Tài liệu Tổ chức hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty rau quả việt nam

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 122 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, mục tiêu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp là đáp ứng tốt nhu cầu thị trường và giành lợi nhuận cao nhất. Nói một cách khác,các doanh nghiệp cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa đầu ra và đầu vào,giữa sản xuất và tiêu thụ muốn thực hiện tốt điều đó, doanh nghiêp phải hoạch toán chính xác, đầy đủ và kịp thời các chi phí sản xuất đã bỏ ra, trên cơ sở đó tìm ra các giải pháp hạ giá thành sản phẩm giúp cho công tác tiêu thụ tốt hơn và kịp thời hơn, nhiệm vụ đó đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ đầu tư sản xuất nhằm cho ra đời những sản phẩm có chất lượng tốt, đủ sức cạnh tranh trên thị trường mà còn có nhiệm vụ tổ chức tiêu thụ số sản phẩm đó . Thành phẩm là một bộ phận quan trọng thuộc tài sản lưu động, là kết quả của quá trình sản xuất do vậy yêu cầu đặt ra là phải quản lý chặt chẽ thành phẩm,tổ chức tốt công tác tiêu thụ đồng thời tổ chức hạch toán thành phẩm, tiêu thụ một cách kịp thời, cũng như những công ty khác tổng công ty rau quả chiếm một tỷ trọng lớn phục vụ cho nhu cầu cảu người tiêu dùng. Xuất phát từ những lý do trên , em nhận thấy tầm quan của thành phẩm đối với quá trình sản xuất kinh doanh và sự cân thiết phải tổ chức chặt chẽ , tổ chức hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời quá trình nhập xuất- tồn kho thành phẩm. Em đã chọn đề tài “Tổ chức hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm ở công ty rau quả việt nam” nhằm đi sâu vào tìm hiểu công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ ở công ty để tìm những ưu, nhược điểm của công ty và rút ra kinh nhiệm cho bản thân. Kết cấu ,nội dùng bao gồm: http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí PhầnI: Lý luận chung về công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp. Phần II:Thực trạng kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác dịnh kết quả tiêu thụ thành phẩm ở tổng công ty rau quả việt nam. Phần III: Một số kiến nghị hoàn thiện kế toán thành phẩm ,tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá ở tổng công ty. V× kh¶ n¨ng vµ thêi gian cã h¹n,nªn ch¾c ch¾n sÏ cã nhiÒu thiÕu xãt, kÝnh mong nhËn d-îc sù gãp ý cña c¸c quý thÇy c« vµ c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng kÕ to¸n cña tæng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh t«t bµi nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n th©ú-ts §inh ThÕ Hïng, cïng c¸c thÇy c« gi¸o trong tæ kÕ to¸n cña tr-êng Kinh TÕ. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ban l·nh ®¹o cïng c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n cña tæng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh tèt ®Ò tµi nµy. Hµ néi ngµy 5 thµng 6 n¨m 2005. Sinh viªn: L-¬ng ThÞ Thanh H-êng http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí PhÇn I: LÝ luËn chung vÒ thµnh phÈm,tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm trong c¸c doanh nghiÖp. 1.1 -LÝ luËn chung vÒ thµnh phÈm. 1.1.1 -§Æc ®iÓm cña thµnh phÈm *VÞ trÝ cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng: Thùc hiÖn chñ tr-¬ng cña ®¶ng vµ nhµ n-íc trong nh÷ng n¨m võa qua,nÒn kinh tÕ n-íc ta ®· tõng b-íc chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù ®iÒu chØnh vÜ m« cña nhµ n-íc.Trong m«i tr-êng kinh tÕ ®ã, doanh nghiÖp lµ mét ®¬n vÞ sö dông c¸c ph-¬ng tiÖn thÞ tr-êng víi môa ®Ých thu ®-îc lîi nhuËn tèi ®a.hay nãi c¸ch kh¸c, doanh nghiÖp lµ cç m¸y ®Î ra gi¸ trÞ gia t¨ng(®Çu ra, ®Çu vµo).trong c¬ chÕ hiÖn nay,cã nhiÒu doanh nghiªp kh¸c nhau cïng s¶n xuÊt mét mÆt hµng, c¸c doanh ghiÖp nµy cïng tån t¹i , c¹nh tranh b×nh ®¼ng tr-íc ph¸p luËt.do®ã,c¸c doanh nghiÖp ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh, ph¸ bá ®éc quyÒn chuiyÓn h¼n sang h¹ch to¸n kinh doanh vµ ph¸t huy vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ quèc doanh ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau trong nÒ kinh tÕ hµng ho¸. *§Æc ®iÓm: S¶n phÈm hµng ho¸ cña c¸ c doanh nghiÖp s¶n xuÊt bao gåm thµnh phÈm, nöa thµnh phÈm vµ lao vô mµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt ra ®ñ cung cÊp cho nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi, trong ®ã thµnh phÈm chiÕm ®¹i bé phËn. http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Thµnh phÈm lµ nh÷ng s¶n ®· ®-îc gia c«ng chÕ biÕn ë b-íc c«ng nghÖ cuèi cïng cña quy tr×nh c«ng nghÖ kÜ thuËt s¶n xuÊt s¶n phÈm ®ã ®· ®-îc kiÓm tra kÜ thuËt nhËp kho vµ chuÈn bÞ ®-a vµo qu¸ tr×nh l-u th«ng.nöa thµnh phÈm lµ nh÷ng s¶n phÈm ch÷ qua giai ®o¹n chÕ biÕn cuèi cïng cña quy tr×nh c«ng nghÖ kÜ thuËt s¶n xuÊt s¶n phÈm nh-ng do yªu cÇu cña s¶n xuÊt tiªu thô mµ nã ®-îc nhËp kho thµnh phÈn vµ khi ®ã b¸n cho kh¸ch hµng, nöa thµnh phÈm còng cã ý nghÜa nh- thµnh phÈm. ViÖc ph©n ®Þnh chÝnh x¸c hai kh¸i niÖm trªn cã ý nghÜa rÊt quan träng gióp doanh nghiÖp trong c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh ®óng gi¸ thµnh, tõ ®ã ®¸nh gi¸ ®-îc møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch cña ®¬n vÞ còng nh- x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c kÕt qu¶ tiªu thô cña doanh nghiÖp. BÊt cø lo¹i thµnh phÈm nµo còng ®-îc biÓu hiÖn trªn 2 mÆt.®ã lµ sè l-îng vµ chÊt l-îng -Sè l-îng cña thµnh phÈm ph¶n ¸nh quy m« cña thµnh phÈmmµ doanh nghiÖp t¹o ra vµ nã ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c ®¬n vÞ ®o l-êng kg,lit,met,bé, c¸i.. -ChÊt l-îngcña thµnh ph¶n ¸nh gi¸ trÞ sö dông cña thµnh phÈmvµ ®-îc x¸c ®Þnh b»ng tû lÖ % tèt,xÊu hoÆc phÈm chÊt cÊp(lo¹i I, lo¹i II..)cña s¶n phÈm. §©y lµ hai mÆt ®éc lËp cña mét thÓ thèng nhÊt vµ liªn hÖ víi nhau mét c¸ch biÖn chøng.Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸c doanh nghiÖp võa ph¶i chó ý t¨ng nhanh sè l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm,cã nh- vËy thµnh phÈm cña doanh nghiÖp míi ®-îc thÞ tr-êng chÊp nhËn,cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh,gãp phÇn ®Èy nhanh doanh thu tiªu thô s¶n phÈm v× vËy trong qu¶n lý vµ h¹ch to¸n thµnh phÈm ph¶i ®Ò cËp tíi c¶ 2 mÆt sè l-îng vµ chÊt l-îng. ThËt vËy,trong ph¹m vi doanh nghiÖp , khèi l-¬ng thµnh phÈm hoµn thµnh tõng thêi k× lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ quy m« cña doanh nghiÖp, tû träng cung øng cña doanh nghiÖp,vÒ s¶n phÈm trong nÒn kinh tÕ.®ång thêi còng qua ®ã mµ ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp.quyªt ®Þnh ®Õn c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ trong néi bé doanh nghiÖp còng nh- víi c¸c ®èi tùng liªn quan. http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí §èi víi nhµ n-íc khèi l-îng hoµn thµnh cña c¸c doanh nghiÖp sÏ lµ c¨n cø ®Ó nhµ n-íc tÝnh thuÕ, tõ ®ã t¹o nguån thuÕ cho ng©n s¸ch nhµ n-íc ®Ó bï ®¾p phÇn chi cña ng©n s¸ch. ChÝnh v× vËy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i b¶o qu¶n chÆt chÏ thµnh phÈm, cô thÓ lµ: -VÒ mÆt sè l-îng:Ph¶i qu¶n lý.gi¸m ®èc th-êng xuyªn liªn tôc t×nh h×nh thùc hiÖn khèi l-îng s¶n xuÊt, t×nh h×nh xuÊt- nhËp, tån, kho thµnh phÈm, ph¸t hiÖn kÞp thêi thõa thiÕu s¶n phÈm, tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p sö lý thÝch hîp, ph©n biÖt gi÷a l-îng tån kho cÇn thiÕt vµ tr-êng hîp hµng ho¸ tån ®äng n»m trong kho kh«ng tiªu thô ®-îc tõ ®ã ®-a ra c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt thÝch hîp. -VÒ mÆt chÊt l-îng:Ph¶i lµm t«t c«ng t¸c kiÓm tra, ph©n cÊp s¶n phÈm vµ cã chÕ ®é b¶o qu¶n riªng ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm,®Æc biÖt lµ nh÷ng lo¹i s¶n phÈm quý hiÕm,dÔ h- háng.KÞp thêi ph¸t hiÖn c¸c mÆt hµng kÐm phÈm chÊt.cã ®-îc nh- vËy míi gi÷ ®-îc uy tÝn cñ doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng.ngoµi ra,doanh nghiÖp cßn ph¶i th-êng xuyªn thay ®æi mÉu m·, kiªu d¸ng, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lù¬ng ®Ó kÝch thÝch nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi. 1.1.2 -TÝnh gi¸ thµnh +Thµnh phÈm nhËp kho ®-îc ph¶n ¸nh theo gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ. Gi¸ thùc tÕ cña thµnh phÈm ®-îc x¸c ®Þnh víi tõng nguån nhËp,gi¸ thùc tÕ cña thµnh phÈm nhËp kho bao gåm toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn quÊ tr×nh s¶n xuÊt thµnh phÈm: *Thµnh phÈm doanh nghiÖp s¶n xuÊt, chÕ t¹o ra ®-îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ thµnh c«ng x-ëng thùc tÕ(gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ) bao gåm:chi phÝ NVL trùc tiÕp, chi phÝ NCTT,chi phÝ s¶n xuÊt chung. *Thµnh phÈm thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn ®-îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ thµnh thùc tÕ gia c«ng gåm: chi phÝ NVLTT(®em gia c«ng), chi phÝ gia c«ng vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh gia c«ng. http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí *Hµng ho¸ mua vµo ®-îc ®¸nh gÝa theo trÞ gi¸ mua(gi¸ vèn) thùc tÕ bao gåm:gi¸ mua vµ chi phÝ mua.nÕu hµng ho¸ mua vµo ph¶i s¬ qua chÕ ®Ó b¸n th× tÝnh gi¸ vèn thùc tõ(gåm c¶ chi phÝ gia c«ng, s¬ chÕ). Do thµnh phÈm nhËp kho th-êng xuyªn tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau nªn gi¸ thùc tÕ cña tõng lÇn hËp,tõng ®ît nhËp kh«ng hoµn toµn gièng nhau ë tõng thêi ®iÓm trong k× h¹ch to¸n.§Ó tÝnh to¸n to¸n chÝnh x¸c gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm xuÊt kho cã thÓ ¸p dông c¸c ph-¬ng ph¸p sau: (a)-Ph-¬ng ph¸p tÝnh theo gi¸ ®¬n gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n gia quyÒn. Theo ph-¬ng ph¸p nµy ,gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm xuÊt kho ®-îc c¨n cø vµo sè l-îng xuÊt kho trong k× vµ ®¬n gi¸ thù tÕ b×nh qu©n. Gi¸ thùc tÕ thµnh PhÈm xuÊt kho trong k× Sè l-îng thµnh phÈm = §¬n gi¸ thùc tÕ phÈm xuÊt kho * b×nh qu©n trong k× Gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm tån kho ®Çu k× Gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm + xuÊt kho trong k× §¬n gi¸ thùc tÕ = Sè l-îng thµnh phÈm + Sè l-îng thµnh phÈm tån kho ®Çu k× nhËp kho trong k× (b)-Ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc – xuÊt tr-íc. Theo ph-¬ng ph¸p nµy, tr-íc hÕt ta ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc ®on gi¸ thù tÕ nhËp kho cña tõng lÇn nhËp vµ gi¶ thiªt r»ng hµng nµo nhËp tr-íc th× xuÊt tr-íc, sau ®ã c¨n cø vµo sè l-îng xuÊt kho ®Ó tÝnh gÝa thù tÕ xuÊt kho theo nguyªn t¾c: TÝnh theo ®on gi¸ thùc tÕ nhËp tr-íc ®èi víi l-îng xuÊt kho thuéc lÇn nhËp tr-íc, sè cßn l¹i ®-îc tÝnh theo ®¬n gi¸ thùc tÕ lÇn nhËp sau.nh- vËy gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí tån kho cuèi k× ch×nh lµ gi¸ thù tÕ cña sè thµnh phÈm nhËp kho thuéc lÇn nhËp sau cïng. (c)-Ph-¬ng ph¸p nhËp sau-xuÊt tr-íc Theo ph-¬ng ph¸p nµy,hµng nµo nhËp kho sau th× xuÊt tr-íc.sau ®ã c¨n cø vµo sè l-îng xuÊt kho thuéc lÇn nhËp sau cïng, sè cßn l¹i ®-îc tÝnh theo ®on gi¸ thùc tÕ cña c¸c lÇn nhËp tr-íc ®ã. Nh- vËy,gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm tån kho cuèi k× lµ gÝa thùc tÕ thµnh phÈm thuéc c¸c lÇn nhËp ®Çu k×. (d)-ph-¬ng ph¸p ®Ých danh. Theo ph-¬ng ph¸p nµy, doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý theo tõng l« hµng, doanh nghiÖp c¨n cø vµo sè l-îng xuÊt kho vµ ®¬n gi¸ nhËp kho cña l« hµng xuÊt kho ®Ó tÝnh. +§¸nh gi¸ theo gi¸ h¹ch to¸n. Doanh ngiÖp cã thÓ sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó ghi chÐp kÞp thêi t×nh h×nh biÕn ®éng hµng ngµy cña thµnh phÈm mét c¸ch æn ®Þnh. Gi¸ cã thÓ chän lµm gi¸ h¹ch to¸n lµ gi¸ thµnh kÕ ho¹ch hoÆc gi¸ nhËp kho thèng nhÊt quy ®Þnh.cuèi k× x¸c ®Þnh gÝa thùc tÕ thµnh phÈm nhËp kho. Gi¸ thùc tÕ = Gi¸ h¹ch to¸n TP trong k× *HÖ sè gi¸ TP xuÊt kho Gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm tån kho ®Çu k× Gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm + nhËp kho trong k× §¬n gi¸ thùc tÕ = Gi¸ h¹ch to¸n thµnh phÈm tån ®Çu k× + GÝa h¹ch to¸n thµnh phÈm nhËp trong k× http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Thµnh phÈm trong kho cña doanh nghiÖp lu«n lu«n biÕn ®éng do nhiÒu nguyªn nh©n.v× vËy,kÕ to¸n thµnh phÈm ph¶i theo dâi ,t×m hiÓu nguyªn nh©n lµm biÕn ®éng sè thµnh phÈm trong kho tíi tõng lo¹i, tõng thø thµnh phÈm, ®ång thêi ph¶i lËp ®Çy ®ñ, kÞp thêi,chÝnh x¸c c¸c chøng tõ nhËp-xuÊt kho thµnh phÈm ®óng nh- quy ®Þnh. C¸c chøng tõ nhËp- xuÊt kho thµnh phÈm lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó tiÕn hµnh nhËp – xuÊt kho thµnh phÈm ë kho vµ ë bé phËn KTTP ë phßng kÕ to¸n. bëi vËy,viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ nhËp xuÊt kho thµnh phÈm tõ khi ph¸t sinh qua thñ kho ®Õn phßng kÕ to¸n theo mét tr×nh tù khoa häc.trªn c¬ së ®ã, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n lo¹i thµnh phÈm, tæng hîp sè liÖu ®ã ghi chÐp vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt vµ sæ kÕ to¸n tæng hîp 1.1.3 -KÕ to¸n thµnh phÈm theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn Lµ ph-¬ng ph¸p theo dâi t×nh h×nh hiÖn cã, biÕn ®éng t¨ng, gi¶m vËt t-, hµng ho¸ mét c¸ch th-êng xuyªn liªn tôc, ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc ¸p dông trong c¸c doanh nghÞªp kinh doanh s¶n xuÊt hay kinh doanh th-¬ng m¹i,kinh doanh c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt kh¸c cã gi¸ trÞ lín, kÜ thuËt cao. (a)-chøng tõ ,tµi kho¶n sö dông. Chøng tõ sö dông:PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, phiÐu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé…. Tµi kho¶n sö dông :Ttµi kho¶n 155, tµi kho¶n 157, tµi kho¶n 632. Tµi kho¶n liªn quan:Tµi kho¶n154, tµi kho¶n 331, tµi kho¶n 111, tµi kho¶n 112. Néi dung vµ kÕt cÊu cña c¸c lo¹i tµi kho¶n. 1-Tµi kho¶n 155: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m c¸c lo¹i thµnh phÈm trong doanh nghiÖp. Bªn nî:TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ thµnh phÈm t¨ng trong k× do :kiÓm kª thõa,nhËp kho thµnh phÈm. http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Bªn cã:TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ thµnh phÈm gi¶m trong k× do:xuÊt kho thµnh phÈm,®¸nh gi¸ l¹i cã chªnh lÖch gi¶m. Sè d- nî: TrÞ gÝ vèn thù tÕ thµnh phÈm hiÖn cã. 2-Tµi kho¶n157: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña thµnh phÈm ®· göi b¸n ®¹i lý kÝ göi,lao vô ,dÞch vô ®· thùc hiÖn cho kh¸ch hµng nh-ng ch- ®-îc kh¸ch hµng thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. Bªn nî: TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ thµnh phÈm göi ®i b¸n kÝ göi ch-a ®-îc chÊp nhËn thanh to¸n, ch-a thanh to¸n Bªn cã: TrÞ gÝ vèn thùc tÕ cña thµnh phÈm ®· ®-îc chÊp nhËn thanh to¸n hoÆc thanh to¸n. TrÞ gi¸ vån thµnh phÈm kh¸ch hµng tr¶ laih hoÆc kh«ng chÊp nhËn. Sè d- nî:Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña thµnh phÈm ®· göi ®i hoÆc ®· thùc hiÖn cho kh¸ch hµng nh-ng ch-a ®-îc kh¸ch hµng thanh to¸n. 3-Tµi kho¶n 632: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña thµnh phÈm, hµng ho¸ ®· b¸n trong k× Bªn nî: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn cña thµnh phÈm, hµng ho¸ ®· tiªu thô. Ph¶n ¸nh sè thuÕ gi¸ tri gia t¨ng kh«ng ®-îc khÊu trõ cña hµng ho¸, dÞch vô. Bªn cã: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn thù tÕ cña hµng ho¸ ®· b¸n bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹o.kÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn thù tÕ cña hµng ho¸, thµnh phÈm ®· tiªu thô trong k× ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d- cuèi k×. (b)-Ph-¬ng ph¸p kÐ to¸n c¸c nghiÖp vô chñ yÕu vÒ thµnh phÈm S¬ ®å1- S¬ ®å h¹ch to¸n thµnh phÈm theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. TK154 TK155 (1) TK632 (2) TK911 (7) http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí (3) TK157 (5) (6) TK338 (4a) TK138 (4b) 1:NhËp kho thµnh phÈm do DNSX ra thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn. 2:XuÊt kho thµnh phÈm giao cho kh¸ch hµng 3:TrÞ gi¸ thµnh phÈm xuÊt göi ®i b¸n ho¨ch xuÊt cho c¬ së nhËn b¸n ®¹i lý 4a:Ph¸t hiÖn thõa khi kiÓm kª. 4b:Ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª. 5:S¶n phÈm s¶n xuÊt song kh«ng nhËp kho mµ giao b¸n hoÆc göi ®i b¸n ngay. 6:§èi víi thµnh phÈm, hµng ho¸, lao vô ,di¹ch vô ®· göi ®i b¸n, nay míi x¸c ®Þnh lµ tieu thô. 7:KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 1.1.4 -KÕ to¸n thµnh phÈm theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®inh k×. Lµ ph-¬ng ph¸p kh«ng theo dâi th-êng xuyªn liªn tôc vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c lo¹i vËt t- hµng ho¸ mµ chØ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tån kho ®Çu k× vµ cuèi k× chung trªn c¬ së kiÓn kª cuèi k×.Ph-¬ng ph¸p nµy chØ thÝch hîp víi c¸c doanh ngiÖp s¶n xuÊt cã quy m« nhá. ChØ tiÕn hµnh mét lo¹i ho¹t ®éng hoÆc ë c¸c ®¬n vÞ kinh doanh c¸c mÆt hµng cã gi¸ trÞ thÊp, mÆt hµng nhiÒu. a- Tµi kho¶n vµ chøng tõ sö dông. http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Theo ph-¬ng ph¸p nµy th× chøng tõ sö dông gièng nh- ph-¬ng ph¸pKKTX gåm:phiÕu nhËp kho, phiÐu xuÊt kho…c¸c tµi kho¶n sö dông:TK155,TK157,TK632. Néi dung cña TK155,157 dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña thµh phÈm tån kho cuèi k×. Bªn nî: KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña thµnh phÈm hµng ho¸ tån kho cuèi k× sang TK632. Bªn cã:KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn thùc tÕ thµnh phÈm hµng ho¸ tån kho ®Çu k× sang TK611 vµ TK632. Sè d- nî:TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña thµnh phÈm,hµng ho¸ tån kho cuèi k× ë doanh nghiÖp hoÆc sè thµnh phÈm, hµng ho¸ ®· göi ®i b¸n.®· ®-îc thùc hiÖn nh-ng ch-a ®-îc thanh to¸n. Néi dung cña TK632:Ph¶n ¸nh t×nh h×nh t¨ng gi¶m trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña c¸c lo¹i thµnh phÈn trong doanh nghiÖp. Bªn nî:§Çu k× kÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña thµnh phÈm tån kho ®Çu k× sang tõ TK155,157. Ph¶n ¸nh gi¸ thµnh thùc tÕ cña thµnh phÈm hoµn thµnh trong k×. S¬ ®å2: s¬ ®å h¹ch to¸n thµnh phÈm theo ph-¬ng ph¸p KK§K (3) TK155,157 TK632 (1) TK911 (4) TK631 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí (2) 1:§Çu k× kÕt chuyÓn trÞ gi¸ thù tÕ thµnh phÈm tån kho ®Çu k×. 2:Gi¸ thµnh cña s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho, gi¸ trÞ lao vô, dÞch vô ®· hoµn thµnh. 3:Cuèi k× c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª thµnh phÈm t«ng kho. 4:X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cuèi k×. 1.2-Lý luËn chung vÒ tiªu thô thµnh phÈm 1.2.1-Kh¸i niÖm tiªu thô thµnh phÈm vµ tÇm quan trong cña ho¹t ®éng tiªu thô hµnh phÈm trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. 1.2.1.1-Kh¸i niÖm tiÖu thô thµnh phÈm. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng khi mµ c¸c doanh nghiÖp tù ho¹ch to¸n kinh doanh, tù chÞu tr¸ch nhiªm vÒ mäi quyÕt ®Þnh cña m×nh th× tiªu thô hµng ho¸ cã nghÜa hÕt søc quan träng ®èi víi sù sèng cßn cña mçi doanh nghiÖp.C¸c-M¸c ®· kh¶ng ®Þnh l-u th«ng võa lµ tiÒn ®Ò võa lµ ®iÒu kiÖn võa lµ kÕt qu¶ kÕt qu¶ s¶n xuÊt.theo quan ®iÓm nµy th× s¶n xuÊt vµ l-u th«ng g¾n bã chÆt chÏ víi nhau t¹o nªn mét chu tr×nh khÐp kÝn.c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i thùc hiÖn kh©u trung gian nèi liÒn s¶n xuÊt vµ tiªu dïng.qu¸ tr×nh nµy bao gåm 2 kh©u mua vµ b¸n hµng ho¸ “ T-H-T” tiªu thô hµng ho¸ lµ mét kh©u trong qu¸ tr×nh l-u th«ng hµng ho¸ vµ lµ mét tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt.. Qu¸ tr×nh tiªu thô hay qu¸ tr×nh b¸n hµng ho¸ ë c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i lµ qu¸ tr×nh trao ®æi thùc hiÖn gi¸ trÞ cña s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô,®øng trªn gãc ®é lu©n chuyÓn vèn th× qu¸ tr×nh b¸n hµng lµ qu¸ tr×nh vËn ®éng cña vèn kinh doanh tõ h×nh th¸i vËt chÊt sang h×nh th¸i tiÒn tÖ(h×nh th¸i ban ®µu khi b-íc vµo chi tr×nh sn¶ xuÊt kinh doanh).qu¸ tr×n tiªu thô hoµn tÊt khi hµng ho¸ ®· giao cho ng-êi mua vµ ®· http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí thu ®-îc tiÒn b¸n hµng ®-îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n, h×nh thµnh kÕt qu¶ b¸n hµng kÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Tiªu thô thµnh phÈm lµ giai ®o¹n tiÕp theo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ s¶n phËm hµn ho¸ lao vô,dÞch vô doanh nghiÖp ph¶i chuyÓn giao hµng ho¸ s¶n phÈm, hoÆc cung cÊp lao vô, dÞch vô co kh¸ch hµng, ®-îc kh¸ch hµng tr¶ tiÒn hay chÊp nhËn thanh to¸n, qu¸ tr×nh nµy ®-îc gäi lµ qu¸ tr×nh tiªu thô. 1.2.1.2 -TÇm quan träng cña ho¹t ®éng tiªu thô thµnh phÈm. ViÖc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh tiªu thô gãp phÇn thóc ®Èy nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn kinh doanh, tiÕt kiÖm vèn,n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, ®ång thêi nã gãp phÇn tiÕt kiÖm c¸c chi phÝ qu¶n lý, b¶o qu¶n , b¶o ®¶m chÊt l-îng s¶n phÈm. Tõ ®ã lµm gi¶m gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Bªn c¹nh ®ã, qua ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ doanh nghiÖp sÏ n¾m b¾t ®-îc thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng còng nh- t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng nh»m x¸c ®Þnh ®-îc vÞ trÝ cña doanh nghiÖp vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ; t×m ra ®-îc nh÷ng nh-îc ®iÓm cßn tån t¹i ®Ó kh¾c phôc vµ khai th¸c ®-îc nh÷ng lîi thÕ cña doanh nghiÖp ; nhËn biÕt ®-îc thÞ tr-êng tiÒm n¨ng cÇn khai th¸c vµ më réng...Tõ ®ã, doanh nghiÖp cã thÓ ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc s¶n xuÊt kinh doanh, vµ tæ chøc ho¹t ®éng tiªu thô sao cho phï hîp vµ hiÖu qu¶ nhÊt. Thùc hiÖn ho¹t ®éng, tiªu thô s¶n phÈm , hµng ho¸ nhanh chãng vµ kÞp thêi sÏ gãp phÇn thóc ®Èy nhanh chãng vµ kÞp thêi sÏ gãp phÇn thóc ®Èy nhanh tèc ®é l-u chuyÓn vèn, tiÕt kiÖm chi phÝ vµ lµm t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. §©y còng chÝnh lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó doanh nghiÖp trÝch lËp c¸c quü , më réng ®Çu t- vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng thu nhËp cho ng-êi lao ®éng. 1.2.2.- Môc ®Ých, ý nghÜa. * môc ®Ých: http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí -Ph¶n ¸nh kÞp thêi chinh x¸c t×nh h×nh xu¸t b¸n thµnh phÈm,tÝnh chÝnh x¸c c¸c kho¶n bÞ gi¶m trõ vµ thanh to¸n víi ng©n s¸ch c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép. -TÝnh to¸n chÝnh x¸c c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªuthô thµnh phÈm. -X¸c ®Þnh kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm. * ý nghÜa cña ho¹t ®éng tiªu thô thµnh phÈm. §èi víi mçi doanh nghiÖp , viÖc tiªu thô s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò sèng cßn quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nh.v× vËy viÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n thêi ®iÓm tiªu thô cã ý nghÜa rÊt quan träng. Cã tiªu thô ®-îc s¶n phÈm th× doanh nghiÖp míi cã kh¶ n¨ng ®Ó bï ®¾p toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt(CPNVLTT,CPNCTT,CPSXC) vµ c¸c chi phÝ BH,CPBLDN, ®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn chu k× s¶n xuÊt míi. Tiªu thô hµng ho¸ sÏ gãp phÇn t¨ng nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn nãi riªng vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn nãi chung , ®Ó tiÕn hµnh t¸i s¶n xuÊt më réng , n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, ®ång thêi gãp phÇn tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi. 1.2.3-C¸c ph-¬ng thøc tiªu thô thµnh phÈm. C¸c doanh nghiÖp kinh doanh th-¬ng m¹i cã thÓ b¸n hµng theo nhiÒuph-¬ng thøc kh¸c nhau nh- b¸n bu«n, b¸n lÎ hµng ho¸, kÝ göi,®¹i lý.trong mçi ph-¬ng thøc b¸n hµng l¹i cã thÓ thùc hiÖn d-íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau(trùc tiÕp, chuyÓn hµng, chí chÊp nhËn…). 1.2.3.1-Ph-¬ng thøc b¸n bu«n. B¸n bu«n hµng ho¸ lµ ph-¬ng thøc b¸n hµng cho c¸c ®¬n vÞ th-¬ng m¹i,c¸c doanhnghiÖp s¶n xuÊt…®Ó thùc hiÖn b¸n ra hoÆc ®Ó gia c«ng , chÕ biÕn b¸n ra..®Æc ®iÓm cña hµng ho¸ b¸n bu«n lµ hµng ho¸ vÉn n»m trong l×nh vùc l-u th«ng,ch-a ®i vµo tiªu dïng,do vËy gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸ ch-a ®-îc thùc hiÖn.hµng th-êng ®-îc b¸n theo l« hµng hoÆc b¸n víi sè l-îng lín.gi¸ b¸n biÕn ®éng tuú thuéc vµo khèi l-îng hµng b¸n vµ ph-¬ng thøc thanh to¸n. Trong b¸n bu«n th-êng bao gåm hai ph-¬ng thøc: http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí (a) -Ph-¬ng thøc b¸n bu«n hµng ho¸ qua kho. Lµ ph-¬ng thøc b¸n bu«n hµng ho¸ mµ trong ®ã, hµng b¸n ph¶i ®-îc xuÊt tõ kho b¶o qu¶n cña doanh nghiÖp.b¸n bu«n hµng ho¸ qua kho cã thÓ thùc hiÖn d-íi hai h×nh thøc. +B¸n bu«n hµng ho¸ qua kho theo h×nh thøc giao hµng trùc tiÕp. Theo h×nh thøc nµy,bªn mua cö ®¹i diÖn ®Õn kho cña bªn b¸n ®Ó nhËn hµng.doanh nghiÖp th-¬ng m¹i xuÊt kho hµng ho¸,gioa tùc tiÕp cho ®¹i diÖn bªn mua,sau khi ®¹i diÖn bªn mua nhËn ®ñ hµng, thanh to¸n tiÒn hoÆc chÊp nhËn nî,hµng ho¸ ®-îc x¸c ®Þnh lµ tieu thô. + B¸n bu«n hµng ho¸ qua kho theo h×nh thøc chuyÓn hµng Theo h×nh thøc nµy ,c¨n cø vµo hîp ®ång ®· kÝ kÕt hoÆc theo ®¬n ®Æt hµng,doanh nghiÖp th-¬ng m¹i xuÊt kho hµng ho¸, dïng ph-¬ng tiÖn vËn t¶i cña m×nh hoÆc ®i thuª ngoµi,chuyÓn hµng ®Õn kho cña bªn mua hoÆc mét ®Þa ®iÓm nµo ®ã bªn mua quy ®Þnh trong hîp ®ång.hµng ho¸ chuyÓn b¸n vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i, chØ khi nµo ®-îc bªn mua kiÓm nhËn, thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n, th× sè hµng chuyÓn giao míi ®-îc coi lµ tiªu thô.Ng-êi b¸n mÊt quyÒn së h÷u vÒ sè hµng ®· giao,chi phÝ vËn chuyÓn do doanh nghiÖp th-¬ng m¹i chÞu hay bªn mua chÞu lµ do sù th¶o thuËn tõ tr-íc gi÷a hai bªn.nÕu doanh nghiÖp th-¬ng m¹i nµo chÞu chi phÝ vËn chuyÓn,sÏ ®-îc ghi vµo chi phÝ b¸n hµng.nÕu bªn mua chÞu chi phÝ vËn chuyÓn,sÏ ph¶i thu tiÒn cña bªn mua. (b)-Ph-¬ng thøc b¸n bu«n hµng ho¸ vËn chuyÓn th¼ng. Theo ph-¬ng thøc nµy doanh nghiÖp th-¬ng m¹i sau khi mua hµng,giao trùc tiÕp cho ®¹i diÖn cña bªn mua, kh«ng ®-a vÒ nhËp kho mµ chuyÓn b¸n th¼ng cho bªn mua.Ph-¬ng thøc nµy cã thÓ thùc hiÖn theo hai h×nh thøc: + B¸n bu«n hµng ho¸ vËn chuyÓn th¼ng theo h×nh thøc giao hang trùc tiÕp. Theo ph-¬ng thøc nµy ,doanh nghiÖp th-¬ng m¹i sau khi mua hµng,giao trùc tiÕp cho ®¹i diÖn cña bªn mua t¹i kho ng-êi b¸n,sau khi giao nhËn,®¹i diÖn bªn mua kÝ nhËn http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí ®ñ hµng,bªn mua ®· thanh to¸n tiÒn hµng hoÆc chÊp nhËn nî, hµng ho¸ ®-îc x¸c nhËn lµ tiªu thô. +B¸n bu«n hµng ho¸ vËn chuyÓn th¼ng theo h×nh thøc chuyÓn hµng. Theo ph-¬ng thøc nµy, doanh nghiÖp th-¬ng m¹i sau khi mua hµng, nhËn hµng mua, dïng ph-¬ng tiÖn vËn t¶i cña m×nh hoÆc thuª ngoµi vËn chuyÓn hµng ®Õn giao cho bªn mua ë ®Þa ®iÓm ®· ®-îc tho¶ thuËn.hµng ho¸ chuyÓn b¸n trong tr-êng hîp nµy vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i,khi nhËn ®-îc tiÒn cña bªn mua thanh to¸n hoÆc giÊy b¸o cña bªn mua ®· nhËn ®-îc hµng vµ chÊp nhËn thanh to¸n th× hµng ho¸ chuyÓn ®i míi ®-îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. 1.2.3.2- Ph-¬ng thøc b¸n lÎ: B¸n lÎ hµng ho¸ lµ ph-¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp cho ng-êi tieu ding hoÆc c¸c tæ chøc kinh tÐ hoÆc c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ tËp thÓ mua vÒ mang tÝnh chÊt tiªu dung néi bé.,b¸n hµng theo ph-¬ng thøc nµy cã ®Æc ®iÓm lµ hµng ho¸ ®· ra khái lÜnh vùc l-u th«ngvµ ®i vµo lÜnh vùc tiªu dïng,gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sñ dông cña hµng ho¸ ®· ®-îc thùc hiÖn,b¸n lÎ th-êng b¸n ®¬n chiÕc hoÆc sè l-îng nhá,gi¸ b¸n th«ng th-êng æ ®Þnh B¸n lÎ cã thÓ thùc hiÖn d-íi c¸c h×nh thøc sau: (a)-H×nh thøc b¸n lÎ thu tiÒn tËp trung:b¸n lÎ thu tiÒn tËp trung lµ h×nh thøc b¸n hµng mµ trong ®ã, t¸ch rêi nghiÖp vô thu tiÒn cña ng-êi mua vµ nghiÖp vô giao hµng cho ng-êi mua, mçi quÇy hµng cã mét nh©n viªn thu tiÒn lµm nhiÖm vô tiÒn cña kh¸ch,viÕt ho¸ ®¬n hoÆc tÝch kª cho kh¸ch ®Ó kh¸ch ®Õn nhËn hµng ë quÇy hµng do nh©n viªn b¸n hµng giao.hÕt ca(hoÆc hÕt ngµy)b¸n hµng,nh©n viªn b¸n hµng c¨n cø vµo hãa ®¬n vµ tÝch kª giao hµng cho kh¸ch hoÆc kiÓm kª hµng ho¸ tån quÇy ®Ó x¸c ®Þnh sè l-îng hµng ®· b¸n trong ngµy, trong ca vµ lËp b¸o c¸o b¸n hµng, nh©n viªn thu tiÒ lµm giÊy nép tiÒn vµ nép tiÒn b¸n hµng cho thñ quü. (b)-H×nh thøc b¸n lÎ thu tiÒn trùc tiÕp. http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Theo h×nh thøc nµy nh©n viªn b¸n hµng trùc tiÕp thu tiÒn cña kh¸ch vµ giao hµng cho kh¸ch,hÕt ca, hÕt ngµy b¸n hµng, nh©n viªn b¸n hµng lµm giÊy nép tiÒn vµ nép tiÒn cho thñ quü.®ång thêi,kiÓm kª hµng ho¸ tån quÇy ®Ó x¸c ®Þnh sè l-îng hµng ho¸ ®· b¸n trong ca trong ngµy vµ lËp b¸o c¸o b¸n hµng. (c)-H×nh thøc b¸n lÎ tù phôc vô(tù chän). Theo h×nh thøc nµy kh¸ch hµng tù chon lÊy hµng ho¸, mang ®Õn bµn tiÒn vµ thanh to¸n tiÒn hµng,nh©nviªnthu tiÒn kiÓn hµng, tÝnh tiÒn lËp h¸o ®¬n b¸ hµng vµ thu tiÒn cña kh¸ch hµng, nh©n viªn kh¸ch hµng cã tr¸ch nhiÖm h-íng dÉn kh¸ch hµng vµ b¶o qu¶n hµng ho¸ ë quÇy do m×nh phô tr¸ch. (d )- H×nh thøc b¸n hµng tù ®éng. B¸n hµng tù ®éng lµ h×nh thøc b¸n lÎ hµng ho¸ mµ trong ®ã,c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i sö dôngc¸c m¸y b¸n hµng tù ®éng chuyªn dïng cho mét hoÆc mét vµi lo¹i hµng ho¸ nµo ®ã ®Ætë c¸c n¬i c«ng céng. Kh¸ch hµng sau khi mua bá tiÒn vµo m¸y, m¸y sÏ tù ®éng ®Èy hµng ra cho ng-êi mua. 1.2.3.3- Ph-¬ng thøc b¸n hµng tr¶ gãp. Theo h×nh thøc nµy, ng-êi mua ®-îc tr¶ tiÒn mua hµng thµnh nhiÒu lÇn.doanh nghiÖp th-¬ng m¹i ,ngoµi sè tiÒn thu theo gi¸ b¸n th«ng th-êng cßn thu thªm ng-êi mua mét kho¶n l·i do tr¶ chËm vÒ thùc chÊt, ng-êi b¸n chØ mÊt quyÒn së h÷u khi ng-êi mua thanh to¸n hÕt tiÒn hµng, tuy nhiªn vÒ mÆt h¹ch to¸n khi giao hµng cho ng-êi mua, hµng ho¸ b¸n tr¶ gãp ®-îc coi lµ tiªu thô,bªn b¸n ghi nhËn doanh thu. 1.2.3.4- Ph-¬ng thøc b¸n hµng th«ng qua ®¹i lý Lµ ph-¬ng thøc b¸n hµng mµ trong ®ã doanh nghiÖp th-¬ng m¹i giao hµng cho c¬ së ®¹i lý, kÝ giöi ®Ó cho c¸c c¬ së nµy trùc tiÕp b¸n hµng. Bªn nhËn lµm ®¹i lý ,ký giöi sÏ trùc tiÕp b¸n hµng, thanh to¸n tiÒn hµng vµ ®-îc h-ëng hoa hång ®¹i lý b¸n. Sè chuyÓn giao cho c¸c c¬ së ®¹i lý ,kÝ giöi vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i cho ®Õn khi doanh nghiÖp th-¬ng m¹i ®-îc c¬ së ®¹i http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí lÝ,ký giöi thanh to¸n tiÒn hay chÊp nhËn thanh to¸n hoÆc th«ng b¸o vÒ sè hµng ®· b¸n ®-îcm doanh nghiÖp míi mÊt quyÒn së h÷u vÒ sè hµng nµy. 1.2.3.5- Ph-¬ng thøc b¸n hµng theo hîp ®ång th-¬ng m¹i. Theo ph-¬ng thøc nµy bªn b¸n chuyÓn hµng cho bªn mua theo ®Þa ®iÓm ghi trong hîp ®ång. Sè hµng chuyÓn ®i nµy vÉn thuéc quyÒn s h÷u cña doanh nghiÖp. Khi ®-îc ng-êi mua thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n vÒ sè hµng chuyÓn giao(mét ph©ng hay toµn bé) th× sè hµng ch¸p nhËn nµy míi ®-îc coi lµ tiªu thô. 1.2.3.6- Ph-¬ng thøc b¸n hµng theo h×nh thøc hµng ®æi hµng. -Lµ ph-¬ng thøc tiªu thô mµ trong ®ã ng-êi b¸n ®em s¶n phÈm vËt t-,hµng ho¸ cña m×nh ®ª ®æi lÊy hµng ho¸ cña ng-êi mua, gi¸ trao ®æi lµ gi¸ b¸n cña vËt t- hµng ho¸ ®ã trªn thÞ tr-êng. 1.2.4- C¸c ph-¬ng thøc thanh to¸n 1.2.4.1 -Thanh to¸n b»ng tiÒn -Ng-êi mua thanh to¸n trùc tiÕp víing-êi b¸n b»ng tiÒn mÆt,trong tr-êng hîp nµy viÖc giao hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng ®-îc thùc hiÖn ë cïng mét thêi ®iÓm vµ ngay t¹i xÝ nghiÖp, do vËy viÖc tiªu thô thµnh phÈm ®-îc hoµn tÊt ngay khi giao hµng vµ nh¹n tiÒn. 1.2.3.2- Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt -Ng-êi mua thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n qua ng©n hµng.Sec .. Thanh to¸n chuyÓn kho¶n qua ng©n hµng víi ®iÒu kiÖn ng-êi mua cã quyÒn tõ chèi kh«ng thanh to¸n mét phÇn hoÆc toµn bé gi¸ trÞ hµng mua, do khèi l-îng hµng göi ®Õn cho ng-êi mua kh«ng phï hîp vÒ chÊt l-îng vµ quy c¸ch. 1.3-H¹ch to¸n nghiÖp vô x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô 1.3.1-Gi¸ vèn hµng b¸n http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Gi¸ vèn hµng b¸n lµ trÞ gi¸ vèn thµnh phÈm, hµng ho¸, dÞch vô xuÊt b¸n trong kú. Trong doanh nghiÖp th-¬ng m¹i, trÞ gi¸ vèn hµng b¸n trong kú ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: TrÞ gi¸ TrÞ gi¸ vèn Chi phÝ b¸n hµng vµ vèn hµng = hµng xuÊt kho + chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®· b¸n ®· b¸n ph©n bæ cho hµng ®· b¸n TrÞ gi¸ vèn hµng xuÊt kho ®Ó b¸n bao gåm trÞ gi¸ mua thùc tÕ vµ chi phÝ mua cña sè hµng ®· xuÊt kho. Víi: Gi¸ mua hµng xuÊt b¸n Chi phÝ thu mua Gi¸ ph¶i tr¶ ThuÕ nhËp khÈu, = tr¶ cho ng-êi b¸n + ThuÕ TT§B( nÕu cã) C¸c chi phÝ trùc tiÕp liªn quan Kho¶n hao hôt trong ®Õn qu¸ tr×nh mua hµng(chi ®Þnh møc ph¸t sinh hµng ho¸ ph©n bæ = phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, tiÒn cho hµng b¸n ra thuª kho , bÕn b·i...) + trong qu¸ tr×nh thu mua hµng ho¸ 1.3.1.1-TrÞ gi¸ vèn hµng xuÊt kho ®Ó b¸n -TK 632 dïng ®Ó theo dâi trÞ gi¸ vèn cña hµng ho¸, thµnh phÈn, lao vô dÞch vô xuÊt b¸n trong k×. gi¸ vèn hµng b¸n cã thÓ lµ gi¸ thµnh c«ng x-ëng thùuc tÕ cña s¶n phÈm xuÊt b¸n hay thùc tÕ cña lao vô, dÞch vô cung cÊp hoÆc trÞ gi¸ mua trùc tÕ cña hµng ho¸ tiªu thô. *Tµi kho¶n sö dông:TK 632-gi¸ vèn hµng b¸n. KÕt cÊu: (a)-Doanh nghiÖp ¸p dông ph-¬ng ph¸p kiÓm kª th-êng xuyªn: Bªn nî: TrÞ gi¸ vèn cña thµnh phÈm hµng ho¸, lao vô, dÞch vô, ®· cung cÊp theo ho¸ ®¬n. Bªn cã: KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng tiªu thô trong k× vµo tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶. http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí TK632 cuèi k× kh«ng cã sè d-. (b)-Doanh nghiÖp ¸p dông ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k×. Bªn nî: TrÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt kho b¸n trong k×(víi ®¬n vÞ kinh doanh vËt t- hµng ho¸). -TrÞ gi¸ vèn cña thµnh phÈm tån kho ®Çu k× vµ s¶n xuÊt trong k×, gi¸ trÞ lao vô, dÞch vô ®· hoµn thµnh trong k×( víi ®¬n vÞ s¶n xuÊt vµ dÞch vô) Bªn cã: -TrÞ gi¸ hµng ho¸ ®· xuÊt b¸n nh-ng ch-a ®-îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. -Gia trÞ thµnh phÈm tån kho cuèi k×(víi ®¬n vÞ s¶n xuÊt vµ dÞch vô). -KÕt chuyÓn trÞ gi¸ v«n cña hµng ®· tiªut hô trong k× vµo TK x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tµi kho¶n TK632 cuèi k× kh«ng cã sè d-. *Tr×nh tù h¹ch to¸n (a)Ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn: -Khi xuÊt hµng ho¸,thµnh phÈm ®i tiªu thô. Nî TK632:GÝa vèn hµng b¸n Cã TK 155: Thµnh phÈm Cã TK 156: -Hµng ho¸ Tr-êng hîp s¶n phÈm ,lao vô ,dÞch vô, s¶n xuÊt xong kh«ng qua nh©p kho,®em tiªu thô ngay. Nî TK632:GÝa vèn hµng b¸n. Cã TK154:S¶n phÈm dë dang. Tr-êng hîp s¶n phÈm, hµng ho¸,lao vô, dÞch vô ®· göi ®i b¸n,nay míi ®· x¸c ®Þnh lµ tiªu thô Nî TK 632-gi¸ vèn hµng b¸n Cí TK 158:-Hµng göi b¸n. http://tailieutonghop.com
- Xem thêm -