Tài liệu Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty dệt 8-3

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hµ Thu Ph-¬ng KT2B LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường này Công ty Dệt 8-3 cũng như các Công ty Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, bất cứ 1 Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt Nam đều phải đối đầu với rất nhiêù khó khăn . Có nhiều ý kiến cho rằng sự thay đổi quá nhanh cuả hệ thống và Thế giới , sự hòa nhập kinh tế đất nước trong vùng và Thế giới , sự phát triển của khoa học công nghệ và sự cạnh tranh đang là yếu tố cản trở sự phát triển cuả Doanh nghiệp .Các Doanh nghiệp đều cố gắn phát huy hết năng lực của mình nhằm tìm dược một thế đứng trong thị trường hiện nay . Muốn cho quá trình hoạt động sản xuất được đều đặn , liên tục , thường xuyên thì việc đảm bảo nhu cầu vật tư đúng về chất lượng , thời gian , cung ứng là vô cùng quan trọng .Đảm bảo cung ứng vật tư tốt có tính chất tiền đề cho việc nâng cao chất lượng sản phẩm , tiết kiệm vật tư , góp phần làm tăng nguồn lao động ,cải tiến thiết bị máy móc .Ngoài ra , nó còn ảnh hưởng tích cực đến tình hình tài chính cuả đơn vị ,giảm giá sản phẩm , tăng lợi nhuận , thúc đẩy sử dụng vốn có hiệu quả . Công ty Dệt 8-3 là một Doanh nghiệp Nhà nước , có quy mô lớn trải qua 40 năm hoạt động đến nay đã gặt hái được những thành công đáng kể trong đó phải kể đến đóng góp cuả công tác kế toán , đặc biệt là công tác kế toán Nguyên vật liệu . Kế toán Nguyên vật liệu là một khâu quan trọng cuả Công ty .Do vậy , quản lý tốt Nguyên vật liệu sẽ góp phần đắc lực trong việc hạ giá thành tăng lợi nhuận , một cái đích mà Doanh nghiệp nào cũng phải hướng tới .Trong nền kinh tế thị trường này , Công ty Dệt 8-3 cũng như các Công ty Nhà nước khác phải tự chủ trong kinh doanh , 1 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hµ Thu Ph-¬ng KT2B tự do đầu vào , đầu ra . Do vậy , kế toán Nguyên vật liêụ là điều kiện không thể thiếu trong việc quản lý vật tư nói riêng va quản lý sản xuất nói chung . Qua gần 2 tháng thực tập tại Công ty , em đã được tìm hiểu công tác kế toán của Công ty . Việc tìm hiểu này đã góp phần giúp em hoàn thiện chuyên đề thực tập của mình "Tổ chức kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 ". Víi l-îng kiÕn thøc tÝch luü cßn h¹n chÕ . B¶n th©n em ®· cè g¾ng vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· ®-îc nhµ tr-êng ®µo t¹o , còng nh- ®-îc sù h-íng dÉn tËn t×nh cu¶ c¸c §ång chÝ c¸n bé nghiÖp vô Phßng kÕ to¸n cu¶ v¨n phßng c«ng ty DÖt 8-3 , cïng víi sù h-íng dÉn tËn t×nh cu¶ ThÇy (C«) gi¸o h-íng dÉn vµ c¸c ThÇy(C«) trong bé m«n khoa kÕ to¸n tr-êng Trung Häc Kinh TÕ . Em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp . Tuy vËy chuyªn ®Ò nµy còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong ®-îc sö chØ b¶o vµ gãp ý cu¶ c¸c ThÇy(C«) vµ c¸c §ång chÝ c¸n bé nghiÖp vô v¨n phßng C«ng ty DÖt 8-3. 2 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hµ Thu Ph-¬ng KT2B môc lôc chuyªn ®Ò ®-îc x©y dùng bëi 3 phÇn : Lêi më ®Çu........................................................................................... ..................... 1 phÇn I: §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña C«ng ty DÖt 8-3 1.1 - qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty DÖt 8-3..................... ....... 5 1.2 - Chøc n¨ng - nhiÖm vô kinh doanh ..................................................... ....... 7 1.3 - §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý....................................................... ...... 8 1.4 - §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ............................. .... 11 1.5 - §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt.............................................. .... 12 PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 2.1 - Lý do chän phÇn hµnh nghiÖp vô kÕ to¸n............................................. .... 15 2.2 - T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 ..... 15 2.2.1 - §Æc ®iÓm Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3................................... ... 15 3 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hµ Thu Ph-¬ng KT2B 2.2.2 - Ph©n lo¹i Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 .................................. ... 17 2.2.3 - TÝnh to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3.................................... .. 17 a - §èi víi Nguyªn vËt liÖu trong kú b - §èi víi Nguyªn vËt liÖu xuÊt kho trong kú 2.2.4 - Quy tr×nh h¹ch to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 ................... . 19 2.2.5 - H¹ch to¸n chi tiÕt Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3........................ 20 2.2.6 - Tæ chøc kÕ to¸n tæng hîp Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3........... 32 a - Tµi kháan sö dông - Sæ kÕ to¸n. b - KÕ tãan nhËp Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 c - KÕ tãan xuÊt Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 PhÇn III : KÕt luËn 3.1- §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3....... .. 41 3.2 - KÕt luËn ................................................................................................. .. 44 4 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hµ Thu Ph-¬ng KT2B PhÇn I : §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty DÖt 8-3 1.1- Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty DÖt 8-3 C«ng ty DÖt 8-3 lµ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty DÖt may ViÖt Nam Tªn giao dÞch : EMTEXCO Trô së c«ng ty :460- Minh Khai -Hai Bµ Tr-ng - Hµ Néi Sau th¾ng lîi vÜ ®¹i cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p x©m l-îc, miÒn B¾c gi¶i phãng , ®Þnh h-íng tiÕn lªn Chñ nghÜa x· héi .Ngay tõ cuèi kÕ ho¹ch ba n¨m kh«i phôc kinh tÕ (1955-1957) ®ång thêi víi viÖc kh«i phôc , më réng nhµ m¸y DÖt 5 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hµ Thu Ph-¬ng KT2B Nam §Þnh , nhµ m¸y ®· chñ tr-¬ng x©y dùng 1 nhµ m¸y dÖt quy m« lín ë Hµ Néi ®Ó n©ng møc cung cÊp v¶i sîi theo nhu cÇu thÞ hiÕu cña nh©n d©n vµ lùc l-îng vò trang , gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho 1 bé phËn lao ®éng cña Thñ ®« ®Æc biÖt lµ lao ®éng n÷ , gãp phÇn c¶i t¹o Hµ Néi tõ 1 thµnh phè tiªu thô thµnh 1 trung t©m kinh tÕ cña hËu ph-¬ng miÒn B¾c . Nh»m ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña phô n÷ trong sù ph¸t tiÓn kinh tÕ ®Êt n-íc n©ng cao ý nghÜa chÝnh trÞ cña c«ng tr×nh x©y dùng nhµ m¸y DÖt míi , Trung ¦¬ng §¶ng vµ héi ®ång chÝnh phñ quyÕt ®Þnh giao cho Trung -¬ng héi liªn hiÖp phô n÷ tæ chøc cuéc vËn ®éng cho vay tiÒn gãp vèn x©y dùng Nhµ m¸y DÖt 8-3 vµ lÊy ngµy Quèc tÕ Phô n÷ 8-3 ®Æt tªn cho nhµ m¸y DÖt t-¬ng lai . Cuéc vËn ®éng gãp vèn x©y dùng nhµ m¸y DÖt 8-3 ®-îc chÝnh thøc ph¸t ®éng víi môc ®Ých cao ®Ñp gãp phÇn x©y dùng miÒn B¾c v÷ng m¹nh , lµm c¬ së cho cuéc ®Êu tranh thèng nhÊt n-íc nhµ, ®ång thêi cuéc vËn ®éng gi¸o dôc , n©ng cao nhiÖt t×nh chñ nghÜa X· héi , tinh thÇn yªu n-íc, cæ vò b»ng lßng h¨ng h¸i phÊn khëi tin t-ëng cña giíi phô n÷ trªn mäi mÆt c«ng t¸c . Giai ®o¹n 1960 - 1965 lµ thêi gian h×nh thµnh lªn nh÷ng nÒn mãng ban ®Çu cña toµn bé lÞch sö Nhµ m¸y DÖt 8-3 . Vµ ngµy 8-3 - 1965 Nha`m¸y DÖt 8-3 ®-îc chÝnh thøc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng . Tæng diÖn tÝch cña Nhµ m¸y cã mÆt b»ng lµ 320.000 m2 trong ®ã diÖn tÝch l¾p ®Æt sö dông lµ 180.000m2 n»m ë phÝa §«ng Nam thµnh phè Hµ Néi , thuéc ®Þa phËn quËn Hai Bµ Tr-ng .KÓ tõ ngµy thµnh lËp vµ trong suèt thêi kú chèng Mü cøu n-íc Nhµ m¸y lu«n ®i ®Çu trong phong trµo thi ®ua s¶n xuÊt cung øng kÞp thêi nhu cÇu v¶i sîi cho tiÒn tuyÕn ®ång thêi lµm tèt c«ng t¸c hËu ph-¬ng võa s¶n xuÊt võa s½n sµng chiÕn ®Êu . 6 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hµ Thu Ph-¬ng KT2B N¨m 1985 , Nhµ m¸y vinh dù ®-îc Quèc Héi , Héi ®ång Nhµ n-íc trao tÆng hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng nhÊt .Tuy nhiªn, tõ khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng , Nhµ m¸y DÖt 8-3 lu«n ph¶i ®-¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n trong s¶n xuÊt kinh doanh .§Æc biÖt lµ khi hÖ thèng X· Héi Chñ NghÜa ë Liªn X« vµ §«ng ¢u sôp ®æ nhµ m¸y ®· mÊt ®i nhiÒu b¹n hµng lín . Nh-ng nhê sù quan t©m cña Nhµ N-íc vµ c¸c cÊp h÷u quan , sù kiªn tr× l·nh ®¹o cña tËp thÓ Nhµ m¸y , Nhµ m¸y DÖt 8-3 ®· tõng b-íc kh¾c phôc khã kh¨n ®Ó thÝch nghi víi c¬ chÕ míi , v-¬n lªn kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh . Trong s¶n xuÊt Nhµ m¸y lu«n lÊy chÊt l-îng s¶n phÈm lµm träng t©m , tiÕn hµnh tæ chøc , s¾p xÕp l¹i lao ®éng cho phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt , ®Çu t- mua s¾m nhiÒu m¸y mãc míi ,hiÖn ®¹i ®a d¹ng hãa s¶n phÈm n©ng cao tay nghÒ c«ng nh©n . Nhê nh÷ng biÖn ph¸p trªn Nhµ m¸y DÖt 8-3 ®· v-ît qua bì ngì ban ®Çu ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô do Bé C«ng nghiÖp nhÑ giao . Ngµy 13-2-1991 theo quyÕt ®Þnh cña Bé C«ng nghiÖp nhÑ , Nhµ m¸y DÖt 8-3 ®æi tªn thµnh Nhµ m¸y Liªn Hîp DÖt 8-3 .Nã còng chØ ra chøc n¨ng quyÒn h¹n cña Nhµ m¸y lµ Doanh nghiÖp Nhµ N-íc , h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng vµ cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch . H¬n 2 n¨m ho¹t ®éng thùc hiÖn theo m« h×nh Nhµ m¸y Liªn Hîp DÖt , DÖt 8-3 tõng b-íc ph¸t huy nh÷ng thÕ m¹nh vèn cã vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i khã kh¨n .Tuy vËy khi sù nghiÖp ®æi míi ®i vµo chiÒu s©u ,sù t¨ng tr-ëng vµ nhÞp ®é vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ ngµy cµng nhanh , ®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp kh«ng ngõng ®æi míi ph-¬ng thøc tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh .§Ó cã kh¶ n¨ng thÝch øng h¬n n÷a víi c¬ chÕ thÞ tr-êng , gi÷a th¸ng 4 n¨m 1994 Tæng gi¸m ®èc ®· lµm tê tr×nh göi Bé C«ng nghiÖp nhÑ cho phÐp ®æi tªn Nhµ m¸y Liªn Hîp DÖt 8-3 thµnh c«ng ty DÖt 8-3 . Vµ sau ®ã , ngµy 26-7-1994 Bé C«ng nghiÖp nhÑ ®· ra quyÕt ®Þnh sè 830-TCL§ ®æi tªn theo ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc .ViÖc ®æi tªn naú kh«ng ph¶i lµ sù chuyÓn ®æi vÒ 7 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hµ Thu Ph-¬ng KT2B h×nh thøc mµ thùc chÊt lµ chuyÓn ®æi vÒ t- duy kinh tÕ , ®æi míi chøc n¨ng ,nhiÖm vô , ph-¬ng thøc ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ Nhµ n-íc . Qua 39 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn , C«ng ty DÖt 8-3 ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ.§· cung cÊp 1 khèi l-îng lín c¸c s¶n phÈm cã chÊt l-îng vµ ®-îc tiªu dïng réng r·i : v¶i phin , v¶i kaki , v¶i chÐo , 1 sè mÆt hµng chÊt l-îng 100% cotton , s¶n phÈm may mÆc …S¶n phÈm cña c«ng ty d· cã mÆt t¹i 1 sè thÞ tr-êng quan träng trªn thÕ giíi nh- §«ng ¢u, NhËt B¶n , Trung Quèc … HiÖn nay , C«ng ty ®· cã 1 ®éi ngò ®«ng ®¶o c¸n bé c«ng nh©n viªn lµnh nghÒ . NhiÒu c¸n bé c«ng ®oµn tËn tôy , g-¬ng mÉu ®· ®-îc Tæng liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam trao tÆng huy ch-¬ng “ V× sù nghiÖp x©y dùng tæ chøc c«ng ®oµn ” …Nh÷ng thµnh c«ng ®¹t ®-îc tuy cßn khiªm tèn nh-ng nã ®· ®¸nh dÊu 1 c¬ së v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn l©u dµi cña C«ng Ty DÖt 83. 1.2- Chøc n¨ng – nhiÖm vô kinh doanh . Trong m« h×nh tµi chÝnh qu¶n lý C«ng ty , hai chøc n¨ng s¶n xuÊt vµ kinh doanh lu«n g¾n bã chÆt chÏ víi nhau . C«ng ty DÖt 8-3 lµ Doanh NghiÖp Nhµ n-íc nªn chøc n¨ng chÝnh cña c«ng ty lµ tæ chøc s¶n xuÊt vµ kinh doanh hµng sîi ,may m¨c theo kÕ ho¹ch cña Tæng C«ng ty DÖt may vµ theo nhu cÇu thÞ tr-êng Ngoµi ra , C«ng ty cßn th-c hiÖn 1 sè chøc n¨ng sau : _ Tù ®Çu t- s¶n xuÊt , cung øng , ®Ðn tiªu thô s¶n phÈm. _ XuÊt khÈu nhiªn liÖu , phô liÖu thiÕt bÞ phô tïng ,s¶n phÈm dªt , may mÆc liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong va ngoµi n-íc . _ Nghiªn cøu , øng dông c«ng nghÖ vµ kü thuËt tiªn tiÕn _ §µo t¹o b«i` d-ìng c¸n bé qu¶n lý , n©ng cao tr×nh ®é ng-êi lao ®éng . 8 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hµ Thu Ph-¬ng KT2B _ TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nghµnh nghÒ kh¸c theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vµ nhiÖm vô kh¸c Tæng C«ng ty DÖt may giao cho . Tõ chøc n¨ng - nhiÖm vu trªn cã thÓ nãi C«ng ty DÖt 8-3 ®ãng vai trß quan träng lµ 1 trong nh÷ng C«ng ty DÖt cã quy m« lín , s¶n xuÊt hoµn chØnh c¸c kh©u trong c¶ n-íc . Chøc n¨ng - nhiÖm vô hiÖn nay cña C«ng ty lµ ®¸p øng nhu cÇu thÞ hiÕu cña thÞ tr-êng . C«ng ty ®· kh«ng ngõng v-¬n lªn ph¸t triÓn vµ ngµy cµng hoµn thiÖn m×nh .Nh»m x©y dùng 1 nÒn kinh tÕ v÷ng ch¾c gãp phÇn cho d©n giµu n-íc m¹nh vµ X· Héi cµng ®i lªn s¸nh b-íc víi c¸c n-íc trªn ThÕ Giíi . 1.3 - §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty DÖt 8-3. B-íc sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng , ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn C«ng ty ®· chñ tr-¬ng c¶i tiÕn bé m¸y qu¶n lý tõ Nhµ m¸y víi c¸c ph©n x-ëng thµnh C«ng ty víi c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn .§øng ®Çu C«ng ty lµ Ban gi¸m ®èc chØ ®¹o trùc tiÕp xuèng tõng phßng ban xÝ nghiÖp thµnh viªn .Gióp viÖc cho Ban gi¸m ®èc lµ c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ phßng nghiÖp vô . _ Ban gi¸m ®èc gåm 3 ng-êi : 1 Tæng gi¸m ®èc vµ 2 Phã gi¸m ®èc . Tæng gi¸m ®èc lµ ng-ßi cã quyÒn ®iÒu hµnh lín nhÊt trong C«ng ty , lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . Hai Phã gi¸m ®èc cã nhiÖm vô tham m-u cho Tæng gi¸m ®èc vµ gióp Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý C«ng ty trong lÜnh vùc mµ m×nh phô tr¸ch . Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau S¬ §å VÒ Bé M¸y Qu¶n Lý Cña C«ng Ty DÖt 8-3 9 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hµ Thu Ph-¬ng KT2B Tæng gi¸m ®èc Phã TG§ kü thuËt Phßng KT XN Nhuém Ban CB§T XN May C¸c Ngµnh Tæ S¶n xuÊt Phã TG§ s¶n xuÊt Phßng KTTC Phßng KH Phßng XNK Phßng TCL§ KSC XN Sîi XN Sîi ý XN DÖt XN C¬ §iÖn Ca A Ca B Phßng TT TCTH TM XN DÞch vô Ca C Tæ s¶n xuÊt Tæ s¶n xuÊt 10 http://tailieutonghop.com Phßng KD Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hµ Thu Ph-¬ng KT2B + Phßng kÕ ho¹ch tiªu thô : cã chøc n¨ng x©y d-ng kÕ ho¹ch th¸ng, quý , n¨m. §iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së tiªu thô cña kh¸ch hµng . C¨n cø vµo nhu cÇu vµ c¸c th«ng tin trªn thÞ tr-êng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch gi¸ thµnh , kÕ ho¹ch s¶n l-îng nh»m thu lîi nhuËn cao nhÊt , ®¶m b¶o cung øng vËt t- kÞp thêi víi gi¸ c¶ thÊp nhÊt . + Phßng xuÊt nhËp khÈu : gióp Ban l·nh ®¹o trong viÖc tim kiÕm thÞ tr-êng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm , gäi vèn ®Çu t- n-íc ngoµi x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n ®Çu t- . Phã Tæng gi¸m ®èc kü thuËt : chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ m¶ng kü thuËt . Phã Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh : chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ m¶ng tiªu thô s¶n phÈm vµ s¶n xuÊt . Phã Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh tæ chøc– lao ®éng : phô tr¸ch lao ®éng . _ C¸c phßng ban chøc n¨ng nhiÖm vô bao gåm : + Phßng kü thuËt : chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm thiÕt kÕ nh÷ng s¶n phÈm míi . + Ban ®Çu t- : LËp vµ thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t- , qu¶n lý nguån vèn ®Çu t- . + Phßng KCS chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t c¸c chØ tiªu chÊt l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ kiÓm tra chÊt l-îng ®Çu vµo . + Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh gióp l·nh ®¹o C«ng ty trong viÖc c«ng t¸c h¹ch to¸n c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh .B¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng . §ång thêi , cã nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña C«ng ty víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng . §ång thêi , cã nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña C«ng ty , x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ vèn , t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng cña c¸c lo¹i tµi s¶n trong C«ng ty . + Phßng kÕ ho¹ch v¨n phßng kinh doanh cã chøc n¨ng x©y dùng kÕ ho¹ch : th¸ng , n¨m . §iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së tiªu thô cña kh¸ch hµng . C¨n 11 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hµ Thu Ph-¬ng KT2B cø vµo nhu cÇu vµ c¸c th«ng tin trªn thÞ tr-êng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch gi¸ thµnh , kÕ ho¹ch s¶n l-îng nh»m thu lîi nhuËn cao nhÊt , ®¶m b¶o cung øng vËt t- kÞp thêi víi gi¸ c¶ thÊp nhÊt . + Phßng xuÊt nhËp khÈu : gióp Ban l·nh ®¹o trong viÖc t×m kiÕm thÞ tr-êng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm , gäi vèn ®Çu t- nø¬c ngoµi x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n ®Çu t- . + Phßng tæ chøc lao ®éng : cã nhiÖm vô qu¶n lý nh©n lùc trong C«ng ty . _ C¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt chÝnh : lµ n¬i trùc tiÕp s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm , ®øng ®Çu mçi xÝ nghiÖp lµ Gi¸m ®èc . C¸c gi¸m ®èc nµy chÞu sù chØ ®¹o cña cÊp trªn , chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý b¶o toµn , ph¸t triÓn vèn , tµi s¶n vµ c¸c nguån lùc kh¸c do C«ng ty giao . 1.4- §¨c ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty DÖt 8-3 . C«ng ty DÖt 8-3 lµ C«ng ty trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng v¶i , sîi, vµ may mÆc cung cÊp cho thÞ tr-êng trong vµ ngoµin-íc , trong ®ã cã v¶i vµ sîi lµ hai mÆt hµng chÝnh cña C«ng ty . MÆt hµng sîi chiÕm 50% doanh thu vµ 65% mÆt hµng nµy dïng ®Ó cung cÊp cho xÝ nghiÖp DÖt , cßn l¹i ®-îc b¸n ra ngoµi . C¸c lo¹i s¶n phÈm dÖt cña C«ng ty ®-îc tiªu ding réng r·I nh- : kaki , nØ , lanh , siu , v¶i phin , v¶i katª , v¶i chÐo, 1 sè mÆt hµng chÊt liÖu 100% cotton . Ngoµi ra C«ng ty cßn cã mÆt hµng , quÇn ¸o may s½n do xÝ nghiÖp may s¶n xuÊt . §Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i s¶n phÈm nµy lµ cã thÓ ®Ó l©u , kh«ng bÞ hao hôt nªn còng dÔ dµng cho c«ng t¸c qu¶n lý . Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty DÖt 8-3 d-¬c chia thµnh 2 bé phËn : _ Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh gåm 5 xÝ nghiÖp : 2 xÝ nghiÖp sîi , xÝ nghiÖp dÖt , xÝ nghiÖp nhuém vµ xÝ nghiÖp may . _ Bé phËn s¶n xuÊt phô gåm 1 xÝ nghiÖp : xÝ nghiÖp c¬ ®iÖn 12 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hµ Thu Ph-¬ng KT2B C¸c xÝ nghiÖp ho¹t ®éng riªng biÖt , s¶n phÈm lµm ra cã thÓ lµ b¸n thµnh phÈm ®-îc b¸n ra ngoµi hoÆc chuyÓn sang giai ®o¹n sau ®Ó tiÕp tôc s¶n xuÊt . S¬ §å Tæ Chøc Ho¹t §éng S¶n XuÊt C«ng Ty DÖt 8/3 Bé PhËn s¶n xuÊt chÝnh XN Sîi XN DÖt Bé phËn s¶n xuÊt phô XN may XN C¬ §iÖn XN DV - §Æc ®iÓm qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt . 13 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hµ Thu Ph-¬ng KT2B C«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty DÖt 8-3 lµ c«ng nghÖ liªn hîp khÐp kÝn , trong ®ã m«Ü giai ®o¹n chøc n¨ng ®-îc thùc hiÖn ë mét XÝ nghiÖp thµnh viªn . S¶n phÈm cña tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt nh- : sîi , v¶i , méc , v¶i thµnh phÈm ®Òu cã gi¸ trÞ sö dông ®éc lËp , cè thÓ b¸n ra ngoµi hoÆc cã thÓ tiÕp tôc chÕ biÕn trong néi bé C«ng ty . Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ®-îc khÐp kÝn tõ Sîi - DÖt – Nhuém – May. Lµm t¨ng tÝnh chñ ®éng trong s¶n xuÊt s¶n phÈm ë C«ng ty , dÔ dµng h¬n trong c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô , t¹o sù ch¾c ch¾n vµ chÆt chÏ trong c«ng t¸c qu¶n lý . 14 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hµ Thu Ph-¬ng KT2B S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty DÖt 8-3 XN Sîi XN DÖt XN nhuém XN may b«ng sîi v¶i mèc v¶i thµnh PhÈm cung b«ng ®¸nh èng §¸nh l«ng ®èt sîi ®Çu t¬ C¾t m¾c sîi rò hå may hå sîi däc nÊu tÈy l¸ x©u gho giÆt hoµn tÊt sîi can v¶i dÖt kiÒm bãng ®ãng gãi xe v¶i méc nhuém ch¶i ghÐp sîi th« s¶n phÈm may 15 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hµ Thu Ph-¬ng KT2B v¨ng sÊy - H×nh thøc sæ kÕ to¸n mµ C«ng ty ®ang ¸p dông : Do ®Æc ®iÓm cña C«ng ty lµ Doanh nghiÖp cã quy m« lín chu kú s¶n xuÊt ng¾n .§Ó gi¶m bít khèi l-îng c«ng viÖc ghi chÐp vµ cung cÊp th«ng tin kÞp thêi vµ thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý C«ng ty lùa chän h×nh thøc KÕ to¸n NhËt ký chøng tõ . Theo dâi theo c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®-îc ghi chÐp theo thø tù thêi gian vµ ghi theo hÖ thèng , kÕt hîp gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt. Cuèi th¸ng tæng hîp sè liÖu ph¸t sinh ë c¸c sæ , c¸c B¶ng kª , B¶ng ph©n bæ , NhËt ký chøng tõ ®Ó ghi vµo sæ c¸i lËp B¸o c¸o . HÖ thèng sæ kÕ to¸n vµ ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n HiÖn nay c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh 1141/TC/Q§/CDKT ngµy 01/01/ 1995 cña Bé Tr-ëng Tµi ChÝnh .HÖ thèng sæ kÕ to¸n cña C«ng ty bao gåm 10 NhËt ký chøng tõ , 10 B¶ng kª , 4 B¶ng kª , 4 B¶ng ph©n bæ , 6 B¶ng chi tiÕt , 1 Sæ c¸i , 4 B¶ng b¸o c¸o . Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n lµ ph-¬ng ph¸p kª khai nép thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng khÊu trõ kÕt hîp víi viÖc kiÓm tra cuèi kú . §¬n vÞ sö dông trong kÕ to¸n : VN§ . Niªn ®é kÕ to¸n : B¾t ®Çu 01/01/N ®Õn 31/12/N . ®¸nh èng 16 sîi v¶i thµnh phÈm http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hµ Thu Ph-¬ng KT2B PHÇN II THùC TR¹NG C¤NG T¸C KÕ TO¸N NGUY£N VËT LIÖU T¹I C¤NG TY DÖT 8-3 2.1 - Lý do chän hµnh nghiÖp vô kÕ to¸n . C«ng ty DÖt 8-3 lµ mét Doanh nghiÖp Nhµ n-íc tr¶i qua 40 n¨m ho¹t ®éng ®Õn nay ®· gÆt h¸i ®-îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn ®ãng gãp cña c«ng t¸c kÕ to¸n , ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu . H¹ch to¸n Nguyªn vËt liÖu lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng bëi v× ®©y lµ chØ tiªu chñ yÕu ¶nh h-ëng quan träng ®Õn gÝa thµnh s¶n phÈm. ViÖc x¸c ®Þnh l·i , lç cña C«ng ty hay nãi c¸ch kh¸c lµ ¶nh h-ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty . Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty DÖt 8-3 ,trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë Tr-êng , em ®· ®-îc sù h-íng dÉn gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c ThÇy (c«) gÝao h-íng dÉn , c¸c C« c¸c B¸c c¸c Anh (chÞ) trong Phßng kÕ to¸n nªn em ®· m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu vÒ t×nh h×nh c«ng t¸c kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 . 2.2 - T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3. 2.2.1 - §Æc ®iÓm Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 . 17 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hµ Thu Ph-¬ng KT2B C«ng ty DÖt 8-3 lµ Doanh nghiÖp cã quy m« lín , s¶n phÈm ®Çu ra nhiÒu vÒ sè l-îng , ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ mÆt hµng . Do vËy lµ yÕu tè ®µu vµo cña C«ng ty còng bao gåm nhiÒu chñng lo¹i ( Kho¶ng 8000 ®Õn 9000 lo¹i ) sè l-îng mçi lo¹i t-¬ng ®èi lín , cã nhiÒu ®Æc ®iÓm vµ ®¬n vÞ tÝnh kh¸c nhau . Doanh nghiÖp nhËp kho chñ yÕu lµ Nguyªn vËt liÖu mua ngoµi vµ vËt liÖu s¶n xuÊt mua trong n-íc . Nguyªn vËt liÖu chÝnh dïng ®Ó s¶n xuÊt lµ B«ng , B«ng cã ®Æc ®iÓm dÔ bÞ hót Èm ngoµi kh«ng khÝ nªn th-êng ®-îc ®ãng thµnh kiÖn . Träng l-¬ng cña B«ng th-êng ®-îc thay ®æi theo ®iÒu kiÖn khÝ hËu , ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n . Do ®Æc ®iÓm nµy nªn C«ng ty cÇn ph¶i tÝnh to¸n chÝnh x¸c ®é hót Èm cña B«ng khi nhËp vµ khi xuÊt B«ng ®Ó lµm c¬ së cho viÖc thanh to¸n vµ ph©n bæ chi phÝ Nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó tÝnh gi¸ thµnh .MÆt kh¸c , ®Ó b¶o qu¶n tèt B«ng , C«ng ty cÇn ph¶i ®Ò ra nh÷ng yªu cÇu cÇn thiÕt ®èi víi trang thiÕt bÞ t¹i kho, B«ng th-êng ®-îc ®Æt ë nh÷ng n¬i kh« r¸o vµ tho¸ng m¸t . HÖ thèng kho cña C«ng ty chia thµnh 6 lo¹i bao gåm 12 kho : - Kho chøa Nguyªn vËt liÖu chÝnh : Kho B«ng . - Kho chøa Nguyªn vËt liÖu phô . + Kho thiÕt bÞ + Kho t¹p phÈm + Kho hãa chÊt + Kho bét - Kho chøa phô tïng bao gåm : + Kho c¬ kiÖn sîi + Kho c¬ kiÖn dÖt - Kho chøa nhiªn liÖu : Kho x¨ng , dÇu . - Kho chøa c«ng cô dông cô : 18 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hµ Thu Ph-¬ng KT2B + Kho c«ng cô + Kho ®iÖn - Kho chøa phÕ liÖu C¸c kho dù tr÷ cña C«ng ty ®-îc s¾p xÕp hîp lý , gÇn c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt . C¸c kho ®Òu ®-îc trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho viÖc b¶o qu¶n do ®ã chÊt l-îng vËt tcÇn ®-îc b¶o qu¶n tèt . T¹i ®¬n vÞ s¶n xuÊt nh- C«ng ty DÖt 8-3 víi ®Æc ®iÓm Nguyªn vËt liÖu ®a d¹ng phøc t¹p th× khèi l-îng c«ng viÖc h¹ch to¸n do 3 ng-êi ®¶m nhiÖm . Mét ng-êi phô tr¸ch kÕ to¸n vËt liÖu chÝnh , mét ng-êi phô tr¸ch vËt liÖu phô vµ phô tïng thay thÕ , ng-êi cßn l¹i phô tr¸ch nhiªn liÖu vµ phÕ liÖu . ViÖc h¹ch to¸n tæng hîp vµ chi tiÕt Nguyªn vËt liÖu , chñ yÕu thùc hiÖn trªn m¸y tÝnh . KÕ to¸n hµng ngµy cã nhiÖm vô thu nhËp , kiÓm tra chøng tõ nh- : PhiÕu xuÊt kho , phiÕu nhËp kho sau ®ã ®Þnh kho¶n ®èi chiÕu víi sæ s¸ch cña thñ kho nhthñ kho nh- thÎ kho . D÷ liÖu ®ù¬c nhËp vµo m¸y , m¸y sÏ tù ®éng tÝnh c¸c chØ tiªu cßn l¹i nh- : TÝnh gi¸ , t×nh h×nh NhËp - XuÊt– Tån Nguyªn vËt liÖu , b¶ng tæng hîp NhËp- XuÊt- Tån , c¸c b¸o c¸o theo yªu cÇu cña kÕ to¸n ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c h¹ch to¸n . 2.2.2- Ph©n lo¹i Nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty DÖt 8-3 . C«ng ty dùa vµo c«ng dông vµ t×nh h×nh sö dông cña vËt liÖu ®Î ph©n thµnh c¸c lo¹i sau : - VËt liÖu chÝnh : B«ng , sîi , … - VËt liÖu phô : Thuèc tÈy , thuèc nhuém , hå … - Phô tïng thay thÕ : cäc sîi , d©y s¨ng , d©y thõng sîi … - Nhiªn liÖu : Than , x¨ng , dÇu ,®iÖn … - PhÕ liÖu : V¶I phÕ phÈm , ®Çu sîi . 19 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hµ Thu Ph-¬ng KT2B - §Ó thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý Nguyªn vËt liÖu kÕ to¸n nhËp sæ “ Danh ®iÓm vËt t- ” sæ nµy ®-îc l-u tr÷ trªn m¸y tÝnh . 2.2.3- TÝnh gÝa nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 . a - §èi víi Nguyªn vËt liÖu NhËp kho trong kú . _ Víi nh÷ng lo¹i Nguyªn vËt liÖu ®-îc ng-êi cung cÊp ngay t¹i kho th× gi¸ ghi trªn hãa ®¬n lµ gi¸ nhËp kho . Trong tr-êng hîp ph¶i mua Nguyªn vËt liÖu ë xa th× gi¸ nhËp kho : Gi¸ thùc tÕ NVL mua ngoµi nhËp kho = Gi¸ mua tªn hãa ®¬n + Chi phÝ cã liªn quan . - §èi víi Nguyªn vËt liÖu NhËp kho do C«ng ty tù s¶n xuÊt ®-îc : Gi¸ thùc tÕ nhËp kho = Gi¸ thùc tÕ Nguyªn vËt liÖu xuÊt kho chÕ biÕn + Chi phÝ chÕ biÕn thùc tÕ . Cßn ®èi víi phÕ liÖu NhËp kho th× gi¸ thùc tÕ vËt liÖu thu håi -íc tÝnh cã thÓ sö dông ®-îc . Trong C«ng ty DÖt 8-3 kh«ng cã tr-êng hîp nhËn vèn gãp liªn doanh , viÖn trî … b - §èi víi Nguyªn vËt liÖu XuÊt kho trong kú . Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ Nguyªn vËt liÖu XuÊt kho ®-îc C«ng ty ¸p dông lµ ph-¬ng ph¸p gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n gia quyÒn . Trong C«ng ty cã sö dông kÕ to¸n m¸y nªn ph-¬ng ph¸p nµy lµ hoµn toµn chÝnh x¸c v× ph-¬ng ph¸p nµy sÏ cho ta gi¸ s¸t víi thùc tÕ nhÊt vµ mçi lÇn xuÊt ta ®Òu biÕt ®-îc ngay gi¸ XuÊt kho . §èi víi vËt liÖu B«ng XuÊt kho ®-îc kÕ to¸n cña C«ng ty tÝnh theo ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n vËt liÖu B«ng ®-îc sö dông riªng mét ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ v× : 20 http://tailieutonghop.com
- Xem thêm -