Tài liệu Tổ chức hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing trong công ty xây dựng công nghiệp hà - nội.

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing Lêi nãi ®Çu Marketing ngµy nay ®· trë thµnh mét cuéc dùa trªn quyÒn s¬ h÷u th«ng tin nhiÒu h¬n lµ quyÒn së h÷u nh÷ng tµi nguyªn kh¸c .C¸c ®èi thñ c¹nh tranh cã thÓ b¾t chíc nhau vÒ trang thiÕt bÞ s¶n phÈm vµ c¸c qui tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nhng hä kh«ng thÓ sao chÐp th«ng tin vµ ch©t x¸m cña nhau.Dung lîng th«ng tin cña c«ng ty cã thÓ t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh chiÕn lîc cho c«ng ty ®ã. C¸c c«ng ty còng ph¶i ph¸t triÓn khai nh÷ng c¬ chÕ h÷u hiÖu ®Ó t×m kiÕm th«ng tin míi .ViÖc thu thËp lu tr÷ truyÒn b¸ th«ng tin rÊt tèn thêi gian vµ tiÒn b¹c. C¸c nhµ nghiªn cøu thÞ trêng ®· t×m ta nh÷ng kü thuËt phøc t¹p ®Ó thu thËp th«ng tin míi còng nh qu¶n lý th«ng tin hiÖn cã. Díi ®©y chóng ta cã thÓ nãi ®Õn ba vÊn ®Ò. C«ng ty cÇn nh÷ng lo¹i th«ng tin g× ®Ó cã thÓ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh Marketing s¸ng suèt h¬n ?. Cã nh÷ng ph¬ng ph¸p chñ d¹o nµo trong viÖc thu thËp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt . Lµm thÕ nµo ®Ó qu¶n lý th«ng tin cña c«ng ty mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó c¸c nhµ lËp quyÕt ®Þnh cña c«ng ty cã thÓ dÔ dµng vµ nhanh chãng tiÕp cËn víi nh÷ng : ”th«ng tin vµng”?. ChÝnh v× nh÷ng ®iÒu ®ã mµ em chän ®Ò tµi nµy:” Lµm chuyªn ®ª thùc tËp cho m×nh” Em mong r»ng víi viÖc x©y dùng mét hÖ thèng th«ng tin vµ nghiªn cøu Marketing trong c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp phÇn nµo tèi u ®îc nh÷ng th«ng tin thu thËp vµ sö dung cã hiÖu qu¶ h¬n cho nh÷ng nhµ qu¶n trÞ cña c«ng ty. Em ch©n thµnh c¸m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy NguyÔn ThÕ Trung vµ c¸n bé c«ng ty trong viÖc thu thËp th«ng tin tõ phÝa c«ng ty ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh ®ît thùc tËp tèt nghiÖp. Chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: HÖ thèngth«ng tin vµ nghiªn cøu Marketing Mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi. Ch¬ng II: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ thùc tr¹ng tæ chøc thu thËp th«ng tin- Nghiªn cøu kh¸ch hµng cña c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp-HN. Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing Ch¬ng III:Tổ chức hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing trong công ty xây dựng công nghiệp Hà - Nội. Hµ N«i ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2004 Sinh viªn thùc tËp: TrÞnh Quèc ViÖt Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing Ch¬ng I HÖ thèngth«ng tin vµ nghiªn cøu Marketing Mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi I. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi. 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi. Khi míi thµnh lËp (5/1960) C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi b¾t ®Çu tõ mét c«ng trêng bÐ nhá- c«ng trêng 105. §îc sù quan t©m cña l·nh ®¹o Côc x©y dùng Hµ Néi( nay lµ së x©y dùng Hµ Néi) víi sù ph¸t triÓn cña m×nh. C«ng trêng 105 ®· ®îc chuyÓn thµnh c«ng ty x©y dùng 105. §Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao ®ã, ®ßi hái ph¶i më réng c«ng ty,chÝnh v× côc x©y dùng Hµ Néi ®· tiÕn hµnh s¸t nhËp c«ng trêng 108 vµ mét bé phËn cña c«ng trêng 5 thuéc c«ng ty XD 104 vµ c«ng ty 105 vµ lÊy tªn lµ c«ng ty x©y l¾p c«ng nghiÖp. §Õn th¸ng 10 n¨m 1972,theo quy ®Þnh 2016/TC/QD,c«ng ty x©y l¾p c«ng nghiÖp ®îc t¸ch bé phËn l¾p m¸y ®iÖn níc cña c«ng ty ®Ó thµnh lËp c«ng ty ®iÖn níc l¾p m¸y vµ ®æi tªn thµnh C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi cho ®Õn nay. §Õn ngµy 16 th¸ng 20 n¨m 1992,së x©y dùng ®· cho phÐp thµnh lËp doanh nghiÖp nhµ níc lµ C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi víi ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ,nhµ ë… HiÖn nay trô së cña c«ng ty ®ãng t¹i 166- Phè Hång Mai,phêng Quúnh L«i,quËn Hai Bµ Trng Hµ Néi.Víi sè c«ng nh©n trong biªn chÕ kho¶ng 486 ngêi ( b¸o c¸o cuèi n¨m 2003) trong ®ã sè c«ng nh©n qu¶n lý hµnh chÝnh kho¶ng 95 ngêi ®Òu lµ nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é tay nghÒ cao,nhiÒu kinh nghiÖm,®· ®a C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ cã sè lín c«ng tr×nh ®¹t huy tr¬ng vµng chÊt lîng cao cña ngµnh x©y dùng níc ta 2. LÜnh vùc kinh doanh Theo quy ®Þnh 2016/TC/QD thµnh lËp c«ng ty .  C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi . o X©y dùng c¸c c«ng tr×nh trong dù ¸n cña c«ng ty. o B¶o tr× c¸c c«ng tr×nh mµ m×nh ®· x©y dùng. Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing o Ph¸t triÓn vµ kinh doanh nhµ ë. o T vÊn ,thiÕt kÕ nhµ. o B¸n c¸c thiÕt bÞ vËt t nh thÐp ,®iÖn ,thiÕt bÞ vÒ níc …. o Gia c«ng l¾p c¸c cÊu kiÖn bªn t«ng s¶n phÈm cöa gç….. 3. Tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 3.1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh Lµ mét c«ng ty lín thuéc së x©y dùng Hµ Néi vµ lµ ®¬n vÞ thµnh lËp sím nhÊt cña ngµnh x©y dùng Hµ Néi. §îc quan t©m thêng xuyªn cña thµnh phè vµ ngµnh,sù phÊn ®Êu v¬n lªn c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty ,c«ng ty tõng bíc trëng thµnh cã lóc qu©n sè lªn ®Õn 3000 ngêi víi h¬n 15 ®¬n vÞ trîc thuéc, lu«n ®¸p øng ®îc vµ hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao trong thêi gian chèng Mü cøu níc còng nh x©y dùng hoµ b×nh. C«ng ty ®· x©y dùng thµnh hµnh tr¨m c«ng tr×nh c«ng nghiÖp,c¸c khu nhµ ë ,trêng häc ,nhµ m¸y níc ,tr¹m ch¨n nu«i,c¸c trung t©m bu«n b¸n...C«ng ty ®îc nhµ níc trao tÆng nhiÒu hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng 3 vµ 1.Hu©n ch¬ng lao ®«ng h¹ng nh× n¨m 1985 do ®¹t ®îc thµnh tÝch trong lao ®éng còng nh trong chiÕn ®Êu vµ phôc vô chiÕn ®Êu . Bíc vµo thêi kú ®æi míi ,ngay trong 5 n¨m gÇn ®©y,ngoµi thuËn lîi c«ng ty còng cßn nhiÒu khã kh¨n: Qu©n sè cßn ®«ng, tæ chøc bé m¸y vµ chøc n¨ng,nhiÖm vô ,biªn chÕ tuy ®· cã thay ®æi nhiÒu nhng vÉn cßn tiÕp tôc ®æi míi thÝch øng víi yªu cÇu c¹nh tranh trªn thÞ trêng ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn æn ®Þnh. Tuy ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p thùc tÕ vµ ®· cè g¾ng ®a vµo sö dông c¸c thiÕt bÞ tiªn tiÕn ,c¸c c«ng nghÖ míi nhng viÖc huÊn luyÖn ®µo t¹o l¹i con ngêi ®îc duy tr× tõ thêi bao cÊp cÇn ph¶i cã nç lùc míi. Vèn Ýt,t×m nguån vèn cho c¸c dù ¸n ®Çu t ®Ó tõng bíc ngµy cµng chñ ®éng trong viÖc æn ®Þnh viÖc lµm vµ ®êi sèng c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ vÊn ®Ó khã kh¨n còng nh nh÷ng vÊn ®Ò sèng cßn cña ®¬n vÞ. §Ó kh¾c phôc khã kh¨n c«ng ty cã nhiÒu biÖn ph¸p: Tõng bíc chÊn chØnh tæ chøc biªn chÕ chøc n¨ng cho tõng tæ chøc c¸ nh©n.§· x©y dùng trªn 20 néi quy, quy chÕ,quy ®Þnh cho viÖc qu¶n lý. Tõ qu¶n lý 4 cÊp nay cßn 3 cÊp,tõ 15 ®éi xëng, 10 phßng ban trîc thuéc nay chØ cßn 6 xÝ nghiÖp, 3®éi xëng vµ 6 phßng ban. B»ng viÖc ®Çu t chiÒu s©u cho c¸c c«ng cô m¸y mãc nhá,cÇm tay,hiÖn ®¹i,b»ng viÖc ký hîp ®ång liªn doanh ®Ó sö dông c¸c vËt liÖu thiÕt bÞ míi .B»ng viÖc ®Çu t vµ tæ chøc ®µo t¹o lai c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc ®· cËp nhËt kiÕn thøc ,sö dông tèt c¸c vËt liÖu míi,c«ng nghÖ míi vÉn ®¶m b¶o vµ ph¸t huy uy tÝn Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing thÈm mü vµ tiÕn ®é hoµn thµnh.ChØ trong 5 n¨m 1995-1999 c«ng ty ®· ®îc hëng 6 huy tr¬ng vµng chÊt lîng cao cho c¸c c«ng tr×nh : BiÖt thù ngo¹i giao ®oµn,nhµ m¸y s÷a Hµ Néi, nhµ m¸y ®Ìn h×nh ORIO HANEL, chî §ång Xu©n , trô së UBND thµnh phè Hµ Néi, viÖn kü thuËt x©y dùng Hµ Néi .C«ng ty lµ mét trong sè Ýt ®¬n vÞ ®îc c«ng nhËn lµ ®¬n vÞ chÊt lîng cao. B»ng nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó tÝch kiÖm chi phÝ trong hoµn c¶nh c¹nh tranh gay g¾t c«ng ty vÉn ®¶m b¶o lîi nhuËn t¨ng .Dµnh 70% sè lîi nhuËn sau thuÕ ®Ó tÝch luü vèn .V× vËy tõ 2.7 tû vèn giao ban ®Çu ®Õn n¨m 1999 c«ng ty ®· cã 9.6 tû vèn chñ së h÷u. HÕt n¨m 2000 vèn chñ së h÷u cña c«ng ty h¬n 10 tû: tõ ®ã cßn ®ãng gãp cho ng©n s¸ch ngµy cµng lín : N¨m 1998 lµ 0.85 tû ,n¨m 1999 lµ 2.56 tû ®ång vµ n¨m 2000 lµ 2.7 ty ®ång.. ViÖc ®Çu t vèn ®Ó ®Çu t thc thi c¸c dù ¸n kinh doanh nhµ còng lµ mét thµnh c«ng . Víi nh÷ng biÖn ph¸p nh vËy trong thêi kú ®æi míi c«ng ty ®· thu ®îc nh÷ng thµnh qu¶ ®¸ng tù hµo:nguån: B¸o c¸o thµnh tÝch c«ng ty ®¹t ®îc tõ n¨m ®æi míi  N¨m 1995,1996 c«ng ty ®îc bé x©y dùng tÆng danh hiÖu cê thi ®ua lu©n lu.  N¨m 1995 c«ng ty ®îc nhµ níc tÆng thëng hu©n ch¬ng chiÕn c«ng h¹ng ba do thµnh phè trao tÆng.  N¨m 1996 Gi¸m ®èc c«ng ty ®îc thµnh phè tÆng b»ng khen.  N¨m 1997 C¸c chØ tiªu c«ng ty bÞ gi¶m do khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi va khu vùc ®· ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn ViÖt Nam nãi chung vµ c«ng ty nãi riªng.Cô thÓ c«ng ty ®· ký ®îc 2 hîp ®ång gi¸ trÞ 5.3 ty ®ång víi chñ ®Çu t lµ c«ng ty TNHH ph¸t triÓn Néi Bµi cña tËp ®oµn NORTHEN ETNGT cña Malaysia, song do nguyªn nh©n trªn nªn kh«ng ®îc thùc hiÖn.  N¨m 1998 c«ng ty ®îc thµnh phè tÆng b»ng khen.  Trong 5 n¨m cã 6 c«ng tr×nh ®îc tÆng huy tr¬ng vµng chÊt lîng cao.  §¶ng bé c«ng ty liªn tôc ®îc c«ng nhËn lµ ®¶ng bé trong s¹ch v÷ng m¹nh.  C«ng tuy thùc hiÖn ®îc c«ng t¸c tõ thiÖn x· héi ®îc gÇn 70 triÖu ®ång, x©y dùng ®îc nhiÒu nhµ t×nh nghÜa cho nh÷ng gia ®×nh cã hoµn c¶nh khã kh¨n. 3.2.NhiÖm vô cña C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi Thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ ë d©n dông, x©y dùng trêng häc , c¸c khu c«ng nghiÖp. Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing LËp dù ¸n c¸c khu ®Êt ®Ó kinh doanh b¸n nhµ nh: Dù ¸n nhµ L¹c Trung ,Nh©n ChÝnh ,Mai H¬ng ,ThÞnh LiÖt. Liªn doanh víi c¸c tËp ®oµn RENONG-MALASIA ®Ó x©y ®ùng dù ¸n khu ph¸t triÓn ®êng bé Néi Bµi-Sãc S¬n gåm: Khu c«ng nghiÖp Sãc S¬n Hµ Néi,nghØ ng¬i s©n golf,khu du lÞch diÖn tÝch 300ha. LËp dù ¸n vµ x©y dùng c¸c khu ®« thÞ míi bao gåm nhµ biÖt thù, chung c, c¸c khu vui ch¬i, phóc lîi c«ng céng ,dù ¸n ®« thÞ Nam TrÇn Duy Hng 40 ha. Gia c«ng l¾p c¸c cÊu kiÖn bªn t«ng s¶n phÈm cöa gç. §Ó thùc hiÖn nhiÖm vÞ cña m×nh trong c¬ chÕ thÞ trêng, c«ng ty chÊp nhËn sù c¹nh tranh trong ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh cã vèn cña nhµ níc vµ vèn níc ngoµi . Trong c«ng ty,viÖc tæ chøc kho¸n chi phÝ cho c¸c xÝ nghiÖp vµ ®îc quy ®Þnh nh sau: §èi víi c¸c c«ng tr×nh do c«ng ty nhËn trùc tiÕp cña bªn A, c«ng ty sÏ c©n ®èi vµ giao cho c¸c xÝ nghiÖp x©y dùng trªn c¬ së c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng cña c¸c xÝ nghiÖp x©y dùng.Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp ®îc sù uû quyÒn cña gi¸m ®èc c«ng ty tiÕp xóc víi bªn A ký hîp ®ång ,nhËn hå s¬ tµi liÖu,gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc mÆt b»ng, ®iÖn níc thi c«ng . §èi víi c¸c c«ng ty do c¸c xÝ nghiÖp tù t×m kiÕm th× c¸c thñ tôc trªn do xÝ nghiÖp trùc tiÕp tiÕn hµnh lµm vµ giao hå s¬ lu t¹i phßng kÕ ho¹ch tæng hîp cña c«ng ty. Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp cã nhiÖm vô híng ®Én, ®«n ®èc vµ th«ng qua hîp ®ång tríc khi tr×nh gi¸m ®èc ký. Sau khi cã ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc ®Ó cã thÓ thi c«ng ®îc,xÝ nghiÖp x©y dùng ph¶i lËp tiÕn ®é,biÖn ph¸p thi c«ng ®îc gi¸m ®èc duyÖt míi ký lÖnh khëi c«ng. VÒ vËt t: Chñ yÕu c«ng ty giao cho c¸c xÝ nghiÖp tù mua ngoµi theo yªu cÇu thi c«ng. VÒ m¸y thi c«ng : C«ng ty cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc trang bÞ m¸y mãc nh¨mg gi¶m bít søc lao ®éng cña c«ng nh©n còng nh ®Èy nhanh tiÕn ®é s¶n xuÊt: M¸y ®Çm bµn, m¸y ®Çm ®ïi, bóa ph¸ bª t«ng….. vµ giao cho c¸c xÝ nghiÖp tù qu¶n lý. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty vÉn ph¶i thuª mét sè lo¹i m¸y thi c«ng bªn ngoµi nh m¸y Ðp cäc, m¸y phun bªn t«ng, cÈu lín, nhá…. VÒ nh©n c«ng : Cïng víi sè c«ng nh©n trong biªn chÕ cña c«ng ty ,nÕu nhu cÇu s¶n xuÊt cÇn th× c«ng ty thuª ngoµi theo hîp ®ång . VÒ chÊt lîng c«ng tr×nh: Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp vµ c¸c c¸n bé kü thuËt t¹i xÝ nghiÖp chÝnh lµ ®¹i diÖn xÝ nghiÖp ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n tríc gi¸m ®èc Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing c«ng ty vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh vµ ®¶m b¶o an toµn lao ®éng. VÒ an toµn vµ b¶o hiÓm lao ®éng; XÝ nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c«ng t¸c an toµn vµ b¶o hiÓm lao ®éng theo chÕ ®é hiÖn hµnh cña nhµ níc vµ quy ®Þnh cña c«ng ty díi sù gi¸m s¸t thêng xuyªn cña phßng kü thuËt c«ng ty. 4.Tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi. C¨n cø vµo ®Æc thï cña s¶n phÈm x©y l¾p, ®Æc ®iÓm qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p, c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp ®· tæ chøc qu¶n lý vµ ®éi ngò lao ®éng cho phï hîp víi qu¸ tr×nh thµnh 3 cÊp cã tr×nh ®é ®¹i häc chuyªn ngµnh kü thuËt vµ ®îc huÊn luyÖn qua c¸c líp qu¶n lý do bé x©y dùng më. HiÖn nay c«ng ty cã 531 c¸n bé c«ng nh©n ®îc biªn chÕ thµnh 6 xÝ nghiÖp ,3 ®éi xëng phôc vô vµ v¨n phßng c«ng ty. T¹i mçi xÝ nghiÖp ®Òu cã mét gi¸m ®èc phô tr¸ch chung,phã gi¸m ®èc lµ kü s chÝnh,1 nh©n viªn thèng kª kÕ to¸n,3 nh©n viªn kü thuËt.C«ng ty gåm cã 6 xÝ nghiÖp .NhiÖm vô cña xÝ nghiÖp nµy lµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh mµ m×nh th¾ng thÇu hoÆc ®îc chän thÇu . Cïng víi c¸c phßng ban c«ng ty tham gia ®Êu thÇu t×m kiÕm c«ng viÖc vµ tæ chøc ho¹ch to¸n néi bé thµnh chi phÝ m×nh ®· nhËn kho¸n ,tæ chøc thanh to¸n víi bªn A c¸c khèi lîng c«ng viÖc mµ m×nh hoµn thµnh. Khèi phôc vô cña C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi gåm cã : xëng méc, ®éi ®iÖn níc.T¹i mçi ®¬n vÞ phôc vô nµy ®Òu cã mét tæ trëng, mét nh©n viªn vµ mét nh©n viªn kü thuËt. NhiÖm vô cña khèi phôc vô lµ hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc phôc vô cho s¶n xuÊt l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh. VÝ dô: +Xëng méc gia c«ng cöa. +§éi m¸y phôc vô c¸c ph¬ng tiÖn,m¸y thi c«ng. +§éi ®iªn níc hoµn thµnh c¸c khèi lîng vÒ ®iÖn vµ cÊp tho¸t níc. V¨n phßng c«ng ty gåm 5 phßng ban.Mçi phßng ban gåm cã 1 trëng phßng vµ mét sè c¸n bé nghiÖp vô. Mçi phßng ban lµ mét ®Çu mèi n»m trong c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty.Quan hÖ gi÷a phßng ban vµ c¸c xÝ nghiÖp ngang nhau vÒ chøc n¨ng vµ nhiÖm vô. Cßn vÒ chuyªn m«n vµ nghiÖp vô th× phßng lµ cÊp trªn cña xÝ nghiÖp. C¸c xÝ nghiÖp ph¶i chÊp nh¹n sù kiÓm tra ®«n ®èc híng ®Én cña c¸c phßng ban c«ng ty vÒ kü thuËt,qu¶n lý kinh tÕ.. Ban gi¸m ®èc cïng c¸c phßng chøc n¨ng ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt thi c«ng xuèng c¸c xÝ nghiÖp.Mçi xÝ nghiÖp ®Òu ®îc quyÒn chñ ®éng giao vËt t, thuª nh©n c«ng ngoµi nÕu thiÕu . Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing Bè trÝ lao ®éng, giao quyÒn chñ ®éng cã kÕt hîp kiÓm tra ®«n ®èc nh vËy ®· gióp cho c¸c xÝ nghiÖp cã kh¶ n¨ng ®¶m nhiÖm thi c«ng c¸c c«ng tr×nh mét c¸c ®éc lËp.Vµ mçi xÝ nghiÖp lµ mét m¾t xÝch cïng víi c¸c phßng chøc n¨ng cña c«ng ty t×m kiÕm thÞ trêng viÖc lµm .Sau khi th¾ng thÇu hoÆc chän thÇu, c«ng ty tiÕn hµnh ký hîp ®ång x©y dùng víi ®¬n vÞ chñ ®Çu t.C¨n cø vµo hîp ®ång ®· ký vµ c¨n cø vµo n¨ng lùc cña c¸c xÝ nghiÖp c«ng ty sÏ giao kÕ ho¹t s¶n xuÊt thi c«ng cho c¸c xÝ nghiÖp trªn c¬ së c¸c ®¬n gi¸ ®Þnh møc giao kho¸n néi bé cña c«ng ty. T¹i c¸c xÝ nghiÖp x©y dùng l¹i c¨n cø vµo nhiÖm vô cña ®¬n vÞ m×nh vµ kh¶ n¨ng thùc tÕ cua c¸c tæ thî thuéc xÝ nghiÖp qu¶n lý ®Ó ph©n c«ng l¹i cho phï hîp.Cuèi th¸ng,xÝ nghiÖp b¸o c¸o khèi lîng c«ng viÖc cña m×nh ®· lµm b»ng b¸o c¸o thùc hiÖn s¶n lîng, b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt x©y dùng theo tõng møc ®é hoµn thµnh cua mçi c«ng tr×nh(mçi hîp ®ång x©y dùng) Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing Gi¸m ®èc c«ng ty P.Gi¸m ®èc kinh doanh P.Gi¸m ®èc s¶n xu©t p.PT&kd nhµ p.Tµi Vô Phßng kt P.k.ho¹ch TCHC KÕ to¸n tr ëng P.H¬p t¸c ®Çu t XÝ nghiÖp 7 §éi m¸y thi c«ng H×nh 1: S¬ ®å tæ chøc c«ng ty hiÖn nay XÝ nghiÖp 5 XÝ nghiÖp 4 XÝ nghiÖp 3 XÝ nghiÖp 2 XÝ nghiÖp 1 §éi §iÖn Níc Phßng vËt t §éi Méc Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp KÕ to¸n tr ëng KÕt to¸n viªn Nh©n viªn v¨n phßng Nh©n viªn kinh doanh Kü s thiÕt kÕ Thñ kho H×nh 2: S¬ ®å tæ chøc cña xÝ nghiÖp x©y l¾p thiÕt bÞ vµ th¬ng m¹i Tµi liÖu: quyÓn bé m¸y qu¶n lý c«ng ty Gi¸m ®èc C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi : NguyÔn ViÕt Vîng. Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp x©y l¾p thiÕt bÞ vµ th¬ng m¹i: NguyÔn Ngäc DÖp 5. HÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng 5.1. S¬ ®å vÒ hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng (nguån b¶n cam kÕt qu¶n lý chÊt lîng cña c«ng ty ra ngµy 18/3 /2000). H×nh 3: S¬ ®å hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng SX/DV CSM Chøng chØ T¹o s¶n phÈm TN l·nh ®¹o §HK HLKH §GNB DHSP SPKPH Cai tiÕn Thu th©p ,PT HD C¶i tiÐn liª tôc hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng CKHD Ql nh©n lùc KiÕm so¸t dl Ks hå s¬ VËt t DI CI-PI-DI DMN Kh¸ch hµng Yªu cÇu CC nh©n lùc C¬ së h¹ tÇng MT lµm viÖc HtT/c SX §Çu vµo §Çu ra sp Sù tho¶ m·n Kh¸ch hµng Khoa Marketing Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing Nh÷ng cam kÕt vÒ qu¶n lý chÊt lîng cña c«ng ty. “ ChÊt lîng cao- t¹o uy tÝn-thªm tin tëng” sÏ ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n c¸c ®ßi hái lµ con ®êng ®i lªn ®óng ®¾ng cña c«ng ty th«ng qua chÝnh s¸ch chÊt lîng cña m×nh. §Ó ®¸p øng vµ ph¸t triÓn kh«ng ngêng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi cam kÕt. X©y dùng c¬ së vµ hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng chñ ®éng, kiÓm so¸t chÊt lîng c«ng tr×nh s¶n phÈm x©y dùng suèt qóa tr×nh s¶n xuÊt,thi c«ng tõ c«ng nh©n trùc tiÕp ®Õn c¸c cÊp qu¶n lý kü thuËt,chÊt lîng. Coi träng ®Çu t chiÒu s©u,®æi míi c«ng nghÖ ®i ®«i víi ®µo t¹o míi ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c«ng nh©n, c¸n bé kü thuËt qu¶n lý.Nh»m kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. TiÕp tôc duy tr× vµ thêng xuyªn c¶i tiÕn hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn ISO 9001-2000 5.2. Môc tiªu chÊt lîng cña c«ng ty  Gi÷ v÷ng lµ c«ng ty sè 1 trong toµn ngµnh x©y dùng.  PhÊn ®Êu duy tr× c¸c chÊt lîng ®· ®¹t ®îc.  §¶m b¶o kiÓm tra c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng kü thuËt an toµn ®Õn tay c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn…  T¨ng cêng ®Çu t trang thiÕt bÞ, ®æi míi c«ng nghÖ x©y l¾p, ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc – kü thuËt vµo c«ng nghÖ x©y dùng.  TiÕp tôc kÖn toµn ®æi míi hÖ thèng tæ chøc tõ c«ng ty ®Õn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc.§¶m b¶o møc thu nhËp cao cho c«ng nh©n viªn. Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing II. HÖ thèng th«ng tin vµ nghiªn cøu Maketing tr«ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi. 1.TÇm quan träng cña hÖ thèng th«ng tin Marketing trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp nhÊn m¹ng tÇm quan träng cña viÖc b¾t ®Çu lËp kÕ ho¹ch marketing vµ chiÕn lîc theo quan ®iÓm tõ ngoµi vµo trong. Nh÷ng ngêi qu¶n trÞ doanh nghiÖp cÇn ph¶i theo dâi nh÷ng lùc lîng t¬ng ®èi lín trong m«i trêng marketing ,nÕu muèn s¶n phÈm vµ thùc tiÔn marketing cña m×nh lu«n theo kÞp víi thêi cuéc. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ nhµ quan trÞ cã thÓ n¾m ®îc nh÷ng mong muèn lu«n thay ®æi cña kh¸ch hµng , nh÷ng s¸ng kiÕn míi cña ®èi thñ c¹nh tranh , vµ kªnh ph©n phèi lu«n thay ®æi …? V× vËy nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp ph¶i coi träng viÖc qu¶n trÞ hÖ th«ng th«ng tin. Trong lÞch sö kinh doanh tõ l©u doanh nghiÖp d· dµnh gÇn nh toµn bé sù quan t©m cña m×nh vµo qu¶n trÞ tiÒn, vËt t, m¸y mãc, hay con ngêi .Ngµy nay c¸c doanh nghiÖp ®· cã nhËn thøc ®îc ý nghÜa cùc kú quan träng cña nguån lùc ®ã chÝnh lµ th«ng tin còng nh hÖ th«ng th«ng tin. Cã rÊt nhiÒu nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng hµi lßng vÒ nh÷ng th«ng tin hiÖn cã.Hä phµn nµn lµ kh«ng biÕt nh÷ng th«ng tin quan träng ®îc lu d÷ ë ®©u trong c«ng ty, viÖc nhËn ®îc qu¸ nhiÒu th«ng tin mµ hä kh«ng cã thÓ sö dông ®îc vµ qu¸ Ýt th«ng tin mµ hä thùc sù cÇn thiÕt. Cã ba bíc ph¸t triÓn ®· lµm cho nhu cÇu th«ng tin marketing lín h¬n bÊt kú thêi gian nµo tríc ®©y: o Tõ marketing ®Þa ph¬ng ®Õn toµn quèc , råi ®Õn toµn cÇu : Khi c¸c c«ng ty më réng thÞ trêng vÒ mÆt ®Þa lý th× c¸c doanh nghiÖp th× hä cÇn ph¶i biÕt nhiÒu th«ng tin thÞ trêng h¬n bao giê hÕt. o Tõ nhu cÇu cña cña ngêi mua ®Õn mong muèn cña ngêi mua: Khi thu thËp cña ngêi mua t¨ng lªn th× hä trë lªn khã tÝnh h¬n trong viÖc lùa chän hµng ho¸ .Ngêi b¸n khã mµ ®o¸n tríc ®îc ph¶n óng cña ngêi mua ®èi víi c¸c tÝnh n¨ng ,kiÓu d¸ng vµ c¸c thuéc tÝnh kh¸c ,nÕu nh hä kh«ng cÇn viÖn nghiªn cøu marketing. o Tõ c¹nh tranh gi¸ c¶ ®Õn c¹nh tranh phi gÝa c¶ : Khi ngêi b¸n sö dông phæ biÕn d¸n nh·n hiÖu, t¹o ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt cho s¶n phÈm , qu¶ng c¸o vµ kÝnh thÝch tiªu thô ,hä cÇn biÕt nh÷ng th«ng tin vÒ hiÖu qu¶ cña th«ng tin ®ã . Nh÷ng yªu cÇu do bïng næ th«ng tin ®· ®îc phia cung øng ®¸p b»ng nh÷ng c«ng nghÖ th«ng tin míi hïng m¹nh. 30 n¨m qua ®· chøng kiÕn sù xuÊt hiÖn m¸y tÝnh ,microphim,truyÒn h×nh c¸p, m¸y sao chôp, m¸y Fax,m¸y ghi b¨ng,m¸y quay ®Üa video , vµ c¸c cuéc c¸ch m¹ng kh¸c trong viÖc sö lý th«ng tin.Tuy vËy c¸c Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing doanh nghiÖp kinh doanh ®Òu thiÕu hiÓu biÕt vÒ vÒ th«ng tin. NhiÒu doanh nghiÖp kh«ng co c¸c bé phËn nghiªn cøu marketing .NhiÒu doanh nghiÖp cã bé phËn nghiªn cøu nhá ®Ó dù b¸o th«ng thêng ,ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô vµ th¨m dß theo tõng ®ît. Mét sè c«ng ty ®· ph¸t triÓn hÖ th«ng th«ng tin tiªn tiÕn cung cÊp cho doanh nghiÖp nh÷ng th«ng tin vÒ hµnh vi cña kh¸ch hµng tiªu dïng. Nh÷ng ®iÒu ®ã ®· phÇn nµo nãi lªn vai trß cña hÖ thèng th«ng tin vµ nã lµ mét yÕu tè quan träng dÓ ®¶m b¶o doanh nghiÖp chuyÓn tõ nhu cÇu cña kh¸ch hµng sang mong muèn mua , vµ chuyÓn c¹nh tranh b»ng g¸i sang c¹nh tranh phi gi¸…. Mçi mét th«ng tin cã gi¸ trÞ nã t¹o cho doanh nghiÖp nh÷ng c¬ héi trong kinh doanh còng nh sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp trong thêi ®iÓm hiÖn nay. 2. Nhu cÇu th«ng tin vµ nghiªn cøu kh¸ch hµng cña c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi. 2.1 . Nhu cÇu th«ng tin cña c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp. Vai trß vÒ th«ng tin rÊt quan träng trong ho¹t ®éng doanh nghiÖp . NhËn biÕtb ®îc tÇm quan träng ®èi víi viÖc kinh doanh, do vËy doanh nghiÖp cÇn thiÕt lËp hÖ th«ng tin marketing nh»m ®¸p øng nhu cÇu trong thêi ®¹i míi . Nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt nh vµ cã gi¸ trÞ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng ty. C«ng ty cã thÓ ph¹m nh÷ng hai sai lÇm liªn quan ®Õn th«ng tin.Cã thÓ c«ng ty thu thËp qu¸ nhiÒu th«ng tin hoÆc qu¸ Ýt th«ng tin.C¸c gi¶ quyÕt vÊn ®Ò nµy lµ ®a ra mét m« h×nh nh÷ng nguån lùc trong m«i trêng vÜ m« vµ m«i trêng t¸c nghiÖp cña c«ng ty cã ¶nh hëng ®Õn doanh sè , chi phÝ vµ lîi nhuËn . Nh÷ng nhµ kinh doanh trong c«ng ty cã thÓ gÆp nh÷ng c©u hái : hä thêng ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh g× vµ hä ph¶i cÇn biÕt nh÷ng g× vµ hä cÇn ph¶i biÕt nh÷ng g× ®Ó ®Ò ra nh÷ng quyÕt ®Þnh cã gi¸ trÞ vµ cã c¬ së .Nh vËy m« h×nh th«ng tin ph¶i lµ cÇu nèi gi÷a nh÷ng g× doanh nghiÖp cÇn biÕt víi nh÷ng g× kh¶ thi vÒ mÆt kinh tÕ . Cã ba lo¹i th«ng tin chÝnh phÇn lín cÇn thiÕt cho phÇn lín mäi c«ng ty. C¸c lo¹i th«ng tin cÇn thiÕt. 1. M«i trêng vÜ m«: C¸c khuynh híng nh©n khÈu häc. C¸c khuynh híng vÒ lèi sèng. C¸c khuynh híng vÒ kinh tÕ. C¸c khuynh híng vÒ c«ng nghÖ. C¸c khuynh híng vÒ chÝnh trÞ/ ph¸p luËt. 2. M«i trêng t¸c nghiÖp. Th«ng tin vÒ kh¸ch hµng. Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing Th«ng tin vÒ ®èi t¸c. Th«ng tin vÒ ®èi thñ c¹nh tranh. 3. M«i trêng c«ng ty. ThÞ phÇn vµ doanh sè cña c«ng ty. C¸c ®¬n ®Æt hµng cña c«ng ty víi nhµ cung cÊp. Vµ c¸c ®¬n hµng cña kh¸ch hµng c«ng ty. Chi phÝ cña c«ng ty. Lîi nhuËn trªn kh¸ch hµng, s¶n phÈm , khóc thÞ trêng kªnh ph©n phèi,quy m« cña dù ¸n mµ c«ng ty tham gia…Méi vµi th«ng tin kh¸c. Mçi th«ng tin cã nh÷ng gi¸ trÞ kh¸c nhau, phôc vô cho mét môc ®Ých kh¸c nhau mµ c«ng ty cÇn ®Õn. Nh nh÷ng th«ng tin vÒ m«i trêng vÜ m«. Trong ®ã cã th«ng tin nh©n khÈu häc lµ th«ng tin quan träng cña c«ng ty x©y dùng bëi.Th«ng tin nh©n khÈu häc gióp c«ng ty nh×n thÊy tèc ®é x©y dùng theo nhÞp ®éi t¨ng d©n hay nh÷ng tô ®iÓm t¹i nh÷ng thµnh phè, viÖc më réng thµnh phè, vÇn ®Ò quy ho¹ch ®Êt. Nh÷ng th«ng tin nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty khai th¸c vÒ kh¸ch hµng t¹i vïng ®ã, còng nh nh÷ng nhµ ®Çu t vµo nh÷ng c«ng tr×nh di d©n nh ®êng x¸ , cÇu cèng, nhµ di d©n ra c¸c vïng ®îc thµnh phè hoÆc tØnh quy ho¹ch. Th«ng tin vÒ kinh tÕ: C«ng ty nh×n thÊy tèc ®é t¨ng trëng cña vïng, trong ®iÒu kiÖn ®ã vïng cã thÓ tÝch luü vÒ kinh tÕ , x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, ®êng x¸ kh¸ch s¹n, trung t©m gi¶ trÝ t¹o ®iÒu kiÖn cho ph¸t triÓn trong vïng… Nh÷ng th«ng tin vÒ ®«Ý t¸c cña c«ng ty: Nhu cÇu vÒ ®èi t¸c quan träng bëi c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp lµ c«ng ty x©y dùng do ®ã lu«n ph¶i tham gia trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu dã ®ã kÕt qu¶ cña ®Êu thÇu ®¹t ®îc kÕt qu¶ th× phÇn ®èi t¸c quan träng. Bëi ®èi t¸c sÏ cung cÊp thiÕt bÞ, m¸y mãc, nguyªn liÖu trong qu¸ tr×nh x©y dùng.§èi t¸c trë thµnh nhµ cung øng c¸c nguyªn liÖu nh xim m¨ng, thiÕp, thiÕt bÞ ®iÖn ®iÖn tö……. Cßn rÊt nhiÒu nh÷ng th«ng tin cã mÆt gi¸ trÞ nh nghiªn cøu kh¸ch hµng, gióp cho c«ng ty ®¹t ®îc thµnh c«ng , t¹o chç ®øng trong ngµnh x©y dùng. 2.2 . Nghiªn cøu kh¸ch hµng Nh÷ng th«ng tin cÇn thu thËp ®îc t¹o thµnh mét hÖ thèng th«ng tin trong c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi.Trong ®ã nghiªn cøu kh¸ch hµng . Trong ®ã cã hai lo¹i kh¸ch hµng ®ã lµ kh¸ch hµng ®ang lµ kh¸ch hµng vµ lo¹i kh¸ch hµng ®ã lµ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng t¹i c¸c vïng t¹i Hµ Néi hay c¸c tØnh. Trong ngµnh x©y dùng viÖc cã ®îc nh÷ng hîp ®ång tõ kh¸ch hµng ®em l¹i míi t¹o ra doanh thu cho c«ng ty. Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing Kh¸ch hµng mµ c«ng ty t×m hiÓu ®ã lµ c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi níc cã nhu cÇu x©y dùng ®Ó c«ng ty t×m hiÓu tiÒm n¨ng vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty, møc vèn ®Çu t vµo c«ng tr×nh cña kh¸ch hµng,t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty dù trï tÝnh ®îc nh÷ng quy m« cña gãi thÇu ®Ó chän nh÷ng ®èi t¸c t¹o thÕ m¹ch cho viÖc bá thÇu thµnh c«ng, chän dîc møc gi¸ hîp lý cã lîi cho c«ng ty. Nh÷ng kh¸ch hµng mµ c«ng ty t×m kiÕm th«ng tin, c«ng ty ph¶i cã nh©n viªn nghiªn cøu thÞ trêng t¹i c¸c vïng , b¸o c¸o tèc ®é x©y dùng.T×m kiÕm nh÷ng dù ¸n cao tÇng ,khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ,t×m kiÕm kh¸ch hµng t¹i nh÷ng n¬i quanh Hµ Néi nh H¶i D¬ng. H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh,,..ViÖc nghiªn cøu kh¸ch hµng sÏ ®em l¹i cho c«ng ty mét chç ®øng l©u dµi bíi cµng ngµy cµng nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh tham gia vµo ngµnh,còng nhu nh÷ng dù ¸n thu hÑp l¹i. Trong ®ã c«ng ty cã thÓ ®iÒu phèi ®îc nh©n lùc, c«ng nghÖ ®Ó më réng quy m«i s¶n xuÊt , còng nh hoµn thµnh tiÕn ®é trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay th× th«ng tin vÒ kh¸ch hµng ngµy cµng khã kh¨n bëi trong ®iÒu kiÖn ®Þa lý, còng nh nh©n lùc cña c«ng ty cßn nh÷ng h¹n chÕ , viÖc bá qua nh÷ng kh¸ch hµng xa lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh khái ,nh÷ng dù ¸n ë c¸c tØnh nh lµ d©n sinh, khu c«ng nghiÖp ë c¸c thµnh phè tØnh bÞ bá ngá mµ c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp kh«ng khai th¸c hÕt. Víi tèc ®é hoµ nhËp nh hiÖn nay t¹i c¸c tØnh Hµ T©y, H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh ,H¶i D¬ng , ….lµ nh÷ng tØnh ®ang ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, ®ã lµ c¬ héi ®Ó t×m kiÕn kh¸ch hµng trong thêi gian tíi , t¹o liªn kÕt c¸c ®èi t¸c t¹i c¸c tØnh, víi c«ng nghÖ hiÖn cã th× c«ng ty sÏ më réng ®îc quy m«. Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing Ch¬ng II KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ thùc tr¹ng tæ chøc thu thËp th«ng tin- Nghiªn cøu kh¸ch hµng cña c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp-Hn. I. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. 1.N¨ng lùc tµi chÝnh cña c«ng ty x©y dùng Hµ Néi. 1.1. T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi . T×nh h×nh ph¸t triÓn vµ trëng thµnh cña C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi tõ n¨m 1998 ®Õn nay( nguån b¸o c¸o t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn phßng d b¸o) Vèn chñ s¬ h÷u ( tû ®ång) Doanh thu (tû ®ång) Gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh Lîi nhuËn(tû ®ång) Lao ®éng L¬ng lao ®éng trung b×nh (ngh×n triÖu ®ång) Nép ng©n s¸ch ( tû ®ång) Thu nhËp ( ngh×n ®ång) N¨m 1998 8.54 N¨m 1999 9.64 N¨m 2000 10.4 N¨m 2001 18.5 19.2 120 2.2 299 0.7 0.85 20.7 120 2 300 0.9 2.56 25 123 2.1 328 1.05 2.7 27 160 1.950 340 1.5 2 564 600 750 800 Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing Vèn chñ s¬ h÷u ( tû ®ång) Doanh thu (tû ®ång Gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh (tû ®ång) Lîi nhuËn(tû ®ång) Lao ®éng L¬ng lao ®éng trung b×nh (ngh×n triÖu ®ång) Nép ng©n s¸ch ( tû ®ång) Thu nhËp ( ngh×n ®ång) N¨m 2002 20.3 30 190 1.950 340 1.5 2.046 810 N¨m N¨m 2003 2004 80 ? 60 ? 207 5 ? 400 1.5 2.1 ? 2032 ? B¶ng 1: B¶ng b¸o c¸o kinh doanh cña doanh nghiÖp 1.2. Ph©n tÝch tµi liÖu b¸o b¸o kinh doanh Nép ng©n s¸ch ngµy t¨ng ; b×nh qu©n 57%. Lîi nhuËn ngµy cµng t¨ng : B×nh qu©n t¨ng 119%. Thu nhËp cña ngêi lao ®«ng t¨ng b×nh qu©n 10%. tÝch luü vèn t¨ng gÇn gÊp 4 lÇn so víi vèn giao thÇu ( tÝnh hÕt n¨m 1999). Tèc ®é t¨ng cña n¨m 2002 so víi n¨m 2001: C«ng t¸c kinh doanh; Gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh ;l thùc hiÖn ®îc 53 tû /50 tû = 106%. So víi n¨m 2001 cã møc t¨ng trëng lµ 126%. Gi¸ ®Êu thÇu: §¹t 46.9 tû so víi n¨m 2001 lµ 30 ty t¨ng 56%. Nép ng©n s¸ch nhµ níc :2.046/2=102%. Lîi nhuËn ®¹t 1.950/1950= 100%. Tèc ®é t¨ng cña n¨m 2003 so víi n¨m 2002(nguån b¸o c¸o n¨m 2003 trong ®Çu n¨m 2004). Gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh: t¨ng t¬ng ®«i lµ 150 tû/53 tû=283% t¨ng tuyÖt ®èi lµ 150-53=97 tû. Nép ng©n s¸ch nhµ níc : t¨ng t¬ng ®èi lµ 2.1/2.046=102.6%, t¨ng tuyÖt ®èi lµ 54 triÖu.C«ng ty ®· lµm lîi cho nhµ níc ,®ãng vµo ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m rÊt lín. Thu nhËp ngêi lao ®éng: T¨ng t¬ng ®èi lµ 103.2% , t¨ng t¬ng ®èi 50.000 ®/ngêi/th¸ng.Gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n viªn,khuyÕn khÝch nh©n viªn lµm viÖc tèt, cã nh÷ng s¸ng kiÕn lµm lîi cho c«ng ty. Vèn chñ së h÷u t¨ng: T¨ng t¬ng ®èi : 80/20.3=394%. T¨ng tuyÖt ®èi; 8020.3=59.7 tû. §iÒu nµy chøng tá vèn chñ së h÷u t¨ng rÊt nhanh trong nh÷ng n¨m qua nhê thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh lín. Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing Thu nhËp : T¨ng t¬ng ®èi lµ: 250% t¨ng tuyÖt ®èi lµ 2032-810=1222 triÖu ®ång. T×nh h×nh chung cho thÊy møc ®é t¨ng c¸c chØ sè ngµy cµng t¨ng bëi c«ng ty ®ang thi c«ng nhiÒu nh÷ng c«ng tr×nh lín cã gi¸ trÞ.Do ®ã ®· t¹o ra doanh thu vµ thu nhËp cao trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y,®ã lµ kÕt qu¶ kh¶ quan cña c«ng ty trong thêi ®iÓm hiÖn nay . Nh÷ng c«ng tr×nh trong n¨m 2002:  §ang tr×nh duyÖt b¸o cã NCKT cho dù ¸n nhµ cao tÇng vµ dÞch vô so 5 NguyÔn TrÝ Thanh vµ §«ng Nam §êng TrÇn Duy Hng.Dù ¸n khëi c«ng ngµy 1/2003.  Thùc hiÖn ®Çu t thiÕt bÞ thi c«ng n¨m 2002 lµ 2.4\2.4=100%. Trong n¨m 2003:  Thùc hiÖn vµ ký nhiÒu dù ¸n cao tÇng vµ dÞch vô sã 5 nguyÔn chÝ thanh vµ dù ¸n §«ng nam TrÇn Duy Hng.  §Çu t thi c«ng ®æi míi c«ng nghÖ 5 tû ®ång.  §¨ng ký chØ tiªu cho n¨m 2004:  Gi¸ trÞ SXKD: 207 tû ®ång:  Nép ng©n s¸ch 3.4 ty ®ång.  Lîi nhuËn:10.000 triÖu ®ång.  Thu nhËp lao ®«ng : 1.5 Tr/ngêi/th¸ng.  Thùc hiÖn dù ¸n Simco,nhµ N6C,dù ¸n khu quÇn ngùa…..  §¹t chØ tiªu vÒ chÊt lîng SP ISO 9001 vµ 2000 C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi ngµy cµng ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng. 1.3.Nh÷ng c«ng tr×nh hiÖn ®ang thi c«ng HiÖn nay C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi ®ang thùc hiªn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh mµ m×nh chóng thÇu trong thêi gian hiÖn nay trªn ®Þa bµn Hµ Néi vµ c¸c tØnh kh¸c:  C«ng tr×nh xe m¸y ®iÖn ph¬ng ®«ng.  C«ng tr×nh níc Kh¬ng trung,c«ng ty xe buyt L¹c Trung.  C«ng tr×nh nhµ ë di d©n 1 VÜnh Phóc.  C«ng tr×nh nhµ 34 Lý Th¸i Tæ.  C«ng tr×nh N6C Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing  C«ng tr×nh trêng tiÓu häc §ång T©m  C«ng tr×nh héi ngêi mï.  C«ng tr×nh th¬ng m¹i §«ng Anh.  C«ng tr×nh sè 5 NguyÔn ChÝ Thanh.  C«ng tr×nh Ph¸t thanh Gia B×nh.  C«ng tr×nh bÕp ¨n Bé C«ng An. 1.4. C¬ héi vµ th¸ch thøc cña c«ng ty trong thêi gian tíi 1.4.1. C¬ héi HiÖn nay níc ta ®ang ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt h¹ tÇng rÊt lín do ®ã c«ng ty ho¹t ®éng trong ngµnh x©y dùng lµ mét lîi thÕ rÊt lín ®Ó c«ng ty ph¸t triÓn trong thêi gian tíi. C«ng ty ®· vµ ®ang t¹o ra chç ®øng trong ngµnh cña m×nh ®ã lµ lîi thÕ vÒ phÝa c«ng ty .C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh chÊt lîng cao ®¶m b¶o thêi gian hoµn thµnh c«ng tr×nh ®óng thêi h¹n.Thùc tÕ cho thÊy c«ng ty ®· nhËn ®îc nh÷ng dù ¸n quan träng do vèn cña nhµ níc còng nh níc ngoµi ®ã lµ b»ng chøng chøng minh c«ng ty ®ang lµm ¨n cã hiÖu qu¶. C«ng ty liªn doanh liªn víi mét sè c«ng ty níc ngoµi tËn dông lîi thÕ c«ng nghÖ níc ngoµi trong viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ cho m×nh hoµn hiÖn kü thuËt x©y dùng. C«ng ty cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn ra níc ngoµi víi nh÷ng thÞ trêng nh Lµo ,Campôchia….lµ nh÷ng níc ®ang ph¸t triÓn nh níc ta. 1.4.2. Th¸ch thøc §øng tríc nh÷ng cã héi ®ã lµ nh÷ng th¸ch thøc rÊt lín. M«i trêng c¹nh tranh trong ngµnh : §ã lµ c¸c c«ng ty vÒ x©y dùng nh s«ng ®µ hay nh÷ng c«ng ty liªn doanh Hanoximex…. Víi nh÷ng thiÕt bÞ hiÖn ®¹i lµ trë ng¹i lín cho c«ng ty. Nguån tµi chÝnh: Vèn chñ së h÷u, vèn lu ®éng, vèn cè ®Þnh còng nh tÝn dông cña c«ng ty cßn h¹n chÕ ®iÒu nµy ¶nh hëng lín ®Õn ®Êu thÇu nh÷ng c«ng tr×nh hµng tr¨m tû ®ång. C¬ chÕ qu¶n lý cña c«ng ty cßn kÐm, tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé cßn h¹n chÕ do ®ã víi quy m« x©y dùng nh hiÖn nay th× kh«ng thÓ ®¸p øng ®îc cha h×nh thµnh c¸c phßng ban dù b¸o vÒ x©y dùng 1.5. C¬ së vËt chÊt cña c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi. 1.5.1. C¬ së trong c¸c phßng ban c«ng ty.
- Xem thêm -