Tài liệu Tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở Công ty 20 - Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 61301 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m võa qua xu thÕ quèc tÕ ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi lµ mét xu thÕ kh¸ch quan ®ang diÔn ra mang tÝnh chÊt toµn cÇu mµ kh«ng mét quèc gia nµo, mét doanh nghiÖp nµo l¹i kh«ng tÝnh ®Õn chiÕn lîc ph¸t triÓn cña m×nh. Xu thÕ nµy võa t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c quèc gia c¸c doanh nghiÖp cã c¬ héi ph¸t triÓn m¹nh mÏ ®ång thêi nã còng ®em l¹i nh÷ng th¸ch thøc to lín vÒ sù c¹nh tranh, kh¶ n¨ng thu hót thÞ trêng. V× vËy ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®æi míi c¸ch thøc lµm viÖc, ph¶i quan t©m ®Õn tÊt c¶ c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cho doanh nghiÖp, hoµn thµnh nhiÖm vô víi Ng©n s¸ch Nhµ níc, n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung, nguyªn vËt liÖu thêng chiÕm mét tû träng lín trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt, chØ cÇn mét sù biÕn ®éng nhá vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô còng ¶nh hëng ®Õn gi¸ thµnh. V× vËy viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ nguyªn vËt liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc diÔn ra mét c¸ch liªn tôc gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng lµ mét vÊn ®Ò cÊp thiÕt vµ ®îc nhiÒu doanh nghiÖp quan t©m. NhËn thøc ®îc vai trß quan träng cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nªn trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty 20 - Tæng côc HËu cÇn - Bé Quèc phßng, qua t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c cña C«ng ty em ®· ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi: "Tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty 20 - Tæng côc HËu cÇn - Bé Quèc phßng" ®Ó t×m ra nh÷ng mÆt m¹nh, mÆt tån t¹i ®ång thêi ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn nh»m kh¾c phôc, gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty 20 - TCHC - BQP. B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô gåm nh÷ng néi dung chÝnh sau: PhÇn 1: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ tæ chøc kÕ to¸n cña C«ng ty 20 PhÇn 2: T×nh h×nh thùc tÕ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty 20. PhÇn 3: C«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty 20 §µm ThÞ Kim Oanh 1 B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô PhÇn 1 C¸c vÊn ®Ò chung vÒ tæ chøc kÕ to¸n cña C«ng ty 20 1.1. §Æc ®iÓm chung vÒ C«ng ty 20 C«ng ty 20 lµ doanh nghiÖp Nhµ níc trùc thuéc TCHC - BQP. Tªn giao dÞch: C«ng ty 20 Tªn giao dÞch quèc tÕ; GRAMIT - TEXTILE - COMPANY - No 20 (viÕt t¾t lµ GATECONO 20) Gi¸m ®èc C«ng ty: Chu §×nh Quý §Þa chØ: 35 Phan §×nh Giãt - Thanh Xu©n - Hµ Néi. GiÊy phÐp kinh doanh sè: 110965 Sè hiÖu tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng Th¬ng m¹i cæ phÇn Qu©n ®éi lµ: 3611.01.0144.01 C«ng Ty 20 – Tæng côc HËu cÇn – Bé quèc phßng lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ra ®êi sím nhÊt cña ngµnh hËu cÇn qu©n ®éi. 40 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh cña C«ng Ty g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ngµnh hËu cÇn nãi riªng vµ nªn c«ng nghiÖp quèc phßng cña ®Êt níc ta nãi chung. C«ng Ty ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 467/Q§ - QP ngµy 4/8/1993 vµ quyÕt ®Þnh sè 119/ §M - DN ngµy 13/3/1996 cña v¨n phßng chÝnh phñ. NhiÖm vô cña C«ng ty lµ: - S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm quèc phßng, chñ yÕu lµ hµng dÖt may theo kÕ ho¹ch hµng n¨m vµ dµi h¹n cña Tæng côc HËu cÇn – Bé quèc phßng. - S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng dÖt may phôc vô cho nhu cÇu tiªu thô trong níc vµ tham gia xuÊt khÈu. - XuÊt nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm, vËt t, thiÕt bÞ, phôc vô cho s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng thuéc ngµnh may dÖt cña c«ng ty. 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty Bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty 20 ®îc tæ chøc phï hîp víi h×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n kiÓu tËp trung. HiÖn nay cã ®éi ngò kÕ to¸n lµm viÖc t¹i phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty gåm 8 ngêi phô tr¸ch. Phßng tµi chÝnh chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña kÕ to¸n. KÕ to¸n trëng Trëng phßng tæ chøc TC-KT S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty 20 KÕ to¸n KÕ to¸n KÕ to¸n l KÕ to¸n KÕ to¸n tæng hîp TSC§ vµ ¬ng CFSX vµ tiªu thô (phã XDCB BHXH gi¸ thµnh vµ CN phßng) (Trî lý) thuÕ s¶n phÈm 2 §µm ThÞ Kim Oanh KÕ to¸n TM,NH kÕ to¸n thanh to¸n Thñ quü KÕ to¸n NVL B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô NhiÖm vô cña bé m¸y kÕ to¸n ®îc ph©n c«ng nh sau: - Trëng phßng KÕ to¸n (KÕ to¸n trëng): chÞu tr¸ch nhiÖm ph©n c«ng nhiÖm vô, c«ng viÖc cho c¸c nh©n viªn, phô tr¸ch tæng hîp vÒ c«ng viÖc cña m×nh. - KÕ to¸n tæng hîp (Phã phßng): chÞu tr¸ch nhiÖm ghi sæ nhËt ký chung cña C«ng ty, lu tr÷ toµn bé chøng tõ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕ to¸n cña C«ng ty theo quý, n¨m lËp chøng tõ h¹ch to¸n cña C«ng ty, kÕ to¸n tæng hîp toµn c«ng ty. KiÓm tra chÝnh x¸c cña tõng ®¬n vÞ néi bé. Tr×nh kÕ to¸n trëng cña C«ng ty ph¬ng ¸n xö lý sè liÖu tríc khi tæng hîp toµn C«ng ty, lËp vµ lu tr÷ sæ NKC, sæ c¸i tµi kho¶n vµ sæ kÕ to¸n kh¸c. - KÕ to¸n TSC§ vµ XDCB (Trî lý): cã nhiÖm vô lËp sæ theo dâi lu tr÷ chøng tõ t¨ng gi¶m TSC§ híng dÉn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n TSC§ trong trêng hîp ®iÒu chuyÓn néi bé C«ng ty. LËp b¸o c¸o chi tiÕt, tæng hîp t¨ng gi¶m TSC§ phèi hîp cïng c¸c phßng ban vµ c¸c bé phËn cã liªn quan lµm thñ tôc thanh to¸n TSC§ ®· khÊu hao hÕt, quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång mua b¸n thiÕt bÞ m¸y mãc. - KÕ to¸n tiÒn l¬ng - BHXH: Thùc hiÖn tÝnh to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. Thanh to¸n víi c¬ quan b¶o hiÓm cÊp trªn. - KÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: cã nhiÖm vô theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, theo dÜ nguyªn liÖu s¶n xuÊt ra ®Ó s¶n xuÊt, gia c«ng. - KÕ to¸n thµnh phÈm: Theo dâi h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, nhËp xuÊt tån trong kú h¹ch to¸n to¸n, tÝnh to¸n ph©n bæ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng trong kú. Theo dâi h¹ch to¸n thµnh phÈm nhËp xuÊt tån kho, ®«n ®èc c«ng nî cña kh¸ch hµng. - KÕ to¸n tiÒn mÆt tiÒn göi ng©n hµng, kÕ to¸n thanh to¸n: Cã nhiÖm vô hµng ngµy viÕt phiÕu thu, phiÕu chi, cuèi ngµy ®èi chiÕu víi thñ quü, kiÓm kª quü vµ theo dâi nî, tham gia lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n. §ång thêi cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch tiÒn mÆt hµng th¸ng, hµng quý, hµng n¨m göi tíi c¸c ng©n hµng C«ng ty cã tµi kho¶n, chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra sè d tiÒn göi, tiÒn vay cho kÕ to¸n trëng vµ Gi¸m ®èc C«ng ty. §µm ThÞ Kim Oanh 3 B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô - Thñ quü: Cã nhiÖm vô thu chi c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh trong ngµy Nh÷ng ngêi trong phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vô kh¸c nhau khi mét thµnh viªn gÆp khã kh¨n th× sÏ ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh trong l·nh ®¹o vµ c¸c thµnh viªn kh¸c. 1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty HiÖn nay, C«ng ty 20 ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung. §Æc trng c¬ b¶n cña h×nh thøc nµy lµ tÊt c¶ nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh ®Òu ®îc ghi vµo sæ nhËt ký chung theo tr×nh tù thêi gian ph¸t sinh vµ ®Þnh kho¶n kÕ to¸n cña nghiÖp vô ph¸t sinh ®ã, sau ®ã lÊy sè liÖu trªn sæ nhËt ký chung ®Ó ghi sæ c¸i theo tõng nghiÖp vô ph¸t sinh. §µm ThÞ Kim Oanh 4 B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chung Chøng tõ gèc PNK, PXK NhËt ký ®Æc biÖt NhËt ký chung Sæ kÕ to¸n chi tiÕt TK152 Sæ c¸i TK 152 B¶ng tæng hîp chi tiÕt vËt liÖu B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Ghi hµng ngµy Ghi ®Þnh kú hoÆc cuèi th¸ng §èi chiÕu B¸o c¸o tµi chÝnh 1.4. C¸c chÕ ®é vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty C«ng ty 20 lµ mét ®¬n vÞ Quèc phßng víi nhiÖm vô vµ ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu lµ may ®o qu©n trang qu©n phôc cho c¸n bé chiÕn sÜ trung vµ cao cÊp trong qu©n ®éi nªn c«ng t¸c cã nh÷ng nÐt ®Æc thï riªng. Tríc hÕt, nguån vèn chñ yÕu lµ tõ ng©n s¸ch Nhµ níc. Hµng n¨m C«ng ty cã nhiÖm vô hoµn thµnh chØ tiªu trªn giao vµ nÕu cã sù thay ®æi trong chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ níc còng nh vÒ gi¸ c¸c lo¹i vËt t ®Çu vµo, l¬ng cho c¸n bé - CNV th× ®Òu ph¶i rµ so¸t l¹i tÊt c¶ ®Þnh møc cña s¶n phÈm ®Ó tæng hîp, tÝnh to¸n vµ x©y dùng l¹i gi¸ thµnh (Z) thanh quyÕt to¸n víi trªn. S¶n phÈm hoµn thµnh cung cÊp cho qu©n ®éi. Cuèi n¨m, lªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n sau ®ã thanh to¸n víi trªn. TÊt c¶ s¶n phÈm ®îc thanh quyÕt to¸n xong víi cÊp trªn ®Òu ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc vµ Bé Quèc phßng theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh hiÖn hµnh. TiÒn l¬ng cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®îc tÝnh theo hÖ sè l¬ng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc víi møc l¬ng tèi thiÓu hiÖn nay lµ 350.000® - ®¬n vÞ tÝnh: VN§. - HÖ thèng sæ kÕ to¸n cña C«ng ty ®ang ¸p dông gåm: + Sæ kÕ to¸n tæng hîp: Sæ nhËt ký chung, c¸c sæ nhËt ký chuyªn dïng (sæ nhËt ký thu tiÒn, sæ nhËt ký mua hµng, sæ nhËt ký b¸n hµng) vµ c¸c sæ c¸i tµi kho¶n. §µm ThÞ Kim Oanh 5 B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô + Sæ kÕ to¸n chi tiÕt, sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n gåm tµi kho¶n 152, 155… Tr×nh tù ghi sæ: Hµng ngµy khi cã nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh c¨n cø vµo chøng tõ hîp ph¸p hîp lÖ, lËp ®Þnh kho¶n kÕ to¸n ghi vµo sæ nhËt ký chung theo thø tù thêi gian, råi tõ sæ nhËt ký chung ghi vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. C¸c nghiÖp vô liªn quan cuèi th¸ng tõ sæ nhËt ký chuyªn dïng ghi vµo c¸c sæ c¸i chøng tõ cÇn h¹ch to¸n chi tiÕt ngoµi viÖc ghi sæ vµo nhËt ký chung hoÆc nhËt ký chuyªn dïng, ®ång thêi ®îc ghi vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt. Cuèi th¸ng lËp b¶ng b¸o c¸o tæng hîp sè liÖu chi tiÕt tõ c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt. + C¨n cø vµo sæ c¸i lËp b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh. + Sau khi ®· kiÓm tra ®èi chiÕu víi sè liÖu ghi trªn sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt ®îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. Phßng kÕ to¸n chÞu sù chØ ®¹o chung cña Gi¸m ®èc vµ chÞu sù chØ ®¹o nghiÖp vô cña kÕ to¸n trëng. §Ó qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty cã hiÖu qu¶ th× phßng KÕ to¸n ph¶i cã liªn quan mËt thiÕt víi c¸c phßng ban ®Ó phèi hîp cïng nhau lµm tèt nhiÖm vô. §µm ThÞ Kim Oanh 6 B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô PhÇn II tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty 20 2.1. §Æc ®iÓm chung vÒ nguyªn vËt liÖu sö dông t¹i C«ng ty Nguyªn vËt liÖu lµ ®èi tîng lao ®éng ®· ®îc thay ®æi do lao ®éng cã Ých cña con ngêi t¸c ®éng vß nã lµ tµi s¶n dù tr÷ thuéc lo¹i tµi s¶n lu ®éng. Nguyªn liÖu, vËt liÖu lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (t liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng, søc lao ®éng) lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh lªn thùc thÓ s¶n phÈm. Trong mçi chu kú s¶n xuÊt, vËt liÖu kh«ng ngõng chuyÓn ho¸, biÕn ®æi c¶ vÒ mÆt hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ: VÒ mÆt hiÖn vËt, vËt liÖu chØ tham gia mét lÇn vµo chu kú s¶n xuÊt, khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu ®îc tiªu dïng toµn bé vµ díi t¸c ®éng cña lao ®éng vËt liÖu kh«ng gi÷ nguyªn h×nh th¸i ban ®Çu; VÒ mÆt gi¸ trÞ, gi¸ trÞ cña nguyªn vËt liÖu ®îc chuyÓn dÞch toµn bé mét lÇn vµo gi¸ trÞ cña s¶n phÈm míi t¹o ra. XÐt vÒ mÆt vèn: Nguyªn vËt liÖu lµ thµnh phÇn quan träng cña vèn lao ®éng trong doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ vèn dù tr÷. Do vËy, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, cÇn t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn cña nguyªn vËt liÖu (còng chÝnh lµ t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn cña vèn lu ®éng) tõ ®ã t¹o ra hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu thêng chiÕm tû träng lín trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm. Do vËy nÕu cã sù biÕn ®éng nhá vÒ nguyªn vËt liÖu th× còng ¶nh hëng ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm, chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu cao hay thÊp quyÕt ®Þnh trùc tiÕp ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. V× vËy tiÕt kiÖm vµ sö dông nguyªn vËt liÖu mét c¸ch hîp lý ®Ó gi¶m møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu cho s¶n phÈm, c¶i tiÕn ®Þnh møc tiªu hao vµ ®Þnh møc dù tr÷ vËt liÖu lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm nªu trªn cã thÓ thÊy nguyªn liÖu, vËt liÖu cã vai trß rÊt quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu. XuÊt ph¸t tõ vÞ trÝ vai trß cña kÕ to¸n trong qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý nguyªn vËt liÖu cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt. §Ó ®¸p øng ®îc yªu cÇu qu¶n lý vÒ nguyªn vËt liÖu, kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp cÇn thùc hiÖn tèt nh÷ng nhiÖm vô sau: Thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i vËt liÖu phï hîp víi c¸c nguyªn t¾c yªu cÇu qu¶n lý thèng nhÊt cña Nhµ níc vµ yªu cÇu qu¶n trÞ doanh nghiÖp. §µm ThÞ Kim Oanh 7 B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô Tæ chøc chøng tõ, hÖ thèng tµi kho¶n vµ hÖ thèng sæ phï hîp víi ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho ¸p dông trong doanh nghiÖp ®Ó ghi chÐp, ph¶n ¸nh tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh thu mua, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n; tÝnh ®îc gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu nhËp kho. KiÓm tra ®«n ®èc thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu mua nh»m ®¸p øng kÞp thêi cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é h¹ch to¸n ban ®Çu vÒ nguyªn vËt liÖu tõ kh©u lËp chøng tõ, lu©n chuyÓn chøng tõ ®Õn më sæ kÕ to¸n chi tiÕt. Theo dâi chÆt chÏ s¸t sao viÖc chÊp hµnh chÕ ®é b¶o qu¶n, dù tr÷, sö dông nguyªn vËt liÖu. Ph¸t hiÖn ng¨n ngõa t×nh tr¹ng thiÕu hôt, mÊt m¸t hoÆc vËt liÖu kÐm phÈm chÊt, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p xö lý nguyªn vËt liÖu trong tr êng hîp thõa, thiÕu, ø ®äng, kÐm phÈm chÊt… TÝnh to¸n ®óng sè l îng nguyªn vËt liÖu ®· tiªu hao thùc tÕ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, cuèi kú tiÕn hµnh ph©n bæ gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu ®· tiªu hao ®óng víi ®èi tîng sö dông. §Þnh kú tham gia kiÓm kª vµ tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ l¹i nguyªn vËt liÖu theo chÕ ®é quy ®Þnh, tiÕn hµnh lËp b¸o c¸o tæng hîp vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nguyªn vËt liÖu phôc vô cho c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch thu mua, dù tr÷ nguyªn vËt liÖu sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt. S¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty 20 lµ c¸c lo¹i qu©n trang, qu©n nhu phôc vô qu©n ®éi nh c¸c lo¹i quÇn ¸o, mò, tÊt, phï cÊp hiÖu… Ngoµi ra C«ng ty cßn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm kh¸c theo hîp ®ång nh kh¨n mÆt, tÊt… vµ gia c«ng xuÊt khÈu. Do ®Æc ®iÓm s¶n phÈm cña C«ng ty ®a d¹ng phong phó vÒ chñng lo¹i, kÝch cì, quy c¸ch kh¸c nhau nh c¸c lo¹i v¶i (v¶i phin pªc«, v¶i méc, v¶i katª…) c¸c lo¹i khuy (khuy 15 ly, khuy 20 ly…) Trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt cÊu thµnh lªn gi¸ th¸nhp cña C«ng ty th× chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng rÊt lín ®Æc biÖt lµ nguyªn vËt liÖu chÝnh. V× vËy khi cã sù biÕn ®éng nhá vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu th× sÏ lµm cho tæng chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n xuÊt cã sù biÕn ®æi theo. ViÖc dù tr÷ nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty lµ kh«ng nhiÒu. §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cña C«ng ty tr¸nh ®îc t×nh tr¹ng ø ®äng vèn, gióp cho viÖc sö dông vèn linh ho¹t h¬n. Së dÜ c«ng ty dù tr÷ kh«ng nhiÒu nhng vÉn æn ®Þnh ®¸p øng ®ñ nhu cÇu nguyªn vËt liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kh«ng lµm gi¸n ®o¹n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ do C«ng ty cã mét sè ®¬n vÞ ®îc chØ ®Þnh cung cÊp nguyªn vËt liÖu chñ yÕu, thêng xuyªn æn ®Þnh nh C«ng ty 28, dÖt Hµ Néi, dÖt Hµ Nam… Ngoµi nhng ®¬n vÞ ®îc chØ ®Þnh cung cÊp nguyªn vËt liÖu C«ng ty cßn cã quan hÖ mua b¸n víi mét sè b¹n hµng kh¸c. Th«ng thêng nh÷ng l« hµng lín th× c«ng ty tæ chøc ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ mua nguyªn vËt liÖu §µm ThÞ Kim Oanh 8 B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô víi c¸c nhµ m¸y. C«ng ty, xÝ nghiÖp hoÆc tæ chøc th¬ng m¹i nhËp nguyªn vËt liÖu tõ níc ngoµi vÒ. Cßn ®èi víi c¸c l« hµng nhá kh«ng ®ßi hái chÊt lîng vµ sè lîng nguyªn vËt liÖu nhiÒu mµ l¹i cã s½n trªn thÞ trêng th× tríc khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt C«ng ty sÏ mua ngoµi thÞ trêng tù nhiªn. Do ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt s¶n xuÊt mµ nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty lµ c¸c lo¹i v¶i vµ c¸c phô liÖu may mÆc cho nªn kh«ng g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c b¶o qu¶n nhng ®ßi hái c«ng t¸c b¶o qu¶n còng ph¶i tiÕn hµnh tèt ch¼ng h¹n v¶i ®Ó trong kho ph¶i ®îc gi÷ ë ®é Èm phï hîp tr¸nh bÞ Èm mèc, môc nhñn, mèi mät… NhiÖm vô s¶n xuÊt cña C«ng ty ngµy cµng ®îc më réng do quy m« s¶n xuÊt cña c«ng ty hiÖn nay ®· më réng rÊt nhiÒu vµ xu híng ngµy cµng më réng h¬n n÷a. Ngoµi ký kÕt hîp ®ång may qu©n trang quan nhu víi Tæng côc HËu CÇn - Bé Quèc phßng, C«ng ty cßn më réng ký kÕt hîp ®ång s¶n xuÊt trong níc vµ xuÊt khÈu. §èi víi nh÷ng mÆt hµng may hîp ®ång víi Tæng côc HËu cÇn - Bé Quèc phßng vµ hµng may hîp ®ång phôc vô néi ®Þa th× C«ng ty ph¶i lo kh©u ®Çu vµo tÝnh to¸n lªn kÕ ho¹ch cung øng vËt t, mua s¾m nguyªn vËt liÖu theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. §èi víi hµng gia c«ng th× nguyªn vËt liÖu chÝnh do bªn yªu cÇu gia c«ng cung cÊp. C«ng ty chØ theo dâi phÇn sè lîng vµ nguyªn vËt liÖu phô gia. V× vËy hiÖn nay C«ng ty ph¶i më sæ theo dâi riªng phÇn vËt liÖu gia c«ng. 2.1.1. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu Nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty bao gåm nhiÒu lo¹i, nhiÒu thø kh¸c nhau vÒ c«ng dông phÈm chÊt, chÊt lîng… §Ó phôc vô cã hiÖu qu¶ cho yªu cÇu qu¶n lý vµ h¹ch to¸n còng nh h¹ch to¸n nh nguyªn vËt liÖu, kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu tiÕn hµnh ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu theo nh÷ng tiªu thøc nhÊt ®Þnh. C¨n cø vµo yªu cÇu qu¶n lý, néi dung kinh tÕ vµ c«ng dông cña nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, toµn bé nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty 20 ®îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh: lµ ®èi tîng lao ®éng chñ yÕu cña C«ng ty, lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh lªn thùc thÓ s¶n phÈm bao gåm v¶i c¸c lo¹i nh: V¶i méc, Gaba®in r»n ri, katª méc, katª kÎ… sè l îng, chñng lo¹i v¶i rÊt phong phó víi c¸c mµu s¾c kh¸c nhau. - VËt liÖu phô: lµ ®èi tîng lao ®éng kh«ng cÊu thµnh lªn thùc thÓ s¶n phÈm nhng nã cã t¸c dông nhÊt ®Þnh vµ cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc tiÕn hµnh b×nh thêng bao gåm: v¶i lãt, khuy, nh·n cì sè, kho¸… vËt liÖu phô ®îc kÕt hîp víi vËt liÖu chÝnh ®Ó hoµn thiÖn s¶n phÈm. §µm ThÞ Kim Oanh 9 B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô - Phô tïng thay thÕ: gåm c¸c phô tïng chi tiÕt dÔ thay thÕ, söa ch÷a nh: d©y curoa m¸y kh©u, kim m¸y kh©u, má vÞt… - PhÕ liÖu: lµ c¸c lo¹i vËt liÖu ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm phÕ liÖu chñ yÕu cña C«ng ty lµ v¶i vôn c¸c lo¹i. - VËt liÖu kh¸c Nhiªn liÖu: lµ lo¹i vËt liÖu cã t¸c dông cung cÊp nhiÖt lîng cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh: x¨ng, dÇu diezen, than… VËt liÖu kh¸c: nh chæi, b¨ng dÝnh, bao b×… Danh ®iÓm VL 1521 15211 15212 15213 15214 15215 ...... 1522 15221 15222 15223 15224 15225 ....... 1523 15231 15232 15233 ...... 1524 15241 15242 15243 15244 15245 ...... 1525 15251 15252 15253 15254 ..... Tªn vËt liÖu VËt liÖu chÝnh V¶i Gaba®in len rªu néi K1,5 V¶i Gaba®in len vµng K1,5 V¶i Bay tr¾ng K1,5 V¶i Katª méc K1,2 V¶i Kaki be 2520 K 1,15 Nguyªn vËt liÖu phô ChØ T407-40/2-5000m/c Khuy ®en 20 ly §Öm vai ¸o s¬ mi Chun 3cm Ken nót Nhiªn liÖu X¨ng MOGA 92 X¨ng MOGA 83 DÇu Diegen §¬n vÞ Ghi chó m m m m m m Cuén C¸i §«i M §«i lÝt lÝt lÝt Phô tïng thay thÕ Kim m¸y dÖt Platin (J¾c) 72K Má chØ HS 31053 D©y kÐo go dµi Vßng bi UK- 290 C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i Bao b× Tói PE 30x40 Tói x¸ch tay c«ng ty Tói PE 40x60 Tói PE ®ùng hµng LL C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i §µm ThÞ Kim Oanh 10 B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô §µm ThÞ Kim Oanh 11 B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô 2.1.2. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu lµ viÖc dïng thíc ®o tiÒn tÖ ®Ó tÝnh to¸n x¸c ®Þnh gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vµ trung thùc. §Ó ®¸p øng nhiÖm vô s¶n xuÊt, t¹i C«ng ty 20 c¸c nghiÖp vô nhËp, xuÊt nguyªn vËt liÖu diÔn ra thêng xuyªn, gi¸ cña nguyªn vËt liÖu trong mçi lÇn nhËp lµ kh¸c nhau. ViÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng lµ rÊt cÇn thiÕt. V× vËy C«ng ty ®· sö dông gi¸ thùc tÕ ®Ó ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu vµ ®îc tiÕn hµnh nh sau: a) §èi víi nguyªn vËt liÖu nhËp kho: bao gåm c¶ vËt liÖu mua ngoµi vµ vËt liÖu C«ng ty tù gia c«ng chÕ biÕn. - Víi vËt liÖu mua ngoµi: C«ng ty mua nguyªn vËt liÖu víi ph¬ng thøc nhËn t¹i kho cña C«ng ty. §èi víi nguyªn vËt liÖu mua cña ®¬n vÞ nép thuÕ GTGT (gi¸ trÞ gia t¨ng) theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ th× gi¸ vËt liÖu thùc tÕ nhËp kho cña C«ng ty bao gåm: gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n kh«ng tÝnh ®Õn thuÕ GTGT + chi phÝ thu mua, vËn chuyÓn, bèc dì… tõ n¬i mua vÒ ®Õn C«ng ty. §èi víi nguyªn vËt liÖu mua cña ®¬n vÞ nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp th× gi¸ vËt liÖu thùc tÕ nhËp kho cña C«ng ty bao gåm: Gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n cã c¶ thuÕ GTGT + chi phÝ thu mua, vËn chuyÓn, bèc dì… tõ n¬i mua vÒ ®Õn C«ng ty. - Víi vËt liÖu do C«ng ty tù gia c«ng chÕ biÕn th× trÞ gi¸ thùc tÕ nhËp kho vËt liÖu lµ gi¸ thùc tÕ cña hiÖn vËt xuÊt gia c«ng chÕ biÕn + chi phÝ nh©n c«ng vµ c¸c chi phÝ kh¸c. VD1.Theo Ho¸ ®¬n GTGT Sè 012628 Ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2006 Cty mua V¶i Bay tr¾ng cña Cty CP Hakatech Hµ Néi, sè tiÒn cha cã thuÕ GTGT lµ: 3.168.000 ®ång, thuÕ GTGT 10%. Cty mua v¶i vÒ ®Ó s¶n xuÊt cho s¶n phÈm chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña v¶i nhËp kho = 3.168.000 ®ång. VD2.Theo Ho¸ ®¬n GTGT Sè 012628 Ngµy 25 th¸ng 04 n¨m 2006 Cty mua §Öm vai ¸o s¬ mi cña Cty DÖt may Hµ Néi, sè tiÒn cha cã thuÕ GTGT lµ: 1.946.000 ®ång, thuÕ GTGT 10%, Tæng sè tiÒn ph¶i thanh to¸n lµ : 2.140.600 ®ång. Cty mua §Öm vai ¸o s¬ mi vÒ ®Ó dïng cho s¶n phÈm kh«ng chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña §Öm vai ¸o s¬ mi nhËp kho = 2.140.600 ®ång. §µm ThÞ Kim Oanh 12 B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô b) §èi víi phÕ liÖu thu håi: Gi¸ thùc tÕ cña phÕ liÖu thu håi thêng do Gi¸m ®èc C«ng ty quyÕt ®Þnh. c) §èi víi vËt liÖu xuÊt kho: do gi¸ cña nguyªn vËt liÖu trong mçi lÇn nhËp cã sù thay ®æi, ®Ó ph¶n ¸nh theo dâi ®îc chÆt chÏ, phï hîp khi xuÊt kho nguyªn vËt liÖu kÕ to¸n tÝnh to¸n thùc tÕ nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p ®¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn tríc mçi lÇn xuÊt. Theo ph¬ng ph¸p nµy kÕ to¸n tiÕn hµnh thùc hiÖn nh sau: Tríc mçi lÇn xuÊt kÕ to¸n tÝnh tæng gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu tån ®Çu kú (nÕu cã) vµ tæng gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu nhËp trong kú nhng tríc lÇn ®ã råi chia ra tæng sè lîng nguyªn vËt liÖu tån ®Çu kú vµ sè lîng nguyªn vËt liÖu nhËp trong kú tríc lÇn xuÊt ®ã sÏ ®îc ®¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn. LÊy ®¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn nh©n víi sè lîng nguyªn vËt liÖu xuÊt kho lÇn ®ã sÏ ®îc trÞ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu xuÊt. NÕu lÇn xuÊt ®ã kh«ng xuÊt hÕt sè lîng tån ®Çu kú vµ nhËp tríc lÇn xuÊt ®ã th× sè d cßn l¹i nh tån ®Ó thùc hiÖn tÝnh ®¬n gi¸ xuÊt cho lÇn sau. Nh÷ng lÇn xuÊt sau tÝnh t¬ng tù nh lÇn xuÊt tríc. ViÖc ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy cho phÐp theo dâi ®îc c¶ sè lîng vµ gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu ngay sau mçi lÇn xuÊt kho mµ kh«ng ph¶i ®îi ®Õn cuèi kú h¹ch to¸n míi tÝnh gi¸ ®îc. MÆc dï c«ng ty tiÕn hµnh h¹ch to¸n theo th¸ng nhng c«ng ty l¹i tÝnh ®¬n gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n gia quyÒn sau mçi lÇn xuÊt ®Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. ViÖc tÝnh to¸n gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho ®îc thùc hiÖn trªn sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ®èi víi tõng thø theo ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh tù ®éng. Theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn th× gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho ®îc tÝnh nh sau: = x TrÞ gi¸ thùc tÕ TrÞ gi¸ thùc tÕ NVL + §¬n gi¸ thùc NVL tån ®Çuk ú tån trong kú = tÕ b×nh qu©n Sè lîng NVL Sè lîng NVL + tån ®Çu kú nhËp trong kú VD.TÝnh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho v¶i Gaba®in len rªu néi - khæ 1,5 Tån ®Çu th¸ng: sè lîng 8.102,8m Ngµy 07/06 xuÊt: sè lîng 1600m Tæng tiÒn 600.415.160 Ngµy 08/06 xuÊt: sè lîng 800m Ngµy 10/06 xuÊt: sè lîng 6400 m TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho ®îc tÝnh nh sau: TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho ngµy 06/06 §µm ThÞ Kim Oanh 13 B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô §¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn (G) G= 600.415.160 = 74.099,7 8102,8 TrÞ gi¸ thùc tÕ v¶i xuÊt kho 07/06 lµ: 1600 x 74.099,7 = 118.599.520 TrÞ gi¸ thùc tÕ v¶i xuÊt kho 08/06 lµ: 800x 74.099,7 = 59.279.760 TrÞ gi¸ thùc tÕ v¶i xuÊt kho 10/06 lµ: 6400x74.099,7 = 474.238.080 TrÞ gi¸ thùc tÕ v¶i Gaba®in len rªu néi khæ 1,5 xuÊt kho ngµy 07/06 lµ §¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn G= 600.415.160 + 118 .599.520 + 59.279.760 + 474.238.080 8.102,8 + 1.600 + 800 + 6.400 Cuèi kú h¹ch to¸n tiÕn hµnh céng gi¸ thùc tÕ cña tÊt c¶ c¸c vËt liÖu xuÊt kho ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ toµn bé vËt liÖu xuÊt kho trong kú. Khi gi¸ c¶ trªn thÞ tr êng biÕn ®éng qu¸ lín th× c«ng ty ®¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu tån kho trªn c¬ së gi¸ thÞ trêng. C¨n cø vµo gi¸ vËt liÖu ®· ®¸nh gi¸ l¹i ®Ó tÝnh gi¸ xuÊt kho cho kú sau nhng thêng c«ng ty chØ ®¸nh gi¸ l¹i vµo cuèi n¨m. 2.2. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty 2.2.1. Chøng tõ sö dông: Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc nhËp, xuÊt nguyªn vËt liÖu ®Òu ph¶i ®îc lËp chøng tõ kÕ to¸n mét c¸ch kÞp thêi, ®Çy ®ñ, thèng nhÊt, chÝnh x¸c theo ®óng chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu vÒ vËt liÖu ®· ®îc Nhµ níc quy ®Þnh. Theo "HÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp" híng dÉn vÒ chøng tõ kÕ to¸n ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141-TC/Q§/C§KT ngµy 01/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh viÖc h¹ch to¸n vËt liÖu sö dông c¸c chøng tõ kÕ to¸n. PhiÕu nhËp kho (mÉu sè 01-VT) PhiÕu xuÊt kho (mÉu sè 02 - VT) PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé (mÉu sè 03-VT) PhiÕu xuÊt vËt t theo h¹n møc (mÉu sè 04-VT) PhiÕu b¸o vËt t cßn l¹i cuèi kú (mÉu sè 07-VT) Biªn b¶n kiÓm kª vËt t, s¶n phÈm hµng ho¸ (mÉu sè 08-VT) Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho (mÉu sè 08-BH) Ho¸ ®¬n cíc phÝ vËn chuyÓn (mÉu sè 03-BH) §µm ThÞ Kim Oanh 14 B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô C¸c chøng tõ kÕ to¸n thèng nhÊt b¾t buéc doanh nghiÖp ph¶i lËp kÞp thêi, ®Çy ®ñ theo ®óng quy ®Þnh vÒ mÉu biÓu, néi dung, ph¬ng ph¸p lËp vµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ph¶i ®îc lu©n chuyÓn theo tr×nh tù, thêi gian hîp lý do kÕ to¸n trëng quy ®Þnh, ngêi lËp chøng tõ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c chøng tõ ®· lËp (vÒ tÝnh hîp lý vµ hîp ph¸p) ®èi víi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh. 2.2.2. Thñ tôc nhËp kho nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty c¨n cø vµo ®Þnh møc vËt liÖu cho tõng lo¹i s¶n phÈm, sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt, t×nh h×nh dù tr÷ nguyªn vËt liÖu thùc tÕ t¹i C«ng ty, phßng kÕ ho¹ch tiÕn hµnh ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ hoÆc giao cho bé phËn tiÕp liÖu cña C«ng ty ®i mua theo kÕ ho¹ch ®Ò ra. Bªn cung cÊp sÏ viÕt ho¸ ®¬n vµ giao mét liªn cho C«ng ty. Khi vËt liÖu vÒ ®Õn kho C«ng ty, tríc khi nhËp kho thñ kho b¸o c¸o cho ban kiÓm nghiÖm (gåm c¸n bé KCS, c¸n bé kü thuËt) ®Ó x¸c ®Þnh phÈm chÊt, chñng lo¹i, quy c¸ch, sè lîng vËt liÖu mua vÒ vµ lËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm. NÕu vËt liÖu ®¶m b¶o yªu cÇu th× thñ kho kiÓm tra sè lîng vËt liÖu mua vÒ vµ ghi vµo ho¸ ®¬n thùc nhËp. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n (theo c¸c hîp ®ång kinh tÕ), biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t, thèng kª phßng kinh doanh tiÕn hµnh lËp phiÕu b¸o nhËp kho vËt liÖu thµnh 2 liªn vµ ®îc ngêi phô tr¸ch ký ghi râ hä tªn, trªn hai phiÕu ®Òu ®îc ghi râ ngµy cña ho¸ ®¬n, kho nhËp vËt liÖu, tªn vËt liÖu, quy c¸ch, sè lîng thùc hiÖn, ghi ngµy th¸ng nhËp kho, thñ kho cïng ngêi nhËp kÝ tªn vµo phiÕu. Thñ kho göi mét liªn cïng biªn b¶n thõa, thiÕu (nÕu cã) kÌm ho¸ ®¬n cña ngêi cung cÊp ®Ó lµm c¨n cø thanh to¸n. Trêng hîp ban kiÓm nghiÖm sè vËt liÖu mua vÒ kh«ng ®óng yªu cÇu ®· tho¶ thuËn th× tiÕn hµnh lËp biªn b¶n vµ ghi râ vµo biªn b¶n kiÓm nghiÖm. Sè vËt liÖu nµy thñ kho kh«ng nhËp chê ý kiÕn gi¶i quyÕt cña l·nh ®¹o C«ng ty. §µm ThÞ Kim Oanh 15 B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT-3LL HQ/01-N Liªn 2: giao cho kh¸ch hµng Ngµy 10 th¸ng 6 n¨m 2006 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty 28 §Þa chØ: §iÖn tho¹i: Hä tªn ngêi mua hµng: ChÞ Hoµ §¬n vÞ: C«ng ty may 20 §Þa chØ: Thanh Xu©n - Hµ Néi H×nh thøc thanh to¸n: H§ 2/6/2006 Stt Tªn hµng ho¸ dÞch vô 1 V¶i Gaba®in len rªu néikhæ 1,5 2 Céng thµnh tiÒn hµng 3 ThuÕ suÊt GTGT 10% 4 Tæng céng tiÒn thanh to¸n §VT m Sè TK: M· sè: Sè TK MS: Sè lîng 6.400 §¬n gi¸ 74.099,7 Thµnh tiÒn 474.238.080 474.238.080 47.423.808 521.661.880 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: N¨m tr¨m hai m¬i mèt triÖu, s¸u tr¨m s¸u mèt ngh×n t¸m tr¨m t¸m m¬i ®ång. Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ (ký hä tªn) (ký hä tªn) (ký hä tªn) §µm ThÞ Kim Oanh 16 B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT-3LL HQ/01-N Liªn 2: giao cho kh¸ch hµng Ngµy 8 th¸ng 6 n¨m 2006 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH H÷u NghÞ §Þa chØ: Sè TK: §iÖn tho¹i: M· sè: Hä tªn ngêi mua hµng: §/c Hoµ §¬n vÞ: C«ng ty may 20 §Þa chØ: Thanh Xu©n - Hµ Néi Sè TK H×nh thøc thanh to¸n: H§ 15-19/6/2006 MS: Stt Tªn hµng ho¸ dÞch vô §VT Sè lîng A B C 1 1 MÕc 1010 khæ 1,12 8.000 2 MÕc 1012 khæ 1,12 6.500 Céng tiÒn hµng ThuÕ suÊt thuÕ GTGT 10% Tæng céng tiÒn thanh to¸n §¬n gi¸ 2 14.140 14.140 Thµnh tiÒn 3=2x1 113.120.000 91.910.000 205.030.000 20.503.000 225.533.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Hai tr¨m hai n¨m triÖu, n¨m tr¨m ba ba ngh×n ®ång ch½n Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ (ký hä tªn) (ký hä tªn) (ký hä tªn) Ngµy 10/6/2006 ho¸ ®¬n sè 047250 cña C«ng ty 28 vÒ ngµy 08/6/2006 ho¸ ®¬n sè 46955 cña C«ng ty TNHH H÷u NghÞ vÒ khi hµng vÒ phßng KCS nhËn ®îc ho¸ ®¬n vµ xuèng kho cïng thñ kho tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm toµn bé nguyªn vËt liÖu mang vÒ theo ho¸ ®¬n trªn. KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm sÏ ®îc ban kiÓm nghiÖm ghi vµo biªn b¶n kiÓm nghiÖm. C«ng ty 20 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm (VËt t, s¶n phÈm, hµng ho¸) Ngµy 10 th¸ng 06 n¨m 2006 Ban kiÓm nghiÖm gåm: 1. Hoµng Huy C¶i - Phßng kinh doanh 2. Lª TÊn Minh - Phßng kü thuËt - chÊt lîng 3. T« ThÞ Kim TuyÕn - KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu §µm ThÞ Kim Oanh 17 B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô 4. TrÇn §øc Anh - Thñ kho §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i Stt Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch vËt t 1 V¶i Gaba®in len rªu néi - khæ 1,5 M· Sè lîng theo §VT sè chøng tõ m 6.400 KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm SL kh«ng SL kh«ng ®óng Ghi quy c¸ch quy c¸ch phÈm chó phÈm chÊt chÊt 6.400 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: Sè vËt t trªn ®ñ kiÒu kiÖn nhËp kho §¹i diÖn kü thuËt (®· ký) §µm ThÞ Kim Oanh Thñ kho (®· ký) 18 Trëng ban (®· ký) B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô C«ng ty 20 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm (VËt t, s¶n phÈm, hµng ho¸) Ngµy 8 th¸ng 06 n¨m 2006 Ban kiÓm nghiÖm gåm: 1. Hoµng Huy C¶i - Phßng kinh doanh 2. Lª TÊn Minh - Phßng kü thuËt - chÊt lîng 3. T« ThÞ Kim TuyÕn - KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 4. TrÇn §øc Anh - Thñ kho §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i Stt Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch vËt t 1 MÕc 1010 - khæ 1,12 2 MÕc 1010 - khæ 1,12 M· Sè lîng theo §VT sè chøng tõ m m 8.000 6.500 KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm SL kh«ng SL kh«ng ®óng Ghi quy c¸ch quy c¸ch phÈm chó phÈm chÊt chÊt 8.000 6.500 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: Sè vËt t trªn ®ñ kiÒu kiÖn nhËp kho §¹i diÖn kü thuËt (®· ký) Thñ kho (®· ký) Trëng ban (®· ký) C¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm nghiÖm, thñ kho tiÕn hµnh nhËp kho vËt liÖu vµ lËp phiÕu nhËp kho. MÉu phiÕu nhËp kho vÒ hai hãa ®¬n trªn. §µm ThÞ Kim Oanh 19 B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô §¬n vÞ: C«ng ty 20 §Þa chØ: Thanh Xu©n Hµ Néi MÉu sè 01 -VT Ban hµnh theo mÉu sè 1141/TC/Q§/C§KT Ngµy 01/11/1995 cña BTC PhiÕu nhËp kho Ngµy 21 th¸ng 06 n¨m 2005 Nî TK 152 Cã TK 331 Hä tªn ngêi giao hµng: C«ng ty 28 Theo hîp ®ång sè 04725 ngµy 10 th¸ng 06 n¨m 2006 NhËp t¹i kho : §A Tªn nh·n hiÖn quy M· Stt c¸ch sè 1 Gaba®in len rªu néi - khæ 1,5 Céng (mét kho¶n) §VT m Sè lîng Thùc Theo CT nhËp 6.400 6.400 §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 74.099,7 474..238.080 474..238.080 ViÕt b»ng ch÷: Bèn tr¨m b¶y m¬i bèn triÖu hai tr¨m ba t¸m ngh×n kh«ng tr¨m t¸m m¬i ®ång . NhËp ngµy 10 th¸ng 6 n¨m 2006 Ngêi lËp (®· ký) §µm ThÞ Kim Oanh Thñ kho (®· ký) Thñ trëng ®¬n vÞ (®· ký) 20 KÕ to¸n trëng (®· ký)
- Xem thêm -