Tài liệu Tổ chức lưu thông phân bón vô cơ theo cơ chế thị trường ở việt nam

  • Số trang: 196 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu 1-/ TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi: N-íc ta lµ n-íc n«ng nghiÖp thuéc khu vùc nhiÖt ®íi giã mïa quanh n¨m nãng Èm. DiÖn tÝch trång tra ë n-íc ta chiÕm mét tû träng lín trong ®Êt ®ai, d©n sè lµm nghÒ n«ng ë n-íc ta nhiÒu. Do ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ tù nhiªn v¯ khÝ hËu thÝch hîp víi c©y trång, §°ng ta ®± x²c ®Þnh “N«ng nghiÖp l¯ mÆt trËn h¯ng ®Çu” trªn con ®­êng x©y døng chð nghÜa x± héi. §³i héi ®³i biÓu §¶ng toµn quèc lÇn thø 6 ®· cô thÓ ho¸ b»ng 3 ch-¬ng tr×nh kinh tÕ lín lµ “l­¬ng thøc, thøc phÈm - h¯ng tiªu dïng v¯ h¯ng xuÊt khÈu”. VÒ l-¬ng thùc, tõ chç ta ph¶i lo ®ñ ¨n ®Õn phÊn ®Êu cã xuÊt khÈu vµ ®Õn nay ta ®· lµm ®-îc ®iÒu ®ã, s¶n l-îng l-¬ng thùc n¨m 1993 ®· ë møc 25 triÖu tÊn/n¨m song xu h-íng nh÷ng n¨m tíi kh«ng nh÷ng võa ph¶i ®¶m b¶o ®ñ l-¬ng thùc tiªu dïng cho toµn quèc mµ cßn phÊn ®Êu xuÊt khÈu mét l-îng lín h¬n nhiÒu. §Ó lµm ®-îc ®iÒu ®ã, mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng lµ ph¶i ®¶m b¶o ®ñ c¶ vÒ sè l-îng, chñng lo¹i vµ chÊt l-îng ph©n bãn v« c¬ ®óng thêi vô cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. NÒn kinh tÕ n-íc ta hiÖn nay lµ nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng trong thêi kú qu¸ ®é. VÊn ®Ò l-u th«ng ph©n bãn v« c¬ theo c¬ chÕ thÞ tr-êng ë ®iÒu kiÖn cô thÓ cña n-íc ta hiÖn nay ph¶i ®-îc tæ chøc nh- thÕ nµo ®Ó võa ®¶m b¶o nhiÖm vô ®Æt ra, võa ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp lµm c«ng t¸c l-u th«ng tån t¹i vµ cã l·i. Víi t- c¸ch lµ c¸n bé c«ng t¸c t¹i Tæng C«ng ty VËt t- N«ng nghiÖp tiÕp xóc víi qu² tr×nh kinh doanh ph©n bãn, t²c gi° xin chän ®Ò t¯i “Tæ chøc l-u th«ng ph©n bãn v« c¬ theo c¬ chÕ thÞ tr-êng ë ViÖt Nam” l¯m ®Ò t¯i nghiªn cøu. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2-/ Môc ®Ých cña ®Ò tµi: - Lµm râ c¬ së lý luËn cña l-u th«ng hµng ho¸ nãi chung vµ ®Æc ®iÓm tæ chøc l-u th«ng ph©n bãn v« c¬ nãi riªng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. - Ph©n tÝch thùc tr¹ng tæ chøc l-u th«ng ph©n bãn v« c¬ ë n-íc ta hiÖn nay rót ra nh÷ng vÊn ®Ò mang tÝnh quy luËt cña qu¸ tr×nh l-u th«ng ph©n bãn. - §Ò xuÊt kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn viÖc tæ chøc l-u th«ng ph©n bãn v« c¬ phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr-êng ë n-íc ta. 3-/ Ph¹m vi nghiªn cøu: §Ò tµi nghiªn cøu vµ x©y dùng c¬ së lý luËn vµ ph-¬ng ph¸p luËn vÒ tæ chøc l-u th«ng ph©n bãn v« c¬. §Ò tµi nghiªn cøu viÖc l-u th«ng ph©n bãn v« c¬ trong ph¹m vi c¶ n-íc. 4-/ Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu: Sö dông ph-¬ng ph¸p vËt biÖn chøng, duy vËt lÞch sö nghiªn cøu tæng thÓ vÊn ®Ò. C¸c ph-¬ng ph¸p to¸n, thèng kª, ph©n tÝch còng ®-îc sö dông ®Ó nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò cô thÓ. 5-/ KÕt cÊu cña ®Ò tµi. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, phô lôc vµ danh môc tµi liÖu tham kh¶o. §Ò tµi gåm 3 ch-¬ng: Ch-¬ng I - §Æc ®iÓm vµ néi dung c¬ b¶n cña tæ chøc l-u th«ng ph©n bãn v« c¬ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Ch-¬ng II - Nghiªn cøu, ph©n tÝch t×nh h×nh l-u th«ng ph©n bãn v« c¬ ë ViÖt Nam hiÖn nay. Ch-¬ng III - Ph-¬ng h-íng vµ biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m hoµn thiÖn qu¸ tr×nh l-u th«ng ph©n bãn v« c¬ ë ViÖt Nam hiÖn nay. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 1 §¨c ®iÓm vµ néi dung c¬ b¶n cña tæ chøc l-u th«ng ph©n bãn v« c¬ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ë viÖt nam 1-/ Tæ chøc l-u th«ng t- liÖu s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. 1.1-/ L-u th«ng vµ vÞ trÝ cña l-u th«ng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n L-u th«ng lµ ®-a s¶n phÈm tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu dïng, lµ cÇu nèi trung gian mét bªn lµ s¶n xuÊt vµ ph©n phèi vµ mét bªn lµ tiªu dïng. Thùc tÕ cho thÊy, thÝch øng víi mçi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ c«ng t¸c l-u th«ng ®-îc thùc hiÖn b»ng c¸c h×nh thøc kh¸c nhau. Trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, Nhµ n-íc qu¶n lý kinh tÕ chñ yÕu b»ng mÖnh lÖnh, c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, kinh tÕ can thiÖp s©u vµo nghiÖp vô s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh-ng l¹i kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh. Quan hÖ gi÷a c¸c ngµnh lµ quan hÖ däc, ®-îc kÕ ho¹ch ho¸ b»ng chÕ ®é cÊp ph¸t vµ lao ®éng s¶n phÈm. L-u th«ng trong thêi kú nµy chñ yÕu lµ giao nép s¶n phÈm cho c¸c ®¬n vÞ theo ®Þa chØ vµ gi¸ c¶ do Nhµ n-íc ®Þnh s½n. Tãm l¹i trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung khi mµ ba vÊn ®Ò trung t©m cña nÒn kinh tÕ lµ: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt b»ng c¸ch nµo? s¶n xuÊt cho ai? ®Òu do Nhµ n-íc quyÕt ®Þnh th× l-u th«ng hµng ho¸ chØ lµ viÖc b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ s¶n xuÊt ra theo kÕ ho¹ch vµ gi¸ c¶ ®-îc Ên ®Þnh tr-íc. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp ®Òu cã quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt, kinh doanh hay nãi kh¸c ®i c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù quyÕt ®Þnh ba vÊn ®Ò kinh tÕ trung t©m (s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh- thÕ nµo? s¶n xuÊt cho ai?) th× l-u th«ng hµng ho¸ kh«ng thÓ ®¬n thuÇn lµ viÖc b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ ra theo kÕ ho¹ch vµ gi¸ c¶ Ên ®Þnh tr-íc. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Muèn thùc hiÖn ®-îc chøc n¨ng lµ cÇu nèi trung gian gi÷a s¶n xuÊt, ph©n phèi vµ tiªu dïng th× l-u th«ng hµng ho¸ ph¶i ®-îc hiÓu lµ mét qu¸ tr×nh kinh tÕ bao gåm nhiÒu kh©u tõ viÖc nghiªn cøu thÞ tr-êng, x¸c ®Þnh nhu cÇu kh¸ch hµng, ®Æt hµng vµ tæ chøc s¶n xuÊt, thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tiªu thô, xóc tiÕn b¸n hµng nh»m môc ®Ých ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Quan niÖm l-u th«ng hµng ho¸ lµ qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, HiÖp héi kÕ to¸n quèc tÕ ®Þnh nghÜa: Tiªu thô (b¸n hµng hµng ho¸, lao vô, dÞch vô) lµ viÖc chuyÓn dÞch quyÒn së h÷u s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô dÞch vô ®· thùc hiÖn cho kh¸ch hµng ®ång thêi thu ®-îc tiÒn hµng hoÆc ®-îc quyÒn thu tiÒn b¸n hµng. L-u th«ng hµng ho¸ nÕu xÐt trªn mèi quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ th× ®-îc chia ra l-u th«ng hµng ho¸ trong n-íc vµ l-u th«ng hµng ho¸ n-íc ngoµi, hay ®-îc gäi lµ néi th-¬ng vµ ngo¹i th-¬ng (xuÊt nhËp khÈu). C¨n cø vµo tÝnh chÊt cña hµng ho¸ l-u th«ng trªn thÞ tr-êng chia ra: l-u th«ng t- liÖu s¶n xuÊt (vËt t- thiÕt bÞ); l-u th«ng tiÒn vèn; søc lao ®éng vµ cuèi cïng lµ l-u th«ng vËt phÈm tiªu dïng. Qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi bao gåm bèn kh©u: s¶n xuÊt - ph©n phèi trao ®æi (l-u th«ng) - tiªu dïng. S¶n xuÊt lµ kh©u më ®Çu, lµ qu¸ tr×nh con ng-êi sö dông t- liÖu s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm (d-íi hai d¹ng: t- liÖu s¶n xuÊt vµ vËt phÈm tiªu dïng) cho con ng-êi. Ph©n phèi lµ mét khÈu cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi nãi lªn c¸ch chia s¶n phÈm (t- liÖu s¶n xuÊt vµ vËt phÈm tiªu dïng) nh- thÕ nµo tuú theo viÖc ai lµ chñ t- liÖu s¶n xuÊt ®ã. Trao ®æi lµ mét khÈu trung gian ®-a t- liÖu s¶n xuÊt vµ vËt phÈm tiªu dïng ®Õn n¬i tiªu dïng. Trao ®æi cã thÓ tiÕn hµnh d-íi d¹ng hiÖn vËt hoÆc d-íi d¹ng mua b¸n th«ng qua ®ång tiÒn. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸, th× tõ ng÷ trao ®æi th-êng ®-îc dïng víi hµm ý lµ mua b¸n, th«ng qua mua b¸n ®Ó trao ®æi hµng ho¸ víi nhau. L-u th«ng còng lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ trung gian g¾n s¶n xuÊt víi tiªu dïng. Tham gia kh©u l-u 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 th«ng nµy cã c¸c ho¹t ®éng cña c¸c ngµnh vËn t¶i, thu mua (l-u th«ng n«ng s¶n vËt t-) cung øng vËt t- vµ ho¹t ®éng trao ®æi mua b¸n cña néi th-¬ng vµ ngo¹i th-¬ng. Nh- vËy kh¸i niÖm l-u th«ng bao hµm néi dung ®Çy ®ñ h¬n, réng h¬n kh¸i niÖm trao ®æi. Mçi chu kú t¸i s¶n xuÊt b¾t ®Çu tõ kh©u s¶n xuÊt vµ kÕt thóc ë kh©u tiªu dïng. S¶n xuÊt lµ ®iÓm xuÊt ph¸t, tiªu dïng lµ ®iÓm cuèi cïng, cßn ph©n phèi trao ®æi (l-u th«ng) lµ kh©u trung gian, v× s¶n phÈm sau khi ®-îc s¶n xuÊt ra muèn ®-îc tiªu dïng ph¶i qua ph©n phèi vµ trao ®æi. Cã thÓ thÊy râ vÞ trÝ cña l-u th«ng trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi theo s¬ ®å d-íi ®©y. S¶n xuÊt Ph©n phèi L-u th«ng Tiªu dïng Gi÷a c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt cã mèi quan hÖ quyÕt ®Þnh vµ t¸c ®éng thóc ®Èy lÉn nhau. + XÐt h×nh thøc bªn ngoµi, mèi quan hÖ nµy thÓ hiÖn, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c¸c thµnh viªn cña x· héi thÝch nghi (t¹o ra, c¶i biÕn) c¸c s¶n phÈm cña tù nhiªn cho phï hîp víi yªu cÇu cña con ng-êi; ph©n phèi x¸c ®Þnh tû lÖ mçi c¸ nh©n tham gia vµo s¶n phÈm ®· s¶n xuÊt ra. + L-u th«ng ®em l¹i cho c¸ nh©n nh÷ng s¶n phÈm nhÊt ®Þnh mµ anh ta muèn dïng phÇn nhËn ®-îc do ph©n phèi ®Ó trao ®æi (l-u th«ng); cuèi cïng, trong tiªu dïng c¸c s¶n phÈm trë thµnh ®èi t-îng tiªu dïng vµ ®èi t-îng cña viÖc chiÕm h÷u c¸ nh©n. S¶n xuÊt s¸ng t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm thÝch hîp víi c¸c nhu cÇu, ph©n phèi ph©n chia c¸c vËt ®o ra theo nh÷ng quy luËt x· héi; trao ®æi (l-u th«ng) l¹i ph©n phèi l¹i c¸i ®· ®-îc ph©n phèi theo nh÷ng nhu cÇu c¸ biÖt; cuèi cïng trong tiªu dïng, s¶n phÈm v-ît ra khái vËn ®éng x· héi ®ã, trùc tiÕp trë thµnh ®èi t-îng phôc vô cho mét nhu cÇu c¸ biÖt vµ tho¶ m·n nhu cÇu ®ã trong qu¸ tr×nh tiªu dïng. Nh- vËy s¶n xuÊt thÓ hiÖn ra lµ ®iÓm xuÊt ph¸t, tiªu dïng lµ ®iÓm cuèi cïng, ph©n phèi trao ®æi lµ ®iÓm trung gian. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §iÓm trung gian nµy l¹i cã hai yÕu tè vµ ph©n phèi ®-îc coi lµ yÕu tè xuÊt ph¸t tõ x· héi vµ trao ®æi lµ yÕu tè xuÊt ph¸t tõ c¸ nh©n. + §i s©u ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ta thÊy s¶n xuÊt lu«n lµ c¸i quyÕt ®Þnh, quy ®Þnh ®èi víi ph©n phèi, trao ®æi vµ tiªu dïng. Song ph©n phèi, trao ®æi vµ tiªu dïng kh«ng ph¶i chØ ®¬n thuÇn chÞu sù quy ®Þnh mét c¸ch thô ®éng mµ nã cßn cã t¸c ®éng trë l¹i trong mèi quan hÖ biÖn chøng. * Quan hÖ gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. S¶n xuÊt còng trùc tiÕp lµ tiªu dïng- Tiªu dïng vÒ hai mÆt, chñ quan vµ kh¸ch quan: c¸ nh©n ph¸t triÓn n¨ng lùc cña m×nh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®ång thêi còng tiªu phÝ, tiªu dïng c¸c n¨ng lùc ®ã trong hµnh vi s¶n xuÊt, còng gièng nh- hµnh vi sinh con ®Î c¸i lµ sù tiªu phÝ søc sèng. MÆt kh¸c s¶n xuÊt lµ tiªu dïng c¸c t- liÖu s¶n xuÊt mµ ng-êi ta sö dông c¸c t- liÖu s¶n xuÊt ®ã hao mßn ®i mét phÇn ph©n gi¶i thµnh nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n cña s¶n phÈm. V× vËy b¶n th©n hµnh vi s¶n xuÊt trong mäi nh©n tè cña nã còng ®ång thêi lµ hµnh vi tiªu dïng. Trong tr-êng hîp nµy, s¶n xuÊt ®-îc coi lµ trùc tiÕp ®ång nhÊt víi tiªu dïng vµ tiªu dïng ®-îc coi lµ trùc tiÕp ¨n khíp víi s¶n xuÊt. Vµ ®-îc c¸c nhµ kinh tÕ häc gäi lµ tiªu dïng s¶n xuÊt. Tiªu dïng ®ång thêi còng trùc tiÕp lµ s¶n xuÊt, còng nh- trong tù nhiªn, tiªu dïng c¸c nguyªn tè ho¸ chÊt lµ sù s¶n xuÊt thùc vËt, hay trong qu¸ tr×nh ¨n uèng, mét trong nh÷ng h×nh thøc tiªu dïng con ng-êi s¶n xuÊt ra b¶n th©n c¬ thÓ cña m×nh. §iÒu ®ã còng cã gi¸ trÞ ®èi víi mäi h×nh thøc tiªu dïng kh¸c, nh÷ng h×nh thøc tiªu dïng nµy vÒ mÆt nµy hay mÆt kh¸c, mçi h×nh thøc mét kiÓu ®· gãp phÇn vµo viÖc s¶n xuÊt ra con ng-êi. §ã lµ sù s¶n xuÊt cã tÝnh chÊt tiªu dïng. Sù s¶n xuÊt cã tÝnh chÊt tiªu dïng nµy - mÆc dï nã lµ mét sù thèng nhÊt trùc tiÕp cña s¶n xuÊt vµ tiªu dïng - vÒ c¨n b¶n kh¸c víi s¶n xuÊt theo ®óng nghÜa cña nã. Sù thèng nhÊt trùc tiÕp, trong ®ã s¶n xuÊt trùc tiÕp víi tiªu dïng, vµ tiªu dïng ®ång nhÊt víi s¶n xuÊt, vÉn gi÷ tÝnh chÊt hai mÆt trùc tiÕp cña chóng. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 VËy, s¶n xuÊt trùc tiÕp lµ tiªu dïng, tiªu dïng trùc tiÕp lµ s¶n xuÊt. Mçi c¸i trùc tiÕp lµ c¸i ®èi lËp cña nã. Nh-ng ®ång thêi gi÷a hai c¸i ®ã cã vËn ®éng m«i giíi. S¶n xuÊt lµ m«i giíi cho tiªu dïng, s¶n xuÊt t¹o ra nh÷ng vËt liÖu cho tiªu dïng, kh«ng cã vËt liÖu nµy th× tiªu dïng sÏ kh«ng cã ®èi t-îng. Nh-ng tiªu dïng còng lµ m«i giíi cña s¶n xuÊt v× chØ cã tiªu dïng t¹o ra c¸c chñ thÓ cho c¸c s¶n phÈm, míi lµm cho s¶n phÈm trë thµnh s¶n phÈm ®èi víi chñ thÓ. S¶n phÈm chØ ®¹t ®Õn sù kÕt thóc cuèi cïng cña nã trong tiªu dïng mµ th«i. Kh«ng cã s¶n xuÊt th× kh«ng cã tiªu dïng, nh-ng kh«ng cã tiªu dïng còng ch¼ng cã s¶n xuÊt v× trong tr-êng hîp ®ã s¶n xuÊt sÏ kh«ng cã môc ®Ých. Tiªu dïng t¹o ra s¶n xuÊt thÓ hiÖn chØ cã trong tiªu dïng th× s¶n phÈm míi thùc sù trë thµnh s¶n phÈm, míi ®em ®Õn cho s¶n phÈm mét sù hoµn thiÖn cuèi cïng vµ tiªu dïng t¹o ra nhu cÇu vÒ mét s¶n phÈm míi. S¶n xuÊt t¹o ra tiªu dïng b»ng c¸ch, t¹o ra vËt liÖu cho tiªu dïng x¸c ®Þnh ph-¬ng thøc tiªu dïng, lµm n¶y ra ë ng-êi tiªu dïng c¸c nhu cÇu cña ®èi t-îng lµ s¶n phÈm do s¶n xuÊt t¹o ra, do ®ã s¶n xuÊt s¶n xuÊt ra ®èi t-îng tiªu dïng, ph-¬ng thøc tiªu dïng vµ sù kÝch thÝch tiªu dïng. * Quan hÖ gi÷a s¶n xuÊt vµ ph©n phèi: c¬ cÊu cña sù ph©n phèi hoµn toµn do c¬ cÊu cña s¶n xuÊt quy ®Þnh. B¶n th©n sù ph©n phèi lµ s¶n vËt cña s¶n xuÊt, kh«ng chØ vÒ mÆt néi dung v× ng-êi ta cã thÓ ®em ph©n phèi nh÷ng kÕt qu¶ cña s¶n xuÊt th«i mµ vÒ c¶ h×nh thøc, v× ph-¬ng thøc nhÊt ®Þnh cña viÖc tham gia vµo s¶n xuÊt quy ®Þnh h×nh th¸i ®Æc thï cña ph©n phèi, h×nh th¸i theo ®ã ng-êi ta tham gia vµo sù ph©n phèi. Tuy nhiªn ph©n phèi cã tÝnh ®éc lËp t-¬ng ®èi ®èi víi s¶n xuÊt. Bëi v× ph©n phèi biÓu hiÖn thµnh ph©n phèi s¶n phÈm vµ do ®ã h×nh nh- nã rÊt c¸ch xa ®èi víi s¶n xuÊt vµ tùa hå nh- ®éc lËp víi s¶n xuÊt. Nh-ng tr-íc khi lµ ph©n phèi s¶n phÈm th× ph©n phèi lµ ph©n phèi nh÷ng c«ng cô s¶n xuÊt vµ ph©n phèi c¸c thµnh viªn x· héi theo nh÷ng lo¹i s¶n xuÊt kh¸c nhau, c¸i ®ã tøc lµ mét sù quy ®Þnh kh¸c cña mèi quan hÖ trªn (viÖc c¸c c¸ nh©n lÖ thuéc vµo nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh). Râ rµng ph©n phèi s¶n phÈm chØ lµ kÕt qu¶ cña sù ph©n phèi ®ã mµ th«i, sù ph©n 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phèi nµy ®· bao hµm trong b¶n th©n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ quyÕt ®Þnh c¬ cÊu s¶n xuÊt. Nh- vËy, s¶n xuÊt ph¶i xuÊt ph¸t tõ mét sù ph©n phèi nhÊt ®Þnh vÒ c«ng cô s¶n xuÊt, nªn theo ý nghÜa ®ã th× ph©n phèi Ýt nhÊt cña ph¶i cã tr-íc s¶n xuÊt, lµ tiÒn ®Ò cña s¶n xuÊt vµ do ®ã quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt. * Quan hÖ gi÷a s¶n xuÊt vµ trao ®æi: b¶n th©n l-u th«ng chØ lµ mét yÕu tè nhÊt ®Þnh cña trao ®æi, hoÆc lµ cña trao ®æi xÐt trªn toµn bé cña nã. V× trao ®æi chØ lµ mét yÕu tè trung gian, mét mÆt lµ gi÷a s¶n xuÊt vµ ph©n phèi do s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh, vµ mÆt kh¸c lµ víi tiªu dïng, cßn b¶n th©n ph©n phèi l¹i thÓ hiÖn ra mét yÕu tè cña s¶n xuÊt, nªn râ rµng lµ trao ®æi bao hµm trong s¶n xuÊt víi t- c¸ch lµ yÕu tè cña s¶n xuÊt. Tr-íc hÕt, sù trao ®æi ho¹t ®éng vµ n¨ng lùc ®-îc thÓ hiÖn trong b¶n th©n s¶n xuÊt lµ mét bé phËn trùc tiÕp cña s¶n xuÊt vµ lµ mÆt c¨n b¶n cña s¶n xuÊt; Thø hai, ®èi víi trao ®æi s¶n phÈm sù trao ®æi lµ ph-¬ng tiÖn ®Ó s¶n xuÊt ra thµnh phÈm nh»m phôc vô cho sù tiªu dïng trùc tiÕp. Trong ph¹m vi ®ã, b¶n th©n trao ®æi lµ mét hµnh vi bao gåm ë trong s¶n xuÊt; Thø ba, sù trao ®æi gi÷a c¸c nhµ kinh doanh víi nhau xÐt vÒ mÆt tæ chøc cña nã lµ hoµn toµn do s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh, ®ång thêi nã l¹i lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Trao ®æi chØ ®éc lËp víi s¶n xuÊt, kh«ng dÝnh g× víi s¶n xuÊt ë trong giai ®o¹n cuèi cïng mµ th«i - khi s¶n phÈm ®-îc trao ®æi trùc tiÕp ®Ó tiªu dïng. Nh-ng kh«ng cã ph©n c«ng lao ®éng th× kh«ng cã trao ®æi; trao ®æi t- nh©n gi¶ ®Þnh ph¶i cã nÒn s¶n xuÊt t- nh©n vµ c-êng ®é cña trao ®æi, tÝnh chÊt phæ cËp cña trao ®æi còng nh- h×nh th¸i trao ®æi lµ do sù ph¸t triÓn vµ kÕt cÊu cña nÒn s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh. Do ®ã trong mäi yÕu tè cña nã trao ®æi hoÆc lµ trùc tiÕp bao gåm trong s¶n xuÊt, hoÆc do s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh. * Sù ph©n tÝch gi÷a quan hÖ gi÷a c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt cho thÊy gi÷a s¶n xuÊt - ph©n phèi- l-u th«ng - tiªu dïng lµ nh÷ng bé phËn cña tæng thÓ, lµ nh÷ng sù ph©n biÖt trong néi bé mét khèi thèng nhÊt. Trong ®ã s¶n xuÊt chi phèi b¶n th©n nã víi tÊt c¶ sù ®èi lËp trong tÊt c¶ nh÷ng tÝnh quy ®Þnh cña nã, còng nh- nã chi phèi c¸c yÕu tè kh¸c chÝnh lµ b¾t ®Çu tõ s¶n xuÊt mµ qu¸ tr×nh lÆp l¹i kh«ng ngõng. B¶n th©n s¶n xuÊt ®Õn l-ît nã còng do c¸c 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 yÕu tè kh¸c quyÕt ®Þnh. Khi thÞ tr-êng nghÜa lµ lÜnh vùc trao ®æi më réng ra th× quy m« s¶n xuÊt còng t¨ng lªn vµ sù ph©n c«ng trong s¶n xuÊt còng trë nªn s©u s¾c h¬n; ph©n phèi biÕn ®æi, s¶n xuÊt còng biÕn ®æi theo; cuèi cïng th× nh÷ng yªu cÇu cña tiªu dïng quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt. 1.2-/ L-u th«ng t- liÖu s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp trung L-u th«ng t- liÖu s¶n xuÊt còng lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt víi s¶n xuÊt, lµ m¾t xÝch kh«ng thÓ thiÕu ®-îc gi÷a c¸c chu kú s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn ph©n c«ng lao ®éng ®± ph²t triÓn. L­u th«ng kh«ng chØ ®¬n thuÇn l¯ viÖc “ph©n phèi ” t­ liÖu s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi, nã thùc sù lµ tÊm g-¬ng ph¶n chiÕu kh¸ ®Çy ®ñ bé mÆt kinh tÕ cña mét ®Êt n-íc; MÆc dï vËy b¶n chÊt cña nã ®ã lµ mét kh©u cña t¸i s¶n xuÊt cã thÓ xem lµ b¾t ®Çu cña s¶n xuÊt vµ còng lµ kÕt thóc cña s¶n xuÊt. K- M¸c ®· tãm t¾t l-u th«ng t- b¶n bëi c«ng thøc: T - H (sx) H-T- H(sx)- H-.... (1) L-u th«ng t- liÖu s¶n xuÊt x¶y ra ë (1) tøc lµ nèi s¶n xuÊt víi s¶n xuÊt. MÆt kh¸c K.M¸c ®· chøng minh luËn ®Ò: L-u th«ng kh«ng t¹o ra gi¸ trÞ hµng ho¸. Nh-ng trong (1) Ta thÊy cã søc xuÊt hiÖn cña tiÒn (T) tøc lµ ph¶i cã sù trao ®æi th«ng qua h×nh th¸i tiÒn tÖ. X· héi ph¸t triÓn h×nh thµnh mét bé phËn míi ®ã lµ nh÷ng tæ chøc vµ c¸ nh©n chuyªn kinh doanh trong lÜnh vùc l-u th«ng. Trong ®ã cã kinh doanh t- liÖu s¶n xuÊt. LÜnh vùc ho¹t ®éng nµy ngµy cµng ph¸t triÓn vµ trong sù ph¸t triÓn ®a d¹ng ®ã n¶y sinh nh÷ng h×nh thøc kinh doanh g©y thiÖt h¹i cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng x· héi, mµ tr-íc tiªn lµ nã g©y thiÖt h¹i cho chÝnh nh÷ng ng-êi lµm l-u th«ng thùc sù vµ ch©n chÝnh. Tõ s¬ ®å sau: TLSX- SL§ Pk S¶n xuÊt TLTD A Pk+1 TLSX. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong ®ã gi¶ sö nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt n lo¹i hµng ho¸ . Gäi: Pk = (Pjk ) lµ gi¸ hµng t¹i chu kú s¶n xuÊt thø k cña lo¹i hµng ho¸ J (J = 1,n) A = (aij )nxn - lµ ma trËn chi phÝ §Ó ®¬n gi¶n gi¶ ®Þnh tiªu dïng SL§ khi tÝnh chi phÝ s¶n xuÊt nh- TLTD Nh- vËy trong ®iÒu kiÖn c©n b»ng vµ nÕu kinh tÕ hÇu nh- ®ãng trªn thÞ tr-êng khu vùc th×: n Pi   aij Pj j 1 Hay P= A.P NÕu tÝnh theo chu kú ta sÏ cã: n n n j 1 j 1 j 1 Pik  1   aijPik    aijPjk   aijPjk (1   ) Trong ®ã  lµ tû xuÊt lîi nhuËn b×nh qu©n, tøc lµ: Pk+1 = (1+) A Pk. Do ®ã, sau t chu kú s¶n xuÊt: Pt = (1 +  )t At P0. Trong ®iÒu kiÖn b×nh th-êng ta cã thÓ chän  sao cho Pt héi tô ®Õn P, víi mét gi¸ gèc nhÊt ®Þnh. Vµ c«ng thøc P = A.P chÝnh lµ c¬ së ®Ó gi¶i thÝch nguån gèc cña lîi nhuËn- ®ã lµ søc lao ®éng, lµ chi phÝ lao ®éng sèng. §-¬ng nhiªn kh«ng ph¶i v× thÕ mµ lao ®éng vËt ho¸ kh«ng cã vai trß quan träng, ®«i khi lµ quyÕt ®Þnh trong viÖc t¹o ra lîi nhuËn. V× vËy vÊn ®Ò ®Æt ra lµ: Muèn thùc hiÖn ®óng b¶n chÊt cña l-u th«ng th× bÊt kú mét lo¹i t- liÖu s¶n xuÊt nµo còng cÇn x¸c ®Þnh mét con ®-êng qua l-u th«ng ng¾n nhÊt, cã thÓ hiÓu theo nghÜa chi phÝ chø kh«ng chØ cã ý nghÜa ®Þa lý. Th-êng th× l-u th«ng hµng ho¸ nãi chung hay t- liÖu s¶n xuÊt nãi riªng cña c¸c n-íc ph¸t triÓn hay ch-a ph¸t 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 triÓn, th× c¸c tæ chøc, c¸ nh©n hay c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn c«ng t¸c l-u th«ng còng kh«ng thÓ b¸n rÎ vµ kh«ng chÞu mua rÎ. ë ViÖt Nam trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung c¸c hµng ho¸ mua b¸n trªn thÞ tr-êng ch-a ph¶i ®· vËn ®éng theo quy luËt Cung- cÇu, nhiÒu yÕu tè cña s¶n xuÊt ch-a trë thµnh hµng ho¸, ch¼ng h¹n: ®Êt ®ai, søc lao ®éng, ph©n bãn, x¨ng dÇu, chÊt x¸m, tiÒn tÖ... Nã lµ nÒn kinh tÕ víi nhiÒu ho¹t ®éng kinh tÕ trong x· héi ch-a hoµn toµn theo ®óng c¸c quy luËt cña nÒn kinh tÕ, trong ®ã viÖc mua b¸n t- liÖu s¶n xuÊt lµ mét tr-êng hîp ®iÓn h×nh. Trong thêi kú nµy l-u th«ng t- liÖu s¶n xuÊt ë n-íc ta ®-îc ®¸nh gi¸ lµ: Lén xén, vßng vÌo, tÝnh x· héi thÊp. §iÒu ®ã thÓ hiÖn ë chç ng-êi mua cña ng-êi lµm l-u th«ng kh«ng ph¶i lµ ng-êi s¶n xuÊt tøc lµ x¶y ra hiÖn t-îng l-u th«ng -l-u th«ng ... s¶n xuÊt, trong ®ã môc ®Ých cña l-u th«ng vÒ mÆt x· héi hÇu nh- kh«ng ph¶i lµ s¶n xuÊt dï ng-êi mua lµ ng-êi s¶n xuÊt. Tõ ®ã dÉn ®Õn t×nh tr¹ng lén xén kinh doanh theo kiÓu “cß måi, chØ trà”. MÆt kh²c t³o nªn nhu cÇu gi° t³o h³n chÕ s÷c s°n xuÊt, gi¸ c¶ kh«ng ph¶n ¸nh ®óng quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt cung cÇu. Hµng ho¸ t- liÖu s¶n xuÊt l-u th«ng vßng vÌo nh­ mét “vËt ngon” th²ch th÷c ng­êi s¶n xuÊt. Vµ cuèi cïng chi phÝ s¶n xuÊt t¨ng do ph¶i chÊp nhËn gi¸ t- liÖu s¶n xuÊt qu¸ cao (gi¸ h¹ch to¸n). Cßn l-u th«ng hÇu nh- chØ ®Ó l-u th«ng- ®Ó kiÕm lêi, qua qu¸ tr×nh l-u th«ng nhiÒu cÊp. VËy c¸c tæ chøc, c¸ nh©n hay c¸c doanh nghiÖp lµm c«ng t¸c l-u th«ng trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ thu ®-îc lîi nhuËn ë ®©u ra. Vµ ®iÒu nµy ®ùoc kh¼ng ®Þnh lµ ch¾c ch¾n do mét chñ thÓ kinh doanh m¹nh d¹n bá vèn ra, do ®ã ph¶i thu l·i. Nªn mçi lÇn mua b¸n l¹i ph¶i tu©n theo qu¸ tr×nh lµ: Khi ng-êi s¶n xuÊt b¸n t- liÖu s¶n xuÊt cho ng-êi chuyªn kinh doanh t- liÖu s¶n xuÊt th× ph¶i trÝch ra mét phÇn lîi nhuËn rßng cða m×nh ®Ó “nhê ”b²n h¯ng. PhÇn trÝch ®ã sÏ kh«ng bÐ h¬n c«ng s÷c ng­êi kinh doanh t- liÖu s¶n xuÊt sÏ bá ra ®Ó b¸n hé hµng cho m×nh. (K.M¸c còng ®· chØ ra lîi nhuËn th-¬ng nghiÖp h×nh thµnh nh- vËy). HoÆc ë gãc ®é kh¸c nÕu ng-êi kinh doanh ®Çu tiªn kh«ng chia lîi nhuËn ®ñ cho ng-êi kinh doanh 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tiÕp theo vµ sau n÷a th× phÇn lîi nhuËn ®ã cã ng-êi øng tr-íc cho hä- ®ã chÝnh lµ ng-êi s¶n xuÊt hay ®óng h¬n lµ chu kú s¶n xuÊt sau ®ã. V× 2 lý do: Thø nhÊt cã thÓ hä vÉn cßn l·i dï l·i Ýt ; Thø hai lµ hä buéc ph¶i s¶n xuÊt nÕu kh«ng muèn ph¸ s¶n vµ cho kh«ng toµn bé phÇn vèn cè ®Þnh ®· mua s¾m. HÖ qu¶ dÉn ®Õn lµ sù luÈn quÈn trong l-u th«ng vµ lµm ¶nh h-ëng ®Õn c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n cã liªn quan. Trong tr-êng hîp ®ã chØ cã mét c¸ch duy nhÊt lµ ph¸ s¶n mét sè ngµnh vµ gi¶m l-¬ng cña b¶n th©n ng-êi lao ®éng ®Ó cã thÓ lµm cho chi phÝ s¶n xuÊt gi¶m tèi thiÓu. §iÒu nµy dÉn ®Õn thÊt nghiÖp t-¬ng ®èi vµ søc lao ®éng, kÓ c¶ sè ng-êi ®-îc ®µo t¹o ngµy cµng hao mßn, n¨ng suÊt lao ®éng gi¶m. MÆc nhiªn do yÕu tè t©m lý l-u th«ng chu kú sau sÏ chÊp nhËn gi¸ cao h¬n mét chót vµ chÝnh ®iÒu ®ã lµm cho ng-êi chuyªn kinh doanh t- liÖu s¶n xuÊt thÊy cã thÓ chÊp nhËn gi¸ mua vµo cao h¬n, nÕu xÐt mét chu kú s¶n xuÊt, l-u th«ng th× thÊy hä cã l·i, nh-ng nÕu kÐo dµi, chu kú t¨ng lªn th× tû lÖ l·i gi¶m dÇn mµ thuÕ doanh thu t¨ng dÇn, quan hÖ ®ã cã thÓ m« t¶ nh- sau: PtT Dt L C T T0 t Dt: Doanh thu T: ThuÕ C: Chi phÝ (gi¶ ®Þnh ®¬n gi¶n) Khi ®ã nÕu ta thÊy kh«ng cã sù can thiÖp ®ñ m¹nh th× sau chu kú(t), kinh doanh b¾t ®Çu thua lç thËm chÝ ph¸ s¶n ®iÒu ®ã dÉn ®Õn mét nghÞch lý ®èi víi ng-êi kinh doanh t- liÖu s¶n xuÊt chuyªn nghiÖp, chuyªn doanh lµ cµng bu«n cµng lç chø kh«ng ph¶i bu«n g× còng l·i. VËy l·i vµo tay ai-®ã lµ nh÷ng nhµ kinh doanh th-¬ng m¹i cÊp 2, cÊp 3... thËm chÝ kh«ng cÇn vèn mµ 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chØ b»ng vay ng©n hµng hoÆc m«i giíi - ®ã lµ nh÷ng nhµ lµm l-u th«ng kiÓu “cß måi, chØ trà” Nhöng ng­êi tham gia ph² trËt tø l­u th«ng n¯y thu l±i. VÒ mÆt lý thuyÕt l·i cßn ®-îc chi vµo thuÕ ng©n s¸ch nhµ n-íc, song thùc tÕ kh«ng h¼n nh- vËy. Trong khi ®ã râ rµng thÞ tr-êng khu vùc còng nh- thÞ tr-êng thÕ giíi th«ng th-êng cã tÝnh æn ®Þnh theo thêi kú, nh- vËy mét ®Êt n-íc qu¸ nhiÒu t- liÖu s¶n xuÊt nh- n-íc ta thêi kú nµy, th× gi¸ t- liÖu s¶n xuÊt trªn thÞ tr-êng thùc chÊt phô thuéc vµo gi¸ nhËp khÈu. Gi¸ c¸c lo¹i t- liÖu s¶n xuÊt kh«ng trùc tiÕp phô thuéc vµo søc s¶n xuÊt trong n-íc mµ phô thuéc vµo gi¸ chuyÓn ®æi ®ång ngo¹i tÖ m¹nh vµ c¸c chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu. ë ®©y l¹i xuÊt hiÖn mét nguy c¬ cho ng-êi s¶n xuÊt còng nh- ng-êi chuyªn kinh doanh t- liÖu s¶n xuÊt, lµ lµm cho qu¸ tr×nh thua lç võa kÐo dµi võa ®ét biÕn kh«ng dù b¸o ®-îc. Trªn c¬ së nh÷ng ph©n tÝch ®èi víi ho¹t ®éng l-u th«ng TLSX trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, mét sè kÕt luËn ®-îc rót ra lµ: - Nhµ n-íc kh«ng kiÓm so¸t ®-îc m¹ng l-íi lµm l-u th«ng TLSX b»ng ph¸p luËt, do thÞ tr-êng chØ cã mét gi¸; mÆt kh¸c mét sè TLSX cÇn cho sù ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc, c¸c TLSX chñ chèt cÇn nhËp khÈu nhµ n-íc ®· ®éc quyÒn - ®éc quyÒn nhËp vµ ®éc quyÒn qua chÝnh s¸ch thuÕ quan. - §èi víi tÊt c¶ c¸c c¸ nh©n ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh nhµ n-íc ch-a thùc hiÖn ®-îc chÕ ®é kiÓm to¸n, ch-a buéc c¸c c¸ nh©n, ®¬n vÞ ph¶i ghi chÐp h¹ch to¸n, theo mét hÖ thèng chøng tõ thèng nhÊt nh»m ®¶m b¶o thu quèc doanh, thuÕ kh«ng bÞ thÊt tho¸t. - Nhµ n-íc ch-a tæ chøc ®-îc nh÷ng c¬ quan th«ng tin kinh tÕ chuyªn ngµnh nh»m th«ng b¸o kh«ng chØ gi¸ c¶ mµ cßn cã chøc n¨ng h-íng dÉn, lµm cÇu nèi gi÷a cung- cÇu vÒ th«ng tin qua viÖc b¸n tin, b¸n nh÷ng bé sè liÖu khëi th¶o còng nh- ®· xö lý. Lµm cho Cung- cÇu gÆp nhau vµ gi¶m ®¸ng kÓ h×nh thøc l-u th«ng TLSX kh«ng trùc tiÕp ®Õn ng-êi s¶n xuÊt. C¸c doanh nghiÖp nhê ®ã cã thÓ kÕt hîp c¸c th«ng tin kh¸c nhau mµ quyÕt ®Þnh sö dông TLSX. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - §èi víi c¸c nhµ s¶n xuÊt còng nh- c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®¨ng ký kinh doanh vËt t- cÇn hoµn thiÖn dÇn qui tr×nh nghiªn cøu thÞ tr-êng cña m×nh. Së dÜ trong thßi kú nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung l-u th«ng rèi lo¹n mét phÇn còng do chÝnh ng-êi s¶n xuÊt kh«ng nghiªn cøu thÞ tr-êng cÈn thËn, mÆt kh¸c, ng-êi kinh doanh TLSX còng kh«ng cã c¸ch n¾m ch¾c Cung- cÇu hµng m×nh kinh doanh. §iÒu ®ã tÊt yÕu dÉn ®Õn viÖc xuÊt hiÖn líp ng-êi lµm l-u th«ng chØ víi môc ®Ých kiÕm lêi nªu trªn. Lµm ®-îc viÖc nµy b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®-îc trang bÞ ®Çy ®ñ kiÕn thøc vÒ thÞ tr-êng ®Æc biÖt lµ thÞ tr-êng TLSX céng víi kinh nghiÖm ®Æc thï thùc tiÔn khi kinh doanh mçi ngµnh hµng. - VÒ së h÷u nhµ n-íc ch-a cã ng-êi chñ thùc sù cña tµi s¶n ®ã theo nghÜa chñ së h÷u. §©y lµ vÊn ®Ò phøc t¹p vµ kh«ng dÔ gi¶i quyÕt ngay. Nguyªn nh©n kh«ng thÓ mua rÎ còng chÝnh tõ vÊn ®Ò së h÷u sinh ra, thËm chÝ s¶n xuÊt kh«ng cÇn cã l·i (L·i thùc chø kh«ng ph¶i l·i gi¶) còng xuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò së h÷u. 1.3-/ Kinh tÕ thÞ tr-êng vµ tæ chøc l-u th«ng t- liÖu s¶n xuÊt. 1.3.1. Kinh tÕ thÞ tr-êng vµ vai trß cña l-u th«ng. Kinh tÕ thÞ tr-êng lµ nÒn kinh tÕ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng, ë ®ã s¶n xuÊt c¸i g×, nh- thÕ nµo, cho ai ®Òu ®-îc quyÕt ®Þnh th«ng qua thÞ tr-êng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, c¸c quan hÖ kinh tÕ cña c¸c c¸ nh©n, c¸c doanh nghiÖp ®Òu biÓu hiÖn qua mua b¸n hµng ho¸, dÞch vô trªn thÞ tr-êng. Th¸i ®é c- xö cña c¸c thµnh viªn tham gia thÞ tr-ßng lµ h-íng vµo t×m kiÕm lîi Ých cña m×nh theo sù dÉn d¾t cña gi¸ c¶ thÞ tr-êng. Kinh tÕ thÞ tr-êng vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng, ®Õn l-ît nã, c¬ chÕ thÞ tr-êng t¸c ®éng d-íi sù chi phèi cña c¸c quy luËt thÞ tr-êng trong m«i tr-êng c¹nh tranh nh»m môc tiªu lîi nhuËn. Nh©n tè c¬ b¶n cña thÞ tr-êng, c¬ chÕ thÞ tr-êng lµ hµng ho¸ tiÒn tÖ, ng-êi b¸n, ng-êi mua, tõ ®ã h×nh thµnh mèi quan hÖ c¬ b¶n cña c¬ chÕ thÞ 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr-êng lµ quan hÖ cung cÇu. VÒ b¶n chÊt, c¬ chÕ thÞ tr-êng lµ c¬ chÕ gi¸ c¶ tù do. C¬ chÕ nµy cã mét sè ®Æc tr-ng sau: -C¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ph©n bæ, sö dông c¸c nguån tµi nguyªn, lao ®éng, vèn ®-îc quyÕt ®Þnh mét c¸ch kh¸ch quan th«ng qua ho¹t ®éng cña c¸c quy luËt kinh tÕ. -HÇu nh- tÊt c¶ c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c chñ thÓ kinh tÕ ®Òu ®-îc tiÒn tÖ ho¸. - Lîi nhuËn lµ ®éng lùc thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, thóc ®Èy t¨ng tr-ëng kinh tÕ vµ lîi Ých kinh tÕ. C¬ chÕ thÞ tr-êng dïng lç l·i ®Ó quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n. - C¹nh tranh lµ m«i tr-êng ho¹t ®éng cña c¬ chÕ thÞ tr-êng, lµ yÕu tè thóc ®Èy tiÕn bé kü thuËt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt. - C¬ chÕ thÞ tr-êng kh«ng ph¶i lµ mét mí hçn ®én mµ lµ mét trËt tù kinh tÕ, trËt tù nµy ®-îc h×nh thµnh bëi sù t¸c ®éng cña hÖ thèng quy luËt cña thÞ tr-êng.Th«ng qua sù ho¹t ®éng cña c¸c quy luËt kinh tÕ, sù linh ho¹t cña hÖ thèng gi¸ c¶, nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã kh¶ n¨ng duy tr× ®-îc sù c©n b»ng cña søc cung vµ søc cÇu vÒ hµng ho¸, dÞch vô, Ýt khi g©y ra sù khan hiÕm vµ thiÕu thèn hµng ho¸. Qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi cã liªn quan mËt thiÕt víi sù tuÇn hoµn vµ chu chuyÓn cña vèn s¶n xuÊt - kinh doanh cña doanh nghiÖp, thÓ hiÖn ë lao ®éng x· héi trong nh÷ng h×nh thøc kh¸c nhau cña nã. Sù vËn ®éng cña lao ®éng x· héi t¹o thµnh néi dung c¸c qu¸ tr×nh trao ®æi ph¸t sinh tõ trong c¬ cÊu cña nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña thÞ tr-êng. Do cã mèi liªn hÖ lÉn nhau trong qu¸ tr×nh chu chuyÓn vèn kinh doanh nªn ®ßi hái ph¶i cã sù trao ®æi ho¹t ®éng gi÷a nh÷ng ng-êi lao ®éng, gi÷a nh÷ng tËp thÓ s¶n xuÊt vµ c¸c doanh nghiÖp ...v.v. Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ viÖc trao ®æi ®-îc thùc hiÖn ®-îc th«ng qua mua b¸n trªn thÞ tr-êng. Th-êng th× sù trao ®æi c¸c ho¹t ®éng trong néi bé doanh nghiÖp mang tÝnh chÊt trùc 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tiÕp kü thuËt cßn sù trao ®æi diÔn ra gi÷a c¸c doanh nghiÖp mang tÝnh chÊt l-u th«ng hµng ho¸. Râ rµng l-u th«ng chØ lµ mét giai ®o¹n trao ®æi nhÊt ®Þnh bao trïm mét lÜnh vùc c¸c quan hÖ s¶n xuÊt réng lín h¬n. L-u th«ng hµng ho¸ ph¸t sinh trong lÜnh vùc l-u th«ng; VËy lÜnh vùc l-u th«ng lµ g×? vµ thùc chÊt lµ g×? Tr-íc hÕt cÇn kh¼ng ®Þnh lÜnh vùc l-u th«ng lµ lÜnh vùc ho¹t ®éng mµ dùa vµo ®ã sù tuÇn hoµn vµ chu chuyÓn cña vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp ®-îc thùc hiÖn. Nã còng ®ßi hái cã ®èi t-îng lao ®éng vµ t- liÖu lao ®éng cho viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng ®ã. ViÖc ho¹t ®éng b×nh th-êng cña lÜnh vùc nµy, phï hîp víi nhiÖm vô vµ chøc n¨ng x· héi cña nã ®ßi hái h×nh thµnh hÖ thèng c¸c tæ chøc kinh doanh nh- doanh nghiÖp th-¬ng m¹i, vËn t¶i, kho vËn, chuÈn bÞ hµng ho¸...v.v. Th«ng qua hÖ thèng nµy mét khèi l-îng hµng ho¸ khæng lå, nhÊt lµ vÒ t- liÖu s¶n xuÊt ®-îc l-u chuyÓn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn ®¹i, khi mµ chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt vµ ph©n c«ng lao ®éng x· héi ph¸t triÓn cao ®é th× hÇu nh- mäi s¶n phÈm ®Òu ®-îc s¶n xuÊt vµ tiªu dïng d-íi h×nh thøc hµng ho¸. V× vËy, sù vËn ®éng cña mét sè l-îng lín s¶n phÈm x· héi tõ lÜnh vùc s¶n xuÊt ®Õn lÜnh tiªu dïng ®· h×nh thµnh qu¸ tr×nh l-u th«ng. Trªn thùc tÕ, qu¸ tr×nh l-u th«ng chÝnh lµ qu¸ tr×nh hµng ho¸ kh«ng ngõng t¸ch rêi ng-êi s¶n xuÊt ®Ó tiÕp cËn víi ng-êi tiªu dïng, còng chÝnh lµ sù tæng hoµ c¸c hµnh vi chuyÓn nh-îng ph¸t sinh gi÷a c¸c chñ thÓ cña thÞ tr-êng kh¸c nhau. V× thÕ trao ®æi lµ tÕ bµo riªng biÖt vµ yÕu tè cÊu thµnh l-u th«ng. Do m©u thuÉn bªn trong cña qu¸ tr×nh trao ®æi s¶n sinh ra tiÒn tÖ, cho nªn trong l-u th«ng, mét mÆt lµ hiÖn t-îng biÓu hiÖn trong l-u th«ng cña mét sè l-îng lín hµng ho¸, mÆt kh¸c lµ sù vËn ®éng cña tiÒn tÖ ng-îc l¹i víi ph-¬ng h-íng l-u th«ng hµng ho¸. Sù tæng hîp c¸c vËn ®éng cña tiÒn tÖ trªn ph-¬ng h-íng kh¸c nhau ®· h×nh thµnh l-u th«ng tiÒn tÖ. V× vËy qu¸ tr×nh l-u th«ng trªn thùc tÕ lµ sù thèng nhÊt cña l-u th«ng hµng ho¸ vµ sù l-u th«ng tiÒu tÖ. L-u th«ng hµng ho¸ quyÕt ®Þnh l-u th«ng tiÒn tÖ, nh-ng l-u th«ng tiÒn tÖ l¹i cã t¸c ®éng ng-îc l¹i ®Õn l-u th«ng hµng ho¸ nã lµ chÊt kÝch thÝch l-u th«ng hµng ho¸, thËm chÝ sù vËn ®éng cña tiÒn tÖ cßn cã t¸c dông h-íng hµng ho¸ ch¶y vÒ ®©u. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nh- vËy, l-u th«ng lµ mét qu¸ tr×nh kh¸ch quan cã liªn hÖ víi sù vËn ®éng cña gi¸ trÞ s¶n phÈm x· héi. L-u th«ng lµ sù thay ®æi h×nh thøc gi¸ trÞ cña hµng ho¸. Dï lµ nh÷ng hµng ho¸ dïng cho tiªu dïng s¶n xuÊt tiªu dïng c¸ nh©n th× còng nh- thÕ. B¶n chÊt cña qu¸ tr×nh l-u th«ng hµng ho¸ lµ mua vµ b¸n nh÷ng hµng ho¸ nµy hay hµng ho¸ kia ®-îc thùc hiÖn kh¸c nhau. §iÒu nµy lµ do ®Æc tÝnh vÒ c«ng dông cña nh÷ng hµng ho¸ Êy quyÕt ®Þnh. §iÒu cÇn nhÊn m¹nh ë ®©y lµ l-u th«ng hµng ho¸ lµ mét qu¸ tr×nh thèng nhÊt kh«ng phô thuéc vµo c«ng dông cña hµng ho¸ nh-ng c¸c h×nh thøc tæ chøc ®Ó chuyÓn ®-a ®Õn tay ng-êi tiªu dïng l¹i kh¸c nhau. Vai trß cña l-u th«ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng: D-íi gãc ®é vi m«, l-u th«ng ®ãng vai trß quan träng, quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Khi qu¸ tr×nh l-u th«ng kÕt thóc, tøc lµ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®-îc tiªu thô, lµ nã ®· ®-îc ng-êi tiªu dïng chÊp nhËn ®Ó tho¶ m·n mét nhu cÇu nµo ®ã. Søc tiªu thô s¶n phÈm cña mét doanh nghiÖp thÓ hiÖn ë møc b¸n ra, uy tÝn cña doanh nghiÖp, chÊt l-îng s¶n phÈm, sù thÝch øng víi nhu cÇu ng-êi tiªu dïng vµ sù hoµn thiÖn cña c¸c ho¹t ®éng dÞch vô. Nãi c¸ch kh¸c l-u th«ng hµng ho¸ ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña doanh nghiÖp. L-u th«ng hµng ho¸ g¾n gi÷a ng-êi s¶n xuÊt víi ng-êi tiªu dïng, nã gióp cho c¸c nhµ s¶n xuÊt hiÓu thªm vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña m×nh vµ nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Trªn gi¸c ®é vÜ m«, l-u th«ng hµng ho¸ cã vai trß quan träng trong viÖc c©n ®èi gi÷a cung vµ cÇu, v× nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ mét thÓ thèng nhÊt víi nh÷ng c©n b»ng, víi nh÷ng t-¬ng quan tØ lÖ nhÊt ®Þnh. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®-îc tiªu thô (l-u th«ng) tøc lµ s¶n xuÊt ®ang diÔn ra mét c¸ch b×nh th-êng, tr«i ch¶y, tr¸nh ®-îc sù mÊt c©n ®èi, gi÷ ®-îc b×nh æn trong x· héi. §ång thêi l-u th«ng gióp c¸c ®¬n vÞ, ngµnh, x¸c ®Þnh ph-¬ng h-íng vµ b-íc ®i cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho giai ®o¹n tiÕp theo. Th«ng qua l-u th«ng hµng ho¸ cã thÓ dù ®o¸n nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi nãi chung vµ tõng khu vùc nãi riªng ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm. Trªn c¬ 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 së ®ã c¸c doanh nghiÖp sÏ x©y dùng ®-îc c¸c kÕ ho¹ch phï hîp nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. 1.3.2. L-u th«ng t- liÖu s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng L-u th«ng t- liÖu s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng lµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh tÕ ®-a s¶n phÈm vËt t- s¶n xuÊt sang l·nh vùc tiªu dïng. Nã lµ tªn gäi chung cña ho¹t ®éng trao ®æi vËt t- s¶n xuÊt dïng cho s¶n xuÊt gi÷a c¸c h×nh thøc kinh tÕ, c¸c ngµnh kinh tÕ vµ gi÷a c¸c doanh nghiÖp. VËt t- l-u th«ng lµ s¶n vËt ®-îc x· héi ph©n c«ng, nã ph¸t triÓn theo sù ph¸t triÓn cña ph©n c«ng x· héi vµ sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt. nã lÊy s¶n xuÊt lµm ®iÓm khëi ®Çu, lÊy ngµnh s¶n xuÊt kh¸c lµm ®iÓm kÕt thóc, ®ång thêi nã lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng mang tÝnh s¶n xuÊt. S¶n xuÊt quyÕt ®Þnh l-u th«ng, l-u th«ng l¹i t¸c ®éng ng-îc l¹i s¶n xuÊt. qu¸ tr×nh l-u th«ng th«ng suèt, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn nhanh. Ng-îc l¹i, qu¸ tr×nh l-u th«ng ng-ng trÖ sÏ ¶nh h-ëng ®Õn s¶n xuÊt. Qu¸ tr×nh ®æi míi c¬ chÕ kimh tÕ ®· ph¸ vì dÇn chÕ ®é l-u th«ng t- liÖu s¶n xuÊt qu¸ tËp trung tr-íc ®©y, thay ®æi c¸ch lµm cò kh«ng hîp lý nh-: qu¸ nhiÒu kh©u l-u th«ng, c¬ cÊu tæ chøc trïng lÆp, kho b·i mäi n¬i, vËn chuyÓn vßng vÌo... dùa vµo c¸c khu vùc kinh tÕ ®Ó tæ chøc l-u th«ng t- liÖu s¶n xuÊt hîp lý, tøc lµ dùa vµo c¸c nh©n tè nh-: ph©n bè s¶n xuÊt, ph©n bè c¸c xÝ nghiÖp, quan hÖ cung cÇu, quan hÖ s¶n xuÊt, quan hÖ tiªu dïng, giao th«ng vËn t¶i ph¶i thùc hiÖn hîp lý ho¸, khoa häc ho¸ vµ tèi -u ho¸ l-u th«ng vËt t-. Tõ ®ã, th«ng qua l-u th«ng t¸c ®éng ®Õn s¶n xuÊt. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng th× thÞ tr-êng, g¾n liÒn víi s¶n xuÊt vµ l-u th«ng hµng ho¸, thÞ tr-êng lµ trung t©m cña toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ t¸i s¶n xuÊt: CÇn s¶n xuÊt nh÷ng hµng ho¸ g×? víi sè l-îng bao nhiªu? cÇn cã nh÷ng dÞch vô g×? ®Òu ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña thÞ tr-êng. Qua thÞ tr-êng nhu cÇu cña c¶ ng-êi s¶n xuÊt lÉn ng-êi tiªu dïng ®-îc tho¶ m·n. Ng-êi s¶n xuÊt cÇn b¸n hµng, chuyÓn tiÒn thµnh nh÷ng gi¸ trÞ sö dông kh¸c nhau. Nh- vËy, ta cã thÓ thÊy râ thÞ tr-êng lµ n¬i diÔn ra c¸c qu¸ tr×nh trao ®æi, mua b¸n hµng ho¸, thÞ tr-êng cã tÝnh kh«ng gian vµ thêi gian, theo nghÜa 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nµy thÞ tr-êng cã thÓ lµ c¸c chî, c¸c ®Þa danh hoÆc c¸c khu vùc tiªu thô ph©n theo mÆt hµng, ngµnh hµng. S¶n xuÊt hµng ho¸ ngµy cµng ph¸t triÓn, l-îng s¶n phÈm hµng ho¸ l-u th«ng trªn thÞ tr-êng ngµy cµng dåi dµo vµ phong phó, thÞ tr-êng ®-îc më réng. ThÞ tr-êng hiÓu theo nghÜa ®Çy ®ñ h¬n, nã lµ lÜnh vùc trao ®æi hµng ho¸ th«ng qua tiÒn tÖ lµm m«i giíi. T¹i ®©y ng-êi mua vµ ng-êi b¸n t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ c¶ vµ sè l-îng hµng ho¸ l-u th«ng trªn thÞ tr-êng. NÕu nãi ®Õn thÞ tr-êng, tr-íc hÕt ph¶i nãi tíi c¸c nh©n tè c¬ b¶n cÊu thµnh thÞ tr-êng, ®ã lµ hµng vµ tiÒn, ng-êi mua vµ ng-êi b¸n, tõ ®ã h×nh thµnh c¸c quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ, mua-b¸n, cung-cÇu vµ gi¸ c¶ hµng ho¸. Nãi tíi thÞ tr-êng lµ ph¶i nãi tíi c¹nh tranh tù do, ë ®©y lu«n diÕn ra sù ganh ®ua, cä s¸t lÉn nhau gi÷a c¸c thµnh viªn tham gia thÞ tr-êng ®Ó giµnh phÇn cã lîi cho m×nh, ®éng lùc cña c¹nh tranh lµ lîi nhuËn. Víi ®éng lùc ®ã trªn thÞ tr-êng khã tr¸nh khái sù lõa g¹t vµ gian lËn. Nãi tíi thÞ tr-êng lµ nãi tíi tù do kinh doanh tù do mua b¸n, thuËn mua võa b¸n, tù do giao dÞch. Quan hÖ gi÷a c¸c chñ thÓ trªn thÞ tr-êng lµ b×nh ®¼ng. Theo lý thuyÕt hiÖn ®¹i vÒ kinh tÕ thÞ tr-êng cã thÓ chia thÞ tr-êng thµnh 2 lo¹i: Mét lµ: ThÞ tr-êng hµng tiªu dïng vµ dÞch vô, ë thÞ tr-êng nµy, ng-êi ta mua b¸n nh÷ng t- liÖu sinh ho¹t vµ dÞch vô nh-: l-¬ng thùc, thùc phÈm, v¶i, quÇn ¸o, c¸c ph-¬ng tiÖn sinh ho¹t gia ®×nh, thuèc ch÷a bÖnh...vv. Nh÷ng hµng ho¸ tiªu dïng ngµy cµng nhiÒu theo ®µ t¨ng cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸. Ngoµi nh÷ng hµng ho¸ vËt chÊt phôc vô tiªu dïng cho c¸ nh©n vµ gia ®×nh, cã nh÷ng hµng ho¸ phi vËt chÊt ®-îc coi lµ dÞch vô nh-: söa ch÷a, ph-¬ng tiÖn ®i l¹i, söa ch÷a Ra®io, tñ l¹nh, may v¸, c¾t tãc, lµm ®Çu.... c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ngµy cµng ph¸t triÓn vµ ®-a l¹i thu nhËp ngµy cµng cao. Hai lµ: ThÞ tr-êng c¸c yÕu tè s¶n xuÊt: trªn thÞ tr-êng nµy ng-êi ta mua, b¸n c¸c yÕu tè cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh nh- c¸c lo¹i nguyªn nhiªn vËt liÖu, thiÕt bÞ m¸y mãc, ph©n bãn, thuèc trõ s©u, søc lao ®éng... 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sù ph©n chia thµnh 2 lo¹i thÞ tr-êng nh- trªn lµ dùa trªn c¬ së chñng lo¹i hµng ho¸ ®-a ra trao ®æi trªn thÞ tr-êng vµ dùa vµo sù më réng, ph¸t triÓn cña chÝnh ph¹m trï hµng ho¸. Hµng ho¸ më réng ra tíi ®©u th× thÞ tr-êng còng më réng ra tíi ®ã. ThÞ tr-êng gi÷ vai trß hÕt søc quan träng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. ThÞ tr-êng lµ trung t©m, cña toµn bé qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt lµ lùc l-îng h-íng dÉn, ®Æt nhu cÇu cho s¶n xuÊt. S¶n xuÊt lµ sù kÕt hîp gi÷a t- liÖu s¶n xuÊt vµ søc lao ®éng theo mét mèi quan hÖ nhÊt ®Þnh, quan hÖ tû lÖ tuú thuéc vµo tr×nh ®é kü thuËt cña s¶n xuÊt, nÕu nh- kü thuËt tiªn tiÕn th× víi mét l-îng søc lao ®éng nhÊt ®Þnh sÏ vËn hµnh ®-îc nhiÒu t- liÖu s¶n xuÊt h¬n. §Ó s¶n xuÊt, cÇn ph¶i cã c¸c yÕu tè cña s¶n xuÊt. ThÞ tr-êng chÝnh lµ n¬i cung cÊp nh÷ng yÕu tè ®ã, b¶o ®¶m cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp ®-îc tiÕn hµnh mét c¸ch b×nh th-êng. S¶n xuÊt hµng ho¸ lµ s¶n xuÊt ®Ó trao ®æi, ®Ó b¸n, thÞ tr-êng lµ n¬i tiªu thô nh÷ng hµng ho¸ cho c¸c doanh nghiÖp; th«ng qua thÞ tr-êng, gi¸ trÞ hµng ho¸ ®-îc thùc hiÖn, doanh nghiÖp thu håi ®-îc vèn vµ cã l·i. Nh- vËy doanh nghiÖp lµ ng-êi mua c¸c yÕu tè cña s¶n xuÊt vµ b¸n c¸c s¶n phÈm m×nh lµm ra. Qui m« cña viÖc mua vµo vµ b¸n ra sÏ quyÕt ®Þnh qui m« cña s¶n xuÊt. NÕu coi doanh nghiÖp nh- mét c¬ thÓ sèng th× thÞ tr-êng lµ n¬i b¶o ®¶m c¸c yÕu tè cho sù sèng vµ còng lµ n¬i thùc hiÖn sù trao ®æi chÊt ®Ó sù sèng tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Trªn ý nghÜa ®ã, thÞ tr-êng chÝnh lµ ®iÒu kiÖn, lµ m«i tr-êng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña doanh nghiÖp. ThÞ tr-êng lµ n¬i kiÓm tra cuèi cïng vÒ chñng lo¹i hµng ho¸ còng nhchÊt l-îng s¶n phÈm. ThÞ tr-êng kiÓm nghiÖm tÝnh phï hîp cña s¶n xuÊt ®èi víi tiªu dïng x· héi. Trªn ý nghÜa ®ã cã thÓ nãi thÞ tr-êng ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt kinh doanh vµ lµ ®éng lùc cña s¶n xuÊt kinh doanh. Th«ng qua thÞ tr-êng, ho¹t ®éng kinh tÕ cña c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng n¨ng ®éng, s¸ng t¹o h¬n, hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng ®-îc n©ng cao. ThÞ tr-êng cßn lµ n¬i cuèi cïng ®Ó chuyÓn nh÷ng lao ®éng t- nh©n, lao ®éng c¸ biÖt thµnh lao ®éng x· héi. 20
- Xem thêm -