Tài liệu Tổ chức kế toán bán hàng

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vũ Thị Hiệp - Kế toán LK 42D môc lôc Lêi nãi ®Çu PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH TẾ HỒNG HÀ I. §Æc ®iÓm chung cña c«ng TY CP ĐT KT Hång Hµ 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 2. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý kinh doanh ë C«ng ty CP ĐT KT Hång Hµ 3. §Æc ®iÓm chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty CP ĐT KT Hång Hµ II. T×nh h×nh thùc tÕ vÒ tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng 1.Chứng tứ sử dụng 2.Tài khoản áp dụng 3.Hệ thống sổ sách áp dụng 4.Trình tự luân chuyển chứng từ và hạch toán kế toán bán hàng tại công ty Hồng Hà.. PHẦN II : NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CÔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH TẾ HỒNG HÀ I: C¬ së lý luËn chung vÒ kÕ to¸n b¸n hµng II: NhiÖm vô kÕ to¸n vµ Néi dung tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng A. KÕ to¸n hµng ho¸: 1. §¸nh GI¸ hµng ho¸: 2. KÕ to¸n nhËp xuÊt kho hµng ho¸ B. KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 1. C¸c ph¬ng thøc b¸n hµng 2. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu C. KÕ to¸n hµng ho¸ 1. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý chung vÒ hµng ho¸ 2. C¸c thñ tôc nhËp xuÊt kho vµ chøng tõ kÕ to¸n 3. KÕ to¸n chi tiÕt hµng ho¸ 4. KÕ to¸n tæng hîp nhËp, xuÊt kho hµng ho¸ t¹i C«ng ty Hång Hµ D. KÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vũ Thị Hiệp - Kế toán LK 42D PhÇn III:KÕt luËn Lêi nãi ®Çu Nh©n lo¹i chóng ta ®ang sèng trong thÕ kû XXI - ThÕ kû cã nh÷ng thay ®æi s©u s¾c vÒ c¸c h×nh th¸i kinh tÕ chÝnh trÞ - ThÕ kû cña sù bïng næ vÒ khoa häc, c«ng nghÖ mµ ®Ønh cao lµ kü thuËt n¨ng lîng, nguyªn tö, ®iÖn tö tin häc... §Æc biÖt lµ trong thêi gian qua sau khi c¸c níc XHCN ë §«ng ¢u tan vì - xu thÕ ®èi ®Çu gi÷a c¸c quèc gia gi¶m dÇn vµ nhêng chç cho xu híng ®èi tho¹i hîp t¸c kinh tÕ. §ã chÝnh lµ nh©n tè tÝch cùc thóc ®Èy tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ trªn toµn thÕ giíi nhÊt lµ c¸c quèc gia chËm ph¸t triÓn. Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi sù ph¸t triÓn cña toµn nh©n lo¹i, d©n téc ta díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®ang tõng ngµy, tõng giê kh¾c phôc mäi khã kh¨n, quyÕt t©m hoµn thµnh ®æi míi nÒn kinh tÕ ®Êt níc, nh»m nhanh chãng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam sím hoµ nhËp cïng nÒn kinh tÕ c¸c quèc gia trong khu vùc. Thùc tÕ sau nhiÒu n¨m thùc hiÖn sù chuyÓn dÞch tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc ®Õn nay, bé mÆt cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nhiÒu thay ®æi to lín vµ trë thµnh mét nÒn kinh tÕ cã tèc ®é ph¸t triÓn cao. Tæ chøc c«ng t¸c b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña mäi doanh nghiÖp. Ngoµi viÖc liªn quan tíi c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp nã cßn ¶nh hëng tíi nguån tµi chÝnh quèc gia: ThuÕ, c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch kh¸c... KÕ to¸n lµ mét m«n khoa häc qu¶n lý, lµ kü thuËt ghi chÐp, ph©n lo¹i, tËp hîp cung cÊp sè liÖu vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp vµ gióp nhµ qu¶n lý ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh thÝch hîp. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét hÖ thèng th«ng tin vµ kiÓm tra ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, lµ qu¸ tr×nh quan s¸t vµ ghi nhËn, hÖ thèng ho¸ vµ xö lý c¸c hiÖn tîng kinh tÕ ph¸t sinh trªn gãc ®é tiÒn tÖ, h¹ch to¸n kÕ to¸n trong qu¶n lý ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp chØ thùc hiÖn tèt khi c«ng t¸c kÕ to¸n ®îc tæ chøc khoa häc vµ hîp lý. §Ó qu¶n lý ®îc tèt nghiÖp vô b¸n hµng th× kÕ to¸n víi t c¸ch lµ mét c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ còng ph¶i ®îc thay ®æi vµ hoµn thiÖn cho phï hîp víi t×nh h×nh míi. Trong thêi gian häc tËp t¹i trêng vµ thùc tËp t¹i c«ng ty CP ĐT KT Hång Hµ, qua t×m hiÓu thùc tÕ nhËn thÊy râ tÇm quan träng cña c«ng t¸c b¸n hµng, t«i chän ®Ò tµi: “Tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng §Ò tµi nµy ®îc chia lµm 3 phÇn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vũ Thị Hiệp - Kế toán LK 42D Phần I : Đánh giá thực trạng công tác của đơn vị PHần II :Nội dung chính của công tác kế toán bán hàng tại công ty CP ĐT KT Hồng Hà Phần III :Kết Luận Trong điều kiên nghiên cứu còng nhiều hạn chế về sự hiểu biết xong với quyết tâm em đã hoàn thiện báo cao thực tập này nhưng không thể tránh khỏi nhũng thiếu sót, em rất mong nhận được sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo trong nhà trường cùng các cô chú trong công ty Đầu Tư Kinh Tế Hồng Hà đã giúp em hoàn thành báo cáo này. Hà Nộ i , ngà y…tháng….nă m 2009 Sinh viên Vũ Thị Hiệ p Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vũ Thị Hiệp - Kế toán LK 42D Phần I : ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY -------0O0------(482 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nộ i) I. Tình hình thực tế của Công ty CP ĐẦU TƯ KINH TẾ HỒNG HÀ 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Đầu Tư Kinh Tế Hồng Hà. 1.1.1. Đặc điểm cơ bản: Trong sự phát triển của lực lợng sản xuất những năm cuối thế kỉ XX - đầu thế kỷ XXI đã đem lại viễn cảnh to lớn thúc đẩy tiến độ khoa học kỹ thuật tạo khả năng khai thác toàn diện những tiềm năng thế lực tài chính của con ngời. Ngày nay ở các nớc phát triển ngời ta buộc phải thừa nhận vai trò ngày càng cao của yếu tố công nghiệp trong sản suất cũng nh trong mọi mục tiêu mọi hoạt động của xã hội. Trong hoạt động kinh tế ngời ta thấy sự chuyển biến thông số từ bên ngoài sang những vấn đề bên trong con ngời, liên quan đến hoạt động hiểu biết bên trong con ngời. Những hoạt động sáng tạo không ngừng nâng cao, những hình thức sử dụng linh hoạt nguồn tiềm năng của con ngời. Kết hợp sự nỗ lực chung của quần chúng nhân dân, quan tâm đến các yếu tố văn minh xã hội. Chất lợng hiệu quả trong công việc là vấn đề quan tâm của nhà sản xuất. Nắm bắt đợc yếu tố quan trọng về hệ thống tiền mặt về nguồn nhân lực, nhà kinh doanh còn phải biết phân tích, xây dựng các kế hoạch trong tuơng lai của doanh nghiệp. Xác định xu thế phát triển của xã hội cũng như nhu cầu của xã hội tạo bàn đẩy phát triển doanh nghiệp trong tương lai. Thép xây dựng nói riêng và mặt hàng kim khí nói chung là một ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam nó gắn liền với nhu cầu không thể thiếu của một đất nớc đang trên đà phát triển trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vũ Thị Hiệp - Kế toán LK 42D Những năm gần đây, ngành công nghiệp Việt Nam nói chung đã có sự phát triển đáng kể trong đó thép xây dựng đã trở thành một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn trong quá trình xây dựng đất nớc cũng nh trong xuất khẩu. Căn cứ vào nghị quyết TW VII về đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá, xây dựng các chính sách thu hút đầu tư, nghị quyết của thờng vụ huyện uỷ, uỷ ban nhân dân huyện Gia Lâm về khai thác triệt để mọi tiềm năng, ngành nghề vốn có đẩy mạnh sự phát triển kế toán trên địa bàn. Căn cứ vào yêu cầu thực tế của đất nước ban lãnh đạo Công ty Kim Khí Hồng Hà đã họp đa ra nghị quyết sáng lập Công ty CP Đầu Tư Kinh Tế Hồng Hà do hai sáng lập viên là : Nguyễn Nhị Hà và Lã Hồng Tuynh. Ngày 10 tháng 02 năm 1996. Căn cứ tờ trình của ban lãnh đạo Công ty Hồng Hà về việc thành lập Công ty, các nội dung khoản mục mà Công ty Hồng Hà đã trình tới UBND huyện thành phố Hà Nội. Căn cứ vào tình hình của mặt hàng thép và thành tựu mà ngành thép Việt Nam đã đạt được trong những năm qua cũng như khả năng nhu cầu phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. việc thành lập Công ty CP Đầu T Kinh Tế Hồng Hà. Được sự giúp đỡ to lớn của Tổng Công ty thép Việt Nam, Công ty thép Việt úc, Công ty CP Đầu T Kinh Tế Hồng Hà đã chính thức đi vào hoạt động. Mặt hàng chủ yếu là kinh doanh thép xây dựng. Trụ sở chính khu công nghiệp Sài Đồng - Gia Lâm - Hà Nội. Mã số thuế : HH/33433876 - HN Số đăng ký kinh doanh : Tài khoản : 24107682 ĐT : 04.8765356 Fax : 04.8756357 Số vốn ban dầu 900.000.000VNĐ (Chín trăm triệu Việt Nam đồng) diện tích đất đầu tư ban đầu là 2120m2. Thị trường chủ yếu là thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Biểu số 01: Một số chỉ tiêu cơ bản của Công Ty CPĐTKT Hồng Hà Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vũ Thị Hiệp - Kế toán LK 42D Trong năm 2009 STT Chỉ tiêu Năm 2009 1 Doanh thu 85.996.961.954 2 Tổng lợi nhuận sau thuế 11.262.101.368 3 Tổng quỹ lương 2.720.000.000 4 Thu nhập BQ/tháng 1.300.000 (nguồn:Phòng kế toán) 1.2. Chức năng , Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty. Trong nền kinh tế thị trường, mục đích cuối cùng và quan trọng nhất đối với mỗi doanh nghiệp đó là lợi nhuận. Làm sao để chi phí là cực tiểu, doanh thu là cực đại, đặc biệt đối với Công ty Hồng Hà, một doanh nghiệp tư nhân thì nhiệm vụ quan trọng nhất là xuyên suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là thực hiện nghiêm túc các chế độ hạch toán kế toán. Sử dụng hiệu quả và hợp lý nguồn lao động, tài sản vật tư... Đó chính là tiêu chí đảm bảo hiệu qủa trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện triệt để đảm bảo toàn duy trì và pháttế, bảo hiểm xã hội, an toàn bảo hộ lao động đối với toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty. Hoàn thiện và kiện toàn cơ cấu tổ chức nâng cao năng lực quản lý của lãnh đạo trởng các đơn vị trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Một nhiệm vụ không kém phần quan trọng mà ban lãnh đạo công ty Hồng Hà đề ra và quản lý nguồn tiền mặt sao cho có hiệu quả nhất, góp phần làm tăng nguồn kinh tế tăng năng xuất lao động, từ đó nâng cao đời sống vật chất tinh thần và các quỹ phúc lợi xã hội, đồng thời thu hút nhân tài phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Chấp hành tốt các chính sách chế độ Nhà nước. Luật doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ các chính sách chế độ Nhà nước tạo uy tín đối với khách hàng, áp dụng tiến độ khoa học kỹ thuật tiên tiến hiện đại vào thực tiễn sản xuất kinh doanh của Công ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vũ Thị Hiệp - Kế toán LK 42D Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Hồng Hà trong những năm qua. Ngày nay, trong sự phát triển không ngừng của khoa học . Ngày nay, trong sự phát triển không ngừng của khoa học trường và hợp với tình hình kinh tế của xã hội. Công ty Hồng Hà , sau chín năm xây dựng và trưởng thành thời gian ấy không phải là dài cho bất cứ một doanh nghiệp nào dám tự vươn lên khẳng định mình trong quy luật khắc nghiệt của cơ chế thị trường. Công ty Hồng Hà vẫn không ngừng lớn mạnh và ngày càng phát triển. Bên cạnh một số nhà máy thép lớn như: Thái Nguyên, Hải Phòng... thì một số nhà máy mới cũng đợc xây dựng như: Hoà Phát, Việt ý, Việt Hàn...Mặc dù các doanh nghiệp đều có chiến lược về thị trờng khác nhau, song Công ty Hồng Hà vẫn tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường thép Việt Nam. Chính sự cạnh tranh gay gắt này là động lực thúc đẩy mạnh mẽ các doanh nghiệp phải có nhiều khâu sản xuất kinh doanh phù hợp, luôn thay đổi thiết bị công nghệ, nâng cao tay nghề để sản xuất ra sản phẩm có chất lượng tốt. Chính vì vậy, năm 2003 Công ty CP Đầu T Kinh Tế Hồng Hà đã họp bàn quyết định xây dựng nhà máy gạch Hoàng Văn Thụ đến tháng 10 năm 2004 đi vào hoạt động và mang lại hiệu quả đáng khả quan. Tính đến đầu năm 2009, lực lượng lao động của Công ty số lao động là 338 người, số lao động nữ là 96 người chiếm 28% lao động, số lao động nam là 242 người chiếm 72% lao động. Qua số liệu trên ta thấy số lao động nam chiếm phần lớn trong tổng số lao động của công ty. 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý,tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty. a. Cơ cấu bộ máy quản lý: Mô hình tổ chức doanh nghiệp công ty Hồng Hà (sơ đồ 1) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vũ Thị Hiệp - Kế toán LK 42D Đứng đầu công ty là hội động quản trị ( hội đồng thành viên), chủ tịch hội đồng quản trị do hội đồng thành viên bầu ra. - Ban giám đốc, các văn phòng, phòng ban. Mỗi bộ phận đều có chức năng nhiệm vụ của mình để thực hiện có hiệu quả. + Giám đốc công ty phụ trách chung, chịu trách nhiệm về hoạt động và sản xuất kinh doanh của công ty thực hiện hạch toán kinh doanh theo đúng quy định của luật tài chính. Phó giám đốc là người giúp Giám đốc điều hành mọi hoạt động kinh doanh trong công ty, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được Giám đốc phân công và uỷ quyền.  Phòng kinh doanh : Phụ trách thương mại và các hoạt động kinh doanh của C.ty thực hiện việc nghiên cứu chiến lược thị trờng và định hướng bán hàng. Chỉ đạo các hoạt động về tài chính và hạch toán kế toán của C.ty. Lập kế hoạch định kỳ các báo về nhu cầu mua hàng, tình hình cung ứng tiêu thụ hàng hóa. Quản lý các kho hàng và các hoạt động xuất nhập hàng hóa hàng ngày theo quy định. Chịu trách nhiệm quản lý các tài sản thuộc phạm vi trách nhiệm của phòng. Thu thập các thông tin và tình hình thị trờng và dự báo tình hình thị trường để tập lập các kế hoạch sản xuất định kỳ.  Phòng kế toán tài vụ: Có nhiệm vụ lập và quản lý kế hoạch, chi phí tài chính doanh nghiệp hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng vốn. Phân tích tình hình tài chính và kết quả tài chính của doanh nghiệp. Tổ chức và thực hiện công tác hạch toán kế toán kiểm tra và thực hiện chế độ tài chính các đội sản xuất thuộc Công ty thực hiện các phần hàn kế toán từ yếu tố đầu vào, tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đến tiêu thụ sản phẩm và thu tiền lập gửi báo cáo quyết toán định kỳ, quản lý luư trữ chứng từ kế toán thống kê của doanh nghiệp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vũ Thị Hiệp - Kế toán LK 42D  Phòng tổ chức hành chính: Quản lý các lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, đào tạo nhân lực tiền lương, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật, công tác an ninh chính trị nội bộ trong toàn công ty. Lập kế hoạch và phơng hướng về công tác đào tạo bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên toàn công ty. Phối hợp với công ty tổ chức kiểm tra sử dụng và thực hiện chế độ chính sách cho người lao động. Trực tiếp tham mưu cho Giám đốc về công tác tuyển dụng cán bộ công nhân viên, theo yêu cầu nhiệm vụ và sản xuất kinh doanh. trực tiếp giải quyết các thủ tục về hợp đồng lao động. Quản lý hồ sơ cá nhân năng lực bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong doanh nghiệp theo quy định được phân cấp quản lý của nhà nước. Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc và lãnh đạo công ty về lĩnh vực công việc theo phần hành của mình, do phòng phụ trách và được quyền phân công điều hành đối với cán bộ chuyên viên, nhân viên phòng mình nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao 3.Tổ chức bộ máy kế toán. Công ty CP Đầu Tư Kinh Tế Hồng Hà tổ chức công tác kế toán theo hình thức tập trung theo hình thức toàn bộ chứng từ kế toán đợc sử lý tổng hợp tại phòng kế toán của công ty tại các đội. Chỉ có kế toán viên làm nhiệm vụ thu nhập chứng từ hạch toán ban đầu kiểm tra chứng từ, lập bảng kê và gửi về phòng kế toán Công ty để hạch toán và ghi sổ kế toán. Như vậy tại các đội, chỉ ghi sổ kế toán mà không ghi sổ tổng hợp.phòng kế toán của cụng ty tiến hành nhận chứng từ của các đơn vị phụ thuộc gửi về, ghi sổ kế toán và lập báo cáo. Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty (sơ đồ 2) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vũ Thị Hiệp - Kế toán LK 42D Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán: - Mọi quyết định, mọi thông tin về kinh tế, kỹ thuật của công ty đều được bàn bạc và thống nhất với kế toán trưởng và kế toán. Đối với Công ty CP Đầu Tư Kinh Tế Hồng Hà thì Công ty tổ chức như sau: * Kế toán trưởng: - Chịu trách nhiệm điều hành chung mọi công việc văn phòng kế toán, có trách nhiệm thực hiện chế độ thể lệ của nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Giúp TGĐ tổ chức chỉ đạo toàn bộ công tác kế toán thống kê ,thông tin kinh tế kiểm soát tình hình tai chính của công ty. * Kế toán thanh toán, công nợ: - Lập các chứng từ thu chi tiền mặt, thủ tục vay trả hàng ngày, quản lý kho vật tư làm thủ tục xuất nhập kho vật tư căn cứ vào các lệnh sản xuất phiếu, yêu cầu các vật tư thanh toán các chi phí phát sinh. - Giúp trưởng phòng kế toán thực hiện toàn bộ các nghiệp vụ thanh toán của đơn vị lập phiếu thu-chi, chứng từ thanh toán khác hàng ngày. Theo dõi tổng hợp và chi tiết việc thanh toán theo mặt hàng theo nhà cung cấp và hợp đồng kinh tế cụ thể . - Theo dõi phát sinh, số dư tức thời và số d cuối kỳ của các khoản phải thanh toán với các tổ chức tín dụng, thanh toán với ngân hàng và các khoản bảo hiểm xã hội – y tế … - Kiểm tra, đối chiếu các số phát sinh trong ngày, tháng, năm * Kế toán vật tư: - Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của trởng phòng kế toán theo dõi tình hình nhập xuất tồn kho vật tư phụ tùng, hạch toán chi phí vật liệu vào giá thành vật tư hàng hoá. * Kế toán tổng hợp: - Giúp kế toán trưởng theo dõi tiền lương, BHXH. Phân phối tiền lương cho cán bộ công nhân viên Công ty, duyệt và thanh toán tiền BHXH. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vũ Thị Hiệp - Kế toán LK 42D - Thực hiện việc ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời tình hình biến động của TSCĐ cả về số lượng và giá trị, trích và phân bổ khấu hao tài sản cố định cho các đối tượng sử dụng. - Ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời về tình hình lưu chuyển của hàng hoá về mặt giá trị và hiện vật. - Tính toán phản ánh trị giá vốn hàng nhập kho, xuất kho và trị giá của hàng hoá tiêu thụ. * H×nh thøc kÕ to¸n mµ doanh nghiÖp ®ang ¸p dông lµ h×nh thøc - NhËt ký chøng tõ (sơ đồ 3)  Nhìn vào sơ đồ ta thấy: Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ kế toán đã đựoc kiểm tra lấy số liệu ghi trực tiếp vào các Nhật ký – Chứng từ hoặc bảng kê,sổ chi tiết có liên quan. Đối chiếu các loại chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh nhiêù lần hoặc mang tính chất phân bổ,các chứng từ gốc trước hết được tập hợp và phân bổ vào các bảng kê Nhật ký – Chứng từ có liên quan. Đối với các Nhật ký – Chứng từ được ghi căn cứ vào bảng kê,sổ chi tiết thì căn cứ vào số liệu tổng cộng của bảng kê,cuối tháng chuyển số liệu vào Nhật ký – Chứng từ. Cuối tháng khoá sổ, cộng số liệu trên các Nhật ký – Chứng từ, kiểm tra đối chiếu số liệu trên các Nhật ký – Chứng từ với các sổ, thẻ kế toán chi tiết ,bảng tổng hợp chi tiết có liên quan và lấy số liệu tổng cộng của các Nhật ký – Chứng từ ghi trực tiếp vào sổ cái. - Đối với chứng từ có liên quan đến các sổ, thẻ kế toán chi tiết thì được ghi trực tiếp vào sổ, thẻ có liên quan. Cuối tháng cộng các sổ,thẻ kế toán chi tiết và căn cứ vào sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết để lập bảng tổng hợp chi tiết theo tong tài khoản để đối chiếu với sổ cái. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vũ Thị Hiệp - Kế toán LK 42D Số liệu tổng cộng ở sổ cái và một số chỉ tiêu chi tiết trong Nhật ký – Chứng từ, Bảng kê và các Bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập báo cáo tài chính. Đặc trưng cơ bản của hình thức NKCT: Đây là hình thức kế toán mới ra đời trên cơ sở vận dụng các uư nhựơc điểm của các hình thức kế toán khác, hình thức kế toán NKCT đợc áp dụng có hiệu quả tại các doanh nghiệp có quy mô lớn trên địa bàn hoạt động phân tán trình độ nghiệp vụ cao chế độ quản lý tương đối ổn định. Vì thế hình thức này rất phù hợp với công ty CP Đầu T Kinh Tế Hồng Hà. Hạch toán theo hình thức này,số liệu ghi sổ cái phải được lấy từ các NKCT,theo nguyên tắc ghi bên có tài khoản được lấy ở một NKCT duy nhất ,còn bên nợ lấy ở nhiều NKCT liên quan khác. II - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KT BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY Kế toán doanh thu bán hàng là bộ phận kế toán quan trọng trong hệ thống kế toán của Công ty. Nó là yếu tố then chốt và làm căn cứđể các hoạt động phân tích về tình hình thực tế và thấy được khả năng kinh doanh của doanh nghiệp trên thương trường cạnh tranh gay go ác liệt. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng là theo dõi doanh thu bán hàng của Công ty, theo dõi doanh thu của từng trung tâm, từng bộ phận bán hàng, từng nhân viên bán hàng, và từng nhóm khách hàng, từng nhóm mặt hàng. Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp được thông tin một cách chính xác cho các bộ phận để có biện pháp sử lý và thay đổi chiến lược kinh doanh, Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vũ Thị Hiệp - Kế toán LK 42D cung cấp số liệu cho kế toán tổng hợp và kế toán khác để xác định được kết quả kinh doanh chi tiết một cách chính xác nhất. Do đó mục đích của doanh nghiệp trong việc phân tích tài chính nói chung hay kết quả kinh doanh nói riêng thông qua kếtquả của công táckế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng là vô cùng quan trọng. Mặt khác mục đích sử dụng thông tin về kết quả kinh doanh của các bộ phận này là xem xét đánh giá hoạt động theo từng tháng đểđưa ra quyết định cho hoạt động bán hàng của tháng sau do đó đểđáp ứngnhu cầu của nhà quản trị , thông tin chi tiết về kết quả bán hàng phải được kế toán cung cấp hàng tháng hay nói cách khác công tác phân tích phải được thực hiện yếu tố rất quan trọng, nó cung cấp cho phòng kinh doanh những thông tin cần thiết trong việc quản lý hàng hoá, tiết kiệm chi phí bán hàng bằng các cách khác nhau 1- Chứng từ sử dụng : Tại công ty CP ĐT KT Hồng Hà mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được phản ánh vào các chứng từ kế toán. Các hoạt động nhập , xuất đều được lập chứng từ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vũ Thị Hiệp - Kế toán LK 42D đầy đủ . Đây là khâu hạch toán ban đầu , là cơ sở pháp lý để hạch toán nhập, xuất kho hàng hoá. Trong quá trình kinh doanh kế toán sử dụng các loại chứng từ : phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu thu, phiếu chi, hoá đơn GTGT vì đây là công ty thương mại cho nên hoạt động chủ yếu là mua hàng, bán hàng và đặc biệt mỗi loại chứng từđều phải có 3 liên trong đó 1 liên là do kế toán giữ, 1 liên được lưu giữ tại quyển gốc, còn lại 1 liên do thủ kho giữ (đối với phiếu nhập, phiếu xuất ) hoặc do khách hàng giữ ( đối với phiếu thu phiếu chi, hoá đơn GTGT) 2- Hệ thống tài khoản áp dụng : Hệ thống tài khoản của công ty áp dụng thống nhất hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định 1141TC -QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 của Bộ Tài Chính . Khi quá trình bán hàng diễn ra , đối với công tác kế toán sẽ phát sinh các Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vũ Thị Hiệp - Kế toán LK 42D nghiệp vụ cần phải được phản ánh như : Doanh thu bán hàng thanh toán tiền hàng,hàng bán bị trả lại hay giảm giá hàng bán ...Thông qua các tài khoản kế toán các nghiệp vụ đó được phản ánh vào các sổ kế toán tổng hợp liên quan . Để phản ánh giám sát tình hình tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ kế toán sử dụng các tài khoản sau : + TK 511 - Doanh thu bán hàng . Công ty áp dụng chế độ Thuế GTGT và Thuế tiêu thụ đặc biệt, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Các sản phẩm hàng hoá bán ra, Công ty thực hiện hiện, bán hàng quá hạn hoặc chất lượng kém được trả lại Do vậy TK 511 có kết cấu như sau : Bên Nợ ghi: + Cuối kỳ kết chuyển các khoản giảm doanh thu bán hàng, hàng bị trả lại + Thuế xuất nhập khẩu và thuế tiêu thụđặc biệt . + Cuối kỳ, kết chuyển doanh thu thuần sang TK 911 Bên Có ghi : + Doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ theo hoá đơn . Tài khoản này không có số dư . +TK 632 : “Giá vốn bán hàng” Kết cấu của TK : Bên nợ ghi : - Trị giá vốn của thành phẩm xuất bán đã cung cấp theo từng hoá đơn. Bên có ghi : - Kết chuyển giá vốn của thành phẩm được xác định là tiêu thụ trong kỳ vào bên nợ TK 911 “xác định kết quả tiêu thụ”. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vũ Thị Hiệp - Kế toán LK 42D + TK 33311: Thuế GTGT phải nộp + TK 131 : Phải thu của khách hàng 3- Sổ sách áp dụng Hiện nay Công ty đang áp dụng hệ thống kế toán với hình thức nhật ký chứng từ. Chính vì vậy khi hạch toán mua bán hàng hoá cty sử dụng các loại sổ kế toán sau: - Sổ kế toán tổng hợp: các bảng kê , nhật ký chứng từ , sổ cái tài khoản. - Các sổ Kế toán chi tiết: Sổ chi tiết bán hàng hoá ,bảng kê hoá đơn dịch vụ , hàng hoá bán ra., mua vào. 4- Trình tự luân chuyển chứng từ và hạch toán (sơ đồ 4) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vũ Thị Hiệp - Kế toán LK 42D PHẦN II : NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP ĐT KT Hồng Hà I : Lý luận chung về kế toán bán hàng 1. Vai trß, vÞ trÝ cña b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ trong doanh nghiÖp: a. Hµng ho¸: Lµ lo¹i vËt t, s¶n phÈm cã h×nh th¸i vËt chÊt, doanh nghiÖp mua vÒ víi môc ®Ých ®Ó b¸n (b¸n bu«n hoÆc b¸n lÎ). Trong doanh nghiÖp hµng ho¸ ®îc biÓu hiÖn trªn hai mÆt: HiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. - HiÖn vËt ®îc cô thÓ bëi khèi lîng hay sè lîng vµ chÊt lîng. - Gi¸ trÞ chÝnh lµ gi¸ thµnh cña hµng ho¸ nhËp kho hay gÝa vèn cña hµng ho¸ ®em b¸n. b. B¸n hµng: Lµ viÖc chuyÓn quyÒn së h÷u vÒ hµng ho¸, thµnh phÈm, dÞch vô cho kh¸ch hµng, doanh nghiÖp thu tiÒn hay ®îc quyÒn thu tiÒn. §ã chÝnh lµ qu¸ tr×nh vËn ®éng cña vèn kinh doanh tõ vèn thµnh phÈm hµng ho¸ sang vèn b»ng tiÒn vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶. B¸n hµng lµ mét chøc n¨ng chñ yÕu cña doanh nghiÖp, bªn c¹nh ®ã nã cßn nhiÒu chøc n¨ng kh¸c nh mua hµng, dù tr÷ hµng... BÊt kú mét doanh nghiÖp th¬ng m¹i nµo còng ph¶i thùc hiÖn hai chøc n¨ng mua vµ b¸n. Hai chøc n¨ng nµy cã sù liªn hÖ víi nhau mua tèt sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho b¸n tèt. §Ó thùc hiÖn tèt c¸c nghiÖp vô trªn ®ßi hái ph¶i cã sù tæ chøc hîp lý c¸c ho¹t ®éng, ®ång thêi tæ chøc nghiªn cøu thÞ trêng, nghiªn cøu nhu cÇu ngêi tiªu dïng. Nh vËy tiªu thô s¶n phÈm lµ tæng thÓ c¸c biÖn ph¸p vÒ mÆt tæ chøc vµ n¾m b¾t nhu cÇu cña thÞ trêng. ChØ cã th«ng qua viÖc b¸n hµng - gi¸ trÞ s¶n phÈm dÞch vô míi ®îc thùc hiÖn do ®ã míi cã ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn môc ®Ých cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ t¸i s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ngõng ®îc më réng. Doanh thu b¸n hµng sÏ bï ®¾p ®îc c¸c chi phÝ bá ra, ®ång thêi kÕt qu¶ b¸n hµng sÏ quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vũ Thị Hiệp - Kế toán LK 42D B¸n hµng tù th©n nã kh«ng ph¶i lµ mét qu¸ tr×nh cña s¶n xuÊt kinh doanh nhng nã l¹i lµ mét kh©u cÇn thiÕt cña t¸i s¶n xuÊt x· héi. V× vËy b¸n hµng gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, phôc vô s¶n xuÊt tiªu dïng vµ ®êi sèng x· héi. Nhê cã ho¹t ®éng b¸n hµng, hµng ho¸ sÏ ®îc ®a ®Õn tay ngêi tiªu dïng vµ tho¶ m·n nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng vÒ sè lîng c¬ cÊu vµ chÊt lîng hµng hãa, viÖc tiªu thô hµng ho¸ gãp phÇn c©n ®èi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. KÕt qu¶ cuèi cïng cña th¬ng m¹i tÝnh b»ng møc lu chuyÓn hµng ho¸ mµ viÖc møc lu chuyÒn hµng ho¸ l¹i phô thuéc vµo møc b¸n hµng nhanh hay chËm. Doanh nghiÖp cµng tiªu thô ®îc nhiÒu hµng ho¸ th× søc m¹nh cña doanh nghiÖp cµng t¨ng lªn. Nh vËy b¸n hµng sÏ quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña doanh nghiÖp, cã b¸n ®îc hµng ho¸ th× doanh nghiÖp míi cã kh¶ n¨ng t¸i s¶n xuÊt. Tiªu thô hµng ho¸ cã ý nghÜa trong nÒn quèc d©n nãi chung vµ víi doanh nghiÖp nãi riªng: NÒn kinh tÕ quèc d©n thùc hiÖn b¸n hµng lµ tiÒn ®Ò c©n ®èi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, gi÷a tiÒn - hµng trong lu th«ng. §¨c biÖt lµ ®¶m b¶o c©n ®èi gi÷a c¸c ngµnh, c¸c khu vùc trong nÒn kinh tÕ. C¸c ®¬n vÞ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, kh«ng thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn mét c¸ch ®éc lËp mµ gi÷a chóng cã mèi quan hÖ qua l¹i kh¨ng khÝt víi nhau. Qu¸ tr×nh b¸n s¶n phÈm cã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi quan hÖ c©n ®èi s¶n xuÊt gi÷a c¸c ngµnh, c¸c ®¬n vÞ víi nhau nã t¸c ®éng ®Õn quan hÖ cung cÇu trªn thÞ trêng. B¶n th©n doanh nghiÖp, thùc hiÖn tèt kh©u b¸n hµng lµ ph¬ng ph¸p gi¸n tiÕp thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn më réng t¸i s¶n xuÊt. Trong doanh nghiÖp kÕ to¸n sö dông nh mét c«ng cô s¾c bÐn vµ cã hiÖu lùc nhÊt ®Ó ph¶n ¸nh kh¸ch quan vµ gi¸m ®èc toµn diÖn mäi ho¹t ®éng cña SXKD cña mét ®¬n vÞ. KÕ to¸n b¸n hµng lµ mét trong nh÷ng néi dung chñ yÕu cña kÕ to¸n trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Qua nh÷ng ®iÒu trªn ta thÊy r»ng b¸n hµng cã vai trß v« cïng quan träng. BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®Òu kh«ng thÓ thiÕu ®i chøc n¨ng nµy. 2. Sù cÇn thiÕt qu¶n lý hµng ho¸ vµ c¸c yªu cÇu qu¶n lý: ViÖc qu¶n lý hµng ho¸ trong doanh nghiÖp ë tÊt c¶ c¸c kh©u nh thu mua, b¶o qu¶n, dù tr÷... cã ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc h¹ thÊp gi¸ thµnh nhËp kho cña hµng ho¸. §Ó tæ chøc tèt c«ng t¸c qu¶n lý hµng ho¸ ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vũ Thị Hiệp - Kế toán LK 42D - Ph©n lo¹i tõng chñng lo¹i hµng ho¸, s¾p xÕp trËt tù gän gµng cã khoa häc ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc nhËp - xuÊt tån kho ®îc dÔ dµng. - HÖ thèng kho tµng ®Çy ®ñ, ph¶i ®îc trang bÞ c¸c ph¬ng tiÖn b¶o qu¶n, c©n ®ong ®o ®Õm cÇn thiÕt ®Ó h¹n chÕ viÖc hao hôt mÊt m¸t hµng ho¸ trong toµn doanh nghiÖp. - Ph¶i quy ®Þnh chÕ ®é tr¸ch nhiÖm vËt chÊt cho viÖc qu¶n lý hµng ho¸ toµn doanh nghiÖp. KÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n hµng ho¸ nãi riªng lµ c«ng cô ®¾c lùc ®Ó qu¶n lý tµi chÝnh vµ qu¶n lý hµng ho¸. KÕ to¸n hµng ho¸ cung cÊp kÞp thêi chÝnh x¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh mua, b¶o qu¶n, dù tr÷ vµ sö dông hµng ho¸. 3. Sù cÇn thiÕt qu¶n lý b¸n hµng vµ yªu cÇu qu¶n lý: B¸n hµng lµ qu¸ tr×nh trao ®æi ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ hµng ho¸, tøc lµ chuyÓn hµng ho¸ vèn cña doanh nghiÖp tõ h×nh th¸i hiÖn vËt (hµng) sang h×nh th¸i tiÒn tÖ (tiÒn). Hµng ®îc ®em b¸n cã thÓ lµ thµnh phÈm, hµng ho¸ vËt t hay lao vô, dÞch vô cung cÊp cho kh¸ch hµng. ViÖc b¸n hµng cã thÓ ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña c¸ nh©n ®¬n vÞ ngoµi doanh nghiÖp gäi lµ b¸n hµng ra ngoµi. Còng cã thÓ ®îc cung cÊp gi÷a c¸c ca nh©n ®¬n vÞ cïng c«ng ty, mét tËp ®oµn... gäi lµ b¸n hµng néi bé. Qu¸ tr×nh b¸n hµng ®îc coi lµ hoµn thµnh khi cã ®ñ hai ®iÒu kiÖn: - Göi hµng cho ngêi mua. - Ngêi mua tr¶ tiÒn hay chÊp nhËn tr¶ tiÒn. Tøc lµ ngiÖp vô b¸n hµng chØ x¶y ra khi giao hµng xong, nhËn ®îc tiÒn hay giÊy chÊp nhËn thanh to¸n cña ngêi mua. Hai c«ng viÖc nµy diÔn ra ®ång thêi cïng mét lóc víi c¸c ®¬n vÞ giao hµng trùc tiÕp. PhÇn lín viÖc giao tiÒn vµ nhËn hµng t¸ch rêi nhau: Hµng cã thÓ giao tríc, tiÒn nhËn sau hoÆc tiÒn nhËn tríc hµng giao sau. Tõ ®ã dÉn ®ªn doanh thu b¸n hµng vµ tiÒn b¸n hµng nhËp quü kh«ng ®ång thêi. Khi thùc hiÖn viÖc trao ®æi hµng tiÒn, doanh nghiÖp ph¶i bá ra nh÷ng kho¶n chi gäi lµ chi phÝ b¸n hµng.TiÒn b¸n hµng gäi lµ doanh thu b¸n hµng. Doanh thu b¸n hµng bao gåm doanh thu b¸n hµng ra ngoµi vµ doanh thu b¸n hµng néi bé. TiÒn b¸n hµng nhËp quü ph¶n ¸nh toµn bé sè tiÒn mua hµng mµ ngêi mua ®· tr¶ cho doang nghiÖp. Ph©n biÖt ®îc doanh thu b¸n hµng vµ tiÒn b¸n hµng nhËp quü gióp doanh nghiÖp x¸c ®Þnh chÝnh x¸c thêi ®iÓm kÕt thóc qu¸ tr×nh b¸n hµng, Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vũ Thị Hiệp - Kế toán LK 42D gióp bé phËn qu¶n lý t×m ra ph¬ng thøc thanh to¸n hîp lý vµ cã hiÖu qu¶, chñ ®éng sö dông nguån vèn ®em l¹i nguån lîi lín nhÊt cho doanh nghiÖp. Doanh thu b¸n hµng cña doanh nghiÖp ®îc ghi nhËn khi hµng ho¸ ®îc chuyÓn cho ngêi mua vµ thu ®îc tiÒn b¸n hµng ngay hoÆc chÊp nhÇn tr¶ tiÒn tuú theo ph¬ng thøc thanh to¸n: + Trêng hîp thu ngay ®îc tiÒn khi giao hµng: Doanh thu b¸n hµng chÝnh lµ tiÒn b¸n hµng thu ®îc. + Trêng hîp nhËn ®îc chÊp nhËn thanh to¸n gåm: - Hµng ho¸ xuÊt cho ngêi mua ®îc chÊp nhËn thanh to¸n ®Õn khi hÕt thêi h¹n thanh to¸n cha thu ®îc tiÒn vÒ vÉn ®îc coi lµ kÕt thóc nghiÖp vô b¸n hµng. Doanh thu b¸n hµng trong trêng hîp nµy ®îc tÝnh cho kú nµy nhng kú sau míi cã tiÒn nhËp quü. - Tr ưêng hîp gi÷a kh¸ch hµng vµ doanh nghiÖp cã ¸p dông ph¬ng thøc thanh to¸n theo kÕ ho¹ch th× khi göi hµng ho¸ cho ngêi mua, sè tiÒn b¸n hµng göi b¸n ®îc chÊp nhËn lµ doanh thu b¸n hµng. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ®©y ta thÊy r»ng thùc hiªn tèt c«ng t¸c b¸n hµng thu doanh thu vÒ cho doanh nghiÖp cã ý nghÜa rÊt quan träng, do vËy trong c«ng t¸c qu¶n lý nghiÖp vô b¸n hµng cÇn ph¶i n¾m b¾t, theo dâi chÆt chÏ tõng ph¬ng thøc b¸n hµng, tõng thÓ thøc thanh to¸n, tõng kh¸ch hµng vµ tõng lo¹i hµng ho¸ b¸n ra. §«n ®èc thanh to¸n, thu håi ®Çy ®ñ kÞp thêi tiÒn vèn cña doanh nghiÖp. §Ó t¨ng cêng c«ng t¸c chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh,kÕ to¸n thùc sù lµ c«ng cô qu¶n lý s¾c bÐn, cã hiÖu lùc, th× kÕ to¸n b¸n hµng ph¶i thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô sau: - Tæ chøc theo dâi, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ gi¸m ®èc chÆt chÏ vÒ t×nh h×nh cã vµ sù biÕn ®éng (nhËp - xuÊt) cña tõng lo¹i hµng ho¸ trªn c¶ hai mÆt hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. - Theo dâi, ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc chÆt chÏ qu¸ tr×nh b¸n hµng, ghi chÐp kÞp thêi, ®Çy ®ñ c¸c kho¶n chi phÝ, thu nhËp b¸n hµng, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh th«ng qua doanh thu b¸n hµng mét c¸ch chÝnh x¸c. - Cung cÊp nh÷ng th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt cho c¸c bé phËn liªn quan, ®ång thêi ®Þnh kú cã tiÕn hµnh ph©n tÝch kinh tÕ ®èi víi ho¹t ®éng b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶.
- Xem thêm -