Tài liệu Tổ chức hạch toán vốn bằng tiền với việc tăng cường quản lý lưu thông tiền tệ trong kinh doanh tại tổng công ty giao nhận nhập khẩu ngoại thương vietrans

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LêI Më §ÇU Sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ g¾n liÒn víi sù tån t¹i cña vèn b»ng tiÒn, vèn b»ng tiÒn lµ c¬ së, lµ tiÒn ®Ò cho ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cña doanh nghiÖp nãi riªng. §©y còng lµ ph¬ng tiÖn lu th«ng vµ ph¬ng tiÖn thanh t¸n gi÷a c¸c chñ thÓ kh«ng chØ trong níc mµ cßn c¶ víi níc ngoµi. Do ®ã quy m« vµ kÕt cÊu cña vèn b»ng tiÒn rÊt lín vµ phøc t¹p ®ßi hái c«ng t¸c qu¶n lý ph¶i hÕt søc chÆt chÏ vµ khoa häc. H¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông vèn b»ng tiÒn phô thuéc rÊt lín vµo tr×nh ®é qu¶n lý vµ sö dông chóng. §©y còng lµ bé phËn rÊt dÔ x¶y ra gian lËn, sai sãt, dÔ bÞ tham «, lîi dông, mÊt m¸t. V× vËt viÖc tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn lµ hÕt søc quan träng nh»m qu¶n lý chÆt chÏ vµ ®a ra c¸c th«ng tin ®Çy ®ñ chÝnh x¸c vÒ thùc tr¹ng vµ c¬ cÊu vèn b»ng tiÒn, vÒ c¸c nguån thu vµ sù chi tiªu chóng trong qu¸ tr×nh kinh doanh ®Ó nhµ qu¶n lý cã thÓ n¾m b¾t ®îc nh÷ng th«ng tin kinh tÕ, ®a ra c¸c quy ®Þnh ®Çu t vµ kinh doanh sao cho hiÖu qu¶ nhÊt. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, môc tiªu cao nhÊt cña mçi doanh nghiÖp lµ ®¹t ®îc møc lîi nhuËn tèi ®a trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t, nhu cÇu cña thÞ trêng ngµy cµng cao vµ ®a d¹ng, ngêi tiªu dïng ngµy cµng kh¾t khe h¬n. §iÒu ®ã cho thÊy ®Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng cña mçi C«ng ty lµ cã h¹n ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi ph¬ng thøc kinh doanh nãi chung vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n nãi riªng, ®Æc biÖt lµ h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn. Trong khi ®ã thùc tÕ níc ta ®ang trong giai ®o¹n hoµn thiÖn chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng, viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn vÉn cßn kh«ng Ýt c¸c thiÕu sãt, hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ vèn b»ng tiÒn cßn thÊp, cha khai th¸c hÕt tiÒm n¨ng cña chóng ®Ó phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n bÞ bu«ng láng kÐo dµi. Sau thêi gian häc tËp lý luËn t¹i trêng, díi sù híng dÉn cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Nô, em ®· ®Õn t×m hiÓu thùc tÕ t¹i Tæng C«ng ty giao nhËn kho vËn ngo¹i th¬ng. NhËn thÊy tÝnh bøc xóc cña vÊn ®Ò em ®· ®i s©u t×m hiÓu vµ chän ®Ò tµi “Tæ chøc h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn víi viÖc t¨ng cêng qu¶n lý lu th«ng tiÒn tÖ trong kinh doanh t¹i Tæng C«ng ty giao nhËn kho vËn ngo¹i th¬ng. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu lµ kÕt hîp lý luËn víi thùc tiÔn ë Tæng C«ng ty tõ ®ã rót ra c¸c mÆt tèt vµ c¸c mÆt tån t¹i ë ®©y ®Ó t×m biÖn ph¸p gi¶i quyÕt ®Ò xuÊt víi Tæng C«ng ty trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thùc ®· ®îc trang bÞ trong nhµ trêng. Néi dung ®Ò tµi nghiªn cøu gåm 3 phÇn. PhÇn I - lý luËn chung vÒ tæ chøc h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn trong c¸c doanh nghiÖp. PhÇn II - Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i C«ng ty giao nhËn kho vËn ngo¹i th¬ng. PhÇn III - Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i Tæng C«ng ty giao nhËn kho vËn ngo¹i th¬ng. 1 PhÇn I Lý luËn chung vÒ tæ chøc h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn trong c¸c doanh nghiÖp A-/ Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ vèn b»ng tiÒn Vèn b»ng tiÒn lµ mét lo¹i tµi s¶n tån t¹i vµ ®îc sö dông ë mäi doanh nghiÖp mµ tÇm quan träng cña nã ®îc vÝ nh m¹ch m¸u hay nhiªn liÖu cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. 1-/ Kh¸i niÖm Vèn b»ng tiÒn cña doanh nghiÖp lµ tµi s¶n tån t¹i trùc tiÕp díi h×nh th¸i gi¸ trÞ bao gåm tiÒn mÆt t¹i qòy, tiÒn göi ng©n hµng vµ tiÒn ®ang chuyÓn. Hay nãi c¸ch kh¸c, vèn b»ng tiÒn lµ tÊt c¶ c¸c h×nh thøc tiÒn tÖ ®îc tån t¹i trùc tiÕp díi h×nh th¸i gi¸ trÞ vµ cã thÓ dÔ dµng chuyÓn ®æi ®îc ngay thµnh tiÒn do ®¬n vÞ së h÷u nh: tiÒn mÆt b»ng ®ång b¹c ViÖt Nam, tiÒn mÆt b»ng ngo¹i tÖ, c¸c lo¹i vµng, b¹c, kim khÝ qóy, ®¸ qóy, ng©n phiÕu, c¸c lo¹i tiÒn vµ t¬ng ®¬ng tiÒn ®ang trªn ®êng ®i (tiÒn ®ang chuyÓn) cã gi¸ trÞ nh tiÒn tøc lµ cã thÓ chuyÓn ®æi ®îc thµnh tiÒn ngay. 2-/ §Æc ®iÓm cña vèn b»ng tiÒn Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, vèn b»ng tiÒn võa ®îc sö dông ®Ó thanh to¸n ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n c¸c kho¶n nî cña doanh nghiÖp hoÆc mua s¾m vËt t hµng hãa s¶n xuÊt kinh doanh, võa lµ kÕt qu¶ cña viÖc mua b¸n thu håi c¸c kho¶n nî. ChÝnh v× vËy, quy m« vèn b»ng tiÒn ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n ngay cña doanh nghiÖp vµ lµ mét bé phËn cña vèn lu ®éng. MÆt kh¸c vèn b»ng tiÒn lµ lo¹i vèn ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý hÕt søc chÆt chÏ v× nã lµ lo¹i vèn cã tÝnh lu©n chuyÓn cao cho nªn nã lµ ®èi tîng cña sù gian lËn vµ ¨n c¾p. Do vËy trong viÖc sö dông vèn b»ng tiÒn cÇn ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c, chÕ ®é qu¶n lý tiÒn tÖ cña Nhµ níc. Ch¼ng h¹n tiÒn mÆt t¹i qòy cña doanh nghiÖp dïng ®Ó chi tiªu hµng ngµy kh«ng ®îc vît qu¸ møc tån qòy mµ doanh nghiÖp vµ ng©n hµng ®· tháa thuËn ghi trong hîp ®ång tiÒn mÆt, khi cã tiÒn thu b¸n hµng b»ng tiÒn mÆt th× doanh nghiÖp ph¶i nép vµo ng©n hµng. 3-/ Nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n ®Ó qu¶n lý néi bé vèn b»ng tiÒn §Ó cã thÓ qu¶n lý néi bé vèn b»ng tiÒn trong néi bé doanh nghiÖp th× tríc hÕt cÇn t¸ch biÖt viÖc b¶o qu¶n vèn b»ng tiÒn khái viÖc ghi chÐp c¸c nghiÖp vô nµy. ViÖc ph©n tr¸ch nhiÖm nµy nh»m h¹n chÕ bít t×nh tr¹ng gian lËn còng nh sù mãc ngoÆc gi÷a c¸c nh©n viªn trong viÖc tham « tiÒn mÆt. Ch¼ng h¹n nh t¸ch biÖt nhiÖm vô gi÷a tiÒn mÆt víi viÖc gi÷ c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n. Nh÷ng nh©n viªn gi÷ tiÒn mÆt kh«ng ®îc tiÕp cËn víi sæ s¸ch vµ c¸c nh©n viªn kh«ng ®îc gi÷ tiÒn mÆt. 4-/ Qu¶n trÞ vèn b»ng tiÒn Trong doanh nghiÖp thêng cã mét lîng tiÒn dù tr÷ nhÊt ®Þnh nµo ®ã ngoµi viÖc sö dông trong môc ®Ých kinh doanh th«ng thêng nh mua s¾m hµng hãa, vËt 2 liÖu thanh to¸n c¸c chi phÝ cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng b×nh thêng cña doanh nghiÖp mµ cßn sö dông vµo môc ®Ých kh¸c nh: + Dù phßng: Cã liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng nhu cÇu thu chi tiÒn mÆt. NÕu kh¶ n¨ng dù ®o¸n cao th× nhu cÇu tiÒn mÆt dù phßng bÊt ngê sÏ rÊt thÊp. Mét yÕu tè ¶nh hëng ®Õn dù phßng lµ kh¶ n¨ng vay mîn tiÒn mÆt ng¾n h¹n mét c¸ch nhanh chãng khi cÇn ®Õn. Kh¶ n¨ng vay mîn tïy thuéc vµo uy tÝn cña doanh nghiÖp ®èi víi ng©n hµng tuy c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. + §Çu c¬: Ngoµi mét sè môc ®Ých nªu trªn, sù qu¶n trÞ kinh doanh vèn b»ng tiÒn ®ßi hái ph¶i duy tr× mét møc dù tr÷ tiÒn mÆt kh¸ réng r·i v× c¸c lý do ®Æc biÖt nh sau: - Doanh nghiÖp sÏ kh«ng ph¶i chi ra mét kho¶n tiÒn nÕu kh«ng hëng chiÕt khÊu. - V× c¸c tû sè vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n lµ tû sè c¨n b¶n trrong lÜnh vùc tÝn dông, doanh nghiÖp ph¶i cã tû sè nµy gÇn víi tiªu chuÈn trung b×nh cña doanh nghiÖp cïng nghµnh. Cã uy tÝn cao doanh nghiÖp cã thÓ mua hµng víi thêi h¹n thuÕ chÞu kh¸ l©u vµ cã thÓ vay dÔ dµng c¸c ng©n hµng hay c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c nhau. Cã tiÒn mÆt réng r·i doanh nghiÖp cã thÓ lîi dông ngay c¸c c¬ héi vÒ doanh nghiÖp. + Doanh nghiÖp ph¶i cã mét lùc lîng vèn võa ®ñ ®Ó øng phã víi c¸c trêng hîp bÊt ngê nh: Háa ho¹n chiÕn tranh thiªn tai hay c¹nh tranh vÒ qu¶ng c¸o víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Tuy nhiªn, c¸c doanh nghiÖp cã mét lîng tiÒn dù tr÷ ®Òu nh»m mét môc ®Ých ho¹t ®éng kinh doanh. §iÒu ®ã ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i qu¶n lý vµ sö dông tiÒn mÆt nh thÕ nµo ®Ó cã hiÖu qu¶ nhÊt vµ khi ®ã cho phÐp tÝnh to¸n chÝnh x¸c viÖc thu chi tiÒn mÆt vµ c¸c sè d cña chóng, ng¨n ngõa hiÖn tîng mÊt m¸t do trém c¾p hoÆc gian lËn, duy tr× mét kho¶n tiÒn mÆt vµo mäi thêi ®iÓm ®ñ ®Ó thùc hiÖn c¸c kho¶n chi tr¶ cÇn thiÕt ph¶i cã mét sè d hîp lý phßng khi bÊt tr¾c, ng¨n ngõa viÖc ø ®äng c¸c kho¶n tiÒn mÆt lín trong tµi kho¶n ng©n hµng mµ kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ cao mµ chØ mang l¹i kho¶n thu nhËp kh«ng ®¸ng kÓ tõ l·i suÊt ng©n hµng. ViÖc qu¶n lý vèn b»ng tiÒn ®«i khi chØ ®îc coi lµ biÖn ph¸p phßng ngõa t×nh tr¹ng gian lËn lîi dông trém c¾p. Tuy nhiªn mét hÖ thèng qu¶n lý tèt sÏ gióp cho doanh nghiÖp ®¹t ®îc c¸c môc tiªu vÒ kÕ to¸n chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô tiÒn mÆt vµ duy tr× sè d tiÒn mÆt võa ®ñ nhng kh«ng thõa. + Vèn b»ng tiÒn ®èi víi doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cã thÓ coi lµ mét chu kú ®Çu t hoµn vèn vµ t¸i ®Çu t. ViÖc tËp hîp c¸c kho¶n ph¶i thu tõ kh¸ch hµng, doanh nghiÖp l¹i cã tiÒn ®Ó thanh to¸n v× vËy c¸c tµi s¶n lu ®éng nãi chung vµ vèn b»ng tiÒn nãi riªng ®îc quay vßng th«ng qua kinh doanh theo mét chu kú ho¹t ®éng. 3 NÕu mét doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng hoµn l¹i sè tiÒn díi d¹ng vèn ®· ®em ®Çu t mét c¸ch ®ñ nhanh ®Ó tr¶ c¸c mãn nî khi ®Õn h¹n th× doanh nghiÖp ph¶i ®i vay hoÆc lÊy tiÒn mÆt tõ c¸c nguån kh¸c míi ®¶m b¶o ®îc kh¶ n¨ng tån t¹i cña m×nh. Trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n m« t¶ toµn bé t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh trong thêi kú tuÇn hoµn: §Çu t, hoµn vèn, ®Çu t. Mét b¶n kª khai t×nh h×nh thu chi cho thÊy sè tiÒn thu ®îc tõ c¸c nguån vµo vµ ®îc tiªu dïng trong c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ra sao. Theo gãc ®é nµo ®ã, sè phËn cña doanh nghiÖp ®îc thÓ hiÖn trong b¶ng kª khai t×nh h×nh thu chi tiÒn mÆt v× nã ph¶n ¸nh râ mçi giai ®o¹n cã doanh thu lín hay nhá h¬n chi phÝ c¸c nguån ®· sö dông ®Ó s¶n sinh ra sè doanh thu nµy. Mét b¶ng kª khai t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp sÏ gióp ta hiÓu v× sao t×nh h×nh tµi chÝnh l¹i biÕn ®éng trong giai ®o¹n ®ã vµ biÕn ®éng nh thÕ nµo? Nã chØ ra xuÊt xø cña c¸c nguån tµi chÝnh vµ viÖc sö dông chóng vµo nh÷ng ho¹t ®éng nµo ? Do n¾m b¾t ®îc c¸c nguån thu cña doanh nghiÖp còng nh c¸ch thøc sö dông chóng trong kinh doanh chóng ta cã thÓ gi¶i ®¸p ®îc c¸c c©u hái träng yÕu nh: C¸c ho¹t ®éng th«ng thêng cña doanh nghiÖp cã mang l¹i c¸c thu nhËp cÇn thiÕt ®ñ ®Ó doanh nghiÖp trang tr¶i nî nÇn hay kh«ng ? Cã ph¶i doanh nghiÖp hiÖn ®ang vay tiÒn ®Ó chi tr¶ viÖc mua s¾m nh÷ng tµi s¶n ... do ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mang l¹i ? Mét doanh nghiÖp dï ho¹t ®éng cã l·i sang vèn lu ®éng vÉn cã thÓ trë nªn kh«ng tr¶ ®îc nî nÇn do t×nh tr¹ng kh«ng ®¶m b¶o ®îc lîng tiÒn cÇn thiÕt. + Vèn b»ng tiÒn ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý, phÇn lín c¸c doanh nghiÖp thêng so¹n th¶o mét b¶ng kª khai vÒ t×nh h×nh thu chi tiÒn mÆt ®Ó gióp ®ì c¸c chñ doanh nghiÖp qu¶n lý, ho¹ch ®Þnh vµ kiÓm so¸t sè d. B-/ Tæ chøc h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn cña c¸c doanh nghiÖp. I-/ lu©n chuyÓn chøng tõ. §Ó thu thËp th«ng tin ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vÒ tr¹ng th¸i vµ sù biÕn ®éng cña tµi s¶n cô thÓ nh»m phôc vô kÞp thêi cho ban l·nh ®¹o, chØ ®¹o ®iÒu hµnh kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ lµm c¨n cø ghi sæ kÕ to¸n, cÇn thiÕt ph¶i sö dông chøng tõ kÕ to¸n. Chøng tõ lµ nh÷ng chøng minh b»ng giÊy tê vÒ nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh vµ ®· thùc sù hoµn thµnh. C¸c lo¹i chøng tõ theo dâi sù biÕn ®éng cña vèn b»ng tiÒn thêng xuyªn vËn ®éng sù vËn ®éng hay sù lu©n chuyÓn ®îc x¸c ®Þnh bëi c¸c kh©u sau: + T¹o lËp chøng tõ + KiÓm tra chøng tõ. + Sö dông chøng tõ cho kinh tÕ nghiÖp vô vµ ghi sæ kÕ to¸n. + B¶o qu¶n vµ sö dông l¹i chøng tõ trong kú h¹ch to¸n + Lu tr÷ chøng tõ. + HÕt thêi h¹n lu tr÷ th× ®em ®i hñy. 4 II-/ NhiÖm vô vµ nguyªn t¾c h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn. 1-/ NhiÖm vô - Hµng ngµy ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu chi vµ tån quü tiÒn mÆt, gi¸m ®èc t×nh h×nh chÊp hµnh ®Þnh møc tån qòy tiÒn mÆt. Thêng xuyªn, ®èi chiÕu tiÒn mÆt tån qòy thùc víi sæ s¸ch, ph¸t hiÖn vµ xö lý kÞp thêi nh÷ng sai sãt trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông tiÒn mÆt. 2-/ Nguyªn t¾c - H¹ch to¸n kÕ to¸n ph¶i sö dông ®óng ®¬n vÞ “®ång” ng©n hµng ViÖt Nam ®Ó ph¶n ¸nh c¸c lo¹i vèn b»ng tiÒn. - ViÖc h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn ph¶i tu©n thñ c¸c quy t¾c, quy ®Þnh c¸c chÕ ®é qu¶n lý, lu th«ng tiÒn tÖ cña Nhµ níc. - Më sæ theo dâi c¸c chi tiÕt tõng ngo¹i tÖ (theo nguyªn tÖ vµ theo ®ång ViÖt Nam quy ®æi), tõng lo¹i vµng b¹c ®¸ qóy (theo sè lîng, träng lîng, ®é tuæi, kÝch thíc, gi¸ trÞ...) gi¸ dïng h¹ch to¸n ngo¹i tÖ lµ gi¸ thùc tÕ (tû gi¸ thùc tÕ mua vµo do ng©n hµng c«ng bè víi ngo¹i tÖ, gi¸ hãa ®¬n hoÆc gi¸ ®îc thanh to¸n víi vµng b¹c, ®¸ qóy). - Cuèi kú thanh to¸n ph¶i ®iÒu chØnh l¹i gi¸ trÞ ngo¹i tÖ, vµng, b¹c... theo gi¸ trÞ t¹i thêi ®iÓm tÝnh to¸n ®Ó cã ®îc gi¸ trÞ thùc tÕ vµ chÝnh x¸c. III-/ H¹ch to¸n tiÒn mÆt t¹i qòy cña doanh nghiÖp 1-/ Kh¸i niÖm Trong mçi doanh nghiÖp ®Òu cã lîng tiÒn mÆt t¹i qòy ®Ó phôc vô nhu cÇu chi tiªu trùc tiÕp hµng ngµy cña s¶n xuÊt kinh doanh. TiÒn mÆt t¹i qòy bao gåm giÊy b¹c ng©n hµng ViÖt Nam c¸c lo¹i ngo¹i tÖ trong kÐt doanh nghiÖp, ng©n phiÕu vµng, b¹c, ®¸ qóy trong kÐt. 2-/ Tµi kho¶n sö dông vµ nguyªn t¾c h¹ch to¸n tiÒn mÆt. Theo quy ®Þnh sè 1141 TC/Q§/C§KT hiÖn nay tµi kho¶n ®Ó sö dông h¹ch to¸n tiÒn mÆt t¹i qòy trong c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam lµ “tiÒn mÆt) TK - 111. Tµi kho¶n 111 - “tiÒn mÆt” ph¶n ¸nh t×nh h×nh t¨ng gi¶m tån qòy tiÒn mÆt t¹i qòy c¸c ®¬n vÞ. ViÖc h¹ch to¸n trªn tµi kho¶n nµy ph¶i tu©n theo c¸c nguyªn t¾c sau: ChØ ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 111 sè tiÒn mÆt ng©n phiÕu vµng b¹c kim ®¸ qóy thùc tÕ nhËp xuÊt qòy. - Mäi kho¶n thu chi tiÒn mÆt ph¶i cã phiÕu thu, phiÕu chi hoÆc cã chøng tõ nhËp, xuÊt (víi vµng b¹c ®¸ qóy) vµ cã ®ñ ch÷ ký cña ngêi giao, ngêi nhËn, ngêi cho phÐp nhËp xuÊt qòy. - Hµng ngµy thñ qòy ph¶i thêng xuyªn kiÓm kª sè qòy thùc tÕ tiÕn hµnh ®èi chiÕu víi sè liÖu cña sè qòy, sè kÕ to¸n. KÕt cÊu vµ néi dung tµi kho¶n 111. 5 Bªn nî: - C¸c kho¶n tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ, vµng, b¹c, ®¸ qóy xuÊt. - Sè thõa qòy ph¸t hiÖn khi kiÓm kª. Bªn cã: - C¸c kho¶n tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ, vµng, b¹c, ®¸ qóy xuÊt qòy - Sè thiÕu hôt khi kiÓm kª. D nî: - C¸c kho¶n tiÒn mÆt, ng©n phiÕu ngo¹i tÖ, vµng b¹c... hiÖn cßn tån qòy. Tµi kho¶n 111 gåm 3 tµi kho¶n cÊp 2. - 1111 TiÒn ViÖt Nam (kÓ c¶ ng©n phiÕu) - 1112 Ngo¹i tÖ (quy ®æi theo tiÒn ViÖt Nam) - 1113 Vµng b¹c, ®¸ qóy (theo gi¸ trÞ thùc tÕ0 Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan. 3-/ Chøng tõ sö dông ®Ó h¹ch to¸n. a. PhiÕu thu (MS 01 - TT) b. PhiÕu chi (MS 02 - TT) c. Ngoµi phiÕu thu, phiÕu chi ®Ó h¹ch to¸n tµi kho¶n 111 cßn cÇn c¸c chøng tõ gèc cã liªn quan kh¸c kÌm theo vµo phiÕu thu hoÆc phiÕu chi nh: phiÕu ®Ò nghÞ t¹m øng, biªn lai thu tiÒn, giÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng, b¶ng kª ngo¹i tÖ, vµng b¹c, ®¸ qóy, b¶ng kiÓm kª qòy. 4-/ H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô t¨ng gi¶m tiÒn mÆt trªn TK 111 * H¹ch to¸n c¸c kho¶n thu chi b»ng tiÒn ViÖt Nam a. H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô lµm t¨ng tiÒn mÆt Nî TK 111 (1111) Sè tiÒn nhËp qòy Cã TK 512 Sè tiÒn b¸n s¶n phÈm, dÞch vô Cã TK 112 Rót thêi gian ng¾n h¹n Cã TK 131 Thu tiÒn cña ngêi mua Cã TK 136 C¸c kho¶n thu tõ néi bé. Cã TK 138 C¸c kho¶n ph¶i thu, cho vay, mîn ®· thu ®îc Cã TK 141Thu tiÒn t¹m øng thõa. Cã TK 144 Thu håi c¸c kho¶n ký cîc, ký qòy Cã TK 711 Thu tõ c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh. Cã TK 721 C¸c kho¶n thu bÊt thêng 6 Cã TK 3381 Sæ kiÓm kª thõa cha râ nguyªn nh©n v.v... b. H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô lµm gi¶m tiÒn mÆt Nî TK 112 Göi tiÒn vµo TK t¹i ng©n hµng Nî TK 331 §Æt tríc hoÆc tr¶ nî cho c¸c nhµ cung cÊp. Nî TK 136 Chi hé, øng tríc cho ®¬n vÞ néi bé. Nî TK 144 XuÊt ký cîc, ký qòy. Nî TK 138 C¸c kho¶n cho vay, cho mîn t¹m thêi, c¸c kho¶n tiÒn thiÕu hôt ph¸t hiÖn khi kiÓm kª. Nî TK 141 T¹m øng cho c«ng nh©n viªn Nî TK 142 C¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tríc. Nî TK 151, 152, 153, 156 Mua vËt t hµng hãa theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. Nî TK 611 Mua vËt t hµng hãa (ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú) Nî TK 211, 213, 241 Chi XDCB, mua s¾m TSC§. Nî TK 311, 315 Thanh to¸n tiÒn nî vay ®Õn h¹n Nî TK 333 Nép thuÕ vµ c¸c kho¶n kh¸c. Nî TK 334 Thanh to¸n l¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cho ngêi lao ®éng v.v... Cã TK 111 (1111) Sè tiÒn mÆt thùc xuÊt qòy. §Ó gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt, më réng lu th«ng hµng hãa vµ dÞch vô, khuyÕn khÝch ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®éng viªn mét phÇn thu nhËp cña ngêi tiªu dïng vµo ng©n s¸ch Nhµ níc víi viÖc ra ®êi cña luËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc ¸p dông tõ ngµy 1/1/99 theo luËt sè 02/1997/QH, t¹i c¸c doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh h¹ch to¸n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tïy thuéc vµo ®¬n vÞ ®ã lµ ®èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ hay ph¬ng ph¸p trùc tiÕp TK 113, TK 3331 ®îc sö dông ®Ó theo dâi thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo vµ ®Çu ra cho doanh nghiÖp lµ ®èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. * H¹ch to¸n thu, chi ngo¹i tÖ §èi víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô vÒ thu, chi ngo¹i tÖ, kÕ to¸n ph¶i thùc hiÖn ghi sæ kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n b»ng ®¬n vÞ tiÒn tÖ thèng nhÊt lµ “®ång”. Ng©n hµng ViÖt Nam. Ngoµi ra, nguyªn tÖ ph¶i ®îc theo dâi chi tiÕt trªn TK 007 - “Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i” theo tõng TK “tiÒn mÆt”, “TiÒn göi ng©n hµng”, “TiÒn ®ang chuyÓn” vµ trªn sæ kÕ to¸n chi tiÕt c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶. §èi víi nghiÖp vô ph¸t sinh liªn quan ®Õn chi phÝ, doanh thu, vËt t, hµng hãa, tµi s¶n cè ®Þnh... T¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh ph¶i quy ®æi theo gi¸ mua thùc tÕ cña ng©n hµng ®Ó ghi sæ. §èi víi nh÷ng ®¬n vÞ cã nhiÒu nghiÖp vô ph¸t sinh ph¶i quy ®æi theo gi¸ mua thùc tÕ cña ng©n hµng ®Ó ghi sæ. §èi víi nh÷ng ®¬n vÞ cã nhiÒu nghiÖp vô ph¸t sinh liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ, cÇn x¸c ®Þnh tû gi¸ h¹ch to¸n 7 ®Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn c¸c tµi kho¶n tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, tiÒn ®ang chuyÓn, c¸c tµi kho¶n thuéc c«ng nî ph¶i thu, c«ng nî ph¶i tr¶. Tèt nhÊt nªn sö dông gi¸ mua thùc tÕ cña Ng©n hµng lµm tû gi¸ thùc tÕ ®îc h¹ch to¸n vµo TK 413 - “Chªnh lÖch tû gi¸”. §ång thêi, cuèi kú tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ l¹i sè d cña c¸c TK nãi trªn theo tû gi¸ mua cña Ng©n hµng víi tû gi¸ ph¶n ¸nh trªn sæ kÕ to¸n còng ®Ó sè d trªn b¸o c¸o tµi chÝnh, ®Õn kú sau ghi bót to¸n ngîc ®Ó xãa sè d. VÒ nguyªn t¾c, sè d cuèi kú TK 413 ®îc dïng ®Ó bï ®¾p thiÕu hôt cho chªnh lÖch tû gi¸ ë kú sau hoÆc niªn ®é kÕ to¸n tiÕp theo (trong trêng hîp kh«ng lËp dù phßng gi¶m gi¸ ngo¹i tÖ) nh»m ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp kh«ng ¨n vµo vèn. Tuy nhiªn, tïy theo quy ®Þnh cô thÓ cña chÕ ®é tµi chÝnh, trong tõng thêi kú kh¸c nhau, phÇn chªnh lÖch nµy cã thÓ ®îc xö lý coi nh thu hoÆc chi vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh hoÆc ghi t¨ng vèn kinh doanh. Trêng hîp c¸c ®¬n vÞ cã Ýt nghiÖp vô ph¸t sinh liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ th× cã thÓ kh«ng dïng tû gi¸ h¹ch to¸n mµ sö dông tû gi¸ thùc tÕ mua vµo cña Ng©n hµng t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh. Khi tû gi¸ thay ®æi, ph¶i ®iÒu chØnh kÞp thêi vµ ph¶n ¸nh vµo TK 413 nh trªn. Riªng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ chuyªn kinh doanh ngo¹i tÖ, mäi nghiÖp vô mua b¸n ngo¹i tÖ ph¶i quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ mua thùc tÕ ph¶i tr¶. Mäi kho¶n chªnh lÖch gi÷a tû gi¸ mua vµ tû gi¸ mua thùc tÕ ph¶i tr¶. Mäi kho¶n chªnh lÖch gi÷a tû gi¸ mua vµ tû gi¸ b¸n ngo¹i tÖ ®îc h¹ch to¸n vµo thu hoÆc chi cña ho¹t ®éng tµi chÝnh. * Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n ngo¹i tÖ cô thÓ nh sau: a. C¸c nghiÖp vô ph¸t sinh t¨ng ngo¹i tÖ. - Doanh thu b¸n hµng, cung cÊp lao vô, dÞch vô Nî TK 111 (112) Doanh thu tÝnh theo tû gi¸ h¹ch to¸n Nî (hoÆc Cã) TK 413 PhÇn chªnh lÖch do quy ®æi tû gi¸ Cã TK 3331 ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép gia t¨ng). Cã TK 511 Doanh thu theo tû gi¸ thùc tÕ (gi¸ cha cã thuÕ gi¸ trÞ Sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra ph¶i nép ®îc x¸c ®Þnh nh sau: - Thu tiÒn ngêi mua cßn nî (theo tû gi¸ h¹ch to¸n) Nî TK 111 (1112) Cã TK 131 - Mua ngo¹i tÖ b»ng tiÒn ViÖt Nam Nî TK 111 (1112) Quy ®æi theo tû gi¸ h¹ch to¸n Nî (hoÆc Cã) TK 413 PhÇn chªnh lÖch tû gi¸ 8 Cã TK 1111, 1121, 331 Sè tiÒn chi mua thùc tÕ - Thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ Nî TK 111 (1112) TÝnh theo tû gi¸ h¹ch to¸n Cã c¸c TK liªn quan (131, 136, 141, 144, 138...) tÕ. - Cuèi kú, nÕu tû gi¸ ngo¹i tÖ t¨ng Nî TK 111 (1112) Cã TK 413 PhÇn chªnh lÖch t¨ng b. C¸c nghiÖp vô ph¸t sinh lµm gi¶m ngo¹i tÖ - XuÊt mua vËt t, hµng hãa Nî TK liªn quan (151, 152, 153, 156, 211, 133...) TÝnh theo tû gi¸ thùc Nî (hoÆc Cã) TK 413 PhÇn chªnh lªch Cã TK 111 (1112) Ngo¹i tÖ xuÊt tÝnh theo tû gi¸ h¹ch to¸n - XuÊt b¸n ngo¹i tÖ Nî TK 111 (1111), 112 (1121), 131 Gi¸ b¸n thùc tÕ Nî (hoÆc Cã) TK 413 PhÇn chªnh lÖch Cã TK 111 (1112) Sè ngo¹i tÖ xuÊt b¸n theo tû gi¸ h¹ch to¸n - Tr¶ vèn gãp liªn doanh b»ng ngo¹i tÖ Nî TK 411 TÝnh theo tû gi¸ thùc tÕ Nî (hoÆc Cã) TK 413 PhÇn chªnh lÖch Cã TK 111 (1112) Sè chØ tr¶ tÝnh theo tû gi¸ h¹ch to¸n. - øng tríc cho nhµ cung cÊp, chi tr¶ tiÒn vay, nî; Nî c¸c TK liªn quan 331, 311, 315, 341 ... Cã TK 111 (1112) Sè chi tr¶ theo tû gi¸ h¹ch to¸n - Cuèi kú nÕu tû gi¸ ngo¹i tÖ gi¶m Nî TK 413 Cã TK 111 (1112) Lu ý: Sè nguyªn tÖ t¨ng, gi¶m ph¶i ®îc ghi ë TK 007 + Khi thu: Nî 007 + Khi chi: Cã 007 5-/ H¹ch to¸n nhËp, xuÊt vµng b¹c, kim lo¹i, ®¸ qóy Trong c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn vµng b¹c, kim lo¹i qóy hiÕm sÏ ®îc theo dâi trªn TK 111 (1113); cßn víi ®¬n vÞ kinh doanh vµng b¹c, ®¸ qóy th× kh«ng ph¶n ¸nh ë TK nµy mµ ph¶n ¸nh ë TK 156. Gi¸ cña vµng b¹c, ®¸ qóy ®îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ (gi¸ hãa ®¬n hoÆc gi¸ ®îc thanh to¸n). C¸c lo¹i vµng b¹c, ®¸ qóy nhËp theo gi¸ nµo th× xuÊt theo gi¸ ®ã. 9 Khi tÝnh gi¸ xuÊt, cã thÓ sö dông gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn hay gi¸ thùc tÕ tõng lÇn nhËp (nhËp tríc, xuÊt tríc hoÆc nhËp sau, xuÊt tríc). Tuy nhiªn do vµng b¹c, ®¸ qóy cã gi¸ trÞ cao vµ thêng cã tÝnh t¸ch biÖt nªn tèt nhÊt khi h¹ch to¸n, cÇn sö dông ph¬ng ph¸p ®Æc ®iÓm riªng. Theo ph¬ng ph¸p nµy, khi mua vµng b¹c, ®¸ qóy cÇn cã c¸c th«ng tin nh ngµy mua, sè tiÒn ph¶i tr¶, tªn ngêi b¸n, ®Æc ®iÓm vËt chÊt, (kÝch cì, träng lîng, mÉu m·, mµu s¾c, ®é tuæi...) - §èi víi c¸c nghiÖp vô t¨ng vµng b¹c, ®¸ qóy, ghi: Nî TK 111 (1113) Sè vµng b¹c, ®¸ qóy t¨ng theo gi¸ thùc tÕ. Cã TK 111 (1111), 112 (1121) Sè tiÒn chi mua thùc tÕ. Cã TK 511 Doanh thu b¸n hµng thùc tÕ Cã TK 144, 138 Thu håi c¸c kho¶n ký cîc, ký qòy, cho vay Cã TK 411 NhËp gãp vèn liªn doanh, t¨ng thëng, cÊp ph¸t. ............................. IV-/ H¹ch to¸n tiÒn göi ng©n hµng. Theo quy ®Þnh, mäi kho¶n tiÒn nhµn rçi cña doanh nghiÖp ph¶i göi vµo ng©n hµng (hoÆc kho b¹c hay C«ng ty tµi chÝnh). Khi cÇn chi tiªu, doanh nghiÖp ph¶i lµm thñ tôc rót tiÒn hoÆc chuyÓn tiÒn. ViÖc h¹ch to¸n tiÒn göi Ng©n hµng ®ßi hái ph¶i më sæ theo dâi chi tiÕt tõng lo¹i tiÒn göi (tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ, vµng b¹c, ®¸ qóy). Chøng tõ sö dông ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n tiÒn göi lµ c¸c giÊy b¸o Cã, b¸o Nî hoÆc b¶ng sao kª cña Ng©n hµng kÌm theo c¸c chøng tõ gèc (ñy nhiÖm thu, ñy nhiÖm chi, sÐc chuyÓn kho¶n, sÐc b¶o chi...). Hµng ngµy, khi nhËn ®îc chøng tõ do Ng©n hµng göi ®Õn, kÕ to¸n ph¶i kiÓm tra, ®èi chiÕu víi chøng tõ gèc kÌm theo. Mäi sù chªnh lÖch ph¶i th«ng b¸o kÞp thêi. NÕu cuèi th¸ng vÉn cha x¸c ®Þnh ®îc nguyªn nh©n th× chuyÓn vµo bªn Nî TK 138 hoÆc bªn Cã TK 338 (lÊy sè liÖu Ng©n hµng lµm chuÈn). Sang th¸ng sau, khi t×m ®îc nguyªn nh©n sÏ ®iÒu chØnh. §Ó theo dâi t×nh h×nh hiÖn cã, biÕn ®éng t¨ng, gi¶m cña tiÒn göi Ng©n hµng (kho b¹c hay C«ng ty tµi chÝnh), kÕ to¸n sö dông TK 112 “TiÒn göi Ng©n hµng”. Bªn Nî: - C¸c kho¶n tiÒn göi vµo Ng©n hµng - C¸c kho¶n chªnh lÖch so víi Ng©n hµng cha râ nguyªn nh©n. Bªn Cã: C¸c kho¶n tiÒn rót ra tõ Ng©n hµng ra vµ sè chªnh lÖch so víi Ng©n hµng cha râ nguyªn nh©n D Nî: Sè tiÒn hiÖn cßn göi l¹i Ng©n hµng TK 112 gåm 3 tiÓu kho¶n: 1121 TiÒn ViÖt Nam 1122 Ngo¹i tÖ 1123 Vµng b¹c, ®¸ qóy 10 Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n trªn TK 112 t¬ng tù víi TK 111 ®· tr×nh bµy ë trªn. Tuy nhiªn, cã mét vµi kh¸c biÖt sau: - Sè lîi tøc vÒ tiÒn göi ®îc hëng. Nî TK liªn quan (111, 112) Cã TK 711 - Sè chªnh lÖch so víi sè liÖu cña Ng©n hµng ®Õn cuèi th¸ng cha x¸c ®Þnh ®îc nguyªn nh©n. + NÕu sè liÖu Ng©n hµng lín h¬n sè liÖu cña kÕ to¸n Nî TK 112 Cã TK 338 (3381) ghi: Sang th¸ng sau, khi ®· x¸c ®Þnh ®îc nguyªn nh©n, tïy theo tõng trêng hîp Nî TK 3381 Sè chªnh lÖch ®îc xña lý Cã TK 112 NÕu do Ng©n hµng ghi nhÇm Cã c¸c TK liªn quan (511, 131, 711, 721...) NÕu do kÕ to¸n ghi thiÕu. + NÕu sè liÖu Ng©n hµng nhá h¬n sè liÖu kÕ to¸n, ghi sè chªnh lÖch: Nî TK 138 Cã TK 112 - Khi x¸c ®Þnh ®îc nguyªn nh©n Nî TK 112 NÕu do Ng©n hµng ghi thiÕu Nî c¸c TK liªn quan (511, 711, 721, 331...) NÕu do kÕ to¸n doanh nghiÖp ghi thõa. Cã TK 138 (1381) Xö lý sè chªnh lÖch V-/ H¹ch to¸n tiÒn ®ang chuyÓn TiÒn ®ang chuyÓn lµ c¸c kho¶n tiÒn cña doanh nghiÖp ®· nép vµo Ng©n hµng, Kho b¹c hoÆc ®· göi qua Bu ®iÖn ®Ó chuyÓn cho Ng©n hµng hay ngêi ®îc hëng hoÆc sè tiÒn mµ doanh nghiÖp ®· lµm thñ tôc chuyÓn tõ tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n hµng ®Ó tr¶ cho ®¬n vÞ kh¸c nhng cha nhËn ®îc giÊy b¸o hay b¶ng sao kª cña Ng©n hµng. Theo quy ®Þnh, c¸c lo¹i tiÒn ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ sau ®©y ®îc h¹ch to¸n vµo tiÒn ®ang chuyÓn (®ang trong thêi gian lµm thñ tôc thanh to¸n, chuyÓn kho¶n). - Thu tiÒn mÆt, sÐc, ng©n phiÕu nép th¼ng cho Ng©n hµng. - ChuyÓn tiÒn qua Bu ®iÖn ®Ó cho Ng©n hµng hay c¸c ®èi tîng kh¸c. - Thu tiÒn hµng nép thuÕ ngay cho Kho b¹c Nhµ níc, kh«ng nhËp qòy (giao tay ba gi÷a doanh nghiÖp, ngêi mua vµ kho b¹c). C¸c kho¶n tiÒn ®ang chuyÓn ®îc theo dâi trªn TK 113 - TiÒn ®ang chuyÓn. 11 Bªn Nî: C¸c kho¶n tiÒn ®ang chuyÓn t¨ng thªm trong kú Bªn Cã: Sè tiÒn ®ang chuyÓn ®· ®Õn tay ®èi tîng ®îc hëng. D Nî: Sè tiÒn ®ang chuyÓn cßn ®ang trong thêi gian lµm thñ tôc. TK 113 gåm 2 tiÓu kho¶n 1131 TiÒn ViÖt Nam 1132 Ngo¹i tÖ. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n cô thÓ nh sau: - Thu tiÒn hµng, tiÒn nî, tiÒn øng tríc cña ngêi mua ... b»ng tiÒn mÆt, b»ng sÐc kh«ng nhËp qòy mµ nép th¼ng vµo Ng©n hµng, cha nhËn ®îc b¸o Cã. Nî TK 113 Cã TK 511 Doanh thu b¸n hµng Cã TK 131 Thu nî ngêi mua hoÆc tiÒn øng tríc. - XuÊt tiÒn mÆt göi vµo Ng©n hµng hay chuyÓn qua Bu ®iÖn nhng cha nhËn ®îc giÊy b¸o cña Ng©n hµng hay ngêi ®îc hëng. Nî TK 113 Cã TK 111 - ChuyÓn tiÒn tõ tµi kho¶n tiÒn göi vµo Ng©n hµng ®Õn cho ®èi tîng kh¸c nhng cha nhËn ®îc giÊy b¸o hay b¶ng sao kª cña Ng©n hµng. Nî TK 113 Cã TK 112 kú. - NhËn ®îc giÊy b¸o cña Ng©n hµng, cña Bu ®iÖn sè tiÒn ®ang chuyÓn trong Nî TK 112 ChuyÓn vµo TK tiÒn göi t¹i Ng©n hµng Nî TK 331 Thanh to¸n hoÆc ®Æt tríc cho ngêi cung cÊp Nî TK 311, 315 Thanh to¸n tiÒn vay, nî Cã TK 113 Sè tiÒn ®ang chuyÓn ®· ®Õn tay ngêi nhËn. VI-/ Sæ s¸ch h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn. Tæ chøc sæ kÕ to¸n lµ biÓu hiÖn sù tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n trong doanh nghiÖp bao gåm: Sè lîng c¸c mÉu sæ, kÕt cÊu tõng lo¹i sæ, tr×nh tù vµ ph¬ng ph¸p ghi chÐp tõng lo¹i sæ... sao cho ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt gi÷a hÖ thèng tµi kho¶n víi viÖc x©y dùng hÖ thèng sæ kÕ to¸n. Mçi mét doanh nghiÖp ph¶i tù lùa chän vµ më mét hÖ thèng sæ kÕ to¸n chÝnh thøc theo mét trong c¸c h×nh thøc sæ kÕ to¸n quy ®Þnh thùc hiÖn ghi chÐp ®óng quy ®Þnh tõ khi b¾t ®Çu ®Õn lóc kÕt thóc niªn ®é kÕ to¸n. HiÖn t¹i chÕ ®é kÕ to¸n níc ta quy ®Þnh cã 4 h×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n: H×nh thøc nhËt ký chung, h×nh thøc nhËt ký sæ c¸i, h×nh thøc chøng tõ ghi sæ, 12 h×nh thøc nhËt ký chøng tõ. Mçi h×nh thøc cã tr×nh tù ghi chÐp mÉu sæ, u nhîc ®iÓm kh¸c nhau nhng em xin tr×nh bÇy sæ s¸ch h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. 1-/ ¦u nhîc ®iÓm cña h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. - ¦u ®iÓm: Cã thÓ vËn dông cho c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp, thuËn tiÖn cho viÖc sö dông m¸y vi tÝnh. - Nhîc ®iÓm: Ghi chÐp cßn trïng lÆp nhiÒu. 2-/ Nguyªn t¾c h¹ch to¸n C¨n cø trùc tiÕp ®Ó ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp lµ “chøng tõ ghi sæ” ViÖc ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp bao gåm: + Ghi theo tr×nh tù thêi gian trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. + Ghi theo néi dung kinh tÕ trªn sæ c¸i. Sö dông c¸c mÉu sæ in s½n, c¸c quan hÖ ®èi øng tµi kho¶n, c¸c chØ tiªu qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh ®Ó lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. 3-/ Sæ s¸ch ®Ó h¹ch to¸n Bao gåm: Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, sæ c¸i, sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. 4-/ Tr×nh tù ghi sæ S¬ ®å tr×nh tù kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ: Chøng tõ gèc: - PhiÕu thu, phiÕu chi - GiÊy b¸o nî, giÊy b¸o cã Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i TK 111, 112, 113 13 phÇn II t×nh h×nh tæ chøc vµ h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i tæng c«ng ty giao nhËn kho vËn ngo¹i th¬ng A-/ §Æc ®iÓm chung vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty giao nhËn kho vËn ngo¹i th¬ng: 1-/ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty: Ngµy 13/8/1970, theo quyÕt ®Þnh cña Bé Ngo¹i th¬ng, côc kho vËn kiªm Tæng c«ng ty vËn t¶i ngo¹i th¬ng ®îc t¸ch thµnh hai ®¬n vÞ Côc kho vËn kiªm Tæng c«ng ty giao nhËn Ngo¹i th¬ng vµ Tæng c«ng ty vËn t¶i Ngo¹i th¬ng. Ngµy 24/4/1976 theo quyÕt ®Þnh cña Bé Ngo¹i th¬ng ®îc ®æi tªn thµnh Tæng c«ng ty giao nhËn kho vËn Ngo¹i th¬ng. C«ng ty cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ ViÖt Nam foreign trade forwading and warehousing corpration víi tªn t¾t lµ Vietrans. Tæng c«ng ty giao nhËn kho vËn Ngo¹i th¬ng ®îc Bé Th¬ng m¹i x¸c ®Þnh lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, cã t c¸ch ph¸p nh©n cã tµi kho¶n tiÒn ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ t¹i Ng©n hµng (Viet combank) vµ cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch, ®ãng trô së chÝnh t¹i 13 Lý Nam §Õ Hµ Néi, cã chi nh¸nh lµ C«ng ty giao nhËn kho vËn Ngo¹i th¬ng H¶i Phßng, §µ N½ng, Quy Nh¬n, Nha Trang, TP. HCM, Ban giao nhËn NghÖ TÜnh. C«ng ty cã chøc n¨ng cô thÓ lµ: Tæ chøc chuyªn chØ hµng ho¸ b»ng ®êng biÓn ®êng s«ng, ®êng s¾t ®êng bé, ®êng kh«ng, tiÕn hµnh c¸c dÞch vô vËn t¶i, giao nhËn, gãi hµng lu kho b¶o qu¶n, chia hµng lÎ, tæ chøc chuyªn chë hµng níc ngoµi qu¸ c¶nh l·nh thæ ViÖt Nam, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh tÕ, th¬ng m¹i th«ng qua viÖc lùa chän c¸c ph¬ng thøc vËn t¶i hîp lý trªn l·nh thæ ViÖt Nam vµ l·nh thæ c¸c níc ngoµi, ngoµi ra C«ng ty cßn më réng quan hÖ liªn kÕt liªn doanh trong níc vµ níc ngoµi trong c«ng t¸c giao nhËn vËn chuyÓn b¶o qu¶n hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu hµng qu¸ c¶nh, kho ngo¹i quan xÝ nghiÖp liªn doanh B«ng Sen LOTUS tù lµm hoÆc nhËn uû th¸c xuÊt nhËp khÈu, lµm ®¹i lý cho c¸c hµng tµu níc ngoµi theo c¸c hîp ®ång ®¹i lý tiÕn hµnh kinh doanh vËn t¶i C«ng ty vµ dÞch vô chuyÓn ph¸t nhanh, b¶o ®¶m thùc hiÖn ®óng ®¾n chÕ ®é chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt Nhµ níc ®¶m b¶o tÝnh hiÓu qu¶ trong kinh doanh. C«ng ty ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô kinh doanh cña C«ng ty theo quy chÕ hiÖn hµnh nh»m thùc hiÖn môc ®Ých vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. B¶o ®¶m viÖc b¶o toµn vèn trªn c¬ së tù t¹o nguån vèn ®¶m b¶o tù trang tr¶i vÒ tµi chÝnh, sö dông hîp lý theo ®óng chÕ ®é vµ cã hiÖu qu¶ gi÷a c¸c nguån vèn ®ã lµm trßn nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ níc. Mua s¾m x©y dùng bæ xung vµ thêng xuyªn c¶i tiÕn hoµn thiÖn c¸c ph¬ng tiÖn vËt chÊt kü thuËt cña C«ng ty hoÆc th«ng qua c¸c liªn doanh liªn kÕt ®Ó thùc hiÖn viÖc giao nhËn chuyªn chë hµng ho¸ b»ng c¸c ph¬ng thøc tiªn tiÕn hîp lý, 14 trªn c¸c luång, c¸c tuyÕn vËn t¶i, c¶i tiÕn viÖc chuyªn chë chuyÓn t¶i lu kho b·i giao nhËn hµng ho¸ ®¶m b¶o cho kh¸ch hµng thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña C«ng ty. Nghiªn cøu t×nh h×nh thÞ trêng dÞch vô giao nhËn kho vËn kiÕn nghÞ c¶i tiÕn biÓu cíc, gi¸ cíc cña c¸c tæ chøc vËn t¶i cã liªn quan theo c¬ chÕ hiÖn hµnh, ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp b¶o ®¶m quyÒn lîi gi÷a ®«i bªn khi ký kÕt hîp ®ång nh»m thu hót kh¸ch hµng ®em c«ng viÖc ®Õn ®Ó cñng cè vµ n©ng cao tÝn nhiÖm cña Vietrans trªn thÞ trêng quèc tÕ. B»ng nç lùcc ¸n bé nh©n viªn C«ng ty trong viÖc thùc hiÖn kinh doanh, Tæng c«ng ty ®· ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ kh¶ quan thÓ hiÖn ë mét sè chØ tiªu nh sau: - VÒ vèn kinh doanh chØ tiªu vèn kinh doanh cña C«ng ty: §¬n vÞ: ®ång. C¸c chØ tiªu 1. Vèn ng©n s¸ch cÊp. 2. Vèn tù bæ xung. 3. Vèn liªn doanh. Tæng céng 1996 8,774,700,000 21,842,405,777 49,480,815,000 80,097,920,777 1997 8,774,700,000 21,842,405,777 49,480,815,000 80,097,920,777 1998 8,774,700,000 21,842,405,777 49,480,815,000 80,097,920,777 Ngoµi vèn Nhµ níc cÊp doanh nghiÖp huy ®éng vèn ®Ó kinh doanh b»ng c¸c c¸ch huy ®éng vèn trong níc, vèn cña Ng©n hµng, c¸c c¸ nh©n,... huy ®éng níc ngoµi, liªn doanh víi TNT nh»m bæ xung vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¸c chØ tiªu vÒ t×nh h×nh vÒ lao ®éng ChØ tiªu 1. Tæng sè lao ®éng (ngêi) 2. Thu nhËp BQ th¸ng (®) 1996 645 1.267.000 1997 617 1.300.000 1998 617 1.405.000 VÒ t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty §¬n vÞ tÝnh: ®ång. C¸c chØ tiªu 1. Doanh chi 2. Tæng doanh thu 3. Tæng nép ng©n s¸ch 4. Lîi tøc tríc thuÕ 5. Tæng TS cña C«ng ty N¨m 1997 27.243.653.120 36.793.657.029 6.859.427.284 3.380.328.004 100.942.700.864 N¨m 1998 33.473.386.674 53.228.774.029 9.330.147.416 4.886.026.555 139.185.528.168 Nh×n vµo c¸c chØ tiªu ë b¶ng trªn ta thÊy r»ng ho¹t ®éng cña C«ng ty n¨m 1998 so víi 1997 lµ hiÖu qu¶ - thÓ hiÖn ë chç tæng doanh thu vµ tæng tµi s¶n ®Òu t¨ng. Tæng doanh thu t¨ng lµ 30%, tæng tµi s¶n lµ 28%. Lîi tøc tríc thuÕ cña C«ng ty còng t¨ng 22% ®Æc biÖt C«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc vµ lµm lîi cho Nhµ níc. 2-/ C¬ cÊu m¹ng líi kinh doanh vµ tæ chøc Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty: M¹ng líi kinh doanh cña C«ng ty ®îc tr¶i réng theo suèt chiÒu dµi cña ®Êt níc. Trô së chÝnh ë 13 Lý Nam §Õ - Hµ Néi c¸c chi nh¸nh bao gåm ë H¶i Phßng, §µ N½ng, Quy Nh¬n, Nhµ Trang, TP. HCM, c¸c liªn doanh bao gåm liªn doanh Lotus vµ liªn doanh TNT c¸c chi nh¸nh H¶i Phßng, §µ N½ng, Quy Nh¬n tù h¹ch to¸n ®éc lËp vµ chÞu sù chØ ®¹o cña trô së chÝnh c¸c phßng kinh doanh t¹i 15 trô së Hµ Néi lµm nhiÖm vô giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸, thuª kho, lu kho, ®ãng b¶o hiÓm vµ lµm thñ tôc h¶i quan. Bé m¸y qu¶n lý cña Tæng c«ng ty giao nhËn kho vËn Ngo¹i th¬ng bao gåm Ban Gi¸m ®èc, khèi v¨n phßng (gåm phßng tæ chøc c¸n bé, phßng tæng hîp, phßng kÕ to¸n, phßng xuÊt nhËp khÈu b¶n th©n tªn cña chóng ®· ®ñ nãi lªn nhiÖm vô qu¶n lý cña tõng phßng. Ban Gi¸m ®èc C«ng ty lµ cÊp qu¶n lý cao nhÊt, chÞu tr¸ch nhiÖm tiÕn hµnh chung toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty ®©y lµ n¬i ra quyÕt ®Þnh kinh doanh vµ quyÕt ®Þnh qu¶n lý, trùc tiÕp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c¸c phßng ban vµ c¸c chi nh¸nh. Tæng Gi¸m ®èc lµ ngêi ®øng ®Çu víi hÖ thèng néi bé vµ ®¹i diÖn cho Tæng c«ng ty trong ho¹t ®éng ®èi ngo¹i. Phã Tæng Gi¸m ®èc lµ nh÷ng ngêi trî gióp Tæng gi¸m ®èc trong c¸c ho¹t ®éng vµ cã thÓ thay mÆt Tæng gi¸m ®èc trong mét sè trêng hîp mµ quy ®Þnh cho phÐp. NhiÖm vô cña tõng phßng ban qu¶n lý còng ®îc ph©n ra râ rµng phßng tæ chøc c¸n bé chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ vÊn ®Ò nh©n sù trong C«ng ty, bè trÝ c«ng viÖc vµ c¬ cÊu c¸c phßng ban kh¸c. - Phßng ph¸p chÕ vµ quan hÖ ®èi ngo¹i. - Phßng xuÊt nhËp khÈu: Lµm thñ tôc cho hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu, uû th¸c xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c c«ng viÖc liªn gi¸m quan ®Õn xuÊt nhËp khÈu kh¸c. tæng ®èc - Phßng hµng kh«ng: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng viÖc vËn t¶i hµng kh«ng. c¸c phã tæng gi¸m ®èc c¸c phßng kinh doanh c¸c phßng qu¶n lý c¸c trî lý tæng gi¸m ®èc PHßNG PH¸P CHÕ Vµ QUAN HÖ §èI NGO¹I PHßNG HµNG KH¤NG PHßNG TCCB PHßNG TæNG HîP C¸C CHI NH¸NH - H¶I PHßNG - §µ N½NG - QUI NH¥N - TP Hå CHÝ 16 MINH Liªn doanh TNT Liªn doanh Lotus 3-/ §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i Tæng c«ng ty giao nhËn kho vËn Ngo¹i th¬ng. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty n»m trong c¬ cÊu cña phßng qu¶n lý kinh tÕ. Trëng phßng qu¶n lý kinh tÕ kiªm kÕ to¸n trëng. NhiÖm vô cña bé m¸y kÕ to¸n C«ng ty. - Lùa chän tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ bé m¸y kÕ to¸n phï hîp víi tæ chøc kinh doanh cña C«ng ty. Phßng kÕ to¸n ë C«ng ty cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh kÞp thêi c¸c biÕn ®éng vÒ tµi s¶n, vËt t hµng ho¸ vµ vèn,... cña c¸c phßng kinh doanh t¹i trô së Hµ Néi, c¸c chi nh¸nh, TP. Hå ChÝ Minh, Nha Trang vµ tiÕp nhËn c¸c quyÕt to¸n cßn l¹i nh»m thiÕt lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh theo chÕ ®é quy ®Þnh phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n ®îc chÝnh x¸c ®Çy ®ñ,... Tæ chøc híng dÉn thi hµnh kÞp thêi chÕ ®é thÓ hÖ tµi chÝnh C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n víi tr×nh ®é tay nghÒ cao, kh¸ ®ång ®Òu ®· qua ®µo t¹o nghiÖp vô sö dông thµnh th¹o m¸y vi tÝnh, kÕ to¸n m¸y vµ cã ®ñ kh¶ n¨ng ®¶m nhiÖm c«ng viÖc cña m×nh. KÕ to¸n trëng cã nhiÖm vô chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty tham mu gióp gi¸m ®èc qu¶n lý tµi chÝnh lËp quyÕt to¸n vµ c¸c b¸o c¸o néi bé. - KÕ to¸n tæng hîp: cã nhiÖm vô trî gióp kÕ to¸n trëng, trong c«ng t¸c qu¶n lý, lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n - theo dâi tµi s¶n cè ®Þnh. Thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n b»ng m¸y vi tÝnh: Tæng hîp sè liÖu thµnh c¸c b¶ng c©n ®èi, sè m¸y tÝnh: díi sù chØ ®¹o cña kÕ to¸n trëng. KÕ to¸n theo dâi thanh to¸n qua Ng©n hµng, chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, theo dâi vµ lËp b¶ng biÓu vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m sè d tiÒn göi Ng©n hµng ®ång thêi theo dâi c¸c nghiÖp vô giao nhËn vËn t¶i. KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, thanh to¸n t¹m øng, tµi kho¶n 3388. KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô chi nh¸nh, nghiÖp vô vËn t¶i quèc tÕ hµng kh«ng c«ng tr×nh. KÕ to¸n theo dâi kho, ®éi xe, Marketing thanh to¸n víi ng©n s¸ch. KÕ to¸n chuyªn tiÕp nhËn c«ng v¨n theo dâi vÒ tiÒn mÆt t¹i quü nghiÖp vô hµng kh«ng, chuyÓn t¶i. KÕ to¸n c«ng cô dông cô, nguyªn vËt liÖu, theo dâi chi tiÕt t×nh h×nh nhËp xuÊt vµ ph©n phèi c«ng cô, dông cô vµ nguyªn vËt liÖu trong kú. Thñ quü qu¶n lý thu chi tån tiÒn mÆt. 17 - C¸c kÕ to¸n theo dâi trùc tiÕp t×nh h×nh ho¹t ®éng t¹i c¸c chi nh¸nh vµ c¸c phßng kinh doanh còng chÞu sù chØ ®¹o ®iÒu hµnh cña phßng kÕ to¸n Tæng c«ng ty. HiÖn nay Tæng c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ, ®a vi tÝnh vµo h¹ch to¸n kÕ to¸n. C¸c yÕu tè phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n bao gåm: HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n, gåm cã: C¸c chøng tõ vÒ tiÒn l¬ng, c¸c ho¸ ®¬n, c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn tiÒn tÖ, chøng tõ tµi s¶n cè ®Þnh vµ c¸c chøng tõ kh¸c. + Chøng tõ tiÒn l¬ng. + B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng, quyÕt ®Þnh tuyÓn dông lao ®éng, quyÕt ®Þnh hu trÝ, hîp ®ång lao ®éng, phiÕu nghØ hëng BHXH, b¶ng chÊm c«ng, quyÕt ®Þnh t¨ng l¬ng, thanh to¸n lµm thªm giê. + C¸c ho¸ ®¬n: Ho¸ ®¬n b¸n hµng, hîp ®ång kinh tÕ, ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn, níc,... + C¸c chøng tõ liªn quan ®Õn tiÒn tÖ: PhiÕu thu, phiÕu chi, giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, giÊy thanh to¸n t¹m øng, giÊy b¸o nî, giÊy b¸o cã (tiÒn viÖt, ngo¹i tÖ). + Chøng tõ vÒ tµi s¶n cè ®Þnh: Biªn b¶n giao nhËn TSC§, biªn b¶n thanh lý TSC§, b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao, biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§, quyÕt ®Þnh TSC§ thiÕu. + C¸c chøng tõ kh¸c: B¶ng kª nép thuÕ, nép BHXH,... - HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n: Tríc ®©y doanh nghiÖp ¸p dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ban hµnh n¨m 1990, ®Õn th¸ng 4 n¨m 1995 C«ng ty b¾t ®Çu thö nghiÖm vµ chÝnh thøc sö dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ban hµnh míi do Bé Tµi chÝnh ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141 TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995. HÖ thèng tµi kho¶n ¸p dông hiÖn nay bao gåm: Lo¹i 1: Tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n. Nhãm 11: TK 111 : TiÒn mÆt t¹i quü (Chi tiÕt theo c¸c chi nh¸nh). TK 112 : TiÒn göi ng©n hµng (Chi tiÕt theo lo¹i tiÒn vµ chi nh¸nh). TK 113 : TiÒn ®ang chuyÓn (Chi tiÕt theo lo¹i tiÒn). Nhãm 12: TK 121 : §Çu t chøng kho¸n ng¾n h¹n. Nhãm 13: TK 131 vµ chi nh¸nh). TK 133 : Ph¶i thu kh¸ch hµng (Chi tiÕt theo c¸c phßng kinh doanh : ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (Chi tiÕt theo chi nh¸nh). 18 TK 136 : Ph¶i thu néi bé. TK 138 : Ph¶i thu kh¸c. Nhãm 14: TK 141 : T¹m øng. TK 142 : Chi phÝ tr¶ tríc. TK 144 : ThÕ chÊp ký quü. Nhãm 15: TK 151 : Hµng mua ®ang ®i ®êng. TK 152 : Nguyªn vËt liÖu. TK 153 : C«ng cô, dông cô. TK 154 : Chi phÝ SXKD (Chi tiÕt theo c¸c phßng kinh doanh vµ chi nh¸nh Nha Trang, TP. HCM). TK 156 : Hµng ho¸. TK 1561 : Hµng ho¸ tån kho. TK 1562 : Chi phÝ thu mua hµng ho¸. TK 159 : Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. Lo¹i 2: Nhãm 21: TK 2112 : Nhµ cöa vËt kiÕn tróc (Chi tiÕt theo nguån). TK 2114 : Ph¬ng tiÖn vËn t¶i (Chi tiÕt theo nguån). TK 2115 : Dông cô qu¶n lý. TK 214 : Hao mßn TSC§ (Chi tiÕt theo c¸ch ph©n lo¹i TSC§ h÷u h×nh). Nhãm 22: TK 221 : §Çu t chøng kho¸n dµi h¹n. TK 222 : Gãp vèn liªn doanh. TK 228 : §Çu t dµi h¹n kh¸c. Nhãm 24: TK 244 : Ký quü, ký cîc ViÖt Nam Airlines, dù thÇu (Chi tiÕt theo Hµ néi & Sµi Gßn). Lo¹i 3: Nhãm 31: TK 311 : Vay ng¾n h¹n ng©n hµng. TK 315 : Vay dµi h¹n ng©n hµng. 19 Nhãm 33: TK 331 : Thanh to¸n víi ngêi b¸n (Chi tiÕt theo c¸c phßng kinh doanh vµ c¸c chi nh¸nh: Nha Trang, TP. Hå ChÝ Minh). TK 33311 : ThuÕ GTGT ®Çu ra theo v¨n phßng vµ c¸c chi nh¸nh. TK 33312 : ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu (Chi tiÕt theo v¨n phßng Hµ Néi vµ c¸c chi nh¸nh Nha Trang vµ TP. Hå ChÝ Minh). TK 3333 : ThuÕ xuÊt, thuÕ nhËp khÈu. TK 3334 : ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Nhãm 34: TK 334 : Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn. TK 335 : Chi phÝ ph¶i tr¶. TK 3388 : Ph¶i tr¶ kh¸c. TK 3382 : Kinh phÝ c«ng ®oµn. TK 3383 : B¶o hiÓm x· héi. TK 3384 : B¶o hiÓm Y tÕ. Lo¹i 4: Nhãm 41: TK 4111 : Nguån vèn cè ®Þnh. TK 4113 : Nguån vèn lu ®éng. tù bæ xung). TK 4117 : Nguån vèn gãp liªn doanh (chi tiÕt theo ph¸p ®Þnh vµ TK 412 : Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n. TK 413 : Chªnh lÖch tû gi¸. TK 414 : Quü ph¸t triÓn kinh doanh. TK 415 : Quü dù phßng tµi chÝnh. TK 416 : Quü trî cÊp mÊt viÖc. Nhãm 42: TK 4211 : L·i cha ph©n phèi n¨m tríc. TK 4212 : L·i cha ph©n phèi n¨m nay (chi tiÕt theo c¸c phßng kinh doanh, c¸c chi nh¸nh, ho¹t ®éng kinh doanh TNT, lotus, ho¹t ®éng bÊt thêng). Nhãm 43: TK 4311 : Quü khen thëng. TK 4312 : Quü phóc lîi. Nhãm 44: 20
- Xem thêm -