Tài liệu Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  • Số trang: 88 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ thÞ tr-êng víi qui luËt c¹nh tranh gay g¾t ®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi riªng ph¶i tù vËn ®éng v-¬n lªn t×m chç ®øng trªn thÞ tr-êng. Muèn vËy c¸c Doanh nghiÖp ph¶i t×m tßi mét h-íng ®i phï hîp cho m×nh ®ång thêi mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. C¸c Doanh nghiÖp kh«ng thÓ lu«n b»ng lßng víi c¸i m×nh ®· cã mµ ph¶i liªn tôc ®æi míi , n©ng cao chÊt l-îng vµ nhÊt lµ ph¶i t×m mäi c¸ch tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh. Bëi v× chi phi s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng yÕu tè quan träng t¸c ®éng tíi chÝnh s¸ch vÒ gi¸ b¸n, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c Doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng . XÐt trªn ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c¸c Doanh nghiÖp ®· gãp phÇn tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi, tÝch luü cho nÒn kinh tÕ vµ t¨ng thu cho ng©n s¸ch Nhµ n-íc .Nh- vËy, vÊn ®Ò h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng cßn lµ vÊn ®Ò riªng cña Doanh nghiÖp mµ cßn mang tÝnh x· héi. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cã vai trß ®Æc biÖt trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kinh tÕ cña tÊt c¶ c¸c Doanh nghiÖp . Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o l-êng c¬ khÝ, t«i nhËn thÊy râ vai trß vµ vÞ trÝ v« cïng quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong toµn bé c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ. Do ®ã t«i lùa chän ®Ò tµi “Tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm“ t¹i C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o l-êng c¬ khÝ cho b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh. Néi dung b¸o c¸o thùc tËp gåm 3 ch-¬ng: Ch-¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm Ch-¬ng II: T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o l-êng c¬ khÝ. Ch-¬ng III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o l-êng c¬ khÝ. 1 Ch-¬ng I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.1 §Æc diÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. NÕu tæ chøc s¶n xuÊt ®¬n chiÕc th× tõng s¶n phÈm, tõng c«ng viÖc s¶n xuÊt lµ ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh. VÝ dô trong xÝ nghiÖp ®ãng tµu biÓn th× tõng con tµu lµ mét ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh. NÕu Doanh nghiÖp tæ chøc s¶n xuÊt hµng lo¹t th× tõng lo¹i s¶n phÈm lµ mét ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh. VÝ dô trong xÝ nghiÖp c¬ khÝ s¶n xuÊt m¸y c«ng cô th× tõng lo¹i m¸y c«ng cô lµ mét ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh. NÕu tæ chøc s¶n xuÊt nhiÒu khèi l-îng lín th× mçi lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt lµ mét ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh.VÝ dô trong xÝ nghiÖp dÖt th× ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng lo¹i sîi, v¶i... 1.2 Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ c¸c c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt chñ yÕu 1.2.1 Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt Theo c¸c nhµ nghiªn cøu kinh tÕ thÕ giíi: “Mäi ho¹t ®éng cña con ng­êi m¯ t¹o ra thu nhËp l¯ ho¹t ®éng s°n xuÊt”, nÒn s°n xuÊt cña mét quèc gia bao gåm c¸c ngµnh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm vËt chÊt vµ c¸c ngµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm dÞch vô. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp ph¶i khai th¸c vµ sö dông c¸c nguån lao ®éng, vËt t-, tµi s¶n, tiÒn vèn ®Ó thùc hiÖn viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm cung cÊp dÞch vô. Trong qu¸ tr×nh ®ã, doanh nghiÖp ph¶i bá ra c¸c chi phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, chi phÝ bá ra cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc gäi lµ chi phÝ s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt ho¸ vµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c mµ doanh nghiÖp chi ra ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét thêi kú. 2 1.2.2 C¸c c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt chñ yÕu 1.2.2.1 Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo néi dung tÝnh chÊt kinh tÕ cña chi phÝ (yÕu tè chi phÝ) Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt cã néi dung, tÝnh chÊt kinh tÕ ban ®Çu gièng nhau ®-îc s¾p xÕp vµo cïng mét yÕu tè chi phÝ. Toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc chia thµnh 5 yÕu tè chi phÝ c¬ b¶n sau: - Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu: Bao gåm toµn bé gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ, c«ng cô dông cô xuÊt dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh trong kú b¸o c¸o. - Chi phÝ nh©n c«ng : bao gåm toµn bé chi phÝ tr¶ cho ng-êi lao ®éng vÒ tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp tr¬ cÊp cã tÝnh chÊt l-¬ng trong kú b¸o c¸o, c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng (KPC§, BHXH, BHYT). - Chi phÝ khÊu hao TSC§ : bao gåm toµn bé chi phÝ khÊu hao toµn bé TSC§ cña doanh nghiÖp dïng trong s¶n xuÊt kinh doanh kú b¸o c¸o. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi : bao gåm toµn bé sè tiÒn doanh nghiÖp chi tr¶ vÒ c¸c lo¹i dÞch vô mua ngoµi nh- : tiÒn ®iÖn, tiÒn n-íc...phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn : bao gåm c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ch-a ®-îc ph¶n ¸nh ë c¸c chØ tiªu trªn, ®· chi b»ng tiÒn trong kú b¸o c¸o nh- tiÕp kh¸ch, héi häp, thuª qu¶ng c¸o... Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo néi dung, tÝnh chÊt kinh tÕ cã t¸c dông: - Trong ph¹m vi doanh nghiÖp : phôc vô qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n CPSX, lµm c¨n cø ®Ó lËp b¸o c¸o CPSX theo yÕu tè, lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t-, tiÒn vèn sö dông lao ®éng cho kú sau. - Trong ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ : cung cÊp tµi liÖu ®Ó tÝnh to¸n thu nhËp quèc d©n do cã sù t¸ch biÖt gi÷a hao phÝ lao ®éng vËt ho¸ vµ chi phÝ lao ®éng sèng. 1.2.2.2 Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo môc ®Ých vµ c«ng dông cña chi phÝ (kho¶n môc chi phÝ) Toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú ®-îc chia thµnh 3 kho¶n môc 3 chi phÝ sau: - Kho¶n môc chi phÝ nguyªn liÖu vËt liÖu trùc tiÕp : bao gåm c¸c lo¹i chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu sö dông trùc tiÕp vµo s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm. - Kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : bao gåm chi phÝ vÒ tiÒn l-¬ng, phô cÊp ph¶i tr¶, c¸c kho¶n trÝch KPC§,BHXH,BHYT trªn tiÒn l-¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt theo quy ®Þnh. - Kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung : gåm nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh t¹i bé phËn s¶n xuÊt (ph©n x-ëng, ®éi, tr¹i s¶n xuÊt...). Kho¶n môc chi phÝ s¶n chung gåm c¸c néi dung kinh tÕ sau : + Chi phÝ nh©n viªn ph©n x-ëng : gåm c¸c kho¶n tiÒn l-¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp, c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng, tiÒn ¨n ca cña nh©n viªn qu¶n lý ph©n x-ëng, ®éi, bé phËn s¶n xuÊt. + Chi phÝ vËt liÖu: gåm nh÷ng chi phÝ vËt liÖu dïng chung cho ph©n x-ëng nh- vËt liÖu dïng ®Ó söa ch÷a, b¶o d-ìng TSC§, dïng cho c«ng t¸c qu¶n lý t¹i ph©n x-ëng. + Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt: gåm nh÷ng chi phÝ vÒ c«ng cô dông cô xuÊt dïng cho ho¹t ®éng qu¶n lý cña ph©n x-ëng nh- khu«n mÉu, dông cô g¸ l¾p, dông cô cÇm tay... + Chi phÝ khÊu hao TSC§: gåm toµn bé sè tiÒn trÝch khÊu hao TSC§ sö dông trong ph©n x-ëng nh- m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt, ph-¬ng tiÖn vËn t¶i, truyÒn dÉn, nhµ x-ëng... + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Lµ c¸c kho¶n dÞch vô mua ngoµi, thuª ngoµi ®Ó sö dông cho nhu cÇu s¶n xuÊt chung ë ph©n x-ëng s¶n xuÊt nh-: chi phÝ ®iÖn, n-íc, ®iÖn tho¹i... + Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: gåm c¸c chi phÝ b»ng tiÒn ngoµi c¸c kho¶n ®· kÓ trªn. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo môc ®Ých vµ c«ng dông cña chi phÝ cã t¸c dông phôc vô cho viÖc qu¶n lý chi phÝ theo ®Þnh møc, cung cÊp sè liÖu cho c«ng t¸c tÝnh gÝa thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh. 4 1.2.2.3 Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt víi khèi l-îng s¶n phÈm, lao vô s¶n xuÊt trong kú. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, chi phÝ s¶n xuÊt chia thµnh hai lo¹i: - Chi phÝ biÕn ®æi ( biÕn phÝ ): Lµ nh÷ng chi phÝ cã sù thay ®æi vÒ l-îng t-¬ng quan tØ lÖ thuËn víi sù thay ®æi cña khèi l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú nh- : chi phÝ nguyªn liÖu vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp... - Chi phÝ cè ®Þnh (®Þnh phÝ) : lµ nh÷ng chi phÝ kh«ng thay ®æi vÒ tæng sè khi cã sù thay ®æi khèi l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong møc ®é nhÊt ®Þnh. C¸ch ph©n lo¹i nµy cã t¸c dông lín trong c«ng t¸c qu¶n trÞ kinh doanh, ph©n tÝch ®iÓm hoµ vèn vµ phôc vô cho viÖc ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý cÇn thiÕt ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh. Ngoµi ra cßn cã c¸c c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo ph-¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ vµ mèi quan hÖ víi ®èi t-îng chÞu chi phÝ; ph©n lo¹i chi phÝ theo néi dung cÊu thµnh chi phÝ. 1.3. ý nghÜa cña c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Chi phÝ s¶n xuÊt cã ý nghÜa quan träng g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c Doanh nghiÖp. ViÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt thùc chÊt lµ sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm c¸c lo¹i tµi s¶n, vËt t- lao ®éng, tiÒn vèn cña Doanh nghiÖp trong s¶n xuÊt kinh doanh. MÆt kh¸c chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô dÞch vô hoµn thµnh nªn viÖc qu¶n lý chÆt chÏ chi phÝ s¶n xuÊt gãp phÇn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ng-îc l¹i, nÕu c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng chÆt chÏ chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm nhiÒu sÏ lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm ®éi lªn cao. 1.4. Gi¸ thµnh s¶n phÈm, ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.4.1 Kh¸i niÖm gi¸ thµnh s¶n phÈm Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm, dÞch vô lµ chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh cho mét khèi l-îng hoÆc mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, c«ng viÖc, lao vô do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®· hoµn thµnh trong ®iÒu kiÖn c«ng suÊt b×nh th-êng. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp , ph¶n ¸nh chÊt l-îng 5 s¶n xuÊt, lµ c¨n cø quan träng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ b¸n vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt. 1.4.2. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh Gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã mèi quan hÖ chÆt chÏ biÖn chøng víi nhau, võa lµ tiÒn ®Ò cña nhau võa lµ kÕt qu¶ cña nhau. XÐt vÒ b¶n chÊt : chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hai kh¸i niÖm gièng nhau : chóng ®Òu lµ hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ c¸c chØ tiªu kh¸c cña doanh nghiÖp ®-îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn. XÐt vÒ néi dung : chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hai mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. Tuy nhiªn gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm còng cã sù kh¸c nhau : VÒ ph¹m vi : chi phÝ s¶n xuÊt lu«n g¾n víi thêi kú ph¸t sinh chi phÝ, cßn gi¸ thµnh l¹i g¾n víi khèi l-îng s¶n phÈm dÞch vô ®· hoµn thµnh. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã thÓ kh¸c nhau vÒ l-îng do ®ã cã sù chªnh lÖch vÒ trÞ gi¸ s¶n phÈm s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú hoÆc cuèi kú. Gi¸ thµnh s¶n phÈm = TrÞ gi¸ s¶n ChÝ phÝ s¶n xuÊt TrÞ gi¸ s¶n phÈm dë + ph¸t sinh trong kú - phÈm dë dang dang ®Çu kú Chi phÝ - lo¹i trõ cuèi kú Chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh cßn gi¸ thµnh lµ c¬ së x¸c ®Þnh gi¸ b¸n . V× vËy trong ®iÒu kiÖn gi¸ b¸n kh«ng thay ®æi th× viÖc gi¶m gi¸ thµnh sÏ lµm t¨ng lîi nhuËn . Do ®ã phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ thÊp gi¸ thµnh lµ nhiÖm vô quan träng vµ th-êng xuyªn cña c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ. 1.4.3. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm Dùa vµo tiªu thøc kh¸c nhau ta ph©n tÝch c¸c lo¹i gi¸ thµnh kh¸c nhau. 1.4.3.1. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm theo thêi gian vµ c¬ së sè liÖu tÝnh gi¸ thµnh Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc chia thµnh 3 lo¹i: - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch : lµ gi¸ thµnh ®-îc tÝnh trªn c¬ së chi phÝ s¶n xuÊt kÕ ho¹ch vµ s¶n l-îng kÕ ho¹ch. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña 6 doanh nghiÖp, lµ c¨n cø ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh. - Gi¸ thµnh ®Þnh møc : lµ gi¸ thµnh ®-îc tÝnh trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt hiÖn hµnh vµ chØ tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. Gi¸ thµnh ®Þnh møc lµ c«ng cô qu¶n lý ®Þnh møc cña doanh nghiÖp, lµ th-íc ®o chÝnh x¸c ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ sö dông tµi s¶n, vËt t- lao ®éng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - Gi¸ thµnh thùc tÕ : lµ gi¸ thµnh ®-îc x¸c ®Þnh sau khi ®· hoµn thµnh viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô. Gi¸ thµnh thùc tÕ lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.4.3.2.Ph©n lo¹i gi¸ thµnh theo ph¹m vi tÝnh to¸n - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (gi¸ thµnh c«ng x-ëng) : bao gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung tÝnh cho s¶n phÈm, c«ng viÖc lao vô hoµn thµnh. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt ®-îc sö dông ®Ó ghi sæ kÕ to¸n thµnh phÈm nhËp kho hoÆc giao cho kh¸ch hµng vµ lµ c¨n cø ®Ó doanh nghiÖp tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n, tÝnh l·i gép. - Gi¸ thµnh toµn bé : bao gåm gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp tÝnh cho s¶n phÈm ®ã. Gi¸ thµnh toµn bé lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Gi¸ thµnh toµn bé = Gi¸ thµnh s¶n xuÊt + Chi phÝ b¸n hµng + Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 1.5. §èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.5.1. §èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt §èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ ph¹m vi, giíi h¹n mµ chi phÝ s¶n xuÊt cÇn ph¶i tËp hîp nh»m ®Ó kiÓm tra, gi¸m s¸t chi phÝ s¶n xuÊt vµ phôc vô c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Thùc chÊt cña viÖc x¸c ®Þnh ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ x¸c ®Þnh 7 n¬i ph¸t sinh chi phÝ vµ ®èi t-îng chÞu chi phÝ. X¸c ®Þnh ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ kh©u ®Çu tiªn cÇn thiÕt cña c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp ph¶i dùa vµo c¨n cø sau: - §Æc ®iÓm vµ c«ng dông cña chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. - Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt , chÕ t¹o s¶n phÈm. - §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm (®Æc tÝnh kü thuËt, ®Æc ®iÓm sö dông, ®Æc ®iÓm th-¬ng phÈm...). - Yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. 1.5.2. §èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm §èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm dÞch vô do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra, cÇn ph¶i tÝnh ®-îc tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ. X¸c ®Þnh ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng viÖc cÇn thiÕt ®Ó kÕ to¸n tæ chøc c¸c thÎ (b¶ng) tÝnh gi¸ thµnh, lùa chän ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp vµ tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh. C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh lµ : ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. ViÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó cung cÊp sè liÖu cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh theo tõng ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh trong doanh nghiÖp. Mèi quan hÖ gi÷a ®èi t-îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh ë mçi doanh nghiÖp cô thÓ sÏ quyÕt ®Þnh viÖc lùa chän ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ë doanh nghiÖp vµ kü thuËt tÝnh gi¸ thµnh ë doanh nghiÖp. 1.6. NhiÖm vô kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm - C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ, ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh. 8 -Tæ chøc tËp hîp vµ ph©n bæ tõng lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo ®óng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph-¬ng ph¸p thÝch hîp ®èi víi tõng lo¹i chi phÝ, tËp hîp chi phÝ theo kho¶n môc chi phÝ vµ theo yÕu tè chi phÝ quy ®Þnh. -Tæ chøc vËn dông c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm phï hîp víi ph-¬ng ph¸p hµng tån kho mµ doanh nghiÖp ®· lùa chän. - §Þnh kú cung cÊp c¸c b¸o c¸o vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh cho c¸c cÊp qu¶n lý doanh nghiÖp, tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc vµ dù to¸n chi phÝ, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh vµ kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ph¸t hiÖn kh¶ n¨ng tiÒm tµng, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.7. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 1.7.1. Tµi kho¶n kÕ to¸n chñ yÕu sö dông 1.7.1.1.TK621-Chi phÝ nguyªn liÖu vËt liÖu trùc tiÕp Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, x©y l¾p,n«ng l©m, ng- nghiÖp... KÕt cÊu vµ néi dung cña TK621 Bªn Nî : TrÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn liÖu vËt liÖu xuÊt dïng trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm, hoÆc thùc hiÖn dÞch vô trong kú h¹ch to¸n. Bªn Cã : -TrÞ gi¸ nguyªn liÖu, vËt liÖu sö dông kh«ng hÕt nhËp kho. - Chi phÝ NL,VL trùc tiÕp ph¸t sinh trªn møc b×nh th-êng ®-îc kÕt chuyÓn vµo TK632- Gi¸ vèn hµng b¸n. - KÕt chuyÓn chi phÝ NL,VL trùc tiÕp ph¸t sinh ë møc b×nh th-êng vµo bªn Nî TK154- Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang (hoÆc bªn Nî TK631-Gi¸ thµnh s¶n xuÊt). TK621 kh«ng cã sèd- cuèi kú vµ ph¶n ¸nh chi tiÕt cho tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp : (1) C¨n cø vµo c¸c phiÕu xuÊt kho NL,VL, phiÕu b¸o vËt liÖu cßn l¹i cuèi 9 kú tr-íc ®Ó l¹i sö dông cho kú nµy hoÆc kÕt qu¶ kiÓm kª NL,VL cßn l¹i cuèi kú ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ thùc tÕ NL,VL sö dông trùc tiÕp cho s¶n xuÊt s¶n phÈm (kÕ to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p KK§K ), kÕ to¸n ghi sæ : Nî TK 621 - Chi phÝ NL,VL trùc tiÕp ( Chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 152 - Nguyªn liÖu ,vËt liÖu (Ph-¬ng ph¸p KKTX) Cã TK 611 - Mua hµng ( Ph-¬ng ph¸p KK§K) (2) Tr-êng hîp mua NL,VL sö dông ngay cho s¶n xuÊt Nî TK 621 - Chi phÝ NL,VL trùc tiÕp ( chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) Nî TK 133 - thuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ ( nÕu cã) Cã TK 111, 112, 331 (3.1) Tr-êng hîp NL,VL cßn l¹i cuèi kú kh«ng sö dông hÕt, nh-ng ®Ó l¹i ë bé phËn s¶n xuÊt. Cuèi kú, kÕ to¸n ghi gi¶m chi phÝ NL,VL trùc tiÕp kú nµy b»ng bót to¸n ®á. Nî TK 621- Chi phÝ NL,VL trùc tiÕp (xxx) ( Chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu (xxx) (3.2) §Çu kú kÕ to¸n sau, kÕ to¸n ghi t¨ng chi phÝ Nl,VL trùc tiÕp Nî TK 621 - Chi phÝ NL,Vl trùc tiÕp ( Chi tiÕt theo tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) CãTK 152 - nguyªn liÖu ,vËt liÖu (4)Cuèi kú, trÞ gi¸ NL,VL sö dông kh«ng hÕt nhËp l¹i kho( nÕu cã) Nî TK 152 - Nguyªn liÖu ,vËt liÖu Cã TK 621 - Chi phÝ NL,Vl trùc tiÕp ( Chi tiÕt theo tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) (5) Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ NL,VL trùc tiÕp tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm hoÆc chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh: Nî Tk 154 - CPSXKDDD ( PPKKTX - theo møc b×nh th-êng) (chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) 10 Nî TK 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt ( PP KK§K) (chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) Nî TK 632- gi¸ vèn hµng b¸n( sè v-ît trªn møc b×nh th-êng) (chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 621 - Chi phÝ NL,VL trùc tiÕp (chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp CP NL, VL trùc tiÕp TK611 TK621 (1) TK154(631) (5) TK152 TK632 (2) (3.2) (4) (3.1) TK111,112,331 (2) TK133 1.7.1.2. TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Tµi kho¶n nµy ®-îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ lao ®éng trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, n«ng l©m, ng- nghiÖp, XDCB, dÞch vô. KÕt cÊu vµ néi dung Bªn Nî: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm Bªn cã: -CP NCTT trªn møc b×nh th-êng ®-îc kÕt chuyÓn vµo TK 632. -KÕt chuyÓn CP NCTT ë møc b×nh th-êng vµo bªn Nî TK 154 (hoÆc bªn Nî TK 631) ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cña s¶n phÈm, dÞch vô. 11 TK 622 kh«ng cã sè d- cuèi kú vµ ®-îc më chi tiÕt cho tõng ®èi t-îng chÞu chi phÝ. Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu: (1) Sè tiÒn l-¬ng, phô cÊp l-¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cã tÝnh chÊt l-¬ng, tiÒn ¨n ca ph¶i tr¶ cho lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm trong kú. Nî TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn (2)TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo l-¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt Nî TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 338- Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (Chi tiÕt TK 3382- KPC§, TK 3383- BHXH; TK 3384- BHYT) (3)TÝnh tr-íc tiÒn l-¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt Nî TK 622- Chi phÝ NCTT (chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 335 - Chi phÝ ph¶i tr¶ (4)Cuèi kú kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho c¸c ®èi t-îng sö dông lao ®éng. Nî TK 154 - Chi phÝ SXKD dd (PP KKTX - theo møc b×nh th-êng) (chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) Nî TK 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (PP KK§K- Theo møc b×nh th-êng) (chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n (sè v-ît trªn møc b×nh th-êng) (chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) Cã TK622 - Chi phÝ NCTT (chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) 12 S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK334 TK622 (1) TK154(631) (4) TK335 (2) TK632 TK338 (3) 1.7.1.3. TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh nh÷ng chi phÝ phôc vô s¶n xuÊt, kinh doanh chung ph¸t sinh ë ph©n x-ëng, bé phËn s¶n xuÊt, ®éi, c«ng tr-êng... KÕt cÊu vµ néi dung Bªn Nî: - C¸c chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trong kú. Bªn Cã; - C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh ph¸t sinh ë møc b×nh th-êng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung biÕn ®æi ®-îc kÕt chuyÓn vµo TK 154- ChiphÝ SXKD dd (TK 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt) - Chi phi s¶n xuÊt chung cè ®Þnh ph¸t sinh trªn møc b×nh th-êng ®-îc kÕt chuyÓn vµo TK 632- Gi¸ vèn hµng b¸n. TK 627- chi phÝ s¶n xuÊt chung khong cã sè d- cuèi kú TK 627 cã 6 TK cÊp II : 6271- Chi phÝ nh©n viªn ph©n x-ëng 6272- Chi phÝ vËt liÖu 6273- Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt. 6274- Chi phÝ khÊu hao TSC§ 6277- Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. 6278- Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. 13 Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu: (1) TiÒn l-¬ng (tiÒn c«ng) vµ c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l-¬ng, tiÒn ¨n ca gi÷a ph¶i tr¶ cho nh©n viªn ph©n x-ëng: Nî TK 627 (6271) - Chi phÝ nh©n viªn ph©n x-ëng Cã TK 334- Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn (2) C¸c kho¶n trÝch theo tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn ph©n x-ëng tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt: Nî TK 627 (6271)- Chi phÝ nh©n viªn ph©n x-ëng Cã TK 338 - Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3382, 3383, 3384) (3) TrÞ gi¸ thùc tÕ NL,VL xuÊt dïng cho qu¶n lý, phôc vô s¶n xuÊt ë ph©n x-ëng: Nî TK 627 (6272) - Chi phÝ vËt liÖu Cã TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu (4) TrÞ gi¸ c«ng cô dông cô sö dông trong ph©n x-ëng Nî TK 627 (6273) - Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt Cã TK 153- TrÞ gi¸ CCDC xuÊt kho cã gi¸ trÞ kh«ng lín Cã TK 142 (1421), 242 - Ph©n bæ gi¸ trÞ CCDC cã gi¸ trÞ lín. (5) TrÝch khÊu hao TSC§ dïng cho s¶n xuÊt vµ qu¶n lý ph©n x-ëng. Nî TK 627 (6274) - Chi phÝ khÊu hao TSC§ Cã TK 214 - KhÊu hao TSC§ (6) Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi phôc vô cho ho¹t ®éng t¹i ph©n x-ëng, bé phËn s¶n xuÊt. Nî TK 627 (6277) - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Nî TK 133 - ThuÕ GTGT d-îc khÊu trõ (nÕu cã) Cã TK 111, 112, 331.... (7) C¸c kho¶n chi b»ng tiÒn kh¸c dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt t¹i ph©n x-ëng, bé phËn s¶n xuÊt. Nî TK 627 (6278) - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Cã TK 111, 112, 141 : Tæng gi¸ thanh to¸n (8) C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh Nî TK 111, 112, 138 14 Cã TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung (9) Cuèi kú kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ Nî TK 154- Chi phÝ SXKD dd (PP KKTX - CP SXC cè ®Þnh theo møc b×nh th-êng vµ CP SXC biÕn ®æi) (chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) Nî TK 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (PP KK§K- CP SCX cè ®Þnh theo møc b×nh th-êng vµ CP SXC biÕn ®æi) (chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) Nî TK 632- Gi¸ vèn hµng b¸n (CPSXC cè ®Þnh v-ît trªn møc b×nh th-êng) (chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung 15 S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung TK334 TK627 (1) TK111,112,138 (1) TK338 TK632 (2) (9) TK152 (3) TK154(631) TK153,142 (4) TK214 (5) TK331,335 (6) TK133 TK111,112,14 11 (7) 1.7.1.4. TK 154- Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô ë doanh nghiÖp ¸p dông h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. KÕt cÊu vµ néi dung TK 154 16 Bªn Nî: TËp hîp chi phÝ NL,VL trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trong kú liªn quan ®Õn s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô. Bªn Cã: - TrÞ gi¸ phÕ liÖu thu håi, trÞ gi¸ s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®-îc. - TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu, hµng ho¸ gia c«ng xong nhËp l¹i kho. - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ cña s¶n phÈm ®· chÕ t¹o xong nhËp l¹i kho hoÆc chuyÓn ®i b¸n. - Chi phÝ thùc tÕ cña khèi l-îng dÞch vô ®· hoµn thµnh cung cÊp cho kh¸ch hµng. Sè d- : Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cßn dë dang cuèi kú. TK 154 ®-îc më chi tiÕt cho tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. 1.7.2. Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 1.7.2.1. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n tæng hîp CPSX toµn doanh nghiÖp theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn ( 1 ) Cuèi kú , kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ NL,VL trùc tiÕp theo tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ . Nî TK 154 - Chi phÝ SXKD dë dang Chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ ( chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ ) Cã TK 621 - Chi phÝ NL,VL trùc tiÕp. ( chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) (2) Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp theo tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ Nî TK 154 - Chi phÝ SXKD dë dang . (chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) (1) Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ cã liªn quan 17 Nî TK 154 - Chi phÝ SXKD dë dang (chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 627- chi phÝ s¶n xuÊt chung (chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) (2) TrÞ gi¸ s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®-îc, ng-êi g©y ra thiÖt h¹i s¶n phÈm háng ph¶i båi th-êng Nî TK 138 (1388) ,334 Cã TK 154- Chi phÝ SXKD dë dang (chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) (3) TrÞ gi¸ phÕ liÖu thu håi cña s¶n phÈm háng Nî TK 152- Nguyªn liÖu, vËt liÖu Cã TK 154- Chi phÝ SXKD dë dang (chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) (4) S¶n phÈm s¶n xuÊt xong, nhËp kho thµnh phÈm, chuyÓn giao th¼ng cho ng-êi mua hµng Nî TK 155,157,632 Cã TK 154- Chi phÝ SXKD dë dang (chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) 18 S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp (Ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn ) TK621 TK154 (1) TK138 (4) TK622 TK152 (2) (5) TK627 (3) (6) TK155,157,632 1.7.2.2. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú Theo ph-¬ng ph¸p nµy : c¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®-îc h¹ch to¸n t-¬ng tù ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn cuèi kú kh«ng kÕt chuyÓn sang TK 154- Chi phÝ SXKD dë dang mµ kÕt chuyÓn sang TK 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt; tõ ®ã tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh trªn toµn doanh nghiÖp trong kú. Tµi kho¶n sö dông : TK631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt KÕt cÊu vµ néi dung : Bªn Nî: -Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú. - chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh trong kú. Bªn Cã: - Gi¸ trÞ s¶n dë dang cuèi kú kÕt chuyÓn vµo TK 154. - Gi¸ thµnh s¶n phÈm ®· b¸n, dÞch vô hoµn thµnh kÕt chuyÓn vµo TK 632- 19 Gi¸ vèn hµng b¸n. TK 631 kh«ng cã sè d- cuèi kú vµ ®-îc chi tiÕt cho tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ. Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô c¬ b¶n: (1) KÕt chuyÓn trÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú Nî TK 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 154- Chi phÝ SXKD dë dang (chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) (2) Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ NL,VL trùc tiÕp thùc tÕ ph¸t sinh trong kú cho c¸c ®èi t-îng chÞu chi phÝ Nî TK 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 621- Chi phÝ NL,VL trùc tiÕp (chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) (3) Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho c¸c ®èi t-îng chÞu chi phÝ Nî TK 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 622- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) (4) Cuèi kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô Nî TK 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (chi tiÕt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 627- chi phÝ s¶n xuÊt chung (5) Tr-êng hîp ph¸t sinh s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®-îc, c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh xö lý cña cÊp cã thÈm quyÒn, kÕ to¸n ghi Nî TK 611- Mua hµng PhÕ liÖu thu håi Nî TK 138- Ph¶i thu kh¸c Båi th-êng vËt chÊt ph¶i thu håi Nî TK 811- Chi phÝ kh¸c TÝnh vµo chi phÝ kh¸c 20
- Xem thêm -