Tài liệu Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản tw

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu dïng ®ã lµ mét con ®-êng gian tru©n, mét bµi to¸n hãc bóa cho c¸c doanh nghiÖp. §Æc biÖt hiÖn nay, khi mµ n-íc ta ®· chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù c¹nh tranh gay g¾t vÊn ®Ò sèng cßn cña mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt chÊt g¾n liÒn víi viÖc tr¶ lêi c©u hái s¶n phÈm s¶n xuÊt ra b¸n cho ai vµ b¸n nh- thÕ nµo? Bëi vËy, bªn c¹nh viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i ®¶m b¶o vÒ chÊt l-îng th× thÞ tr-êng ®Ó b¸n s¶n phÈm cã ý nghÜa v« cïng to lín. §iÒu nµy chøng tá mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Òu g¾n liÒn víi thÞ tr-êng. §i ®«i víi sù ®æi míi trong c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, sù ®æi míi vÒ hÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp ®· t¹o cho kÕ to¸n mét bé mÆt míi, kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ trÝ cña kÕ to¸n trong c¸c c«ng cô qu¶n lý. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hiÖn nay viÖc tæ chøc qu¶n lý thµnh phÈm tiªu thô thµnh phÈm lµ kh©u quan träng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o qu¶n lý c¸c lo¹i thµnh phÈm, hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu kh¸c cña kh©u b¸n hµng, lµm c¬ së x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp. NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm, em ®· lùa chän ®Ò tµi “Tæ chøc kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm t¹i C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW” ®Ó hoµn thµnh ®Ò tµi cña m×nh. 1 phÇn I : lý do nghiªn cøu ®Ò tµi 1) Thµnh phÈm , tiªu thô thµnh phÈm vµ yªu cÇu qu¶n lý : a) Vai trß , vÞ trÝ cña thµnh phÈm : Theo ®Þnh nghÜa chung th× thµnh phÈm lµ nh÷ng s¶n phÈm ®· kÕt thóc quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt do doanh nghiÖp thùc hiÖn hoÆc thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn ®· ®-îc kiÓm nghiÖm phï hîp víi tiªu chuÈn kÜ thuËt quy ®Þnh vµ nhËp kho thµnh phÈm hoÆc giao trùc tiÕp cho kh¸ch hµng. Tuy nhiªn, s¶n phÈm hµng ho¸ do doanh nghiÖp hoµn thµnh cung cÊp cho x· héi kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ thµnh phÈm mµ cßn lµ nöa thµnh phÈm, lao vô ®-îc hoµn thµnh. Nöa thµnh phÈm lµ nh÷ng s¶n phÈm ch-a qua giai ®o¹n chÕ biÕn cuèi cïng cña quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm nh-ng do yªu cÇu cña s¶n xuÊt vµ tiªu thô mµ ®-îc kiÓm tra kÜ thuËt vµ còng cã thÓ ®-îc nhËp kho. Khi b¸n, nöa thµnh phÈm nµy còng cã ý nghÜa nh- thµnh phÈm. Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt, c¨n cø vµo khèi l-îng thµnh phÈm mµ doanh nghiÖp cung øng trong mét thêi kú, trong tõng c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ quy m«, ®¸nh gi¸ tû träng cung øng cña doanh nghiÖp vÒ s¶n phÈm trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. Tuy nhiªn, ®Ó ®-îc thÞ tr-êng chÊp nhËn th× doanh nghiÖp ph¶i lu«n chó ý ®Õn viÖc t¨ng nhanh sè l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i trªn c¬ së vÉn ®¶m b¶o chÊt l-îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Mäi sù tæn thÊt cña thµnh phÈm ®Òu ¶nh h-ëng ®Õn kinh doanh cña doanh nghiÖp. V× vËy, trong viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n thµnh phÈm ph¶i lu«n ®ång thêi n¾m ch¾c sù vËn ®éng cña tõng lo¹i thµnh phÈm trong qóa tr×nh nhËp -xuÊt tån vÒ c¶ ba mÆt sè l-îng, chÊt l-îng vµ gi¸ trÞ. b) Tiªu thô thµnh phÈm vµ yªu cÇu qu¶n lý. 2 Tiªu thô thµnh phÈm lµ qóa tr×nh thùc hiÖn quan hÖ trao ®æi th«ng qua c¸c ph-¬ng tiÖn ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ cña s¶n phÈm, hµng ho¸. Trong qu¸ tr×nh ®ã, doanh nghiÖp sÏ chuyÓn giao s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô cho kh¸ch hµng vµ kh¸ch hµng trao cho doanh nghiÖp kho¶n tiÒn t-¬ng øng víi gi¸ trÞ sè hµng ®· giao. Sè tiÒn mµ ng-êi mua ph¶i tr¶ t-¬ng øng víi sè hµng nhËn ®-îc gäi lµ doanh thu b¸n hµng, hay doanh thu b¸n hµng lµ sè tiÒn mµ doanh nghiÖp thu ®-îc ë kh¸ch hµng t-¬ng øng víi sè hµng ®· giao. Qu¸ tr×nh b¸n hµng ®-îc b¾t ®Çu tõ khi doanh nghiÖp giao hµng cho kh¸ch hµng vµ kÕt thóc khi kh¸ch hµng thanh to¸n tiÒn ®Çy ®ñ. Tuy nhiªn hµng ®-îc x¸c ®Þnh lµ ®· tiªu thô khi kh¸ch hµng tr¶ tiÒn hoÆc chÊp nhËn tr¶ tiÒn . XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng cña b¸n hµng, c¸c doanh nghiÖp cÇn thùc hiÖn tèt yªu cÇu vÒ qu¶n lý b¸n hµng. 2) NhiÖm vô kÕ to¸n vµ néi dung tæ chøc kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ë C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW. a) NhiÖm vô kÕ to¸n : Thµnh phÈm lµ môc tiªu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc s¶n xuÊt ra thµnh phÈm mµ cßn ph¶i tiªu thô chóng mét c¸ch kÞp thêi, hîp lý. Th«ng qua sè liÖu mµ kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm cung cÊp gióp cho doanh nghiÖp n¾m b¾t ®-îc t×nh h×nh vÒ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh, lîi nhuËn ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi. Tõ sè liÖu do kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm cung cÊp, nhµ n-íc n¾m ®-îc t×nh h×nh kinh doanh, viÖc chÊp hµnh nghÜa vô ®èi víi nhµ n-íc ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý vµ kiÓm so¸t vÜ m« nÒn kinh tÕ. §ång thêi ®èi víi c¸c b¹n hµng cña doanh nghiÖp biÕt ®-îc kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ tiªu thô ®Ó cã quyÕt ®Þnh ®Çu t- cho vay hoÆc cã quan hÖ lµm ¨n... Do vËy, ®ßi hái c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý trong kh©u tiªu thô ph¶i thùc sù khoa häc. Lµm tèt c¸c kh©u nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c bé phËn kÕ to¸n 3 kh¸c thùc hiÖn nghÜa vô cña m×nh, t¹o ra hÖ thèng qu¶n lý chÆt chÏ, logic, cã hiÖu qu¶ cao. b) Néi dung tæ chøc kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm :  Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ thµnh phÈm : * Ph©n lo¹i : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW trong thêi kú më cöa b-íc sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng kh«ng nh÷ng ®· theo kÞp thÞ tr-êng mµ cßn ph¸t triÓn kh«ng ngõng. Do ®Æc ®iÓm cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh mÆt hµng thuû s¶n nªn s¶n phÈm cña c«ng ty ®a d¹ng. S¶n phÈm cña c«ng ty hiÖn nay chñ yÕu lµ lo¹i thuèc kÝch thÝch c¸ ®Î (HCG) ®Ó phôc vô cho ngµnh thuû s¶n nu«i c¸c loµi c¸ n-íc ngät vµ c¸ biÓn cã gi¸ trÞ kinh tÕ vµ c¸c loµi thuû s¶n kh¸c, kh«ng chØ ®ßi hái cã ®ñ gièng mµ cßn cho gièng cã chÊt l-îng. Nh»m ®¶m b¶o yªu cÇu trªn ®Ó s¶n xuÊt gièng, cã nhiÒu loµi kh«ng thÓ sinh s¶n tù nhiªn mµ ph¶i kÝch dôc. Thuèc kÝch thÝch sinh s¶n víi chøc n¨ng nhiÖm vô ®-îc nhµ n-íc giao cho nh÷ng n¨m qua, x-ëng s¶n xuÊt HCG thuéc c«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng ®· s¶n xuÊt vµ cung cÊp cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt l-u tr÷ nhãm gièng gèc , nhãm gièng quý hiÕm vµ gièng c¸ cã chÊt l-îng cao trong ph¹m vÞ c¶ n-íc. Cho ®Õn nay ngµnh thuû s¶n ch-a cã mét x-ëng s¶n xuÊt nµo ngoµi x-ëng s¶n xuÊt HCG cña c«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng, ®©y lµ c¬ së s¶n xuÊt ®Æc thï ngµnh. S¶n phÈm cña c«ng ty ®Òu lµ nh÷ng thµnh phÈm v× chóng ®Òu hoµn thµnh ë b-íc c«ng nghÖ cuèi cïng cña quy tr×nh s¶n xuÊt, sau khi ®-îc kiÓm tra ®¶m b¶o chÊt l-îng míi ®-îc nhËp kho. * §¸nh gi¸ thµnh phÈm. - §èi víi thµnh phÈm nhËp kho: HiÖn nay thµnh phÈm cña c«ng ty ®-îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ thùc tÕ. - §èi víi thµnh phÈm xuÊt kho: KÕ to¸n tÝnh trÞ gi¸ thµnh phÈm xuÊt kho theo ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn . 4 * C¸c qui ®Þnh vÒ qu¶n lý thµnh phÈm: - S¶n phÈm cña c«ng ty ®-îc ®-a vµo kho sau khi hoµn thµnh ë b-íc c«ng nghÖ cuèi cïng. - S¶n phÈm cña c«ng ty lu«n ®-îc KCS kiÓm tra chÆt chÏ, chÊt l-îng s¶n phÈm lu«n ®¶m b¶o vµ ngµy cµng ®-îc n©ng cao. - Phßng KÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho, dù tr÷ thµnh phÈm vÒ mÆt hiÖn vËt.  KÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm : KÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm ph¶i ®-îc thùc hiÖn theo tõng kho , tõng lo¹i , nhãm , thø thµnh phÈm vµ ®-îc tiÕn hµnh ®ång thêi ë kho thµnh phÈm vµ ë phßng kÕ to¸n theo mét trong 3 ph-¬ng ph¸p : ghi thÎ song song , sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn vµ sæ sè d- . C¨n cø ®Ó kÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm lµ c¸c chøng tõ : PhiÕu nhËp kho , PhiÕu xuÊt kho , ThÎ kho , biªn b¶n kuÓm kª..  KÕ to¸n tæng hîp thµnh phÈm : KÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n chñ yÕu sau : TK 155 - Thµnh phÈm, TK 157Hµng göi b¸n , TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n vµ mét sè TK liªn quan kh¸c .  Néi dung kÕt cÊu cña TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n Bªn Nî : + TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña thµnh phÈm , hµng hãa xuÊt kho ®· ®-îc x¸c ®Þnh lµ b¸n . +TrÞ gi¸ vèn cña thµnh phÈm tån ®Çu kú (Ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú ë DNSX ) . +TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña thµnh phÈm s¶n xuÊt trong nhËp kho vµ lao vô , dÞch vô ®· hoµn thµnh ( Ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú ë DNSX ). + ThuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®-îc khÊu trõ ph¶i tÝnh vµo gi¸ vèn hµng b¸n . Bªn Cã : + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña thµnh phÈm , hµng ho¸ lao vô, dich vô hoµn thµnh ghi vµo bªn Nî TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh . 5 + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn cña thµnh phÈm tån kho cuèi kú vµo bªn Nî TK 155 - Thµnh phÈm ( Ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú ë DNSX). TK nµy kh«ng cã sè d-.  Néi dung kÕt cÊu TK 157 - hµng göi ®i b¸n Bªn Nî : + TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña thµnh phÈm , hµng ho¸ göi b¸n , ký göi. + TrÞ gi¸ lao vô , dÞch vô ®· thùc hiÖn víi kh¸ch hµng nh-ng ch-a ®-îc chÊp nhËn thanh to¸n . + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng ho¸ , thµnh phÈm göi b¸n ch-a ®-îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n cuèi kú ( Ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú ). Bªn Cã : + TrÞ gi¸ , hµng ho¸ , thµnh phÈm , dÞch vô kh¸ch hµng tr¶ l¹i hoÆc kh«ng chÊp nhËn . + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ thµnh phÈm , hµng ho¸ ®· göi ®i ch-a ®-îc kh¸ch hµng thanh to¸n ®Çu kú (Ph-¬ng ph¸p kiÎm kª ®Çu kú ). D- Nî : Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ thµnh phÈm , hµng ho¸ göi ®i b¸n ch-a ®-îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n . HiÖn nay, c«ng ty ®ang ¸p dông kÕ to¸n thµnh phÈm theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn . 6  KÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm :  C¸c h×nh thøc b¸n hµng vµ thÓ thøc thanh to¸n : - C¸c kh¸ch hµng chñ yÕu : Lµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt l-u tr÷ nhãm gièng gèc , nhãm gièng quý hiÕm vµ gièng c¸ cã chÊt l-îng cao trong ph¹m vi c¶ n-íc . - C¸c ph-¬ng thøc b¸n hµng : HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông hai ph-¬ng thøc b¸n hµng chñ yÕu lµ: + B¸n hµng tr¶ tiÒn ngay + B¸n hµng tr¶ tiÒn chËm. §èi víi ph-¬ng thøc b¸n hµng tr¶ tiÒn ngay: b¸n hµng theo ph-¬ng thøc nµy, khi c«ng ty giao hµng cho ng-êi mua th× kh¸ch hµng sÏ thanh to¸n ngay cho c«ng ty, s¶n phÈm khi giao cho kh¸ch hµng ®-îc chÝnh thøc coi lµ tiªu thô. §èi víi ph-¬ng thøc b¸n hµng tr¶ tiÒn chËm: theo ph-¬ng thøc nµy khi c«ng ty xuÊt giao hµng th× kh¸ch hµng sÏ thanh to¸n sau. Nh- vËy, khi kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n vÒ sè hµng ®· chuyÓn giao th× sè hµng nµy míi ®-îc c«ng ty x¸c nhËn lµ tiªu thô. - VÒ ph-¬ng thøc thanh to¸n: C«ng ty s½n sµng chÊp nhËn mäi ph-¬ng thøc thanh to¸n cña kh¸ch hµng: thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, sÐc, chuyÓn kho¶n, ng©n phiÕu vµ ngo¹i tÖ… - VÒ ph-¬ng thøc giao hµng: C«ng ty cã thÓ giao hµng cho kh¸ch t¹i kho hoÆc chuyÓn ®Õn tËn tay kh¸ch hµng, chi phÝ vËn chuyÓn sÏ h¹ch to¸n vµo chi phÝ b¸n hµng. Thñ tôc giao hµng ®-îc tiÕn hµnh nhanh chãng, thuËn tiÖn, tr¸nh phiÒn hµ cho kh¸ch hµng.  KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng : Trong ho¹t ®éng kinh doanh , ®Ó t¹o ra s¶n phÈm hµng ho¸ , dÞch vô c¸c DN ph¶i dïng tiÒn ®Ó mua s¾m NVL, nhiªn liÖu ,... ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt , t¹o ra c¸c s¶n phÈm , hµng ho¸ vµ c¸c dÞch vô , tiÕn hµnh tiªu thô thùc hiÖn c¸c dÞch vô vµ thu tiÒn vÒ , t¹o nªn doanh thu cña DN . §©y lµ bé phËn quan träng quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña DN. 7 Doanh thu b¸n hµng lµ tæng gi¸ trÞ thùc hiÖn do ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tiªu thô thµnh phÈm , hµng ho¸ cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng. Doanh thu b¸n hµng néi bé lµ tæng gi¸ trÞ thùc hiÖn do cung cÊp s¶n phÈm , hµng ho¸ , dÞch vô cho c¸c ®¬n vÞ trong néi bé . §èi víi c«ng ty tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ th× doanh thu b¸n hµng nµy lµ doanh thu kh«ng bao gåm phÇn thuÕ GTGT ph¶i nép vÒ l-îng hµng tiªu thô . C«ng ty chØ h¹ch to¸n doanh thu khi kÕt thóc qu¸ tr×nh b¸n hµng , tuú thuéc c¸c ph-¬ng thøc b¸n hµng kh¸c nhau mµ doanh thu b¸n hµng cã thÓ lµ doanh thu thu tiÒn ngay hay doanh thu ch-a thu ®-îc tiÒn vÒ . KÕ to¸n sö dông c¸c TK 511 - Doanh thu b¸n hµng . Bªn Nî : + Cuèi kú kÕt chuyÓn c¸c kho¶n gi¶m doanh thu b¸n hµng , hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i . + ThuÕ xuÊt nhËp khÈu vµ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt . + Cuèi kú kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn sang TK 911. Bªn Cã : Doanh thu b¸n hµng ho¸ , s¶n phÈm , lao vô dÞch vô .  KÕ to¸n thuÕ GTGT : ThuÕ GTGT lµ thuÕ thu trªn phÇn gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng ho¸ dÞch vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tõ s¶n xuÊt , l-u th«ng ®Õn tiªu dïng vµ ®-îc nép vµo ng©n s¸ch theo møc ®é tiªu thô hµng ho¸ dÞch vô .  KÕ to¸n c¸c kho¶n lµm gi¶m doanh thu b¸n hµng bao gåm : Kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n vµ doanh thu cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i . Trong qu¸ tr×nh mua hµng , ng-êi mua ®-îc h-ëng kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n. Gi¶m gi¸ hµng b¸n lµ sè tiÒn trõ cho kh¸ch hµng tÝnh trªn gi¸ ho¸ ®¬n hay hîp ®ång cung cÊp dÞch vô do c¸c nguyªn nh©n ®Æc biÖt nh- hµng kÐm phÈm chÊt . kh«ng ®óng quy c¸ch ... gi¶m gi¸ hµng b¸n cßn gåm c¶ kho¶n håi khÊu . Håi khÊu lµ sè tiÒn th-ëng cho kh¸ch hµng do ®· mua mét khèi l-îng lín hµng ho¸ . 8 Trong qu¸ tr×nh b¸n hµng cßn ph¸t sinh c¸c kho¶n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i . Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i lµ sè hµng ®· ®-îc coi lµ tiªu thô nh-ng bÞ ng-êi mua tõ chèi , tr¶ l¹i do hµng kh«ng phï hîp yªu cÇu tiªu chuÈn , quy c¸ch kü thuËt.... Tõ ®ã ta x¸c ®Þnh ®-îc doanh thu thuÇn : Tæng sè DTT= Tæng sè DT - Tæng sè gi¶m - Tæng sè DT - ThuÕ TT§B , b¸n hµng gi¸ hµng b¸n cña hµng b¸n ThuÕ XNK bÞ tr¶ l¹i ph¶i nép  KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng : Trong qu¸ tr×nh tiªu thô thµnh phÈm , c«ng ty ph¶i chi ra c¸c kho¶n chi phÝ phôc vô cho kh©u nµy gäi lµ chi phÝ b¸n hµng. Chi phÝ b¸n hµng lµ chi phÝ l-u th«ng , chi phÝ tiÕp thÞ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm , hµng ho¸ , lao vô dÞch vô . Theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh th× chi phÝ b¸n hµng gåm c¸c kho¶n : - Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng - Chi phÝ vËt liÖu , bao b× - Chi phÝ dông cô ®å dïng - Chi phÝ khÊu hao TSC§ - Chi phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn §Ó h¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng kÕ to¸n sö dông TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng TK 641 cã 7 TK cÊp hai t-¬ng øng víi 7 néi dung chi phÝ ë trªn ®Ó ph¶n ¸nh néi dung tõng lo¹i chi phÝ b¸n hµng. KÕt cÊu TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng : Bªn Nî : + C¸c kho¶n chi phÝ b¸n hµng thùc tÕ ph¸t sinh trong kú . Bªn Cã : + C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ b¸n hµng. 9 + KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh hay ®Ó chê kÕt chuyÓn . Chi phÝ b¸n hµng cÇn ®-îc tËp hîp riªng vµ ph©n bæ cho tõng s¶n phÈm ®Ó kÕ to¸n cã thÓ x¸c ®Þnh lç l·i ®Õn tõng lo¹i s¶n phÈm .  KÕ to¸n qu¶n lý doanh nghiÖp : Chi phÝ QLDN lµ chi phÝ cho viÖc qu¶n lý kinh doanh , qu¶n lý hµnh chÝnh vµ phôc vô chung kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c¶ doanh nghiÖp . Chi phÝ QLDN bao gåm nhiÒu kho¶n cô thÓ th-êng ®-îc chia thµnh c¸c kho¶n sau : - Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý - Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý - Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng - Chi phÝ khÊu hao TSC§ - ThuÕ , phÝ vµ lÖ phÝ - Chi phÝ dù phßng - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cÇn ®-îc dù tÝnh ( lËp dù to¸n ) vµ qu¶n lý chi tiªu tiÕt kiÖm hîp lý. §Ó h¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp , kÕ to¸n sö dông TK 642- Chi phÝ qu¶n lý doanh nghÞªp . TK nµy cã 8 TK cÊp hai t-¬ng øng víi néi dung chi phÝ kÓ trªn. KÕt cÊu TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Bªn Nî : + C¸c kho¶n chi phÝ QLDN thùc tÕ ph¸t sinh trong kú. Bªn Cã : + C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ QLDN. + KÕt chuyÓn chi phÝ QLDN ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh hay ®Ó chê kÕt chuyÓn . 10  Sæ s¸ch kÕ to¸n : HiÖn nay C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung víi hÖ thèng sæ s¸ch kh¸ ®Çy ®ñ ®ång thêi sö dông hÖ thèng kÕ to¸n thèng nhÊt ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé tr-ëng Bé tµi chÝnh víi ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn . Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n Chøng tõ gèc Sæ nhËt ký Sæ nhËt Sæ kÕ to¸n ®Æc biÖt ký chung chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : §èi chiÕu ®Ó kiÓm tra 11 PhÇn II t×nh h×nh tæ chøc kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ë c«ng ty dÞch vô nu«I trång thuû s¶n TW I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc, ®-îc thµnh lËp tõ n¨m 1982 víi tªn gäi lµ c«ng ty vËt t- c¸ gièng TW vµ ®-îc thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp nhµ n-íc theo quyÕt ®Þnh sè 252 TS/Q§ - TC ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 1993 cña Bé thuû s¶n víi tªn C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng. Nay C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng lµ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty Thuû s¶n H¹ long theo quyÕt ®Þnh sè 656/Q§ - BTS ngµy 8/8/2000. C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng cã trô së giao dÞch t¹i Sè 8 NguyÔn C«ng Hoan- ph-êng Ngäc Kh¸nh- quËn Ba §×nh- Hµ Néi. So víi nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp c«ng ty chØ kinh doanh mét sè ngµnh nghÒ chñ yÕu nh-: thu mua thuû h¶i s¶n, nu«i trång thuû s¶n, s¶n xuÊt cung øng vËt t-, dÞch vô nu«i trång thuû s¶n, cho ®Õn nay ®· bæ xung thªm nhiÒu ngµnh nghÒ kinh doanh míi nh- t- vÊn ®Çu t- vµ quy ho¹ch nu«i trång thuû s¶n, s¶n xuÊt kinh doanh cung øng c¸c lo¹i vËt t- vËt liÖu chuyªn ngµnh nh- thuèc kÝch thÝch c¸ ®Î HCG, thuèc phßng trÞ bÖnh, s¶n xuÊt gièng ngäc trai, nu«i cÊy ngäc trai c¸ biÓn… * C«ng ty cã c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc: -T¹i Hµ Néi: X-ëng s¶n xuÊt thuèc kÝch thÝch c¸ ®Î (thuèc kÝch dôc tè) 12 - T¹i Qu¶ng Ninh: Trung t©m hç trî ph¸t triÓn thuû s¶n V©n §ån- Qu¶ng Ninh lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ vÒ c«ng ty. - T¹i Hµ B¾c : Tr¹i thùc nghiÖm nu«i thuû s¶n s«ng cÇu Hµ B¾c lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o vÒ sæ c«ng ty. - T¹i §µ N½ng : XÝ nghiÖp s¶n xuÊt t«m gièng Hßa HiÖp- TP §µ N½ng lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o vÒ sæ c«ng ty. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh : a) Tæng sè vèn kinh doanh cña c«ng ty : 16.081.210.337 ® Trong ®ã : Vèn cè ®Þnh : 8.606.905.393 ® Vèn ng©n s¸ch : 7.144.861.035 ® Vèn tù bæ sung : 1.462.044.358 ® Vèn l-u ®éng : 7.474.304.944 ® b) Chøc n¨ng , nhiÖm vô cña c«ng ty : Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay nhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng lµ nghiªn cøu nu«i trång thö nghiÖm c¸c lo¹i thuû s¶n cung cÊp trong vµ ngoµi n-íc . Dùa vµo n¨ng lùc thùc tÕ cña c«ng ty th× ta thÊy kÕt qu¶ nghiªn cøu thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc , x©y dùng tèt kÕ ho¹ch n©ng cao hiÖu qu¶ , më réng s¶n xuÊt kinh doanh ®¸p øng ngµy cµng nhiÒu nhu cÇu hµng ho¸ cho x· héi , tù bï ®¾p chi phÝ trang tr¶i vèn vµ nép ng©n s¸ch nhµ n-íc , trªn c¬ së tËn dông vèn s¶n xuÊt øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt kinh doanh . VÒ nh©n lùc tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc hiÖn nay lµ 152 ng-êi . Trong ®ã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trung cÊp chiÕm 40 % . Víi nguån lùc vÒ vèn vµ lao ®éng nh- vËy c«ng ty cã nhiÖm vô nh- sau : TiÕp tôc ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng duy tr× ho¹t ®éng kinh doanh thuû s¶n lµ chñ yÕu gãp phÇn b×nh yªn thÞ tr-êng thuû s¶n ®ång thêi ph¸t triÓn kinh doanh tæng hîp vµ nghiªn cøu nu«i trång c¸c lo¹i thuû s¶n . 13 Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr-êng vµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt nh»m tËp trung vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt më réng thÞ tr-êng tiªu thô c¸c mÆt hµng chñ yÕu t¹o søc c¹nh tranh b»ng chÊt l-îng gi¸ c¶ vµ ph-¬ng thøc phôc vô . Nghiªm chØnh chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch thÓ lÖ nhµ n-íc , thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ n-íc . * Ngµnh- nhãm hµng kinh doanh cña c«ng ty T¹i x-ëng s¶n xuÊt thuèc HCG s¶n xuÊt thuèc kÝch thÝch c¸ ®Î T¹i Qu¶ng Ninh nghiªn cøu nu«i thö nghiÖm s¶n xuÊt trai con gièng vµ nu«i trai cÊy ngäc biÓn. T¹i Hµ B¾c nghiªn cøu nu«i thö nghiÖm s¶n xuÊt trai con gièng vµ nu«i c¸ n-íc ngät T¹i Qu¶ng Nam §µ N½ng s¶n xuÊt t«m gièng Ngoµi ra, ho¹t ®éng kinh doanh thuû s¶n c¸c lo¹i, tham gia xuÊt khÈu thuû s¶n theo h×nh thøc uû th¸c, t- vÊn quy ho¹ch lµ ho¹t ®éng mang l¹i lîi nhuËn cao cho c«ng ty. * Mét sè chØ tiªu kinh tÕ mµ c«ng ty ®· thùc hiÖn ®-îc STT ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 1 Doanh thu b¸n ra 67.025.230.670 54.441.906.194 2 TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n 53.015.036.717 35.380.003.610 3 Lîi tøc gép 12.234.894.026 17.391.290.337 4 Chi phÝ l-u th«ng 7.944.696.670 15.188.462.403 5 KÕt qu¶ thu nhËp 4.289.924.356 2.202.827.934 c. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty : Nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó s¶n xuÊt thuèc HCG lµ n-íc tiÓu phô n÷ cã thai vµ c¸c ho¸ chÊt kh¸c bao gåm : cån , c¸c lo¹i axit , ®ãng vai trß chÊt xóc t¸c t¹o ra s¶n phÈm . §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ vµ c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt s¶n phÈm. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt thuèc HCG 14 N-íc tiÓu phô n÷ cã thai ( ®iÒu chØnh ph©n ho¸ b»ng axit axªtic ) Dung dÞch I ( HÊp thô b»ng dung dÞch hçn hîp gåm : NaOH vµ C7H6O2 KÕt qu¶ I ( Ph¶n øng hÊp thô b»ng cån ) KÕt qu¶ II ( Tinh läc b»ng dung dÞch ®Öm ) Dung dÞch II ( KÕt qu¶ b»ng cån ) KÕt qu¶ III : lµm kh« kiÓm nghiÖm , pha chÕ chia liÒu Thµnh phÈm nhËp kho 3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. 15 Gi¸m ®èc Trung t©m hç trî nu«i thuû s¶n V©n §ån X-ëng s¶n xuÊt thuèc HCG Phßng tæ chøc hµnh chÝnh XÝ nghiÖp s¶n xuÊt t«m gièng Hoµ HiÖp Phã gi¸m ®èc Phßng tµichÝnh kÕ to¸n Phßng kiÓm ®Þnh xuÊt nhËp khÈu Phßng kÜ thuËt kÕ ho¹ch Tr¹i thùc nghiÖm nu«i thuû s¶n S«ng CÇu Cöa hµng kinh doanh thuû s¶n Nh×n trªn s¬ ®å ta thÊy râ chøc n¨ng cña tõng phßng. Sù s¾p xÕp nµy rÊt khoa häc ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin nhanh chãng kÞp thêi chÝnh x¸c vµ xö lý kÞp thêi c¸c th«ng tin. C¸c phßng ®Òu cã chøc n¨ng riªng cña m×nh vµ ®Òu chÞu sù qu¶n lý cña gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc. - Gi¸m ®èc : Do ban l·nh ®¹o tæng c«ng ty Thuû S¶n H¹ Long bæ nhiÖm . Gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc héi ®ång qu¶n trÞ , tæng gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty , gi¸m ®èc lµ ng-êi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong c«ng ty . - Phã gi¸m ®èc : Cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc cña c«ng ty theo sù ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña gi¸m ®èc , chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®· ®-îc ph©n c«ng vµ uû quyÒn . 16 - KÕ to¸n tr-ëng : Phô tr¸ch phßng tµi chÝnh kÕ to¸n , gióp gi¸m ®èc c«ng ty chØ ®¹o tæ chøc , thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª , kÕ to¸n cña c«ng ty cã nhiÖm vô , quyÒn h¹n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt . Bªn c¹nh c¸c phßng sau c«ng ty cßn cã tæ chøc ®¶ng, c«ng ®oµn c¬ së. Gi¸m ®èc qu¶n lý c«ng ty theo nguyªn t¾c tËp trung trªn c¬ së kÕt hîp chÆt chÏ víi c¬ së ®¶ng vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c«ng ®oµn c¬ së ho¹t ®éng. 4. §Æc diÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n : a. §Æc ®iÓm chung: Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty thùc hiÖn h¹ch to¸n ban ®Çu, ph©n lo¹i tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh b»ng c¸c ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n ®óng víi nguyªn t¾c chÕ ®é thÓ lÖ kÕ to¸n nhµ n-íc ban hµnh. C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW lµ doanh nghiÖp cã quy m« ho¹t ®éng võa. Do ®Æc ®iÓm t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lu«n ®a d¹ng phøc t¹p nªn c«ng ty coi träng viÖc s¾p xÕp tæ chøc ®éi ngò kÕ to¸n phï hîp víi chøc n¨ng nhiÖm vô nh»m ph¸t huy hÕt vai trß cña kÕ to¸n nãi chung víi kh¶ n¨ng cña tõng nh©n viªn nãi riªng. §Ó qu¶n lý tèt c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty ¸p dông h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nöa tËp trung nöa ph©n t¸n. Tµi kho¶n sö dông lµ tµi kho¶n ¸p dông chung cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt do nhµ n-íc ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141-TC/C§KT ngµy -1/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh. HÖ thèng chøng tõ ban ®Çu do Bé Tµi chÝnh thèng nhÊt bao gåm phiÕu thu, phiÕu chi, phiÕu nhËp xuÊt vËt t-, ho¸ ®¬n. b. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n : 17 S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n quü tiÒn mÆt KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng KÕ to¸n hµng ho¸ KÕ to¸n chi phÝ NVL , CCDC KÕ to¸n tæng hîp C¸c nh©n viªn kÕ to¸n ë ®¬n vÞ trùc thuéc §øng ®Çu lµ kÕ to¸n tr-ëng víi chøc n¨ng phô tr¸ch chung toµn bé c¸c kh©u c«ng viÖc. Lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc nhµ n-íc vµ Bé tµi chÝnh vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty cã nhiÖm vô kiÓm tra gi¸m s¸t mäi sè liÖu trªn sæ s¸ch kÕ to¸n, ®«n ®èc c¸c bé phËn kÕ to¸n chÊp hµnh cung cÊp th«ng tin ®Ó b¸o c¸o. KÕ to¸n tæng hîp: cã nhiÖm vô tæng hîp sè liÖu kÕ to¸n tõ c¸c sæ c¸i lËp b¸o c¸o kÕ to¸n cña toµn c«ng ty. KÕ to¸n quü tiÒn mÆt vµ lao ®éng tiÒn l-¬ng: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý thu chi tiÒn mÆt ph©n phèi tiÒn l-¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. KÕ to¸n hµng ho¸: do ®Æc ®iÓm võa s¶n xuÊt võa kinh doanh mÆt hµng thuû s¶n nªn kÕ to¸n hµng ho¸ nhanh n¾m b¾t kÞp thêi c¸c ho¹t ®éng kÕ to¸n ph¸t sinh ph¶n ¸nh chóng mét c¸ch ®Çy ®ñ. 18 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ cã nhiÖm vô theo dâi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn nguyªn vËt liÖu ph¶n ¸nh chóng mét c¸ch ®Çy ®ñ vµo c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n liªn quan phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh. KÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ trùc thuéc: thùc hiÖn viÖc ghi chÐp kÕ to¸n sau ®ã göi b¸o c¸o lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty. II . Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ë c«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW . 1) Thñ tôc nhËp , xuÊt kho vµ chøng tõ kÕ to¸n : * §èi víi chøng tõ nhËp kho: Sau khi thµnh phÈm ®-îc hoµn thµnh ë b-íc quy tr×nh c«ng nghÖ cuèi, tæ tr-ëng lËp b¶ng kª ®ång thêi giao sè s¶n phÈm ®ã cho bé phËn KCS kiÓm tra. Khi kiÓm tra xong sÏ tiÕn hµnh lËp phiÕu kiÓm tra chÊt l-îng (theo mÉu) trong ®ã ®-a ra kÕt luËn l« thuèc cã bÞ teo, háng hay kh«ng. NÕu ®¹t tiªu chuÈn, bé phËn KCS sÏ giao cho thñ kho. T¹i kho, thñ kho x¸c nhËn sè thuèc nhËp kho, sau ®ã sÏ b¸o lªn phßng kÕ to¸n th«ng qua phiÕu nhËp kho ®-îc ghi theo chØ tiªu sè l-îng (cã x¸c nhËn cña x-ëng tr-ëng). T¹i phßng kÕ to¸n, kÕ to¸n hµng ho¸ xem xÐt tÝnh hîp lý, hîp lÖ cña chøng tõ mµ thñ kho göi lªn (cã ®ñ ch÷ ký cña thñ kho, ng-êi nhËp, x-ëng tr-ëng) råi viÕt phiÕu nhËp kho. PhiÕu nhËp kho ®-îc lËp thµnh 2 liªn: -1 liªn l-u t¹i phßng kÕ to¸n - 1 liªn chuyÓn xuèng cho thñ kho ®Ó vµo thÎ kho 19 VÝ du : NV37: Ngµy20/4/2004 , nhËp kho thµnh phÈm , PNK10 , sè l-îng : 10.800 §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan MÉu 01- VT Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu nhËp kho Ngµy 20 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 10 Nî TK: 155 Cã TK: 154 Hä, tªn ng-êi giao hµng: NguyÔn Duy Hïng Theo H§ sè: Ngµy 20 th¸ng 04 n¨m 2004 cña C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng . NhËp t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy M· ®¬n c¸ch phÈm chÊt vËt sè t-(s¶n phÈm, hµng vÞ Sè l-îng Theo tÝnh CT ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn 6 7 8 10.800 28.657,4 309.500.000 Thùc nhËp ho¸) 1 2 3 1. Thuèc HCG G 4 5 Van 10.800 Céng 309.500.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi giao hµng ( ®· ký) ( ®· ký) Thñ kho ( ®· ký) Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) 20
- Xem thêm -