Tài liệu Tổ chức công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm hàng hoá tại công ty thương mại xnk - hà nội .

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ Môc Lôc Lêi Më ®Çu.................................................................................................................. 3 PhÇn I : §Æc ®iÓm C«ng ty Th­¬ng M¹i XNK - Hµ Néi:............................ 5 I . Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty . ......................................... 5 1 . Giai ®äan 1. ....................................................................................... 5 2 . Giai ®o¹n 2 . ...................................................................................... 5 3 . Giai ®o¹n 3 . ...................................................................................... 6 II. Chøc n¨ng, vÞ trÝ, nhiÖm vô cña C«ng ty trong nÒn kinh tÕ. ........................ 7 1 . Chøc n¨ng ......................................................................................... 7 2 . VÞ trÝ ................................................................................................. 9 3 . NhiÖm vô ........................................................................................ 10 III : C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty . ........................................ 11 1 . M« h×nh qu¶n lý tæ chøc cña C«ng ty ............................................... 11 2 . Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban ........................................... 13 3. Tæ chøc bé m¸y, kÕ to¸n cña C«ng ty . .............................................. 14 4. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña C«ng ty..................................................... 16 IV . Mét sè ®Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty . ............................................ 19 1 . §Æc ®iÓm vÒ lÜnh vùc kinh doanh vµ mÆt hµng kinh doanh ............... 19 2 . §Æc ®iÓm vÒ nguån vèn . .................................................................. 20 3. C¸c chØ tiªu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ mét sè kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t ®­îc cña C«ng ty ......................................................................... 21 PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c Qu¶n lý tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ t¹i C«ng ty. ................................................................................................... 22 I . Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ .................... 22 1. Quan niÖm vÒ tiªu thô ....................................................................... 22 2. Vai trß cña c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm hang ho¸ . .............................. 22 3. C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng t¸c tiªu thô ...................................... 23 4. Ph­¬ng th­c tiªu thô s¶n phÈm . ......................................................... 23 II . Ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty ......... 23 1 . thÞ tr­êng tiªu thô . ............................................................................. 23 2 . Ph©n tÝch c«ng t¸c nghiªn cøu vµ x¸c ®Þnh thÞ tr­¬ng môc tiªu . ......... 25 2.1 C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­¬ng . ....................................................... 25 2.2 X¸c ®Þnh thÞ tr­êng môc tiªu ph©n ®o¹n thÞ tr­êng . .......................... 26 3 . Ph©n tÝch c«ng t¸c x©y dùng chiÕn l­îc vµ kª ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm .....27 3.1 C«ng t¸c x©y dùng chiÕn l­îc . .......................................................... 27 3.2 X©y dùng kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm ............................................... 28 4 . Ph©n tÝch tæ chøc m¹ng l­íi tiªu thô . ................................................. 28 4.1.Lùa chän kªnh ph©n phèi . ................................................................. 28 NguyÔn ThÞ Hång - K45E Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ 4.2 Lùa chän c¸c phÇn tö trong kªnh ph©n phèi ...................................... 30 4.3. C¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n hµng ..................................................... 30 4.4. Quan hÖ quÇn chóng vµ khuyÕch tr­¬ng kh¸c . ................................ 31 5.Tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm ................................................................... 31 5.1. Tæ chøc m¹ng l­íi b¸n hµng . .......................................................... 31 5.2. Tæ ch­c lùa chän nh©n viªn ............................................................. 32 III . §¸nh gi¸ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm .................................................... 32 1 . Ph©n tÝch khèi l­¬ng tiªu thô s¶n phÈm qua c¸c n¨m . ........................ 32 2 . Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu doanh thu tiªu thô lîi nhuËn . .......................... 34 PhÇn III : Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó ®Èy M¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ ë C«ng ty Th­¬ng M¹i XNK - Hµ Néi ............................................................................................................. 37 I . §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty . .................. 37 1 . ThuËn lîi . .......................................................................................... 37 2 . Khã kh¨n vµ thö th¸ch . ...................................................................... 38 II . §Þnh h­íng ph¸t triÓn . ........................................................................... 39 1. Môc tiªu . ............................................................................................ 39 2. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ ë C«ng ty ....... 39 3. KÕ ho¹ch, môc tiªu phÊn ®Êu n¨m 2003............................................... 40 III . Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh tèc ®é ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng cña C«ng ty......................................................................................................... 40 1.Tæ chøc ¸p dông chiÕn l­îc Marketing vµ ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng. 40 2. Ph¸t triÓn m¹ng l­íi tiªu thô s¶n phÈm hîp lý ..................................... 41 3.Tæ chøc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, phæ biÕn kiÕn thøc liªn quan ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸........................ 42 4. Hoµn thiÖn chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm. ......................... 42 IV. Mét sè ý kiÕn nh»m thùc hiÖn vµ hoµn thµnh c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty.......................................................................... 43 1. NhËn xÐt chung.................................................................................... 43 2. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thµnh h¬n n÷a c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ .......................................................................................................... 44 2.1. VÒ phÝa Nhµ n­íc. ........................................................................... 44 2.2. VÒ phÝa C«ng ty . ............................................................................. 44 KÕt luËn.................................................................................................................... 46 NguyÔn ThÞ Hång - K45E Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ Lêi Më §Çu Trong giai ®o¹n hiÖn nay, cïng víi xu thÕ vËn ®éng cña thÕ giíi, héi nhËp hîp t¸c liªn minh trªn mäi lÜnh v­c: ®êi sèng, kinh tÕ, x· héi ®Ó cïng ph¸t triÓn, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang tõng b­íc “ thay da ®æi thÞt” dÇn hoµ nhËp vµo céng ®ång nÒn kinh tÕ thÕ giíi, kh¾c phôc nguy c¬ tôt hËu xa h¬n nÒn kinh tÕ so víi c¸c n­íc xung quanh. §Æc biÖt víi ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta, duy tr× c¬ chÕ thÞ tr­êng, nh»m thóc ®Èy tËn dông tèi ®a c¸c nguån lùc trong nuíc vµ ngoµi n­íc ®Ó ®¶m b¶o nhu cÇu tiªu dïng, ®êi sèng nh©n d©n tÝch luü trong n­íc vµ xuÊt khÈu t¨ng thu nhËp quèc d©n kÝch thÝch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Ngay tõ khi luËt doanh nghiÖp ®i vµo ho¹t ®éng cã hiÖu lùc (th¸ng 1/2002) ®· kh¼ng ®Þnh mét b­íc ®æi míi trong hÖ thèng ph¸p lý t¹o ra m«i tr­êng thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng, nh»m ph¸t huy søc m¹nh nÒn kinh tÕ. Tõ thùc tÕ cho ta thÊy, sè l­îng doanh nghiÖp ®¨ng ký kinh doanh ngµy cµng t¨ng, bªn c¹nh ®ã viÖc tiªu thô c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ lµ vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp. Bëi vËy, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng cã nhiÖm vô thu mua gia c«ng chÕ biÕn, s¶n xuÊt s¶n phÈm mµ ph¶i tæ chøc tèt kh©u tiªu thô hµng ho¸. Môc tiªu hµng ®Çu hiÖn nay cña c¸c doanh nghiÖp lµ theo ®uæi lîi nhuËn. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó doanh nghiÖp theo ®uæi ho¹t ®éng kinh doanh thµnh c«ng vµ lµm ¨n cã hiÖu qu¶ trong m«i tr­êng c¹nh tranh gay g¾t, tµi nguyªn khan hiÕm nh­ hiÖn nay. §iÒu nµy phô thuéc hoµn toµn vµo ho¹t ®éng qu¶n lý tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña doanh nghiÖp. Tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ sÏ ®¶m b¶o yªu cÇu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra liªn tôc, nã lµ tÊm g­¬ng ph¶n chiÕu hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu nh­ doanh nghiÖp cã mét chiÕn l­îc tiªu thô hµng ho¸ hîp lý, hµng ho¸ ®­îc tiªu thô nhiÒu trªn thÞ tr­êng th× doanh nghiÖp míi cã ®iÒu kiÖn ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Ng­îc l¹i, chiÕn l­îc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ kh«ng ®óng ®¾n, doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi vèn, cã thÓ l©m vµo t×nh tr¹ng khã kh¨n vµ tõ ®ã dÉn ®Õn ph¸ s¶n . NguyÔn ThÞ Hång - K45E Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng qu¶n lý tiªu thô ®èi víi C«ng ty. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ nghiªn cøu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Th­¬ng M¹i XNK - Hµ Néi em nhËn thÊy vÊn ®Ò qu¶n lý tiªu thô lµ vÊn ®Ò bøc xóc ®­îc toµn thÓ c«ng ty quan t©m ®Õn. V× vËy em ®· chän ®Ò tµi b¸o c¸o cña m×nh lµ : “Tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ t¹i C«ng ty Th­¬ng M¹i XNK - Hµ Néi”. Víi môc ®Ých kh¶o s¸t thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ ë C«ng ty . Trªn c¬ së ph©n tÝch thùc tr¹ng ®ã , em sÏ rót ra nh÷ng tån t¹i khã kh¨n cña C«ng ty ®Ó tõ ®ã ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ vÒ phÝa doanh nghiÖp vµ vÒ phÝa Nhµ n­íc nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty , gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Néi dung cña phÇn b¸o c¸o ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn ®­îc chia thµnh 3 phÇn chÝnh sau: PhÇn I : Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty Th­¬ng M¹i XNK - Hµ Néi PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ t¹i C«ng ty Th­¬ng M¹i XNK - Hµ Néi PhÇn III : Mét sè kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ t¹i C«ng ty Th­¬ng M¹i XNK - Hµ Néi . Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò qu¶n lý cña m×nh em ®· hÕt søc cè g¾ng, mÆc dï vËy chuyªn ®Ò kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt nhÊt ®Þnh. V× vËy em mong ®­îc c¸c thÇy c« gi¸o cïng c¸c chó c¸n bé n¬i C«ng ty em thùc tËp ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó bµi viÕt cña em hoµn thiÖn h¬n . Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o phô tr¸ch: TrÇn Hoµng Long, c« gi¸o chñ nhiÖm: Phïng ThÞ Lan H­¬ng cïng c¸c ThÇy c« gi¸o trong khoa, c¸c c« chó, anh chÞ c¸n bé trong C«ng ty Th­¬ng M¹i XNK - Hµ Néi, n¬i em thùc tËp ®· gióp ®ì chØ b¶o em trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò qu¶n lý nµy. NguyÔn ThÞ Hång - K45E Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ PHÇn I : ®Æc ®iÓm chung cña c«ng ty th­¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu hµ néi I . Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty : Vµo gi÷a nh÷ng n¨m 80, nÒn kinh tÕ quan liªu bao cÊp ®ßi hái ph¶i ®­îc ph¸t triÓn vµ më réng ®Ó ®¸p øng, tho¶ m¶n nh÷ng nhu cÇu thiÕt yÕu ®ang gia t¨ng cña ng­êi d©n. Tr­íc t×nh h×nh nh­ vËy, cïng víi sù ra ®êi cña nhiÒu c«ng ty dÞch vô kh¸c. C«ng ty dÞch vô Hai Bµ Tr­ng ®· ®­îc thµnh lËp dùa trªn quyÕt ®Þnh sè 316/Q§ - UB ngµy 19 – 05 – 1983 cña Nhµ n­íc . ®Õn ngµy 01/05/1985, C«ng ty dÞch vô Hai Bµ Tr­ng chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng, trô së ®­îc ®Æt t¹i 53 L¹c Trung - Hµ néi, kinh doanh c¸c mÆt hµng nh­ : ®å dïng gia ®×nh , n«ng s¶n thùc phÈm vµ ®iÖn tö ®iÖn l¹nh. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty ®­îc chia lµm 3 giai ®o¹n: Sau h¬n 15 n¨m ho¹t ®éng ®Ó phï hîp víi tÝnh chÊt vµ nhiÖm vô kinh doanh, C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hai Bµ Tr­ng ®­îc ®æi thµnh C«ng ty Th­¬ng M¹i XNK - Hµ Néi. C«ng ty cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ: HANOI COMMER CICAL AND IMPORT EXPORT COMPATY. Tªn viÕt t¾t: HACIMEX. §iÖn tho¹i : 04 9434753 – 04 9434746 . fax : 04 9434754. Trô së giao dÞch t¹i 142 – Phè HuÕ – Hai Bµ Tr­ng – Hµ Néi. Tµi kho¶n : 001000673- 1. 1/ Giai ®o¹n thø nhÊt( tõ 1985  1987) : C«ng ty ho¹t ®éng dùa trªn sù cung øng hµng ho¸, vèn cña Nhµ n­íc. Qóa tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh dùa trªn chØ tiªu, ph¸p lÖnh cña Nhµ n­íc. ViÖc h¹ch to¸n kinh doanh chØ lµ xa vêi ch­a ®­îc thùc hiÖn. 2/ Giai ®o¹n thø hai (tõ 1987  1993) : NÒn kinh tÕ quan liªu bao cÊp bÕ quan to¶ c¶ng ®· béc lé nh÷ng mÆt tr¸i cña nã, ®×nh trÖ sù ph¸p triÓn ®ßi hái sù thay ®æi cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã NguyÔn ThÞ Hång - K45E Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc ®Ó phï hîp víi xu thÕ cña thêi ®¹i. ViÖc ho¹t ®éng dùa trªn sù bao tiªu toµn bé ®Çu vµo cña nhµ n­íc kh«ng cßn ®­îc thùc hiÖn n÷a. C«ng ty ph¶i tù chñ trong ho¹t ®«ng kinh doanh cña m×nh dùa trªn nguån vèn ban ®Çu ®­îc cÊp. Ho¹t ®éng chÝnh cña C«ng ty trong thêi gian nµy lµ mua hµng s¶n xuÊt trong n­íc vµ b¸n ra n­íc ngoµi vµ b¸n ra thÞ tr­êng c¸c s¶n phÈm: ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh, ®å dïng gia ®×nh. Sù chuyÓn ®æi ho¹t ®éng nh­ vËy khiÕn C«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n, C«ng ty kh«ng nh÷ng ph¶i t×m nguån hµng, thÞ tr­êng phï hîp mµ cßn ph¶i c¹nh tranh víi c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c cã cïng lo¹i h×nh ho¹t ®éng. 3/ Giai ®o¹n thø 3(tõ 1993  ®Õn nay ): Xu thÕ héi nhËp , giao l­u ®Ó ®ãn nhËn tinh hoa, c«ng nghª hiÖn ®¹i giíi thiÖu nh­ng s¶n phÈm cña m×nh ra bªn ngoµi sÏ lµ c¬ héi ®Ó ®Êt n­íc ph¸t triÓn, t¹o søc sèng cho nÒn kinh tÕ, “ ®i t¾t , ®ãn ®Çu” b¾t kÞp víi thÕ giíi. Cïng víi sù chuyÓn m×nh cña nÒn kinh tÕ vµ ®­îc sù tÝn nhiÖm cña Nhµ n­íc n¨m 1993 theo quyÕt ®Þnh cu¶ Nhµ n­íc, C«ng ty dÞch vô Hai Bµ Tr­ng (tªn giao dÞch HABAMEX CO ). Nh­ng ph¶i ®Õn n¨m 2001 theo quyªt ®Þnh sè 812/Q§ - UB C«ng ty míi ®­îc mang tªn chÝnh thøc lµ C«ng ty Th­¬ng M¹i XNK - Hµ Néi ( HACIMEX) . Sù ra ®êi cña c«ng ty ®· gãp phÇn ®¸p øng nhu cÇu vª hµng ho¸ tiªu dïng, nguyªn liÖu m¸y mãc cho s¶n xuÊt trong n­íc, khai th¸c mäi tiÒm n¨ng s½n cã , mÆt m¹nh cña quèc gia, v­¬n m×nh ra thÞ tr­êng quèc tÕ, gãp phÇn cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc . Trong ho¹t ®éng kinh doanh C«ng ty chñ ®éng t¹o vèn t­ nguån vèn bæ xung vµ vay ng©n hµng.§Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, C«ng ty ®· cho phÐp c¸c cöa hµng chñ ®éng t×m kiÕm thÞ tr­êng vµ tù ký c¸c hîp ®ång ®¹i lý víi b¹n hµng. Ngoµi ra C«ng ty còng chñ ®éng ký c¸c hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu víi n­íc ngoµi, thùc hiÖn ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ do b¹n hµng uû th¸c, tÝch cùc ®Çu t­ víi c¸c bªn liªn doanh kh¸c. NguyÔn ThÞ Hång - K45E Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ Víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn gåm 106 ng­êi cã tr×nh ®é n¨ng lùc phï hîp víi nhiÖm vô cña m×nh, nhiÖt t×nh trong c«ng t¸c cïng víi nh÷ng chiÕn l­îc kinh doanh cã hiÖu qu¶ C«ng ty ®· thùc hiÖn vµ hoµn thµnh môc tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra vµ ®· trë thµnh mét ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã doanh thu vµ cã kim ng¹ch lín nhÊt ë Hµ Néi. §iÒu nµy cã thÓ thÊy th«ng qua c¸c chØ tiªu trÝch tõ b¸o kÕt qu¶ kinh doanh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nh­ sau II . Chøc n¨ng, vÞ trÝ, nhiÖm vô cña c«ng ty trong nÒn kinh tÕ: 1. Chøc n¨ng : - Chøc n¨ng vÒ mÆt qu¶n lý: víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é vµ ý thøc tù gi¸c trong c«ng viÖc nªn c«ng t¸c qu¶n lý cña c«ng ty th­¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi t­¬ng ®èi chÆt chÏ . Chøc n¨ng qu¶n lý cña c«ng ty lµ tËp hîp c¸c ho¹t ®éng cã vai trß ®iÒu hµnh c«ng ty còng nh­ viÖc x¸c ®Þnh nh÷ng môc tiªu mµ c«ng ty sÏ ®¹t tíi vµ nh÷ng ph­¬ng h­íng, biÖn ph¸p, hµnh ®éng cô thÓ nh»m ®­a ho¹t ®éng s¶n xu©t kinh doanh cña c«ng ty ®i vµo nÒ nÕp . §iÒu nµy t¸c ®éng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty nh»m ®­a lîi nhuËn cña C«ng ty ngµy cµng t¨ng lªn. - Chøc n¨ng cña kÕ to¸n l­u chuyÓn hµng nhËp khÈu: Ho¹t ®éng l­u chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu th­¬ng gåm 2 giai ®o¹n : mua hµng nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi vµ b¸n hµng nhËp khÈu ë trong n­¬c. Do ®ã c«ng t¸c kÕ to¸n l­u chuyÓn hµng nhËp khÈu cã chøc n¨ng : ghi chÐp, ph¶n ¸nh, kiÓm tra th­êng xuyªn viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸, sù biÕn ®éng cña c¸c lo¹i vÊn ®Ò thóc ®Èy tèc ®é l­u chuyÓn hµng ho¸ , gi¶m chi phÝ l­u th«ng , ph¸t hiÖn ng¨n ngõa nh÷ng sai ph¹m trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc . - Chøc n¨ng cña bé m¸y cña C«ng ty : Víi chøc n¨ng l­u tr÷ , xö lý vµ cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho Ban gi¸m ®èc cña C«ng ty vÒ t×nh h×nh c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ t×nh h×nh l­u chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu nãi riªng ®· thùc hiÖn kh¸c tèt ®­îc nhiÖm vô cña NguyÔn ThÞ Hång - K45E Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ m×nh, c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn (tiÕn hµnh) ®óng tiÕn ®é vµ chÝnh x¸c. §©y lµ yÕu tè quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo nh­ng thµnh c«ng cña C«ng ty trong hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai - Chøc n¨ng b¶o qu¶n s¶n phÈm hµng ho¸ nhËp khÈu: Khi C«ng ty nhËp khÈu s¶n phÈm hµng ho¸, s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty ®­îc b¶o qu¶n hîp lý kh«ng cã tr­êng hîp nµo bÞ háng hay bÞ biÕn d¹ng khi ®em ra tiªu thô .§©y còng lµ lµ mét yÕu tè quan träng lµm cho lîi nhuËn cña c«ng ty t¨ng l¬n. - Chøc n¨ng qu¶n lý nh©n sù : viÖc qu¶n lý vª nh©n sù r©t ®­îc ban l·nh ®¹o cña C«ng ty quan t©m, t¹o mäi ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó c¸n bé c«ng nh©n viªn yªn t©m c«ng t¸c vµ lu«n cã chÕ ®é chÝnh s¸ch hîp lý ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. - Chøc n¨ng vÒ tµi chÝnh : C«ng ty cã sè vèn ®Çu t­ ban ®Çu kh«ng ®­îc lín k×m h·m sù ph¸t triÓn phÇn nµo cña C«ng ty. V× vËy ®iÒu cÇn thiÕt lµ ph¶i huy ®éng vèn nhiÒu h¬n vµ Nhµ n­íc cÇn cã sù quan t©m h¬n ®Ó t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty t¨ng nªn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc s¶n xuÊt cña C«ng ty cã hiÖu qu¶ cao h¬n. - Chøc n¨ng cña viÖc tiªu thô hµng ho¸: Tiªu thô hµng ho¸ lµ qu¸ tr×nh c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc chuyÓn ho¸ vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh tõ h×nh th¸i hµng ho¸ sang h×nh th¸i tiÒn tÖ vµ h×nh thµnh kÕt qu¶ tiªu thô. §©y lµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña häat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . Nh­ vËy, tiªu thô cã chøc n¨ng thùc hiÖn môc ®Ých cña s¶n xuÊt vµ tiªu dïng ®­a hµng ho¸ tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu dïng.Tiªu thô lµ kh©u l­u th«ng hµng ho¸ lµ cÇu nèi trung gian gi÷a mét bªn s¶n xuÊt ph©n phèi vµ mét bªn lµ tiªu dïng. §Æc biÖt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× tiªu thô cßn cã chøc n¨ng réng h¬n lµ qu¸ tr×nh kinh tÕ bao gåm nhiÒu kh©u tõ viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng, x¸c ®Þnh nhu cÇc kh¸ch hµng tæ chøc mua hµng ho¸ vµ xuÊt b¸n theo yªu cÇu cu¶ kh¸ch hµng nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh cao nhÊt . NguyÔn ThÞ Hång - K45E Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ 2/ VÞ trÝ cña C«ng ty Th­¬ng M¹i XNK - Hµ Néi . C«ng Ty Th­¬ng M¹i XuÊt NhËp KhÈu Hµ Néi lµ mét c«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu tæng hîp . Dï míi ho¹t ®éng trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu trong h¬n 10 n¨m qua – lµ mét kho¶ng thêi gian kh«ng dµi nh­ng c«ng ty dÇn kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng. Lµ mét c«ng ty ho¹t ®éng trong mét lÜnh vùc kh¸ míi mÎ, l¹i ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹ch tranh quyÕt liÖt kh«ng ngõng cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, c«ng ty hiÓu râ ®­îc r»ng “ Th­¬ng tr­êng lµ chiÕn tr­êng” vµ ph¶i nç lùc b»ng chÝnh søc lùc cña m×nh víi mét quyÕt t©m cao ®é míi cã thÓ n¨ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. §iÒu nµy khiÕn c«ng ty ®· ph¶i ®¹t ra chiÕn l­îc kinh doanh tr­íc m¾t vµ l©u dµi cho phï hîp v¬Ý t×nh h×nh míi, ®ång thêi x©y dùng mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã n¨ng lùc nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc. V× vËy cho ®Õn nay, c«ng ty ®· më réng m¹ng l­íi tiªu thô ë nhiÒu n¬i cña Hµ Néi vµ mét sè tØnh kh¸c. MÆt hµng cña c«ng ty ngµy cµng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng c¶ vÒ chñng lo¹i vµ chÊt l­îng. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty còng thiÕt lËp vµ më réng quan hÖ víi nhiÒu nhµ cung cÊp n­íc ngoµi vµ t¹o ®­îc uy tÝn víi b¹n hµng. Lµ mét c«ng ty cung cÊp nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ®Èy nhanh qu¸ tr×nh x©y dùng vËt chÊt kü thuËt, thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn tõ lao ®éng thñ c«ng sang lao ®éng m¸y mãc, tõ ®ã t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn c«ng cuéc CNH – H§H ®Êt n­íc. V× vËy C«ng ty cã mét vÞ trÝ rÊt quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu trong nÒn kinh tÐ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam hiÖn nay. NguyÔn ThÞ Hång - K45E Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ 3/ NhiÖm Vô Cña C«ng Ty Th­¬ng M¹i XuÊt NhËp KhÈu Hµ Néi : C«ng ty Th­¬ng M¹i XuÊt NhËp KhÈu Hµ Néi lµ mét c«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp vµ dÞch vô tæng hîp cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, tù chñ vÒ nguån vèn kinh doanh . C«ng ty ra ®êi cã nhiÖm vô cung cÊp c¸c mÆt hµng phôc vô cho nh©n d©n thùc néi thÊt, hµng ho¸ n«ng s¶n thùc phÈm, h¶i s¶n quý, ho¸ chÊt, ®iÖn tö ,« t«, xe hiÖn xuÊt nhËp khÈu, kinh doanh c¸c lo¹i hµng ho¸ nh­ : ®å dïng gia ®×nh trang trÝ m¸y…víi sè l­îng lín, chÊt l­îng cao. §Ó n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng, C«ng ty th­¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi cã bèn cöa hµng trùc thuéc C«ng ty ®ãng trªn ®Þa bµn Hµ Néi thùc hiÖn l­u chuyÓn hµng ho¸ néi ®Þa. C«ng ty th­¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi cã nhiÖm vô x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch nhiÖm vô cña C«ng ty theo c¬ chÕ hiÖn hµnh, khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn do Nhµ n­íc cÊp,tù t¹o nguån vèn tù trang tr¶i vÒ tµi chÝnh qu¶n lý sö dông ®óng chÕ ®é vµ cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn ®ã, ®ång thêi tu©n thñ ®óng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt cña nhµ n­íc cã liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ®· ký kÕt. MÆc dï cßn nhiÒu bì ngì víi lo¹i h×nh ho¹t ®éng míi nh­ng ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng vµ sù tÝn nhiÖm víi nhiÒu b¹n hµng trong n­íc, C«ng ty còng kh«ng gÆp nhiÒu khã kh¨n . §Æc biÖt tõ khi Mü xo¸ bá chÕ ®é cÊm vËn víi ViÖt Nam , ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng thµnh viªn cña khèi ASEAN ra nhËp khèi SPEC vµ trong t­¬ng lai sÏ cßn nhiÒu tæ chøc kinh tÕ kh¸c th× thÞ tr­êng ViÖt Nam ngµy cµng s«i ®éng, lÜnh vùc ngo¹i th­¬ng ®­îc më réng. B­íc ph¸t triÓn nµy t¸c ®éng ®Õn mäi ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ trong ®ã cã C«ng ty Th­¬ng M¹i XNK Hµ Néi. C«ng ty ®· nghiªn cøu t×m hiÓu thÞ tr­êng vµ ®­a ra kÕt qu¶ kinh doanh phï hîp .Ho¹t ®éng XNK chiÕm tû träng l¬n trong tæng doanh thu cña C«ng ty Víi ph­¬ng ch©m duy tr× , æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn néi ®Þa, ®Èy m¹nh kim ng¹ch NguyÔn ThÞ Hång - K45E Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ XNK më réng thÞ tr­êng n­íc ngoµi , ph¸t ttriÓn mèi quan hÖ víi nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi b»ng mäi c¸ch, c«ng ty ®· v­¬n tÇm ho¹t ®éng ra kh¾p n¬i ë Hµ Néi vµ tÊt c¶ c¸c tØnh trong c¶ n­íc, cã thªm ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng, ®ång thêi còng më réng ngµnh nghÒ kinh doanh nh­: - Kinh doanh hµng ®iÖn tö d©n dông (tñ l¹nh, ®iÒu hoµ, m¸y giÆt), ®iÖn l¹nh, v¶i sîi, l­¬ng thùc thùc phÈm. - Kinh doanh XNK m¸y mãc thiÕt bÞ x©y dùng (m¸y c«ng cô, m¸y nÐn khÝ, m¸y xóc), VLXD, xi m¨ng, s¾t thÐp, ho¸ chÊt hµng ®iÖn m¸y, xe m¸y, c¸c s¶n phÈm n«ng s¶n vµ ®Æc s¶n rõng … Sù ra ®êi cña c«ng ty ®· gãp phÇn ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu vÒ hµng ho¸ tiªu dïng, NVL m¸y mãc cho s¶n xuÊt trong n­íc , më réng sù hiÓu biÕt vÒ s¶n phÈm n­íc ngoµi. §ång thêi ®Èy m¹nh s¶n xuÊt trong n­íc, khai th¸c mäi tiÒm n¨ng s½n cã , mÆt m¹nh cña quèc gia v­¬n m×nh ra thÞ tr­êng quèc tÕ gãp phÇn cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc.Cöa hµng, tuyÓn chän nh÷ng nh©n viªn míi cã tr×nh ®é, n¨ng lùc, ®µo t¹o trong ho¹t ®éng kinh doanh C«ng ty chñ ®éng t¹o vèn tõ nguån vèn bæ sung vµ vay Ng©n hµng. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, C«ng ty ®· cho phÐp c¸c cöa hµng chñ ®éng t×m kiÕm víi thÞ tr­êng vµ tù ký c¸c hîp ®ång ®¹i lý víi b¹n hµng. Ngoµi ra, C«ng ty còng chñ ®éng ký c¸c hîp ®ång XNK víi n­íc ngoµi, thùc hiÖn ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ do b¹n hµng uû th¸c, tÝch cùc ®Çu t­ víi c¸c bªn liªn doanh kh¸c. III. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty: 1. M« h×nh tæ chøc qu¶n lý kinh doanh cña C«ng ty: M« h×nh qu¶n lý lµ mét yÕu tè tèi quan träng, quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña bÊt kú tæ chøc kinh tÕ nµo. §Ó qu¶n lý cã hiÖu qu¶, C«ng ty Th­¬ng M¹i XNK Hµ Néi ®· tõng b­íc cñng cè tæ chøc c¬ cÊu phßng ban, n©ng cao nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cò cña C«ng ty cho phï hîp víi c«ng viÖc vµ phôc vô cho kÕ ho¹ch l©u dµi. NguyÔn ThÞ Hång - K45E Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®­îc tæ chøc theo kiÓu tham m­u chøc n¨ng. Mèi quan hÖ gi÷a cÊp trªn vµ cÊp d­íi lµ mèi quan hÖ phôc tïng. CÊp d­íi cã tr¸ch nhiÖm phôc vô cÊp trªn, bªn c¹nh ®ã cßn cã nhiÖm vô nh÷ng quyÕt ®Þnh cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty. C¸c phßng ban quan hÖ ®éc lËp víi nhau. Tõng phßng ban sÏ x©y dùng kÕ ho¹ch tr×nh lªn Gi¸m ®èc trong buæi häp giao ban, kÕ ho¹ch ®­îc triÓn khai tõ trªn xuèng. C«ng ty cã 7 phßng ban vµ 4 cöa hµng ë c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c nhau trªn ®Þa bµn Hµ Néi. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý vµ mèi quan hÖ cña c¸c phßng ban ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý kinh doanh cña C«ng ty Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng tµi vô Phßng XNK1 Phã gi¸m ®èc Phßng XNK2 NguyÔn ThÞ Hång - K45E Phßng KHTT Phßng kinh doanh Phßng GN vµ VC C¸c cöa hµng Phßng TCHC TT DV CS søc khoÎ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng ban : Gi¸m ®èc lµ ng­êi chØ ®¹o chung, cã thÈm quyÒn cao nhÊt, cã nhiÖm vô quo¶n lý toµn diÖn trªn c¬ së chÊp hµnh ®óng ®¾n chñ tr­¬ng, chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc. Bªn c¹nh Gi¸m ®èc lµ hai Phã gi¸m ®èc còng chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o c¸c phßng ban do m×nh qu¶n lý, gióp Gi¸m ®èc l¾m v÷ng t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty ®Ó cã kÕ ho¹ch vµ quyÕt ®Þnh sau cïng, gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc ®­îc ph©n c«ng. Phßng xuÊt nhËp khÈu1( XNK1) vµ phßng xuÊt nhËp khÈu 2( XNK2), víi chøc n¨ng t×m hiÓu thÞ tr­êng, b¹n hµng n­íc ngoµi ®Ó tõ ®ã ký kÕt c¸c hîp ®ång XNK trªn nh÷ng kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn XNK. Phßng kÕ ho¹ch thÞ tr­êng (KHTT) vµ phßng kinh doanh 3 (KD3) cã nhiÖm vô nghiªn cøu vµ t×m hiÓu thÞ tr­êng trong n­íc ®Ó cã chiÕn l­îc kinh doanh l©u dµi, tham m­u cho Ban gi¸m ®èc vÒ kÕ ho¹ch tiªu thô, theo dâi ho¹t ®éng cña c¸c cöa hµng. Ngoµi ra cßn thùc hiÖn viÖc mua vµ b¸n hµng nhËp khÈu. Phßng giao nhËn vµ vËn chuyÓn: cã nhiÖm vô qu¶n lý giao nhËn vµ vËn chuyÓn hµng ho¸. C¸c cöa hµng: lµ m¹ng l­íi l­u chuyÓn hµng ho¸ trong nø¬c cña C«ng ty, thùc hiÖn viÖc bu«n b¸n lÎ, lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc. C¸c chøng tõ liªn quan ®ªn ho¹t ®éng kinh doanh ®ªu ®­¬c giöi vÒ C«ng ty lµm c«ng t¸c ho¹ch to¸n. Phßng tµi vô : tæ chøc ho¹ch to¸n toµn bé ho¹t ®éng XNK, kinh doanh gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh thanh to¸n , quyªt to¸n b¸n hµng , thu tiÒn, tiÒn l­¬ng , tiÒn th­ëng , nghÜa vô víi Nhµ n­íc vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tµi chÝnh. ®ång thêi tham m­u cho Ban gi¸m ®èc x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh . NguyÔn ThÞ Hång - K45E Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: phô tr¸ch hµnh chÝnh, ®èi néi, ®èi ngo¹i , l­u ch÷ hå s¬ giÊy tê, thñ tôc c«ng v¨n, tæ chøc nh©n sù ®µo t¹o. Bªn c¹nh ®ã phßng cßn chÞu tr¸ch nhiÖm liªn quan ®Õn con ng­êi, gi¶i quyÕt ®iÒu hµnh nh­ng chinh s¸ch vÒ ng­êi lao ®éng. 3. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë C«ng ty Th­¬ng M¹i XNK - Hµ Néi : NhiÖm vô chung cña phßng kÕ to¸n ( phßng tµi vô) lµ ho¹ch to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi nh÷ng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn C«ng ty, tõ ®ã ph¶n ¸nh mét c¸ch chÝnh x¸c chi phÝ kinh doanh, doanh thu tiªu thô vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Ngoµi ra, cßn qu¶n lý sö dông vµ b¶o toµn vèn ®­îc Nhµ n­íc giao, x©y dùng kÕ thu chi tiÒn mÆt, nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc. KÕ to¸n còng cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ qu¸ tr×nh kinh doanh, qu¶n lý vµ sö dông vèn, thùc hiÖn nghÜa vô nép ng©n sach cho Nhµ n­íc, nh÷ng sæ s¸ch kÕ to¸n lµ nh÷ng b»ng chøng cã tÝnh chÊt ph¸p lý cho c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra c¸c ho¹t ®«ng kinh doanh cña C«ng ty. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp chung. C¬ cÊu tæ chøc cña bé m¸y kÕ to¸n ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: NguyÔn ThÞ Hång - K45E Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty KÕ to¸n tr­ëng Phã phßng kÕ to¸n KÕ to¸n tiÒn mÆt, c«ng nî. KÕ to¸n TGNH, c¸c kho¶n vay . KÕ to¸n tæng hîp. KÕ to¸n c¸c quü, TSC§ vµ c¸c kho¶n thu. KÕ to¸n hµng ho¸ vµ thñ quü. Phßng tµi vô cña c«ng ty gåm cã 7 ng­êi mçi ng­êi cã mét tr¸ch nhiÖm kh¸c nhau cô thÓ nh­ sau: KÕ to¸n tr­ëng (kiªm tr­ëng phßng kÕ to¸ tµi chÝnh) : lµ ng­êi ®øng ®Çu bé m¸y kÕ to¸n cã nhiÖm vô chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty vµ lµm tham m­u gióp viÖc cho Gi¸m ®èc qu¶n lý kinh tÕ ë C«ng ty Pho phßng kÕ to¸n tµi chÝnh : lµ ng­êi gióp viÖc cho KÕ to¸n tr­ëng vµ thùc hiÖn uû quyÒn khi KÕ to¸n tr­ëng v¾ng mÆt. KÕ to¸n tæng hîp : cã nhiÖm vô tËp hîp sè liÖu vµo sæ kÕ to¸n tæng hîp nªn b¸o c¸o tµi chÝnh vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong kú. KÕ to¸n c«ng nî vµ tiÒn mÆt : cã nhiÖm vô kiÓm so¸t vµ th«ng b¸o th­êng xuyªn t×nh h×nh t¨ng gi¶m tiÒn mÆt , cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c NguyÔn ThÞ Hång - K45E Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ bé phËn cã liªn quan ®Õn tiÒn mÆt ®Ó ®¶m b¶o chÕ ®é thanh to¸n kiÓm so¸t th­êng xuyªn vÒ c«ng nî ®èi víi kh¸ch hµng, víi c«ng nh©n viªn vµ Nhµ n­íc. KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng, c¸c kho¶n vay : th­êng xuyªn theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c kho¶n tiÒn göi cña C«ng ty t¹i Ng©n hµng c«ng th­¬ng, theo dâi t×nh h×nh göi tiÒn, rót tiÒn göi ng©n hµng, t×nh h×nh tr¶ nî cho Ng©n hµng vµ tr¶ nî cho ng­êi vay cho Ng©n hµng. Ngoµi ra, cßn cã chøc n¨ng kiÓm tra tÝnh phï hîp cña tõng kho¶n vay. KÕ to¸n c¸c quü, TSC§ vµ doanh thu : ph¶n ¸nh chÝnh x¸c viÖc trÝch lËp c¸c quü cña C«ng ty vµ theo dâi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tõng lo¹i TSC§. Bªn c¹nh ®ã, cßn ph¶i lµm nhiÖm vô ho¹ch to¸n doanh thu ban ®Çu cung cÊp th«ng tin cho bé phËn kÕ to¸n tæng hîp ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. KÕ to¸n hµng ho¸ vµ thñ quü: lµ ng­êi thùc hiÖn c¸c lÖnh thu, chi tiÒn mÆt. Bé phËn nµy cßn theo dâi tõng biÕn ®éng, t¨ng gi¶m c¸c lo¹i hµng ho¸ cña C«ng ty. H×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng kÕ to¸n ë C«ng ty lµ kÕ to¸n thñ c«ng b»ng tay. C¸c bé phËn kÕ to¸n cã nhiÖm vô thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng cña m×nh, ®Õn cuèi th¸ng cã nhiÖm vô cung cÊp th«ng tin cho bé phËn kÕ to¸n tæng hîp. ViÖc phèi kÕt gi÷a c¸c phÇn hµnh trong C«ng ty ®­îc thùc hiÖn kh¸ chÆt chÏ vµ nhÞp nhµng. 4. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña c«ng ty: a. VÒ sè l­îng: Lµ mét doanh nghiÖp thuéc khèi doanh nghiÖp Nhµ n­íc cã quy m« ®Õn n¨m 2002 . Lµ lao ®éng lµm viÖc trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. C«ng ty ®· bè trÝ sö dông t­¬ng ®èi hîp lý ng­êi lao ®éng vµ víi viÖc tinh gi¶m gän nhÑ bé m¸y qu¶n lý, n©ng cao båi d­ìng ®µo t¹o chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Tõ n¨m 2002 ®Õn nay tæng sè lao ®éng cña C«ng ty t¨ng lªn ngµy cµng nhiÒu. NguyÔn ThÞ Hång - K45E Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ Song song víi viÖc t¨ng ®éi ngò lao ®éng th× ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn còng ®· cã nhiÒu c¶i thiÖn, thu nhËp ngµy cµng t¨ng chøng tá t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. §iÒu nµy ®­îc th­c hiÖn qua b¶ng chi tiÕt sau : ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 Lao ®éng Ng­êi 74 82 94 N¨m 2002 106 Thu nhËp bq/ ng­êi 1000®/ ng­êi/ th¸ng 550 650 750 850 Qua b¶ng sè liÖu trªn cho ta thÊy tæng sè lao ®éng cña C«ng ty ngµy cµng t¨ng. Cô thÓ; tæng sè cña C«ng ty n¨m 1999 lµ 74 ng­êi ®Õn n¨m 2000 lµ 82 ng­êi, t¨ng 12 ng­êi so víi n¨m 1999 t­¬ng øng víi +1,108%. Vµ ®Õn n¨m 2002 tæng sè lao ®éng cña C«ng ty ®· lªn ®Õn 106 ng­êi t¨ng 12 ng­êi t­¬ng øng lµ 1,127% so víi n¨m 2001 . Nguyªn nh©n cña sù ra t¨ng lao ®éng ë C«ng ty lµ do ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cã hiÖu qu¶, do ®ã C«ng ty më réng kinh doanh ®ßi hái ph¶i bæ sung thªm lao ®éng. MÆc dï sè l­îng lao ®«ng cña C«ng ty t¨ng lªn rÊt nhiÒu nh­ng ®iÒu ®¸ng chó ý lµ ta l¹i thÊy l­¬ng b×nh qu©n th¸ng cña mét ng­êi trong mét th¸ng l¹i t¨ng lªn rÊt nhiÒu. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn rÊt râ ë trªn ®ã lµ: l­¬ng b×nh qu©n th¸ng cña mét ng­êi n¨m 2001 lµ 750.000®/ th¸ng ®Õn n¨m 2002 lµ 850.000®/ th¸ng t¨ng 100.000®/ th¸ng t­¬ng øng lµ: 1,133% so víi n¨m 2001. §iÒu nµy chøng tá sù bè trÝ lao ®éng ë C«ng ty lµ rÊt hîp lý. §©y lµ mét yÕu tè quan träng gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng C«ng ty. NguyÔn ThÞ Hång - K45E Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ b. VÒ chÊt l­îng: Lµ mét doanh nghiÖp thuéc khèi doanh nghiÖp Nhµ n­íc, cã quy m« ®Õn n¨m 2002 lµ lao ®éng lµm viÖc trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. C«ng ty ®· bè trÝ sö dông lao ®éng hîp lý ng­êi lao ®éng vµ víi viÖc tinh gi¶m gän nhÑ bé m¸y qu¶n lý, n©ng cao båi d­ìng ®µo t¹o chuyªn m«n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty ®Ò ra chÕ ®é tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®èi víi nh©n viªn th«ng qua viÖc khen th­ëng, kû luËt kh«ng ngõng khuyÕn khÝch ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, tay nghÒ dÓ t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng tõ ®ã n¨ng suÊt b×nh qu©n cña C«ng ty ngµy cµng t¨ng t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. C¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty Th­¬ng M¹i XNK Hµ Néi N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 * Tæng sè lao ®éng 82 94 106 Lao ®éng trùc tiÕp Lao ®éng phï trî( mïa vô) Lao ®éng qu¶n lý 64 12 6 72 14 8 80 16 10 * Chuyªn m«n 82 94 106 §¹i häc Cao ®¼ng, trung cÊp Cßn l¹i 22 40 20 28 44 22 32 50 24 Néi dung Nguån : thèng kª lao ®éng hµng n¨m cña C«ng ty. Qua b¶ng c¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty, ta nhËn thÊy tû lÖ lao ®éng cã chuyªn m«n, tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm mét tû lÖ kh¸ cao trong tæng sè lao ®éng cña C«ng ty. Cô thÓ: n¨m 2000 tû lÖ lao ®éng cã chuyªn m«n, tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm 26,82%, n¨m 2001 chiÕm 29,78%, n¨m 2002 chiÕm 30,78%. H¬n n÷a, tû lÖ lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc, chuyªn m«n ®Òu t¨ng ®Òu ®Æn qua c¸c n¨m. NguyÔn ThÞ Hång - K45E Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ Nguyªn nh©n chÝnh lµ do ®Æc ®iÓm kinh doanh trªn lÜnh vùc th­¬ng m¹i, XNK, do ®ã dßi hái ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã kiÕn thøc nghiÖp vô v÷ng vµng, giái, cã kh¶ n¨ng kinh doanh giái, l«i kÐo ®­îc kh¸ch hµng vµ giao tiÕp ®µm ph¸n tèt. Tû lÖ lao ®éng cßn l¹i chñ yÕu lµ lao ®éng trùc tiÕp t¹i c¸c ®¹i lý, bÕn b·i vµ c¸c chi nh¸nh cña C«ng ty. Sè lao ®éng cã mét sè tr×nh ®é d­íi ®¹i häc. IV. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty Th­¬ng M¹i XNK Hµ Néi : 1. §Æc ®iÓm vÒ lÜnh vùc kinh doanh vµ mÆt hµng kinh doanh: C«ng ty XNK Hµ Néi chuyªn kinh doanh XNK hµng ho¸ vµ kinh doanh l­u chuyÓn hµng trong n­íc. Tuy nhiªn, hai n¨m gÇn ®©y viÖc xuÊt khÈu hµng ë C«ng ty kh«ng thùc hiÖn n÷a do kim ng¹ch xuÊt khÈu thÊp, doanh thu tõ hµng xuÊt khÈu chiÕm tû träng nhá trong tæng doanh thu (chØ kho¶ng 20%) .V× vËy C«ng ty thùc hiÖn hai c«ng viÖc: - NhËp khÈu hµng trong n­íc vµ b¸n trong n­íc. - Kinh doanh l­u chuyÓn hµng néi ®Þa. C«ng ty kinh doanh ®a d¹ng hµng ho¸ c¸c mÆt hµng trªn c¬ së nghiªn cøu thÞ tr­êng. ViÖc b¸n hµng còng ®­îc thùc hiÖn ®a ph­¬ng thøc: b¸n bu«n, b¸n lÎ, göi hµng ®i b¸n. C¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng cung ®­îc thùc hiÖn ®a d¹ng trªn nguyªn t¾c thËn träng vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng v¬i môc tiªu chÝnh lµ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ kinh doanh cao nhÊt. §èi t­îng kinh doanh hµng nhËp khÈu cña c«ng ty th­êng lµ hµng ®iÖn tö phôc vô tiªu dïng (lß vi sãng, tñ l¹nh, ®iÒu hoµ), c¸c NVL( parafin, silicat, thÐp èng, pvc, …), c¸c lo¹i m¸y mãc( m¸y ®µo, m¸y xóc, m¸y c«ng cô ,…). H×nh thøc nhËp khÈu cña C«ng ty bao gåm nhËp khÈu trùc tiÕp vµ nhËp khÈu uû th¸c nh­ng h×nh thøc nhËp khÈu trùc tiÕp chiÕm ®a sè. Ph­¬ng thøc b¸n hµng th­êng lµ b¸n bu«n trùc tiÕp qua kho. NguyÔn ThÞ Hång - K45E Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ Ph­¬ng thøc nhËp khÈu cña C«ng ty chñ yÕu lµ nhËp khÈu theo gi¸ CIF, ®Þa ®iÓm giao hµng th­êng lµ hai c¶ng lín lµ c¶ng H¶i Phßng vµ c¶ng TP. HCM. Ngoµi ra ph­¬ng thøc giao hµng cã thÓ lµ ®­êng s¾t hoÆc ®­êng hµng kh«ng. 2. §Æc ®iÓm vÒ nguån vèn cña C«ng ty: Lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc do ®ã vèn kinh doanh cña C«ng ty chñ yÕu lµ nguån ng©n s¸ch cña Nhµ n­íc cÊp vµ mét phÇn lµ do huy ®éng tõ bªn ngoµi. t×nh h×nh b¶o toµn vµ ph¸t triÓn ®ång vèn cña C«ng ty tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2002 N¨m Tæng sè vèn §V : Tû ®ång Vèn l­u ®éng Vèn cè ®Þnh Gi¸ trÞ Tû träng Gi¸ trÞ (%) Tû träng (%) 2000 58,677 19,635 33,48 39,012 66,52 2001 155,091 18,841 12,15 136,250 87,85 2002 118,596 20,516 17,3 98,080 82,7 Nguån : b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty. Nh×n vµo b¶ng sè liÖu trªn ta nhËn thÊy tæng sè vèn cña C«ng ty t¨ng gi¶m kh«ng ®ång ®Òu qua c¸c n¨m vµ sù thay ®æi kh¸ lín trong vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng. Cô thÓ: N¨m 2001 tæng sè vèn cè ®Þnh gi¶m 4,04% so víi n¨m 2000, n¨m 2002 sè vèn cè ®Þnh l¹i t¨ng lªn 8,9% so víi n¨m 2001. VÒ c¬ cÊu vèn hµng n¨m, tû träng vèn l­u ®éng cã sù t¨ng gi¶m Ýt h¬n so víi vèn cè ®Þnh. Nguyªn nh©n lµ n¨m 2002 cã nhiÒu sù biÕn ®éng trªn thÕ giíi, nh­ ¸nh h­ëng cuéc chiÕn chèng khñng bè trªn ph¹m vi toµn cÇu dÉn ®Õn sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶, bªn c¹nh ®ã do ¶nh h­ëng cña thiªn tai lò lôt vÉn liªn tiÕp x¶y ra trong n­íc, tû gi¸ ngo¹i tÖ so víi VN§ g©y nhiÒu khã kh¨n cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. NguyÔn ThÞ Hång - K45E
- Xem thêm -