Tài liệu Tổ chức công tác kế toán vật liệu và công cụ, dụng cụ tại xí nghiệp gạch ngói hồng thái

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

0 LêI NãI §ÇU Nh÷ng n¨m qua, cïng víi chÝnh s¸ch ®æi míi nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ trêng ë níc ta th× hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp s¶n suÊt kinh doanh ®· ra ®êi. §Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t cña c¬ chÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù chñ vÒ tµi chÝnh, tù qu¶n lý vµ ph¸t triÓn nguån vèn kinh doanh, c«ng t¸c h¹ch to¸n ph¶i khoa häc, chÝnh x¸c kÕt hîp víi viÖc t×m hiÓu thÞ trêng nh»m t×m ®Çu ra cho s¶n phÈm cña m×nh ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®ang lµ vÊn ®Ò quan träng hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp. XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng ®Ó phôc vô cho nhu cÇu x©y dùng cña nh©n d©n ®Þa ph¬ng còng nh trong c¶ níc. XÝ nghiÖp còng cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc cung cÊp ®Çy ®ñ vÒ sè lîng, chÊt lîng s¶n phÈm, tÝch cùc s¶n xuÊt kinh doanh, kh«ng ngõng n©ng cao kü thuËt, chÊt lîng, kiÓu d¸ng, mÉu m· s¶n phÈm, ®ång thêi gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng nªn vÉn gi÷ ®îc uy tÝn víi kh¸ch hµng theo ®óng thêi gian vµ hîp ®ång ký kÕt. XÝ nghiÖp ®· tõng bíc kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng tuy còng cã nh÷ng lóc khã kh¨n do nÒn kinh tÕ ®em ®Õn. Nh»m ph¸t huy tèt h¬n n÷a nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc, xÝ nghiÖp ®· ®Çu t t¨ng quy m« s¶n xuÊt, hiÖn ®¹i ho¸ d©y truyÒn s¶n xuÊt, ®· tuyÓn dông thªm nh÷ng c¸n bé qu¶n lý, kü thuËt giái víi ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, ®¸p øng víi yªu cÇu, nhiÖm vô s¶n xuÊt cña Nhµ Níc giao cho, ®ã còng lµ gãp phÇn vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. §Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn vµ liªn tôc th× c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cÇn ph¶i cã vËt liÖu, c«ng cô, dông cô. §©y lµ c¬ së vËt liÖu cÊu thµnh lªn thùc thÓ cña s¶n phÈm. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× chi phÝ vÒ vËt liÖu thêng chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ x¶n suÊt ra s¶n phÈm, gi¸ thµnh s¶n phÈm nªn cã t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh. V× thÕ, khi ®· cã lùc lîng lao ®éng giái cïng víi d©y truyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i th× ®iÒu mµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ xÝ nghiÖp g¹ch Hång Th¸i nãi riªng cÇn ph¶i quan t©m lµ vËt liÖu vµ c«ng cô, dông cô, tõ kh©u thu mua, b¶o qu¶n, sö dông, dù tr÷, ®ã lµ ®Ó nh»m võa ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, võa lµ ®Ó chèng mäi hiÖn tîng x©m ph¹m t¸i s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ. §Ó thùc hiªn ®îc th× c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i sö dông kÕ to¸n lµ c«ng cô qu¶n lý. XuÊt ph¸t tõ lý do trªn, lµ mét sinh viªn trêng Cao §¼ng Kinh TÕ – Kü ThuËt C«ng nghiÖp I, ®¬c thùc tËp t¹i bé phËn kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i, em ®· lùa chän chuyªn ®Ò: “TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI XÍ NGHIỆP GẠCH NGÓI HỒNG THÁI” nh»m ®i s©u t×m hiÓu thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô, dung cô cña mét doanh nghiÖp c«ng nghiÖp, ®ång thêi rót ra bµi häc kinh nghiÖm cho b¶n th©n. 0 1 KÕt cÊu b¶n chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn: PhÇn I: ®Æc ®iÓm chung cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸I PhÇn II: thùc tr¹ng chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i PhÇn III: mét sè nhËn xÐt ®¸nh gi¸, kiÕn nghÞ, ®Ò suÊt vµ kÕt luËn vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i 1 2 PhÇn I §Æc ®iÓm CHUNG CñA XÝ NGHIÖP G¹CH NGãI HåNG TH¸I 1 - qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i ®îc thµnh lËp vµo n¨m 1972, theo quyÕt ®Þnh sè 80/Q§-UB ngµy 27/04/1972 cña UBHC tØnh Hµ B¾c. Víi vÞ trÝ t¬ng ®èi thuËn lîi, n»m c¹nh ®êng quèc lé 1A vµ tuyÕn ®êng s¾t Hµ Néi – L¹ng S¬n, phÝa nam c¸ch thÞ x· B¾c Ninh 15km, phÝa b¾c c¸ch thÞ x· B¾c Giang 5km. §©y lµ vïng ngo¹i « cña thÞ x· B¾c Giang – n¬i tËp chung 1 sè c¬ së c«ng nghiÖp cña tØnh B¾c Giang. N»m trªn vïng ®Êt ®· ®îc ho¹ch ®Þnh ®Þa giíi cÊp ph¸t phi n«ng nghiÖp – n¬i tËp chung 1 sè má ®Êt sÐt cã tr÷ lîng lín, thuËn lîi cho c«ng nghiÖp vËt liÖu ph¸t triÓn. H¬n n÷a, n»m c¹nh trôc ®êng giao th«ng quan träng cña c¶ níc, xÝ nghiÖp g¹ch Hång Th¸I cã ®iÒu kiÖn hîp t¸c kinh tÕ, cung øng vËt t, tiªu thô s¶n phÈm vµ hîp t¸c khoa häc kÕ to¸n. 2 – ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ ngµnh nghÒ CñA XÝ NGHIÖP G¹CH NGãI HåNG TH¸I XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc ®éc lËp, ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, s¶n phÈm chñ yÕu lµ g¹ch ngãi nung. N¨m 1994, víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt lß ®øng. XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸I ®· ®i vµo x©y dùng c«ng tr×nh s¶n xuÊt g¹ch theo c«ng nghÖ míi víi c«ng suÊt kho¶ng 24 triÖu viªn / 1 n¨m ( g¹ch ®· quy ®æi ). Mét sè chØ tiªu cña xÝ nghiÖp g¹ch Hång Th¸i trong 3 th¸ng cuèi n¨m 2002 STT 1 2 3 4 5 chØ tiªu Tæng doanh thu Lîi nhuËn thùc hiÖn Nép ng©n s¸ch Lao ®éng Thu nhËp b×nh qu©n/ngêi/th¸ng ®vt Quý IV/2002 VN§ VN§ VN§ Ngêi VN§ 2.257.723.806 314.384.600 258.859.000 288 413.240 Quy m« vèn cña xÝ nghiÖp hiÖn nay lµ: Quý IV n¨m 2002, víi tæng sè vèn: 18.389.142.300 ® Trong ®ã: Vèn cè ®Þnh: 11.576.459.529 ® 2 Th 3 th¸ng ®Çu n¨m 2003 2.915.658.110 330.123.887 258.865.000 290 445.900 3 Vèn lu ®éng: 6.830.682.771 ® C¸c tµi s¶n cè ®Þnh chñ yÕu cña doanh nghiÖp tæng trÞ gi¸ 11.567.459.529 ® bao gåm: - 1 m¸y t¹o h×nh: 3.458.785.452 ® - 1 nhµ c¸ng kÝnh: 1.645.218.316 ® - 1 lß nung Tuynel: 3.214.147.245 ® - Kho chøa than vµ kho chøa ®Êt: 175.060.400 ® - 1 HÇm sÊy Tuynel: 2.889.795.353 ® - V¨n phßng lµm viÖc: 184.452.763 ® VÒ lao ®éng:Tæng sè c«ng nh©n viªn toµn xÝ nghiÖp: 288 ngêi. Trong ®ã: Lao ®éng trùc tiÕp: 270 ngêi Lao ®éng gi¸n tiÕp: 18 ngêi (Trong ®ã cã 11 ®¹i häc vµ 7 trung cÊp) 3 – c¬ cÊu s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Gi¸m ®èc Phßng Kinh doanh Phßng Kü thuËt Ph©n xëng t¹o h×nh Tæ t¹o h×nh 1 Tæ t¹o h×nh 2 Tæ ®¶o c¸ng Tæ c¬ khÝ t¹o h×nh Phßng KÕ to¸n Ph©n xëng nung sÊy Tæ xÕp goßng Tæ lß 3 Phßng Tæ chøc Ph©n xëng ra lß Tæ than Tæ c¬ khÝ nung sÊy Tæ ra lß Tæ bèc xÕp §éi xe - m¸y Tæ khai th¸c Tæ vËn chuyÓn 4 a – Chøc n¨ng cña c¸c phßng ban trong bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp - Gi¸m ®èc: Võa ®¹i diÖn cho Nhµ níc, võa ®¹i diÖn cho c«ng nh©n, Gi¸m ®èc qu¶n lý xÝ nghiÖp theo chÕ ®é mét thñ trëng, cã quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp theo ®óng chÕ ®é, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ níc, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. Gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o khu vùc s¶n suÊt, phßng kÕ to¸n, thèng kª, phßng tæ chøc vµ ®iÒu hµnh toµn xÝ nghiÖp. - Phã gi¸m ®èc: Cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm, trùc tiÕp qu¶n lý phßng kinh doanh, phßng kü thuËt, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp khi gi¸m ®èc v¾ng. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã nhiÖm vô bè trÝ, ph©n c«ng lao ®éng trong ph¹m vi xÝ nghiÖp, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, ch¨m lo ®êi sèng tinh thÇn v¨n minh, trong s¹ch, trùc tiÕp ®iÒu hµnh tæ b¶o vÖ, tæ nhµ ¨n, nhµ trÎ, tham gia x©y dùng, gi¸o dôc, phæ biÕn néi quy, quy chÕ lµm viÖc, sinh ho¹t, híng dÉn c¸n bé c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp, thùc hiªn nghiªm chØnh chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ níc vµ quy chÕ, néi quy cña xÝ nghiÖp. - Phßng kinh doanh cã nhiÖm vô giao dÞch, t×m nguån tiªu thô s¶n phÈm cho xÝ nghiÖp, thùc hiÖn chøc n¨ng Marketing, më réng m¹ng líi tiªu thô, qu¶ng c¸o s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp, cung cÊp th«ng tin cho Gi¸m ®èc vÒ gi¸ c¶ thÞ tr êng vËt liÖu x©y dùng, ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, cung øng c¸c lo¹i vËt t phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. - Phßng kü thuËt: Cã nhiÖm vô gi¸m s¸t vµ ®¶m b¶o chÊt lîng, kü thuËt cña s¶n phÈm, cung cÊp th«ng tin cho Gi¸m ®èc ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n phÈm s¶n xuÊt, kÝch thíc, mÉu m· ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña thÞ trêng. - Phßng kÕ to¸n, thèng kª: Thùc hiÖn c¶ ba chøc n¨ng: KÕ ho¹ch, kÕ to¸n, thèng kª vµ lao ®éng tiÒn l¬ng, chÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp. Cã nhiÖm vô x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch biÖn ph¸p vµ kÕ ho¹ch ph¸p lÖnh vÒ s¶n xuÊt, cung øng vËt t, kÕ ho¹ch tµi chÝnh… thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, th«ng tin kinh tÕ, tÝnh to¸n, ph¶n ¸nh ghi chÐp ®Çy ®ñ chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú cña xÝ nghiÖp. Cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh s¶n phÈm kÞp thêi, chÝnh x¸c, phôc vô cho viÖc ra quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc ®îc chÝnh x¸c. b – §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n suÊt cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i b.1. Ph©n xëng t¹o h×nh: ®îc chia thµnh 4 tæ: - Hai tæ t¹o h×nh: cã nhiÖm vô s¶n xuÊt ra g¹ch méc (b¸n thµnh phÈm) chÞu tr¸ch nhiÖm tõ kh©u ®a ®Êt vµo m¸y cÊp liÖu ®Õn khi g¹ch méc ®îc xÕp theo quy ®Þnh trong nhµ c¸ng kÝnh. - Tæ ®¶o c¸ng: Cã nhiÖm vô ®¶o cho g¹ch méc kh« ®Òu vµ thu gom g¹ch kh« vµo n¬i quy ®Þnh. 4 5 - Tæ c¬ khÝ t¹o h×nh: Cã nhiÖm vô söa ch÷a, b¶o dìng c¸c thiÕt bÞ t¹o h×nh vµ c¸c thiÕt bÞ liªn quan thuéc ph©n xëng t¹o h×nh. b.2. Ph©n xëng nung sÊy: §îc chia thµnh 4 tæ: - Tæ xÕp goßng: Cã nhiÖm vô vËn chuyÓn g¹ch méc kh« tõ trong nhµ c¸ng kÝnh xÕp lªn goßng theo ®óng kü thuËt vµ quy tr×nh c«ng nghÖ. - Tæ lß: Cã nhiÖm vô vµo lß vµ ra lß, phô tr¸ch tõ kh©u g¹ch méc ë trªn goßng, vµo hÇm sÊy, vµo lß Tuynel ®Õn khi g¹ch ra lß thµnh phÈm (g¹ch chÝn). - Tæ than: Cã nhiÖm vô nghiÒn than, vËn chuyÓn than pha vµ g¹ch méc ë kh©u t¹o h×nh vµ vËn chuyÓn lªn lß phôc vô cho c«ng viÖc nung s¶n phÈm. - Tæ c¬ khÝ nung sÊy: Cã nhiÖm vô b¶o dìng, söa ch÷a toµn bé hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ khu vùc lß nung, hÇm sÊy vµ c¸c thiÕt bÞ thuéc sù qu¶n lý cña ph©n xëng m×nh. b.3.Ph©n xëng ra lß: §îc chia thµnh 2 tæ: - Tæ ra lß: Cã nhiÖm vô vËn chuyÓn thµnh phÈm tõ trªn goßng ®Õn xÕp theo quy ®inh trong khu vùc kho thµnh phÈm, vÖ sinh toµn bé goßng ra lß vµ khu vùc kho thµnh phÈm. - Tæ bèc xÕp: Cã nhiÖm vô bèc xÕp g¹ch lªn ph¬ng tiÖn cña ngêi mua hµng, xuèng g¹ch khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu, vÖ sinh khu vùc bèc xÕp s¶n phÈm. b.4.§éi xe, m¸y: §îc chia thµnh 2 tæ: - Tæ khai th¸c ®Êt: §îc trang bÞ mét m¸y xóc, mét m¸y ñi, mét « t« bß Mazben cã nhiÖm vô khai th¸c vËn chuyÓn ®Êt tõ vïng nguyªn liÖu cña xÝ nghiÖp. - Tæ xe vËn chuyÓn: Cã nhiÖm vô vËn chuyÓn thµnh phÈm ®i tiªu thô. Phô tr¸ch ®éi xe lµ ®éi trëng, cã nhiÖm vô nh qu¶n ®èc ph©n xëng. 4 – T×nh h×nh chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i. a – S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i. Trëng phßng KÕ to¸n KÕ to¸n tiÒn l¬ng b¶o hiÓm x· héi KÕ to¸n vËt t c«ng cô dông cô KÕ to¸n tæng hîp kÕ to¸n tiÒn mÆt KÕ to¸n b¸n hµng, c«ng nî Quü tiÒn mÆt Kho thµnh phÈm, vËt t, c«ng cô, dông cô b – Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña mçi nh©n viªn kÕ to¸n trong xÝ nghiÖp - Trëng phßng kÕ to¸n: Cã nhiÖm vô phô tr¸ch chung, kiÓm tra c¸c c«ng viÖc cña nh©n viªn v¨n phßng. Hµng ngµy duyÖt c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt, thu, chi, vay… quan hÖ víi ng©n hµng vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan. Trùc tiÕp phô tr¸ch phÇn hµnh kÕ to¸n ng©n hµng vµ kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh. 5 6 - KÕ to¸n vËt t, c«ng cô lao ®éng nhá: Hµng ngµy c¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng, dù trï vËt t, giÊy xin cÊp vËt t ®· ®îc duyÖt tiÕn hµnh viÕt phiÕu nhËp, xuÊt vËt t, gi¸m s¸t viÖc sö dông vËt t. Hµng ngµy më sæ chi tiÕt vËt t theo dâi t×nh h×nh nhËp – xuÊt – tån c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu, c«ng cô lao ®éng nhá, lËp b¶ng kÕ to¸n ph©n lo¹i lªn chøng tõ ghi sæ chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp. - KÕ to¸n tiÒn l¬ng, b¶o hiÓm x· héi: hµng ngµy x¸c ®Þnh sè lao ®éng ®i lµm, tiÕn hµnh nghiÖm thu s¶n phÈm tõng tæ, tõng ph©n xëng, x¸c ®Þnh sè c«ng ph¸t sinh, tiÕn hµnh tÝnh c«ng cho tõng tæ vµ l¬ng b×nh qu©n mét ngêi trong tæ (theo phiÕu nghiÖm thu s¶n phÈm, sè l¬ng lao ®éng vµ ®Þnh møc ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng cho tõng bé phËn). - Më sæ theo dâi tiÒn l¬ng (thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn) cho tõng tæ, cuèi kú lËp b¶ng tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong kú, tÝnh trÝch BHXH cña c«ng nh©n viªn, ph©n bæ vµo c¸c ®èi tîng chÞu chi phÝ, cuèi kú lËp b¸o c¸o thèng kª. - KÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n tiÒn mÆt: hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®· ®îc duyÖt tiÕn hµnh viÕt phiÕu thu – chi vµ ®Þnh kho¶n c¸c tµi kho¶n theo ®óng néi dung kinh tÕ ph¸t sinh. - Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ cña kÕ to¸n viªn tËp hîp, ®¨ng ký vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ, sæ c¸i. Cuèi kú lËp b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh, ®èi chiÕu víi c¸c b¸o c¸o chi tiÕt cña c¸c kÕ to¸n kh¸c. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh ®Þnh kú. - KÕ to¸n b¸n hµng, c«ng nî: Hµng ngµy viÕt phiÕu b¸n hµng, thu tiÒn, më sæ theo dâi c«ng nî ph¶i tr¶, ph¶i thu cña kh¸ch hµng. LËp b¶ng kª ph©n lo¹i, lªn chøng tõ ghi sæ cuèi kú, lËp b¸o c¸o nhËp - xuÊt - tån kho, tÝnh thuÕ VAT, theo dâi, ®èc thóc, thu tiÒn c«ng nî. - Thñ quü: Hµng ngµy c¨n cø vµo phiÕu thu, phiÕu chi ®· cã ®Çy ®ñ ch÷ ký thµnh phÇn (ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý vµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt) tiÕn hµnh ®èi chiÕu víi kÕ to¸n tiÒn mÆt. - Thñ kho thµnh phÈm - vËt t - c«ng cô lao ®éng: Hµng ngµy c¨n cø vµo phiÕu nhËp, xuÊt ®· ®îc duyÖt, tiÕn hµnh c¸c nghiÖp vô nhËp xuÊt thµnh phÈm, nguyªn vËt liÖu, c«ng cô lao ®éng, më thÎ kho theo dâi NhËp - XuÊt - Tån kho c¸c lo¹i thµnh phÈm, nguyªn vËt liÖu, c«ng cô lao ®éng nhá vÒ mÆt sè lîng, cuèi kú Chøng tõ gèc tiÕn hµnh ®èi chiÕu víi kÕ to¸n vËt t vµ kÕ to¸n b¸n hµng vÒ mÆt sè lîng. 5 - sæ s¸ch kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp ¸p dông lµ:Chøng tõ ghi sæ Sæ quü S¬ ®å vÒ h×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Sæ vµ thÎ chi tiÕt Sæ c¸i Sæ c©n ®èi ph¸t sinh 6 B¶ng tæng hîp c©n ®èi B¶ng tæng hîp chi tiÕt 7 Ghi chó: §èi chiÕu kiÓm tra Ghi hµng ngµy Ghi hµng ngµy Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ vµ ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, sau ®ã ghi vµo sæ c¸i, c¸c chøng tõ gèc sau khi lµm c¨n cø lËp chøng tõ ghi sæ ®îc dïng ®Ó ghi vµo c¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. - Cuèi th¸ng ®èi chiÕu, kho¸ sæ, tÝnh ra tæng sè tiÒn c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh vµ lËp b¶ng c©n ®èi ®èi chiÕu ph¸t sinh. - Sau khi ®èi chiÕu khíp ®óng sè liÖu ghi trªn sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. - §èi chiÕu kiÓm tra. Tæng sè ph¸t sinh Nî = Tæng sè ph¸t sinh Cã. - Tæng d Nî = Tæng d Cã cña c¸c tµi kho¶n trªn b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh ph¶i b»ng nhau. PhÇn II Thùc tr¹ng chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i 1 - §Æc ®iÓm, yªu cÇu, nhiÖm vô cña kÕ to¸n vËt liÖu c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i. a - §Æc ®iÓm, yªu cÇu. XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i lµ mét doanh nghiÖp s¶n suÊt g¹ch. V× vËy c¸c nguyªn liÖu vËt liÖu chñ yÕu lµ: Than bïn, than c¸m vµ ®Êt sÐt. C¸c nguyªn liÖu phô, nhiªn liÖu: Than tæ ong, x¨ng, dÇu diegen, dÇu nhít H§ 40 + 50, dÇu c«ng nghiÖp 90, dÇu CS 32 mì IC 2, mì chÞu nhiÖt,… C¸c c«ng cô lao ®éng: KhÈu trang, quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, g¨ng tay, xÎng, xe c¶i tiÕn,… §Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc tiÕn hµnh thuËn lîi nhanh chãng, thùc hiÖn tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm còng lµ c¬ së ®Ó t¨ng lîi nhuËn cho c¸c doanh nghiÖp th× ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ, thu mua, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, sö dông vËt t. MÆt kh¸c, tæ chøc qu¶n lý tèt vËt liÖu, c«ng cô dông cô sÏ h¹n chÕ ®îc h háng, hao hôt, lµm gi¶m bít nh÷ng rñi ro thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt. 7 8 b – NhiÖm vô cña kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô. Tæ chøc ghi chÐp, ph©n lo¹i vµ tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh thu mua, vËn chuyÓn, t×nh h×nh nhËp – xuÊt – tån kho vËt liÖu, c«ng cô dông cô, kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu mua vËt t vµ t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Tæ chøc ¸p dông ®óng ®¾n c¸c ph¬ng ph¸p vÒ kü thuËt, h¹ch to¸n vËt liÖu, híng dÉn, kiÓm tra c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp, thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é h¹ch to¸n ban ®Çu (lËp chøng tõ, lu©n chuyÓn chøng tõ), më sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt, thùc hiÖn kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®óng chÕ ®é, theo ®óng ph¬ng ph¸p quy ®Þnh nh»m b¶o ®¶m sù thèng nhÊt trong c«ng t¸c kÕ to¸n, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c l·nh ®¹o, chØ ®¹o trong doanh nghiÖp. TÝnh to¸n, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè lîng, gi¸ thÞ vËt t tõ thùc tÕ ®a vµo sö dông vµ sè liÖu ®· tiªo hao ®Ó tõ ®ã ph©n bæ chÝnh x¸c gi¸ trÞ vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®· tiªo hao vµo c¸c ®èi tîng sö dông, tøc lµ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c bé phËn, ®¬n vÞ sö dông vËt liÖu, c«ng cô, dông cô. 2 – KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i a – Chøng tõ. HiÖn nay xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i chñ yÕu nhËp kho Nguyªn vËt liÖu – c«ng cô dông cô tõ mua ngoµi do ®ã gi¸ thùc tÕ Nguyªn vËt liÖu – c«ng cô dông cô ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Gi¸ thùc tÕ nhËp = Gi¸ mua trªn + ThuÕ NK + CF thu – CK, GG kho 152,153 ho¸ ®¬n (nÕu cã) mua, v/c.. HBBT L¹i Víi Nguyªn vËt liÖu – c«ng cô dông cô xuÊt kho theo gi¸ thùc tÕ: Gi¸ thùc tÕ = Gi¸ thùc tÕ ®¬n vÞ 152, 153 x Sè lîng 152,153 XK trong kú 152,153 XK NK theo tõng lÇn nhËp thuéc tõng lÇn nhËp Tríc khi nhËp kho Nguyªn vËt liÖu – c«ng cô, dông cô ®Ó ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý cho qu¸ tr×nh nhËp kho th× kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo c¸c Ho¸ ®¬n (GTGT), (Chøng tõ gèc), Sau ®ã míi c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®Ó ghi vµo phiÕu NhËp kho (MÉu sè 01 - VT), XuÊt kho (MÉu sè 02 - VT) … 8 9 Sau ®©y lµ mÉu Ho¸ ®¬n (GTGT) mµ hiÖn nay XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i ®ang sö dông. BiÓu sè 1a: Ho¸ ®¬n (gtgt) Liªn 2: (Giao kh¸ch hµng) MÉu sè 01 – GTKT – 3LL Ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2002 DU/01 - B §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty Th¬ng m¹i TiÒn Phong §Þa chØ: B¾c giang. Sè tµi kho¶n: ………………… §iÖn tho¹i: ………M· sè: ……………………….. Hä vµ tªn ngêi mua hµng: NguyÔn ThÕ §iÒn. §¬n vÞ: XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i. §Þa chØ: B¾c giang. Sè TK:……………………….. H×nh thøc thanh to¸n: Thanh to¸n chËm. M· sè: 2400152089 – 1 STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 1 Than c¸m 6 TÊn 143,368 247.619 35.500.640 Céng tiÒn hµng 35.500.640 ThuÕ suÊt GTGT: 5% tiÒn thuÕ GTGT 1.775.032 Tæng sè tiÒn thanh to¸n 37.275.672 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Ba m¬i b¶y triÖu, hai tr¨m b¶y m¬i n¨m ngh×n, s¸u tr¨m b¶y hai ®ång Ngêi mua hµng (Ký, ghi râ hä tªn) kÕ to¸n trëng (Ký, ghi râ hä tªn) NguyÔn ThÕ §iÒn NguyÔn Hoµi Thu thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, ®ãng dÊu ghi râ hä tªn) Hµ Huy Ph¬ng C¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng (biÓu sè 1a), kÕ to¸n. Lµm c¨n cø ®Ó viÕt phiÕu nhËp kho. Tríc khi viÕt phiÕu nhËp kho th× hai bªn lµm biªn b¶n giao nhËn vËt t. ViÖc kiÓm nhËn do thñ kho thùc hiÖn. C¬ së kiÓm nhËn lµ ho¸ ®¬n cña ngêi cung cÊp. BiÓu sè 2a: Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc biªn b¶n giao nhËn vËt t H«m nay vµo håi: 10h ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2002 I. §¹i diÖn bªn giao. 9 10 1. ¤ng: TriÖu §¨ng – C«ng ty th¬ng m¹i TiÒn Phong – B¾c giang. II. §¹i diÖn bªn nhËn 1. ¤ng: Lª HiÒn 2. ¤ng: D¬ng V¨n Hång - Thñ kho. 3. Bµ: NguyÔn ThÞ Håi - VËt t. Cïng nhau kiÓm tra giao nhËn sè lîng, chÊt lîng vËt t cô thÓ nh sau: III. Sè lîng, chñng lo¹i: Than c¸m 6. 22. ChuyÕn « t« = 143,368 tÊn. (Mét tr¨m bèn m¬i ba tÊn, ba tr¨m s¸u m¬i t¸m kg) IV. ChÊt lîng: ®¶m b¶o. Chóng t«i cïng nhau thèng nhÊt ký giao nhËn. §¹i diÖn bªn giao TriÖu §¨ng VËt t B¶o vÖ NguyÔn ThÞ Håi Thñ kho Lª HiÒn D¬ng V¨n Hång C¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng vµ biªn b¶n giao nhËn vËt t, kÕ to¸n vËt t viÕt phiÕu nhËp kho theo sè vËt liÖu thùc tÕ. BiÓu sè 3a: §¬n vÞ: XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i §Þa chØ: B¾c Giang phiÕu nhËp kho Ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2002 Nî: TK 152 Cã: TK 331 MÉu sè 01 - VT (Q§ sè1141 TC/Q§/C§KT ngµy 1 - 11 - 1995 BTC Hä vµ tªn ngêi mua hµng: NguyÔn ThÕ §iÒn Theo hîp ®ång sè: 18 - ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2002 NhËp t¹i kho: VËt liÖu chÝnh. Stt 1 Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t (s¶n phÈm, hµng ho¸) Than c¸m 6 Céng tiÒn hµng ThuÕ 5% §¬n M· vÞ sè tÝnh TÊn Céng Sè lîng Theo CT Thùc nhËp §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 143.368 143.368 247.619 35.500.640 35.500.640 1.772.032 37.275.67 2 Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Ba m¬i b¶y triÖu, hai tr¨m b¶y m¬i n¨m ngh×n, s¸u tr¨m b¶y m¬i hai ®ång 10 11 Phô tr¸ch cung tiªu KÕ to¸n trëng Ngêi giao hµng Thñ kho Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) NguyÔn ThÕ §iÒn §Æng Nam TriÖu §¨ng D¬ng V¨n Hång Hµ Phong BiÓu sè 1b: Ho¸ ®¬n b¸n hµng MÉu sè: 02 - GTGT 3 LL Liªn 2: (Giao kh¸ch hµng) BX/01 - B Ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2002 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n P & V §Þa chØ: 7B Ng« Th× NhËm - Hµ Néi. Sè tµi kho¶n:………………… §iÖn tho¹i: ………………………….. M· sè: 0100981645 - 1 Hä tªn ngêi mua hµng: Hoµng V¨n Tuyªn §¬n vÞ: XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i §Þa chØ: B¾c Giang. Sè tµi kho¶n: …………………. H×nh thøc thanh to¸n: Thanh to¸n chËm. M· sè: 2400152089 - 1 STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô A B 1. QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng 2. G¨ng tay v¶i 3. KhÈu trang Céng tiÒn hµng ho¸, dÞch vô §VT C Bé §«i ChiÕc Sè lîng 1 4 29 42 Thµnh tiÒn 3=1x2 168.000 81.200 42.000 291.200 Tæng sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Hai tr¨m chÝn m¬i mèt ngh×n hai tr¨m ®ång. Ngêi mua hµng (Ký, ghi râ hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, ghi râ hä tªn) Hoµng V¨n Tuyªn NguyÔn ThÞ Thanh 11 §¬n gi¸ 2 42.000 2.800 1.000 Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn) Hoµng Anh TuÊn 12 12 13 BiÓu sè 2b: Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc biªn b¶n Giao nhËn vËt t H«m nay vµo håi: 14h ngµy 27 th¸ng 01 n¨m 2002 I. §¹i diÖn bªn giao: 1. ¤ng: Hoµng V¨n Tuyªn - C¸n bé vËt t xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i II. §¹i diÖn bªn nhËn: 1. ¤ng: D¬ng V¨n Hång -Thñ kho 2. ¤ng: NguyÔn Trung S¬n - C¸n bé kü thuËt 3. Bµ: NguyÔn ThÞ Håi - VËt t Cïng nhau kiÓm tra giao nhËn sè lîng, chÊt lîng vËt t cô thÓ nh sau: III. Sè lîng, chñng lo¹i: 1. QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng: Sè lîng: 4 bé 2. G¨ng tay v¶i: Sè lîng: 29 ®«i 3. KhÈu trang: Sè lîng: 42 chiÕc IV. ChÊt lîng: Tèt Chóng t«i cïng nhau thèng nhÊt ký giao nhËn. §¹i diÖn bªn giao ®¹i diÖn bªn nhËn §¹i diÖn bªn giao VËt t Kü thuËt Thñ kho Hoµng V¨n Tuyªn NguyÔn ThÞ Håi NguyÔn Trung S¬n 13 D¬ng V¨n Hång 14 BiÓu sè 3b: §¬n vÞ: XÝ nghiÖp g¹ch Hång Th¸i §Þa chØ: B¾c Giang phiÕu nhËp kho Sè 09 MÉu sè 01 - VT (Q§ sè 1141 TC/QD/C§KT Ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2002 Nî: TK 153 Cã: TK 331 Hä tªn ngêi mua hµng: Hoµng V¨n Tuyªn Theo hîp ®ång sè: 21 - ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2002 NhËp t¹i kho: XÝ nghiÖp (c«ng cô dông cô) STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t (s¶n phÈm, hµng ho¸) Sè lîng M· sè §VT Theo CT Thùc nhËp §¬n gi¸ 1. 2. 3. QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng Bé 4 4 42.000 G¨ng tay v¶i §«i 29 29 2.800 KhÈu trang ChiÕc 42 42 1.000 Céng Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai tr¨m chÝn mèt ngh×n hai tr¨m ®ång. Phô tr¸ch cung tiªu (Ký, ghi râ hä tªn) NguyÔn ThÕ §iÒn Thµnh tiÒn 168.000 81.200 42.000 291.200 kÕ to¸n trëng (Ký, ghi râ hä tªn) thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, ®ãng dÊu ghi râ hä tªn) §Æng Nam Hµ Phong BiÓu sè 1C: ho¸ ®¬n (gtgt) Liªn 2: (Giao cho kh¸ch hµng) Ngµy 07 th¸ng 10 n¨m 2002 §¬n vÞ b¸n hµng: Doanh nghiÖp t nh©n TuyÕt Ly §Þa chØ: B¾c Giang. Sè tµi kho¶n:………………… §iÖn tho¹i: M· sè: …………………………………. Hä tªn ngêi mua hµng: §oµn Ph¬ng H»ng. §¬n vÞ: XÝ nghiÖp g¹ch Hång Th¸i. §Þa chØ: B¾c giang. Sè tµi kho¶n: ………………… 14 MÉu sè 01 - GTJT - 3LL DU/01 - B 15 H×nh thøc thanh to¸n: Thanh to¸n chËm. M· sè: 2400152089 - 1 STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 1 DÇu nhít LÝt 45 10.910 490.950 DÇu c«ng nghiÖp LÝt 160 11.000 1.760.000 DÇu Diªgen lÝt 1604 3.755 6.023.020 Céng tiÒn hµng 8.273.970 ThuÕ suÊt GTGT: 10% tiÒn thuÕ GTGT 827.397 Tæng tiÒn thanh to¸n 9.101.367 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: ChÝn triÖu mét tr¨m linh mét ngh×n ba tr¨m s¸u m¬i b¶y ®ång Ngêi mua hµng (Ký, ghi râ hä tªn) kÕ to¸n trëng (Ký, ghi râ hä tªn) §oµn Ph¬ng H»ng Hoµng TuyÕt Nhung thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn) Hµ H¶i Nam BiÓu sè 2C: Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc biªn b¶n giao nhËn vËt t H«m nay vµo håi: 9h ngµy 07 th¸ng 10 n¨m 2002 I. §¹i diÖn bªn giao: 1. ¤ng: Hoµng Minh Qu©n - doanh nghiÖp t nh©n TuyÕt Ly II. §¹i diÖn bªn nhËn: 1. ¤ng: D¬ng V¨n Hång - Thñ kho 2. ¤ng: NguyÔn Minh Kh¸nh - qu¶n ®èc ph©n xëng nung sÊy. 3. Bµ: NguyÔn ThÞ Håi - VËt t Cïng nhau kiÓm tra giao nhËn sè lîng, chÊt lîng vËt t cô thÓ nh sau: III. Sè lîng, chñng lo¹i: 1. DÇu nhít H§ 40 - 45 lÝt 2. DÇu c«ng nghiÖp 90 - 160 lÝt 3. DÇu diªgen - 1640 lÝt IV. ChÊt lîng: ®¶m b¶o Chóng t«i cïng nhau thèng nhÊt ký giao nhËn ®¹i diÖn bªn giao ®¹i diÖn bªn nhËn VËt t Qu¶n ®èc PX Thñ kho 15 16 Hoµng Minh Qu©n NguyÔn ThÞ Håi NguyÔn Minh Kh¸nh 16 D¬ng V¨n Hång 17 BiÓu sè 3C: §¬n vÞ: XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i §Þa chØ: B¾c Giang phiÕu nhËp kho Sè 06 MÉu sè 01 - VT Ngµy 07 th¸ng10 n¨m 2002 (Q§ sè 1141 Nî: TK 152 TC/Q§/C§KT) Cã: TK331 Ngµy 1 - 11 - 1995 BTC Hä tªn ngêi mua hµng: NguyÔn ThÕ §iÒn Theo H§ sè 14 ngµy 07 th¸ng 10 n¨m 2002 NhËp t¹i kho: Nhiªn liÖu STT 1. 2. 3. Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· §VT sè DÇu nhít H§ 40 DÇu c«ng nghiÖp 90 DÇu ®iªzen Céng tiÒn hµng ThuÕ VAT 10% Céng LÝt LÝt LÝt Sè lîng Theo CT Thùc nhËp 45 160 1640 45 160 1640 §¬n gi¸ 10.910 11.000 3.755 Thµnh tiÒn 490.950 1.760.000 6.023.020 8.273.970 827.390 9.101.367 Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): ChÝn triÖu mét tr¨m linh mét ngh×n ba tr¨m s¸u m¬i b¶y ®ång. Ngµy 07/01/2002 Phô tr¸ch cung tiªu KÕ to¸n trëng Ngêi giao hµng (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký ghi râ hä tªn) NguyÔn ThÕ §iÒn §Æng Nam Thñ kho Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä tªn)(Ký, ghi râ hä tªn)(Ký, ghi râ hä tªn) Hoµng Minh Qu©n D¬ng V¨n Hång Hµ Phong Tríc khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt theo ®Þnh møc hay theo mét hîp ®ång kinh tÕ th× bé phËn phßng kü thuËt hay c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt sÏ viÕt “PhiÕu ®Ò xuÊt vËt t ” theo ®óng sè lîng, chÊt lîng yªu cÇu cña hîp ®ång hay theo ®Þnh møc. C¸c phiÕu ®Ò xuÊt vËt t do c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt ®a lªn phßng kü thuËt, phßng kü thuËt sÏ ®a lªn Gi¸m ®èc duyÖt, sau ®ã mang ®Õn phßng kÕ to¸n viÕt phiÕu xuÊt kho. PhiÕu xuÊt kho ®îc chia thµnh 2 liªn: 1 liªn lu t¹i phßng vËt t, cßn liªn kia ®a lªn cho qu¶n ®èc ph©n xëng mang ®Õn kho lÜnh råi l¹i giao cho thñ kho. §Þnh kú kÕ to¸n xuèng kho ®Ó nhËn c¸c chøng tõ ®ã cïng víi c¸c chøng tõ nhËp kh¸c cã liªn quan. Gi¸ thùc tÕ vËt t xuÊt kho: XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p: NhËp tríc - xuÊt tríc: xuÊt hÕt sè nhËp míi ®Õn sè nhËp sau theo gi¸ thùc tÕ cña tõng l« hµng xuÊt. V× vËy, kÕ to¸n c¨n cø vµo gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt liÖu, c«ng cô, dông cô xuÊt kho. BiÓu sè 4a: XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i phiÕu ®Ò xuÊt vËt t KÝnh göi: gi¸m ®èc xÝ nghiÖp Bé phËn: Ph©n xëng nung sÊy §Ò nghÞ Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp cÊp duyÖt STT 1. 2. Tªn vËt t Than c¸m 6 … §VT TÊn … Sè lîng 81,5 … 17 Néi dung Pha vµ nung g¹ch … Ghi chó 18 Céng Ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2002 Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp Hµ Phong Phßng kü thu©t CNSX NguyÔn Trung S¬n BiÓu sè 5a: XN g¹ch ngãi Hång Th¸i PhiÕu xuÊt kho Sè 28 Ngµy 24 th¸ng10 n¨m 2002 Nî: TK 621 Cã: TK 152 MÉu sè 02 - VT Q§ sè 999TC/Q§/C§KT Ngµy 02 - 11 - 1996 cña BTC Hä tªn ngêi nhËn hµng: NguyÔn V¨n N«ng Lý do xuÊt kho: Pha vµ nung g¹ch XuÊt t¹i kho: VËt liÖu chÝnh STT A 1. Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸chphÈm chÊt, vËt t (s¶n phÈm, hµng ho¸) B Than c¸m 6 M· sè C Sè lîng §VT Theo CT Thùc nhËp §¬n gi¸ Thµnh tiÒn D TÊn 1 81,5 2 81,5 3 247.619 4 20.180.984 Céng 20.180.984 Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m¬i triÖu mét tr¨m t¸m m¬i ngh×n chÝn tr¨m bèn m¬i t¸m ®ång. XuÊt, ngµy 24/10/2002 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi nhËn (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) Hµ Phong §Æng Nam Thñ kho (Ký, ghi râ hä tªn ) (Ký, ghi râ hä tªn)(Ký, ghi râ hä tªn) NguyÔn ThÕ §iÒn 18 NguyÔn V¨n N«ng D¬ng V¨n Hång 19 BiÓu sè 4b: XN g¹ch ngãi phiÕu ®Ò xuÊt vËt t Hång th¸i KÝnh göi: gi¸m ®èc xÝ nghiÖp Bé phËn: Ph©n xëng ra lß (tæ bèc xÕp) §Ò nghÞ Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp cÊp duyÖt STT Tªn vËt t Sè lîng 4 15 15 §VT 1. 2. 3. Néi dung Ghi chó QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng Bé XuÊt cho tæ bèc xÕp G¨ng tay v¶i §«i XuÊt cho tæ bèc xÕp KhÈu trang ChiÕc XuÊt cho tæ bèc xÕp Céng Ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2002 Qu¶n ®èc ph©n xëng Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp NguyÔn V¨n Kiªn Hµ phong BiÓu sè 5b: PhiÕu xuÊt kho Sè 67 MÉu sè 02 - VT Q§ Nî TK 627 Sè 999 TC/Q§/C§KT Cã TK 153 Ngµy 02/11/1996 cña BTC Hä tªn ngêi nhËn hµng: NguyÔn V¨n Kiªn Lý do xuÊt kho: ChuyÓn, bèc xÕp g¹ch ra b·i thµnh phÈm XuÊt t¹i kho: C«ng cô dông cô Ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2002 STT A 1. 2. 3. Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t (s¶n phÈm, hµng ho¸) Sè lîng M· sè §VT Theo CT Thùc nhËp §¬n gi¸ Thµnh tiÒn B C D 1 2 3 4 QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng Bé 4 4 42.000 168.000 G¨ng tay §«i 15 15 2.800 42.000 KhÈu trang ChiÕc 15 15 1.000 15.000 Céng 225.000 Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai tr¨m hai m¬i n¨m ngh×n ®ång. XuÊt, ngµy 28/10/2002 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi nhËn (Ký, ghi râ hä tªn) Hµ Phong (Ký, ghi râ hä tªn) §Æng Nam (Ký, ghi râ hä tªn) NguyÔn ThÕ §iÒn 19 Thñ kho (Ký, ghi râ hä tªn)(Ký, ghi râ hä tªn) NguyÔn V¨n Kiªn D¬ng V¨n Hång
- Xem thêm -