷ng u ®iÓm vµ lÝ do sö dông nã. ViÖc gi¶i thÝch cã thÓ thùc hiÖn b»ng tiÕng ViÖt. Thªm vµo ®ã cÇn thèng nhÊt víi HS nh÷ng nguyªn t¾c sau: 1. Lµm bµi luyÖn tËp theo cÆp kh«ng ph¶i lµ thêi gian ®Ó chuyÖn gÉu. 2. Sauk hi ®· hoµn thµnh nhiÖm vô cña bµi tËp HS cã thÓ ®æi vai vµ lµm bµi tËp ®ã mét lÇn n÷a. 3. NÕu hÕt giê mµ HS vÉn cha lµm xong bµi tËp th× còng kh«ng cã g× ®¸ng lo ng¹i v× quan träng h¬n c¶ lµ hä ®· ®îc thùc hµnh, luyÖn tËp chø kh«ng nhÊt thiÕt lµ kÕt qu¶ cô thÓ cña mét nhiÖm vô nµo ®ã. 4. Hä cã thÓ yªu cÇu GV gióp ®ì nÕu cÇn. 5. Sauk hi hÕt thêi gian lµm bµi, nhÊt thiÕt GV ph¶i kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ nh÷ng c«ng viÖc cña HS võa thùc hiÖn theo cÆp. 6. TÊt c¶ mäi HS ph¶i tham gia vµo ho¹t ®éng nµy trong 1 cÆp nµo ®ã. Khi bÞ lÎ HS nµo ®ã th× ngêi ®ã ph¶i tham gia vµo víi cÆp ë gÇn chç m×nh nhÊt.NÕu yªu cÇu cña bµi tËp lµ trao ®æi gi÷a 2 ngêi th× ngêi thø 3 ngåi theo dâi sau ®ã tham gia trao ®æi ë vßng luyÖn tËp thø 2 víi 1 trong 2 ngêi kia. C¸c bíc tiÕn hµnh luyÖn tËp theo cÆp: Bíc 1: ChuÈn bÞ. CÇn chuÈn bÞ hÕt søc cÈn thËn th«ng qua viÖc giíi thiÖu vµ thùc hµnh ng÷ liÖu, lµm sao cho tÊt c¶ mäi HS ®Òu tù tin khi sö dông ngo¹i ng÷. Sau bíc giíi thiÖu vµ thùc hµnh ng÷ liÖu nªn lu tÊt c¶ c¸c th«ng tin l¹i trªn b¶ng. Bíc 2: GV lµm mÉu víi 1 HS. GV cïng víi 1 HS kh¸ trong líp ®ãng vai lµm mÉu trän gãi 1 BT ®Ó cho tÊt c¶ HS hiÓu ®îc yªu cÇu vµ biÕt c¸ch thùc hiÖn. Bíc 3: 2 HS lµm mÉu. Gäi 2 HS kh¸, giái lªn lµm mÉu tríc líp mét lÇn n÷a. NÕu cho phÐp HS ®øng t¹i chç th× ph¶i yªu cÇu HS nãi ®ñ to cho c¶ líp nghe ®îc. Bíc 4: Qui ®Þnh thêi gian. B¸o cho HS biÕt hä sÏ cã bao nhiªu thêi gian ®Ó thùc hiÖn BT nµy (th«ng thêng chØ tõ kho¶ng 2-3 phót) Bíc 5: Lµm bµi theo cÆp. Ra hiÖu lÖnh cho tÊt c¶ Hs lµm bµi cïng mét lóc. Trong khi Hs lµm bµi Gv ®i tõ cÆp nä sang cÆp kia, theo dâi vµ gióp ®ì hä khi cÇn thiÕt nhng tr¸nh can thiÖp vµo c¸c ho¹t ®éng cña Hs dï cã thÓ thÊy hä cã nhng chç sai. Bíc 6: KiÓm tra tríc líp. HÕt giê lµm bµi, khi thÊy hÇu hÕt c¸c cÆp ®· lµm xong, ra hiÑu cho tÊt c¶ Hs dõng l¹i. Chän 1 vµi cÆp bÊt k× vµ yªu cÇu 2 Hs ®ã tr×nh bÇy l¹i bµi tríc líp. ViÖc kiÓm tra nµy rÊt quan träng v× nã khiÕn Hs ph¶i lµm viÑc nghiªm tóc h¬n ë c¸c lÇn luyÖn tËp sau. Hs sÏ trë nªn cÇn cï h¬n, tù gi¸c h¬n khi biÕt r»ng Gv sÏ kiÓm tra ®¸nh gi¸ cho ®iÓm c¸c ho¹t ®éng häc tËp cña hä. C¸c lo¹i h×nh luyÖn tËp theo cÆp: Héi tho¹i. Sauk hi häc 1 bµi héi tho¹i mÉu, Hs ®· n¾m ®îc cÊu tróc cña bµi vµ hiÓu ®îc c¸c vÊn ®Ò ng÷ ph¸p trong ®ã, Gv cã thÓ yªu cÇu tõng cÆp Hs ®ãng vai ®ã nhng cã thay thÕ mét sè chi tiÕt (ThÝ dô: tªn tuæi, quª qu¸n, nghÒ nghiÖp, së thÝch…) ®Ó biÕn lêi tho¹i thµnh cña hä, nãi vÒ chÝnh b¶n th©n hä hoÆc nh÷ng vÊn ®Ò mµ hä quan t©m. VD; Bµi 1, phÇn B SGK TiÕng Anh 7. S1: What’s your family name, … ? S2: It’s … My middle name’s … S1: How old are you? S2: I’m … S1: Where do you live ? S2: … S1: Thank you. Hái vµ tr¶ lêi. Cuèi c¸c bµi ®äc thêng cã c¸c c©u hái Hs cã thÓ th¶o luËn t×m c©u tr¶ lêi cho c¸c c©u hái nµy theo cÆp. §Çu tiªn Hs lµm miÖng, sau ®ã Gv gäi 1 vµi Hs bÊt k× ®Ó kiÓm tra. HoÆc lµm cho ho¹t ®éng nµy phong phó h¬n b»ng c¸ch cho Hs th¶o luËn miÖng råi viÕt c©u tr¶ lêi ra giÊy, c¸c cÆp ®æi chÐo chÊm c¸c c©u tr¶ lêi cho nhau díi sù kiÓm so¸t cña Gv. Tæ chøc luyÖn tËp theo nhãm. Trong c¸c líp häc cña chóng ta ghÕ ngåi kh«ng thÓ di chuyÓn quanh líp häc ®îc v× vËy ë hoµn c¶nh nµy chØ cã thÓ yªu cÇu Hs bµn trªn quay xuèng bµn díi t¹o thµnh c¸c nhãm ®Ó luyÖn tËp. Tèt nhÊt lµ t¹o thµnh c¸c nhãm cã tõ 4-6 Hs nhng nhiÒu khi sè lîng Hs trong mçi nhãm cßn phô thuéc vµo sè Hs ngåi ë mçi bµn. Nhîc ®iÓm cña c¸ch chia nhãm nµy lµ dÔ dÉn ®Õn sù nhµm ch¸n, hoÆc sù næi bËt vai trß cña 1 vµi c¸ nh©n kh¸, giái sÏ dÉn ®Õn lµm thay c¶ phÇn viÖc cña Hs yÕu h¬n. §Ó gi¶i quyÕt nhîc diÓm trªn ta cã thÓ thµnh lËp c¸c nhãm ngÉu nhiªn b»ng 1 sè c¸ch sau: C¸ch 1: §Õm sè. NÕu Gv muèn chia líp thµnh 4 nhãm, Gv sÏ yªu cÇu Hs lÇn lît ®Õm tõ 14, nh÷ng Hs nµo cã sè ®Õm lµ 1 sÏ tËp trung thµnh 1 nhãm, Hs cã sè ®Õm lµ 2 sÏ tËp trung thµnh 1 nhãm t¬ng tù. NÕu Gv muèn chia líp thµnh 6 nhãm th× yªu cÇu Hs ®Õm tõ 1 – 6 vµ t¬ng tù. Tuú theo sç lîng nhãm Gv muèn thµnh lËp ®Ó quyÕt ®Þnh sè ®Õm. C¸ch 2: Dïng tranh, ¶nh, h×nh vÏ. §Ó chia nhãm b»ng ph¬ng ph¸p sö dông tranh, ¶nh Gv cÇn cã sù chuÈn bÞ chu ®¸o c¸c tranh ¶nh liªn quan ®Õn néi dung bµi. VD: Bµi 7 phÇn C SGK TiÕng Anh 6 Môc ®Ých: Hái vµ tr¶ lêi vÒ ph¬ng tiÖn giao th«ng. Gv ph¸t cho Hs c¸c tê phiÕu cã vÏ h×nh xe ®¹p, xe m¸y, « t«, xe buýt, m¸y bay… Nh÷ng Hs nµo cã cïng 1 h×nh vÏ sÏ tËp trung thµnh 1 nhãm. Tuú theo sç lîng nhãm hoÆc Hs trong mçi nhãm mµ Gv chuÈn bÞ sè lîng h×nh vÏ cho phï hîp. H×nh vÏ kh«nh nhÊt thiÕt ph¶i cÇu k× nhng nhÊt thiÐt ph¶i râ rµng, dÔ hiÓu. C¸ch 3: Sö dông tõ vùng. Gv sö dông c¸c tõ vùng ë cïng mét chñ ®Ò (nghÒ nghiÖp, thÓ thao, m«n häc) ®Ó chia nhãm. VD; Bµi 3 phÇn B2,3 Sgk TiÕng Anh 7 Môc ®Ých: Th¶o luËn vÒ nghÒ nghiÖp. Gv ph¸t cho Hs c¸c tê phiÕu ghi c¸c nghÒ nghiÖp kh¸c nhau: b¸c sÜ, y t¸, häc sinh, n«ng d©n, nhµ b¸o… nh÷ng Hs nµo b¾t ®îc phiÕu cã ghi cïng 1 nghÒ sÏ tËp trung thµnh 1 nhãm. Nhîc ®iÓm cña c¸c c¸ch chia nhãm nµy lµ Hs sÏ ph¶i di chuyÓn vÞ trÝ, chç ngåi nªn dÔ g©y ån µo, mÊt trËt tù. Nhng ngîc l¹i u ®iÓm lµ rÊt lín: sinh ®éng h¬n nhãm cè ®Þnh, vai trß cña c¸c thµnh viªn lu«n ®îc ph¸t huy tèt nhÊt. ! thµnh viªn trong nhãm cè ®Þnh cã thÓ chØ lu«n ®ãng vai trß trî gióp cho nhãm trëng nhng ë c¸c nhãm di ®éng Hs ®ã sÏ ph¶i ®ãng vai trß chu ®¹o, nhãm trëng. V. Qu¸ tr×nh chuyÓn biÕn, kÕt qu¶. ViÖc tæ chøc Hs lµm bµi tËp theo cÆp, nhãm t¹o ®îc nhiÒu c¬ héi luyÖn tËp vµ sö dông ngo¹i ng÷ mét c¸ch s¸ng t¹o trong nh÷ng t×nh huèng gÇn víi ®êi sèng thËt cña Hs. H¬n thÕ n÷a sù thay ®æi trong c¸c ho¹t ®éng häc tËp vµ kiÓu giao tiÕp gióp duy tr× sù tËp trung, chó ý cña c¸c em. Qua c¸c ho¹t ®éng nµy Hs còng ý thøc h¬n ®îc r»ng b¶n th©n hä cã quyÒn tù chñ vµ tr¸ch nhiÖm ®èi víi sù tiÒn bé cña chÝnh m×nh. VI. Bµi häc kinh nghiÖm. Nh÷ng u ®iÓm, mÆt tÝch cùc vµ hiÖu qu¶ cña viÖc tæ chøc luyÖn tËp theo cÆp, nhãm lµ rÊt râ rµng. §©y lµ 1 h×nh thøc luyÖn tËp rÊt phï hîp víi quan ®iÓm ®æi míi PP d¹y häc lÊy ngêi häc lµm trung t©m. Tuy nhiªn, nhËn thøc cña b¶n th©n t«i vÒ viÖc ¸p dông h×nh thøc luyÖn tËp nµy lµ kh«ng tÝch cùc, kh«ng thùc tÕ. Bëi v× víi viÖc luyÖn tËp theo cÆp gi÷a 2 Hs ngåi c¹nh nhau hoÆc 1 Hs bµn trªn víi 1 Hs bµn díi th× kh¸ lµ ®¬n gi¶n, dÔ kiÓm so¸t nhng víi viÖc tæ chøc cho Hs luyÖn tËp theo nhãm di ®éng lµ kh¸ phøc t¹p. líp häc ån µo, mÊt trËt tù, nh÷ng Hs cã nhËn thøc kÐm, chËm hiÓu ®«i khi kh«ng n¾m b¾t ®îc sù híng dÉn cña Gv cho nªn kh«ng biÕt lµ m×nh ë nhãm nµo ®· lµm mÊt kh¸ nhiÒu thêi gian cña c¶ líp. Nhng ®ã lµ nh÷ng khã kh¨n, trôc trÆc trong 1 -2 lÇn ®Çu tiªn khi Hs cha quen víi c¸ch tæ chøc nhãm cña Gv. Vµ chØ ®Õn lÇn thø 3 th× Hs ®· hoµn toµn n¾m b¾t vµ thùc hiÖn thuÇn thôc viÖc thµnh lËp nhãm. “V¹n sù khëi ®Çu nan”. T«i mong r»ng c¸c ®ång nghiÖp nªn cã c¸ch nh×n nhËn tÝch cùc h¬n vÒ h×nh thøc luyÖn tËp nµy, ®õng thÊy khã mµ bá, h·y cø thö ®i, nã kh«ng ®Õn møc qu¸ phøc t¹p nh chóng ta vÉn nghÜ ®©u. T«i còng xin cã kiÕn nghÞ víi c¸c cÊp l·nh ®¹o vµ qu¶n lÝ GD nªn cã c¸ch nh×n nhËn tÝch cùc h¬n trong viÖc ®¸nh gi¸ c¸c giê d¹y trªn líp cña bé m«n ngo¹i ng÷. TiÕng ån do viÖc trao ®æi, th¶o luËn b»ng ngo¹i ng÷ hoµn toµn lµ tiÕng ån tÝch cùc. VII. KÕt luËn: ViÖc tæ chøc luyÖn tËp ngo¹i ng÷ theo cÆp, nhãm gióp cho Hs m¹nh d¹n h¬n trong viÖc sö dông ngo¹i ng÷. Hs yÕu, kÐm thêng lo sî sÏ m¾c lçi tríc mÆt thµy c« nhng nÕu chØ cã c¸c b¹n cïng líp th× sù e dÌ ®ã sÏ Ýt h¬n nhiÒu. Hs sÏ vît qua ®îc nh÷ng nhîc ®iÓm vÒ tÝnh c¸ch cña b¶n th©n ®Ó häc tèt h¬n . Ngoµi ra hä còng cã c¬ héi ®Ó gióp ®ì, häc hái nhau nhiÒu h¬n. C¸c kÕt qu¶ thu lîm ®îc tõ viÖc quan s¸t , l¾ng nghe sÏ hÕt søc quÝ gi¸ v× chóng gióp hiÓu s©u h¬n vÒ qu¸ tr×nh häc cña Hs.Gv sÏ n¾m ®îc c¸c ®iÓm yÕu, ®iÓm m¹nh cña Hs , nh÷ng vÊn ®Ò cÇn bæ xung cho c¸c bµi sau, nh÷ng chç cÇn ®iÒu chØnh trong gi¸o ¸n cña m×nh. Gv còng häc ®îc c¸ch khoan dung víi nh÷ng lçi kh«ng quan träng, kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn nghÜa cña lêi nãi vµ khuýen khÝch Hs m¹nh d¹n h¬n khi sö dông ngo¹i ng÷. VIII. KiÕn nghÞ : - §Ó t¹o thuËn lîi cho viÖc tæ chøc luyÖn tËp theo cÆp, nhãm c¸c phßng häc cÇn cã ®ñ sè bµn, ghÕ cho Hs . Kh«ng nªn cã qu¸ 4 Hs/ bµn. - DiÖn tÝch c¸c phßng häc ph¶i ®ñ réng, c¸c lèi ®i thuËn tiÖn cho viÖc di chuyÓn nhanh trong qu¸ tr×nh thµnh lËp nhãm. - C¸c trßng nªn bè trÝ phßng bé m«n ngo¹i ng÷ ë nh÷ng vÞ trÝ thÝch hîp ®Ó kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn giê häc cña c¸c m«n kh¸c. - Phßng, Së GD nªn tæ chøc c¸c chuyªn ®Ò vÒ luyÖn tËp theo cÆp, nhãm cho Gv cã c¬ héi tiÕp thu nh÷ng h×nh thøc luyÖn tËp ®a d¹ng, phong phó.
- Xem thêm -