Tài liệu Tổ chức công tác kế toán và tình hình hạch toán chi phí tính giá thành sản xuất và tính giá thành

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 123 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Tổ chức công tác kế toán và tình hình hạch toán chi phí tính giá thành sản xuất và tính giá thành
Måí âáöu Våïi tçnh hçnh âáút næåïc ta hiãûn nay, mäüt âáút næåïc âang trãn âaì phaït triãøn, âang âæïng træåïc ngæåîng cæía häüi nháûp kinh tãú Quäúc tãú. Maì nãön cäng nghiãûp nàûng, khoa hoüc kyî thuáût cuía ta coìn haûn chãú, khäng thãø caûnh tranh våïi caïc næåïc khaïc. Tuy nhiãn tiãöm nàng cuía næåïc ta näng nghiãûp vaì tiãøu thuí cäng nghiãûp bao gäöm: Näng nghiãûp, dãût may... thuyí saín laì nhæîng màût haìng êt nhiãöu cuîng âaî taûo mäüt chäù âæïng trãn thë træåìng thãú giåïi. Âãø coï âæåüc kãút quaí trãn vaì quan troüng hån hãút laì âãø noï luän âæåüc täön taûi åí ngæåìi tiãu duìng trong næåïc cuîng nhæ næåïc ngoaìi thi âoìi hoíi ngæåìi quaín lyï phaíi caìng näø læûc, caìng pháún âáúu nhiãöu hån næîa, âãø laìm sao saín pháøm cuía mçnh coï thãø caûnh tranh mäüt caïch laình maûnh vãö máùu maî, cháút læåüng vaì âàûc biãût laì vãö giaï caí. Chênh vç thãú cäng täø chæïc täø chæïc haûch toaïn chi phê luän laì váún âãö âàût ra: laì laìm thãú naìo âãø coï âæåüc 1 giaï thaình phuì håüp âãún våïi ngæåìi tiãu duìng, maì cháút læåüng saín pháøm luän âàût ra yãu cáöu haìng âáöu. Cuîng vç lyï do âoï, trong thåìi gian thæûc táûp taûi Cäng ty Cäø pháön Thuyí Saín Âaì Nàông em âaî maûnh daûn choün âãö taìi "Haûch toaïn tiãu thuû vaì tênh giaï thaình saín pháøm trong saín xuáút kinh doanh". Våïi näüi dung âæåüc goïi goün trong 3 pháön nhæ sau: Pháön I. Âàûc âiãøm, cå cáúu täø chæïc cuía cäng ty Cäø pháön Thuyí Saín Âaì Nàông. Pháön II. Täø chæïc cäng taïc kãú toaïn vaì tçnh hçnh haûch toaïn chi phê tênh giaï thaình saín xuáút vaì tênh giaï thaình taûi Cäng ty Cäø pháön Thuyí Saín Âaì Nàông. Pháön III. Nháûn xeït vaì mäüt säú yï kiãún âãö xuáút vãö tçnh hçnh haûch toaïn táûp håüp chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình taûi Cäng ty Cäø pháön Thuyí Saín Âaì Nàông. Do thåìi gian thæûc táûp coï haûn cuîng nhæ kiãún thæïc coìn laì lyï thuyãút nãn viãûc choün váún âãö, nhçn nháûn vaì âaïnh giaï sæû viãûc khäng traïnh khoíi thiãúu xoït. Mong quyï cå quan, caïc cä chuï anh chë trong phoìng Kãú toaïn Taìi vuû åí Cäng ty Cäø pháön Thuyí Saín Âaì Nàông, quyï tháöy cä vaì caïc baûn thäng caím cho em. Em mong nháûn âæåüc nhæîng yï kiãún chè baío cuía caïc anh, chë, cä, chuï trong phoìng, tháöy cä vaì caïc baûn âãø em coï thãø hiãøu nhiãöu hån næîa, nhàòm phuûc vuû cho cäng viãûc cuía em sau naìy. Em xin chán thaình caím ån. Trang 1 Pháön I: ÂÀÛC ÂIÃØM, CÅ CÁÚU TÄØ CHÆÏC CUÍA CÄNG TY CÄØ PHÁÖN THUYÍ SAÍN ÂAÌ NÀÔNG. * KHAÏI QUAÏT TÇNH HÇNH TÄØ CHÆÏC QUAÍN LYÏ VAÌ SAÍN XUÁÚT ÅÍ CÄNG TY CÄØ PHÁØN THUYÍ SAÍN ÂAÌ NÀÔNG: I. QUAÏ TRÇNH HÇNH THAÌNH VAÌ PHAÏT TRIÃØN: 1. Quaï trçnh hçnh thaình vaì phaït triãøn: Cäng ty Cäø pháön Thuyí saín Âaì Nàông laì doanh nghiãûp cäø pháön hoaï tæì Cäng ty Cäø pháön khai thaïc vaì dëch vuû thuyí saín Âaì Nàông âæåüc thaình láûp theo quyãút âënh säú 5011/QÂ-UB ngaìy 17/12/1997 cuía UBND thaình phäú Âaì Nàông vaì hoaìn thiãûn viãûc cäø pháön vaìo cuäúi nàm 2000. Tiãön thán cuía Cäng ty Cäø pháön khai thaïc vaì dëch vuû Thuyí saín Âaì Nàông laì xê nghiãûp khai thaïc Haíi saín Quaíng nam - Âaì Nàông âæåüc thaình láûp vaì âi vaìo hoaût âäüng tæì thaïng 11/1998 våïi chæïc nàng chênh laì täø chæïc âaïnh bàõt haíi saín bàòng caïc phæång tiãûn cå giåïi. Ngaìy tæì khi thaình láûp xê nghiãûp coï: - Täøng säú väún kinh doanh (theo giaï cäú âënh nàm 1992) : 870.759.000 âäöng. - Phæång tiãûn khai thaïc : 25 taìu âaïnh caï - Täøng säú lao âäüng : 172 ngæåìi Våïi phæång tiãûn khai thaïc bàòng cå giåïi, cäng suáút taìu thuyãön chè tæì 33CV âãún 110CV trãn mäüt chuyãún, hoaût âäüng trong mäüt nghãö phuû thuäüc ráút nhiãöu vaìo thåìi tiãút, vuû muìa, ngæ træåìng, coï nhiãöu biãún cäú vãö ngæåìi vaì taìi saín. Bãn caûnh âoï xê nghiãûp âaî âæåüc Nhaì næåïc cung cáúp âáöy âuí váût tæ tiãön väún, bao tiãu toaìn bäü saín pháøm nãn xê nghiãûp âaî laìm bæåïc âáöu âaî coï mäüt kãút quaí tháût khêch lãû. Laì mäüt xê nghiãûp quäúc doanh coï nhiãöu tiãúng tàm trong thåìi bao cáúp, tuy nhiãn nhçn trãn goïc âäü haûch toaïn kinh tãú thç hoaût âäüng kinh doanh cuía xê nghiãûp quäúc doanh khai thaïc haíi saín Quaíng Nam Âaì Nàông trong thåìi kyì naìy laì läù. Tæì khi chuyãøn sang hoaût âäüng theo cå thãú thë træåìng, khäng coìn sæû bao cáúp cuía Nhaì næåïc, xê nghiãûp âaî gàûp nhiãöu khoï khàn, laìm àn sa suït, âáöu tæ keïm hiãûu quaí, dáùn âãún tçnh traûng sàõp phaï saín theo quyãút âënh 315/HÂBT nhæng âãún nàm 1997 cäng nghiãûp âæåüc thaình phäú Âaì Nàông ra quyãút âënh säú 5011/QÂ-UB chuyãøn xê nghiãûp Quäúc doanh khai thaïc haíi saín Quaíng Nam - Âaì Nàông thaình Cäng ty Cäø pháön khai thaïc vaì dëch vuû thuyí saín Âaì Nàông. Sau mäüt thåìi gian duy trç hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh theo quy trçnh sàôn coï, âäöng thåìi têch cæûc chuáøn bë täø chæïc laûi kinh doanh theo quy trçnh måïi. Âãún âáöu nàm 1998 cäng ty Cäø pháön khai thaïc vaì dëch vuû thuyí saín Âaì Nàông âaî chênh thæïc âi vaìo hoaût âäüng. Trang 2 Âaïnh giaï khaïi quaït vãö kãút quaí kinh doanh cuía cäng ty: Trong 3 nàm âi vaìo hoaût âäüng (1998 - 2000), cäng ty Cäø pháön khai thaïc vaì dëch vuû thuyí saín Âaì Nàông âaî âaût âæåüc nhæîng kãút quaí nhæ sau: Täøng doanh thu : 80.014.000 âäöng Kim ngaûch xuáút kháøu : 80.014.000 âäöng Låüi nhuáûn : 938.000.000 âäöng Caïc khoaín phaíi näüp cho ngán saïch : 495.000.000 âäöng Thu nháûp bçnh quán ngæåìi lao âäüng : 83.330 âäöng Âoïng goïp cho xaî häüi :1.361.920.000 âäöng Cäø tæïc âæåüc chia cho cäø âäng : 18,55% trãn 3 nàm Cuäúi nàm 2000, âaìu nàm 2001 Cäng ty Cäø pháön khai thaïc vaì dëch vuû thuyí saín Âaì Nàông âaî âäøi tãn thaình Cäng ty Cäø pháön Thuyí saín Âaì Nàông. Hiãûn nay, Cäng ty Cäø pháön Thuyí saín Âaì Nàông coï 2 xê nghiãûp saín xuáút træûc thuäüc: - Xê nghiãûp saín xuáút säú 1: Xê nghiãûp Thuyí saín Hoaì Cæåìng taûi 71 Træång Chê Cæång, Quáûn Haíi Cháu - thaình phäú Âaì Nàông. - Xê nghiãûp saín xuáút säú 2: Xê nghiãûp Thuyí saín Naûi Hæng taûi phæåìng Naûi Hiãn Âäng, Quáûn Sån Traì - thaình phäú Âaì Nàông. - Vàn phoìng chênh cuía cäng ty âàût taûi 71 Træång Chê Cæång, quáûn Haíi Cháu thaình phäú Âaì Nàông. Våïi säú väún hoaût âäüng: + Täøng säú väún hoaût âäüng :7.102.293.000 âäöng Trong âoï: - Giaï trë coìn laûi cuía TSC : 5.467.761.000 âäöng - Giaï trë TSL : 1.634.532.000 âäöng + Väún âiãöu lãû :3.892.500.000 âäöng + Väún kinh doanh :4.118.645.000 âäöng - Lao âäüng toaìn cäng ty: + Lao âäüng trong danh saïch : 305 ngæåìi. + Lao âäüng thåìi vuû : 100 ngæåìi Våïi trçnh âäü chuyãn män: + Âaûi hoüc : 30 ngæåìi + Trung hoüc : 13 ngæåìi + Så cáúp : 31 ngæåìi + Cäng nhán : 273 ngæåìi (coï 50 thåü báûc 3 tråí lãn) Vãö kyî thuáût cäng nghãû saín pháøm cuía cäng ty: gäöm coï Trang 3 Hai nhaì maïy chãú biãún thuyí saín âäng laûnh våïi cäng suáút chãú biãún laì 6 táún saín pháøm trãn mäüt ngaìy (mäùi nhaì maïy 3 táún). Trçnh âäü thiãút bë cäng nghãû trung bçnh. Mäüt phán xæåíng næåïc âaï phuûc vuû cho nhu cáöu saín xuáút chãú biãún cuía cäng ty vaì phuûc vuû cho nghãö âaïnh bàõt caï cuía nhán dán. Täøng cäng suáút cuía xæåíng laì 2000 cáy trãn ngaìy, trçnh âäü cäng nghãû saín xuáút trung bçnh. Mäüt phán xæåíng sæía chæîa taìu thuyãön coï khaí nàng âoïng måïi taìu thuyãön âaïnh bàõt caï våïi cäng suáút tæì 45CV - 255CV. II. TÇNH HÇNH TÄØ CHÆÏC SAÍN XUÁÚT VAÌ TÄØ CHÆÏC QUAÍN LYÏ TAÛI CÄNG TY: 1. Âàûc âiãøm saín xuáút kinh doanh cuía cäng ty: 1.1. Nguyãn tàõc hoaût âäüng: Cäng ty thæûc hiãûn theo nguyãn tàõc táûp trung dán chuí, chãú âäü mäüt thuí træåíng trong quaín lyï, âiãöu haình hoaût âäüng cäng ty trãn cå såí tham mæu giuïp viãûc cuía caïc bäü pháûn, thæûc hiãûn quyãön laìm chuí cuía caïn bäü cäng nhán viãn trong âån vë, khäng ngæìng náng cao hiãûu quaí saín xuáút kinh doanh theo âënh hæåïng phaït triãøn kinh tãú xaî häüi cuía Âaíng vaì Nhaì næåïc. Cäng ty haûch toaïn âäüc láûp vaì tæû chëu traïch nhiãûm vãö kãút quaí saín xuáút kinh doanh træåïc phaïp luáût, âaím baío coï laîi âãø taïi saín xuáút måí räüng, âäöng thåìi giaíi quyãút thoaí âaïng, haìi hoaì låüi êch cäø âäng, caï nhán ngæåìi lao âäüng cuía cäng ty trong khuän khäø phaïp luáût. 1.2. Chæïc nàng vaì nhiãûm vuû cuía cäng ty: a. Chæïc nàng: Cäng ty Cäø pháön Thuyí saín Âaì Nàông laì âån vë saín xuáút kinh doanh, phuûc vuû cho ngaình chãú biãún noïi chung, coï âáöy âuí tæ caïch liãûu phaïp nhán, haûch toaïn âäücNguyãn láûp, måí taìicaï khoaín taûi ngán haìng vaì âæåüc quyãön sæí duûng con dáúu riãng theo máùu quy âënh. b. Nhiãûm vuû chuí yãúu cuía cäng ty : Xæí lyï ban âáöu (Läüt da loaûi boí näüi Hiãûn nay nhiãûm vuû chênh cuía cäng ty laì saín xuáút vaì chãú biãún taûng) haìng thuyí saín âäng laûnh xuáút kháøu vaì tiãu duìng näüi âëa. Saín xuáút phuûc vuû háûu cáön cho nghãö Loüc Fittet (nãúu coï) caï. Nháûp kháøu váût tæ, thiãút bë vaì haìng hoaï tiãu duìng. Âoïng måïi vaì sæía chæîa caïc loaûi taìu thuyãön phuûc vuû nghãö caï. Täø chæïc thu mua caïc loaûi thuyí haíi saín (chuí laì haíi saín) phuûc vuû chãú biãún, Ræíayãúu saûch tiãu duìng näüi âëa vaì xuáút kháøu. 2. Âàûc âiãøm quy trçnh cäng nghãû chãú biãún saín pháøm âäng laûnh taûi xê nghiãûp: Táøm gia vë Thuyí haíi saín âäng laûnh laì nhæîng saín pháøm khäng âoìi hoíi cao vãö kyî thuáût chãú biãún maì chè yãu cáöu cao trong kháu baío quaín laûnh. Do âoï, quy trçnh chãú biãúnBaío thuyí saínlaûnh tæång âäúi âån giaín vaì sæí duûng quaín lao âäüng chuí yãúu laì thuí cäng. Bao goïi Trang 4 Baío quaín thaình 3. Cå cáúu saín xuáút vaì quaín lyï cuía cäng ty: 3.1. Cå cáúu saín xuáút vaì quaín lyï: Bäü maïy cuía Cäng ty Cäø pháön Thuyí saín Âaì Nàông âæåüc täø chæïc theo mä hçnh træûc tuyãún chæïc nàng. Cå cáúu täø chæïc bäü maïy quaín lyï theo mä hçnh naìy væìa âaím baío cho ngæåìi laînh âaûo toaìn quyãön quyãút âënh vaì quaín lyï âiãöu haình hoaût âäüng cuía toaìn cäng ty, âäöng thåìi phaït huy âæåüc khaí nàng chuyãn män, sæû saïng taûo cuía caïc phoìng ban chæïc nàng, cuîng nhæ toaìn bäü caïn bäü cäng nhán viãn thäng qua sæû tham mæu, giuïp viãûc cuía cuía caïc phoìng cho thuí træåíng. Cäng ty hoaût âäüng theo bäü maïy sau: Trang 5 SÅ ÂÄÖ TÄØ CHÆÏC BÄÜ MAÏY QUAÍN LYÏ ÅÍ CÄNG TY Häüi âäöng quaín trë Phoï giaïm âäúc thiãút bë kyî thuáût Phoìng kãú toaïn taìi vuû Giaïm âäúc Phoìng kãú hoaûch kinh doanh XNTS Hoaì Cæåìng Phoï giaïm âäúc thiãút bë kyî thuáût Phoìng täø chæïc haình chênh SNTS Naûi Hæng Traûm PXCBTS PSXB PX saín Traûm PX KDTS xuáút KDTS SC vaì Ghi chuï: Âäng QuanTS hãû træûc tuyãún âàûc laûnh âäng næåïc âàûc âoïng Quan hãû chæïc nàng biãût âaï biãût taìu 3.2. Chæïc nàng vaì nhiãûm vuû cuía caïc phoìng ban: Häüi âäöng quaín trë: laì täø chæïc thaình láûp ra cäng ty, laì ngæåìi âãö ra phæång hæåïng saín xuáút kinh doanh vaì âiãöu haình cäng ty trong quaï trçnh täø chæïc kinh doanh. Giaïm âäúc cäng ty: do häüi âäöng quaín trë cæía ra, vaì coï traïch nhiãûm quaín lyï hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía cäng ty. Âãø coï thåìi gian vãö nhæîng váún âãö låïn, giaïm âäúc cäng ty giao quyãön cho chè huy saín xuáút, kyî thuáût cho nhæîng phoï giaïm âäúc. Phoï giaïm âäúc näüi chênh: laì ngæåìi tham mæu vaì tråü giuïp giaïm âäúc trong quaï trçnh quaín lyï âiãöu haình hoaût âäüng cuía cäng ty. Phoï giaïm âäúc kyî thuáût: laì ngæåìi tham mæu tråü giuïp giaïm âäúc trong quaï trçnh quaín lyï vaì âiãöu haình hoaût âäüng cuía cäng ty. Âæåüc sæû uyí quyãön phuû traïch maîng kyî thuáût chãú biãún, sæía chæîa thiãút bë vaì âoïng taìu. Phoï giaïm âäúc kyî thuáût tham mæu kyï kãút håüp âäöng liãn minh âãún thiãút bë kyî thuáût. Phoìng kãú toaïn taìi vuû: Chëu traïch nhiãûm træåïc giaïm âäúc cäng ty vãö hãû thäúng thäúng kãm kãú toaïn taìi chênh vaì ngán saïch cuía cäng ty, vaì tham mæu cho giaïm âäúc täø chæïc haûch toaïn kinh tãú näüi bäü vaì saín xuáút kinh doanh coï hiãûu quaí. Nhán viãn phoìng kãú toaïn taìi vuû phaín aïnh këp thåìi, chênh xaïc tçnh hçnh saín xuáút kinh doanh cuía cäng ty hàòng ngaìy, hàòng thaïng, Trang 6 hàòng quyï, hàòng nàm. Haûch toaïn näüi bäü cho phán xæåíng vaì cäng ty. Täø chæïc quaín lyï taìi saín thæûc hiãûn chãú âäü kãú toaïn âaïnh giaï âënh kyì nhàòm xæí lyï këp thåìi nhæîng taìi saín hoíng, täø chæïc læu træî hãû thäúng sez vaì tiãön màût cuía cäng ty. Phaït hiãûn këp thåìi nhæîng vi phaûm thäúng kã, haûch toaïn taìi chênh âãø baïo caïo cho giaïm âäúc, goïp pháön duyãût hoàûc khäng duyãût nhæîng khoaín chi cáön thiãút hoàûc khäng cáön thiãút. Phoìng haûch toaïn kinh doanh: laìm tham mæu cho quaín âäúc trong cäng viãûc xáy dæûng nhæîng chênh saïch, chãú âäü, chæång trçnh cäng taïc. Láûp kãú hoaûch saín xuáút kinh doanh cuía cäng ty, täø chæïc âiãöu haình thu mua nguyãn liãûu, kyï kãút caïc håüp âäöng tiãu thuû saín pháøm âäöng thåìi thæûc hiãûn caïc cuäüc tiãúp xuïc våïi khaïch haìng trong vaì ngoaìi næåïc. Coï nhiãûm vuû kiãøm tra âän âäúc caïc thaình viãn trong lénh væûc âæåüc phán cäng, Nghiãn cæïu xáy dæûng taìi chênh vaì âiãöu phäúi quyî taìi chênh chung cho toaìn cäng ty mäüt caïch håüp lyï vaì coï hiãûu quaí, phán têch hoaût âäüng kinh tãú thæåìng kyì nhàòm phuûc vuû màût yãúu âãø tçm biãûn phaïp vaì láûp kãú hoaûch sæí duûng nguäön väún âáöu tæ trang thiãút bë cho cäng ty. Phoìng täø chæïc haình chênh: Hæåïng dáùn nghiãûp vuû lao âäüng, tiãön læång, täø chæïc quaín lyï âåìi säúng caïn bäü cäng nhán viãn, täø chæïc baío vãû tuáön tra canh gaïc. Âäöng thåìi láûp kãú hoaûch hàòng nàm cho cäng ty theo yãu cáöu quaín lyï lao âäüng phäúi håüp våïi caïc bäü pháûn liãn quan thæûc hiãûn chãú âäü xãúp læång náng cao báûc læång, täø chæïc âaìo taûo tay nghãö cho cäng nhán. Trang 7 Pháön II: TÄØ CHÆÏC CÄNG TAÏC KÃÚ TOAÏN VAÌ TÇNH HÇNH HAÛCH TOAÏN CHI PHÊ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM THUYÍ SAÍN TAÛI CÄNG TY CÄØ PHÁÖN THUYÍ SAÍN ÂAÌ NÀÔNG. A. TÄØ CHÆÏC BÄÜ MAÏY KÃÚ TOAÏN TAÛI CÄNG TY: 1. Täø chæïc bäü maïy kãú toaïn: 1.1. Täø chæïc hçnh thæïc kãú toaïn: Hãû thäúng kãú toaïn cuía cäng ty âæåüc täø chæïc theo mä hçnh täø chæïc kãú toaïn phán taïn. Bäü pháûn kãú toaïn âæåüc hçnh thaình åí caïc xê nghiãûp. Moüi nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh taûi tæìng xê nghiãûp tæì chi tiãút âãún haûch toaïn täøng håüp, do bäü pháûn kãú toaïn cuía xê nghiãûp âoï tæû haûch toaïn vaì ghi säø. Âënh kyì bäü pháûn kãú toaïn taûi tæìng xê nghiãûp láûp baïo caïo vãö cäng taïc haûch toaïn cuîng nhæ kãút quaí saín xuáút kinh doanh åí âån vë mçnh vaì näüp lãn phoìng kãú toaïn taìi vuû cuía cäng ty. Taûi phoìng Kãú toaïn - Taìi vuû cuía cäng ty chè haûch toaïn caïc nghiãûp vuû thu chi näüi bäü, ngoaìi ra, phoìng kãú toaïn - taìi vuû cuía cäng ty coìn âaím nháûn chæïc nàng xuáút nháûp kháøu, uyí thaïc cho caïc xê nghiãûp, cå såí cuía mçnh, hàòng thaïng, kãú toaïn täøng håüp toaìn cäng ty (âäöng thåìi laì kãú toaïn træåíng), tiãún haình haûch toaïn täøng håüp vaì näüp baïo caïo cho vàn phoìng cäng ty theo âënh kyì (thæåìng laì quyï), kãú toaïn træåíng càn cæï vaìo caïc baïo caïo kãú toaïn do caïc xê nghiãûp näüp lãn, cuìng våïi baïo caïo taûi vàn phoìng cäng ty âãø láûp baïo caïo cho toaìn cäng ty theo chãú âäü quy âënh. 1.2. Hçnh thæïc kãú toaïn cäng ty aïp duûng: Do quy mä cuía cäng ty låïn, caïc âån vë træûc thuäüc coï âàûc thuì ngaình nghãö màûc khaïc caïc âån vë træûc thuäüc laûi bäú trê åí âëa âiãøm caïch xa nhau, cho nãn viãûc aïp duûng kãú toaïn phán taïn laì phuì håüp. Cäng viãûc thu tháûp vaì xæí lyï thäng tin âæåüc tiãún haình nhanh choïng vaì këp thåìi, âiãöu naìy giuïp cho cáúp laînh âaûo ra quyãút âënh âuïng luïc vaì håüp lyï, goïp pháön náng cao hiãûu quaí hoaût âäüng cuía cäng ty. Tuy nhiãn, viãûc aïp duûng mä hçnh naìy gàûp nhiãöu haûn chãú nhæ: khäng âaím baío âæåüc sæû chè âaûo táûp trung, thäúng nháút cho nãn dãù sai lãûch trong viãûc âënh hæåïng muûc tiãu cuía doanh nghiãûp, bäü maïy kãú toaïn cäöng kãönh. 1.3. Chæïc nàng, nhiãûm vuû cuía caïc pháön haình kãú toaïn trong cäng ty: Kãú toaïn træåíng: laì ngæåìi chëu traïch nhiãûm vãö täø chæïc cäng taïc kãú toaïn cuía cäng ty, kiãøm tra toaìn bäü tçnh hçnh thu, chi , xæí lyï chæïng tæì, haûch toaïn caïc nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh, kiãøm soaït tçnh hçnh taìi chênh cuía cäng ty, tham gia kyï kãút caïc håüp âäöng kinh tãú, Trang 8 kiãøm tra baïo caïo quyãút toaïn, tæ váún cho giaïm âäúc vãö phæång hæåïng vaì sæû váûn âäüng linh hoaût caïc chãú âäü quaín lyï kinh tãú taìi chênh cuía doanh nghiãûp. Thuí quyî: coï traïch nhiãûm thu, chi tiãön màût ruït tiãön gæíi, tiãön vay ngán haìng âãø thæûc hiãûn caïc nghiãûp vuû thu, chi âæåüc këp thåìi , caïc khoaín cuía caïn bäü cäng nhán viãn nhæ: læång, thæåíng... caïc khoaín tiãön haìng dëch vuû mua ngoaìi. Láûp vaì ghi cheïp caïc säø quyî phuûc vuû cho cäng taïc quaín lyï, kiãøm tra, âäúi chiãúu caïc loaûi tiãön, haìng âæåüc chàût cheí, thuáûn låüi. Viãûc thu, chi phaíi dæûa trãn caïc quy âënh cuía caïc chãú âäü do Nhaì næåïc ban haình, vaì thæûc tãú taûi Cäng ty Cäø pháön Thuyí saín Âaì Nàông caïc nghiãûp vuû kinh tãú xaíy ra âæåüc theo doîi theo hçnh thæïc Nháût kyï chæïng tæì, phuì håüp yãu cáöu xæí lyï. Kãú toaïn thanh toaïn tiãu thuû, tiãön læång, BHXH... Theo doîi tçnh hçnh thanh toaïn våïi khaïch haìng, ngæåìi baïn, våïi caïn bäü cäng nhán viãn, thanh toaïn näüi bäü trong cäng ty vaì caïc xê nghiãûp, cáúp, phaït, thu häöi väún. Âäöng thåìi, kãú toaïn thanh toaïn tiãu thuû, tiãön læång, BHXH... theo doîi quyî tiãön màût, tiãön vay, tiãön gæíi ngán haìng. Láûp caïc chæïng tæì thu, chi tiãön màût. Bãn caûnh âoï, kãú toaïn thanh toaïn tiãu thuû, tiãön læång, BHXH... coìn coï nhiãûm vuû theo doîi tçnh hçnh tiãu thuû saín pháøm, haìng hoaï saín xuáút vaì thu mua cuía cäng ty. Theo doîi caïc khoaín khaïch haìng coìn thiãúu nåü vaì tçm caïch thu häöi såïm, nhàòm tàng nhanh voìng quay cuía väún, goïp pháön thuïc âáøy viãûc kinh doanh cuía cäng ty. Kãú toaïn træåíng xê nghiãûp: laì ngæåìi phuû traïch chung vãö cäng taïc kãú toaïn taûi caïc xê nghiãûp vaì thæûc hiãûn nhæîng nhiãûm vuû sau: Thæûc hiãûn cäng taïc chi tiãút vãö táûp håüp caïc chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm. Theo doîi tçnh hçnh tiãu thuû saín pháøm vaì doanh thu baïn haìng, xaïc âënh kãút quaí kinh doanh cuía xê nghiãûp. Táûp håüp caïc chæïng tæì kãú toaïn, âënh khoaín caïc nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh, täøng håüp vaì ghi säø kãú toaïn, láûp baïo caïo quyãút toaïn, baïo caïo taìi chênh theo âënh kyì. Theo doîi tçnh hçnh lao âäüng vaì tênh tiãön læång phaíi traí cho caïn bäü quaín lyï, nhán viãn phán xæåíng, cäng nhán træûc tiãúp saín xuáút vaì tênh caïc khoaín trêch näüp theo læång nhæ BHXH, BHYT, KPCÂ. Chè âaûo cäng taïc haûch toaïn cuía caïc nhán viãn kãú toaïn trong phoìng. Kãú toaïn váût tæ: coï nhiãûm vuû theo doîi tçnh hçnh nháûp, xuáút, täön kho vaì sæû biãún âäüng cuía váût tæ trong kho âãø cung cáúp caïc säú liãûu këp thåìi cho viãûc dæû træî váût tæ, âaím baío cho hoaût âäüng saín xuáút âæåüc tiãún haình liãn tuûc. Kãú toaïn váût tæ âäöng thåìi laì thuí quyî cuía xê nghiãûp. Kãú toaïn tiãön màût, tiãön gæíi ngán haìng: thæûc hiãûn cäng taïc kãú toaïn thu chi thanh toaïn thu chi thanh toaïn bàòng tiãön màût. Hàòng ngaìy vaìo säø chi tiãút âãø theo doîi âäúi chiãúu. Thæûc hiãûn caïc nghiãûp vuû kãú toaïn thäng qua ngán haìng caïc khoaín tiãön gæíi, viãûc näüp tiãön vaìo taìi khoaín taûi ngán haìng, ruït tiãön gæíi ngán haìng vãö nháûp quyî. 2. Hçnh thæïc ghi säø åí cäng ty: Trang 9 Hiãûn nay åí cäng ty cuîng nhæ caïc xê nghiãûp âæa kãú toaïn maïy vaìo trong kháu quaín lyï: hàòng ngaìy khi caïc nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh kãú toaïn nháûp vaìo maïy theo hçnh thæïc Nháût kyï chung âäöng thåìi cuîng sæí duûng hãû thäúng säø saïch, khi cáön kãú toaïn coï thãø âäúi chiãúu, vaì seî in ra âoïng thaình táûp näüp lãn cho cáúp trãn khi cáúp trãn yãu cáöu. 2.1. Så âäö nháût kyï chung taûi Cäng ty Cäø pháön Thuyí saín Âaì Nàông: chøng tõ gèc Sæ Quü NhËt ký chuyªn dïng NhËt ký chung Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh b¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chuï: Ghi hàòng ngaìy Ghi cuäúi thaïng Ghi cuäúi quyï Hàòng ngaìy, cæï vaìo chæïng tæì gäúc kãú toaïn láûp âënh khoaín Quancàn hãû âäúi chiãúu phaín aïnh caïc säø chi tiãút liãn quan. Riãng caïc nghiãûp vuû thu chi tiãön màût âæåüc ghi vaìo säø nháût kyï tiãön màût, caïc nghiãûp vuû liãn quan âãún thu chi tiãön gæíi vaìo ruït ra tiãön gæíi ngán haìng thç âæåüc ghi vaìo säø nháût kyï TGNH, caïc nghiãûp vuû cáön theo doîi chi tiãút thç âæåüc ghi vaìo caïc säø theí kãú toaïn chi tiãút. Caïc nghiãûp vuû coìn laûi âæåüc ghi vaìo säø nháût kyï chung, sau âoï kãú toaïn tiãún haình ghi vaìo caïc säø caïi liãn quan. Cuäúi thaïng, kãú toaïn täø chæïc kãút säø kãú toaïn, tiãún haình láûp caïc baíng chi tiãút, kãút säø quyî, cäüng säø caïi cuía thaïng vaì ghi vaìo säø luyî kãú. Sau âoï kãú toaïn tiãún haình âäúi chiãúu giæîa säø caïi våïi säø täøng håüp chi tiãút vaì säø quyî, sau âoï âäúi chiãúu vaì âiãöu chènh (nãúu coï) cho khåïp âuïng, kãú tiãúp kãú toaïn láûp baíng cán âäúi säú phaït sinh trong tæìng thaïng. Âãún cuäúi quyï càn cæï vaìo 3 baíng cán âäúi säú phaït sinh cuía ba thaïng trong quyï âãø láûp baíng cán âäúi säú phaït sinh quyï. Tæì baíng cán âäúi säú phaït sinh quyï, baíng täøng håüp chi tiãút täøng quyï vaì baïo caïo Trang 10 taìi chênh cuía tæìng näüp lãn, kãú toaïn láûp baíng baïo caïo cho toaìn cäng ty theo caïc baíng biãøu quy âënh. B. HAÛCH TOAÏN CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH: I. KHAÏI NIÃÛM HAÛCH TOAÏN CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM: 1. Khaïi niãûm chi phê saín xuáút: 1.1. Chi phê saín xuáút: laì biãøu hiãûn bàòng tiãön cuía toaìn bäü hao phê vãö lao âäüng säúng vaì lao âäüng váût hoaï, trong quaï trçnh saín xuáút saín pháøm trong mäüt thåìi kyì saín xuáút nháút âënh.. 1.2. Phán loaûi chi phê saín xuáút: âãø náng cao hiãûu quaí kinh doanh, âoìi hoíi caïc doanh nghiãûp phaíi quaín lyï vaì kiãøm soaït chàût cheí chi phê, tênh âuïng, âuí, chi phê âaî phaït sinh, cuîng nhæ coï quyãút âënh chè tiãu håüp lyï. Phán loaûi chi phê saín xuáút seî giuïp doanh nghiãûp quaín lyï täút chi phê, kiãøm tra phán têch chi phê âãø trãn cå såí âoï ra quyãút âënh âuïng âàõn, nhàòm haû tháúp chi phê, giaím giaï thaình saín pháøm. Coï caïc loaûi chi phê sau: a. Phán theo yãúu täú chi phê: coï 5 yãúu täú: Chi phê váût liãûu: bao gäöm táút caí giaï trë nguyãn váût liãûu, phuû tuìng thay thãú xuáút duìng cho saín xuáút kinh doanh trong kyì. Chi phê nhán cäng: bao gäöm toaìn bäü säú tiãön phaíi traí cho ngæåìi lao âäüng vãö tiãön læång, phuû cáúp, tråü cáúo vaì caïc khoaín trêch theo læång. Chi phê kháúu hao TSCÂ: laì toaìn bäöc kháúu hao cuía nhæîng taìi saín cäú âënh duìng trong saín xuáút. Chi phê dëch vuû mua ngoaìi: bao gäöm táút caí säú tiãön phaíi traí vãö caïc dëch vuû mua ngoaìi nhæ âiãûn, næåïc, âiãûn thoaûi... Chi phê khaïc bàòng tiãön: laì nhæîng khoaín chi phê coìn laûi khäng theo caïc khoaín trãn. b. Phán theo khoaín muûc chi phê: coï 3 khoaín muûc: Chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp: bao gäöm chi phê vãö nguyãn liãûu, váût liãûu chênh, váût liãûu phuû, nguyãn liãûu tham gia træûc tiãúp vaìo saín xuáút saín pháøm hoàûc thæûc hiãûn lao vuû dëch vuû. Chi phê nhán cäng træûc tiãúp: bao gäöm caïc khoaín phaíi traí cho cäng nhán træûc tiãúp saín xuáút saín pháøm hoàûc thæûc hiãûn caïc lao vuû dëch vuû nhæ tiãön læång vaì caïc khoaín trêch theo læång. Chi phê saín xuáút chung: laì nhæîng chi phê phaït sinh trong phaûm vi phán xæåíng nhæ tiãön læång vaì caïc khoaín trêch theo læång cuía nhán viãn phán xæåíng, cäng cuû, duûng cuû xuáút duìng cho phán xæåíng, kháúu hao TSC åí phán xæåíng. c. Phán theo caïch æïng xæí chi phê: coï 2 loaûi: Chi phê cäú âënh (âënh phê): laì nhæîng chi phê maì khäúi læåüng saín pháøm saín xuáút ra khäng laìm aính hæåíng hoàûc coï nhæng khäng âaïng kãø âãún sæû thay âäøi cuía chi phê naìy, chi phê kháúu hao taìi saín cäú âënh, chi phê nhán viãn quaín lyï phán xæåíng, chi phê quaín lyï doanh nghiãûp nhæîng chi phê tênh trãn âån vë saín pháøm laì biãún âäøi. Trang 11 Chi phê biãún âäøi (biãún phê): laì nhæîng chi phê thay âäøi theo tyí lãû træûc tiãúp saín læåüng saín pháøm laìm ra nhæ: chi phê nhán cäng træûc tiãúp... nhæîng chi phê tênh trãn mäüt saín pháøm laì cäú âënh. 1.3. Táûp håüp vaì phán bäø chi phê saín xuáút: a. Âäúi tæåüng táûp håüp chi phê saín xuáút: laì phaûm vi giåïi haûn âãø táûp håüp chi phê, nhàòm tênh chênh xaïc giaï thaình saín pháøm. Âäúi tæåüng táûp håüp chi phê caïc chi phê coï thãø laì saín pháøm hoàûc nhoïm saín pháøm cuìng loaûi, chi tiãút hoàûc nhoïm chi tiãút saín pháøm, âån âàût haìng giai âoaûn cäng nghãû phán xæåíng hoàûc bäü pháûn saín xuáút. b. Phæång phaïp phán bäø chi phê : 2 phæång phaïp: b1. Phæång phaïp giaïn tiãúp: phæång phaïp naìy aïp duûng trong táûp håüp chi phê saín xuáút liãn quan træûc tiãúp âãún tæìng âäúi tæåüng chëu chi phê riãng biãût, chi phê naìy aïp duûng trong træåìng håüp chi phê saín xuáút liãn quan âãún nhiãöu âäúi tæåüng chëu chi phê, kãú toaïn khäng thãø càn cæï vaìo chæïng tæì âãø táûp håüp chi phê cho tæìng âäúi tæåüng maì phaíi tiãún haình phán bäø cho tæìng âäúi tæåüng, theo cäng thæïc sau: Täøng chi phê cáön Chi phê phán Tiãu chuáøn duìng phán bäø bäø cho âäúi = x phán bäø cuía âäúi Täøng chè tiãu cáön tæåüng i tæåüng i phán bäø b2. Phæång phaïp træûc tiãúp: laì nhæîng chi phê chè liãn quan âãún mäüt âäúi tæåüng chi phê vaì khi haûch toaïn thç tênh træûc tiãúp vaìo âäúi tæåüng âoï. 2. Giaï thaình saín pháøm: 2.1. Khaïi niãûm giaï thaình saín pháøm: giaï thaình saín pháøm laì biãøu hiãûn bàòng tiãön cuía täøng säú caïc hao phê vãö lao âäüng säúng vaì lao âäüng váût hoaï maì doanh nghiãûp duìng âãø saín xuáút mäüt khäúi læåüng saín pháøm hoaìn thaình nháút âënh. 2.2. Phán loaûi giaï thaình: a. Phán loaûi phaûm vi phaït sinh chi phê: Giaï thaình cäng xæåíng laì giaï thaình hçnh thaình trong quaï trçnh saín xuáút saín pháøm cuía doanh nghiãûp bao gäöm: chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp, chi phê nhán cäng træûc tiãúp, chi phê saín xuáút chung. Giaï thaình toaìn bäü: bao gäöm giaï thaình saín xuáút, chi phê baïn haìng, chi phê quaín lyï doanh nghiãûp. b. Phán theo thåìi gian vaì säú liãûu: Giaï thaình thæûc tãú (Ztt): laì giaï thaình âæåüc xaïc âënh sau khi kãút thuïc quaï trçnh saín xuáút saín pháøm dæûa trãn chi phê thæûc tãú saín xuáút phaït xuáút phaït sinh trong kyì. Giaï thaình kãú hoaûch: (Zkh): lfa giaï thaình âæåüc xaïc âënh træåïc khi bæåïc vaìo quaï trçnh saín xuáút saín pháøm, dæûa trãn cå såí giaï thaình thæûc tãú kyì træåïc hoàûc dæû kiãún chi phê trong kyì kãú hoaûch. Giaï thaình âënh mæïc (Zâm): âæåüc xaïc âënh træåïc khi bæåïc vaìo quaï trçnh saín xuáút saín pháøm dæûa trãn cå såí âënh mæïc hoàûc caïc chi phê hiãûn haình dæûa vaìo chi phê trong skj trung bçnh. Trang 12 2.3. Âäúi tæåüng tênh giaï thaình saín pháøm: Âäúi tæåüng tênh giaï thaình laì saín pháøm hoaìn thaình , baïn thaình pháøm, chi tiãút saín pháøm, cäng viãûc lao vuû dëch vuû nháút âënh âoìi hoíi phaíi xaïc âënh giaï thaình cuía mäüt âån vë. Âån vë tênh giaï thaình laì: âäöng/meït; âäöng/kg; âäöng/táún... Âãø xaïc âënh âuïng giaï thaình ta càn cæï vaìo caïc âàûc âiãøm sau: càn cæï vaìo âàûc âiãøm täø chæïc saín xuáút, vaìo quy trçnh cäng nghãû, vaìo tênh cháút cuía saín pháøm, vaìo trçnh âäü quaín lyï cuía doanh nghiãûp. II. VAI TROÌ VAÌ NHIÃÛM VUÛ CUÍA KÃÚ TOAÏN TRONG TÁÛP HÅÜP CHI PHÊ VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM TRONG DOANH NGHIÃÛP SAÍN XUÁÚT: 1. Táöm quan troüng cuía táûp håüp chi phê vaì tênh giaï thaình saín pháøm: Khaïc våïi doanh nghiãûp thæång maûi, caïc doanh nghiãûp saín xuáút phaíi tiãún haình saín xuáút, chãú biãún caïc nguyãn váût liãûu mua vãö thaình nhæîng saín pháøm âãø baïn chuïng nhàòm muûc âêch taûo ra låüi nhuáûn. Chênh vç thãú trong caïc doanh nghiãûp saín xuáút cáön täø chæïc mäüt hãû thäúng kãú toaïn âàûc biãût hån, doanh nghiãûp thæång maûi goüi laì haûch toaïn chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm, âáöy âuí håüp lyï coï yï nghéa quan troüng trong cäng taïc quaín lyï chi phê vaì tênh giaï thaình. Giaï thaình saín pháøm laì cå såí âãø âënh giaï baïn, cuîng nhæ ra caïc quyãút âënh trong viãûc cháúp nháûn âån âàût haìng. Do âoï muäún âæïng væîng trãn thë træåìng , doanh nghiãûp cáön phaíi khäng ngæìng pháún âáúu sæí duûng håüp lyï, tiãút kiãûm, coï hiãûu quaí taìi saín, váût tæ, lao âäüng väún náng cao cháút læåüng saín pháøm, khai thaïc nhæîng khaí nàng tiãöm taìn âãø giaím chi phê saín xuáút , haû giaï thaình saín pháøm, tênh chênh xaïc giaï thaình laì tiãön âãö cho xaïc âënh kãút quaí kinh doanh âæåüc chênh xaïc. 2. Nhiãûm vuû cuía kãú toaïn chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm: Xaïc âënh âuïng âäúi tæåüng táûp håüp chi phê saín xuáút, âäúi tæåüng tênh giaï thaình vaì täø chæïc táûp håüp chi phê theo âuïng âäúi tæåüng. Xaïc âënh chênh xaïc chi phê saín pháøm dåí dang cuäúi kyì. Ghi cheïp vaì phaín aïnh chênh xaïc caïc khoaín chi phê thæûc tãú phaït sinh trong quaï trçnh saín xuáút saín pháøm. Kiãøm tra tçnh hçnh thæûc hiãûn caïc âënh mæïc chi phê, dæû âoaïn chi phê nhàòm thæûc hiãûn kãú hoaûch haû giaï thaình saín pháøm. Tênh toaïn chênh xaïc këp thåìi giaï thaình saín pháøm, lao vuû dëch vuû hoaìn thaình nhàòm phuûc vuû cho viãûc xaïc âënh hiãûu quaí kinh doanh cuía doanh nghiãûp. Tham gia láûp baïo caïo phán têch tçnh hçnh thæûc hiãûn kãú hoaûch haû giaï thaình saín pháøm. Tæì âoï âãö xuáút biãûn phaïp sæí duûng tiãút kiãûm váût tæ, tiãön väún cuía doanh nghiãûp. Trang 13 III. PHÆÅNG PHAÏP HAÛCH TOAÏN CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT, TRÇNH TÆÛ HAÛCH TOAÏN VAÌ TÄØNG HÅÜP CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT: 1. Haûch toaïn vaì phán bäø chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp: Âãø táûp håüp vaì phán bäø chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp, kãú toaïn sæí duûng taìi khoaín 621 "Chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp" Näüi dung kãút cáúu taìi khoaín 621: TK 621 Táûp håüp chi phê Kãút chuyãøn chi phê nguyãn váût liãûu træûc nguyãn váût liãûu træûc tiãúp tiãúp sang TK 154 Taìi khoaín naìy khäng coï säú dæ vaì måí chi tiãút cho tæìng âäúi tæåüng táûp håüp chi phê (saín pháøm, âån âàût haìng) SÅ ÂÄÖ HAÛCH TOAÏN CHI PHÊ NGUYÃN VÁÛT LIÃÛU TRÆÛC TIÃÚP TK 152 TK 621 Xuáút kho NVL cho saín xuáút TK 154 4. Kãút chuyãøn chi phê âãø tênh giaï thaình TK 111,112,331 2. Xuáút TTNVL vaìo saín xuáút TK 1331 VAT 1.2. Haûch toaïn vaì phán bäø chi phê nhán cäng: Âãø theo doîi chi phê nhán cäng træûc tiãúp, kãú toaïn sæí duûng taìi khoaín 622 "Chi phê nhán cäng træûc tiãúp" Trang 14 Näüi dung kãút cáúu taìi khoaín 622: TK 622 Táûp håüp chi phê nhán Kãút chuyãøn chi phê cäng træûc tiãúp phaït nhán cäng træûc tiãúp PS sinh trong kyì trong kyì sang TK 154 Taìi khoaín naìy khäng coï säú dæ vaì måí chi tiãút cho tæìng âäúi tæåüng táûp håüp chi phê (saín pháøm, âån âàût haìng) SÅ ÂÄÖ HAÛCH TOAÏN CHI PHÊ NHÁN CÄNG TRÆÛC TIÃÚP TK 334 TK 622 1. Tiãön læång phaíi traí cho nhán viãn træûc tiãúp saín xuáút TK 154 4. Kãút chuyãøn nhán cäng træûc tiãúp (cuäúi kyì) TK 338 2. Trêch BHYT,BHXH, KPC theo læång træûc tiãúp SXSP TK 335 3. Trêch træåïc tiãön læång nghé pheïp cho 1.3. Haûch toaïn chi phê saín xuáút chung : CNSX Âãø haûch toaïn chi phê quaín lyï phaït sinh trong phán xæåíng ta sæí duûng taìi khoaín 627. Näüi dung kãút cáúu taìi khoaín 627: TK 627 Táûp håüp chi phê saín Kãút chuyãøn chi phê xuáút chung phaït sinh SXC sang TK 154 vaì 632 trong kyì Taìi khoaín naìy khäng coï säú dæ vaì måí chi tiãút cho tæìng âäúi tæåüng táûp håüp chi phê (saín pháøm, âån âàût haìng) Trang 15 SÅ ÂÄÖ HAÛCH TOAÏN CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT CHUNG TK 334 TK 627 TK 154 1/ Læång CNVSXC TK 338 TK 152 6. K/c CPSXC qua CPSX chung 2. BHXH, BHYT, CNV SXC TK 632 3. Xuáút NVL cho saín xuáút chung TK 153 4. Xuáút CCDC cho saín xuáút chung TK 111,112 4. Kãút chuyãøn nhán cäng træûc tiãúp (cuäúi kyì) 5. Chi Chuï yï: Khi phêa xuáútSXC cängbàòng cuû duûng cuû loaûi phán bäø nhiãöu láön tiãön màût haûch toaïn vaìo taìi khoaín 242 sau âoï måïi phán bäø vaìo TK 627. Taìi khoaín naìy khäng coï säú dæ, cuäúi kyì phaíi phán bäø cho tæìng âäúi tæåüng chëu phê theo tiãu chuáøn thêch håüp. 2. Täøng håüp chi phê saín xuáút, kiãøm tra âaïnh giaï saín pháøm dåí dang: Kãú toaïn sæí duûng taìi khoaín 154 "Chi phê dåí dang". TK 621 TK 627 TK 154 TK 622 1. K/c chi phê NVl træûc tiãúp 2. K/c chi phê nhán cäng træûc tiãúp TK 627 2. K/c chi phê saín xuáút chung 4. Giaï trë thaình pháøm xuáút gæíi baïn åí PX TK 632 5. Giaï trë thaình pháøm xuáút baïn TT åí phán xæåíng TK 155 6. Giaï trë thaình pháøm nháûp kho TK 152 7. Giaï trë phãú liãûu thu häöi nháûp kho Trang 16 Taìi khoaín naìy âæåüc måí chi tiãút cho tæìng loaûi saín pháøm, âån âàût haìng 3. Caïc phæång phaïp âaïnh giaï saín pháøm dåí dang: 3.1. Âaïnh giaï saín pháøm dåí dang theo chi phê NVL: GT SP dåí dang âáöu kyì + CP NVLTT SL SPDD = trong kyì - cuäúi kyì SL SP hoaìn thaình + SL SP dåí dang cuäúi kyì Giaï trë saín pháøm dåí dang cuäúi kyì tênh chè dæûa vaìo chi phê NVL træûc tiãúp hoàûc NVL chênh. Phæång phaïp naìy aïp duûng trong træåìng håüp chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúo chiãúm tyí troüng låïn trong täøng giaï thaình saín pháøm. 3.2. Phæång phaïp tênh theo æåïc læåüng hoaìn thaình : Theo phæång phaïp naìy saín pháøm dåí dang phaíi tênh âuí 3 khoaín muûc chi phê âoï laì: chi phê NVL, chi phê nhán cäng træûc tiãúpvaì chi phê saín xuáút chung. Nhæng khoaín muûc chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp ta aïp duûng theo cäng thæïc trãn, coìn 2 khoaín muûc chi phê nhán cäng vaì chi phê saín xuáút chung âæåüc tênh theo saín pháøm âaî æåïc læåüng: CPCB tênh cho DDÂK + CPCB PSTK CPCB tênh = SLSP hoaìn thaình + (SLSPDDCK + Mæïc âäü hoaìn cho DDCK thaình * SLSPDD * Mæïc âäü hoaìn thaình ) Tæì âoï ta coï giaï trë dåí dang cuäúi kyì: Giaï trë SP dåí dang cuäúi kyì Giaï trë SP dåí dang cuäúi kyì = Chi phê NVL træûc tiãúp tênh cho cuäúi kyì Chi phê chãú biãún tênh cho dåí dang cuäúi kyì + 3.3. Phæång phaïp tênh giaï saín pháøm dåí dang theo 50% chi phê chãú biãún: Phæång phaïp naìy coï caïch tênh nhæ trãn nhæng mæïc âäü hoaìn thaình laì 50%. 3.4. Phæång phaïp âaïnh giaï saín pháøm dåí dang theo giaï thaình âënh mæïc: Phæång phaïp naìy dæûa vaìo caïc âënh mæïc hao giaï thaình âënh mæïc âãø xaïc âënh giaï trë saín pháøm dåí dang. IV. PHÆÅNG PHAÏP TÊNH GIAÏ THAÌNH: 1. Phæång phaïp træûc tiãúp (phæång phaïp giaín âån): Täøng GT saín pháøm (∑z) = Giaï trë SP dåí dang âáöu kyì CP SX + phaït sinh trong kyì Tæì âoï suy ra: Trang 17 - Giaï trë SPDD cuäúi kyì - Phãú liãûu thu häöi (nãúu coï) Täøng giaï thaình saín pháøm (∑z) = Säú læåüng saín pháøm hoaìn thaình 2. Phæång phaïp hãû säú: Phæång phaïp naìy aïp duûng trong træåìng håüp trong cuìng mäüt quy trçnh saín xuáút, sæí duûng cuìng mäüt loaûi nguyãn liãûu nhæng kãút quaí saín xuáút thu âæåüc nhoïm saín pháøm cuìng loaûi. Giaï trë SPDD âáöu kyì + CPSXPS trong kyì GT âån vë SP GTSPDD cuäúi kyì chuáøn (SP quy = âäøi) Säú læåüng saín pháøm quy âäøi Trong âoï: Säú læåüng saín pháøm quy âäøi = ∑n (Säú læåüng SP i x Hi) Hi : hãû säú cuía i Täøng giaï thaình saín pháøm i = SL Saín pháøm i x Giaï thaình âån vë SP i x Hãû säú Giaï thaình Täøng giaï thaình saín pháøm i âån vë saín = Saín læåüng saín pháøm i pháøm i 3. Phæång phaïp phán bäø láùn nhau theo chi phê ban âáöu: coï 3 bæåïc: B1. Tênh giaï thaình âån vë ban âáöu Täøng chi phê ban âáöu Giaï thaình âån vë ban = SL lao vuû dëch vuû thæûc hiãûn âáöu âæåüc B2. Tênh giaï trë cung æïng láùn nhau giæîa caïc phán xæåíng phuû Giaï thaình âån vë saín pháøm (z) Giaï trë phán xæåíng phuû i cung æïng cho PX phuû j SL PX phuû i = cung æïng cho PX phuû j x Giaï thaình âån vë ban âáöu åí PX phuû i B3. Tênh giaï thaình âån vë thæûc tãú phán xæåíng phuû ∑CP ban âáöu + GT nháûn CU cuía PX phuû Giaï thaình khaïc - GTCU cho PX phuû khaïc âån vë = thæûc tãú SL lao vuû thæûc hiãûn - SL cung æïng cho PX phuû PX phuû khaïc Trang 18 PHIÃÚU TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM Tãn saín pháøm: Säú læåüng: Khoaín Dåí Chi phê Dåí Phãú Täøng giaï Giaï thaình muûc chi dang SX dang liãûu thaình âån vë phê âáöu kyì phaït cuäúi thu saín sinh kyì häöi pháøm 1 2 3 4 5=1+2+3+ 6=5SLSPH 4 T CPPNVLT T CPNCTT CPSXC Täøng cäüng C. TÇNH HÇNH HAÛCH TOAÏN CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH TAÛI CÄNG TY CÄØ PHÁÖN THUYÍ SAÍN ÂAÌ NÀÔNG: I. HAÛCH TOAÏN VAÌ PHÁN BÄØ CHI PHÊ TAÛI CÄNG TY: 1. Haûch toaïn vaì phán bäø nguyãn váût liãûu træûc tiãúp: a. Haûch toaïn vaì phán bäø chi phê nguyãn váût liãûu chênh: Nguyãn váût liãûu chênh laì thaình pháön cáúu taûo nãn saín pháøm, chiãúm tyí troüng ráút låïn trong giaï thaình. Do váûy viãûc haûch toaïn nguyãn váût liãûu mäüt caïch khoa hoüc vaì chàût cheí seî giuïp cho viãûc xaïc âënh giaï thaình saín pháøm chênh xaïc, âäöng thåìi giuïp cho viãûc cung æïng nguyãn liãûu theo âuïng yãu cáöu tiãún âäü saín xuáút kinh doanh vaì sæí duûng nguyãn váût liãûu tiãút kiãûm vaì hiãûu quaí. Nguyãn liãûu duìng saín xuáút saín pháøm åí Cäng ty Cäø pháön Thuyí saín Âaì Nàông laì caïc loaûi haíi saín tæåi nhæ mæûc, caï, täm... ráút âa daûng vãö chuíng loaûi, kêch cåí, coï âàûc âiãøm riãng nãn viãûc nháûp xuáút nguyãn liãûu âæåüc thæûc hiãûn ngay trãn hoaï âån hàòng ngaìy, nguyãn liãûu âæåüc mua tæì nhiãöu nguäön, nhæng chuí yãúu laì mua tæì caïc Náûu Væûc, táút caí caïc nguyãn liãûu thu mua âæåüc táûp trung qua täø thu mua sau âoï chuyãøn thàóng cho phán xæåíng chãú biãún, thäng qua chè thæûc hiãûn trãn thuí tuûc, nãúu khäúi læåüng khaí nàng chãú biãún thç âæåüc baío quaín åí kho laûnh, nhæng cuîng chè mäüt thåìi gian ngàõn khäng coï täön kho nguyãn liãûu. Vãö thuí tuûc mua, sau khi hoaìn thaình thuí tuûc tiãúp nháûn, cán, kiãøm tra cháút læåüng... caïn bäü thu mua nháûp phiãún nguyãn liãûu, láûp thaình 2 liãn: mäüt liãn giao cho ngæåìi baïn âem tåïi phoìng kãú toaïn laìm thuí tuûc thanh toaïn tiãön haìng, liãn coìn laûi thãú hai giæî laûi åí täø thu mua. Vãö giaï caí caïn bäü thu mua càn cæï vaìo mæïc giaï âaî âæåüc giaïm âäúc quy âënh sàôn cho tæìng loaûi nguyãn liãûu. Taûi phoìng kãú toaïn khi nháûn âæåüc phiãúu tiãúp nháûn nguyãn liãûu seî laìm thuí tuûc thanh toaïn räöi táûp håüp lãn baíng kã "Mua nguyãn Trang 19 liãûu" âäöng thåìi theo doîi tçnh hçnh nháûp nguyãn liãûu trãn baíng kã nguyãn liãûu, baíng naìy âæåüc láûp hàòng ngaìy khi phaït sinh nghiãûp vuû. Do nguyãn liãûu mua vaìo âæåüc chuyãøn qua. Chãú biãún ngay nãn phiãúu tiãúp nháûn nguyãn liãûu cuîng chênh laì phiãúu xuáút nguyãn liãûu. Giaï xuáút nguyãn liãûu cuîng laì giáúy nháûp kho nguyãn liãûu. Giaï nguyãn liãûu nháûp = Giaï mua + Phuû giaï + Chi phê mua Trong âoï : Giaï mua do giaïm âäúc quy âënh. Phuû giaï âæåüc aïp duûng âäúi våïi caïc Náûu Væûa Chi phê mua laì chi phê váûn chuyãøn nhæng ráút êt vç nguyãn liãûu âæåüc chåí tåïi cäng ty. Toaìn bäü chi phê mua nguyãn liãûu âæåüc phaín: Nåü TK 152 Nåü TK 133 Coï TK 111,112,331 Khi xuáút nguyãn liãûu duìng cho chãú biãún thç: Nåü TK 621 Coï TK 152 BAÍNG Kà NGUYÃN VÁÛT LIÃÛU HAÍI SAÍN QUYÏ I/2003 STT Màût haìng Säú læåüng Âån giaï Thaình tiãön 1 Täm suï NC 3.246 120.000 389.520.000 2 Caï âäøng 17.512,5 31.000 542.887.500 NC 3 Mæûc nang 17.020 55.000 936.100.000 ... ... ... ... Täøng cäüng 37.778,5 1.868.507.50 0 Vç nguyãn liãûu mua vaìo âæåüc chuyãøn giao cho phán xæåíng chãú biãún ngay nãn cäng ty aïp duûng phæång thæïc phán bäø nguyãn liãûu chênh theo tæìng loaûi nguyãn liãûu thu mua âãø chãú biãún ra saín pháøm. Tãn saín pháøm Chi phê NVL phaït sinh trong kyì Täm suï NC 389.520.000 Caï âäøng cåì NC 542.887.500 Mæûc nang 936.100.000 ... ... Täøng cäüng 1.868.507.500 b. Haûch toaïn vaì phán bäø váût liãûu phuû, bao bç, cäng cuû duûng cuû: Váût liãûu phuû cuía phán xæåíng bao gäöm: Trang 20
- Xem thêm -