Tài liệu Tổ chức kế toán tại công ty nước khoáng cúc phương elmaco

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

www.document.vn CHƢƠNG II THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TẠI CÔNG TY NƢỚC KHOÁNG CÚC PHƢƠNG ELMACO 1. Đặc điểm chung 1.1. Quá trình phát triển của doanh nghiệp "Công ty nước khoáng Cúc Phương Elmaco" được thành lập tháng 9 năm 2004 sau khi chuyển đổi từ công ty nhà nước sang hình thức công ty TNHH là một đơn vị đang trên đà phát triển được sản xuất với dây chuyền công nghệ cao. Nước khoáng Cúc Phương được khai thác từ nguồn nước khoáng nóng ở độ sâu trên 10 mét có tên khoa học Bicacbonmagiê có hiệu quả to lớn cho hệ tiêu hoá được Bộ công nghệ cấp giấy phép khai thác số 1221/QĐ-ĐKKS ngày 11 tháng 08 năm 1997 và đóng chai trực tiếp trên dây chuyền thiết bị công nghệ tiên tiến của hãng B.C Maerivictorio - Italya. Nước khoáng Cúc Phương là sản phẩm nước khoáng thiên nhiên đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức Quacert Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn của châu Âu Codexstand 108-1981, rew 1 - 1997 sau khi đã kiểm soát nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng sản xuất theo quy định 1626-1997/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường. Vì vậy đội ngũ CNV được chọn rất phù hợp với yêu cầu của công nghệ. 1.2. Cơ cấu tổ chức phòng kế toán và hình thức kế toán Trang 7 www.document.vn 1.1.1. Cơ cấu tổ chức phòng kế toán Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán thanh toán Kế toán tiền lương Thống kê PX Kế toán NVLTSCĐ Thủ quỹ Thủ kho Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức tập trung thành từng phòng. Kế toán thống kê chịu sự chỉ đạo trực tiếp của kế toán trưởng, phòng kế toán của công ty có chức năng chủ yếu là đảm bảo cân đối về tài chính phục vụ công tác sản xuất kinh doanh đồng thời đảm bảo việc cung cấp thông tin kịp thời cho yêu cầu kế toán. + Kế toán trưởng: là người đứng đầu bộ máy kế toán chịu trách nhiệm trước Cục Quản lý vốn cũng như cơ quan chức năng về hạch toán phản ánh đúng đắn các số liệu tài liệu về việc sử dụng vốn tài sản hiện có của công ty, là người chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác kế toán tại đơn vị. + Kế toán tổng hợp: tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm lập báo cáo theo quy định hiện hành. + Kế toán thanh toán:Theo dõi công nợ giám đốc kịp thời tình hình thu chi theo dõi chi tiết và tổng hợp tình hình hạch toán với nhà nước. + Kế toán tiền lương: Tập hợp tài liệu liên quan đến việc tính tiền lương và các khoản bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên trong công ty. + Kế toán nguyên vật liệu - TSCĐ: Phản ánh và giám đốc kịp thời tình hình xuất NVL tình hình tăng giảm TSCĐ trong kỳ. + Thủ quỹ chịu trách nhiệm quản lý thu chi tiền mặt theo các phiếu thu chi hợp lệ đã được duyệt có trách nhiệm trước công ty về số tiền mặt tại quỹ. Trang 8 www.document.vn + Thủ kho: có nhiệm vụ theo dõi tình hình nhập - xuất - tồn kho cho các loại nguyên liệu, phụ tùng… tại kho và xuất kho cho các phân xưởng khi có chứng từ hợp lệ. + Thống kê phân xưởng: có nhiệm vụ theo dõi diễn biến sản xuất và việc thực hiện hàng ngày của phân xưởng. Hình thức kế toán: Công ty "Nước khoáng Cúc Phương Elmaco" áp dụng hình thức kế toán "Chứng từ ghi sổ" trình tự luân chuyển của chứng từ và sổ kế toán được thực hiện qua sơ đồ sau: Chứng từ gốc Sổ quỹ Chứng từ ghi sổ Bảng hợp đồng chứng từ gốc (bảng kê chứng từ) Sổ (thẻ) kho kế toán chi tiết Sổ Cái Bảng tổng hợp chi tiết Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Ghi chú: Ghi hàng ngày Đối chiếu kiểm tra Ghi cuối tháng 2. Thực tế công tác quản lý lao động ở doanh nghiệp Trang 9 www.document.vn 2.1. Công tác tổ chức quản lý lao động ở doanh nghiệp Hiện nay doanh nghiệp có 78 CNV được chia thành hai khối sau: + Khối lao động gián tiếp gồm có 20 lao động: - Ban lãnh đạo - Phòng tổ chức hành chính - Phòng kế hoạch - kinh doanh - Phòng kỹ thuật - Phòng kế toán nghiệp vụ - Phòng tài vụ + Khối lao động trực tiếp (khối sản xuất) gồm có 57 người. 2.2. Nội dung quỹ tiền lương và thực tế công tác quản lý quỹ tiền lương của doanh nghiệp a) Nội dung quỹ tiền lương của doanh nghiệp là toàn bộ các khoản tiền lương mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động làm việc phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Là một đơn vị trả lương theo hình thức khoán sản phẩm nên quỹ tiền lương dựa vào số lượng sản xuất (khối sản xuất) và doanh số bán hàng (khối kinh doanh). Đơn giá tiền lương của doanh nghiệp được xây dựng trên đơn vị sản phẩm, doanh thu từ đi tổng chi phí = lợi nhuận. * Quỹ lương hàng tháng được xác định: Quỹ lương sản xuất là (LSX) LSX = 1n (Đ x S) Trong đó: Đ: Đơn giá sản phẩm S: Số lượng sản phẩm n: Loại sản phẩm làm ra + Ban lãnh đạo: Giám đốc, phó giám đốc và kế toán trưởng. Llđ = (HSL + PCKV + PCTN) x 290.000/26 x NCTT x HSCD x HST Trong đó: - HSL: Hệ số lương - PCKV: Phụ cấp khu vực Trang 10 www.document.vn - HST: Hệ số thưởng - PCTN: Phụ cấp tai nạn - NCTT: Nhân công trực tiếp sản xuất - HSCD: Hệ số chức danh. + Khối kỹ thuật: Quỹ lương kỹ thuật = 27% quỹ lương sản xuất 3. Hình thức tiền lƣơng áp dụng tại Công ty nƣớc khoáng Cúc Phƣơng Elmaco Hiện tại Công ty nước khoáng Cúc Phương Elmaco đang áp dụng 2 hình thức trả lương cho CBCNV. Hình thức trả lương theo thời gian được áp dụng để thanh toán tiền lương cho những nhân viên gián tiếp sản xuất như: giám đốc, kế toán, nhân viên văn phòng… Hình thức trả lương theo 1 sản phẩm được áp dụng với công nhân sản xuất các phân xưởng sản xuất. Phương pháp xác định tiền lương của các hình thức trên như sau: Trang 11 www.document.vn Đơn vị: Công ty nước khoáng Cúc Phương Elmaco Bộ phận: Quản lý + Kỹ thuật BẢNG CHẤM CÔNG Tháng 4 năm 2005 Số Họ và Chức TT tên vụ A B C 1 Bùi Anh Ngày trong tháng 1 2 CN 4 5 6 7 8 9 CN 11 12 13 14 15 16 CN 18 19 20 21 22 23 CN 25 26 Giám x x x xxxxx x x x x x x x x x x x x x x x xxxxx x x x x x x x x x x x x x x x xxxxx x x x x x x x x x x x x x x x xxxxx x x x x x x x x x x x x x x / xxxxx x x x x x 0 x x x x x x 0 x đốc Dũng 2 Hoàng P.GĐ x x Thanh Liêm 3 Đinh Xuân KT trưởng Thu 4 Nguyễn TPTC- x x Chiến HC Anh 5 Hoàng TB Vệ x x x Tuấn Khoa 6 Phạm KT xx Thu Thuỷ Trang 12 www.document.vn 7 Nguyễn HC xx 1/2 x x x x x x x x x x x x x x x x x T.Cẩm Bình Cộng Người duyệt Phụ trách phòng ban Người chấm công (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Ký hiệu bảng chấm công: - Lương sản phẩm - Tai nạn: :K - Nghỉ phép :P :+ - Hội nghị học tập :H T - Lương thời gian - Lao động nghĩa vụ: LĐ - ốm, điều dưỡng :Ô - Nghỉ bù : BN - Con ốm : CÔ - Nghỉ không hưởng : Ro - Thai sản : TS - Ngừng việc :N Trang 13 x x www.document.vn 3.1. Lương theo thời gian Sau khi xác định được số ngày công làm việc thực tế của CNV trong tháng, kế toán trưởng xác định tiền lương tháng bằng cách: TiÒn l-¬ng;mét th¸ng = Lỗi! x Hệ số lương x Lỗi! Bậc lương = Mức lương tối thiểu x Hệ số lương cấp bậc = 290.000 x 2,02 VD: Trong bảng thanh toán lương tháng 04 năm 2005 của khối văn phòng công ty. Ông Nguyễn Chiến An phòng hành chính Bậc lương: 588,302 Hệ số lương gián tiếp: 3,89 Thời gian làm việc thực tế: 24 ngày Tiền lương một tháng = Lỗi! x 3,89 x 24 = 2.160.456,72 Tại Công ty nước khoáng Cúc Phương Elmaco phần lương này được trả thống nhất từ khối văn phòng công ty đến khối sản xuất (khối lao động gián tiếp của bộ phận sản xuất). Trong tiền lương có thêm các khoản phụ cấp như: phụ cấp khu vực, chức vụ, làm thêm lương cơ bản. Trường hợp CBCNV được nghỉ lễ, tết, nghỉ phép theo chế độ được hưởng 100% lương cơ bản. Lương cơ bản = Lỗi! x Công hưởng 100% Ví dụ: Ông Đào Duy Hoan - phòng Kỹ thuật Lương cơ bản = Lỗi! x 1 = 9.159,769 - Phụ cấp khu vực = Lỗi! x Hệ số phụ cấp x Công thực tế = Lỗi! x 0,6 x 24 = 160.615,384 - Phụ cấp chức vụ: Theo quy định những người giữ chức vụ giám đốc, trưởng các phòng ban, trưởng các đội thi công đều có phụ cấp chức vụ công ty áp dụng hệ số này là 0,4. Mức phụ cấp chức vụ được tính như sau: Phụ cấp 1 tháng = Lỗi! x 0,4 x 25 = 40.384 Sau khi căn cứ vào chứng từ gốc làm cơ sở để tính lương bảng chấm công kế toán tiến hành lập bảng thanh toán lương cho toàn bộ các phòng ban làm căn cứ Trang 13 www.document.vn để trả lương cho công nhân. Đồng thời kế toán ra ngân hàng rút tiền mặt để chi trả lương, lên danh sách công nhân nợ lương chưa lĩnh để thuận tiện cho công tác kiểm tra đối chiếu. VD: Ông Bùi Anh Dũng - Giám đốc Công ty Tiền lương cơ bản: 290.000 Ngày công: 25 Phụ cấp 1 tháng = Lỗi! x 0,4 x 0,25 = 111288,5 Trang 14 www.document.vn Trang 15 www.document.vn Như vậy sau khi kế toán lương đã lập bảng thanh toán lương thì phải lập phiếu chi với đầyđủ chữ ký của thủ trưởng đơn vị, kế toán trưởng, người lập phiếu rồi tính kèm với bảng thanh toán lương. Đơn vị: Công ty nước khoáng Cúc Phương PHIẾU CHI Mẫu số 02-TT Ngày 30 tháng 4 năm 2005 QĐ số: 1141- Elmaco TC/QĐ/CĐKT Địa chỉ: Cúc Phương - ngày 2/11/1996 Nho Quan - Ninh Bình của BTC Số: 1226 Nợ 334 Có 111 Họ và tên người nhận: Phạm Thu Thuỷ - Phòng Kế toán Lý do chi: tạm ứng lương cho CNV Số tiền: 4.000.000 đ (viết bằng chữ: Bốn triệu đồng chẵn) Kèm theo: 1 chứng từ gốc Đã nhận đủ số tiền: 4.000.000 (viết bằng chữ: Bốn triệu đồng chẵn) Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Thủ quỹ Người nhận tiền (Ký tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Trang 16 www.document.vn 3.2. Lương sản phẩm Với lao động trực tiếp được hạch toán lương theo hình thức khoán sản phẩm. Để xác định được phần lương này thì hàng tháng các đơn vị trực thuộc công ty phải dựa trên các chỉ tiêu: + Bảng chấm công + Bảng khối lượng thanh toán (phiếu xác nhận sản phẩm) - Chỉ tiêu 1: Bảng chấm công Công việc của bảng chấm công là do từng tổ đội tiến hành, chấm công hàng tháng cho mỗi người để từ đó xác định ngày công của mỗi công nhân trong tổ, cuối tháng chuyển cho kế toán làm căn cứ tính lương. - Chỉ tiêu 2: Bảng khối lượng (phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành) Bảng thanh toán khối lượng được tiến hành qua 3 bước: - Bước 1: Bảng thanh toán khối lượng được duyệt thông qua các phòng có chức năng quản lý của công ty, phòng KH-KT, phòng TCHC, phòng Giám đốc duyệt tổng hợp. - Bước 2: Tính toán bảng khối lượng Xác định đơn vị tính Như vậy sau khi thực hiện song các bước trên kế toán lương đưa ra đội trưởng duyệt sau đó chuyển lên giám đốc duyệt. - Bước 3: Cuối cùng kế toán lập bảng thanh toán khối lượng sẽ tính thành tiền tất cả các hạng mục công việc trong bảng khối lượng theo công thức: Khối lượng thanh toán = Công tiêu chuẩn x Đơn giá tiền lương Công tiêu chuẩn = 26 x Sản phẩm hoàn thành định mức Khi xác định được hai chỉ tiêu này (Bảng chấm công, khối lượng thanh toán) thì kế toán tiến hành tính lương khoán sản phẩm. Lương khoán sản phẩm gồm hai phần: Lương cấp bậc = Lỗi! x Lỗi! Tæng l-¬ng n¨ng; suÊt c¶ tæ = Tæng khèi l-îng;thanh to¸n c¶ tæ - Tæng tiÒn l-¬ng;bËc l-¬ng c¶ tæ + Lương năng suất được tính cho công nhân theo các bước sau: Trang 17 www.document.vn TiÒn l-¬ng n¨ng; suÊt 1 c«ng = Lỗi! TiÒn l-¬ng n¨ng suÊt;mçi c«ng nh©n = TiÒn l-¬ng n¨ng suÊt;1 c«ng x Ngµy c«ng kho¸n;thùc tÕ mçi c«ng nh©n L-¬ng kho¸n s¶n phÈm;mçi c«ng nh©n = TiÒn l-¬ng;cÊp bËc + TiÒn l-¬ng n¨ng suÊt;mçi c«ng nh©n VD: Bà Vũ Thị Hằng ở PXI  lương năng suất PXI: 500.000  lương khoán thực hiện cả tổ: 32 công TiÒn l-¬ng n¨ng; suÊt 1 c«ng = Lỗi! = 15.625 (đ) TiÒn l-¬ng n¨ng; suÊt mçi c«ng = 15625 - 26 = 15609 TiÒn l-¬ng kho¸n;s¶n phÈm mçi c«ng nh©n = 1,74 + 15.609 = 15610,74 Trình tự thanh toán lương tháng 4 năm 2005 của phân xưởng sản xuất của Công ty nước khoáng Cúc Phương Elmaco. Trang 18 www.document.vn Đơn vị: Công ty nước khoáng Cúc Phương Elmaco Bộ phận: Xưởng sản xuất BẢNG CHẤM CÔNG Tháng 4 năm 2005 Số Họ và Chức TT tên vụ A B C Ngày trong tháng 1 2 CN 4 5 6 7 8 9 CN 11 12 13 14 15 16 CN 18 19 20 21 22 23 CN 25 26 2 1 Nguyễn Q.Đốc x x x x x x x x xx xx x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x xx xx x x x x x x x x x x x x xx x 0xxxxx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x xx x Q.Trị 2 Đinh PGĐ x x V. Nghị 3 Quách CNSX x 0 văn Hoàng 4 Quách CNSX x x văn Bôn 5 Lương. CN xx x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x xx x CN xx x x x x 0 0 0 xx x x x x x x x x x x x x xx x CN xx x x x x x x xx xx x x x x x x x x x x x x xx x D. Liên 6 Nguyễn T. Vân 7 Đinh Thị Tám Trang 19 www.document.vn 8 Đinh CN Thị Ngọc 9 Vũ Thị CN xx xxxx0x x 0 xx x x x x x x x x x x Hằng Cộng Người duyệt Phụ trách phòng ban Người chấm công (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Ký hiệu bảng chấm công: - Lương sản phẩm - Tai nạn: :K - Nghỉ phép :P :+ - Hội nghị học tập :H T - Lương thời gian - Lao động nghĩa vụ: LĐ - ốm, điều dưỡng :Ô - Nghỉ bù : BN - Con ốm : CÔ - Nghỉ không hưởng : Ro - Thai sản : TS - Ngừng việc :N Trang 20 0 xx x www.document.vn PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH Ngày 30 tháng 4 năm 2005 Tên đơn vị (hoặc cá nhân): bộ phận phân xưởng Theo hợp đồng số: Số Tên sản phẩm TT (công việc) A B ĐVT Số lượng C 1 1 Loại 03/033 Hộp 2 Loại 05 Đơn giá Thành tiền Ghi chú 2 3 4 512,702 1,000 512,702 Hộp 755,021 720 543615,12 3 Loại 1,5 Hộp 842 700 589400 4 Bình tròn Bình 150 300 450000 5 Bình dài Bình 4 200 800 6 Bình gallon Bình 13,740 550 7557 bán Cộng 1186884,882 Tổng số tiền (viết bằng chữ): Một triệu một trăm tám sáu nghìn tám trăm tám mươi tư đồng. Người giao việc Người nhận việc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Người kiểm tra chất lượng Người duyệt (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Trang 22 www.document.vn CÔNG TY NƢỚC KHOÁNG BẢNG THANH TOÁN LƢƠNG CÚC PHƢƠNG ELMACO Tháng 4 năm 2005 KHỐI SẢN XUẤT Số tên Chức Hệ số vụ lương PC khu vực Lương cơ bản Hệ Hệ công số số trong CV HT giờ Tiền Hệ số Tiền lương lương BHXH, thực trả công việc trong BHYT 3 4 5 2,5 05 PQĐ 2,09 05 uyễn QĐ 6=(4+5) 10=7x8x9 11=10x14359 12=6+11 13=(4+5) lư thự 9 288.462 1.2 1 25 30 430.770 719.232 52.200 7.192 65 249.038 1.1 1 25 27.5 394.873 643.911 45.066 6.439 59 x290000x6 14=13x1% 15 8 x100000/26 7 KPCĐ giờ QĐ QĐ 2 T (1 Trị h n hị ách CN 2,09 04 57.462 1 1 6 6 86.154 143.616 43.326 1.436 98 CN 1,74 04 205.769 1 1 25 25 358.975 564.744 37.236 5.647 52 CN 2,09 04 239.423 1 1 25 25 358.975 598.398 43.326 5.984 54 uyễn CN 2,09 04 220.269 1 1 23 23 330.257 550.526 43.326 5.505 50 2,09 04 239.423 1 1 25 25 358.975 598.398 43.236 5.984 54 1,74 04 197.538 1 1 24 24 344.616 542.154 37.236 5.422 49 àng ách Bổn ơng Liên Vân h T. CN m T. CN ng Trang 23 ộng www.document.vn 460929.692 178 361269 Người lập bảng chính 4360979 453660.012 TP Tổ chức hành TP Kế toán tài vụ Trang 24 43.609 397
- Xem thêm -