Tài liệu Tổ chức hệ thống kế toán quản trị tại công ty tnhh cự hùng ii

  • Số trang: 88 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 291 |
  • Lượt tải: 6
uploadxemtailieu

Tham gia: 02/01/2016

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG NGUYỄN XUÂN THANH BÌNH TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY TNHH CỰ HÙNG II LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN ĐỒNG NAI, NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG NGUYỄN XUÂN THANH BÌNH TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY TNHH CỰ HÙNG II CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN MÃ SỐ: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS. TRẦN PHƯỚC ĐỒNG NAI, NĂM 2014 LỜI CÁM N Trong thời gian vừa qua, với sự nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ tận tình từ phía thầy cô và bạn bè, tôi đã hoàn thành luận văn Thạc sĩ. Qua đó, tôi xin chân thành cám ơn: - PGS.TS. Trần Phƣớc ngƣời hƣớng dẫn khoa học đã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ và động viên tôi rất nhiều để tôi hoàn thành luận văn này. - Ban Giám đốc Công ty TNHH Cự Hùng II, đặc biệt là phòng Kế toán đã giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu, thu thập số liệu cũng nhƣ cho tôi những ý kiến, nhận xét có gí trị để hoàn thành luận văn. - Ban Giám hiệu, Khoa Sau Đại học Trƣờng Đại học Lạc Hồng đã tạo mọi điều kiện cho tôi hoàn thành chƣơng trình học và xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến quý thầy, cô tham gia giảng dạy đã truyền dạy những kinh nghiệm quý báu làm nền tảng cho tôi hoàn thành luận văn. - Tôi xin chân thành cám ơn gia đình và bạn bè đã chia sẽ và giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Mặc dù có nhiều cố gắng song luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận đƣợc sự thông cảm sâu sắc và ý kiến đóng góp từ quý thầy, cô và bạn bè. Xin chân thành cám ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Xuân Thanh Bình LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, đƣợc thực hiện đƣới sự hƣớng dẫn khoa học của PGS.TS. Trần Phƣớc. Các số liệu nêu trong luận văn là trung thực, những kết luận trong luận văn chƣa từng đƣợc công bố ở bất kỳ tài liệu nào. Tác giả luận văn Nguyễn Xuân Thanh Bình T M TẮT LUẬN VĂN Trong nên kinh tế thị trƣờng với nhiều cạnh tranh giữa các công ty có cùng lĩnh vực kinh doanh nhƣ hiện nay. Do đó để có thể đứng vững và phát triển Công ty, đòi hỏi các bộ phận quản lý trong doanh nghiệp phải làm việc một cách có hiệu quả và phối hợp nhịp nhàng để đem lại kết quả tốt cho doanh nghiệp. Ban Giám đốc Công ty cần phải quan tâm sâu sắc về việc nâng cao nội lực và tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp khác vì đó thực sự là vấn đề sống còn của Công ty. Ở đề tài này, tác giả đã vận dụng cơ sở ký thuyết và nội dung của kế toán quản trị vào việc tổ chức hệ thống kế toán quản trị tại Công ty TNHH Cự Hùng II cụ thể: - Khảo sát và phân tích thực trạng hệ thống kế toán tại Công ty TNHH Cự Hùng II trên cơ sở lý thuyết về kế toán quản trị qua đó phản ánh đƣợc thực trạng tổ chức kế toán và những vấn đề liên quan đến kế toán quản trị, từ đó phân tích cho Ban Giám đốc thấy đƣợc tầm quan trọng của việc tổ chức hệ thống kế toán quản trị nhằm đem lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. - Từ bộ máy kế toán có sẵn đề xuất các giải pháp để tổ chức kế toán quản trị, tách riêng biệt hai bộ phận kế toán tài chính và kế toán quản trị để thực hiện đúng và làm tốt vai trò của từng bộ phận. Xác lập đƣợc các quan điểm để tổ chức hệ thống kế toán quản trị cho phù hợp với quy mô của công ty từ đó xây dựng đƣợc các nội dung cụ thể phục vụ cho việc tổ chức kế toán quản trị tại công ty theo trình tự nhƣ xây dựng hệ thống dự toán, hệ thống báo cáo quản trị và mô hình kế toán trách nhiệm. MỤC LỤC Trang Trang bìa phụ Lời cám ơn Lời cam đoan Tóm tắt luận văn Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục sơ đồ Danh mục hình PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1 1. Tính cấp thiết của đề tài......................................................................................1 2. Mục tiêu đề tài ....................................................................................................1 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................2 3.1. Đối tƣợng nghiên cứu ..................................................................................2 3.2. Phạm vi nghiên cứu .....................................................................................2 4. Phƣơng pháp nghiên cứu ....................................................................................2 5. Bố cục luận văn ..................................................................................................2 6. Đóng góp của luận văn .......................................................................................3 CHƯ NG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ .....................................4 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của kế toán quản trị .....................................4 1.1.1. Trên thế giới ..............................................................................................4 1.1.2. Tại Việt Nam ............................................................................................6 1.2. Định nghĩa về kế toán quản trị ........................................................................6 1.3. Vai trò của kế toán quản trị .............................................................................7 1.4. Nội dung của kế toán quản trị .........................................................................8 1.4.1. Dự toán ngân sách.....................................................................................8 1.4.2. Kế toán trách nhiệm ................................................................................11 1.4.2.1. Trung tâm chi phí .............................................................................12 1.4.2.2. Trung tâm trách nhiệm doanh thu ....................................................12 1.4.2.3. Trung tâm trách nhiệm lợi nhuận .....................................................12 1.4.2.4. Trung tâm trách nhiệm đầu tƣ ..........................................................13 1.4.3. Hệ thống kế toán chi phí .........................................................................13 1.4.4. Thiết lập thông tin kế toán quản trị cho quá trình ra quyết định ............16 1.4.5. Những điều kiện để thực hiện kế toán quản trị tại doanh nghiệp ...........17 1.4.5.1. Khái niệm chi phí ..............................................................................17 1.4.5.2. Phân loại chi phí ................................................................................18 1.5. Một số bài học kinh nghiệm từ việc nghiên cứu hệ thống kế toán quản trị từ các công ty trong khu vực ..............................................................................18 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ......................................................................................20 CHƯ NG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN VÀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY TNHH CỰ HÙNG II ...................................21 2.1. Tình hình tổ chức quản lý kinh doanh và công tác kế toán tại Công ty TNHH Cự Hùng II......................................................................................................21 2.1.1. Tình hình tổ chức quản lý kinh doanh ....................................................21 2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.......................................................21 2.1.1.2. Qui mô sản xuất kinh doanh của Công ty ........................................22 2.1.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty ...............................................23 2.1.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý ...................................................................23 2.1.1.5. Giới thiệu chung về sản phẩm và quy trình sản xuất .......................27 2.1.2. Thực trạng kế toán tại Công ty TNHH Cự Hùng II ...............................29 2.1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán ...................................................................33 2.1.2.2. Thực trạng một số công tác liên quan đến kế toán quản trị hiện nay .....33 2.2. Khảo sát thực trạng về sự hiểu biết và sự cần thiết để triển khai các nội dung của kế toán quản trị tại Công ty TNHH Cự Hùng II ......................................38 2.2.1. Mục tiêu và đối tƣợng khảo sát ..............................................................38 2.2.2. Chọn mẫu khảo sát..................................................................................39 2.2.3. Công cụ thu thập thông tin......................................................................39 2.2.4. Tiến hành thu thập thông tin ...................................................................40 2.2.5. Kết quả khảo sát......................................................................................40 2.3. Đánh giá ƣu điểm, nhƣợc điểm và nguyên nhân tồn tại về công việc kế toán công ty ............................................................................................................49 2.3.1. Ƣu điểm ..................................................................................................49 2.3.2. Nhƣợc điểm và nguyên nhân ..................................................................50 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 ......................................................................................51 CHƯ NG 3: TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY TNHH CỰ HÙNG II ...................................................52 3.1. Sự cần thiết và quan điểm tổ chức hệ thống kế toán quản trị tại Công ty TNHH Cự Hùng II .........................................................................................52 3.1.1. Sự cần thiết .............................................................................................52 3.1.2. Các quan điểm tổ chức kế toán quản trị tại Công ty TNHH Cự Hùng II....52 3.1.2.1. Phù hợp với mô hình tổ chức quản lý của công ty...........................52 3.1.2.2. Phù hợp với yêu cầu và trình độ quản lý của công ty ......................52 3.1.2.3. Tính phù hợp và hài hòa giữa chi phí và lợi ích ..............................53 3.2. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty TNHH Cự Hùng II ...............53 3.2.1. Xây dựng Dự toán ngân sách ..................................................................53 3.2.2. Tổ chức công tác kế toán trách nhiệm tại công ty ..................................55 3.2.2.1. Tổ chức công tác kế toán trách nhiệm tại công ty ...........................55 3.2.2.2. Áp dụng các chỉ tiêu đánh giá kết quả, hiệu quả của các trung tâm trách nhiệm ........................................................................................59 3.2.2.3. Xây dựng các báo cáo đánh giá thành quả của từng trung tâm trách nhiệm .................................................................................................61 3.2.3. Tổ chức kế toán chi phí và phân tích biến động chi phí .........................68 3.2.3.1. Tổ chức kế toán chi phí và giá thành sản phẩm ...............................68 3.2.3.2. Biến động chi phí .............................................................................69 3.2.3.3. Vận dụng kỹ thuật phân tích CVP để ra quyết định ngắn hạn .........70 3.3. Những giải pháp hổ trợ khác .........................................................................71 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 ......................................................................................72 KẾT LUẬN CHUNG ..............................................................................................73 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CH BGĐ: Ban giám đốc CBCNV: Cán bộ công nhân viên CCDC: Công cụ dụng cụ CĐKT: Cân đối kế toán CNSX: Công nhân sản xuất CNPX: Công nhân phân xƣởng VIẾT TẮT CP NVLTTPS: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh CP SXDDCK: Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ CP SXDDĐK: Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ Cty: Công ty DN: Doanh nghiệp KC CPSXC: Kết chuyển chi phí sản xuất chung KCNVL: Kết chuyển nguyên vật liệu KCS: Kiểm hàng KQKD: Kết quả kinh doanh KTQT: Kế toán quản trị NSNN: Ngân sách nhà nƣớc PX: Phân xƣởng SLSPDDCK: Số lƣợng sản phẩm dở dang cuối kỳ SLSPHTTK: Số lƣợng sản phẩm hoàn thành trong kỳ SX: Sản xuất TK: Tài khoản TNDN: Thu nhập doanh nghiệp TNHH: Trách nhiệm hữu hạn DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1: Bảng doanh thu qua các năm ............................................................... 29 Bảng 2.2: Bảng thể hiện tình hình lợi nhuận qua các năm ................................... 30 Bảng 2.3: Bảng số liệu các khoản nộp NSNN qua các năm . ................................ 32 Bảng 2.4: Bảng chia theo độ tuổi làm việc ........................................................... 40 Bảng 2.5: Bảng chia theo giới tính ........................................................................ 41 Bảng 2.6: Bảng chia theo trình độ chuyên môn .................................................... 42 Bảng 2.7: Bảng chia theo thâm niên làm việc ...................................................... 42 Bảng 2.8: Bảng thống kê mô tả giá trị trung bình và độ lệch chuẩn . ................... 45 Bảng 2.9: Khảo sát nội dung của kế toán quản trị ................................................ 46 Bảng 2.10: Khảo sát về công tác lập dự toán .......................................................... 47 Bảng 2.11: Khảo sát về tình hình phân tích tài chính ............................................. 48 Bảng 2.12: Khảo sát về tổ chức trung tâm trách nhiệm ......................................... 49 Bảng 3.1: Báo cáo tình hình thực hiện chi phí ...................................................... 63 Bảng 3.2: Báo cáo đánh giá thành quả của trung tâm chi phí .............................. 64 Bảng 3.3: Bảng báo cáo tình hình thực hiện doanh thu . ...................................... 64 Bảng 3.4: Bảng báo cáo đánh giá thành quả của trung tâm doanh thu ................. 65 Bảng 3.5: Bảng báo cáo tình hình thực hiện của trung tâm lợi nhuận ................. 65 Bảng 3.6: Bảng báo cáo thành quả hoạt động của trung tâm lợi nhuận .............. 66 Bảng 3.7: Bảng báo cáo tình hình thực hiện của trung tâm đầu tƣ ....................... 67 Bảng 3.8: Bảng báo cáo đánh giá thành quả hoạt động của trung tâm đầu tƣ ...... 68 DANH MỤC BI U ĐỒ Trang Biểu đồ 2.1: Biểu đồ thể hiện doanh thu qua các năm ......................................... 30 Biểu đồ 2.2: Biểu đồ thể hiện lợi nhuận qua các năm ......................................... 31 Biểu đồ 2.3: Biểu đồ thể hiện các khoản nộp NSNN qua các năm ...................... 32 Biểu đồ 2.4: Mẫu chia theo độ tuổi làm việc ........................................................ 41 Biểu đồ 2.5: Mẫu chia theo giới tính .................................................................... 41 Biểu đồ 2.6: Mẫu chia theo trình độ chuyên môn ................................................. 42 Biểu đồ 2.7: Mẫu chia theo thâm niên làm việc ................................................... 43 Biểu đồ 2.8: Biểu đồ biểu diễn giá trị trung bình ................................................. 43 Biểu đồ 2.9: Biểu đồ biểu diễn sự hội tụ của độ lệch chuẩn ................................ 44 Biểu đồ 2.10: Biểu đồ khảo sát về tồ chức trung tâm trách nhiệm ......................... 49 DANH MỤC S ĐỒ Trang Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức tại Công ty TNHH Cự Hùng II...................................... 26 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ quy trình sản xuất tại Công ty TNHH Cự Hùng II ..................... 29 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Cự Hùng II ............ 33 Sơ đồ 3.1: Sơ đồ Mô hình hệ thống dự toán ngân sách đề xuất áp dụng tại Công ty TNHH Cự Hùng II ................................................................................ 55 Sơ đồ 3.2: Sơ đồ phân chia trách nhiệm tại Công ty TNHH Cự Hùng II .............. 58 DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1: Sổ chi tiết tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu chính ...................... 34 Hình 2.2: Sổ chi tiết tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp ......................... 35 Hình 2.3: Sổ chi tiết tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung ................................ 36 Hình 2.4: Bảng tổng hợp chi phí sản xuất .............................................................. 37 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. T nh cấp thi t của t i Trong nền kinh tế thị trƣờng, cạnh tranh về giá luôn xảy ra quyết liệt. Do vậy để có đủ thông tin, thông tin kịp thời và đáng tin cậy phần lớn là do kế toán quản trị cung cấp nhằm phục vụ cho chức năng ra quyết định của nhà quản trị. Công ty TNHH Cự Hùng II hoạt động từ năm 2003 với hình thức là một chi nhánh của công ty TNHH Cự Hùng ở Đồng Nai. Cuối năm 2008 nhận thấy sự phát triển lớn mạnh của chi nhánh, Hội đồng quản trị quyết định chuyển chi nhánh lên thành công ty đƣợc hình thành từ nguồn vốn góp giữa Công ty cổ phần hữu hạn Cự Thành (Đài Loan) góp vốn 80% và Công ty TNHH thƣơng mại sản xuất Tiến Hùng (Việt Nam) góp vốn 20%. Những sản phẩm chính của đơn vị: đế giày và miếng trang trí. Tuy nhiên, sản phẩm của công ty thời gian trƣớc đây, khoảng năm 2000, ít có công ty tại Việt Nam sản xuất, nhƣng đến nay đã có hàng trăm công ty sản xuất. Là Công ty có vốn đầu tƣ từ nƣớc ngoài 80% với mong muốn ngày càng phát triển lớn mạnh một cách bền vững và sản phẩm có sức cạnh tranh cao, giá phải chăng. Ba g ám đố Công ty đ a a m á đ mga g gá á a Xuất phát từ tầm nhìn này, BGĐ Công ty quyết định từng bƣớc tái cấu trúc hệ thống kế toán nói chung, kế toán quản trị nói riêng để cung cấp thông tin giúp cho nhà quản lý thực hiện tốt chức năng của mình. Với nhu cầu thực tế trên của Ban giám đốc Công ty, tác giả là ngƣời có quan tâm đến chủ trƣơng trên, nên nghiên cứu đề tài với tên “Tổ chức hệ thống k toán quản trị tại Công ty TNHH Cự Hùng II” vừa thử nghiệm thực tế, vừa làm luận văn thạc sĩ của mình. 2. Mục tiêu t i - Hệ thống hoá các lý luận liên quan đến kế toán quản trị; - Khảo sát và phân tích thực trạng hệ thống kế toán tại Công ty TNHH Cự Hùng II trên cơ sở lý thuyết về kế toán quản trị; - Định hƣớng thực hiện tổ chức hệ thống kế toán quản trị tại Công ty TNHH Cự Hùng II và một số kiến nghị. 2 3. Đối tượng v phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là vai trò, chức năng và nội dung cơ bản của kế toán quản trị. Cụ thể nhân sự kế toán, các dự toán, các báo cáo quản trị, để vận dụng vào thực tiễn tại Công ty TNHH Cự Hùng II. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Dựa vào cơ cấu tổ chức và số liệu kế toán của hai năm gần đây (2012, 2013) tại Công ty TNHH Cự Hùng II để tổ chức kế toán quản trị theo các nội dung: - Dự toán ngân sách - Tổ chức công tác kế toán trách nhiệm tại công ty - Tổ chức kế toán chi phí và phân tích biến động chi phí - Phân tích CVP để ra quyết định ngắn hạn 4. Phư ng pháp nghiên cứu m a. Phƣơng pháp nghiên cứu định tính: Phân tích tổng hợp, nội suy và với công cụ là phƣơng pháp tổng hợp số liệu thứ cấp và sơ cấp. b. Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng: Với công cụ là phƣơng pháp thống kê mô tả, tổng hợp dữ liệu từ bảng câu hỏi cho 60 đối tƣợng để nghiên cứu thực trạng về những quan điểm, nhận thức của nhóm đối tƣợng: Cán bộ - công nhân viên của công ty có liên quan với thông tin kế toán 5. Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài có kết cấu gồm 3 chƣơng: Chư ng I: Tổng quan về kế toán quản trị Chư ng II: Thực trạng tổ chức kế toán và kế toán quản trị tại Công Ty TNHH Cự Hùng II Chư ng III: Tổ chức hệ thống kế toán quản trị tại Công ty TNHH Cự Hùng II 3 6. Đ ng g p của luận văn Phân tích đƣợc thực trạng hệ thống kế toán tại Công ty TNHH Cự Hùng II và tìm ra đƣợc những thành tựu và hạn chế của hệ thống kế toán hiện tại của Công ty trong việc đo lƣờng và cung cấp thông tin cho cho Ban Giám đốc. Gợi ý các giải pháp tổ chức một số nội dung kế toán quản trị tại Công ty TNHH Cự Hùng II nhằm phục vụ cho công tác quản lý tại công ty. 4 CHƯ NG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.1. Lịch sử hình th nh v phát triển của k toán quản trị 1.1.1. Trên th giới Theo Phạm Văn Dƣợc (2008): Quá trình hình thành của kế toán quản trị trải qua bốn giai đoạn  Giai oạn 1: Trước năm 1956 Từ sau cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất vào cuối thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19 đã đặt ra nhiều thách thức lớn đối với những ngƣời hành nghề kế toán. Vào thời điểm này, nhờ có sự phát triển của khoa học kỹ thuật, các xƣởng dệt thủ công chuyển sang những nhà máy dệt, hình thành công nghiệp sợi, dệt. Đầu tiên kế toán quản trị chƣa xuất hiện nổi bật mà chỉ tiềm ẩn dƣới dạng kế toán chi phí nhƣ là một hoạt động kỹ thuật cần thiết để đảm bảo đạt đƣợc các mục tiêu của doanh nghiệp.  Giai oạn 2: Từ năm 1956 n cuối năm 1980 Dấu mốc quan trọng cho sự ra đời của kế toán quản trị là quyển sách đầu tiên về kế toán quản trị của Robert Anthony (1956) tập trung vào ba vấn đề chính: - Giới thiệu về kế toán quản trị - Làm thế nào để có hệ thống và phân tích vấn đề mới để ra quyết định - Giới thiệu các công cụ kiểm soát chi phí thích hợp Đặc điểm của kế toán quản trị trong giai đoạn này là sự định hình lại lĩnh vực của kế toán quản trị đã có từ trƣớc, giới thiệu các lý thuyết kinh tế để khẳng định và bổ sung các nguyên tắc kế toán quản trị truyền thống đã tồn tại trƣớc đây, khẳng định niềm tin là kế toán quản trị có thể cung cấp các mô hình và công cụ hiệu quả để hỗ trợ cho nhà quản trị trong việc ra quyết định. Trong giai đoạn này kế toán quản trị chỉ dừng lại ở vai trò là hoạt động quản lý gián tiếp. Kế toán quản trị mang ý nghĩa nhƣ là sự hỗ trợ từ phía một nhà quản trị 5 gián tiếp đối với nhà quản trị trực tiếp thông qua việc cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch, kiểm soát và ra quyết định  Giai oạn 3: Từ năm 1980 n cuối năm 1995 Đây là thời kỳ phát triển vƣợt bậc của khoa học kỹ thuật, sự toàn cầu hóa kinh tế ngày càng nhanh chóng, sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà Doanh nghiệp Vì thế kế toán quản trị không còn dừng lại vị trí là một phần của kế toán tài chính, tham gia gián tiếp vào quản lý mà trở thành một bộ phận cấu thành quá trình quản lý để các nhà quản lý có thể tiếp cận với thông tin. Đó chính là nền tảng hình thành nên sự tách rời kế toán thành kế toán quản trị và kế toán tài chính để đẩy nhanh sự phát triển và tính hữu ích của kế toán quản trị ở những nƣớc phát triển, những doanh nghiệp có quy mô lớn, có sự phân quyền phân cấp trong quản lý. Giai đoạn này đƣợc xem nhƣ một “luồng gió mới” thổi vào kế toán quản trị làm cho kế toán quản trị phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Kế toán quản trị tập trung quan tâm vào việc làm giảm hao phí nguồn lực sử dụng trong các quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thông qua việc sử dụng các kỹ thuật phân tích quá trình và chuyển từ kế toán chi phí sang quản trị chi phí.  Giai oạn 4: Từ năm 1995 n nay Từ năm 1995 đến nay, kế toán quản trị chuyển sang quan tâm đến việc tạo ra giá trị bằng cách sử dụng hiệu quả các nguồn lực thông qua việc sử dụng các kỹ thuật đánh giá các yếu tố tạo nên giá trị cho khách hàng, giá trị cho cổ đông, sự thay đổi trong quy trình hoạt động kinh doanh nội bộ và học hỏi – phát triển. Tuy quá trình phát triển của kế toán quản trị đƣợc ghi nhận thành bốn giai đoạn, nhƣng sự thay đổi từ giai đoạn này sang giai đoạn khác của quá trình đan xen vào nhau và chuyển hóa dần dần. Mỗi giai đoạn của quá trình phát triển thể hiện sự thích nghi với những điều kiện mới đặt ra cho tổ chức, bổ sung thêm nội dung quan tâm và các kỹ thuật sử dụng. Mỗi giai đoạn là sự kế hợp giữa cái cũ và cái mới, trong đó cái cũ đƣợc kết cấu lại để phù hợp với cái mới trong bối cảnh các điều kiện mới của môi trƣờng quản trị. 6 1.1.2. Tại Việt Nam Theo Đoàn Ngọc Quế (2009): Kế toán quản trị vào Việt Nam ban đầu với hình thái dự toán ngân sách và quản trị chi phí. Từ sau những năm 1980 phƣơng pháp lập kế hoạch đƣợc sử dụng nhƣng bƣớc đầu đơn giản và thiếu chính xác. Việc lập kế hoạch phục vụ cho nhu cầu hoạch định của doanh nghiệp đƣợc phát triển rộng rãi sau khi kinh tế tƣ nhân phát triển. Sự ra đời của kế toán quản trị đƣợc đánh dấu khi Luật kế toán Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2004 đã quy định về kế toán quản trị ở các đơn vị nhƣ: thu thập, xử lý số liệu và cung cấp thông tin tài chính theo yêu cầu và quyết định kế toán trong nội bộ đơn vị. Tuy nhiên việc này chỉ đƣợc dừng lại ở góc độ nhìn nhận và xem xét, chƣa có một quyết định cụ thể hay hƣớng dẫn thi hành mang tính tổng quát. Do đó việc hiểu và vận dụng kế toán quản trị ở các doanh nghiệp Việt Nam còn rất mơ hồ. Ngày 16/01/2006, Bộ tài chính tổ chức lấy ý kiến về việc ban hành thông tƣ hƣớng dẫn thực hiện kế toán quản trị tại trƣờng Đại học Kinh tế TP. HCM. Có thể nói đây là động thái đầu tiên thể hiện sự quan tâm của cấp nhà nƣớc đối với việc thực hiện kế toán quản trị tại Việt Nam. Ngày 12/6/2006, Bộ Tài Chính ban hành thông tƣ số 53/2006/TT-BTC hƣớng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp chính thức đƣợc ra đời nhằm hƣớng dẫn cho các doanh nghiệp thực hiện kế toán quản trị.. 1.2. Định nghĩa v k toán quản trị Theo Phạm Văn Dƣợc – Nguyễn Thị Thu Hiền (2010): Kế toán quản trị là một bộ phận cấu thành của hệ thống thông tin kế toán nói chung trong các tổ chức hoạt động. Việc nghiên cứu kế toán quản trị đƣợc xem xét từ nhiều khái niệm đứng ở quan điểm và góc độ khác nhau. Theo định nghĩa của Hiệp hội kế toán viên quản trị Hoa Kỳ (Mỹ) (NAA) tháng 3/1981 thì: “KTQT là quá trình cung cấp thông tin cho nhà qu n lý DN trong việc l p và thực hiện k ho ch, trong việc ki m á đ ều hành các ho động của DN”.
- Xem thêm -