Tài liệu Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản tw

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

…………..o0o………….. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW THÀNH PHỐ HCM, NGÀY………..THÁNG…………..NĂM 1 Lêi më ®Çu Từ sản xuất đến tiêu dùng đó là một con đường gian truân, một bài toán hóc búa cho các doanh nghiệp. Đặc biệt hiện nay, khi mà nước ta đ• chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt vấn đề sống còn của một doanh nghiệp sản xuất vật chất gắn liền với việc trả lời câu hỏi sản phẩm sản xuất ra bán cho ai và bán như thế nào? Bởi vậy, bên cạnh việc sản xuất sản phẩm đa dạng về chủng loại đảm bảo về chất lượng thì thị trường để bán sản phẩm có ý nghĩa vô cùng to lớn. Điều này chứng tỏ mọi hoạt động của doanh nghiệp đều gắn liền với thị trường. Đi đôi với sự đổi mới trong cơ chế quản lý kinh tế, sự đổi mới về hệ thống kế toán doanh nghiệp đ• tạo cho kế toán một bộ mặt mới, khẳng định được vị trí của kế toán trong các công cụ quản lý. Đối với các doanh nghiệp sản xuất hiện nay việc tổ chức quản lý thành phẩm tiêu thụ thành phẩm là khâu quan trọng của quá trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo quản lý các loại thành phẩm, hàng hoá và xác định các chỉ tiêu khác của khâu bán hàng, làm cơ sở xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm, em đ• lựa chọn đề tài “Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW” để hoàn thành đề tài của mình. 2 phÇn I : lý do nghiªn cøu ®Ò tµi 1) Thµnh phÈm , tiªu thô thµnh phÈm vµ yªu cÇu qu¶n lý : a) Vai trß , vÞ trÝ cña thµnh phÈm : Theo ®Þnh nghÜa chung th× thµnh phÈm lµ nh÷ng s¶n phÈm ®· kÕt thóc quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt do doanh nghiÖp thùc hiÖn hoÆc thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn ®· ®­îc kiÓm nghiÖm phï hîp víi tiªu chuÈn kÜ thuËt quy ®Þnh vµ nhËp kho thµnh phÈm hoÆc giao trùc tiÕp cho kh¸ch hµng. Tuy nhiªn, s¶n phÈm hµng ho¸ do doanh nghiÖp hoµn thµnh cung cÊp cho x· héi kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ thµnh phÈm mµ cßn lµ nöa thµnh phÈm, lao vô ®­îc hoµn thµnh. Nöa thµnh phÈm lµ nh÷ng s¶n phÈm ch­a qua giai ®o¹n chÕ biÕn cuèi cïng cña quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm nh­ng do yªu cÇu cña s¶n xuÊt vµ tiªu thô mµ ®­îc kiÓm tra kÜ thuËt vµ còng cã thÓ ®­îc nhËp kho. Khi b¸n, nöa thµnh phÈm nµy còng cã ý nghÜa nh­ thµnh phÈm. Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt, c¨n cø vµo khèi l­îng thµnh phÈm mµ doanh nghiÖp cung øng trong mét thêi kú, trong tõng c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ quy m«, ®¸nh gi¸ tû träng cung øng cña doanh nghiÖp vÒ s¶n phÈm trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. Tuy nhiªn, ®Ó ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn th× doanh nghiÖp ph¶i lu«n chó ý ®Õn viÖc t¨ng nhanh sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i trªn c¬ së vÉn ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Mäi sù tæn thÊt cña thµnh phÈm ®Òu ¶nh h­ëng ®Õn kinh doanh cña doanh nghiÖp. V× vËy, trong viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n thµnh phÈm ph¶i lu«n ®ång thêi n¾m ch¾c sù vËn ®éng cña tõng lo¹i thµnh phÈm trong qóa tr×nh nhËp -xuÊt tån vÒ c¶ ba mÆt sè l­îng, chÊt l­îng vµ gi¸ trÞ. b) Tiªu thô thµnh phÈm vµ yªu cÇu qu¶n lý. 3 Tiªu thô thµnh phÈm lµ qóa tr×nh thùc hiÖn quan hÖ trao ®æi th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ cña s¶n phÈm, hµng ho¸. Trong qu¸ tr×nh ®ã, doanh nghiÖp sÏ chuyÓn giao s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô cho kh¸ch hµng vµ kh¸ch hµng trao cho doanh nghiÖp kho¶n tiÒn t­¬ng øng víi gi¸ trÞ sè hµng ®· giao. Sè tiÒn mµ ng­êi mua ph¶i tr¶ t­¬ng øng víi sè hµng nhËn ®­îc gäi lµ doanh thu b¸n hµng, hay doanh thu b¸n hµng lµ sè tiÒn mµ doanh nghiÖp thu ®­îc ë kh¸ch hµng t­¬ng øng víi sè hµng ®· giao. Qu¸ tr×nh b¸n hµng ®­îc b¾t ®Çu tõ khi doanh nghiÖp giao hµng cho kh¸ch hµng vµ kÕt thóc khi kh¸ch hµng thanh to¸n tiÒn ®Çy ®ñ. Tuy nhiªn hµng ®­îc x¸c ®Þnh lµ ®· tiªu thô khi kh¸ch hµng tr¶ tiÒn hoÆc chÊp nhËn tr¶ tiÒn . XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng cña b¸n hµng, c¸c doanh nghiÖp cÇn thùc hiÖn tèt yªu cÇu vÒ qu¶n lý b¸n hµng. 2) NhiÖm vô kÕ to¸n vµ néi dung tæ chøc kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ë C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW. a) NhiÖm vô kÕ to¸n : Thµnh phÈm lµ môc tiªu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc s¶n xuÊt ra thµnh phÈm mµ cßn ph¶i tiªu thô chóng mét c¸ch kÞp thêi, hîp lý. Th«ng qua sè liÖu mµ kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm cung cÊp gióp cho doanh nghiÖp n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh vÒ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh, lîi nhuËn ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi. Tõ sè liÖu do kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm cung cÊp, nhµ n­íc n¾m ®­îc t×nh h×nh kinh doanh, viÖc chÊp hµnh nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý vµ kiÓm so¸t vÜ m« nÒn kinh tÕ. §ång thêi ®èi víi c¸c b¹n hµng cña doanh nghiÖp biÕt ®­îc kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ tiªu thô ®Ó cã quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cho vay hoÆc cã quan hÖ lµm ¨n... Do vËy, ®ßi hái c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý trong kh©u tiªu thô ph¶i thùc sù khoa häc. Lµm tèt c¸c kh©u nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c bé phËn kÕ to¸n 4 kh¸c thùc hiÖn nghÜa vô cña m×nh, t¹o ra hÖ thèng qu¶n lý chÆt chÏ, logic, cã hiÖu qu¶ cao. b) Néi dung tæ chøc kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm :  Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ thµnh phÈm : * Ph©n lo¹i : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW trong thêi kú më cöa b­íc sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng kh«ng nh÷ng ®· theo kÞp thÞ tr­êng mµ cßn ph¸t triÓn kh«ng ngõng. Do ®Æc ®iÓm cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh mÆt hµng thuû s¶n nªn s¶n phÈm cña c«ng ty ®a d¹ng. S¶n phÈm cña c«ng ty hiÖn nay chñ yÕu lµ lo¹i thuèc kÝch thÝch c¸ ®Î (HCG) ®Ó phôc vô cho ngµnh thuû s¶n nu«i c¸c loµi c¸ n­íc ngät vµ c¸ biÓn cã gi¸ trÞ kinh tÕ vµ c¸c loµi thuû s¶n kh¸c, kh«ng chØ ®ßi hái cã ®ñ gièng mµ cßn cho gièng cã chÊt l­îng. Nh»m ®¶m b¶o yªu cÇu trªn ®Ó s¶n xuÊt gièng, cã nhiÒu loµi kh«ng thÓ sinh s¶n tù nhiªn mµ ph¶i kÝch dôc. Thuèc kÝch thÝch sinh s¶n víi chøc n¨ng nhiÖm vô ®­îc nhµ n­íc giao cho nh÷ng n¨m qua, x­ëng s¶n xuÊt HCG thuéc c«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng ®· s¶n xuÊt vµ cung cÊp cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt l­u tr÷ nhãm gièng gèc , nhãm gièng quý hiÕm vµ gièng c¸ cã chÊt l­îng cao trong ph¹m vÞ c¶ n­íc. Cho ®Õn nay ngµnh thuû s¶n ch­a cã mét x­ëng s¶n xuÊt nµo ngoµi x­ëng s¶n xuÊt HCG cña c«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng, ®©y lµ c¬ së s¶n xuÊt ®Æc thï ngµnh. S¶n phÈm cña c«ng ty ®Òu lµ nh÷ng thµnh phÈm v× chóng ®Òu hoµn thµnh ë b­íc c«ng nghÖ cuèi cïng cña quy tr×nh s¶n xuÊt, sau khi ®­îc kiÓm tra ®¶m b¶o chÊt l­îng míi ®­îc nhËp kho. * §¸nh gi¸ thµnh phÈm. - §èi víi thµnh phÈm nhËp kho: HiÖn nay thµnh phÈm cña c«ng ty ®­îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ thùc tÕ. - §èi víi thµnh phÈm xuÊt kho: KÕ to¸n tÝnh trÞ gi¸ thµnh phÈm xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn . 5 * C¸c qui ®Þnh vÒ qu¶n lý thµnh phÈm: - S¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc ®­a vµo kho sau khi hoµn thµnh ë b­íc c«ng nghÖ cuèi cïng. - S¶n phÈm cña c«ng ty lu«n ®­îc KCS kiÓm tra chÆt chÏ, chÊt l­îng s¶n phÈm lu«n ®¶m b¶o vµ ngµy cµng ®­îc n©ng cao. - Phßng KÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho, dù tr÷ thµnh phÈm vÒ mÆt hiÖn vËt.  KÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm : KÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo tõng kho , tõng lo¹i , nhãm , thø thµnh phÈm vµ ®­îc tiÕn hµnh ®ång thêi ë kho thµnh phÈm vµ ë phßng kÕ to¸n theo mét trong 3 ph­¬ng ph¸p : ghi thÎ song song , sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn vµ sæ sè d­ . C¨n cø ®Ó kÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm lµ c¸c chøng tõ : PhiÕu nhËp kho , PhiÕu xuÊt kho , ThÎ kho , biªn b¶n kuÓm kª..  KÕ to¸n tæng hîp thµnh phÈm : KÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n chñ yÕu sau : TK 155 - Thµnh phÈm, TK 157Hµng göi b¸n , TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n vµ mét sè TK liªn quan kh¸c .  Néi dung kÕt cÊu cña TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n Bªn Nî : + TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña thµnh phÈm , hµng hãa xuÊt kho ®· ®­îc x¸c ®Þnh lµ b¸n . +TrÞ gi¸ vèn cña thµnh phÈm tån ®Çu kú (Ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú ë DNSX ) . +TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña thµnh phÈm s¶n xuÊt trong nhËp kho vµ lao vô , dÞch vô ®· hoµn thµnh ( Ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú ë DNSX ). + ThuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®­îc khÊu trõ ph¶i tÝnh vµo gi¸ vèn hµng b¸n . Bªn Cã : + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña thµnh phÈm , hµng ho¸ lao vô, dich vô hoµn thµnh ghi vµo bªn Nî TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh . 6 + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn cña thµnh phÈm tån kho cuèi kú vµo bªn Nî TK 155 - Thµnh phÈm ( Ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú ë DNSX). TK nµy kh«ng cã sè d­.  Néi dung kÕt cÊu TK 157 - hµng göi ®i b¸n Bªn Nî : + TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña thµnh phÈm , hµng ho¸ göi b¸n , ký göi. + TrÞ gi¸ lao vô , dÞch vô ®· thùc hiÖn víi kh¸ch hµng nh­ng ch­a ®­îc chÊp nhËn thanh to¸n . + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng ho¸ , thµnh phÈm göi b¸n ch­a ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n cuèi kú ( Ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú ). Bªn Cã : + TrÞ gi¸ , hµng ho¸ , thµnh phÈm , dÞch vô kh¸ch hµng tr¶ l¹i hoÆc kh«ng chÊp nhËn . + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ thµnh phÈm , hµng ho¸ ®· göi ®i ch­a ®­îc kh¸ch hµng thanh to¸n ®Çu kú (Ph­¬ng ph¸p kiÎm kª ®Çu kú ). D­ Nî : Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ thµnh phÈm , hµng ho¸ göi ®i b¸n ch­a ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n . HiÖn nay, c«ng ty ®ang ¸p dông kÕ to¸n thµnh phÈm theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn . 7  KÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm :  C¸c h×nh thøc b¸n hµng vµ thÓ thøc thanh to¸n : - C¸c kh¸ch hµng chñ yÕu : Lµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt l­u tr÷ nhãm gièng gèc , nhãm gièng quý hiÕm vµ gièng c¸ cã chÊt l­îng cao trong ph¹m vi c¶ n­íc . - C¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng : HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông hai ph­¬ng thøc b¸n hµng chñ yÕu lµ: + B¸n hµng tr¶ tiÒn ngay + B¸n hµng tr¶ tiÒn chËm. §èi víi ph­¬ng thøc b¸n hµng tr¶ tiÒn ngay: b¸n hµng theo ph­¬ng thøc nµy, khi c«ng ty giao hµng cho ng­êi mua th× kh¸ch hµng sÏ thanh to¸n ngay cho c«ng ty, s¶n phÈm khi giao cho kh¸ch hµng ®­îc chÝnh thøc coi lµ tiªu thô. §èi víi ph­¬ng thøc b¸n hµng tr¶ tiÒn chËm: theo ph­¬ng thøc nµy khi c«ng ty xuÊt giao hµng th× kh¸ch hµng sÏ thanh to¸n sau. Nh­ vËy, khi kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n vÒ sè hµng ®· chuyÓn giao th× sè hµng nµy míi ®­îc c«ng ty x¸c nhËn lµ tiªu thô. - VÒ ph­¬ng thøc thanh to¸n: C«ng ty s½n sµng chÊp nhËn mäi ph­¬ng thøc thanh to¸n cña kh¸ch hµng: thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, sÐc, chuyÓn kho¶n, ng©n phiÕu vµ ngo¹i tÖ - VÒ ph­¬ng thøc giao hµng: C«ng ty cã thÓ giao hµng cho kh¸ch t¹i kho hoÆc chuyÓn ®Õn tËn tay kh¸ch hµng, chi phÝ vËn chuyÓn sÏ h¹ch to¸n vµo chi phÝ b¸n hµng. Thñ tôc giao hµng ®­îc tiÕn hµnh nhanh chãng, thuËn tiÖn, tr¸nh phiÒn hµ cho kh¸ch hµng.  KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng : Trong ho¹t ®éng kinh doanh , ®Ó t¹o ra s¶n phÈm hµng ho¸ , dÞch vô c¸c DN ph¶i dïng tiÒn ®Ó mua s¾m NVL, nhiªn liÖu ,... ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt , t¹o ra c¸c s¶n phÈm , hµng ho¸ vµ c¸c dÞch vô , tiÕn hµnh tiªu thô thùc hiÖn c¸c dÞch vô vµ thu tiÒn vÒ , t¹o nªn doanh thu cña DN . §©y lµ bé phËn quan träng quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña DN. 8 Doanh thu b¸n hµng lµ tæng gi¸ trÞ thùc hiÖn do ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tiªu thô thµnh phÈm , hµng ho¸ cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng. Doanh thu b¸n hµng néi bé lµ tæng gi¸ trÞ thùc hiÖn do cung cÊp s¶n phÈm , hµng ho¸ , dÞch vô cho c¸c ®¬n vÞ trong néi bé . §èi víi c«ng ty tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ th× doanh thu b¸n hµng nµy lµ doanh thu kh«ng bao gåm phÇn thuÕ GTGT ph¶i nép vÒ l­îng hµng tiªu thô . C«ng ty chØ h¹ch to¸n doanh thu khi kÕt thóc qu¸ tr×nh b¸n hµng , tuú thuéc c¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng kh¸c nhau mµ doanh thu b¸n hµng cã thÓ lµ doanh thu thu tiÒn ngay hay doanh thu ch­a thu ®­îc tiÒn vÒ . KÕ to¸n sö dông c¸c TK 511 - Doanh thu b¸n hµng . Bªn Nî : + Cuèi kú kÕt chuyÓn c¸c kho¶n gi¶m doanh thu b¸n hµng , hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i . + ThuÕ xuÊt nhËp khÈu vµ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt . + Cuèi kú kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn sang TK 911. Bªn Cã : Doanh thu b¸n hµng ho¸ , s¶n phÈm , lao vô dÞch vô .  KÕ to¸n thuÕ GTGT : ThuÕ GTGT lµ thuÕ thu trªn phÇn gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng ho¸ dÞch vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tõ s¶n xuÊt , l­u th«ng ®Õn tiªu dïng vµ ®­îc nép vµo ng©n s¸ch theo møc ®é tiªu thô hµng ho¸ dÞch vô .  KÕ to¸n c¸c kho¶n lµm gi¶m doanh thu b¸n hµng bao gåm : Kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n vµ doanh thu cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i . Trong qu¸ tr×nh mua hµng , ng­êi mua ®­îc h­ëng kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n. Gi¶m gi¸ hµng b¸n lµ sè tiÒn trõ cho kh¸ch hµng tÝnh trªn gi¸ ho¸ ®¬n hay hîp ®ång cung cÊp dÞch vô do c¸c nguyªn nh©n ®Æc biÖt nh­ hµng kÐm phÈm chÊt . kh«ng ®óng quy c¸ch ... gi¶m gi¸ hµng b¸n cßn gåm c¶ kho¶n håi khÊu . Håi khÊu lµ sè tiÒn th­ëng cho kh¸ch hµng do ®· mua mét khèi l­îng lín hµng ho¸ . 9 Trong qu¸ tr×nh b¸n hµng cßn ph¸t sinh c¸c kho¶n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i . Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i lµ sè hµng ®· ®­îc coi lµ tiªu thô nh­ng bÞ ng­êi mua tõ chèi , tr¶ l¹i do hµng kh«ng phï hîp yªu cÇu tiªu chuÈn , quy c¸ch kü thuËt.... Tõ ®ã ta x¸c ®Þnh ®­îc doanh thu thuÇn : Tæng sè DTT= Tæng sè DT - Tæng sè gi¶m - Tæng sè DT - ThuÕ TT§B , b¸n hµng gi¸ hµng b¸n cña hµng b¸n ThuÕ XNK bÞ tr¶ l¹i ph¶i nép  KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng : Trong qu¸ tr×nh tiªu thô thµnh phÈm , c«ng ty ph¶i chi ra c¸c kho¶n chi phÝ phôc vô cho kh©u nµy gäi lµ chi phÝ b¸n hµng. Chi phÝ b¸n hµng lµ chi phÝ l­u th«ng , chi phÝ tiÕp thÞ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm , hµng ho¸ , lao vô dÞch vô . Theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh th× chi phÝ b¸n hµng gåm c¸c kho¶n : - Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng - Chi phÝ vËt liÖu , bao b× - Chi phÝ dông cô ®å dïng - Chi phÝ khÊu hao TSC§ - Chi phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn §Ó h¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng kÕ to¸n sö dông TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng TK 641 cã 7 TK cÊp hai t­¬ng øng víi 7 néi dung chi phÝ ë trªn ®Ó ph¶n ¸nh néi dung tõng lo¹i chi phÝ b¸n hµng. KÕt cÊu TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng : Bªn Nî : + C¸c kho¶n chi phÝ b¸n hµng thùc tÕ ph¸t sinh trong kú . Bªn Cã : + C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ b¸n hµng. 10 + KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh hay ®Ó chê kÕt chuyÓn . Chi phÝ b¸n hµng cÇn ®­îc tËp hîp riªng vµ ph©n bæ cho tõng s¶n phÈm ®Ó kÕ to¸n cã thÓ x¸c ®Þnh lç l·i ®Õn tõng lo¹i s¶n phÈm .  KÕ to¸n qu¶n lý doanh nghiÖp : Chi phÝ QLDN lµ chi phÝ cho viÖc qu¶n lý kinh doanh , qu¶n lý hµnh chÝnh vµ phôc vô chung kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c¶ doanh nghiÖp . Chi phÝ QLDN bao gåm nhiÒu kho¶n cô thÓ th­êng ®­îc chia thµnh c¸c kho¶n sau : - Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý - Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý - Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng - Chi phÝ khÊu hao TSC§ - ThuÕ , phÝ vµ lÖ phÝ - Chi phÝ dù phßng - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cÇn ®­îc dù tÝnh ( lËp dù to¸n ) vµ qu¶n lý chi tiªu tiÕt kiÖm hîp lý. §Ó h¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp , kÕ to¸n sö dông TK 642- Chi phÝ qu¶n lý doanh nghÞªp . TK nµy cã 8 TK cÊp hai t­¬ng øng víi néi dung chi phÝ kÓ trªn. KÕt cÊu TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Bªn Nî : + C¸c kho¶n chi phÝ QLDN thùc tÕ ph¸t sinh trong kú. Bªn Cã : + C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ QLDN. + KÕt chuyÓn chi phÝ QLDN ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh hay ®Ó chê kÕt chuyÓn . 11  Sæ s¸ch kÕ to¸n : HiÖn nay C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung víi hÖ thèng sæ s¸ch kh¸ ®Çy ®ñ ®ång thêi sö dông hÖ thèng kÕ to¸n thèng nhÊt ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé tr­ëng Bé tµi chÝnh víi ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn . Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n Chøng tõ gèc Sæ nhËt ký Sæ nhËt Sæ kÕ to¸n ®Æc biÖt ký chung chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : §èi chiÕu ®Ó kiÓm tra 12 PhÇn II t×nh h×nh tæ chøc kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ë c«ng ty dÞch vô nu«I trång thuû s¶n TW I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc, ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1982 víi tªn gäi lµ c«ng ty vËt t­ c¸ gièng TW vµ ®­îc thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp nhµ n­íc theo quyÕt ®Þnh sè 252 TS/Q§ - TC ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 1993 cña Bé thuû s¶n víi tªn C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng. Nay C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng lµ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty Thuû s¶n H¹ long theo quyÕt ®Þnh sè 656/Q§ - BTS ngµy 8/8/2000. C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng cã trô së giao dÞch t¹i Sè 8 NguyÔn C«ng Hoan- ph­êng Ngäc Kh¸nh- quËn Ba §×nh- Hµ Néi. So víi nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp c«ng ty chØ kinh doanh mét sè ngµnh nghÒ chñ yÕu nh­: thu mua thuû h¶i s¶n, nu«i trång thuû s¶n, s¶n xuÊt cung øng vËt t­, dÞch vô nu«i trång thuû s¶n, cho ®Õn nay ®· bæ xung thªm nhiÒu ngµnh nghÒ kinh doanh míi nh­ t­ vÊn ®Çu t­ vµ quy ho¹ch nu«i trång thuû s¶n, s¶n xuÊt kinh doanh cung øng c¸c lo¹i vËt t­ vËt liÖu chuyªn ngµnh nh­ thuèc kÝch thÝch c¸ ®Î HCG, thuèc phßng trÞ bÖnh, s¶n xuÊt gièng ngäc trai, nu«i cÊy ngäc trai c¸ biÓn * C«ng ty cã c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc: -T¹i Hµ Néi: X­ëng s¶n xuÊt thuèc kÝch thÝch c¸ ®Î (thuèc kÝch dôc tè) 13 - T¹i Qu¶ng Ninh: Trung t©m hç trî ph¸t triÓn thuû s¶n V©n §ån- Qu¶ng Ninh lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ vÒ c«ng ty. - T¹i Hµ B¾c : Tr¹i thùc nghiÖm nu«i thuû s¶n s«ng cÇu Hµ B¾c lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o vÒ sæ c«ng ty. - T¹i §µ N½ng : XÝ nghiÖp s¶n xuÊt t«m gièng Hßa HiÖp- TP §µ N½ng lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o vÒ sæ c«ng ty. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh : a) Tæng sè vèn kinh doanh cña c«ng ty : 16.081.210.337 ® Trong ®ã : Vèn cè ®Þnh : 8.606.905.393 ® Vèn ng©n s¸ch : 7.144.861.035 ® Vèn tù bæ sung : 1.462.044.358 ® Vèn l­u ®éng : 7.474.304.944 ® b) Chøc n¨ng , nhiÖm vô cña c«ng ty : Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay nhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng lµ nghiªn cøu nu«i trång thö nghiÖm c¸c lo¹i thuû s¶n cung cÊp trong vµ ngoµi n­íc . Dùa vµo n¨ng lùc thùc tÕ cña c«ng ty th× ta thÊy kÕt qu¶ nghiªn cøu thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc , x©y dùng tèt kÕ ho¹ch n©ng cao hiÖu qu¶ , më réng s¶n xuÊt kinh doanh ®¸p øng ngµy cµng nhiÒu nhu cÇu hµng ho¸ cho x· héi , tù bï ®¾p chi phÝ trang tr¶i vèn vµ nép ng©n s¸ch nhµ n­íc , trªn c¬ së tËn dông vèn s¶n xuÊt øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt kinh doanh . VÒ nh©n lùc tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc hiÖn nay lµ 152 ng­êi . Trong ®ã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trung cÊp chiÕm 40 % . Víi nguån lùc vÒ vèn vµ lao ®éng nh­ vËy c«ng ty cã nhiÖm vô nh­ sau : TiÕp tôc ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng duy tr× ho¹t ®éng kinh doanh thuû s¶n lµ chñ yÕu gãp phÇn b×nh yªn thÞ tr­êng thuû s¶n ®ång thêi ph¸t triÓn kinh doanh tæng hîp vµ nghiªn cøu nu«i trång c¸c lo¹i thuû s¶n . 14 Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng vµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt nh»m tËp trung vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt më réng thÞ tr­êng tiªu thô c¸c mÆt hµng chñ yÕu t¹o søc c¹nh tranh b»ng chÊt l­îng gi¸ c¶ vµ ph­¬ng thøc phôc vô . Nghiªm chØnh chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch thÓ lÖ nhµ n­íc , thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ n­íc . * Ngµnh- nhãm hµng kinh doanh cña c«ng ty T¹i x­ëng s¶n xuÊt thuèc HCG s¶n xuÊt thuèc kÝch thÝch c¸ ®Î T¹i Qu¶ng Ninh nghiªn cøu nu«i thö nghiÖm s¶n xuÊt trai con gièng vµ nu«i trai cÊy ngäc biÓn. T¹i Hµ B¾c nghiªn cøu nu«i thö nghiÖm s¶n xuÊt trai con gièng vµ nu«i c¸ n­íc ngät T¹i Qu¶ng Nam §µ N½ng s¶n xuÊt t«m gièng Ngoµi ra, ho¹t ®éng kinh doanh thuû s¶n c¸c lo¹i, tham gia xuÊt khÈu thuû s¶n theo h×nh thøc uû th¸c, t­ vÊn quy ho¹ch lµ ho¹t ®éng mang l¹i lîi nhuËn cao cho c«ng ty. * Mét sè chØ tiªu kinh tÕ mµ c«ng ty ®· thùc hiÖn ®­îc STT ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 1 Doanh thu b¸n ra 67.025.230.670 54.441.906.194 2 TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n 53.015.036.717 35.380.003.610 3 Lîi tøc gép 12.234.894.026 17.391.290.337 4 Chi phÝ l­u th«ng 7.944.696.670 15.188.462.403 5 KÕt qu¶ thu nhËp 4.289.924.356 2.202.827.934 c. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty : Nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó s¶n xuÊt thuèc HCG lµ n­íc tiÓu phô n÷ cã thai vµ c¸c ho¸ chÊt kh¸c bao gåm : cån , c¸c lo¹i axit , ®ãng vai trß chÊt xóc t¸c t¹o ra s¶n phÈm . §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ vµ c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt s¶n phÈm. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt thuèc HCG 15 N­íc tiÓu phô n÷ cã thai ( ®iÒu chØnh ph©n ho¸ b»ng axit axªtic ) Dung dÞch I ( HÊp thô b»ng dung dÞch hçn hîp gåm : NaOH vµ C7H6O2 KÕt qu¶ I ( Ph¶n øng hÊp thô b»ng cån ) KÕt qu¶ II ( Tinh läc b»ng dung dÞch ®Öm ) Dung dÞch II ( KÕt qu¶ b»ng cån ) KÕt qu¶ III : lµm kh« kiÓm nghiÖm , pha chÕ chia liÒu Thµnh phÈm nhËp kho 3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. 16 Gi¸m ®èc Trung t©m hç trî nu«i thuû s¶n V©n §ån X­ëng s¶n xuÊt thuèc HCG Phßng tæ chøc hµnh chÝnh XÝ nghiÖp s¶n xuÊt t«m gièng Hoµ HiÖp Phã gi¸m ®èc Phßng tµichÝnh kÕ to¸n Phßng kiÓm ®Þnh xuÊt nhËp khÈu Phßng kÜ thuËt kÕ ho¹ch Tr¹i thùc nghiÖm nu«i thuû s¶n S«ng CÇu Cöa hµng kinh doanh thuû s¶n Nh×n trªn s¬ ®å ta thÊy râ chøc n¨ng cña tõng phßng. Sù s¾p xÕp nµy rÊt khoa häc ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin nhanh chãng kÞp thêi chÝnh x¸c vµ xö lý kÞp thêi c¸c th«ng tin. C¸c phßng ®Òu cã chøc n¨ng riªng cña m×nh vµ ®Òu chÞu sù qu¶n lý cña gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc. - Gi¸m ®èc : Do ban l·nh ®¹o tæng c«ng ty Thuû S¶n H¹ Long bæ nhiÖm . Gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc héi ®ång qu¶n trÞ , tæng gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty , gi¸m ®èc lµ ng­êi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong c«ng ty . - Phã gi¸m ®èc : Cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc cña c«ng ty theo sù ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña gi¸m ®èc , chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®· ®­îc ph©n c«ng vµ uû quyÒn . 17 - KÕ to¸n tr­ëng : Phô tr¸ch phßng tµi chÝnh kÕ to¸n , gióp gi¸m ®èc c«ng ty chØ ®¹o tæ chøc , thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª , kÕ to¸n cña c«ng ty cã nhiÖm vô , quyÒn h¹n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt . Bªn c¹nh c¸c phßng sau c«ng ty cßn cã tæ chøc ®¶ng, c«ng ®oµn c¬ së. Gi¸m ®èc qu¶n lý c«ng ty theo nguyªn t¾c tËp trung trªn c¬ së kÕt hîp chÆt chÏ víi c¬ së ®¶ng vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c«ng ®oµn c¬ së ho¹t ®éng. 4. §Æc diÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n : a. §Æc ®iÓm chung: Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty thùc hiÖn h¹ch to¸n ban ®Çu, ph©n lo¹i tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n ®óng víi nguyªn t¾c chÕ ®é thÓ lÖ kÕ to¸n nhµ n­íc ban hµnh. C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW lµ doanh nghiÖp cã quy m« ho¹t ®éng võa. Do ®Æc ®iÓm t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lu«n ®a d¹ng phøc t¹p nªn c«ng ty coi träng viÖc s¾p xÕp tæ chøc ®éi ngò kÕ to¸n phï hîp víi chøc n¨ng nhiÖm vô nh»m ph¸t huy hÕt vai trß cña kÕ to¸n nãi chung víi kh¶ n¨ng cña tõng nh©n viªn nãi riªng. §Ó qu¶n lý tèt c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty ¸p dông h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nöa tËp trung nöa ph©n t¸n. Tµi kho¶n sö dông lµ tµi kho¶n ¸p dông chung cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt do nhµ n­íc ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141-TC/C§KT ngµy -1/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh. HÖ thèng chøng tõ ban ®Çu do Bé Tµi chÝnh thèng nhÊt bao gåm phiÕu thu, phiÕu chi, phiÕu nhËp xuÊt vËt t­, ho¸ ®¬n. b. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n : 18 S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n quü tiÒn mÆt KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng KÕ to¸n hµng ho¸ KÕ to¸n chi phÝ NVL , CCDC KÕ to¸n tæng hîp C¸c nh©n viªn kÕ to¸n ë ®¬n vÞ trùc thuéc §øng ®Çu lµ kÕ to¸n tr­ëng víi chøc n¨ng phô tr¸ch chung toµn bé c¸c kh©u c«ng viÖc. Lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc nhµ n­íc vµ Bé tµi chÝnh vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty cã nhiÖm vô kiÓm tra gi¸m s¸t mäi sè liÖu trªn sæ s¸ch kÕ to¸n, ®«n ®èc c¸c bé phËn kÕ to¸n chÊp hµnh cung cÊp th«ng tin ®Ó b¸o c¸o. KÕ to¸n tæng hîp: cã nhiÖm vô tæng hîp sè liÖu kÕ to¸n tõ c¸c sæ c¸i lËp b¸o c¸o kÕ to¸n cña toµn c«ng ty. KÕ to¸n quü tiÒn mÆt vµ lao ®éng tiÒn l­¬ng: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý thu chi tiÒn mÆt ph©n phèi tiÒn l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. KÕ to¸n hµng ho¸: do ®Æc ®iÓm võa s¶n xuÊt võa kinh doanh mÆt hµng thuû s¶n nªn kÕ to¸n hµng ho¸ nhanh n¾m b¾t kÞp thêi c¸c ho¹t ®éng kÕ to¸n ph¸t sinh ph¶n ¸nh chóng mét c¸ch ®Çy ®ñ. 19 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ cã nhiÖm vô theo dâi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn nguyªn vËt liÖu ph¶n ¸nh chóng mét c¸ch ®Çy ®ñ vµo c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n liªn quan phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh. KÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ trùc thuéc: thùc hiÖn viÖc ghi chÐp kÕ to¸n sau ®ã göi b¸o c¸o lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty. II . Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ë c«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW . 1) Thñ tôc nhËp , xuÊt kho vµ chøng tõ kÕ to¸n : * §èi víi chøng tõ nhËp kho: Sau khi thµnh phÈm ®­îc hoµn thµnh ë b­íc quy tr×nh c«ng nghÖ cuèi, tæ tr­ëng lËp b¶ng kª ®ång thêi giao sè s¶n phÈm ®ã cho bé phËn KCS kiÓm tra. Khi kiÓm tra xong sÏ tiÕn hµnh lËp phiÕu kiÓm tra chÊt l­îng (theo mÉu) trong ®ã ®­a ra kÕt luËn l« thuèc cã bÞ teo, háng hay kh«ng. NÕu ®¹t tiªu chuÈn, bé phËn KCS sÏ giao cho thñ kho. T¹i kho, thñ kho x¸c nhËn sè thuèc nhËp kho, sau ®ã sÏ b¸o lªn phßng kÕ to¸n th«ng qua phiÕu nhËp kho ®­îc ghi theo chØ tiªu sè l­îng (cã x¸c nhËn cña x­ëng tr­ëng). T¹i phßng kÕ to¸n, kÕ to¸n hµng ho¸ xem xÐt tÝnh hîp lý, hîp lÖ cña chøng tõ mµ thñ kho göi lªn (cã ®ñ ch÷ ký cña thñ kho, ng­êi nhËp, x­ëng tr­ëng) råi viÕt phiÕu nhËp kho. PhiÕu nhËp kho ®­îc lËp thµnh 2 liªn: -1 liªn l­u t¹i phßng kÕ to¸n - 1 liªn chuyÓn xuèng cho thñ kho ®Ó vµo thÎ kho 20
- Xem thêm -