Tài liệu Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty hipt -kiến tập

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 100 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty HIPT -kiến tập
Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, lîi nhuËn ®îc coi lµ tiªu chÝ quan träng, lµ môc tiªu cuèi cïng mµ mçi doanh nghiÖp ®Òu híng tíi. Khi tiÕn hµnh bÊt k× mäi ho¹t ®éng nµo, ngêi ta ®Òu ph¶i tÝnh to¸n ®Õn lîi nhuËn mµ m×nh cã thÓ thu ®îc tõ ho¹t ®éng ®ã. Cã thÓ nãi kinh tÕ thÞ trêng lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña sù ph¸t triÓn x· héi mµ ë ®ã c¸c doanh nghiÖp, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh b»ng c¸ch nµy hay c¸ch kh¸c, c¹nh tranh víi nhau nh»m chiÕm lÜnh thÞ trêng ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu cuèi cïng lµ lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®îc lîi nhuËn cao ®iÒu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t kÞp thêi, chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin trong vµ ngoµi doanh nghiÖp ®Ó khai th¸c tèi ®a tiÒm n¨ng s½n cã trong doanh nghiÖp, t¹o ra lîi nhuËn, ph¸t triÓn doanh nghiÖp. §Ó ®¸p øng yªu cÇu nµy, c«ng cô h÷u hiÖu nhÊt lµ kÕ to¸n. KÕ to¸n (h¹ch to¸n kÕ to¸n) lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cña hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cã chøc n¨ng tæ chøc, thu thËp, xö lý, tæng hîp vµ cung cÊp th«ng tin vÒ ho¹t ®«ng kinh tÕ tµi chÝnh diÔn ra ë tõng ®¬n vÞ, tæ chøc vµ toµn bé nÒn kinh tÕ. Sè liÖu kÕ to¸n cung cÊp gióp c¸c doanh nghiÖp cã ®îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt trong kinh doanh ®Ó tõ ®ã cã thÓ ®a ra ®îc c¸c ph¬ng ¸n tèi u víi tiªu chÝ : cung cÊp s¶n phÈm chÊt lîng tèt nhÊt, gi¸ thµnh hîp lý nhÊt, chi phÝ thÊp nhÊt vµ lîi nhuËn cao nhÊt. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp ®· sö dông m¸y tÝnh nh lµ mét c«ng cô phô gióp ®¾c lùc trong kinh doanh, ®Æc biÖt lµ trong c«ng t¸c kÕ to¸n nh : kÕ to¸n tiÒn mÆt, kÕ to¸n hµng ho¸, kÕ to¸n c«ng nî, kÕ to¸n chi phÝ vµ kÕt qu¶ … nh»m ®¶m b¶o sù liªn kÕt, tÝnh to¸n, xö lý, hÖ thèng ho¸ sè liÖu mét c¸ch hoµn chØnh toµn bé c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong doanh nghiÖp. §iÒu nµy ®· ®¶m b¶o cho kÕ to¸n ®¸p øng tèt h¬n c¸c yªu cÇu thùc tiÔn kinh doanh ®Æt ra. XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng cña h¹ch to¸n kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp, cïng víi yªu cÇu cña ch¬ng tr×nh häc tËp t¹i nhµ trêng, em ®· tham gia t×m hiÒu thùc tÕ c«ng t¸c tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn Hç trî ph¸t triÓn tin häc HiPT. Nhê sù gióp ®ì cña Ban l·nh ®¹o C«ng ty vµ c¸n bé nh©n viªn Ban tµi chÝnh kÕ to¸n, cïng víi sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o TS Ph¹m Quang em ®· hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty HiPT. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn b¸o c¸o ®îc chia thµnh ba phÇn : PhÇn I: Tæng quan vÒ C«ng ty cæ phÇn Hç trî ph¸t triÓn tin häc HiPT PhÇn II: §Æc ®iÓm tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty HiPT PhÇn III: §¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty HiPT PhÇn I Tæng quan vÒ C«ng ty cæ phÇn hç trî ph¸t triÓn tin häc Hipt 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty HiPT Vµo nh÷ng n¨m ®Çu cña thËp kØ 90, thÞ trêng tin häc ViÖt Nam cã nh÷ng chuyÓn biÕn rÊt s«i ®éng, c¸c h·ng c«ng nghÖ th«ng tin lín trªn thÕ giíi ®· cã nh÷ng b íc ®i thËn träng th¨m dß thÞ trêng. N¨m 1994, sau khi FPT ký hîp ®ång ®¹i lý víi h·ng m¸y tÝnh IBM (USA), Hewlet-Packard (HP) h·ng m¸y tÝnh lín thø hai trªn thÕ giíi còng ®ang t×m kiÕm ®èi t¸c t¹i ViÖt Nam víi tiªu chÝ lµ c«ng ty cña nh÷ng ngêi h¨ng h¸i vµ am hiÓu con ®êng HP (HP – Way), ®ã chÝnh lµ HiPT. Th¸ng 6 n¨m 1994, sau thêi gian chuÈn bÞ khÈn tr¬ng, C«ng ty TNHH Hç trî ph¸t triÓn tin häc víi tªn giao dÞch tiÕng Anh lµ High – Performance Technology, gäi lµ HPT Co.Ltd ra ®êi ho¹t ®éng theo : − GiÊy phÐp thµnh lËp sè 00829 GP/TLDN ngµy 02/061994 do Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi cÊp. − GiÊy phÐp kinh doanh sè 044123 ngµy 18/06/1994 do Träng tµi kinh tÕ Hµ Néi cÊp. T«n träng ý kiÕn cña Hewlet-Packard (HP) r»ng HPT dÔ bÞ nhÇm lÉn víi mét c¬ së cña Hewlet-Packard trªn thÕ giíi nªn HPT Co.Ltd ®· ®îc ®æi thµnh HiPT Co.Ltd. Sau 6 n¨m ho¹t ®éng, ®Çu n¨m 2000 khi c¶ níc ®ang s«i ®éng phong trµo cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp, C«ng ty TNHH Hç trî ph¸t triÓn tin häc – HiPT (HiPT Co.Ltd) ®îc chuyÓn thµnh C«ng ty cæ phÇn Hç trî ph¸t triÓn tin häc – HiPT (HiPT JSC) theo giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 0103000008 cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t thµnh phè Hµ Néi cÊp ngµy 29/02/2000. B»ng viÖc t¨ng vèn ®iÒu lÖ (tõ 500 triÖu ®ång lªn 5,12 tû ®ång) phï hîp víi quy m« ph¸t triÓn vµ tÝnh chÊt ho¹t ®éng cña C«ng ty, ®· thÓ hiÖn quyÕt t©m cao trong viÖc gi÷ v÷ng vµ phÊn ®Êu n©ng cao vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ trêng tin häc ViÖt Nam. §iÒu nµy thÓ hiÖn rÊt râ qua mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m 2001 ®Õn 2003 : ( BiÓu sè 01 ) Doanh thu ChØ tiªu 2001 42.842.448.17 2002 63.122.525.25 2003 86.837.875.138 Lîi nhuËn tríc thuÕ Lîi nhuËn sau thuÕ Vèn cè ®Þnh 6 256.379.042 174.337.749 1.384.440.172 7 184.802.817 125.665.953 18.417.613.75 314.617.914 213.940.182 27.318.060.204 23.448.284.10 8 28.842.444.27 81.620.818.481 8 95 795.000 5 130 867.394 150 925.637 Vèn lu ®éng Sè lao ®éng Thu nhËp b×nh qu©n th¸ng/1 L§ 2. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 2.1 Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty HiPT 2.1.1 Chøc n¨ng C«ng ty cæ phÇn Hç trî ph¸t triÓn tin häc HiPT lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tin hoc, viÔn th«ng. Chøc n¨ng chÝnh lµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, dÞch vô tin häc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi vµo ViÖt Nam th«ng qua viÖc cung cÊp dÞch vô t vÊn, cung cÊp trang thiÕt bÞ vµ gi¶i ph¸p tin häc viÔn th«ng cña c¸c h·ng lín cho c¸c kh¸ch hµng ViÖt Nam. 2.1.2 NhiÖm vô − Cung cÊp c¸c chñng lo¹i thiÕt bÞ tin häc chñ yÕu cña h·ng Hewlet-Packard nh m¸y tÝnh, m¸y in, m¸y quÐt, c¸c thiÕt bÞ kÕt nèi m¹ng côc bé vµ m¹ng diÖn réng, c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi kh¸c. − Nghiªn cøu ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p m¸y tÝnh nh ( LAN, WAN ) trªn c¸c m«i trêng kh¸c nhau ( Dos, Netware, Window,NT, Unit…) dùa trªn c«ng nghÖ cña hÖ thèng më. − T vÊn vµ cïng víi kh¸ch hµng thiÕt kÕ, x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c hÖ thèng th«ng tin, c¸c ch¬ng tr×nh khai th¸c vµ qu¶n lý d÷ liÖu theo m« h×nh kh¸ch – chñ, dùa trªn c¸c s¶n phÈm míi nhÊt cña c¸c nhµ s¶n xuÊt hµng ®Çu thÕ giíi. − Cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p x©y dùng m¹ng th«ng tin néi bé (Intranet ), m¹ng th«ng tin toµn cÇu ( Internet ), c¸c gi¶i ph¸p th¬ng m¹i ®iÖn tö E – commerce vµ c¸c dÞch vô gia t¨ng gi¸ trÞ trªn m¹ng Internet nh : Th tÝn ®iÖn tö, World Wide Web, Voip, Catalo ®iÖn tö… 2.1.3. LÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty HiPT lµ c«ng ty kinh doanh trong c¸c lÜnh vùc c«ng nghÖ cao ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin. S¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty lµ c¸c ho¹t ®éng thiÕt kÕ, l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ tin häc, c¸c phÇn mÒm øng dông, c¸c dÞch vô t vÊn x©y dùng kÕ ho¹ch vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin cho c¸c ngµnh, bé… 2.1.4. §Æc ®iÓm vÒ thÞ trêng mua b¸n cña C«ng ty HiPT lµ c«ng ty cæ phÇn chuyªn tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc tin häc, HiPT cã rÊt nhiÒu c¸c s¶n phÈm, dÞch vô kh¸c nhau cung øng ra thÞ trêng. Mçi s¶n phÈm, dÞch vô cã u thÕ vÒ mÆt thÞ trêng hay chiÕm tû träng kh¸c nhau trªn thÞ trêng, kh¸ch hµng cña C«ng ty chñ yÕu lµ c¸c tæ chøc, c«ng ty, ng©n hµng, c¬ quan cã nhu cÇu x©y dùng hÖ thèng th«ng tin hoÆc thiÕt bÞ gi¶i ph¸p th«ng tin xö lý nhanh víi chÊt lîng cao nh : V¨n phßng Quèc héi, Tæng C«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam, Tæng C«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam, C«ng ty §iÖn to¸n vµ TruyÒn sè liÖu ( VDC ), Bé Ngo¹i giao… 2.2 §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty Ban ®Çu míi thµnh lËp (1994), ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn cña C«ng ty HiPT tæng sè lµ 14 ngêi, sau10 n¨m ho¹t ®éng ®éi ngò nµy ®· t¨ng lªn râ rÖt vµ n¨m 2003 ®· lµ 150 ngêi bao gåm  §éi ngò nh©n viªn kü thuËt phÇn cøng lµm nhiÖm vô triÓn khai vµ b¶o hµnh  §éi ngò nh©n viªn kü thuËt hÖ thèng vµ m¹ng lµm nhiÖm vô tÝch hîp vµ hç trî hÖ thèng  §éi ngò nh©n viªn kü thuËt phÇn mÒm ph¸t triÓn c¸c ch¬ng tr×nh øng dông  §éi ngò nh©n viªn kinh doanh dù ¸n, kinh doanh ph©n phèi vµ b¸n lÎ.  Nh©n viªn hµnh chÝnh vµ tµi chÝnh §éi ngò nh©n viªn kü thuËt cña HiPT cã chuyªn m«n vµ tay nghÒ cao ®îc ®µo t¹o tõ nhiÒu níc : Liªn X« (cò), §øc, NhËt, Ph¸p, Hungari, Bungari, NhËt, Hµn Quèc vµ c¸c trêng ®¹i häc hµng ®Çu trong níc : §¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi, §¹i häc Khoa häc tù nhiªn, §¹i häc Tæng hîp thµnh phè Hå ChÝ Minh… NhiÒu c¸n bé kü thuËt cña C«ng ty ®· tham dù c¸c kho¸ ®µo t¹o nghiÖp vô cña h·ng Hewlet-Packard t¹i ViÖt Nam, Singapore, Hång K«ng vµ Th¸i Lan, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc m¸y Hewlet-Packard, gi¶i ph¸p m¹ng, m¸y in, m¸y quÐt vµ m¸y vÏ. (S¬ ®å sè 01 ) S¥ §å PH¸T TRIÓN NH¢N lùc CñA C«NG TY hIPT 160 150 140 130 120 100 95 80 65 60 40 20 14 22 31 39 42 48 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Víi mét c¬ cÊu tæ chøc chÆt chÏ, ph©n c«ng ph©n nhiÖm râ rµng, C«ng ty HiPT ngµy cµng kh¼ng ®Þnh u thÕ cña m×nh kh«ng chØ trong c¬ cÊu qu¶n lý mµ cßn trong lÜnh vùc kinh doanh. §iÒu nµy thÓ hiÖn rÊt râ trong s¬ ®å tæ chøc cña HiPT. ( S¬ ®å sè 02 ) s¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty Hipt Héi ®ång qu¶n trÞ C¸c ban chøc n¨ng C¸c c«ng ty trùc thuéc Ban Trî lý tæng hîp C«ng ty HiDC Ban tæng gi¸m ®èc Ban Tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty HiSC Ban Qu¶n lý dù ¸n Ban VËt t­ Khèi kinh doanh th­¬ng m¹i Khèi gi¶i ph¸p phÇn mÒm C¸c phßng kinh doanh ph©n phèi C¸c nhãm thÞ tr­êng C¸c phßng dù ¸n Th­¬ng m¹i Bé phËn thiÕt kÕ vµ lËp tr×nh Phßng triÓn khai vµ hç trî kh¸ch hµng Bé phËn hç trî Khèi kinh doanh dù ¸n Trung t©m b¶o hµnh vµ dÞch vô kü thuËt Phßng kinh doanh dù ¸n Phßng tÝch hîp hÖ thèng C«ng ty cæ phÇn HiPT ®îc thµnh lËp th«ng qua ®¹i héi ®ång cæ ®«ng. C«ng ty cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng, h¹ch to¸n ®éc lËp, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y ®îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng : − §¹i héi ®ång cæ ®«ng : Trong C«ng ty ®©y lµ bé phËn cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt gåm 15 cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt. §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu ra héi ®ång qu¶n trÞ gåm 3 ngêi ®Ó thay mÆt c¸c cæ ®«ng ®iÒu hµnh, qu¶n lý trùc tuyÕn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. §¹i héi ®ång cæ ®«ng häp Ýt nhÊt mét n¨m mét lÇn ®Ó th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m cña C«ng ty. §¹i héi ®ång cæ ®«ng còng cã quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc ph©n chia cæ tøc hµng n¨m cho tõng cæ ®«ng. − Héi ®ång qu¶n trÞ : Cã chøc n¨ng qu¶n lý C«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña C«ng ty. Héi ®ång qu¶n trÞ cã 3 thµnh viªn trong ®ã gåm cã 1 chñ tÞch, 1 phã chñ tÞch vµ 1 thnµh viªn. Héi ®ång qu¶n trÞ cã nhiÖm vô qu¶n lý chung ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty b»ng c¸ch ®a ra c¸c nghÞ quyÕt, ph¬ng híng ho¹t ®éng cña C«ng ty, c¸c ph¬ng híng kiÓm so¸t néi bé. − Ban Tæng gi¸m ®èc : Lµ thµnh viªn cña héi ®ång qu¶n trÞ, cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh trùc tiÕp mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty theo c¸c nghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ph¬ng ¸n kinh doanh cña C«ng ty, ®îc uû quyÒn lµ ®¹i diÖn hîp ph¸p cña C«ng ty. − Ban Trî lý tæng hîp cã chøc n¨ng: Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n th lu tr÷ cña C«ng ty; dù th¶o c¸c quyÕt ®Þnh, c«ng v¨n ®i cña bé phËn; qu¶n lý dÊu, ch÷ ký vµ thùc hiÖn c¸c giao dÞch ph¸p lý cña C«ng ty; s¾p xÕp lÞch lµm viÖc vµ gióp ®ì Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban Tæng gi¸m ®èc thùc hiÖn lÞch lµm viÖc; qu¶n lý nh©n sù; thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®èi néi vµ ®èi ngo¹i… − Ban Tµi chÝnh kÕ to¸n cã nhiÖm vô: LËp sæ s¸ch kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ ho¹t ®éng chuyªn m«n theo chØ ®¹o cña Tæng gi¸m ®èc; theo dâi c«ng nî C«ng ty; thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c vÒ kÕ to¸n, tµi vô theo quy ®Þnh; hç trî c¸n bé kinh doanh còng nh c¸n bé triÓn khai hîp ®ång vÒ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh. − Ban Qu¶n lý dù ¸n cã c¸c nhiÖm vô sau: Tæ chøc triÓn khai c¸c Dù ¸n ®Çu t, Hîp t¸c kinh doanh cña C«ng ty theo chØ ®¹o trùc tiÕp cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc. − Ban VËt t cã nhiÖm vô: Quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c nhËp hµng nhËp khÈu; ®Æt hµn, theo dâi ®¬n hµng xuÊt nhËp khÈu; quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c nhËp hµng trong níc; ®Æt hµng vµ theo dâi ®¬n hµng néi ®Þa; qu¶n lý kho hµng cña C«ng ty . − Khèi kinh doanh th¬ng m¹i bao gåm c¸c phßng kinh doanh ph©n phèi, c¸c phßng dù ¸n th¬ng m¹i, phßng triÓn khai vµ hç trî kh¸ch hµng.  Phßng kinh doanh ph©n phèi cã nhiÖm vô tæ chøc ph©n phèi s¶n phÈm, nghiªn cøu thÞ trêng, lËp kÕ ho¹ch kho hµng vµ kÕ ho¹ch kinh doanh, ph¸t triÓn thÞ trêng vµ hÖ thèng ®¹i lý.  Phßng dù ¸n th¬ng m¹i cã nhiÖm vô nghiªn cøu thÞ trêng vÒ c¸c dù ¸n c«ng nghÖ th«ng tin; tæ chøc triÓn khai hoÆc tham gia triÓn khai c¸c hîp ®ång dù ¸n cho c¸c kh¸ch hµng lín; thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng th«ng tin phôc vô cho c¸c ®¬n thÇu; hç trî c«ng nghÖ cho c¸n bé kinh doanh còng nh c¸n bé triÓn khai hîp ®ång; b¸m s¸t c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng ®Ó x©y dùng quan hÖ dù ¸n; tæ chøc phßng trng bµy vµ gi¶i ph¸p; b¸o gi¸ vµ b¸n lÎ cho kh¸ch hµng; chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nguån hµng trng bµy vµ kinh doanh b¸n lÎ; x©y dùng vµ qu¶n lý hÖ thèng kh¸ch hµng; b¸o c¸o chi tiÕt hµng th¸ng vÒ doanh sè, c«ng nî, ho¹t ®éng; theo dâi c«ng nî kh¸ch hµng; ®µo t¹o nh©n viªn vÒ s¶n phÈm, marketing, kÜ thuËt b¸n hµng…  Phßng triÓn khai vµ hç trî kh¸ch hµng cã c¸c nhiÖm vô tæ chøc triÓn khai giao hµng cho c¸c hîp ®ång C«ng ty hoÆc cña c¸c bé phËn kinh doanh trong C«ng ty, tæ chøc cµi ®Æt vµ l¾p ®Æt thiªt bÞ m¹ng theo yªu cÇu cña C«ng ty, hç trî c¸c yªu cÇu kü thuËt cña kinh doanh, thùc hiÖn ®µo t¹o nh©n viªn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu mäi lóc, mäi n¬i. − Khèi gi¶i ph¸p phÇn mÒm bao gåm c¸c nhãm thÞ trêng, bé phËn thiÕt kÕ vµ lËp tr×nh vµ bé phËn hç trî.  C¸c nhãm thÞ trêng cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô b¸m s¸t thÞ trêng vµ c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng ®Ó t×m hiÓu th«ng tin thÞ trêng vµ nhu cÇu kh¸ch hµng; t vÊn cho kh¸ch hµng vÒ c¸c gi¶i ph¸p; ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p, lËp hå s¬ thÇu, ®Êu thÇu, so¹n vµ th¬ng th¶o hîp ®ång; ph©n tÝch yªu cÇu nghiÖp vô ®èi víi c¸c hîp ®ång ký ®îc, x©y dùng thiÕt kÕ logic vµ dù trï kinh phÝ thùc hiÖn hîp ®ång.  Bé phËn thiÕt kÕ vµ lËp tr×nh tæ chøc thµnh c¸c nhãm triÓn khai dù ¸n, do c¸c Trëng nhãm triÓn khai l·nh ®¹o theo tõng dù ¸n. Bé phËn nµy cã nhiÖm vô phèi hîp víi nhãm thÞ trêng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch triÓn khai dù ¸n; tæ chøc triÓn khai dù ¸n theo kÕ ho¹ch ®· ®îc phª duyÖt.  Bé phËn hç trî bao gåm nhãm nghiªn cøu ph¸t triÓn, nhãm qu¶n lý chÊt lîng, nhãm nh©n sù ®µo t¹o, nhãm v¨n phßng.Bé phËn nµy cã nhiÖm vô qu¶n lý phiÕu b¶o hµnh vµ danh môc kh¸ch hµng, thiÕt bÞ cÇn b¶o hµnh; thùc hiÖn c¸c ®¶m b¶o kü thuËt söa ch÷a b¶o hµnh c¸c thiÕt bÞ; triÓn khai vµ ®Èy m¹nh dÞch vô söa ch÷a cho c¸c kh¸ch hµng cã yªu cÇu vµ thu phÝ dÞch vô theo quy ®Þnh cña C«ng ty; phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ®èi t¸c kh¸c trong vµ ngoµi níc vÒ dÞch vô b¶o hµnh b¶o tr× c¸c thiÕt bÞ vµ hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin; lªn kÕ ho¹ch vÒ ®µo t¹o nh©n viªn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc trong mäi lóc mäi n¬i; ®¶m b¶o vµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng dÞch vô. − Khèi kinh doanh dù ¸n bao gåm phßng kinh doanh dù ¸n vµ phßng tÝch hîp hÖ thèng  Phßng kinh doanh dù ¸n cã nhiÖm vô nghiªn cøu thÞ trêng vÒ c¸c dù ¸n c«ng nghÖ th«ng tin; b¸m s¸t c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng ®Ó x©y dùng quan hÖ vµ dù ¸n; lËp kÕ ho¹ch x©y dùng dù ¸n víi c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng vÒ c«ng nghÖ m¸y chñ UNIX, hÖ ®iÒu hµnh, c¸c phÇn mÒm hÖ thèng, c¸c phÇn mÒm øng dông; kh¶o s¸t, v¹ch kÕ ho¹ch nghiªn cøu triÓn khai c¸c gi¶i ph¸p m¸y chñ UNIX, CDSL; ®ãng vai trß lµ ®Çu mèi lµm hå s¬ thÇu cho mäi dù ¸n thiÕt kÕ, cung cÊp thiÕt bÞ vµ triÓn khai c¸c hÖ thèng th«ng tin lín; tæ chøc vµ theo dâi viÖc triÓn khai c¸c hîp ®ång dù ¸n cho c¸c kh¸ch hµng lín.  Phßng tÝch hîp hÖ thèng cã nhiÖm vô t¹o lËp c¸c m« h×nh thö nghiÖm tÝch hîp hÖ thèng khi cã yªu cÇu; tæ chøc triÓn khai c¸c hîp ®ång thuéc nhãm kh¸ch hµng ®îc ph©n c«ng; thùc hiÖn hç trî kh¸ch hµng vÒ ®¶m b¶o kü thuËt hÖ thèng, b¶o hµnh c¸c thiÕt bÞ m¸y chñ UNIX, c¸c thiÕt bÞ m¹ng cho c¸c kh¸ch hµng cña C«ng ty; thùc hiÖn ®µo t¹o c¸n bé kü thuËt hÖ thèng cña C«ng ty vµ kh¸ch hµng phôc vô c¸c hîp ®ång triÓn khai hÖ thèng; tham gia nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò vÒ c«ng nghÖ theo sù ph©n c«ng cña l·nh ®¹o C«ng ty. PhÇn II §Æc ®iÓm tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n cña C«ng ty HiPT 1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty HiPT 1.1 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Phßng kÕ to¸n gåm cã 7 ngêi, mçi ngêi cã thÓ kiªm nhiÖm nhiÒu c«ng viÖc kÕ to¸n kh¸c nhau nh»m ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi th«ng tin cho viÖc qu¶n lý toµn C«ng ty. ( S¬ ®å sè 03 ) S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty HiPT Phã gi¸m ®èc kiªm kÕ to¸n trëng Trëng phßng tµi vô KÕ to¸n hµng ho¸ KÕ to¸n giao dÞch hµng ho¸ − KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n qu¶n lý hµng ho¸ KÕ to¸n c«ng nî KÕ to¸n giao dÞch hµng hãa KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm KÕ to¸n c«ng nî, t¹m øng, ph¶i thu vµ vay ®èi tîng kh¸c KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng KÕ to¸n chi phÝ KÕ to¸n chi phÝ QL DN KÕ to¸n tµi s¶n c® KÕ to¸n giao dÞch tiÒn KÕ to¸n tiÒn mÆt Thñ quü Phã gi¸m ®èc kiªm kÕ to¸n trëng lµ ngêi ®øng ®Çu bé m¸y kÕ to¸n cã nhiÖm vô phô tr¸ch chung, chÞu tr¸ch nhiÖm híng d©n, kiÓm tra c¸c c«ng viÖc do kÕ to¸n viªn thùc hiÖn, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Ban gi¸m ®èc, c¬ quan chñ qu¶n vÒ sè liÖu kÕ to¸n cung cÊp. − Trëng phßng tµi vô lµ ngêi tËp hîp sè liÖu tõ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n ®Ó ghi vµo sæ c¸i, tÝnh sè thuÕ ph¶i nép vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Ng©n s¸ch Nhµ níc. Kh«ng nh÷ng vËy do C«ng ty cã quy m« nhá nªn trëng phßng tµi vô cßn chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi, ghi chÐp, tÝnh to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn tµi s¶n cè ®Þnh, tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm, kÕt qu¶ tiªu thô c¸c mÆt hµng, ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô nµy vµo sæ chi tiÕt, b¶ng ph©n bæ cïng víi sè liÖu do kÕ to¸n ë c¸c phÇn hµnh kh¸c chuyÓn qua vµ vµo sæ nhËt ký chung, cuèi quý lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o kÕ to¸n. − KÕ to¸n hµng ho¸ theo dâi qu¸ tr×nh giao dÞch hµng ho·, qu¶n lý hµng ho¸, ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn hµng ho¸ lªn sæ chi tiÕt tµi kho¶n 156, sæ chi tiÕt tµi kho¶n 632. − KÕ to¸n c«ng nî qu¶n lý ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi c¸c kho¶n c«ng nî ph¶i thu vµ ph¶i tr¶ theo c¸c néi dung c«ng nî (c«ng nî víi ngêi mua, ngêi cung cÊp hµng ho¸ dÞch vô, c«ng nî víi Ng©n s¸ch Nhµ níc, víi c¸n bé nh©n viªn C«ng ty, c«ng nî kh¸c, chi tiÕt theo tõng ®èi tîng c«ng nî, sè tiÒn, thêi h¹n thanh to¸n theo hîp ®ång vµ theo chøng tõ ph¸t sinh c«ng nî nh ho¸ ®¬n, phiÕu nhËp hµng, phiÕu chi tiÒn,…). Tõ c¸c nguån ph¸t sinh c«ng nî, kÕ to¸n c«ng nî sÏ ®«n ®èc nh¾c nhë viÖc thu håi thanh to¸n c«ng nî, ®¶m b¶o viÖc thanh to¸n c«ng nî nhanh chãng, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. − KÕ to¸n chi phÝ chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi, ghi chÐp, tÝnh to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh, më c¸c sæ chi tiÕt, lËp c¸c b¶ng ph©n bæ theo yªu cÇu qu¶n lý. Cuèi th¸ng, tËp hîp toµn bé chi phÝ råi chuyÓn toµn bé sè liÖu cho tr ëng phßng tµi vô. C«ng ty HiPT ®· ¸p dông ch¬ng tr×nh kÕ to¸n trªn m¸y nªn toµn bé nh©n viªn cña phßng kÕ to¸n ®Òu lµm viÖc trªn m¸y tÝnh. HiÖn nay C«ng ty sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n Fast Accounting ®Ó gi¶m bít khèi lîng c«ng viÖc trïng lÆp cña kÕ to¸n, ®¸p øng ngµy cµng ®Çy ®ñ h¬n c¸c yªu cÇu vÒ th«ng tin qu¶n lý. PhÇn mÒm kÕ to¸n Fast Accounting gióp cho C«ng ty cËp nhËt vµ khai th¸c th«ng tin tµi chÝnh kÕ to¸n vµ qu¶n lý doanh nghiÖp mét c¸ch kÞp thêi, chÝnh x¸c, hç trî cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ®îc hiÖu qu¶. PhÇn mÒm kÕ to¸n Fast Accounting ®¸p øng yªu cÇu phøc t¹p vÒ qu¶n lý ngo¹i tÖ, theo dâi c«ng nî theo thêi h¹n thanh to¸n, tù ®éng thùc hiÖn c¸c bót to¸n ph©n bæ, kÕt chuyÓn cuèi kú, lªn b¸o c¸o tµi chÝnh theo quy ®Þnh, lªn sæ chi tiÕt, sæ tæng hîp, c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n… C«ng ty ¸p dông m« h×nh kÕ to¸n tËp trung tøc lµ chøng tõ gèc do ®¬n vÞ lËp ra hoÆc tõ bªn ngoµi vµo ®Òu ph¶i tËp trung vµo bé phËn kÕ to¸n ®¬n vÞ. Bé phËn kÕ to¸n ph¶i kiÓm tra kü lìng tÊt c¶ mäi chøng tõ ®· nhËn hoÆc ®· lËp vµ chØ sau khi kiÓm tra vµ x¸c minh lµ ®óng th× míi dïng chøng tõ ®ã ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. ( S¬ ®å sè 04 ) S¬ ®å quy tr×nh lµm viÖc trªn kÕ to¸n m¸y khi cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh NghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh LËp chøng tõ Chøng tõ kÕ to¸n NhËp chøng tõ vµo c¸c ph©n hÖ nghiÖp vô C¸c tÖp nhËt ký ChuyÓn sang sæ c¸i TÖp sæ c¸i Lªn b¸o c¸o Sæ s¸ch kÕ to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh 1.2. §Æc ®iÓm vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n chung ë C«ng ty HiPT 1.2.1 Tæ chøc chøng tõ t¹i C«ng ty HiPT : Chñ yÕu lµ c¸c chøng tõ tiÒn mÆt, hµng tån kho vµ chøng tõ b¸n hµng. - Tæ chøc chøng tõ tiÒn mÆt C¸c nghiÖp vô tiÒn mÆt x¶y ra t¹i C«ng ty gåm cã: NghiÖp vô thu tiÒn mÆt: Nguån thu tõ b¸n hµng, rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ quü tiÒn mÆt, tiÒn vay, c¸c nghiÖp vô thanh to¸n. NghiÖp vô chi tiÒn mÆt: Mua hµng ho¸, tµi s¶n cè ®Þnh, dÞch vô, nép tiÒn mÆt vµo ng©n hµng, thanh to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cho ngêi lao ®éng… Do ®ã c¸c chøng tõ mµ C«ng ty sö dông lµ phiÕu thu, phiÕu chi, giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, b¶ng kiÓm kª quü… - Tæ chøc chøng tõ hµng tån kho t¹i C«ng ty C¸c nghiÖp vô vÒ hµng tån kho: NghiÖp vô vÒ nhËp hµng: Mua hµng trong níc vµ mua hµng nhËp khÈu NghiÖp vô vÒ xuÊt hµng: Theo h×nh thøc b¸n bu«n (b¸n bu«n chuyÓn th¼ng vµ b¸n bu«n qua kho), b¸n dù ¸n, b¸n lÎ. Do vËy, chøng tõ sö dông khi nhËp hµng: Ho¸ ®¬n mua hµng, phiÕu nhËp kho, phiÕu mua hµng hoÆc b¶ng kª phiÕu mua hµng, biªn b¶n kiÓm nhËn hµng ho¸, phiÕu chi, uû nhiÖm chi, c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn viÖc nhËp khÈu hµng ho¸, hîp ®ång th¬ng m¹i, tê khai hµng nhËp khÈu, chøng nhËn b¶o hiÓm, giÊy chøng nhËn xuÊt xø, giÊy chøng nhËn phÈm chÊt, vËn ®¬n, danh s¸ch hµng…vµ chøng tõ thùc hiÖn gåm : Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho, chøng tõ cã liªn quan, phiÕu b¶o hµnh, phiÕu híng dÉn sö dông…. - Tæ chøc chøng tõ b¸n hµng NghiÖp vô b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn HiPT ®îc thùc hiÖn theo c¸c h×nh thøc b¸n bu«n (b¸n bu«n chuyÓn th¼ng vµ b¸n bu«n qua kho), b¸n dù ¸n, b¸n lÎ. Do ®ã c¸c chøng tõ sö dông chØ gåm hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng. 1.2.2 Tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n Tµi kho¶n kÕ to¸n ®îc sö dông ®Ó theo dâi vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh, sù biÕn ®éng cña tõng lo¹i tµi s¶n, tõng lo¹i nguån vèn, tõng kho¶n nî ph¶i thu, nî ph¶i tr¶. Bëi vËy ®Ó cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin cho qu¶n lý, C«ng ty HIPT ®· dïng rÊt nhiÒu c¸c tµi kho¶n kh¸c nhau ®Ó ®¶m b¶o ph¶n ¸nh ®îc toµn bé c¸c chØ tiªu cÇn thiÕt. Do quy m« nhá, ho¹t ®éng chñ yÕu lµ nhËp mua vµ tiªu thô c¸c lo¹i m¸y tÝnh, m¸y in, m¸y vÏ…nªn C«ng ty HIPT ®· lîc bít mét sè tµi kho¶n kh«ng sö dông nh tµi kho¶n c¸c kho¶n dù phßng, chi sù nghiÖp, tµi kho¶n lo¹i kh«ng nh TK 001, TK 008. Theo quyÕt ®Þnh 1141-TC/Q§/C§KT ngµy 1/1/1995 cña Bé trëng Bé tµi chÝnh vµ t×nh h×nh cô thÓ t¹i C«ng ty ®· sö dông b¶ng hÖ thèng tµi kho¶n quy ®Þnh. Ngoµi ra do ®Æc thï kinh doanh cña C«ng ty nªn cã mét sè tµi kho¶n ®îc chi tiÕt cho phï hîp víi h×nh thøc ho¹t ®éng cña C«ng ty. C¸c tµi kho¶n nµy bao gåm: - TK lo¹i 1: Trong ®ã TK112 ®îc më chi tiÕt cho tõng ng©n hµng TK112PT101: tiÒn göi VN - Ng©n hµng Th¬ng m¹i cæ phÇn hµng h¶i Hµ Néi TK112PT102: tiÒn göi VN - Ng©n hµng Th¬ng m¹i cæ phÇn B¾c ¸ – Vinh TK112PT103: tiÒn göi VN - Ng©n hµng Th¬ng m¹i cæ phÇn B¾c ¸ - hµ Néi TK112PT104: tiÒn göi VN - Ng©n hµng §Çu t ph¸t triÓn ViÖt Nam TK112PT105: tiÒn göi VN - Ng©n hµng Th¬ng m¹i ¸ Ch©u ACB TK112PT106: tiÒn göi VN- Ng©n hµng Th¬ng m¹i cæ phÇn Nhµ Hµ Néi TK 112PT107: tiÒn göi VN- Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Hµ Thµnh TK112PT108: tiÒn göu VN - Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam TK112PT201 ®Õn TK112PT208 t¬ng tù chi tiÕt theo tõng Ng©n hµng nhng ë ®©y lµ tiÒn göi ngo¹i tÖ. TK142 - Chi phÝ tr¶ tríc ®îc chi tiÕt thµnh TK142PT101: Chi phÝ tr¶ tríc thuª nhµ TK142PT102: Chi phÝ tr¶ tríc ®å dïng v¨n phßng TK142PT103: Chi phÝ tr¶ tríc c«ng t¸c phÝ TK142PT104: Chi phÝ tr¶ tríc vËn chuyÓn, nhËn hµng TK142PT105: Chi phÝ tr¶ tríc ®iÖn, níc TK142PT106: Chi phÝ tr¶ tríc phÝ nhËp khÈu, dÞch vô Ng©n hµng TK142PT107: Chi phÝ tr¶ tríc söa ch÷a tµi s¶n TK142PT108: Chi phÝ tr¶ tríc qu¶ng c¸o TK142PT109: Chi phÝ tr¶ tríc l·i tiÒn vay TK142PT110: Chi phÝ tr¶ tríc ®µo t¹o c¸n bé TK142PT111: Chi phÝ tr¶ tríc thiÕt kÕ l¾p ®Æt TK142PT2 : Chi phÝ chê kÕt chuyÓn TK lo¹i 2: Trong ®ã cã TK241 : X©y dùng c¬ b¶n dë dang ®îc chi tiÕt thµnh TK241PT1 : XDCB dë dang: Mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh TK241PT2 : XDCB dë dang : X©y dùng c¬ b¶n ; ®îc chi tiÕt thµnh TK241PT21 : XDCB dë dang : Kh¶o s¸t, t vÊn, thiÕt kÕ x©y dùng TK241PT22 : XDCB dë dang : §Òn bï mÆt b»ng, thuª ®Êt TK241PT23 : XDCB dë dang : Nhµ cöa kiÕn tróc TK241PT24: XDCB dë dang : HÖ thèng thiÕt bÞ ®iÖn níc TK241PT25 : XDCB dë dang : HÖ thèng thiÕt bÞ phßng ch¸y ch÷a ch¸y TK241PT26 : XDCB dë dang : HÖ thèng thiÕt bÞ viÔn th«ng TK241PT27 : XDCB dë dang : L·i vay XDCB – ThiÕt bÞ TK241PT3 : XDCB : Söa ch÷a lín TSC§ TK241PT31 : XDCB dë dang : Söa ch÷a lín TSC§ - VËt liÖu TK241PT32 : XDCB dë dang : Söa ch÷a lín TSC§ - L¬ng TK241PT33: XDCB dë dang : Söa ch÷a lín TSC§ - kh¸c TK lo¹i 3 : Trong ®ã TK335 Chi phÝ ph¶i tr¶ ®îc chi tiÕt thµnh TK335PT1 Chi phÝ ph¶i tr¶ : L·i liªn doanh TK335PT2 Chi phÝ ph¶i tr¶ : DÞch vô ®µo t¹o TK lo¹i 4 : Trong ®ã TK411 Nguån vèn kinh doanh ®îc chi tiÕt thµnh TK411PT1: Nguån vèn kinh doanh : Vèn cè ®Þnh TK411PT11 : Nguån vèn kinh doanh : Vèn cè ®Þnh : Ng©n s¸ch cÊp TK411PT11 : Nguån vèn kinh doanh : Vèn cè ®Þnh : Tù cã TK411PT11 : Nguån vèn kinh doanh : Vèn cè ®Þnh : Liªn doanh TK411PT11 : Nguån vèn kinh doanh : Vèn cè ®Þnh : Cæ phÇn TK411PT171 : Nguån vèn kinh doanh : Vèn cè ®Þnh : Vay Ng¾n h¹n TK411PT2 : Nguån vèn kinh doanh : Vèn lu ®éng còng ®îc chi tiÕt t¬ng tù nh TK411PT1 Tk lo¹i 5 : Trong ®ã TK511 Doanh thu b¸n hµng ®îc chi tiÕt thµnh TK511PT1 : Doanh thu b¸n hµng ho¸ TK511PT1 : Doanh thu b¸n thµnh phÈm TK511PT1 : Doanh thu cung cÊp dÞch vô Tk lo¹i 6 : Trong ®ã TK621 Chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®îc chi tiÕt thµnh TK621PT1 : Chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp : C«ng ®o¹n 1 TK621PT1 : Chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp : C«ng ®o¹n 2 TK 622 còng ®îc chi tiÕt t¬ng tù nh vËy Tk lo¹i 7 : C«ng ty vÉn sö dông TK721 C¸c kho¶n thu nhËp bÊt thêng Tk lo¹i 8 : C«ng ty vÉn sö dông TK 821 Chi phÝ bÊt thêng 1.2.3 Tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh nªn C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung trong ch¬ng tr×nh qu¶n lý cña m×nh. §©y lµ h×nh thøc sæ thÝch hîp víi mäi lo¹i h×nh quy m« kinh doanh, thuËn lîi cho viÖc vi tÝnh ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n. ( S¬ ®å sè 05 ) Tr×nh tù h¹ch to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chung Chøng tõ gèc Sæ nhËt ký chuyªn dïng Sæ nhËt ký chung Sæ c¸i TK 111,112,211,… Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh §Ó ®¶m b¶o kinh doanh ®îc theo dâi mét c¸ch chÆt chÏ ngoµi sæ nhËt ký chung lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp dïng ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian C«ng ty cßn më mét sè sæ nhËt ký chuyªn dïng : - Sæ nhËt ký thu tiÒn - Sæ nhËt ký chi tiÒn - Sæ nhËt ký mua hµng ®îc chi tiÕt thµnh : sæ nhËt ký mua hµng trong níc vµ sæ nhËt ký mua hµng nhËp khÈu - Sæ nhËt ký b¸n hµng Sæ c¸i ®îc më chi tiÕt cho c¸c tµi kho¶n 111, 112, 131, 133, 138, 142, 156, 331, 338, 333, 511, 632, 641, 642, 711, 811, 911. §Ó tiÖn cho viÖc theo dâi c¸c ®èi tîng kÕ to¸n nh»m phôc vô yªu cÇu tÝnh to¸n mét sè chØ tiªu, C«ng ty HiPT më mét sè c¸c sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt sau : - Sæ tµi s¶n cè ®Þnh - Sæ chi tiÕt hµng ho¸ - Sæ chi phÝ kinh doanh - Sæ chi tiÕt chi phÝ tr¶ tríc - Sæ chi tiÕt tiÒn göi tiÒn vay - Sæ chi tiÕt b¸n hµng - Sæ chi tiÕt nguån vèn kinh doanh - Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua - Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi b¸n §Ó qu¶n lý tèt h¬n c«ng viÖc kinh doanh còng nh ®¶m b¶o cho viÖc h¹ch to¸n ®îc thuËn lîi C«ng ty cßn qu¶n lý hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª thêng xuyªn, ®Þnh gi¸ hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p trung b×nh (hµng lu©n chuyÓn trong th¸ng), nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dùa vµo thêi gian ho¹t ®éng cña tµi s¶n cè ®Þnh vµ ¸p dông ph¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh. 1.2.4. Tæ chøc hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n Theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh, doanh nghiÖp sö dông 5 lo¹i b¸o c¸o sau : - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (mÉu sè B01-DN) - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (mÉu sè B02-DN) - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh (mÉu sè B09-DN) - B¶ng quyÕt to¸n thuÕ GTGT - B¶ng quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Ngoµi ra C«ng ty cßn lËp thªm b¸o c¸o qu¶n trÞ. B¸o c¸o qu¶n trÞ cña C«ng ty do phßng kÕ to¸n thanh to¸n lËp phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh doanh nghiÖp. Díi ®©y lµ mét sè b¸o c¸o qu¶n trÞ ®Æc trng cña C«ng ty : - B¸o c¸o c«ng nî : ®îc lËp cho tõng quý ®Ó cho c¸c bé phËn, Ban gi¸m ®èc biÕt mét c¸ch toµn diÖn t×nh h×nh kinh doanh, nguån vèn c«ng nî, kÕt qu¶ kinh doanh. - B¶ng tæng hîp chi tiÕt c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m : gåm c¸c chØ tiªu vÒ chi phÝ, vÒ doanh thu, lîi nhuËn. - 2. B¶ng tæng kÕt vÒ thu mua hµng ho¸ vµ tiªu thô hµng ho¸ Néi dung tæ chøc c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n cña C«ng ty HiPT 2.1. KÕ to¸n mua hµng Mét ®Æc trng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty HiPT lµ kinh doanh c¸c mÆt hµng thiÕt bÞ tin häc, ®ã lµ nh÷ng mÆt hµng lu«n lu«n thay ®æi vµ chñ yÕu ph¶i mua tõ níc ngoµi, víi nhiÒu thiÕt bÞ mÉu m· ®a d¹ng vµ mèi quan hÖ víi c¸c h·ng m¸y tÝnh lín cã uy tÝn trªn thÕ giíi, C«ng ty lu«n ®¶m b¶o chÊt lîng mÆt hµng kinh doanh nh»m ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng. C«ng ty cã mèi quan hÖ víi c¸c h·ng m¸y tÝnh lín nh : Hewlett-Packard, Oracle, Cisco, Epo, Microsoft…C«ng ty lu«n quan t©m xem xÐt, theo dâi thÞ tr êng ®Ó thùc hiÖn viÖc mua hµng sao cho tiÕt kiÖm chi phÝ, ®¹t doanh thu cao. Lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc mua b¸n hµng ho¸, C«ng ty HiPT rÊt quan t©m ®Õn quy tr×nh h¹ch to¸n chøng tõ mua hµng. Bëi v× C«ng ty nhËn thøc râ mét ®iÒu nÕu ngay tõ khi ph¸t sinh nghiÖp vô mua hµng, nÕu quy tr×nh chÆt chÏ vµ khÐp kÝn sÏ ®¶m b¶o cho kÕ to¸n cña C«ng ty cã thÓ dÔ dµng theo dâi qu¸ tr×nh t¨ng gi¶m vµ thuËn tiÖn cho viÖc h¹ch to¸n. §ång thêi cã thÓ chi tiÕt qu¸ tr×nh mua hµng mét c¸ch tèt nhÊt cã thÓ ®Ó khi cÇn th«ng tin vÒ hµng ho¸, kÕ to¸n C«ng ty cã thÓ cung cÊp sè liÖu mét c¸ch nhanh chãng. Chøng tõ sö dông trong qu¸ tr×nh mua hµng gåm : hãa ®¬n GTGT, phiÕu nhËp kho, phiÕu mua hµng hoÆc b¶ng kª phiÕu mua hang, biªn b¶n kiÓm nhËn, phiÕu chi, uû nhiÖm chi. C¸c chøng tõ liªn quan ®Õn viÖc nhËp khÈu hµng ho¸ nh : hîp ®ång th¬ng m¹i, tê khai hµng nhËp khÈu, chøng nhËn b¶o hiÓm …Cã thÓ tãm t¾t quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ mua hµng cña C«ng ty nh sau : ( S¬ ®å sè 06 ) NghiÖp vô Nh©n viªn thuéc Phßng KÕ to¸n khèi kinh doanh dù ¸n trëng mua hµng (1) §Ò nghÞ ®îc mua hµng ( phiÕu yªu (2) LËp yªu khai (3) (4) Ký duyÖt Thùc hiÖn cÇu mua kÕ ho¹ch hµng mua hµng cÇu mua hµng ) Phßng triÓn mua hµng ho¸ Tæ vËt t NhËp – XuÊt – Tån (5) Thñ kho (6) LËp biªn b¶n LËp phiÕu kiÓm nhËn hµng nhËp kho B¶o qu¶n C«ng ty mua hµng chñ yÕu th«ng qua hai ph¬ng thøc lµ mua hµng trong níc vµ mua hµng nhËp khÈu. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty gåm c¶ c¸c bé phËn chøc n¨ng vµ bé phËn kinh doanh rÊt ®éc lËp nªn c¨n cø vµo ®Ò nghÞ do trëng bé phËn ký sau ®ã chuyÓn sang gi¸m ®èc C«ng ty ký duyÖt vµo phiÕu ®Ò nghÞ mua hµng, phiÕu nµy ®îc chuyÓn cho phßng triÓn khai ®Ó thùc hiÖn c¸c thñ tôc mua hµng. Sau khi hµng ho¸ vÒ ®Õn C«ng ty ®Òu ph¶i tiÕn hµnh lµm thñ tôc kiÓm nhËn vµ nhËp kho. Khi hµng ho¸ vÒ ®Õn kho, ngêi cung cÊp hoÆc nh©n viªn cña phßng triÓn khai ph¶i ®em ho¸ ®¬n mua hµng lªn phßng kÕ to¸n thanh to¸n. KÕ to¸n thanh to¸n sÏ kiÓm tra ho¸ ®¬n, ®èi chiÕu néi dung ghi trªn ho¸ ®¬n víi hîp ®ång mua hµng ®· ký kÕt vÒ chñng lo¹i, quy c¸ch, nÕu ®óng sÏ lµm phiÕu nhËp kho (PNK). Sau ®ã nh©n viªn phßng triÓn khai sÏ cÇm PNK xuèng kho ®Ò nghÞ thñ kho cho nhËp sè hµng ho¸ ®· mua vÒ.
- Xem thêm -