Tài liệu Tổ chức hạch toán một số phần hành tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải thuận yến

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội Khoa Kế Toán PHẦN THỨ NHẤT TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THUẬN YẾN 1.1-ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG Ở CÔNG TY CP TMDV VẬN TẢI THUẬN YẾN 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP TMDV Vận Tải Thuận Yến. Công ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Vận Tải Thuận Yến (tên giao dịch là Thuan Yen Transport Service Trading Joint Stock Company – THUAN YEN JSC) là một đơn vị do các cổ đông góp vốn trong công ty sáng lập nên. Trụ sở chính đƣợc đặt tại số nhà 62- ngõ 4, Kim Đồng – Hoàng Mai – Hà Nội, đƣợc Sở Kế Hoạch và Đầu Tƣ Hà Nội cấp giấy phép hoạt động kinh doanh theo số 0103006425 cấp ngày 13/01/2003. Công ty Cổ phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Vận Tải Thuận Yến là một doanh nghiệp tƣ nhân, hạch toán kinh tế độc lập. Công ty có đầy đủ tƣ cách pháp nhân, con dấu riêng, đƣợc mở tài khoản tại Ngân Hàng và là đối tƣợng điều chỉnh của Luật Doanh Nghiệp Nhà Nƣớc. SVTH:Lê Thị Nga_Lớp KTA3 1 Báo cáo tổng hợp GĐ1 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội Khoa Kế Toán Công ty chủ yếu tổ chức vận chuyển hàng hoá trong nƣớc, và đang tiến tới phục vụ vận chuyển hàng hoá quá cảnh cho các nƣớc trong khu vực nhƣ Lào, CamPuchia, Trung Quốc, Thái Lan….qua các cửa khẩu Quốc Tế. Ngoài ra hiện nay công ty còn có nhiệm vụ nghiêm cứu thị trƣờng để mở rộng thêm những ngành nghề kinh doanh đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký kinh doanh nhƣ: - Xây dựng công trình dân dụng, giao thông thuỷ lợi. - Sản xuất, buôn bán vật liệu xây dựng. - Kinh doanh phục vụ khách du lịch. - Cho thuê kho, bãi đỗ xe. - Giao nhận hàng hoá. - Cho thuê bàn ghế, phông bạt. - Bảo dƣỡng sửa chữa ôtô - Xuất nhập khẩu phụ tùng ôtô mới. - Đại lý mua bán ký gửi hàng hoá. Công ty là một đơn vị mới thành lập nhƣng toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty luôn tự ý thức phấn đấu để đạt mục tiêu mà toàn công ty đề ra. Trong những năm đầu này công ty vừa phải tự khẳng định mình trong thị trƣờng vừa phải nỗ lực trong việc cơ cấu lại lao động ngành nghề, tận dụng và phát huy tối đa những ƣu thế của mình nhằm đạt hiệu quả SVTH:Lê Thị Nga_Lớp KTA3 2 Báo cáo tổng hợp GĐ1 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội Khoa Kế Toán trong sản xuất kinh doanh đƣa công ty đi lên ngày một vững mạnh hơn trong thị trƣờng. Dƣới đây là bảng kết quả doanh thu mà công ty đã đạt đƣợc trong những năm gần đây: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được từ năm 2004 -2006 phản ánh qua bảng báo cáo sau: Đơn vị S T Chỉ tiêu tính T 2 3 4 5 Doanh thu Nộp ngân sách Lợi nhuận Thu nhập BQ CNV Năm Năm Năm 2004 2005 2006 1000đ 8.283.226 1000đ 12.505.3 12.737.0 78 83 162.351 245.105 249.647 1000đ 579.825 875.376 891.595 1000đ 1.200 1.350 1.400 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty. 1.1.2.1- Chức năng Chức năng của Công ty bao gồm tổ chức quy trình của các nghiệp vụ kinh doanh vận tải, tổ chức nghiên cứu thị trƣờng SVTH:Lê Thị Nga_Lớp KTA3 3 Báo cáo tổng hợp GĐ1 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội Khoa Kế Toán khai thác hàng hoá, hoạt động tuyên truyền, quảng cáo giới thiệu, cung cấp hàng hoá dịch vụ cho các đơn vị khác. Quản lý về mọi mặt nhƣ: Quản lý việc sử dụng nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp, quản lý sử dụng lao động, quản lý cơ sở vật chất, quản lý kế toán và nghiệp vụ kinh doanh. 1.1.2.2- Nhiệm vụ kinh doanh của công ty bao gồm: Kinh doanh theo mặt hàng đã đăng ký, thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ đối với Nhà Nƣớc, phục vụ thoả mãn nhu cầu của khách hàng, Công ty có nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn đƣợc giao. Tổ chức quản lý tốt lao động trong doanh nghiệp. 1.1.3. Tổ chức bộ máy của công ty. 1.1.3.1 Đặc điểm. Để thích ứng với nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trƣờng, có sự quản lý của Nhà Nƣớc theo định hƣớng XHCN. Yêu cầu hàng đầu đối với Công ty là phải chọn mô hình quản lý sao cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ của mình, đảm bảo vừa gọn nhẹ nhƣng vẫn đủ hiệu lực điều hành sản xuất kinh doanh. Bộ máy của công ty hiện nay đƣợc tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng, phân chia thành nhiều bộ phận độc lập đảm nhận những chức năng đặc thù, chỉ thuần tuý làm công tác tham mƣu cố vấn cho đơn vị cấp dƣới mà không có SVTH:Lê Thị Nga_Lớp KTA3 4 Báo cáo tổng hợp GĐ1 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội Khoa Kế Toán quyền chỉ đạo các đơn vị cấp dƣới theo tuyến quyền lực trực tiếp. Với hình thức tổ chức bộ máy này từng bộ phận đƣợc định vị vào những chức năng và hoạt động cụ thể, cho phép những ngƣời cùng chuyên môn làm việc cùng với nhau, giúp họ nhanh chóng tích luỹ đƣợc kinh nghiệm, học hỏi nhau để năng cao trình độ do đó phát huy đƣợc năng lực, sở trƣờng cuả từng cá nhân, từng bộ phận để thực hiện công việc có hiệu quả cao giúp ban Lãnh Đạo Công ty giải quyết những công việc sự vụ, do đó có nhiều thời gian hơn để xây dựng và lựa chọn các chiếm lƣợc phát triển. Đồng thời đảm bảo tiết kiệm trong mua sắm thiết bị quản lý, không có hiện tƣợng máy móc chờ việc hay việc chờ máy vì vậy hiệu quả sử dụng công nghệ cao. Tuy nhiên cơ cấu chức năng tại công tại công ty dẫn tới sự hợp tác ít chặt chẽ giữa các bộ phận, tính bao quát, phối hợp giữa các bộ phận bị hạn chế. Do vậy với mô hình quản lý này Ban giám đốc công ty phải nỗ lực nhiều hơn trong việc phối hợp các hoạt động giữa các bộ phận và giảm thiểu nhiều mâu thuẫn giữa các mục tiêu chức năng với nhau và mục tiêu chung của Toàn công ty. 1.1.3.2- Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. Việc bố trí sắp xếp bộ máy tổ chức gọn nhẹ phù hợp với trình độ năng lực của từng cán bộ nhằm thực hiện tốt những SVTH:Lê Thị Nga_Lớp KTA3 5 Báo cáo tổng hợp GĐ1 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội Khoa Kế Toán chủ chƣơng của Công ty và đem lại hiệu quả kinh doanh cho quá trình sản xuất kinh doanh.  Bộ máy quản lý của Công ty gồm có: - Ban kiểm soát - Đại Hội đồng cồ đông - Chủ tịch Hội đồng Quản Trị (Chủ tịch Hội đồng Quản trị). - 01 Phó giám đốc kinh doanh - 01 Phó giám đốc kỹ thuật Có thể khái quát mô hình tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty CP Thƣơng Mại Dịch Vụ Vận Tải Thuận Yến nhƣ sau: SVTH:Lê Thị Nga_Lớp KTA3 6 Báo cáo tổng hợp GĐ1 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội Ban kiểm soát Khoa Kế Toán Đại Hội Đồng Cổ Đông Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ( Giám Đốc) Phó Giám Đốc Phó giám đốc kỹ thuật Phó giám đốc kinh doanh Phòng hành chính Ghi Chú Phòng kinh doanh điều hành Phòng kế hoạch Phòng tổ chức lao động Phòng tài chính kế toán Phòng kỹ thuật Mối quan hệ chỉ đạo, phục tùng. Mối quan hệ hợp tác. Công ty cổ phần TMV Vận tải Thuận Yến là đơn vị hạch toán độc lập có đầy đủ tƣ cách pháp nhân, với tổng số gần 100 SVTH:Lê Thị Nga_Lớp KTA3 7 Báo cáo tổng hợp GĐ1 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội Khoa Kế Toán cán bộ CNV trong đó số nhân viên quản lý là 20 ngƣời, bộ máy quản lý của Công ty đƣợc bố trí nhƣ sau: Đại hội đồng cổ đông: gồm tất cả các cổ đông của Công ty tham dự, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty (trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông). Và cũng là ngƣời điều hành sản xuất kinh doanh của công ty, tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và đại hội đồng cổ đông. (trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông) Ban kiểm soát: là cơ quan có thẩm quyền thay mặt đại hội đồng cổ đông kiểm tra, giám sát tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT, với tổng giám đốc Công ty và báo cáo trực tiếp với đại hội đồng cổ đông. - Phó giám đốc: là ngƣời giúp việc cho tổng giám đốc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ đƣợc HĐQT giao, thực hiện các chức năng, quyền hạn của giám đốc khi đƣợc giám đốc uỷ quyền. SVTH:Lê Thị Nga_Lớp KTA3 8 Báo cáo tổng hợp GĐ1 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội Khoa Kế Toán - Phó giám đốc kinh doanh: Giúp giám đốc quản lý hoạt động kinh doanh và chỉ đạo trực tiếp các phòng ban hành chính nhƣ: Phòng hành chính: Có nhiệm vụ làm tham mƣu cho Giám đốc trong việc quản lý nhà cửa, đất đai, các tài sản khác phục vụ sinh hoạt đời sống cho cán bộ công nhân viên. Phòng kế hoạch: Thực hiện các chức năng tham mƣu cho Giám đốc Công ty trong lĩnh vực quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. Phòng kinh doanh điều hành: Phòng kinh doanh có chức năng phục vụ cho sản xuất kinh doanh trực tiếp của Công ty. Phòng thực hiện việc xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo việc thực hiện, tìm kiếm và bảo đảm các yếu tố đầu vào theo phân công của Công ty kịp thời và hiệu quả cho các nhu cầu nội bộ của Công ty. Đồng thời việc sắp xếp và điều động công việc sản xuất kinh doanh cho các đội xe sao cho hợp lý để đạt hiệu quả cao nhất. - Phòng tài chính kế toán: Phòng tài chính kế toán là nơi cung cấp kịp thời, đầy đủ chính xác về tình hình tài chính cũng nhƣ nguồn vốn kinh doanh của doanh SVTH:Lê Thị Nga_Lớp KTA3 9 Báo cáo tổng hợp GĐ1 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội Khoa Kế Toán nghiệp, tình hình biến động của các tài sản trong Công ty, giúp cho giám đốc nắm rõ hiện trạng sản suất kinh doanh của Công ty để có thể đƣa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời. - Phòng tổ chức lao động: Tham mƣu cho Giám đốc trong việc tổ chức xây dựng bồi dƣỡng cán bộ quản lý, tổ chức lao động khoa học cho công nhân viên chức, lập kế hoạch quản lý quỹ tiền lƣơng, thƣởng, làm các thủ tục về bảo hiểm xã hội, giải quyết bảo hiểm lao động. - Phó giám đốc kỹ thuật: Giúp giám đốc quản lý công tác kỹ thuật chỉ đạo trực tiếp các phòng ban nhƣ: Phòng kỹ thuật: Tham mƣu cho giám dóc về công tác quản lý phƣơng tiện, quản lý khoa học công nghệ, thiết bị cơ điện, bảo dƣỡng sửa chữa xe, máy. Duy trì và phát triển trình độ kỹ thuật cho cán bộ kỹ thuật của công ty. Với bộ máy quản lí sản xuất nhƣ vậy, trong thời gian qua Công ty đã tổ chức hoạt động tổ chức kinh doanh có hiệu quả. Doanh thu của công ty không ngừng tăng lên qua các năm, công ty luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp SVTH:Lê Thị Nga_Lớp KTA3 10 Báo cáo tổng hợp GĐ1 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội Khoa Kế Toán ngân sách nhà nƣớc và đời sống CBCNV không ngừng đƣợc cải thiện. 1.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức sổ kế toán của Công ty CP TMV Vận Tải Thuận Yến 1.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán: Công ty cổ phần thƣơng mại dịch vụ vận tải Thuận Yến là công ty hạch toán độc lập. Là một đơn vị mới thành lập nên toàn bộ những phần hành kế toán kế toán đƣợc theo dõi tại Công ty. Công việc kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh ở bộ phận trực thuộc thì định kì mỗi một bộ phận tổng hợp số liệu gửi về phòng kế toán Công ty để lập báo cáo tài chính. Kế toán trưởng: Phụ trách chung công tác kế toán của toàn công ty, chịu trách nhiệm trƣớc giám đốc và cấp trên về mọi hoạt động tài chính. Kế toán tổng hợp: Ngoài việc kiểm tra theo dõi, tổng hợp lập báo cáo tài chính của công ty, giúp kế toán trƣởng tổ chức thông tin kinh tế, phân tích hoạt động kinh doanh, tổ chức bảo quản lƣu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán, tổ chức kế toán tổng hợp và chi tiết các nội dung hạch toán còn lại: tài sản cố định, vật tƣ, nguồn vốn kinh doanh, các quỹ. Kế toán tài sản cố định: theo dõi tình hình tăng giảm TSCĐ. SVTH:Lê Thị Nga_Lớp KTA3 11 Báo cáo tổng hợp GĐ1 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội Khoa Kế Toán Kế toán thanh toán, tiền lương, BHXH: Kế toán tổng hợp và chi tiết tình hình thu chi các loại tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, phản ánh tình hình vay và trả tiền vay, thanh toán các khoản công nợ với nhà nƣớc về các khoản phải nộp. Đồng thời là kế toán chi tiết tiền lƣơng, BHXH, BHYT, KPCĐ kiêm tra tình hình, tính lƣơng, trả lƣơng và các khoản khác đối với công nhân viên. Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm: Xác định đúng đối tƣợng tập hợp chi phí và đối tƣợng tính giá thành để hƣớng dẫn các bộ phận quản lý và bộ phận kế toán có liên quan và luân chuyển chứng từ chi phí phù hợp đối tƣợng hạch toán. Đồng thời có nhiệm vụ tập hợp và phân bổ chi chí, mở các bangr tính giá thành cho từng loại sản phẩm, tính toán giá thành vận tải. Thủ quỹ: có nhiệm vụ giữ quỹ tiền mặt, thu chi quỹ tiền mặt. Nhân viên hạch toán ở các đội xe các bến xe: Thu thập xử lý chứng từ ban hạch toán ban đầu, định kỳ chứng từ kế toán về phòng kế toán công ty theo quy định. SVTH:Lê Thị Nga_Lớp KTA3 12 Báo cáo tổng hợp GĐ1 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội Khoa Kế Toán SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CP TMDV VẬN TẢI THUẬN YẾN KẾ TOÁN TRƢỞNG Kế toán tổng hợp Kế toán tài sản cố định Kế toán thanh toán, tiền lƣơng BHXH Kế toán chi phí và tính giá thành Thủ quỹ NV hạch toán ở các đội xe, bến xe 1.1.4.2 Tình hình vận dụng tài khoản và chế đ ộ kế toán tại công ty CP TMDV Vận Tải Thuận Yến. Hình thức sổ kế toán mà Công ty đang áp dụng là hình thức nhật ký chung, các sổ kế toán sử dụng tại công ty đều là sổ sách theo mẫu biểu quy định trong hình thức nhật ký chung. Công ty sử dụng các chứng từ kế toán đƣợc Nhà nƣớcquy định nhƣ Hoá đơn GTGT, phiếu thu, phiếu chi… Hệ thống tài khoản kế toán của Công ty đƣợc mở theo quyết định 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995, còn hệ thống báo cáo tài chính của Công ty đƣợc mở theo quyết định SVTH:Lê Thị Nga_Lớp KTA3 13 Báo cáo tổng hợp GĐ1 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội Khoa Kế Toán số 167/2000/QĐ – BTC ngày 25/10/2000 của Bộ tài chính. Ngoài ra trong quá trình hoạt động phòng kế toán Công ty còn luôn cập nhật và sửa đổi theo những thông tƣ sửa đổi bổ sung của Bộ tài chính và đến cuối tháng 4 năm 2006 hệ thống tài khoản và báo cáo tài chính của Công ty đƣợc mở theo quyết định 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính. Trình tự ghi sổ của công ty Cp TMDV vận Tải Thuận Yến tuân theo trình tự của hình thức nhật ký chung nhƣ sau: - Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc nhận đƣợc, kế toán tiến hành kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ đó đồng thời tiến hành phân loại chứng từ. - Căn cứ vào chứng từ gốc kế toán định khoản ghi vào nhật ký chung. Những chứng từ liên quan đến những đối tƣợng cần thiết phải hạch toán chi tiết để ghi vào sổ chi tiết liên quan. Đồng thời căn cứ vào nhật ký chung kế toán ghi vào sổ cái của các tài khoản. Mỗi tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết đều đƣợc mở riêng một sổ cái. - Cuối kỳ căn cứ vào số liệu trên sổ cái kế toán lập bảng cân đối tài khoản để kiểm tra và theo dõi số phát sinh, số dƣ của các tài khoản đồng thời tiến hành ghi các bút SVTH:Lê Thị Nga_Lớp KTA3 14 Báo cáo tổng hợp GĐ1 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội Khoa Kế Toán toán điều chỉnh từ đó lấy số liệu để lập báo cáo kế toán. Hình thức sổ kế toán mà công ty áp dụng có các loại sổ nhƣ sau: - Nhật ký chung. - Sổ cái - Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. Các tài khoản mà công ty sử dụng bao gồm các tài khoản nhƣ: Loại 1: TK111- Tiền mặt, TK 112- Tiền gửi ngân hàng, TK 131- Phải thu của khách hàng, TK 133- Thuế GTGT đƣợc khấu trừ, TK 152- Nguyên vật liệu, TK 153- Công cụ dụng cụ, TK 154- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Loại 2: TK 211- Tài sản cố định, TK 214- Hao mòn tài sản cố định, TK 242- Chi phí trả trƣớc dài hạn Loại 3: TK 311-vay ngắn hạn, TK 333- Thuế và các khoản phải nộp nhà nƣớc, TK 341- vay dài hạn, TK 342Nợ dài hạn, TK 331- phải trả cho ngƣời bán, 334- Phải trả công nhân viên, 338- phải trả phải nộp khác Loại 4: TK 411-Nguồn vốn kinh doanh, 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản, TK 414- Quỹ đầu tƣ phát triển, TK SVTH:Lê Thị Nga_Lớp KTA3 15 Báo cáo tổng hợp GĐ1 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội Khoa Kế Toán 421- Lợi nhuận chƣa phân phối, 431- quỹ khen thƣởng phúc lợi. Loại 5: TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, TK 515 Doanh thu hoạt động tài chính,. Loại 6: TK 621: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, TK 622- Chi phí nhân công trực tiếp, TK627- Chi phí sản xuất chung, TK 632- Giá vốn hàng bán, TK641- Chi phí bán hàng, TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp. Loại 7: TK 711- Thu nhập khác. Loại 8: TK 811- Chi phí khác Loại 9: TK 911- Xác định kết quả kinh doanh Báo cáo tài chính bao gồm: - Bảng cân đối kế toán - Kết quả hoạt động kinh doanh - Thuyết minh báo cáo tài chính - Bảng cân đối tài khoản - Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nƣớc SVTH:Lê Thị Nga_Lớp KTA3 16 Báo cáo tổng hợp GĐ1 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội SVTH:Lê Thị Nga_Lớp KTA3 17 Khoa Kế Toán Báo cáo tổng hợp GĐ1 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội Khoa Kế Toán TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG Sổ quỹ Sổ nhật ký đặc biệt Chứng từ gốc Sổ nhật ký chung Sổ, thẻ kế toán chi tiết Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú: Ghi hàng ngày: Đối chiếu kiểm tra: SVTH:Lê Thị Nga_Lớp KTA3 18 Báo cáo tổng hợp GĐ1 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội Khoa Kế Toán Ghi cuối tháng: PHẦN THỨ HAI TỔ CHỨC HẠCH TOÁN MỘT SỐ PHẦN HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THUẬN YẾN 2.1 Tổ chức hạch toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng. a. Phần hạch toán chi tiết: Ở Công ty không hạch toán chi tiết đối với tài khoản 334, 335, 338. b. Phần hạch toán tổng hợp: Căn cứ vào bảng chấm công, hệ số lƣơng, đơn giá về tiền lƣơng do phòng lao động tiền lƣơng, kế toán lƣơng tiến hành tính lƣơng cho từng bộ phận.Sau khi đƣợc thủ trƣởng xem xét kỹ duyệt kế toán lƣơng vào sổ lƣơng của từng bộ phận (sổ tiền lƣơng và BHXH), vào sổ nhật ký chung.Căn cứ vào đó vào kế toán vào sổ cái tài khoản 334, 335, 338.Từ đó lập bảng cân đối phát sinh., Đối chiếu với số liệu ở bảng tổng hợp chi tiết lập từ các sổ thẻ kế toán chi tiết. SVTH:Lê Thị Nga_Lớp KTA3 19 Báo cáo tổng hợp GĐ1 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội Khoa Kế Toán Còn việc thanh toán lƣơng ở Công ty chủ yếu là thanh toán bằng tiền mặt và trừ vào lƣơng các khoản tạm ứng của nhân viên. Nên khi phát sinh các nghiệp vụ chi lƣơng (phiếu chi), các giấy thanh toán tạm ứng. Kế toán ghi vào sổ nhật ký chung…Căn cứ vào NKC, Kế toán ghi vào sổ cái TK334, 335, 338. (tổng phát sinh nợ) Qui trình hạch toán như sau: Chứng từ gốc Sổ lƣơng và sổ kế toán chi tiết Nhật ký chung Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối phát sinh Báo cáo tài chính 2.2 Tổ chức hạch toán tài sản cố định: a.Tổ chức hạch toán chi tiết: SVTH:Lê Thị Nga_Lớp KTA3 20 Báo cáo tổng hợp GĐ1
- Xem thêm -