Tài liệu Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty dệt 8-3

  • Số trang: 47 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng nµy C«ng ty DÖt 8-3 còng nh- c¸c C«ng ty Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay, bÊt cø 1 Doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ViÖt Nam ®Òu ph¶i ®èi ®Çu víi rÊt nhiªï khã kh¨n . Cã nhiÒu ý kiÕn cho r»ng sù thay ®æi qu¸ nhanh cu¶ hÖ thèng vµ ThÕ giíi , sù hßa nhËp kinh tÕ ®Êt n-íc trong vïng vµ ThÕ giíi , sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ vµ sù c¹nh tranh ®ang lµ yÕu tè c¶n trë sù ph¸t triÓn cu¶ Doanh nghiÖp .C¸c Doanh nghiÖp ®Òu cè g¾n ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña m×nh nh»m t×m d-îc mét thÕ ®øng trong thÞ tr-êng hiÖn nay . Muèn cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®-îc ®Òu ®Æn , liªn tôc , th-êng xuyªn th× viÖc ®¶m b¶o nhu cÇu vËt t- ®óng vÒ chÊt l-îng , thêi gian , cung øng lµ v« cïng quan träng .§¶m b¶o cung øng vËt t- tèt cã tÝnh chÊt tiÒn ®Ò cho viÖc n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm , tiÕt kiÖm vËt t- , gãp phÇn lµm t¨ng nguån lao ®éng ,c¶i tiÕn thiÕt bÞ m¸y mãc .Ngoµi ra , nã cßn ¶nh h-ëng tÝch cùc ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cu¶ ®¬n vÞ ,gi¶m gi¸ s¶n phÈm , t¨ng lîi nhuËn , thóc ®Èy sö dông vèn cã hiÖu qu¶ . C«ng ty DÖt 8-3 lµ mét Doanh nghiÖp Nhµ n-íc , cã quy m« lín tr¶i qua 40 n¨m ho¹t ®éng ®Õn nay ®· gÆt h¸i ®-îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn ®ãng gãp cu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n , ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu . KÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu lµ mét kh©u quan träng cu¶ C«ng ty .Do vËy , qu¶n lý tèt Nguyªn vËt liÖu sÏ gãp phÇn ®¾c lùc trong viÖc h¹ gi¸ thµnh t¨ng lîi nhuËn , mét c¸i ®Ých mµ Doanh nghiÖp nµo còng ph¶i h-íng tíi .Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng nµy , C«ng ty DÖt 8-3 còng nh- c¸c C«ng ty Nhµ n-íc kh¸c ph¶i tù chñ trong kinh doanh , tù do ®Çu vµo , ®Çu ra . Do vËy , kÕ to¸n Nguyªn vËt liªô lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu trong viÖc qu¶n lý vËt t- nãi riªng va qu¶n lý s¶n xuÊt nãi chung . Qua gÇn 2 th¸ng thùc tËp t¹i C«ng ty , em ®· ®-îc t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty . ViÖc t×m hiÓu nµy ®· gãp phÇn gióp em hoµn thiÖn chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh "Tæ chøc kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 ". 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Víi l-îng kiÕn thøc tÝch luü cßn h¹n chÕ . B¶n th©n em ®· cè g¾ng vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· ®-îc nhµ tr-êng ®µo t¹o , còng nh- ®-îc sù h-íng dÉn tËn t×nh cu¶ c¸c §ång chÝ c¸n bé nghiÖp vô Phßng kÕ to¸n cu¶ v¨n phßng c«ng ty DÖt 8-3 , cïng víi sù h-íng dÉn tËn t×nh cu¶ ThÇy (C«) gi¸o h-íng dÉn vµ c¸c ThÇy(C«) trong bé m«n khoa kÕ to¸n tr-êng Trung Häc Kinh TÕ . Em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp . Tuy vËy chuyªn ®Ò nµy còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong ®-îc sö chØ b¶o vµ gãp ý cu¶ c¸c ThÇy(C«) vµ c¸c §ång chÝ c¸n bé nghiÖp vô v¨n phßng C«ng ty DÖt 8-3. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 môc lôc chuyªn ®Ò ®-îc x©y dùng bëi 3 phÇn : Lêi më ®Çu........................................................................................... ..................... 1 phÇn I: §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña C«ng ty DÖt 8-3 1.1 - qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty DÖt 8-3..................... ....... 5 1.2 - Chøc n¨ng - nhiÖm vô kinh doanh ..................................................... ....... 7 1.3 - §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý....................................................... ...... 8 1.4 - §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ............................. .... 11 1.5 - §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt.............................................. .... 12 PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 2.1 - Lý do chän phÇn hµnh nghiÖp vô kÕ to¸n............................................. .... 15 2.2 - T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 ..... 15 2.2.1 - §Æc ®iÓm Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3................................... ... 15 2.2.2 - Ph©n lo¹i Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 .................................. ... 17 2.2.3 - TÝnh to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3.................................... .. 17 a - §èi víi Nguyªn vËt liÖu trong kú b - §èi víi Nguyªn vËt liÖu xuÊt kho trong kú 2.2.4 - Quy tr×nh h¹ch to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 ................... . 19 2.2.5 - H¹ch to¸n chi tiÕt Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3........................ 20 2.2.6 - Tæ chøc kÕ to¸n tæng hîp Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3........... 32 a - Tµi kháan sö dông - Sæ kÕ to¸n. b - KÕ tãan nhËp Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 c - KÕ tãan xuÊt Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn III : KÕt luËn 3.1- §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3....... .. 41 3.2 - KÕt luËn ................................................................................................. .. 44 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I : §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty DÖt 8-3 1.1- Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty DÖt 8-3 C«ng ty DÖt 8-3 lµ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty DÖt may ViÖt Nam Tªn giao dÞch : EMTEXCO Trô së c«ng ty :460- Minh Khai -Hai Bµ Tr-ng - Hµ Néi Sau th¾ng lîi vÜ ®¹i cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p x©m l-îc, miÒn B¾c gi¶i phãng , ®Þnh h-íng tiÕn lªn Chñ nghÜa x· héi .Ngay tõ cuèi kÕ ho¹ch ba n¨m kh«i phôc kinh tÕ (1955-1957) ®ång thêi víi viÖc kh«i phôc , më réng nhµ m¸y DÖt Nam §Þnh , nhµ m¸y ®· chñ tr-¬ng x©y dùng 1 nhµ m¸y dÖt quy m« lín ë Hµ Néi ®Ó n©ng møc cung cÊp v¶i sîi theo nhu cÇu thÞ hiÕu cña nh©n d©n vµ lùc l-îng vò trang , gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho 1 bé phËn lao ®éng cña Thñ ®« ®Æc biÖt lµ lao ®éng n÷ , gãp phÇn c¶i t¹o Hµ Néi tõ 1 thµnh phè tiªu thô thµnh 1 trung t©m kinh tÕ cña hËu ph-¬ng miÒn B¾c . Nh»m ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña phô n÷ trong sù ph¸t tiÓn kinh tÕ ®Êt n-íc n©ng cao ý nghÜa chÝnh trÞ cña c«ng tr×nh x©y dùng nhµ m¸y DÖt míi , Trung ¦¬ng §¶ng vµ héi ®ång chÝnh phñ quyÕt ®Þnh giao cho Trung -¬ng héi liªn hiÖp phô n÷ tæ chøc cuéc vËn ®éng cho vay tiÒn gãp vèn x©y dùng Nhµ m¸y DÖt 8-3 vµ lÊy ngµy Quèc tÕ Phô n÷ 8-3 ®Æt tªn cho nhµ m¸y DÖt t-¬ng lai . Cuéc vËn ®éng gãp vèn x©y dùng nhµ m¸y DÖt 8-3 ®-îc chÝnh thøc ph¸t ®éng víi môc ®Ých cao ®Ñp gãp phÇn x©y dùng miÒn B¾c v÷ng m¹nh , lµm c¬ së cho cuéc ®Êu tranh thèng nhÊt n-íc nhµ, ®ång thêi cuéc vËn ®éng gi¸o dôc , n©ng cao nhiÖt t×nh chñ nghÜa X· héi , tinh thÇn yªu n-íc, cæ vò b»ng lßng h¨ng h¸i phÊn khëi tin t-ëng cña giíi phô n÷ trªn mäi mÆt c«ng t¸c . 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Giai ®o¹n 1960 - 1965 lµ thêi gian h×nh thµnh lªn nh÷ng nÒn mãng ban ®Çu cña toµn bé lÞch sö Nhµ m¸y DÖt 8-3 . Vµ ngµy 8-3 - 1965 Nha`m¸y DÖt 8-3 ®-îc chÝnh thøc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng . Tæng diÖn tÝch cña Nhµ m¸y cã mÆt b»ng lµ 320.000 m2 trong ®ã diÖn tÝch l¾p ®Æt sö dông lµ 180.000m2 n»m ë phÝa §«ng Nam thµnh phè Hµ Néi , thuéc ®Þa phËn quËn Hai Bµ Tr-ng .KÓ tõ ngµy thµnh lËp vµ trong suèt thêi kú chèng Mü cøu n-íc Nhµ m¸y lu«n ®i ®Çu trong phong trµo thi ®ua s¶n xuÊt cung øng kÞp thêi nhu cÇu v¶i sîi cho tiÒn tuyÕn ®ång thêi lµm tèt c«ng t¸c hËu ph-¬ng võa s¶n xuÊt võa s½n sµng chiÕn ®Êu . N¨m 1985 , Nhµ m¸y vinh dù ®-îc Quèc Héi , Héi ®ång Nhµ n-íc trao tÆng hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng nhÊt .Tuy nhiªn, tõ khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng , Nhµ m¸y DÖt 8-3 lu«n ph¶i ®-¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n trong s¶n xuÊt kinh doanh .§Æc biÖt lµ khi hÖ thèng X· Héi Chñ NghÜa ë Liªn X« vµ §«ng ¢u sôp ®æ nhµ m¸y ®· mÊt ®i nhiÒu b¹n hµng lín . Nh-ng nhê sù quan t©m cña Nhµ N-íc vµ c¸c cÊp h÷u quan , sù kiªn tr× l·nh ®¹o cña tËp thÓ Nhµ m¸y , Nhµ m¸y DÖt 8-3 ®· tõng b-íc kh¾c phôc khã kh¨n ®Ó thÝch nghi víi c¬ chÕ míi , v-¬n lªn kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh . Trong s¶n xuÊt Nhµ m¸y lu«n lÊy chÊt l-îng s¶n phÈm lµm träng t©m , tiÕn hµnh tæ chøc , s¾p xÕp l¹i lao ®éng cho phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt , ®Çu t- mua s¾m nhiÒu m¸y mãc míi ,hiÖn ®¹i ®a d¹ng hãa s¶n phÈm n©ng cao tay nghÒ c«ng nh©n . Nhê nh÷ng biÖn ph¸p trªn Nhµ m¸y DÖt 8-3 ®· v-ît qua bì ngì ban ®Çu ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô do Bé C«ng nghiÖp nhÑ giao . Ngµy 13-2-1991 theo quyÕt ®Þnh cña Bé C«ng nghiÖp nhÑ , Nhµ m¸y DÖt 8-3 ®æi tªn thµnh Nhµ m¸y Liªn Hîp DÖt 8-3 .Nã còng chØ ra chøc n¨ng quyÒn h¹n cña Nhµ m¸y lµ Doanh nghiÖp Nhµ N-íc , h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng vµ cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch . H¬n 2 n¨m ho¹t ®éng thùc hiÖn theo m« h×nh Nhµ m¸y Liªn Hîp DÖt , DÖt 8-3 tõng b-íc ph¸t huy nh÷ng thÕ m¹nh vèn cã vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i khã kh¨n .Tuy vËy khi sù nghiÖp ®æi míi ®i vµo chiÒu s©u ,sù t¨ng tr-ëng vµ nhÞp ®é vËn ®éng cña 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nÒn kinh tÕ ngµy cµng nhanh , ®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp kh«ng ngõng ®æi míi ph-¬ng thøc tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh .§Ó cã kh¶ n¨ng thÝch øng h¬n n÷a víi c¬ chÕ thÞ tr-êng , gi÷a th¸ng 4 n¨m 1994 Tæng gi¸m ®èc ®· lµm tê tr×nh göi Bé C«ng nghiÖp nhÑ cho phÐp ®æi tªn Nhµ m¸y Liªn Hîp DÖt 8-3 thµnh c«ng ty DÖt 8-3 . Vµ sau ®ã , ngµy 26-7-1994 Bé C«ng nghiÖp nhÑ ®· ra quyÕt ®Þnh sè 830-TCL§ ®æi tªn theo ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc .ViÖc ®æi tªn naú kh«ng ph¶i lµ sù chuyÓn ®æi vÒ h×nh thøc mµ thùc chÊt lµ chuyÓn ®æi vÒ t- duy kinh tÕ , ®æi míi chøc n¨ng ,nhiÖm vô , ph-¬ng thøc ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ Nhµ n-íc . Qua 39 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn , C«ng ty DÖt 8-3 ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ.§· cung cÊp 1 khèi l-îng lín c¸c s¶n phÈm cã chÊt l-îng vµ ®-îc tiªu dïng réng r·i : v¶i phin , v¶i kaki , v¶i chÐo , 1 sè mÆt hµng chÊt l-îng 100% cotton , s¶n phÈm may mÆc …S¶n phÈm cña c«ng ty d· cã mÆt t¹i 1 sè thÞ tr-êng quan träng trªn thÕ giíi nh- §«ng ¢u, NhËt B¶n , Trung Quèc … HiÖn nay , C«ng ty ®· cã 1 ®éi ngò ®«ng ®¶o c¸n bé c«ng nh©n viªn lµnh nghÒ . NhiÒu c¸n bé c«ng ®oµn tËn tôy , g-¬ng mÉu ®· ®-îc Tæng liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam trao tÆng huy ch-¬ng “ V× sù nghiÖp x©y dùng tæ chøc c«ng ®oµn ” …Nh÷ng thµnh c«ng ®¹t ®-îc tuy cßn khiªm tèn nh-ng nã ®· ®¸nh dÊu 1 c¬ së v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn l©u dµi cña C«ng Ty DÖt 83. 1.2- Chøc n¨ng – nhiÖm vô kinh doanh . Trong m« h×nh tµi chÝnh qu¶n lý C«ng ty , hai chøc n¨ng s¶n xuÊt vµ kinh doanh lu«n g¾n bã chÆt chÏ víi nhau . C«ng ty DÖt 8-3 lµ Doanh NghiÖp Nhµ n-íc nªn chøc n¨ng chÝnh cña c«ng ty lµ tæ chøc s¶n xuÊt vµ kinh doanh hµng sîi ,may m¨c theo kÕ ho¹ch cña Tæng C«ng ty DÖt may vµ theo nhu cÇu thÞ tr-êng Ngoµi ra , C«ng ty cßn th-c hiÖn 1 sè chøc n¨ng sau : _ Tù ®Çu t- s¶n xuÊt , cung øng , ®Ðn tiªu thô s¶n phÈm. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 _ XuÊt khÈu nhiªn liÖu , phô liÖu thiÕt bÞ phô tïng ,s¶n phÈm dªt , may mÆc liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong va ngoµi n-íc . _ Nghiªn cøu , øng dông c«ng nghÖ vµ kü thuËt tiªn tiÕn _ §µo t¹o b«i` d-ìng c¸n bé qu¶n lý , n©ng cao tr×nh ®é ng-êi lao ®éng . _ TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nghµnh nghÒ kh¸c theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vµ nhiÖm vô kh¸c Tæng C«ng ty DÖt may giao cho . Tõ chøc n¨ng - nhiÖm vu trªn cã thÓ nãi C«ng ty DÖt 8-3 ®ãng vai trß quan träng lµ 1 trong nh÷ng C«ng ty DÖt cã quy m« lín , s¶n xuÊt hoµn chØnh c¸c kh©u trong c¶ n-íc . Chøc n¨ng - nhiÖm vô hiÖn nay cña C«ng ty lµ ®¸p øng nhu cÇu thÞ hiÕu cña thÞ tr-êng . C«ng ty ®· kh«ng ngõng v-¬n lªn ph¸t triÓn vµ ngµy cµng hoµn thiÖn m×nh .Nh»m x©y dùng 1 nÒn kinh tÕ v÷ng ch¾c gãp phÇn cho d©n giµu n-íc m¹nh vµ X· Héi cµng ®i lªn s¸nh b-íc víi c¸c n-íc trªn ThÕ Giíi . 1.3 - §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty DÖt 8-3. B-íc sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng , ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn C«ng ty ®· chñ tr-¬ng c¶i tiÕn bé m¸y qu¶n lý tõ Nhµ m¸y víi c¸c ph©n x-ëng thµnh C«ng ty víi c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn .§øng ®Çu C«ng ty lµ Ban gi¸m ®èc chØ ®¹o trùc tiÕp xuèng tõng phßng ban xÝ nghiÖp thµnh viªn .Gióp viÖc cho Ban gi¸m ®èc lµ c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ phßng nghiÖp vô . _ Ban gi¸m ®èc gåm 3 ng-êi : 1 Tæng gi¸m ®èc vµ 2 Phã gi¸m ®èc . Tæng gi¸m ®èc lµ ng-ßi cã quyÒn ®iÒu hµnh lín nhÊt trong C«ng ty , lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . Hai Phã gi¸m ®èc cã nhiÖm vô tham m-u cho Tæng gi¸m ®èc vµ gióp Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý C«ng ty trong lÜnh vùc mµ m×nh phô tr¸ch . Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ §å VÒ Bé M¸y Qu¶n Lý Cña C«ng Ty DÖt 8-3 Tæng gi¸m ®èc Phã TG§ kü thuËt Phßng KT XN Nhuém Ban CB§T XN May C¸c Ngµnh Tæ S¶n xuÊt Phã TG§ s¶n xuÊt Phßng KTTC Phßng KH Phßng XNK Phßng TCL§ KSC XN Sîi XN Sîi ý XN DÖt XN C¬ §iÖn Ca A Ca B Phßng TT TCTH TM XN DÞch vô Ca C Tæ s¶n xuÊt Tæ s¶n xuÊt 9 Phßng KD Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Phßng kÕ ho¹ch tiªu thô : cã chøc n¨ng x©y d-ng kÕ ho¹ch th¸ng, quý , n¨m. §iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së tiªu thô cña kh¸ch hµng . C¨n cø vµo nhu cÇu vµ c¸c th«ng tin trªn thÞ tr-êng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch gi¸ thµnh , kÕ ho¹ch s¶n l-îng nh»m thu lîi nhuËn cao nhÊt , ®¶m b¶o cung øng vËt t- kÞp thêi víi gi¸ c¶ thÊp nhÊt . + Phßng xuÊt nhËp khÈu : gióp Ban l·nh ®¹o trong viÖc tim kiÕm thÞ tr-êng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm , gäi vèn ®Çu t- n-íc ngoµi x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n ®Çu t- . Phã Tæng gi¸m ®èc kü thuËt : chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ m¶ng kü thuËt . Phã Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh : chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ m¶ng tiªu thô s¶n phÈm vµ s¶n xuÊt . Phã Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh tæ chøc– lao ®éng : phô tr¸ch lao ®éng . _ C¸c phßng ban chøc n¨ng nhiÖm vô bao gåm : + Phßng kü thuËt : chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm thiÕt kÕ nh÷ng s¶n phÈm míi . + Ban ®Çu t- : LËp vµ thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t- , qu¶n lý nguån vèn ®Çu t- . + Phßng KCS chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t c¸c chØ tiªu chÊt l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ kiÓm tra chÊt l-îng ®Çu vµo . + Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh gióp l·nh ®¹o C«ng ty trong viÖc c«ng t¸c h¹ch to¸n c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh .B¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng . §ång thêi , cã nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña C«ng ty víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng . §ång thêi , cã nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña C«ng ty , x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ vèn , t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng cña c¸c lo¹i tµi s¶n trong C«ng ty . + Phßng kÕ ho¹ch v¨n phßng kinh doanh cã chøc n¨ng x©y dùng kÕ ho¹ch : th¸ng , n¨m . §iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së tiªu thô cña kh¸ch hµng . C¨n cø vµo nhu cÇu vµ c¸c th«ng tin trªn thÞ tr-êng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch gi¸ thµnh , kÕ ho¹ch s¶n l-îng nh»m thu lîi nhuËn cao nhÊt , ®¶m b¶o cung øng vËt t- kÞp thêi víi gi¸ c¶ thÊp nhÊt . 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Phßng xuÊt nhËp khÈu : gióp Ban l·nh ®¹o trong viÖc t×m kiÕm thÞ tr-êng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm , gäi vèn ®Çu t- nø¬c ngoµi x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n ®Çu t- . + Phßng tæ chøc lao ®éng : cã nhiÖm vô qu¶n lý nh©n lùc trong C«ng ty . _ C¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt chÝnh : lµ n¬i trùc tiÕp s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm , ®øng ®Çu mçi xÝ nghiÖp lµ Gi¸m ®èc . C¸c gi¸m ®èc nµy chÞu sù chØ ®¹o cña cÊp trªn , chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý b¶o toµn , ph¸t triÓn vèn , tµi s¶n vµ c¸c nguån lùc kh¸c do C«ng ty giao . 1.4- §¨c ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty DÖt 8-3 . C«ng ty DÖt 8-3 lµ C«ng ty trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng v¶i , sîi, vµ may mÆc cung cÊp cho thÞ tr-êng trong vµ ngoµin-íc , trong ®ã cã v¶i vµ sîi lµ hai mÆt hµng chÝnh cña C«ng ty . MÆt hµng sîi chiÕm 50% doanh thu vµ 65% mÆt hµng nµy dïng ®Ó cung cÊp cho xÝ nghiÖp DÖt , cßn l¹i ®-îc b¸n ra ngoµi . C¸c lo¹i s¶n phÈm dÖt cña C«ng ty ®-îc tiªu ding réng r·I nh- : kaki , nØ , lanh , siu , v¶i phin , v¶i katª , v¶i chÐo, 1 sè mÆt hµng chÊt liÖu 100% cotton . Ngoµi ra C«ng ty cßn cã mÆt hµng , quÇn ¸o may s½n do xÝ nghiÖp may s¶n xuÊt . §Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i s¶n phÈm nµy lµ cã thÓ ®Ó l©u , kh«ng bÞ hao hôt nªn còng dÔ dµng cho c«ng t¸c qu¶n lý . Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty DÖt 8-3 d-¬c chia thµnh 2 bé phËn : _ Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh gåm 5 xÝ nghiÖp : 2 xÝ nghiÖp sîi , xÝ nghiÖp dÖt , xÝ nghiÖp nhuém vµ xÝ nghiÖp may . _ Bé phËn s¶n xuÊt phô gåm 1 xÝ nghiÖp : xÝ nghiÖp c¬ ®iÖn C¸c xÝ nghiÖp ho¹t ®éng riªng biÖt , s¶n phÈm lµm ra cã thÓ lµ b¸n thµnh phÈm ®-îc b¸n ra ngoµi hoÆc chuyÓn sang giai ®o¹n sau ®Ó tiÕp tôc s¶n xuÊt . 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ §å Tæ Chøc Ho¹t §éng S¶n XuÊt C«ng Ty DÖt 8/3 Bé PhËn s¶n xuÊt chÝnh XN Sîi XN DÖt Bé phËn s¶n xuÊt phô XN may XN C¬ §iÖn XN DV - §Æc ®iÓm qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt . C«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty DÖt 8-3 lµ c«ng nghÖ liªn hîp khÐp kÝn , trong ®ã m«Ü giai ®o¹n chøc n¨ng ®-îc thùc hiÖn ë mét XÝ nghiÖp thµnh viªn . S¶n phÈm cña tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt nh- : sîi , v¶i , méc , v¶i thµnh phÈm ®Òu cã gi¸ trÞ sö dông ®éc lËp , cè thÓ b¸n ra ngoµi hoÆc cã thÓ tiÕp tôc chÕ biÕn trong néi bé C«ng ty . Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ®-îc khÐp kÝn tõ Sîi - DÖt – Nhuém – May. Lµm t¨ng tÝnh chñ ®éng trong s¶n xuÊt s¶n phÈm ë C«ng ty , dÔ dµng h¬n trong c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô , t¹o sù ch¾c ch¾n vµ chÆt chÏ trong c«ng t¸c qu¶n lý . 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty DÖt 8-3 XN Sîi XN DÖt XN nhuém XN may b«ng sîi v¶i mèc v¶i thµnh PhÈm cung b«ng ®¸nh èng §¸nh l«ng ®èt sîi ®Çu t¬ C¾t m¾c sîi rò hå may hå sîi däc nÊu tÈy l¸ x©u gho giÆt hoµn tÊt sîi can v¶i dÖt kiÒm bãng ®ãng gãi xe v¶i méc nhuém ch¶i ghÐp sîi th« ®¸nh èng v¨ng sÊy sîi v¶i thµnh phÈm 13 s¶n phÈm may Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - H×nh thøc sæ kÕ to¸n mµ C«ng ty ®ang ¸p dông : Do ®Æc ®iÓm cña C«ng ty lµ Doanh nghiÖp cã quy m« lín chu kú s¶n xuÊt ng¾n .§Ó gi¶m bít khèi l-îng c«ng viÖc ghi chÐp vµ cung cÊp th«ng tin kÞp thêi vµ thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý C«ng ty lùa chän h×nh thøc KÕ to¸n NhËt ký chøng tõ . Theo dâi theo c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®-îc ghi chÐp theo thø tù thêi gian vµ ghi theo hÖ thèng , kÕt hîp gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt. Cuèi th¸ng tæng hîp sè liÖu ph¸t sinh ë c¸c sæ , c¸c B¶ng kª , B¶ng ph©n bæ , NhËt ký chøng tõ ®Ó ghi vµo sæ c¸i lËp B¸o c¸o . HÖ thèng sæ kÕ to¸n vµ ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n HiÖn nay c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh 1141/TC/Q§/CDKT ngµy 01/01/ 1995 cña Bé Tr-ëng Tµi ChÝnh .HÖ thèng sæ kÕ to¸n cña C«ng ty bao gåm 10 NhËt ký chøng tõ , 10 B¶ng kª , 4 B¶ng kª , 4 B¶ng ph©n bæ , 6 B¶ng chi tiÕt , 1 Sæ c¸i , 4 B¶ng b¸o c¸o . Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n lµ ph-¬ng ph¸p kª khai nép thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng khÊu trõ kÕt hîp víi viÖc kiÓm tra cuèi kú . §¬n vÞ sö dông trong kÕ to¸n : VN§ . Niªn ®é kÕ to¸n : B¾t ®Çu 01/01/N ®Õn 31/12/N . 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHÇN II THùC TR¹NG C¤NG T¸C KÕ TO¸N NGUY£N VËT LIÖU T¹I C¤NG TY DÖT 8-3 2.1 - Lý do chän hµnh nghiÖp vô kÕ to¸n . C«ng ty DÖt 8-3 lµ mét Doanh nghiÖp Nhµ n-íc tr¶i qua 40 n¨m ho¹t ®éng ®Õn nay ®· gÆt h¸i ®-îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn ®ãng gãp cña c«ng t¸c kÕ to¸n , ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu . H¹ch to¸n Nguyªn vËt liÖu lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng bëi v× ®©y lµ chØ tiªu chñ yÕu ¶nh h-ëng quan träng ®Õn gÝa thµnh s¶n phÈm. ViÖc x¸c ®Þnh l·i , lç cña C«ng ty hay nãi c¸ch kh¸c lµ ¶nh h-ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty . Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty DÖt 8-3 ,trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë Tr-êng , em ®· ®-îc sù h-íng dÉn gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c ThÇy (c«) gÝao h-íng dÉn , c¸c C« c¸c B¸c c¸c Anh (chÞ) trong Phßng kÕ to¸n nªn em ®· m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu vÒ t×nh h×nh c«ng t¸c kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 . 2.2 - T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3. 2.2.1 - §Æc ®iÓm Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 . C«ng ty DÖt 8-3 lµ Doanh nghiÖp cã quy m« lín , s¶n phÈm ®Çu ra nhiÒu vÒ sè l-îng , ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ mÆt hµng . Do vËy lµ yÕu tè ®µu vµo cña C«ng ty còng bao gåm nhiÒu chñng lo¹i ( Kho¶ng 8000 ®Õn 9000 lo¹i ) sè l-îng mçi lo¹i t-¬ng ®èi lín , cã nhiÒu ®Æc ®iÓm vµ ®¬n vÞ tÝnh kh¸c nhau . Doanh nghiÖp nhËp kho chñ yÕu lµ Nguyªn vËt liÖu mua ngoµi vµ vËt liÖu s¶n xuÊt mua trong n-íc . Nguyªn vËt liÖu chÝnh dïng ®Ó s¶n xuÊt lµ B«ng , B«ng cã ®Æc ®iÓm dÔ bÞ hót Èm ngoµi kh«ng khÝ nªn th-êng ®-îc ®ãng thµnh kiÖn . Träng l-¬ng cña B«ng th-êng ®-îc thay ®æi theo ®iÒu kiÖn khÝ hËu , ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n . Do ®Æc ®iÓm nµy nªn C«ng ty cÇn ph¶i tÝnh to¸n chÝnh x¸c ®é hót Èm cña B«ng khi nhËp vµ 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 khi xuÊt B«ng ®Ó lµm c¬ së cho viÖc thanh to¸n vµ ph©n bæ chi phÝ Nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó tÝnh gi¸ thµnh .MÆt kh¸c , ®Ó b¶o qu¶n tèt B«ng , C«ng ty cÇn ph¶i ®Ò ra nh÷ng yªu cÇu cÇn thiÕt ®èi víi trang thiÕt bÞ t¹i kho, B«ng th-êng ®-îc ®Æt ë nh÷ng n¬i kh« r¸o vµ tho¸ng m¸t . HÖ thèng kho cña C«ng ty chia thµnh 6 lo¹i bao gåm 12 kho : - Kho chøa Nguyªn vËt liÖu chÝnh : Kho B«ng . - Kho chøa Nguyªn vËt liÖu phô . + Kho thiÕt bÞ + Kho t¹p phÈm + Kho hãa chÊt + Kho bét - Kho chøa phô tïng bao gåm : + Kho c¬ kiÖn sîi + Kho c¬ kiÖn dÖt - Kho chøa nhiªn liÖu : Kho x¨ng , dÇu . - Kho chøa c«ng cô dông cô : + Kho c«ng cô + Kho ®iÖn - Kho chøa phÕ liÖu C¸c kho dù tr÷ cña C«ng ty ®-îc s¾p xÕp hîp lý , gÇn c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt . C¸c kho ®Òu ®-îc trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho viÖc b¶o qu¶n do ®ã chÊt l-îng vËt tcÇn ®-îc b¶o qu¶n tèt . T¹i ®¬n vÞ s¶n xuÊt nh- C«ng ty DÖt 8-3 víi ®Æc ®iÓm Nguyªn vËt liÖu ®a d¹ng phøc t¹p th× khèi l-îng c«ng viÖc h¹ch to¸n do 3 ng-êi ®¶m nhiÖm . Mét ng-êi phô tr¸ch kÕ to¸n vËt liÖu chÝnh , mét ng-êi phô tr¸ch vËt liÖu phô vµ phô tïng thay thÕ , ng-êi cßn l¹i phô tr¸ch nhiªn liÖu vµ phÕ liÖu . ViÖc h¹ch to¸n tæng hîp vµ chi tiÕt Nguyªn vËt liÖu , chñ yÕu thùc hiÖn trªn m¸y tÝnh . KÕ to¸n hµng ngµy cã nhiÖm vô thu nhËp , kiÓm tra chøng tõ nh- : PhiÕu 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 xuÊt kho , phiÕu nhËp kho sau ®ã ®Þnh kho¶n ®èi chiÕu víi sæ s¸ch cña thñ kho nhthñ kho nh- thÎ kho . D÷ liÖu ®ù¬c nhËp vµo m¸y , m¸y sÏ tù ®éng tÝnh c¸c chØ tiªu cßn l¹i nh- : TÝnh gi¸ , t×nh h×nh NhËp - XuÊt– Tån Nguyªn vËt liÖu , b¶ng tæng hîp NhËp- XuÊt- Tån , c¸c b¸o c¸o theo yªu cÇu cña kÕ to¸n ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c h¹ch to¸n . 2.2.2- Ph©n lo¹i Nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty DÖt 8-3 . C«ng ty dùa vµo c«ng dông vµ t×nh h×nh sö dông cña vËt liÖu ®Î ph©n thµnh c¸c lo¹i sau : - VËt liÖu chÝnh : B«ng , sîi , … - VËt liÖu phô : Thuèc tÈy , thuèc nhuém , hå … - Phô tïng thay thÕ : cäc sîi , d©y s¨ng , d©y thõng sîi … - Nhiªn liÖu : Than , x¨ng , dÇu ,®iÖn … - PhÕ liÖu : V¶I phÕ phÈm , ®Çu sîi . - §Ó thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý Nguyªn vËt liÖu kÕ to¸n nhËp sæ “ Danh ®iÓm vËt t- ” sæ nµy ®-îc l-u tr÷ trªn m¸y tÝnh . 2.2.3- TÝnh gÝa nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 . a - §èi víi Nguyªn vËt liÖu NhËp kho trong kú . _ Víi nh÷ng lo¹i Nguyªn vËt liÖu ®-îc ng-êi cung cÊp ngay t¹i kho th× gi¸ ghi trªn hãa ®¬n lµ gi¸ nhËp kho . Trong tr-êng hîp ph¶i mua Nguyªn vËt liÖu ë xa th× gi¸ nhËp kho : Gi¸ thùc tÕ NVL mua ngoµi nhËp kho = Gi¸ mua tªn hãa ®¬n + Chi phÝ cã liªn quan . - §èi víi Nguyªn vËt liÖu NhËp kho do C«ng ty tù s¶n xuÊt ®-îc : Gi¸ thùc tÕ nhËp kho = Gi¸ thùc tÕ Nguyªn vËt liÖu xuÊt kho chÕ biÕn + Chi phÝ chÕ biÕn thùc tÕ . Cßn ®èi víi phÕ liÖu NhËp kho th× gi¸ thùc tÕ vËt liÖu thu håi -íc tÝnh cã thÓ sö dông ®-îc . 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong C«ng ty DÖt 8-3 kh«ng cã tr-êng hîp nhËn vèn gãp liªn doanh , viÖn trî … b - §èi víi Nguyªn vËt liÖu XuÊt kho trong kú . Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ Nguyªn vËt liÖu XuÊt kho ®-îc C«ng ty ¸p dông lµ ph-¬ng ph¸p gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n gia quyÒn . Trong C«ng ty cã sö dông kÕ to¸n m¸y nªn ph-¬ng ph¸p nµy lµ hoµn toµn chÝnh x¸c v× ph-¬ng ph¸p nµy sÏ cho ta gi¸ s¸t víi thùc tÕ nhÊt vµ mçi lÇn xuÊt ta ®Òu biÕt ®-îc ngay gi¸ XuÊt kho . §èi víi vËt liÖu B«ng XuÊt kho ®-îc kÕ to¸n cña C«ng ty tÝnh theo ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n vËt liÖu B«ng ®-îc sö dông riªng mét ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ v× : - Chñng lo¹i B«ng cña C«ng ty kh«ng nhiÒu , gÝa c¶ th-êng xuyªn biÕn ®éng do phô thuéc vµo c¸c yÕu tè chñ quan còng nh- kh¸ch quan ( vô mïa , thêi tiÕt …). - Khi mua B«ng cã nhiÒu chi phÝ nªn gi¸ mua ghi trªn hãa ®¬n vµ gÝa trÞ thùc tÕ thanh to¸n víi ng-êi b¸n th-êng chªnh lÖch rÊt nhiÒu . V× nh÷ng lý do trªn , ®Ó ®¬n gi¶n trong c«ng t¸c h¹ch to¸n B«ng kÕ to¸n ®· sö dông ph-¬ng ph¸p gi¸ h¹ch to¸n cho B«ng xuÊt kho . Cuèi th¸ng kÕ to¸n ®iÒu chØnh gi¸ B«ng tõ h¹ch to¸n vÒ gi¸ thùc tÕ th«ng qua hÖ sè gi¸ .C¸ch tÝnh nh- sau : - §èi víi B«ng nhËp kho trong th¸ng kÕ to¸n vËt liÖu ghi theo hãa ®¬n mua hµng cµ ®-a sè liÖu vµo m¸y tÝnh . - §èi víi B«ng xuÊt kho kÕ to¸n ¸p dông gi¸ h¹ch to¸n vµ ®iÒu chØnh vÒ gi¸ thùc tÕ th«ng qua hÖ sè gi¸. Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL xuÊt dïng = Gi¸ h¹ch to¸n NVL xuÊt dïng *HÖ sè gi¸ . Trong ®ã : HÖ sè = GÝa thùc tÕ NVL tån ®Çu kú+ Gi¸ thùc tÕ NVL nhËp trong kú gÝa GÝa h¹ch to¸n NVLtån ®Çu kú+Gi¸ h¹ch to¸n NVL nhËp trong kú Gi¸ h¹ch to¸n vµ thùc tÕ cña B«ng tån kho lÊy tõ “ NhËt ký chøng tõ sè 5 ” . ghi cã TK 331 ."Trªn nhËt ký sè 5" kÕ to¸n theo dâi tõng lo¹i vËt liÖu nhËp trong kú . 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NhËn xÐt : Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ víi vËt liÖu chÝnh lµ B«ng xuÊt kho mµ kÕ to¸n C«ng ty ¸p dông cã -u ®iÓm lµm gi¶n tiÖn cho c«ng t¸c h¹ch to¸n B«ng trong th¸ng. Tuy nhiªn , viÖc ¸p dông ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ B«ng nh- trªn cßn cã ®iÒu ch-a hîp lý . NÕu lµm nh- vËy vËt liÖu B«ng sÏ ®-îc tÝnh gi¸ hai lÇn . 2.2.4 - Quy tr×nh h¹ch to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3. NKCT Sè 5 Sæ CT Sè 2 PhiÕu nhËp ThÎ kho B¸o c¸o B¶ng kª nhËp Sæ sè d- Sæ c¸i B¶ng tæng hîp N-X-T B¶ng ph©n bæ sè 2 PhiÕu xuÊt bæ sè 2 Ghi chó : Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng : : Quan hÖ ®èi chiÕu : 19 B¶ng kª xuÊt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2.5. H¹ch to¸n chi tiÕt Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 . a - Thñ tôc vµ chøng tõ NhËp Nguyªn vËt liÖu . §èi víi Nguyªn vËt liÖu mua ngoµi , chøng tõ mµ kÕ to¸n sö dông lµ “ PhiÕu nhËp kho ” . Trªn c¬ cë kÕ ho¹ch mua s¾m Nguyªn vËt liÖu cho dù tr÷ vµ s¶n xuÊt , t×m kiÕm thÞ tr-êng sao cho phï hîp nhÊt . Khi hµng vÒ , ®èi víi c¸c lo¹i vËt t- cÇn thiÕt ph¶i ®-îc kiÓm nghiÖm th× C«ng ty sÏ lËp Ban kiÓm nghiÖm , kÕt qu¶ kiÓm nghiÖm ®-îc ghi vµo : “ Biªn b¶n kiÓm nghiÖm ” . Trªn c¬ së hãa ®¬n , biªn b¶n kiÓm nghiÖm vµ c¸c chøng tõ liªn quan ( nÕu cã ) bé phËn cung øng sÏ lËp phiÕu nhËp kho. PhiÕu nµy lËp lµm 3 liªn , cã thÓ lËp cho mét thø hoÆc nhiÒu thø Nguyªn vËt liÖu cïng lo¹i cïng mét lÇn giao nhËn vµ cïng mét kho . Dùa vµo “ PhiÕu nhËp kho” kÕ to¸n thñ kho , bé phËn cung tiªu cung tiÕn hµnh kiÓm kª Nguyªn vËt liÖu . Sau ®ã thñ kho sÏ ghi sæ vµo cét thùc nhËp trªn “ PhiÕu nhËp kho ” . PhiÕu nhËp kho lËp lµm 3 liªn , 1 liªn l-u t¹i bé phËn cung øng , 1 liªn l-u cïng hãa ®¬n sÏ göi cho kÕ to¸n thanh to¸n víi ng-êi b¸n ®Ó gi sæ vµ theo dâi , liªn cßn l¹i thñ kho gi÷ lµm c¨n cø ghi thÎ kho vµo chuyÓn lªn cho kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu ®Ó kiÓm kª , ®Þnh kho¶n vµ vµo m¸y . §èi víi vËt liÖu tù chÕ nhËp kho , vËt liÖu kh«ng dïng hÕt nhËp kho , vËt liÖu thõa khi kiÓm kª , phÕ liÖu thu håi th× chøng tõ nhËp kho cña C«ng ty lµ “ PhiÕu nhËp kho ” do bé phËn cã vËt liÖu nhËp kho lËp . PhiÕu nµy lËp lµm 3 liªn , 1 liªn giao cho ng-êi nép , 1 liªn giao cho Phßng cung øng vËt t- , liªn cßn l¹i giao cho thñ kho ghi trªn thÎ kho vµ chuyÓn lªn cho Phßng kÕ to¸n . C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ng-êi b¸n ®-îc theo dâi trªn “ NhËt kÝ chøng tõ sè 5 ” vµ theo dâi chi tiÕt cho tõng nhµ cung cÊp trªn “ Sæ chi tiÕt sè 2 ” . “ NhËt ký chøng tõ sè 5 ” vµ “ Sæ chi tiÕt sè 2 ” ®-îc më cho tõng th¸ng . 20
- Xem thêm -