Tài liệu Tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công ty 20 - tổng cục hậu cần - bộ quốc phòng

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Thùc hiÖn chñ tr¬ng ph¸t triÓn vµ më réng thanh to¸nqua Ng©n hµng ®Ó tõng bíc phï hîp víi qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, ngµnh Ng©n hµng ®· tõng bíc triÓn khai m¹nh mÏ c¸c c«ng viÖc cô thÓ lµ: HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ Ng©n hµng vµ hÖ thèng thanh to¸n. Thùc hiÖn chñ tr¬ng hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ Ng©n hµng, ®æi míi c¸c nghiÖp vô Ng©n hµng ®Ó phôc vô tèt nhÊt kh¸ch hµng trong níc, tõng bíc héi nhËp víi hÖ thèng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc vµ quèc tÕ. Ph¬ng thøc thanh to¸n ®iÖn tö ®· ra ®êi nèi m¹ng toµn quèc trong hÖ thèng Ng©n hµng c«ng th¬ng ViÖt Nam, ®Õn nay vÒ c¬ b¶n ®· ®¸p øng ®îc nhu cÇu thùc tÕ. Tuy nhiªn, do ph¬ng thøc thanh to¸n ®iÖn tö míi ®îc ®a vµo ¸p dông trong mét kho¶ng thêi gian ng¾n, kÕt qu¶ ®¹t ®îc ®· chøng minh r»ng viÖc më réng thanh to¸n ®iÖn tö lµ cÇn thiÕt, hoµn toµn cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn tèt ®Ó gãp phÇn to¹ thªm vèn cho qu¸ tr×nh CNH-H§H ®Êt nøc, gi¶m lîng tiÒn mÆt trong lu th«ng, thóc ®Èy tiÕn tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ thanh tto¸n qua Ng©n hµng. Bªn c¹nh nh÷ng u ®iÓm, ph¬ng thøc thanh to¸n diÖn tö vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ cÇn ®îc hoµn thiÖn dÇn. NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò nµy, víi kiÕn thøc ®· ®îc häc ë trêng vµ thêi gian thùc tËp t×m hiÓu thùc tÕ ë Ng©n hµng,vËn dông ph¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc em xin m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ph¬ng thøc chuyÓn ®iÖn tö t¹i Ng©n hµng c«ng th¬ng Tiªn S¬n. lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. Kªt cÊu chuyªn ®Ò tãt nghiÖp cña em gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt nãi Chung vµ thanh to¸n CT§T nãi riªng. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng thanh to¸n CT§T t¹i NHCT Tiªn S¬n. Ch¬ng III: mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c thanh to¸n CT§T t¹i NHCT Tiªn S¬n. Do ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng nghiªn cøu cßn h¹n chÕ, thêi gian thùc tËp cha nhiÒu nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em kÝnh mong ®îc sù gióp ®ì cña thÇy, c« gi¸o, c¸c c« chó vµ ban l·nh ®¹o chi nh¸nh NHCT Tiªn S¬n ®Ó bµi viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 1 C¬ së lý luËn vÒ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt nãi Chung vµ thanh to¸n CT§T nãi riªng I. sù cÇn thiÕt kh¸ch quan vµ vai trß cña thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. 1. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña thanh to¸n khong dïng TM. Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸, g¾n liÒn víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña lu th«ng tiÒn tÖ. Do yªu cÇu cña qu¸ tr×nh trao ®æi hµng ho¸, tiÒn tÖ ®ãng vai trß lµm vËt trung gian trao ®æi gi÷a c¸c lo¹i hµng ho¸ víi nhau. Sù ra ®êi cña tiÒn tÖ ®· t¹o ra ®iÒu kiÖn cho trao ®æi hµng ho¸ trong x· héi ®îc më réng, ph¸t sinh nhiÒu mèi quan hÖ trong s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. Do ®ã cã sù khac nhau vÒ thêi gian, kh«ng gian gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, gi÷a chu kú s¶n xuÊt nµy víi chu kú s¶n xuÊt kh¸c nªn trong quan hÖ mua b¸n n¶y sinh c¸c h×nh thøc mua b¸n chÞu ph¶I thanh to¸n trong nhiÒu ngµy. Trong trêng hîp nµy tiÒn tÖ thùc hiÖn chøc n¨ng thanh to¸n. ë ®©y sù vËn ®éng cña vËt t hµng ho¸ t¸ch rêi víi sù vËn ®éng cña tiÒn tÖ. Khi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ cßn ë tr×nh ®é thÊp, troa ®æi diÔn ra ë ph¹m vi hÑp, khèi lîng tiÒn chua nhiÒu, thanh to¸n víi nhau b»ng tiÒn mÆt cã nhiÒu u ®iÓm, phï hîp víi s¶n xuÊt lóc bÊy giê v× khèi lîng tiÒn mÆt thanh to¸n nhá, trªn ph¹m vi hÑp. Khi s¶n xuÊt ph¸t triÓn ë tr×nh ®é cao h¬n, thanh to¸n b¨ng tiÒn mÆt ®· béc lé râ nh÷ng nhîc ®iÓm cña nã bëi v× thanh to¸n víi khèi lîng lín, ph¹m vi thanh to¸n réng kh¾p toµn quèc vµ toµn thÕ giíi. ViÖc chi tr¶ b»ng tiÒn mÆt ph¶i chÞu nh÷ng chi phÝ rÊt lín trong viÖc in Ên, kiÓm ®Õm, b¶o qu¶n vËn chuyÓn víi lîng thêi gian kh¸ nhiÒu mµ hÖ sè an toµn l¹i rÊt thÊp. ChÝnh v× vËy ®ßi hái ph¶I cã mét c¸ch thøc thanh to¸n míi ®Ó phï hîp h¬n víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ ph¸t triÓn, thay thÕ cho thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. §ã chÝnh lµ h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ra ®êi lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ. Nã kh¾c phôc ®îc nh÷ng nhîc ®iÓm cña qu¸ tr×nh thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt vµ ph¸t huy ®îc c¸c u ®iÓm h¬n h¼n cña nã trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt thêng cã mét khhho¶ng c¸ch vÒ thêi gian gi÷a sù vËn ®éng cña hµng ho¸ vµ sù vËn ®éng cña tiÒn tÖ, ®ång thêi qua qu¸ tr×nh ®ã thêng ph¸t sinh nh÷ng quan hÖ thanh to¸n. Sù t¸ch rêi gi÷a vËt t hµng ho¸ vµ tiÒn tÖ cÇn cã mét kho¶ng thêi gian cÇn thiÕt ®Ó lµm thñ tôc thanh to¸n qua Ng©n hµng. Do ®ã ®a t¹o cho Ng©n hµng kh¶ n¨ng t¸c ®éng m¹nh mÏ vµo 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 qu¸ tr×nh thanh to¸n, lµ thóc ®Èy qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn vèn vµ ®¶m b¶o nhÞp ®é t¸i s¶n xuÊt më réng cña nÒn kinh tÕ. Trong thanh to¸n kh«ng dïng TM th× tiÒn tÖ kh«ng xuÊt hiÖn díi h×nh thøc tiÒn mÆt mµ chØ xuÊt hiÖn díi h×nh thøc ghi sæ. NghÜa lµ trªn c¬ së sè tiÒn gëi thanh to¸n ë Ng©n hµng, viÖc thanh to¸n ®îc tiÕn hµnh b»ng ph¬ng ph¸p dÞch chuyÓn tiÒn ghi sæ tõ tµi kho¶n nµy sang ta× kho¶n kh¸c chø kh«ng ph¶i b»ng tiÒn mÆt. Cã thÓ nãi ®©y lµ ®Æc trng c¬ b¶n cña thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. 2. C¬ chÕ thanh to¸n KDTM trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. 2.1. Sù cÇn thiÕt vµ ý nghÜa cña viÖc thanh to¸n vèn gi÷a c¸c NH. Trong thêi k× thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung vµ thùc hiÖn chÕ ®é Ng©n hµng mét cÊpth× Ng©n hµng võa thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý võa thùc hiÖn chøc n¨ng kinh doanh. Khi ®ã Ng©n hµng ®îc x¸c ®Þnh lµ mét nghµnh kinh tÕ tæng hîp. Tõ khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, hÖ thèng Ng©n hµng chuyÓn tõ mét cÊp sang thµnh Ng©n hµng hai cÊp. §iÒu ®ã ®· x¸c ®Þnh râ vµ riªng biÖt chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc ccña NHNN víi chøc n¨ng kinh doanh cña NHTM. NHNN cã chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc nh vÒ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ cã chøc n¨ng chinh lµ ph¸t hµnh. Cßn NHTM, víi t c¸ch lµ mét doanh nghiÖp kinh ®oanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ, mµ nhiÖm vô thêng xuyªn vµ chñ yÕu lµ cho vay vµ nhËn tiÒn göi , cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶, sö dông vèn ®Ó cho vay, chiÕt khÊu vµ lµm trung gian thanh tto¸n. Trong hÖ thèng Ng©n hµng h×nh thµnh nhiÒu lo¹i Ng©n hµng vµ c¸c h×nh thøc së h÷u nh: Ng©n hµng quèc doanh, NHTM cæ phÇn, Ng©n hµng liªn doanh, chi nh¸nh Ng©n hµng níc ngoµi vµ c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh kh¸c. Mçi NHTM lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ ho¹ch to¸n ®éc lËp, theo tõng hÖ thèng , cã trô së riªng, vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn cña m×nh trong ho¹t ®éng kinh doanhnhµm mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ. C¸c tæ chøc kinh tÕ, DNNN, DOANH NGHIÖP t nh©n, c¸c c¸ nh©n ®îc quyÒn lùa chän NHTM ®Ó më tµi kho¶n. Do vËy mçi khi ph¸t sinh quan hÖ thanh to¸n gi÷a c¸c kh¸ch hµng cã TK më t¹i NHTM kh¸c nhau tÊt yÕu sÏ lµm ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn sö dông vèn vµ c¸c nguån vèn cña c¸c NHTM ®ã. Nh vËy viÖc ph¸t sinh quan hÖ thanh to¸n vèn gi÷a c¸c Ng©n hµng lµ tÊt yÕu, kh¸ch quan ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n ngµy cµng cao cña x· héi. Phôc vô qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸ ngµy cµng nhiÒu th× Ng©n hµng cÇn ph¶i nghiªn cøu vµ c¶i tiÕn c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n sao cho phï hîp. Cã nh vËy th× Ng©n hµng míi ®¶m b¶o vai trß trung gian tµi chÝnh cña nÒn kinh tÕ, t¹o thÕ ®øng cho m×nh , ®a ®Êt níc héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. 2.2. ý nghÜa cña thanh to¸n vèn. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thanh to¸n gi÷a c¸c Ng©n hµng lµ nhiÖm vô rÊt cã ý nghÜa ®èi víi Ng©n hµng vµ ®èi víi nÒn kinh tÕ. - Thanh to¸n vèn gi÷a c¸c Ng©n hµng lµ ho¹t ®éng nghiÖp vô nh»m thùc hiÖn ®Çy ®ñ chøc n¨ng trung gian thanh to¸n cña Ng©n hµng . nã ®iÒu hµo vèn trong nÒn kinh tÕ. - Thanh to¸n vèn gi÷a c¸c Ng©n hµng lµ nghiÖp vô t¹o nªn mèi quan hÖ nèi liÒn víi c¸c c¬ së Ng©n hµng thµnh mét hÖ thèng chÆt chÏ, t¹o ®iÒu kiÖn thu hót vèn cho c¸c Ng©n hµng. - Thùc hiÖn tèt nhiÖm vô thanh ton¸ gi÷a c¸c Ng©n hµng chÝnh lµ thùc hiÖn ®îc yªu cÇu cña c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt: nhanh chãng. ChÝnh x¸c vµ an toµn tµi s¶n, t¨ng nhanh vßng quay cña vèn gãp, gi¶m chi phÝ lu th«ng do kh«ng ph¶i in Ên, vËn chuyÓn tiÒn mÆt tõ n¬i nµy ®Õn n¬i kh¸c. 3. C¸c ph¬ng tthøc thanh ton¸ vèn gi÷a c¸c Ng©n hµng. Trong thêi kú kinh tÕ thÞ trêng, thanh to¸n vèn gia c¸c Ng©n hµng lµ ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong ho¹t ®éng Ng©n hµng. Vèn tõ Ng©n hµng chuyÓn sang Ng©n hµng kh¸c lµ nghiÖp vô x¶y ra hµng ngµy gi÷a c¸c Ng©n hµng theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. C«ng t¸c vèn gi÷a c¸c Ng©n hµng h×nh thµnh tuú thuéc vµo tr×nh ®é ph¸t triÓn cccña c«ng nghÖ Ng©n hµng vµ ®Æc ddiÓm tæ chøc hÖ thèng Ng©n hµng . T¹i ViÖt Nam hiÖn nay, tõ sau khi hÖ thèng Ng©n hµng ®îc tæ chøc theo hÖ thèng Ng©n hµng hai cÊp, ph¬ng thøc thanh to¸n vèn gi÷a c¸c Ng©n hµng t¬ng ®èi phong phó gåm: 3.1. Thanh to¸n liªn hµng (TTLH) vµ chuyÓn tiÒn ®iÖn tö. a. Giai ®o¹n thanh to¸n liªn hµng. TTLH lµ h×nh thøc thanh to¸n vèn gi÷a c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng kh«ng cïng mét hÖ thèng Ng©n hµng. Thùc chÊt ®©y lµ viÖc chuyÓn tiÒn tõ Ng©n hµng nµy ®Õn Ng©n hµng kia ®Ó phôc vô thanh to¸n tiÒn hµng ho¸, dÞch vô cña kh¸ch hµng khi c¶ hai kh¸ch hµng kh«ng cïng më tµi kho¶n ë mét Ng©n hµng, hoÆc lµ chuyÓn cÊp vèn, ®iÒu hoµ vèn trong néi bé hÖ thèng Ng©n hµng. C¸c nghiÖp vô giao dÞch trong TTLH ®îc ®¬n vÞ liªn hµng tiÕn hµnh theo sù uû nhiÖm cña Ng©n hµng cÊp trªn vµ ¸p dông mét trong hai ph¬ng ph¸p kiÓm so¸t sau. + KiÓm sso¸t tËp trung, ®èi chiÕu ph©n t¸n. + KiÓm sso¸t tËp trung ®èi chiÕu tËp trung. b. Giai ®o¹n thanh to¸n ®iÖn tö. Thanh to¸n ®iÖn tö lµ ph¬ng thøc thanh to¸n vèn gi÷a c¸c ®¬n vÞ Ng©n hµng b»ng viÖc sö dông phÇn mÒm thanh to¸nvíi sù trî gióp cña hÖ thèng m¸y tÝnhvµ hÖ thèng m¹ng truyÒn tin néi bé. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Do ¸p dông kü thuËt ®iÖn tö trong thanh to¸n nªn viÖc thanh to¸n ®îc thùc hiÖn mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c, an toµn tµi s¶n, tiÕt kiÖm vèn vµ chi phÝ. 3.2. Thanh to¸n bï trõ gi÷a c¸c Ng©n hµng Thanh to¸n bï trõ gi÷a c¸c Ng©n hµng kh¸c hÖ thèng cã më tµi kho¶n t¹i mét ®¬n vÞ NHNN do NHNN ®ã tæ chøc vµ thùc hiÖn theo nguyªn t¾c tæ chøc kü thuËt nghiÖp vô thanh to¸n bï trõ gi÷a c¸c Ng©n hµng. §iÒu kiÖn tham gia thanh to¸n bï trõ. + Ph¶i cã TK tiÒn göi t¹i NHNN. + Ph¶i tu©n thñ vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nguyªn t¾ctæ chøc kü thuËt nghiÖp vô cña thanh to¸n bï trõ. + Ph¶i cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ cho tham gia thanh to¸n bï trõ. + NÕu cã sai sãt g©y thÊt tho¸t tµi s¶n th× ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm båi thêng thiÖt h¹i cho Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. 3.3.Thanh to¸n qua tµi kho¶n ttiÒn göi t¹i Ng©n hµng nhµ níc. Thanh to¸n qua tµi kho¶n tiÒn göi t¹i NHNN ®îc ¸p dông trong thanh to¸n qua l¹i gi÷a hai Ng©n hµng hoÆc ®¬n vÞ Ng©n hµng kh¸c cïng hÖ thèng®Òu cã TK tiÒn göi t¹i NHNN. C¸c kho¶n thanh to¸n qua TK tiÒn göi t¹i NHNN cña c¸c Ng©n hµng còng ®Òu ph¸t sinh trªn c¬ së c¸c kho¶n thanh to¸n cña c¸c Ng©n hµng vµ cña néi bé c¸c Ng©n hµng nh c¸c kho¶n ®iÒu chuyÓn vèn, c¸c kho¶n vay tr¶ gi÷a c¸c Ng©n hµng víi nhau. §Ó c¸c Ng©n hµng thùc hiÖn thanh to¸n qua TK tiÒn göi t¹i NHNNN, trªn c¬ së chøng tõ giÊy, cÇn cã c¸c ®iÒu kiÖn sau: - C¸c Ng©n hµng ph¶i më TK tiÒn göi t¹i së giao dÞch hoÆc t¹i chi nh¸nh NHNN vµ ph¶i ®¨ng ký dÊu, ch÷ ký trong giao dÞch thanh to¸n víi NHNN n¬i më TK. - DÊu vµ ch÷ ký trªn chøng tõ thanh to¸n vµ b¶ng kª chøng tõ thanh to¸n qua NHNN ph¶i ®óng víi mÉu ch÷ ký víi NHNN n¬i më TK. - Tµi kho¶n tiÒn göi t¹i NHNN cña Ng©n hµng tr¶ tiÒn ph¶i cã ®ñ sè d ®Ó thanh to¸n kÞp thêi. 3.4. Thanh to¸n theo ph¬ng thøc uû nhiÖm thu hé, chi hé. Uû nhiÖm thu hé, chi hé lµ mét ph¬ng thøc thanh to¸n gi÷a hai Ng©n hµng theo sù tho¶ thuËn vµ cam kÕt víi nhau, Ng©n hµng sÏ thùc hiÖn thu hé hoÆc chi hé cho Ng©n hµng ki¶tªn c¬ së c¸c chøng tõ thanh to¸n cña kh¸ch hµng cã më TK t¹i Ng©n hµng kia. 3.5. Më tµi kh¶n lÉn nhaudÓ thanh to¸n. Ph¹m vi ¸p dông: ph¬ng thøc nµy ®îc ¸p dông trong thanh to¸n: Gi÷a 2 ®¬n vÞ ng©n hµng trong cïng hÖ thèng; vµ Gi÷a 2 ng©n hµng hoÆc ®¬n vÞ ng©n hµng kh¸c hÖ thèng §iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn thanh to¸n: Ng©n hµng hoÆc ®¬n vÞ ng©n hµng nµy (gäi chung lµ Ng©n hµng) ph¶i më tµi kho¶n tiÒn göi t¹i ng©n hµng kia hoÆc ng6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 îc l¹i, theo ®ã 2 ng©n hµng ph¶i ®¨ng ký mÉu dÊu, ch÷ ký cña ngêi cã thÈm quyÒn ra lÖnh thanh to¸n. II. nh÷ng vÊn ®Ò Chung vÒ thanh to¸n CT§T ë ViÖt Nam . 1. Kh¸i niÖm vÒ CT§T. ChuyÓn tiÒn ®iÖn tö (CT§T) lµ qu¸ tr×nh xö lý mét kho¶n tiÒn qua m¹ng m¸y tÝnh kÓ tõ khi nhËn ®îc lÖnh chuyÓn tiÒn cña ngêi ph¸t lÖnh cho ®Õn khi hoµn tÊt thanh to¸n cho ngêi thô hëng. Thùc chÊt cña TTCT§T lµ dïng kü thuËt ®iÖn tö vµ m¹ng chuyÓn tiÒn néi bé ®Ó sö lý nghiÖp vô chuyÓn tiÒn thay thÕ cho ph¬ng thøc thanh to¸n liªn hµngtruyÒn thèng. 2. C¸c h×nh thøc TTKDTM ë ViÖt Nam hiÖn nay. §Ó phï hîp víi yªu cÇu ®æi míi cña nÒn kinh tÕ vµ ®èi víi ho¹t déng cña Ng©n hµng theo c¬ chÕ thÞ trêng, theo quy ®Þnh sè 226/2002/Q§ - NHNN ban hµnh ngµy 26/03/02 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc vÒ thÓ lÖ TTKDTM, nghÞ ®Þnh 159/CP ngµy 9/5/96 cña chónh phñ vÒ ban hµnh vµ sö dông c¸c sÐc , th«ng t sè 07/Thanh to¸n kh«ng dïng TM ngµy 27/9/02 cña Ng©n hµng nhµ níc ¸p dông h×nh thøc thanh to¸n sau. - SÐc - Uû nhiÖm chi - chuyÓn tiÒn - Uû nhiÖm thu - th tÝn dông - ThÎ thanh to¸n 3. Thanh to¸n tiÒn chuyÓn ®iÖn tö trong hÖ thèng NHCT. 3.1. Tµi kho¶n sö dông T¹i TTTT vµ chi nh¸nh NHCT më c¸c tµi kho¶n sau ®Ó thay thÕ cho c¸c tµi kho¶n thanh to¸n liªn hµng vµ c¸c tµi kho¶n ®iÒu chuyÓn vèn tríc ®©y: - Tµi kho¶n 5191.01xxx - §iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch b»ng VN§ - Tµi kho¶n 5191.02xxx - §iÒu chuyÓn vèn ngoµi kÕ ho¹ch b»ng VN§ - Tµi kho¶n 5191.03xxx - §iÒu chuyÓn vèn tËp trung b»ng VN§ - Tµi kho¶n 5191.05xxx - §iÒu chuyÓn vèn khoanh nî b»ng VN§ - Tµi kho¶n 5191.06xxx - §iÒu chuyÓn vèn ký quü b»ng VN§ - Tµi kho¶n 5191.07xxx - §iÒu chuyÓn vèn qu¸ h¹n b»ng VN§ - Tµi kho¶n 5191.08xxx - §iÒu chuyÓn vèn chê thanh to¸n b»ng VN§ - Tµi kho¶n 5191.09xxx - §iÒu chuyÓn vèn thanh to¸n kh¸c hÖ thèng b»ng VN§ - Tµi kho¶n 5191.10xxx - §iÒu chuyÓn vèn cho vay tµi trî xuÊt khÈu b»ng VN§ - Tµi kho¶n 5191.11xxx - §iÒu chuyÓn vèn cho vay b·o lôt b»ng VN§ - Tµi kho¶n 5191.12xxx - §iÒu chuyÓn vèn cho vay tõ quü tÝn dông b»ng VN§ 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Tµi kho¶n 5191.13xxx - §iÒu chuyÓn vèn cho vay dù ¸n cña ng©n hµng t¸i thiÕt §øc b»ng VN§ - Tµi kho¶n 5191.14xxx - §iÒu chuyÓn vèn cho vay dù ¸n cña ng©n hµng c©n ®èi §øc b»ng VN§ - Tµi kho¶n 5191.15xxx - §iÒu chuyÓn vèn cho vay dù ¸n võa vµ nhá b»ng VN§ - Tµi kho¶n 5191.16xxx - §iÒu chuyÓn vèn cè ®Þnh b»ng VN§ - Tµi kho¶n 5191.49xxx - §iÒu chuyÓn vèn chuyÓn kh¸c b»ng VN§ - Tµi kho¶n 5191.51xxx - §iÒu chuyÓn vèn ngo¹i tÖ trong kÕ ho¹ch - Tµi kho¶n 5191.57xxx - §iÒu chuyÓn vèn qu¸ h¹n b»ng ngo¹i tÖ - Tµi kho¶n 5191.58 xxx - §iÒu chuyÓn vèn khoanh nî b»ng ngo¹i tÖ - Tµi kho¶n 5191.59xxx - §iÒu chuyÓn vèn ký quü b»ng ngo¹i tÖ - Tµi kho¶n 5191.60xxx - §iÒu chuyÓn vèn chê thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ - Tµi kho¶n 5191.61xxx - §iÒu chuyÓn vèn b¾t buéc b»ng ngo¹i tÖ - Tµi kho¶n 5191.62xxx - §iÒu chuyÓn vèn vay dµi h¹n b»ng ngo¹i tÖ - Tµi kho¶n 5191.99xxx - §iÒu chuyÓn vèn thanh to¸n kh¸c b»ng ngo¹i tÖ. Tuy nhiªn ®îc thanh to¸n qua m¹ng m¸y tÝnh chñ yÕu sö dông 2TK: TK 5192.01xxx - §iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch TK 5191.02xxx - §iÒu chuyÓn vèn ngoµi kÕ ho¹ch C¸c tµi kho¶n trªn ®îc thùc hiÖn qua m¹ng m¸y tÝnh trªn c¬ së c¸c chøng tõ thanh to¸n ®iÖn tö §i vµ §Õn. C¸c tµi kho¶n cßn l¹i chØ ®Ó h¹ch to¸n ®èi øng t¹i NHCT hoÆc TTTT trªn c¬ së thùc hiÖn mèi quan hÖ víi hai tµi kho¶n trªn. 3.2. Chøng tõ sö dông. Chøng tõ sö dông v¨n b¶n chøng minh tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ vµ ®ang diÔn ra t¹i c¸c c¬ quan ng©n hµng. C¸c chøng tõ ®îc sö dông trong thanh to¸n ®iÖn tö gåm c¸c chøng tõ gèc nh: 1. Uû nhiÖm chi 2. SÐc chuyÓn kho¶n 3. Uû nhiÖm thu 4. GiÊy nép tiÒn 5. ChuyÓn tiÒn néi bé ghi Cã 6. ChuyÓn tiÒn néi bé ghi Nî 7. §iÖn tra so¸t gi÷a c¸c chi nh¸nh víi nhau vµ gi÷a TW víi c¸c chi nh¸nh. C¸c chøng tõ gèc nµy ph¶i ®îc lËp theo mÉu quy ®Þnh cña Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam. C¸c thanh to¸n viªn khi nhËn c¸c chøng tõ gèc tõ kh¸ch hµng chuyÓn tíi th× ph¶i kiÓm tra ®Çy ®ñ tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña chøng tõ. Ngoµi c¸c lo¹i chøng tõ giÊy trong CT§T ph¶i sö dông chøng tõ ®iÖn tö. Chøng tõ ®iÖn tö ®îc “t¹o” trªn hÖ thèng m¸y vi tÝnh th«ng qua viÖc chuyÓn ho¸ ®¬n chøng tõ thanh to¸n thµnh chøng tõ ®iÖn tö vµ c¨n cø lµ chøng tõ gèc. NHCT ViÖt Nam quy ®Þnh chøng tõ h¹ch to¸n t¹i NHCT trong TT§T ®îc lËp b»ng m¸y theo mÉu thèng nhÊt vµ ph¶i ®¶m b¶o 2 ®iÒu kiÖn: 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Cã ký hiÖu do Trëng phßng kÕ to¸n tÝnh - §îc gi¶i m· hoÆc m· ho¸ qua ®êng truyÒn. Chøng tõ ®iÖn tö ®îc lËp vµ sö dông ®èi víi kh¸ch hµng cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc thanh to¸n Ng©n hµng, trõ c¸c nghiÖp vô huy ®éng tiÒn göi tiÕt kiÖm, ph¸t hµnh cæ phiÕu, tÝn phiÕu kho b¹c. Ng©n hµng khi sö dông chøng tõ ®iÖn tö ph¶i cã m¸y mãc thiÕt bÞ ®¸p øng yªu cÇu khai th¸c, kiÓm so¸t xö lý, sö dông b¶o qu¶n vµ lu tr÷ chøng tõ ®iÖn tö, cã ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é kü thuËt. Chøng tõ ®iÖn tö ®îc lËp ph¶i chÝnh x¸c, cã ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè vÒ ch÷ ký ®iÖn tö cña kÕ to¸n trëng, khi nhË ®îc c¸c chøng tõ nép vµo ph¶i ®îc nhËp vµo m¸y ngay theo c¸c h×nh thøc th«ng thêng hoÆc khÈn. Chøng tõ ®iÖn tö ph¶i hîp lÖ, ®óng mÉu quy ®Þnh, ®Çy ®ñ, râ rµng c¸c yÕu tè, d÷ liÖu. C¸c yÕu tè tËp trung cho tÊt c¶ c¸c mÉu chøng tõ ®iÖn tö: + Ng©n hµng khëi t¹o: NhËp m· vµ tªn ng©n hµng khëi t¹o. + Ng©n hµng nhËn lÖnh: NhËp m· ng©n hµng nhËn lÖnh. + Sè giao dÞch: ch¬ng tr×nh tù ®éng nhËp theo quy ®Þnh gåm 6 ký tù. + Sè chøng tõ gèc: NhËp sè chøng tõ gèc. + Lo¹i nghiÖp vô: NhËp sè cña mÉu ®iÖn. + Ngµy gi¸ trÞ: NhËp ngµy hiÖu lùc cña bøc ®iÖn. + Ký hiÖu thèng kª. + C¸c yÕu tè cßn l¹i trªn mÉu chøng tõ ®iÖn tö ph¶i nhËp theo d÷ liÖu trªn chøng tõ gèc. Chøng tõ do m¸y in ra ph¶i ®¶m b¶o. + Cã ký hiÖu mËt do Trëng phßng kÕ to¸n tÝnh vµ kiÓm tra. + Cã ch÷ ký cña trëng phßng kÕ to¸n. 3.3. T¹i Ng©n hµng khëi t¹o (NHKT) - Kh¸ch hµng cã nhu cÇu thanh to¸n lËp vµ nép vµo chi nh¸nh NHCT n¬i m×nh më tµi kho¶n c¸c chøng tõ hîp ph¸p, hîp lÖ theo c¬ chÕ thanh to¸n qua Ng©n hµng cua NHNN vµ híng dÉn cu¶ NHCT ViÖt Nam ®èi víi tõng thÓ chø thanh to¸n . - Thanh to¸n viªn nhËn chøng tõ cña kh¸ch hµng nép vµo ph¶i tiÕn hµnh kiÓm so¸t tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña chøng tõ, kiÓm tra sè d trªn tµi kho¶n kh¸ch hµng ... nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn thanh to¸n sÏ sö lý: lËp chøng tõ thanh to¸n ®iÖn tö ®èi víi n¬i giao dÞch tøc thêi vµ ®ñ ®iÒu kiÖn kü thuËt hoÆc ký tªn trªn chøng tõ råi chuyÓn sang bé ph©n thanh to¸n ®iÖn tö chuyªn tr¸ch. - Bé phËn thanh to¸n ®iÖn tö chuyªn tr¸ch nh©n chøng tõ cã tr¸ch nhiÖm, kiÓm tra l¹i c¸c yÕu tè cña chøng tõ vµ ch÷ ký cña thanh to¸n viªn, tiÕn hµnh chuyÓn ho¸ chøng tõ thµnh giÊy chng tõ ®iÖn tö cïng thÓ chøc thanh to¸n ( Uû 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhiÖm chi, sÐc b¶o chi .v.v. cña chñ doanh nghiÖp hoÆc c¸ nh©n ) mçi chøng rõ thanh to¸n ®îc chuyÓn ho¸ thµnh mét lÖnh CT§T. - Sau khi thanh to¸n viªn lËp xong chøng tõ ®iÖn tö b»ng m¸y, tiÕn hµnh in chøng tõ chuyÓn tiÒn, ký tªn kÌm theo chøng tõ gèc chuyÓn cho trëng phßng KÕ to¸n hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn. - Trëng phßng KÕ to¸n hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn kiÓm so¸t tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña chøng tõ gèc, sù khíp ®óng gi÷a c¸c chøng tõ gèc víi chøng tõ in ra vµ kiÓm chøng trªn m¸y vi tÝnh. NÕu hîp ph¸p, hîp lÖ vµ khíp ®óng sÏ chÊp nhËn tÝnh ký hiÖu m¹t cho chøng tõ ®ang hiÓn thÞ trªn m¸y, ghi ký hiÖu mËt vµ ký tªn vµo chøng tõ lu tríc khi quyÕt ®Þnh chuyÓn ®i. - Chøng tõ gèc, chøng tõ thanh to¸n ®iÖn tö ®îc giao l¹i cho thanh to¸n viªn ®Ó h¹ch to¸n vµ lu tr÷. Néi dung h¹ch to¸n nh sau: + §èi víi chuyÓn tiÒn ghi Cã b»ng Uû nhiÖm chi, Uû nhiÖm thu, SÐc chuyÓn kho¶n trªn cïng ®Þa bµn tØnh thµnh phè, h¹ch to¸n nh sau: Nî: TK tiÒn göi hoÆc tiÒn vay cña kh¸chhµng. Cã: TK ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch 5191.01xxx + §èi víi chuyÓn tiÒn ghi Nîthanh to¸n b»ng SÐc b¶o chi, sÐc ®Þnh møc, sÐc chuyÓn tiÒn, h¹ch to¸n nh sau: Nî: TK ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch 5191.01xxx Cã: TK tiÒn göi hoÆc tiÒn vay cña kh¸ch hµng hoÆc TK thÝch hîp. + §èi víi chuyÓn tiÒn ghi Cã b»ng giÊy nép tiÒn, nép ng©n phiÕu thanh to¸n, h¹ch to¸n nh sau: Nî: Tµi kho¶n tiÒn mÆt, ng©n phiÕu t¹i quü Cã: TK ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch 5191.01xxx + §èi víi chuyÓn tiÒn thanh to¸n th tÝn dông, h¹ch to¸n: Nî: TK ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch 5191.01xxx Cã: TK tiÒn göi hoÆc tiÒn vay cña kh¸ch hµng hoÆc TK thÝch hîp. + §èi víi viÖc chuyÓn vèn cè ®Þnh, chuyÓn chªnh lÖch gi÷a thu nhËp, chi phÝ... vÒ NHCT ViÖt Nam (sè hiÖu 10) thùc hiÖn theo quy chÕ hiÖn hµnh, h¹ch to¸n: Nî: TK thÝch hîp Cã: TK ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch 5191.01xxx HoÆc ngîc l¹i víi chuyÓn chªnh lÖch chi lín h¬n thu, thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh... + Trêng hîp thanh to¸n ra ngoµi hÖ thèng CHCT ViÖt Nam: §èi víi chuyÓn tiÒn thanh to¸n ra ngoµi hÖ thãng ®Õn c¸c Ng©n hµng kh¸c cïng ®Þa bµn cã tham gia thanh to¸n bï trõ th× chi nh¸nh chuyÓn qua thanh to¸n bï trõ. §èi víi c¸c chuyÓn tiÒn nhanh thanh to¸n ra ngoµi hÖ thèng c¸c ng©n hµng kh¸c tØnh, thµnh phè kh«ng tham gia thanh to¸n bï trõ trªn ®Þa bµn th× chi 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nh¸nh CHCT chuyÓn vÒ TTTT cña CHCT ViÖt Nam . CHCT ViÖt Nam sÏ c¨n cø vµo ®Þa chØ vµ tªn kh¸ch hµng lËp chøng tõ thanh to¸n ®Ó thùc hiÖn qua TK tiÒn göi cña CHCT ViÖt Nam t¹i NHNN TW thanh to¸n cho ®¬n vÞ ®îc hëng. Trêng hîp nµy kh«ng cã lÖnh chuyÓn tiÒn ghi Nî mµ chØ cã lÖnh chuyÓn tiÒn ghi Cã b»ng uû nhiÖm chi hoÆc uû nhiÖm thu, h¹ch to¸n nh sau: Nî: TK tiÒn vay hoÆc tiÒn göi cña kh¸ch hµng. Cã: TK ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch 5191.01999 (Sè hiÖu TTTT NHCT ViÖt Nam) + §èi víi chuyÓn vèn vÒ CHCT ViÖt Nam qua NHNN. Hµng ngµy, khi c©n ®èi vèn kinh doanh, quü ®¶m b¶o thanh to¸n t¹i chi nh¸nh CHCT vît tû lÖ quy ®Þnh, chi nh¸nh, chi nh¸nh CHCT tù ®éng chuyÓn vèn vÒ CHCT ViÖt Nam. Trªn c¬ së vèn ph¶i nép thanh to¸n viªn lËp chøng tõ chÝch tõ TK tiÒn göi cña chi nh¸nh t¹i NHNN trªn ®Þa bµn theo quy chÕ thanh to¸n qua ng©n hµng ®Ó chuyÓn sang NHNN thùc hiÖn. §ång thêi c¨n cø vµo chøng tõ trªn ®Ó chuyÓn ho¸ thµnh chøng tõ ®iÖn tö chuyÓn vÒ CHCT ViÖt Nam vµ h¹ch to¸n: Nî: TK ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch 5191.01xxx Cã: TK tiÒn göi t¹i NHNN. + Ngoµi viÖc nép vèn thêng xuyªn, c¸c chi nh¸nh CHCT ®îc giao chØ tiªu ph¸t hµnh kú phiÕu ®Ó bæ xung vèn cho toµn hÖ thèng th× sè vèn nép vÒ CHCT ViÖt Nam ph¶i ®îc lËp chøng tõ ®Ó chuyÓn riªng. Khi lËp chøng tõ ®iÖn tö, chi nh¸nh ph¶i ghi râ néi dung, lo¹i vèn nép vÒ CHCT ViÖt Nam, l·i suÊt cña lo¹i vèn huy ®éng ®Ó ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh cã thÓ tù ®éng ph©n lo¹i vèn, h¹ch to¸n vµo TK thÝch hîp vµ tÝnh l·i cho c¸c chi nh¸nh mét c¸ch chÝnh x¸c. + §èi víi nh÷ng kho¶n vèn nhËn ®iÒu hoµ cña CHCT ViÖt Nam cã kú h¹n: Chi nh¸nh cã tr¸ch nhiÖm theo kú h¹n tr¶ vèn ®óng thêi gian quy ®Þnh. §Õn h¹n, chi nh¸nh chñ ®éng lËp phiÕu h¹ch to¸n. Nî: TK ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch 5191.01xxx Cã: TK tiÒn göi t¹i NHNN. + §èi víi viÖc nhËn vµ tr¶ vãn tµi trî uû th¸c ®Çu t: H¹ch to¸n nh©n vèn: C¨n cø th«ng b¸o duyÖt dù ¸n vèn tµi trî cña CHCT ®èi tõng dù ¸n, chi nh¸nh thùc hiÖn ®Çu t vèn ®Õn ®©u sÏ chñ ®éng h¹ch to¸n ®Õn ®ã. H¹ch to¸n tõ TK ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch sang TK ®iÒu chuyÓn vèn tµi trî uû th¸c ®Çu t. Nî: Tµi kho¶n 5191.01xxx Cã: Tµi kho¶n: 5191.14xxx H¹ch to¸n tr¶ vèn: §ång thêi víi viÖc thu nî cña kh¸ch hµng chi nh¸nh h¹ch to¸n tr¶ l¹i CHCT ViÖt Nam sè vèn tµi trî uû th¸c ®· thu håi: Nî: Tµi kho¶n 5191.14xxx 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã: Tµi kho¶n 5191.01xxx H¹ch to¸n t¬ng tù nh trªn ®èi víi viÖc nhËn vèn cho vay tµi trî xuÊt khÈu, cho vay b·o lôt, cho vay tõ quü tÝn dông ®µo t¹o, cho vay vèn dù ¸n ngana hµng t¸i thiÕt §øc, cho vay dù ¸n võa vµ nhá, ®iÒu chuyÓn vèn cè ®Þnh vµ ®iÒu chuyÓn vèn kh¸c. + §èi víi vèn khoanh nî: Khi nhËn ®îc th«ng b¸o chØ tiªu cña CHCT, chi nh¸nhlËp chøng tõ h¹ch to¸n chuyÓn tõ vèn ®iÒu chuyÓn trong kÕ ho¹ch sang nhËn vèn ®iÒu chuyÓn vèn khoanh nî. Nî: TK ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch 5191.01xxx Cã: TK ®iÒu chuyÓn vèn khoanhnî + §èi víi ký quü b¾t buéc. Vèn ký quü b¾t buéc cña chi nh¸nh CHCT chñ ®éng tÝnh to¸n vµ h¹ch to¸n chuyÓn vÒ chi nh¸nh. Nhng hiÖn nay cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn. Do vËy t¹m thêi chi nh¸nh chñ ®éng tÝnh vµ chuyÓn vÒ TTTT. Hµng th¸ng c¨n cø c¸c chØ tiªu híng dÉn t¹i c«ng v¨n sè 638/NHCT - C§ ngµy 22 - 04 - 2002. Chi nh¸nh tù x¸c ®Þnh sè vèn ký quü ®Ó lËp phiÕu h¹ch to¸n t¨ng hoÆc gi¶m vèn ®iÒu chuyÓn trong kÕ ho¹ch. - NÕu ph¶i bæ sung vèn ký quü: Nî: 5191.06xxx Cã: 5191.01xxx -NÕu gi¶m ký quü chi nh¸nh lËp phiÕu h¹ch to¸n ngîc l¹i. + PhÝ chuyÓn tiÒn chi nh¸nh CHCT tÝnh vµ thu cña kh¸ch hµng theo híng dÉn cô thÓ cho tõng lo¹i chuyÓn tiÒn c¨n cø vµo v¨n b¶n quy ®Þnh ë tõng thêi ®iÓm. 3.4. T¹i ng©n hµng nhËn lÖnh chuyÓn tiÒn ®Õn. - Bé phËn thanh to¸n ®iÖn tö ph¶i bè trÝ c¸n bé chuyªn tr¸ch trùc ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc ®Ó nhËn chuyÓn tiÒn ®Õn. Khi ph¸t sinh nghiÖp vô thanh to¸n ®Õn, bé phËn thanh to¸n ®iÖn tö th«ng b¸o kÞp thêi cho trëng phßng kÕ to¸n (hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn) kiÓm tra ký hiÖu mËt. - Trëng phßng kÕ to¸n (hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn) khinhËn ®îc th«ng b¸o ph¶i thùc hiÖn viÖc gi¶i m· vµ kiÓm tra ký mËt hiÖu kÞp thêi, in biÓu thèng kª c¸c chøng tõ thanh to¸n ®iÖn tö ®· ®Õn ®îc kiÓm tra ký hiÖu mËt ®Ó lµm c¬ së kiÓm tra vµ ký trªn chøng tõ phôc håi. - Thanh to¸n viªn phôc håi xong chøng tõ s¾p xÕp chøng tõ vÕ Nî riªng, vÕ Cã riªng, theo thø tù sè liÖu NHKT nhá ®Õn lín, ký tªn vµo n¬i quy ®Þnh trªn chøng tõ chuyÓn cho Trëng phßng kÕ to¸n (hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn) ký. - NhËn ®îc chøng tõ do Trëng phßng kÕ to¸n (hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn) chuyÓn ®Õn, thanh to¸n viªn ph¶i h¹ch to¸n kÞp thêi c¸c kho¶n chuyÓn tiÒn nhanh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu chi tr¶ cña kh¸ch hµng. §èi víi c¸c kho¶n thanh to¸n 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trong ngµy th× kh¸ch hµng chØ ®îc phÐp sö dông sè vèn míi nhËn ®îc trong ngµy vµo ngµy tiÕp theo. - TÝnh chÊt Nî hay Cã cña chøng tõ phôc håi phï hîp víi néi dung ghi Nî hay ghi Cã cña tµi kho¶n ®iÒu chuyÓn vèn. C¨n cø vµo ®ã ng©n hµng nhËn kiÓm tra vµ h¹ch to¸n vÒ ®èi øng. - §èi víi chuyÓn tiÒn thanh to¸n. NÕu lµ chøng tõ Nî h¹ch to¸n Nî: Tµi kho¶n ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch 5191.01xxx Cã: TK tiÒn göi hoÆc tiÒn vay cña kh¸ch hµng hoÆc TK thÝch hîp. NÕu lµ chøng tõ Cã h¹ch to¸n: Nî: Tµi kho¶n thÝch hîp Cã: TK ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch 5191.01xxx - §èi víi chuyÓn tiÒn nhËn tiÕp vèn trong vµ ngoµi kÕ ho¹ch cña NHCT ViÖt Nam qua NHNN. Khi nhËn chuyÓn tiÒn qua hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö tõ TTTT chuyÓn vÒ, chi nh¸nh h¹ch to¸n: Nî: TK ®iÒu chuyÓn vèn thanh to¸n kh¸c hÖ thèng Cã: TK ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch hoÆc ngêi kÕ ho¹ch Khi nhËn ®îc giÊy b¸o cã tõ NHNN chuyÓn vÒ chi nh¸nh h¹ch to¸n. Nî: TK tiÒn göi t¹i NHHH. Cã: TK ®iÒu chuyÓn vèn thanh to¸n kh¸c hÖ thèng. Hµng ngµy, do chi nh¸nh sö dông vèn vît møc kÕ ho¹ch NHCT ViÖt Nam ®· chuyÓn sang tµi kho¶n ®iÒu chuyÓn vèn qu¸ h¹n, khi chuyÓn chi nh¸nh nhËn ®îc chøng tõ ®iÖn tö h¹ch to¸n nh sau: Nî: TK ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch 5191.01xxx Cã: TK ®iÒu chuyÓn vèn qu¸ h¹n 5191.07xxx Khi tµi kho¶n ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch cña chi nh¸nh gióp gi¶m thÊp so víi h¹n møc, NHCT ViÖt Nam h¹ch to¸n gi¶m sè d tµi kho¶n ®iÒu chuyÓn vèn qu¸ h¹n cho chi nh¸nh. Chi nh¸nh nhËn ®îc chøng tõ ®iÖn tö, h¹ch to¸n: Nî: TK ®iÒu chuyÓn vèn qu¸ h¹n 5191.07xxx Cã: TK ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch 5191.01xxx -ViÖc tÝnh l·i vµ göi vèn ®iÒu hoµ do chi nh¸nh NHCT tÝnh vµ h¹ch to¸n chuyÓn vÒ NHCT ViÖt Nam. T¹i NHCT ViÖt Nam nhËn ®îc chuyÓn tiÒn thu l·i vèn ®iÒu hoµ cña chi nh¸nh NHCT th«ng b¸o th× h¹ch to¸n: Nî: TK chi l·i ®iÒu chuyÓn vèn. Cã: TK ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch. Khi nhËn tiÒn tr¶ l·i göi vèn ®iÒu hoµ NHCT ViÖt Nam h¹ch to¸n: Nî: TK ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã: TK thu l·i ®iÒu chuyÓn vèn. 3.5. KiÓm so¸t, ®èi chiÕu trong CT§T 3.5.1. M« h×nh kiÓm so¸t ®èi chiÕu. C¸c chi nh¸nh NHCT sö dông m« h×nh Trung t©m thanh to¸n (1) ng©n hµng c«ng th¬ng a (3) (3) (2) ) ng©n hµng c«ng th¬ng B (1) - NHCT A chuyÓn tiÒn tíi TTTT. (2) - Trung t©m thanh to¸n kiÓm so¸t vµ chuyÓn tiÕp ®i NHCT B (3) - Trung t©m thanh to¸n ®èichiÕu víi NHCT A vµ NHCT B. 3.5.2. Ph¬ng thøc kiÓm so¸t, ®èi chiÕu Tr×nh tù kiÓm so¸t ®èi chiÕu trong TT§T qua m¹ng vi tÝnh cña NHCT ®îc thùc hiÖn theo ph¬ng thøc kiÓm so¸t tËp trung, ®èi chiÕu tËp trung. - C¸c ng©n hµng tham gia vµo hÖ thèng TT§T göi ®iÖn ®èi chiÕu vÒ TTT vµo cuèi ngµy giao dÞch gåm: + C¸c b¶ng kª vÒ c¸c kho¶n chuyÓn tiÒn ®i. + C¸c b¶ng kª vÒ c¸c kho¶n chuyÓn tiÒn ®Õn. -T¹i TTTT sÏ ®èi chiÕu xem cã khíp ®óng víi c¸c ®iÖn chuyÓn tiÒn vÒ trung t©m hay kh«ng. §ång thêi göi cho c¸c ng©n hµng ®ã doanh sè ph¸t sinh bªn nî, bªn cã vµ sè d tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n t¹i thêi ®iÓm giao dÞch cuèi ngµy giao dÞch. - Cuèi ngµy sau khi ®èi chiÕu víi c¸c chi nh¸nh NHCT sè liÖu ph¶i ®îc chuÈn ho¸ nh sau; + Doanh sè chuyÓn ®i trong ngµy gi÷a NHKT vµ trung t©m thanh to¸n ph¶i khíp ®óng víi nhau. + Doanh sè nhËn ®Õn trong ngµy gi÷a ng©n hµng nhËn ®Õn víi trung t©m thanh to¸n ph¶i khíp ®óng víi nhau. + Tæng doanh sè truyÒn ®i trong ngµy víi tæng doanh sè nhËn ®Õn trong ngµy cña hÖ thèng ph¶i b»ng nhau. - Mäi lý do chªnh lÖch ®Òu ph¶i gi¶i quyÕt vµ xö lý tríc khi kho¸ sæ cuèi ngµy. 3.6. §iÒu chØnh sai sãt trong CT§T 3.6.1. §iÒu chØnh t¹i Ng©n hµng khëi ¹o a) Sai sãt ph¸t hiÖn khi thanh to¸n viªn lËp chøng tõ ®iÖn tö, trëng phßng kÕ to¸n cha tÝnh ký hiÖu mËt. Xö lý: Thanh to¸n viªn ®îc phÐp vµ söa ch÷a vµ in l¹i chøng tõ ®óng. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b) NhÇm lÉn ph¸t hiÖn sau khi trëng phßng kÕ to¸n ®· tÝnh ký hiÖu mËt nhng cha quyÕt ®ÞnhchuyÓn ®i. Xö lý: Trêng hîp nµy tuyÖt ®èi kh«ng ®îc söa ch÷a, kh«ng ®îc huû bá v× ch¬ng tr×nh cµi ®Æt tù ®éng nªn khi trëng phßng kÕ to¸n ®· nhÊn nót chÊp nhËn tÝnh ký hiÖu mËt th× chøng tõ lËp tøc ®îc ghi vµo bé nhí ®Ó chuyÓn ®i. MÆc dï sau ®ã chi nh¸nh vµo söa ch÷a hay huû bá th× còng chØ xö lý ®îc phÇn mÒm h¹ch to¸n t¹i chi nh¸nh cßn chøng tõ sai vÉn theo ch¬ng tr×nh tù ®éng chuyÓn ®Õn TTTT vµ ng©n hµng nhËn. Do vËy ph¶i xö lý ®óng theo (c) nh sau: c) Sai sãt ph¸t hiÖn sau khi ®· chuyÓn ®i. - Trêng hîp sai thiÕu + NHKT ph¶i ®iÖn th«ng b¸o ngay vÒ NH nhËn, th«ng b¸o râ chøng tõ chuyÓn thiÕu ®Ó ng©n hµng nhËn xö lý kÞp thêi (th«ng b¸o göi b»ng th tÝn ®iÖn tö ®îc cµi ®Æt trong ch¬ng tr×nh thanh to¸n qua m¹ng m¸y tÝnh cña NHCT ViÖt Nam). + Sau khi ®· ®iÖn tho¹i th«ng b¸o cho ng©n hµng nhËn, NHKT lËp biªn b¶n x¸c ®Þnh nguyªn nh©n, tr¸ch nhiÖm vµ c¨n cø vµo biªnb¶n lËp chuyÓn tiÒn bæ xung sè tiÒn thiÕu chuyÓn tiÕp vÒ NH nhËn. + Trong néi dung cña chuyÓn tiÒn ph¶i ghi râ: (chuyÓn bæ xung theo lÖnh chuyÓn tiÒn sè........ngµy........th¸ng.......n¨m........sè tiÒn ®· chuyÓn...) chuyÓn kÌm biªn b¶n ®· lËp trªn. - Trêng hîp sai thõa: + Ph¸t hiÖn chuyÓn tiÒn thõa: Chi nh¸nh NHKT ph¶i ®iÖn th«ng b¸o (b»ng th tÝn ®iÖn tö) ngay cho ng©n hµng nhËn chuyÓn tiÒn biÕt. + Sau khi göi th«ng b¸o NHKT lËp ngay biªn b¶n x¸c ®Þnh nguyªn nh©n, quy tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n gÊyai lÇm ®ång thêi lËp chuyÓn tiÒn ngîc vÕ thu håi sè tiÒn ®· chuyÓn thõa ®i NH nhËn. VÝ dô: LÏ ra chøng tõ gèc chuyÓn Cã ®i 10.000.000® nhng thanh to¸n viªn ®· lËp chøng tõ ®iÖn tö chuyÓn cã ®i 100.000®. KÕ to¸n trëng khi tÝnh ký hiÖu mËt ®· kh«ng ph¸t hiÖn ra nªn vÉn quyÕt ®Þnh chuyÓn ®i. Chi nh¸nh NHKT ®· h¹ch to¸n: Nî: TK tiÒn göi hoÆc tiÒn vay cña kh¸ch hµng: 100.000.000® Cã: TK ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch: 100.000.000® §· chuyÓn thõa: 90.000®. C¨n cø biªn b¶n chuyÓn tiÒn thõa, NHKT lËp chøng tõ ®iÖn tö chuyÓn ngîc vÕ sè tiÒn ®· chuyÓn thõa ®i ng©n hµng nhËn ®Ó h¹ch to¸n. Nî: TK ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch: 90.000.000® Cã: TK tiÒn göi hoÆc tiÒn vay kh¸ch hµng: 90.000.000® -Trêng hîp sai thõa ®· chuyÓn ®i NH nhËn kh«ng thu håi ®îc chuyÓn tr¶ l¹i kÌm theo c¸c hå s¬ ph¸p lý vµ biªn b¶n nãi râ lý do, NHKT nhËn ®îc ph¶i kiÓm tra ®èi chiÕu víi biªn b¶n chuyÓn tiÒn thõa ®· lËp tríc ®Ó x¸c ®Þnh sè ®· 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thu håi ®îc, sè cßn l¹i cha thu håi (vµ x¸c ®Þnh ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm) ®Ó h¹ch to¸n: Nî: TK ph¶i thu ®øng tªn ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm. Cã: TK ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch. - Trêng hîp sai ngîc vÕ: LÏ ra chuyÓn Nî ®i nhng chi nh¸nh ®· lËp chøng tõ ®iÖn tö chuyÓn Cã ®i NH nhËn. NHKT còng ph¶i ®iÖn b¸o cho NH nhËn chuyÓn tiÒn biÕt (b»ng th tÝn ®iÖn tö trong ch¬ng tr×nh). §ång thêi lËp biªn b¶n nh trêng hîp sai thiÕu vµ sai thõa. Sau ®ã lËp chuyÓn tiÒn ngîc vÕ xö lý tÊt to¸n chuyÓn tiÒn sai (kÌm theo biªn b¶n ®· lËp) vµ chuyÓn tiÒn ®óng ®i b×nh thêng. VÝ dô: LÏ ra chuyÓn Nî: TK ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch Cã: TK thÝch hîp Nhng ®· chuyÓn: Nî: TK thÝch hîp Cã: TK ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch Xö lý: LËp biªn b¶n theo mÉu quy ®Þnh. C¨n cø biªn b¶n lËp chøng tõ ®iÖn tö chuyÓn ®i NH nhËn ®Ó xö lýa bót to¸n sai vµ h¹ch to¸n. Nî: TK ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch Cã: TK thÝch hîp Sau ®ã lËp chøng tõ ®iÖn tö chuyÓn tiÒn ®óng: Nî: TK ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch Cã: TK thÝch hîp T¬ng tù nh vËy víi chuyÓn tiÒn Cã bÞ ngîc vÕ. d) TÊt c¶ c¸c chuyÓn tiÒn sai sãt khi chuyÓn ®i ®Ó NH nhËn xö lý, NHKT ph¶i chuyÓn ®iÖn th«ng b¸o ®i tøc thêi vµ thèng kª theo dâi (« ký hiÖu thèng kª) Khi nhËn ®îc th tra so¸t cña NH nhËn, NHKT ph¶i kiÓm tra vµ tr¶ lêi cho NH nhËn ngay trong ngµy lµm viÖc ®ã kh«ng ®îc chËm trÔ. NÕu do viÖc tr¶ lêi tra so¸t chËm lµm thÊt tho¸t tµi s¶n hay tæn thÊt nµo ®ã NHKT ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm theo luËt ®Þnh. 3.6.2. §iÒu chØnh sai sãt t¹i NH nhËn chuyÓn tiÒn. a) Sai tµi kho¶n Khi nhËn ®îc chuyÓn tiÒn do NHKT chuyÓn ®Õn sai tµi kho¶n hoÆc tªn kh¸ch hµng kh«ng ®óng NH ®iÖn tra so¸t NHKT (qua th tÝn ®iÖn tö) Khi nhËn ®îc tr¶ lêi tra so¸t cña NHKT x¸c nhËn ®óng tªn kh¸ch hµng, x¸c nhËn tµi kho¶n ®óng th× c¨n cø néi dung tr¶ lêi tra so¸t söa TK hoÆc tªn kh¸ch hµng vµo chøng tõ. §Ýnh kÌm ®iÖn tra so¸t vµo chøng tõ vµ h¹ch to¸n cho kh¸ch hµng. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng hîp trong ngµy cha nhËn ®îc tr¶ lêi tra so¸t cña NHKT th× chi nh¸nh h¹ch to¸n: + §èi víi chøng tõ Nî Nî: TK ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch. Cã: TK ®iÒu chuyÓn vèn chê thanh to¸n. HoÆc ®èi víi chøng tõ Cã Nî: TK ®iÒu chuyÓn vèn chê thanh to¸n 191.08xxx Cã: TK 191.01xxx Khi nhËn ®îc tr¶ lêi tra so¸t cña NHKT th× NH nhËn h¹ch to¸n t©t s to¸n TK ®iÒu chuyÓn vèn chê thanh to¸n. Nî: TK ®iÒu chuyÓn vèn chê thanh to¸n 5191.08xxx Cã: TK tiÒn göi cña kh¸ch hµng hoÆc TK thÝch hîp. b). Sai ®Þa chØ: - Khi nhËn chuyÓn tiÒn sai ®Þa chØ NH nhËn h¹ch to¸n chuyÓn tiÒn tr¶ l¹i NHKT. Khi nhËn h¹ch to¸n: Nî: TK 5191.01xxx Cã: TK ®iÒu chuyÓn vèn chê thanh to¸n 5191.08xxx HoÆc ngîc l¹i Khi chuyÓn tr¶ h¹ch to¸n: Nî: TK ®iÒu chuyÓn vèn chê thanh to¸n 5191.08xxx Cã: TK 5191.01xxx HoÆc h¹ch to¸n vµ xö lý ngîc l¹i ®èi víi chøng tõ Nî - Ng©n hµng khëi t¹o chuyÓn sai ®Þa chØ ph¶i chÞu ph¹t chi phÝ chuyÓn tiÒn chân lÇn chuyÓn ®i, chuyÓn l¹i. §ång thêi NHKT ph¶i chÞu tiÒn ph¹t cña kh¸h hµng do chuyÓn tiÒn chËm. NÕu lçi do c¸ nh©n g©y ra th× c¸ nh©n ngêi g©y lçi ph¶i chÞu ph¹t c¸c kho¶n trªn. c). Khi nhËn tiÒn bæ xung chuyÓn tiÒn thiÕu do NHKT chuyÓn tíi, NH nhËn kiÓm so¸t l¹i chøng tõ chuyÓn tiÒn bæ xung. NÕu ®óng Chi nh¸nh h¹ch to¸n tiÕp: Nî: TK 5191.01xxx Cã: TK thÝch hîp HoÆc ngîc l¹i. d). Trêng hîp sai thõa: -NhËn ®îc th«ng b¸o chuyÓn tiÒn thõa cña NHKT tríc khi nhËn chuyÓn tiÒn ®Õn, NH nhËn ®¨ng ký vµo sæ theo dâi ®Ó khi chuyÓn tiÒn ®Õn xö lý kÞp thêi. Khi nhËn chuyÓn tiÒn ®Õn, NH nhËn kiÓm so¸t, ®èi chiÕu víi néi dung th«ng b¸o ®· nhËn ®îc, nÕu ®óng sÏ h¹ch to¸n. Nî: TK ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch 5191.01xxx 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã: TK 5191.08xxx Sau ®ã nhËn ®îc chuyÓn tiÒn xö lý do NHKT chuyÓn ®Õn, NH nhËn h¹ch to¸n: Nî: TK 5191.08xxx Cã: TK 5191.01xxx §ång thêi: Nî: TK 5191.08xxx Sè tiÒn cßn l¹i Cã: TK tiÒn göi hoÆc tiÒn vay kh¸ch hµng (sè ®óng) - Trêng hîp nhËn ®îc th«ng b¸o sau khi ®· h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n cña kh¸ch hµng th× NH khëi t¹o chuyÓn tíi NH nhËn kiÓm so¸t ®óng víi néi dung th«ng b¸o th× h¹ch to¸n. Nî: TK tiÒn göi hoÆc tiÒn vay cña kh¸chhµng. Cã: 5191.01xxx KÌm theo biªn b¶n mua cña NHKT chuyÓn tíi. - Trêng hîp nhËn ®îc th«ng b¸o vµ chuyÓn tiÒn thõa cña NHKT sau khi ®· h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n cña kh¸ch hµng nhng kh¸ch hµng ®· sö dông hÕt tiÒn trªn tµi kho¶n, NH h¹ch to¸n: Nî: TK 5191.08xxx Cã: Kinh tÕ 5191.01xxx §ång thêi b¸o cho kh¸ch hµng ®em tiÒn nép vµo tµi kho¶n ®Ó thanh to¸n. Khi kh¸ch hµng nép tiÒn vµo NH nhËn h¹ch to¸n: Nî: TK tiÒn göi, tiÒn vay cña KH, tiÒn mÆt hoÆc TK thÝch hîp. Cã: TK 5191.08xxx - Trêng hîp kh¸ch hµng kh«ng cßn kh¶ n¨ng thanh to¸n bÞ ph¸ s¶n, gi¶i thÓ... hoÆc lµ kh¸ch v·ng lai ®· ®i mÊt NH nhËn ph¶i phèi hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ c¬ quan ph¸p luËt ®Ó t×m mäi biÖn ph¸p thu håi. Cuèi cïng, sau khi ®· t×m mäi biÖn ph¸p mµ vÉn kh«ng thu håi ®îc hoÆc thu håi cha ®ñ th× NH lËp biªn b¶n ghi ®Çy ®ñ qu¸ tr×nh xö lý thu håi t¹i chi nh¸nh, cã x¸c nhËn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ c¸c c¬ quan ph¸p luËt, chuyÓn tr¶ l¹i NHKT h¹ch to¸n. Nî: TK 5191.01xxx (vÒ ng©n hµng khëi t¹o) Cã: TK 5191.08xxx (sè tiÒn kh«ng thu håi ®îc) e) §èi víi chuyÓn tiÒn ngîc vÕ. NhËn ®îc th«ng b¸o vµ chuyÓn tiÒn Cã ngîc vÕ cña NHKT, NH nhËn h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n ®iÒu chuyÓn vèn chê thanh to¸n. Nî: TK 5191.01xxx Cã: TK 5191.08xxx Khi nhËn chuyÓn tiÒn xö lý cña NHKT chi nh¸nh h¹ch to¸n xö lý bót to¸n ®· chuyÓn ngîc vÕ. Nî: TK 5191.08xxx 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã: TK 5191.01xxx HoÆc ngîc l¹i víi chuyÓn tiÒn Nî ngîc vÕ. Cßn l¹i chøng tõ chuyÓn tiÒn ®óng Chi nh¸nh h¹ch to¸n b×nh thêng nh c¸c chuyÓn tiÒn ®Õn. 3.7. QuyÕt to¸n thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö 3.7.1.QuyÕt to¸n thanh to¸n cuèi ngµy - T¹i Ng©n hµng khëi t¹o + Hµng ngµy ng©n hµng khëi t¹o ph¶i chÊm døt chuyÓn tiÒn ®i ®óng 15h30. + Sau 15h30 NHKT kiÓm tra, kiÓm so¸t c¸c chuyÓn tiÒn ®i trong ngµy, lËp c¸c biÓu thèng kª, b¸o c¸o ngµy theo mÉu biÓu ®· lËp s½n trong ch¬ng tr×nh... chuyÓn vÒ TTTT (nhng cha ®îc lu tr÷). - T¹i ng©n hµng nhËn chuyÓn tiÒn: + Tõ 15h30 NH nhËn ph¶i chê nhËn hÕt chøng tõ ®Õn trong ngµy vµ chñ ®éng liªn l¹c víi TTTT ®Ó nhËn ®Õn chøng tõ cuèi cïng. ChØ khi nµo TTTT th«ng b¸o chi nh¸nh ®· hÕt chøng tõ ®Õn, lóc ®ã chi nh¸nh míi ®îc t¹o file ®èi chiÕu chi tiÕt (Cã thÓ muén do sù cè kü thuËt TTTT sÏ th«ng b¸o cho NH nhËn chuyÓn tiÒn muén ®Ó chñ ®éng xö lý). + Tõ sau khi nhËn chøng tõ cuèi cïng cña NH nhËn h¹ch to¸n néi b¶ng, lËp c¸c b¸o c¸o, biÓu thèng kª... t¹o file ®èi chiÕu chi tiÕt chuyÓn vÒ TTTT. + Chê TTTT h¹ch to¸n vµ xö lý file ®èi chiÕu cña chi nh¸nh ®óng, lóc ®ã chi nh¸nh míi liªn l¹c qua m¹ng ®Ó lÊy m· lu tr÷ ngµy. -T¹i trung t©m thanh to¸n cuèi mçi ngµy sau khi ®èi chiÕu víi c¸c chi phÝ NHCT sè liÖu ph¶i ®îc chuÈn ho¸ nh sau: + Doanh sè chuyÓn ®i trong ngµy gi÷a NHKT vµ TTTT ph¶i khíp ®óng. + Doanh sè nhËn ®Õn trong ngµy gi÷a NH nhËn ®Õn víi TTTT ph¶i khíp ®óng. + Tæng doanh sè chuyÓn ®i trong ngµy víi doanh sè nhËn ®Õn trong ngµy cña toµn hÖ thèng ph¶i b»ng nhau. + Mäi lý do chªnh lÖch ®Òu ph¶i ®îc gi¶i quyÕt vµ xö lý tríc khi kho¸ sæ ngµy. Tríc khi kho¸ sæ kÕ to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö cÇn chó ý: - C¸c tµi kho¶n ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch cã sè d vît h¹n møc ph¶i ®îc xö lý chuyÓn sang tµi kho¶n ®iÒu chuyÓn vèn qu¸ h¹n. - TK ®iÒu chuyÓn vèn ngoµi kÕ ho¹ch, c¸c kho¶n ®iÒu chuyÓn vèn cã thêi h¹n ®· ®Õn h¹n mµ chi nh¸nh NHCT cha hoµn tr¶ còng ph¶i ®îc chuyÓn sang TK ®iÒu chuyÓn vèn qu¸ h¹n. - LËp b¸o c¸o, b¸o biÓu thèng kª, in sæ phô, c©n ®èi ngµy.......theo quy chÕ hiÖn hµnh. 3.7.2. QuyÕt to¸n th¸ng. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChËm nhÊt vµo ngµy 3 th¸ng sau (sau khi chi nh¸nh NHCT ®· hoµn thµnh b¸o c¸o c©n ®èi cña th¸ng tríc) c¸c chi nh¸nh ph¶i nép tËp in b¸o c¸o thanh to¸n ®iÖn tö cña th¸ng ®ã vÒ trung t©m thanh to¸n gåm c¸c mÉu: + B¸o c¸o thanh to¸n ®iÖn tö th¸ng. + Sao kª chi tiÕt tµi kho¶n ®iÒu chuyÓn vèn chê thanh to¸n. + B¸o c¸o thanh to¸n theo c¬ chÕ thanh to¸n cña NHNN. + B¸o c¸o thèng kª. - T¹i Trung t©m thanh to¸n. + Doanh sè ph¸t sinh trong th¸ng, sè d cuèi th¸ng cña tõng tµi kho¶n ®¶m b¶o sù khíp ®óng tuyÖt ®èi víi sè liÖu h¹ch to¸n t¹i TTTT (®èi chiÕu tù ®éng) vµ víi sè liÖu b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n cña chi nh¸nh NHCT. + C¸c tµi kho¶n ®iÒu chuyÓn chê thanh to¸n cña chi nh¸nh NHCT cã sè d ph¶i t×m ra nguyªn nh©n vµ híng dÉn chi nh¸nh NHCT xö lý kÞp thêi. + Tæng hîp c¸c lo¹i b¸o c¸o, b¸o biÓu thèng kª, ®èi chiÕu khíp ®óng víi b¶ng c©n ®èi tæng hîp ®Ó c¬ së cho khèi chØ ®¹o nghiÖp vô. 3.7.3. B¸o c¸o quyÕt to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö n¨m. + C¸c NHKT ph¶i chÊm døt viÖc chuyÓn lÖnh thanh to¸n cuèi cïng ®óng giê quy ®Þnh cña TTTT. Sau ®ã tiÕn hµnh ®èi chiÕu doanh sè thanh to¸n ngµy 31/12 vµ doanh sè th¸ng, doanh sè n¨m víi TTTT. + C¸c NH nhËn chuyÓn tiÒn ph¶i ®îi TTTT th«ng b¸o ®· chuyÓn hÕt lÖnh thanh to¸n ®Õn trong ngµy vµ cho lÖnh kho¸ sæ NH nhËn míi ® îc kho¸ trong th¸ng, doanh sè ®Õn trong th¸ng, doanh sè ®Õn trong n¨m víi TTTT. + T¹i c¸c chi nh¸nh CHCT ph¶i rµ so¸t xö lý tÊt to¸n hÕt sè d trªn tµi kho¶n ®iÒu chuyÓn vèn nhê thanh to¸n, ®iÒu chuyÓn vèn thanh to¸n kh¸c hÖ thèng cuèi ngµy 31/12. + Trung t©m thanh to¸n ph¶i nhËn hÕt c¸c chøng tõ chuyÓn tiÒn ®i vµ chuyÓn hÕt chøng tõ vÒ NH nhËn sau ®ã ®èi chiÕu víi tõng chi nh¸nh. - Doanh sè ®i trong ngµy, trong th¸ng, trong n¨m. - Doanh sè ®Õn trong ngµy, trong th¸ng, trong n¨m. * ChØ khi nµo sè liÖu gi÷a c¸c chi nh¸nh NHCT vµ TTTT khíp ®óng, kh«ng cßn chªnh lÖch vµ: - Tæng doanh sè chuyÓn ®i trong n¨m b»ng tæng doanh sopã nhËn ®Õn trong n¨m cña toµn hÖ thèng NHCT. - Tµi kho¶n ®iÒu chuyÓn vèn chê thanh to¸n, tµi kho¶n vèn thanh to¸n kh¸c hÖ thèng cña toµn hÖ thèng NHCT kh«ng cßn sè d th× lóc ®ã TTTT míi ®îc kho¸ sæ ngµy 31/12 vµ kho¸ sæ n¨m ®Ó lªn c©n ®èi. * ChËm nhÊt ngµy 03/01 ®Çu n¨m c¸c chi nh¸nh ph¶i chuyÓn tËp tin b¸o c¸o thanh to¸n ®iÖn tö vÒ TTTT kÌm theo. 20
- Xem thêm -