Tài liệu Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp tư nhân tiến trường

  • Số trang: 138 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc Má - §Þa chÊt Lêi nãi ®Çu Ngµy nay, víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ hµng hãa c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i nç lùc t×m c¸c biÖn ph¸p ®Ó c¹nh tranh, tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Cã rÊt nhiÒu yÕu tè, biÖn ph¸p quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña doanh nghiÖp trong ®ã tiÒn l-¬ng lµ mét trong c¸c yÕu tè ®ã. TiÒn l-¬ng lu«n ®-îc mäi ng-êi quan t©m bëi ý nghÜa to lín cña nã. TiÒn l-¬ng lµ mét nguån thu ®¸ng kÓ cña ng-êi lao ®éng, gióp hä ®¶m b¶o cuéc sèng b¶n th©n, gia ®×nh. TiÒn l-¬ng ®èi víi doanh nghiÖp lµ mét phÇn chi phÝ kh«ng nhá, ë ph¹m vi vÜ m« trong mét quèc gia ng-êi lao ®éng cã thu nhËp cao dÉn ®Õn sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh nghÒ s¶n xuÊt, dÞch vô kh¸c, ®ãng gãp kh«ng Ýt vµo sù ph¸t triÓn cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc gia. Trong ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ, tiÒn l-¬ng lµ mét phÇn kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ph©n phèi cña c¶i vËt chÊt do chÝnh ng-êi lao ®éng trong x· héi lµm ra. TiÒn l-¬ng ®-îc tr¶ hîp lý nã sÏ lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ng-îc l¹i sÏ lµm gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng khi kh«ng ®-îc tr¶ hîp lý. ChÝnh v× thÕ, viÖc x©y dùng thang l-¬ng, b¶ng l-¬ng hoÆch to¸n lùa chän h×nh thøc tr¶ l-¬ng hîp ®Ó cho tiÒn l-¬ng võa lµ kho¶n thu nhËp cña ng-êi lao ®éng ®¶m b¶o mét phÇn vÒ nhu cÇu tinh thÇn vËt chÊt, võa lµm cho tiÒn l-¬ng thùc sù trë thµnh ®éng lùc m¹nh mÏ thóc ®Èy ng-êi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n lµ hÕt søc quan träng, ®ång thêi ph¶i tiÕt kiÖn chi phÝ. ChÝnh v× thÕ viÖc tÝnh to¸n, lùa chän h×nh thøc tr¶ l-¬ng lµ mét c«ng viÖc hÕt søc khã kh¨n, nã võa lµ ph-¬ng ph¸p khoa häc ®ång thêi võa lµ mét nghÖ thuËtGa G¾n víi tiÒn l-¬ng lµ b¶o hiÓm x· héi vµ c¸c kho¶n kh¸c nh- B¶o hiÓm y tÕ, Kinh phÝ C«ng ®oµn gäi chung theo quy ®Þnh hiÖn hµnh nh»m ®¶m b¶o cho ng-êi lao ®éng cã mét kho¶n quü trî gióp vÒ giµ khã kh¨n trong cuéc sèng. Do ®ã, tiÒn l-¬ng võa lµ ®éng lùc thóc ®Èy con ng-êi s¶n xuÊt kinh doanh, võa lµ mét chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ cÊu thµnh nªn gi¸ Vò ThÞ Thanh Mai -1- Líp kÕ to¸n K51 LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc Má - §Þa chÊt thµnh s¶n phÈm. X©y dùng, qu¶n lý quü tiÒn l-¬ng cã hiÖu qu¶ võa ®¶m b¶o ®-îc quyÒn lîi cña ng-êi lao ®éng. NhËn thøc ®-îc ®iÒu ®ã, doanh nghiÖp lu«n chó träng c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng cho ng-êi lao ®éng. Cñng lý do ®ã, em ®± chän ®Ò t¯i: “Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i Doanh nghiÖp t- nh©n TiÕn Tr-êng”. Víi mong muèn nghiªn cøu, t×m hiÒu vµ häc hái ®Ó hoµn thiÖn h¬n nh÷ng kiÕn thøc ®· ®-îc häc. KÕt cÊu cña luËn v¨n gåm 3 ch-¬ng: Ch-¬ng 1: T×nh h×nh chung vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu cña Doanh nghiÖp t- nh©n TiÕn Tr-êng. Ch-¬ng 2: Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ t×nh h×nh sö dông lao ®éng tiÒn l-¬ng t¹i Doanh nghiÖp t- nh©n TiÕn Tr-êng. Ch-¬ng 3: Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i Doanh nghiÖp t- nh©n TiÕn Tr-êng. MÆc dï ®· cè g¾ng rÊt nhiÒu, song do thêi l-îng vµ trØnh ®é cã h¹n, møc ®é hiÓu biÕt vÒ thùc tÕ ch-a nhiÒu, b¶n luËn v¨n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. KÝnh mong ®-îc sù gióp ®ì cña c¸c thÇy, c« gi¸o ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt b¶n luËn v¨n nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Vò ThÞ Thanh Mai -2- Líp kÕ to¸n K51 LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc Má - §Þa chÊt Ch-¬ng 1 T×nh h×nh chung vµ c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh cña doanh nghiÖp t- nh©n tiÕn tr-êng Vò ThÞ Thanh Mai -3- Líp kÕ to¸n K51 LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc Má - §Þa chÊt 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp t- nh©n TiÕn Tr-êng ®-îc thµnh lËp ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2001. lµ mét doanh nghiÖp cã 100% vèn tù cã. Doanh nghiÖp t- nh©n TiÕn Tr-êng lµ mét doanh nghiÖp chuyªn kinh doanh, cung cÊp, mua, b¸n m¸y mãc thiÕt bÞ, phô tïng thay thÕ vµ vËt liÖu x©y dùng, kinh doanh vËn t¶i hµng, dÞch vô xÕp dì. Tr¶i qua gÇn 10 n¨m ph¸t triÓn, doanh nghiÖp ®· cã nh÷ng b-íc thµnh c«ng nhÊt ®Þnh. Lóc ®Çu thµnh lËp doanh nghiÖp gÆp ph¶i kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n vÒ nhiÒu mÆt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ho¹t ®éng kinh doanh. Nh-ng víi sù cè g¾ng cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ nhËn thøc ®óng ®¾n cña ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· ®i vµo æn ®Þnh, t¹o ®-îc niÒm tin ®Õn kh¸ch hµng, dÇn kh¼ng ®Þnh ®-îc uy tÝn trªn thÞ tr-êng. Trô së chÝnh cña doanh nghiÖp ®Æt t¹i: §-êng B1, ph-êng B¾c C-êng, TP Lµo Cai, tØnh Lµo Cai. 1.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ ngµnh nghÒ kinh doanh cña Doanh nghiÖp. 1.2.1 Chøc n¨ng, nhiÖm vô. a) Chøc n¨ng. Doanh nghiÖp t- nh©n TiÕn Tr-êng lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, h¹ch to¸n ®éc lËp. §-îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng, ®-îc kh¾c dÊu vµ sö dông con dÊu theo quy ®Þnh, ®-îc ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ, ®-îc chñ ®éng thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc Doanh nghiÖp vÒ Ph¸p luËt, vÒ mäi mÆt s¶n xuÊt kinh doanh. b) NhiÖm vô. - Mua, b¸n m¸y mãc, thiÕt bÞ, phô tïng thay thÕ vµ vËt liÖu x©y dùng. - Kinh doanh vËn t¶i hµng. - DÞch vô xÕp dì - Gia c«ng chÕ t¹o c¬ khÝ - Cho thuª nhµ x-ëng - Kinh doanh dÞch vô cÈu. - Tham gia thi c«ng x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. Vò ThÞ Thanh Mai -4- Líp kÕ to¸n K51 LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc Má - §Þa chÊt 1.3. C«ng nghÖ s¶n xuÊt cña Doanh nghiÖp t- nh©n TiÕn Tr-êng. Do s¶n phÈm chñ yÕu cña doanh nghiÖp lµ vÒ lÜnh vùc dÞch vô vµ mét phÇn lµ gia c«ng chÕ t¹o c¬ khÝ, chÝnh v× vËy quy tr×nh c«ng nghÖ rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. H×nh 1.1: S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng c¬ khÝ Nguyªn liÖu C¾t Mµi, bµo, tiÖn Uèn Hµn S¶n phÈm 1.4.C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña Doanh nghiÖp. Vò ThÞ Thanh Mai -5- Líp kÕ to¸n K51 LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc Má - §Þa chÊt 1.4.1. §iÒu kiÖn ®Þa lý tù nhiªn: a) VÞ trÝ ®Þa lý. §Þa ®iÓm cña doanh nghiÖp n»m ngay trªn con ®-êng B1, ph-êng B¾c C-êng thuéc thµnh phè Lµo Cai, tØnh Lµo Cai, lµ n¬i d©n c- tËp trung vµ ph¸t triÓn nhiÒu ngµnh nghÒ, ®Þa ®iÓm lý t-ëng cho c«ng viÖc kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ngoµi ®Þa ®iÓm chÝnh ra doanh nghiÖp cßn cã c¸c phßng ban nhá n»m quanh thµnh phè, t¹o thµnh mét m¹ng l-íi hÕt søc chuyªn nghiÖp nh»m phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch -u viÖt. b) §iÒu kiÖn khÝ hËu. LÜnh vùc doanh nghiÖp ho¹t ®éng chÞu ¶nh h-ëng rÊt nhiÒu tõ yÕu tè thêi tiÕt, chÝnh v× vËy doanh nghiÖp lu«n cã nh÷ng ph-¬ng ¸n dù phßng nh»m phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch tèi -u nhÊt. T¹i ®Þa bµn doanh nghiÖp ho¹t ®éng thêi tiÕt æn ®Þnh, thuËn lîi cho c«ng viÖc. 1.4.2. Trang thiÕt bÞ kÜ thuËt chñ yÕu cña Doanh nghiÖp t- nh©n TiÕn Tr-êng. Víi ph-¬ng ch©m, phôc vô kh¸ch hµng -u viÖt vµ chuyªn nghiÖp, doanh nghiÖp ®· tõng b-íc hiÖn ®¹i ho¸ trang thiÕt bÞ, ®¸p øng ®-îc nhu cÇu ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp còng nh- cã ®ñ kh¶ n¨ng, n¨ng lùc tham gia c¸c hîp ®ång lín, tÝnh chÊt l©u dµi, ®ßi hái cao vÒ tiªu chuÈn kü thuËt, chÊt l-îng vµ tiÕn ®é, doanh nghiÖp lu«n chó träng viÖc ®Çu t- trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Danh s¸ch cô thÓ trang thiÕt bÞ ®-îc tËp hîp qua b¶ng 1-1: Vò ThÞ Thanh Mai -6- Líp kÕ to¸n K51 LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc Má - §Þa chÊt B¶ng thèng kª trang thiÕt bÞ kü thuËt chñ yÕu cña Doanh nghiÖp. STT Danh môc thiÕt bÞ Sè l-îng(chiÕc) 1 M¸y biÕn ¸p 01 2 M¸y hµn 02 3 M¸y khoan 04 4 M¸y C¾t 01 5 M¸y mµi 02 6 M¸y tiÖn 01 7 M¸y Uèn 01 8 M¸y in 01 9 M¸y Photo copy 01 10 M¸y tÝnh 02 12 M¸y v¹n n¨ng CNC 01 13 Xe công nông 24N-0011 03 14 Xe máy Futrus 01 01 15 Xe máy Futrus 02 01 16 Đất doanh nghiệp 17 Trụ sở doanh nghiệp 18 Bàn ghế văn phòng 05 19 Ti vi samsung 03 20 Máy tính sách tay HP 02 21 Xe söa ch÷a l-u ®éng 01 22 Xe toyota 02 23 Xe vËn t¶i Huyndai 03 24 Xe vËn t¶i IFA 02 25 Xe vËn t¶i Suzuki 01 1.5.C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp t- nh©n TiÕn Tr-êng. Vò ThÞ Thanh Mai -7- Líp kÕ to¸n K51 LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc Má - §Þa chÊt Do tÝnh chÊt cña lo¹i h×nh kinh doanh dÞch vô vµ gia c«ng chÕ t¹o c¬ khÝ, ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ c¸c hîp ®ång vÒ dÞch vô trªn ®Þa bµn tØnh vµ xung quanh tØnh lµ chñ yÕu, riªng vÒ lÜnh vùc gia c«ng chÕ t¹o c¬ khÝ, doanh nghiÖp cã nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng vµ nh÷ng kh¸ch hµng v·ng lai trªn kh¾p tØnh thµnh trªn c¶ n-íc. Gi¸m ®èc PG§ phßng kü thuËt PG§ phßng tµi chÝnh C¸c phßng ban khèi hµnh chÝnh Phßng kü thuËt Phßng kinh doanh Thñ kho Thñ quü Phßng kÕ to¸n KÕ to¸n c«ng nî vµ kÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n kho KÕ to¸n tæng hîp H×nh 1-2: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña Doanh nghiÖp t- nh©n TiÕn Tr-êng. Ngay tõ khi ra ®êi, doanh nghiÖp ®· ®Æt ra môc tiªu hµng ®Çu cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn, ®ã lµ: ChÆt chÏ – v÷ng vµng vÒ tæ chøc, hiÖu qu¶- chÊt l-îng- uy Vò ThÞ Thanh Mai -8- Líp kÕ to¸n K51 LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc Má - §Þa chÊt tÝn trong kinh doanh. Do vËy ®Ó qu¶n lý chÆt chÏ vµ nhÞp nhµng c«ng viÖc kinh doanh, doanh nghiÖp ®· tæ chøc bé m¸y qu¶n lý thµnh c¸c ban, ®øng ®Çu lµ ban Gi¸m ®èc, sau ®ã lµ c¸c phßng ban chøc n¨ng ®-îc tæ chøc theo yªu cÇu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n lý vÒ kÜ thuËt còng nh- thêi gian thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh doanh. §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu s¶n xuÊt ®i cïng víi dÞch vô, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña ban Gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban ®-îc ph©n ®Þnh cô thÓ nhsau: *) Bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp bao gåm: - Gi¸m ®èc doanh nghiÖp. - C¸c phã gi¸m ®èc: + Phã gi¸m ®èc Phßng kü thuËt. + Phã gi¸m ®èc Phßng tµi chÝnh. - C¸c ban nghiÖp vô: + Phßng kinh doanh + Phßng kü thuËt + PhßngkÕ to¸n. *) §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n t¹i doanh nghiÖp t- nh©n TiÕn Tr-êng. Gi¸m ®èc: lµ ng-êi ®øng ®Çu, ®¹i diÖn cho t- c¸ch ph¸p nh©n cña doanh nghiÖp vµ lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra, Gi¸m ®èc cã quyÒn quy ®Þnh c¸c h×nh thøc khen th-ëng cña doanh nghiÖp, phï hîp víi chÝnh s¸ch ph¸p luËt, cïng víi nghÞ quyÕt §¶ng uû c¸c cÊp, NghÞ quyÕt ®¹i héi c«ng nh©n viªn chøc. QuyÕt ®Þnh viÖc cÊp ph¸t chØ tiªu sö dông tµi chÝnh cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. Cã thÓ uû quyÒn cho c¸c phã gi¸m ®èc gi¶i quyÕt mét sè c¸c mÆt ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ c«ng viÖc ®-îc giao. Ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ (khi cã uû quyÒn cña c«ng ty víi c¸c ®èi t¸c) Vò ThÞ Thanh Mai -9- Líp kÕ to¸n K51 LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc Má - §Þa chÊt C¸c phã gi¸m ®èc: Do gi¸m ®èc chØ ®Þnh, bæ nhiÖm, cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng viÖc hµng ngµy vµ ®¶m b¶o mét sè c«ng viÖc theo sù ph©n c«ng hay uû quyÒn cña gi¸m ®èc. +) Phã gi¸m ®èc tµi chÝnh: TiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña Doanh nghiÖp nh»m hoµn nhËn diÖn nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña doanh nghiÖp, ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc tµi chÝnh cña Doanh nghiÖp, ®¸nh gi¸ c¸c ch-¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp trªn ph-¬ng diÖn tµi chÝnh, lËp kÕ hoÆch dù phßng ng©n quü theo nh÷ng h×nh thøc phï hîp nh»m ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu ng©n quü ®ét xuÊt. §ång thêi duy tr× kh¶ n¨ng thanh kho¶n cña Doanh nghiÖp vµ ®¶m b¶o ®ñ nguån tµi chÝnh cho doanh nghiÖp. Phã gi¸m ®èc tµi chÝnh cã nhiÖm vô ph¶i ®¶m b¶o r»ng c¸c lo¹i tµi s¶n cña doanh nghiÖp ®-îc kiÓm so¸t vµ sö dông mét c¸ch hîp lý vµ sinh lîi. ThiÕt lËp vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch qu¶n trÞ tiÒn mÆt cña Doanh nghiÖp nh»m ®¶m b¶o cã ®ñ l-îng tiÒn ®¸p øng c¸c nhu cÇu thanh to¸n ng¾n h¹n. Phô tr¸ch qu¶n lý vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng cña KÕ to¸n tr-ëng, Phßng kÕ to¸n, Phßng tµi vô...trªn c¬ së b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn C«ng ty. B¸o c¸o víi gi¸m ®èc ®Þnh kú mçi th¸ng mét lÇn vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô vµ th-êng xuyªn b¸o c¸o kÞp thêi khi cÇn thiÕt ®¶m b¶o kh«ng ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh bÞ ®×nh trÖ. *) Quyeàn haïn : Kyù duyeät caùc vaên baûn Keá hoaïch taøi chính – Ngaân saùch vaø nhöõng quy ñònh veà quaûn lyù taøi chính –ngaân saùch. Xem xeùt vaø trình Giaùm ñoác pheâ duyeät caùc ÑÑH vaø Hôïp ñoàng SXKD veà naêng löïc taøi chính cuûa Coâng ty. Xem xeùt vaø pheâ duyeät chi tieâu taøi chính – ngaân saùch ñoái vôùi moïi hoaït ñoäng cuûa Coâng ty treân cô sôû quaûn lyù keá hoaïch vaø ñònh möùc taøi chính ñöôïc quy ñònh cho töøng ñoái töôïng theo nguyeân taéc ñaûm baûo CLSP vaø hieäu quaû cuoái cuøng. Vò ThÞ Thanh Mai -10- Líp kÕ to¸n K51 LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc Má - §Þa chÊt Yeâu caàu caùc Giaùm ñoác Xí nghieäp phuï traùch nhieäm vuï keá hoaïch Taøi chính – Ngaân saùch Yeâu caàu caùc Giaùm ñoác Xí nghieäp hay Phuï traùch caùc Ñôn vò saûn xuaát kinh doanh, caùc Tröôûng Phoøng, Ban lieân quan thöïc hieän Muïc tieâu, Chính saùch cuûa Coâng ty, nhieäm vuï keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh vaø nhieäm vuï Taøi chính – Ngaân saùch ñaõ ñöôïc Toång Giaùm ñoác pheâ duyeät. Ñoàng thôøi, yeâu caàu baùo caùo coâng vieäc cuûa moãi Ñôn vò khi caàn thieát. Kyù duyeät caùc baùo caùo tình hình thöïc hieän nhieäm vuï thuoäc phaïm vi traùch nhieäm. Xem xeùt kieåm tra vaø trình Giaùm ñoác pheâ duyeät caùc Baùo caùo Taøi chính – Ngaân saùch theo Phaùp leänh Keá toaùn –Thoáng keâ quy ñònh. *) C¸c phßng ban khèi hµnh chÝnh: - Phßng kinh doanh: Lµ c¬ quan tham m-u cho ban gi¸m ®èc, lËp c¸c kÕ hoÆch kinh doanh dµi h¹n vµ ng¾n h¹n vµ triÓn khai thùc hiÖn, dù b¸o th-êng xuyªn vÒ cung cÇu hµng ho¸ trªn thÞ tr-êng, thiÕt lËp giao dÞch trùc tiÕp víi kh¸ch hµng, nhµ ph©n phèi, phèi hîp víi c¸c bé phËn cã liªn quan, nh»m ®em l¹i c¸c dÞch vô ®Çy ®ñ cho kh¸ch hµng. - Phßng kü thuËt: Nghiªn cøu nh÷ng øng dông tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Thùc hiÖn, triÓn khai thÝ ®iÓm vµo s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô, chuyªn tr¸ch c¸c lÜnh vùc vÒ kÜ thuËt trong doanh nghiÖp. - Thñ kho: C¨n cø vµo chøng tõ xuÊt nhËp vµo thÎ kho theo ®óng tªn hµng ho¸, chñng lo¹i hµng céng lÊy sè tiÒn cuèi ngµy. §ång thêi s¾p xÕp hµng ho¸ thËt khoa hä, cho thËt dÔ kiÓm vµ thuËn lîi cho c«ng t¸c vËn chuyÓn. §Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p b¶o qu¶n, kiÓm so¸t nh»m n©ng cao chÊt l-îng hµng ho¸, qu¸ tr×nh xuÊt nhËp ®-îc nhÞp nhµng. - Thñ quü: Vò ThÞ Thanh Mai -11- Líp kÕ to¸n K51 LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc Má - §Þa chÊt CËp nhËt ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi Thu – Chi- Tån quü tiÒn mÆt vµo sæ quü, b¸o c¸o khi cÇn cho gi¸m ®èc... Thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý quü tiÒn mÆt. *)Phßng kÕ to¸n: Tham m-u cho Gi¸m ®èc doanh nghiÖp trong c¸c lÜnh vùc qu¶n lý ho¹t ®éng t¹i chÝnh kÕ to¸n trong ®¸nh gi¸ sö dông tµi s¶n, tiÒn vèn theo ®óng chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh cña Nhµ n-íc. Trªn c¬ së c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ kÕ hoÆch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, x©y dùng tæ chøc ®«n ®èc c¸c phßng thùc hiÖn kÕ hoÆch tµi chÝnh ®-îc giao. Tæ chøc qu¶n lý kÕ to¸n ( bao gåm ®Ò xuÊt tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ h-íng dÉn h¹ch to¸n kÕ to¸n). KiÓm tra viÖc h¹ch to¸n ®óng theo chÕ ®é kÕ to¸n Nhµ n-íc ban hµnh ®èi víi kÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn nhÊt lµ c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc. §Þnh kú tËp hîp ph¶n ¸nh cung cÊp c¸c th«ng tin cho l·nh ®¹o vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c nguån vèn , vèn, hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n vËt t-, tiÒn vèn cña doanh nghiÖp. Tham m-u ®Ò xuÊt viÖc khai th¸c huy ®éng c¸c nguån vèn phôc vô kÞp thêi cho doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. - KÕ to¸n kho: LËp chøng tõ nhËp xuÊt chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸ dÞch vô, chi phÝ mua hµng, mua nguyªn vËt liÖu, ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ kª khai thuÕ ®Çu vµo ®Çu ra, ho¹ch to¸n doanh thu, c«ng nî. TÝnh gi¸ xuÊt nhËp vËt t- hµng ho¸, lËp b¸o c¸o tån kho, b¸o c¸o xuÊt- nhËp- tån. Th-êng xuyªn kiÓm tra viÖc ghi chÐp vµo thÎ kho cña thñ kho, hµng ho¸ vËt t- trong kho, ®-îc s¾p xÕp hîp lý ch-a, kiÓm tra thñ kho cã tu©n thñ c¸c quyÕt ®Þnh cña doanh nghiÖp, ®èi chiÕu sè liÖu cñ thñ kho vµ kÕ to¸n. - KÕ to¸n c«ng nî: Theo dâi c«ng nî cho toµn doanh nghiÖp bao gåm c«ng nî ph¶i thu, c«ng nî ph¶i tr¶, ®Þnh kú ®èi chiÕu c«ng nî víi c¸c bé phËn kinh doanh (kÕ to¸n cöa hµng, nh©n viªn kinh doanh...). §Þnh kú hoÆc theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng tiÕn hµnh ®èi chiÕu vµ x¸c nhËn c«ng nî víi kh¸ch hµng. Vò ThÞ Thanh Mai -12- Líp kÕ to¸n K51 LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc Má - §Þa chÊt TËp hîp hå s¬ c«ng nî qu¸ h¹n cÇn chuyÓn cho ®¬n vÞ kinh doanh hoÆc ban ngµnh chuyªn tr¸ch. Theo dâi vµ kiÓm so¸t tiÕn ®é thu håi c«ng nî ®Õn h¹n, qu¸ h¹n, khã ®ßi cña c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp. Tham gia thu håi c«ng nî cïng ®¬n vÞ chuyªn tr¸ch. - KÕ to¸n thanh to¸n: + Qu¶n lý c¸c kho¶n ph¶i thu, thùc hiÖn nghiÖp vô thu tiÒn tõ c¸c nghiÖp vô kinh doanh hµng ngµy, theo dâi c«ng nî cña kh¸ch hµng, nh©n viªn vµ ®«n ®èc thu håi c«ng nî. §ång thêi theo dâi tiÒn vµo, ra ng©n hµng, qu¶n lý c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn thu chi. + Qu¶n lý c¸c kho¶n thu chi: LËp kÕ ho¹ch thanh to¸n víi nhµ cung cÊp hµng th¸ng, tuÇn. Chñ ®éng liªn hÖ víi nhµ cung cÊp trong tr-êng hîp kÕ to¸n thanh to¸n kh«ng ®¶m b¶o, trùc tiÕp thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n tiÒn mÆt, qua ng©n hµng cho kh¸ch hµng vµ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô chi néi bé, theo dâi nghiÖp vô t¹m øng. + KiÓm so¸t ho¹t ®éng thu ng©n: Trùc tiÕp nhËn c¸c chøng tõ liªn quan tõ bé phËn thu ng©n, kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp lÖ c¸c chøng tõ thu ng©n, kiÓm so¸t c¸c chøng tõ cña thu ng©n. + Theo dâi viÖc qu¶n lý quü tiÒn mÆt: KÕt hîp víi thñ quü thùc hiÖn nghiÖp vô thu chi theo quy ®Þnh, in b¸o c¸o tån quü, tiÒn mÆt hµng ngµy cho gi¸m ®èc, ®èi chiÕu kiÓm tra tån quü cuèi ngµy víi thñ quü. - KÕ to¸n tæng hîp: KiÓm tra ®èi chiÕu c¸c sè liÖu gi÷a c¸c ®¬n vÞ néi bé, d÷ liÖu chi tiÕt vµ tæng hîp, kiÓm tra ®Þnh kho¶n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, kiÓm tra sù c©n ®èi gi÷a sè liÖu thèng kÕ to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp, kiÓm tra sè d- cuèi kú cã hîp lý vµ khíp, ®óng víi b¸o c¸o chi tiÕt. 1.6.T×nh h×nh tæ chøc s¶n xuÊt vµ lao ®éng cña Doanh nghiÖp t- nh©n TiÕn Tr-êng. 1.6.1. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc s¶n xuÊt: Ngoµi nh÷ng mòi nhän kinh doanh chñ yÕu cña doanh nghiÖp vÒ dÞch vô, doanh nghiÖp cßn s¶n xuÊt gia c«ng chÕ t¹o c¬ khÝ. Trong mçi tæ s¶n xuÊt l¹i Vò ThÞ Thanh Mai -13- Líp kÕ to¸n K51 LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc Má - §Þa chÊt ®-îc tæ chøc thµnh nh÷ng nhãm s¶n xuÊt nhá theo yªu cÇu cña c«ng viÖc. ThÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Ban qu¶n lý s¶n xuÊt Tæ s¶n xuÊt sè 1 Tæ s¶n xuÊt sè 2 Tæ s¶n xuÊt sè 3 H×nh 1 – 3: S¬ ®å tæ chøc s¶n xuÊt cña Doanh nghiÖp t- nh©n TiÕn Tr-êng. *) ChÕ ®é c«ng t¸c cña Doanh nghiÖp: Khèi v¨n phßng vµ khèi ph©n x-ëng, thùc hiÖn chÕ ®é lµm viÖc theo giê hµnh chÝnh mét ngµy lµm viÖc 8 tiÕng, khèi v¨n phßng ®-îc nghØ ngµy chñ nhËt, khèi ph©n x-ëng kh«ng nghØ ngµy chñ nhËt. 1.6.2. T×nh h×nh sö dông lao ®éng cña C«ng ty. T×nh h×nh sö dông lao ®éng cña Doanh nghiÖp n¨m 2009 ®-îc tæng hîp qua b¶ng 1-2: Vò ThÞ Thanh Mai -14- Líp kÕ to¸n K51 LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc Má - §Þa chÊt B¶ng 1-2: B¶ng ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông lao ®éng n¨m 2009 §VT: ng-êi ChØ tiªu Sè l-îng Tæng sè c¸n bé nh©n viªn 27 Tû träng(%) Ph©n theo trØnh ®é v¨n ho¸ - nghÒ nghiÖp 27 100 Sè lao ®éng cã trØnh ®é cao ®¼ng, trung 10 cÊp. 34.48 Sè lao ®éng cã trØnh ®é ®¹i häc vµ trªn 7 ®¹i häc 5 S¬ cÊp 24.13 20.69 5 Lao ®éng phæ th«ng 20.69 Ph©n theo thêi h¹n lao ®éng 27 100 Hîp ®ång dµi h¹n 13 44.84 7 Hîp ®ång ng¾n h¹n 27.58 7 27.58 Hîp ®ång thêi vô Doanh nghiÖp t- nh©n TiÕn Tr-êng lµ mét doanh nghiÖp th-êng xuyªn chó t©m vµo c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®éi ngò nguån nh©n lùc. ChÝnh v× vËy Doanh nghiÖp lu«n khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng-êi lao ®éng cã ®iÒu kiÖn ®-îc tham gia häc tËp nh»m n©ng cao trØnh ®é tay nghÒ. Vò ThÞ Thanh Mai -15- Líp kÕ to¸n K51 LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc Má - §Þa chÊt KÕt luËn ch-¬ng 1 Th«ng qua viÖc nghiªn cøu c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp t- nh©n TiÕn Tr-êng ta thÊy Doanh nghiÖp cã nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n sau: */ ThuËn lîi. Trô së cña Doanh nghiÖp n»m t¹i trôc ®-êng chÝnh thuËn lîi cho c«ng viÖc kinh doanh cña Doanh nghiÖp, gióp Doanh nghiÖp cã thÓ qu¶ng b¸ ®-îc th-¬ng hiÖu, ®ång thêi giao th«ng thuËn tiÖn. Doanh nghiÖp th-êng xuyªn ®-îc ChÝnh quyÒn khu vùc t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì, ®-îc nh©n d©n ®Þa ph-¬ng ñng hé. Ph-¬ng tiÖn kü thuËt m¸y mãc thiÕt bÞ ®ñ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu s¶n xuÊt vµ t¹o ra s¶n phÈm dÞch vô cã chÊt l-îng cao ®¸p øng ®-îc nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. Doanh nghiÖp cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, ng-êi lao ®éng cã trØnh ®é chuyªn m«n cao, cã tr¸ch nhiÖm trong lao ®éng, t©m huyÕt víi nghÒ, cã nhiÒu cè g¾ng trong c«ng viÖc. */ Khã kh¨n. ViÖc t×m kiÕm kh¸ch hµng ngµy cµng phøc t¹p vµ khã kh¨n h¬n do cã ngµy cµng nhiÒu C«ng ty dÞch vô më ra, ¸p lùc c¹nh tranh cao, ngµy cµng ®ßi hái tÝnh chuyªn nghiÖp lín. Mét sè thiÕt bÞ m¸y mãc, c«ng cô ®· cò, nªn th-êng xuyªn gÆp trôc trÆc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh thÊp, dÉn ®Õn s¶n phÈm yÕu thÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. Ngoµi ra kh«ng an toµn cho ng-êi lao ®éng. Mét sè bé phËn nhá c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ ng-êi lao ®éng tinh thÇn tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc vÉn cßn ch-a cao. Trªn ®©y lµ nh÷ng ®¸nh gi¸ chung nhÊt vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp t- nh©n TiÕn Tr-êng. §Ó ®i s©u vµo t×m hiÓu chi tiÕt h¬n ho¹t ®éng s¶n Vò ThÞ Thanh Mai -16- Líp kÕ to¸n K51 LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc Má - §Þa chÊt xuÊt kinh doanh vµ nh÷ng thµnh qu¶ ®¹t ®-îc cña Doanh nghiÖp còng nh- c¸c yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn qu¸ tr×nh kinh doanh ta sÏ ®i s©u vµo ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh vµ ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông lao ®éng tiÒn l-¬ng t¹i Doanh nghiÖp tnh©n TiÕn Tr-êng. Vò ThÞ Thanh Mai -17- Líp kÕ to¸n K51 LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc Má - §Þa chÊt Ch-¬ng 2 Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ t×nh h×nh sö dông lao ®éng tiÒn l-¬ng t¹i Doanh nghiÖp t- nh©n TiÕn Tr-êng n¨m 2009 Vò ThÞ Thanh Mai -18- Líp kÕ to¸n K51 LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc Má - §Þa chÊt Ph©n tÝch tµi chÝnh lµ tæng hîp, ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp b»ng c¸c chØ tiªu gi¸ trÞ trªn c¬ së c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. T¸c ®éng chñ yÕu cña ph©n tÝch tµi chÝnh lµ gióp nh÷ng nhµ qu¶n trÞ, nh÷ng ng-êi ®Çu t- cã thÓ ®-a ra quyÕt ®Þnh ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®Ó tõ ®ã ®-a ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong viÖc lùa chän ph-¬ng ¸n tèi -u cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®-îc thÓ hiÖn qua nh÷ng néi dung chÝnh sau: 2.1. §¸nh gi¸ chung ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp tnh©n TiÕn Tr-êng n¨m 2009. §¸nh gi¸ chung ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ ®¸nh gi¸ chung kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. NhiÖm vô cña viÖc ®¸nh gi¸ chung ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ ®¸nh gi¸ sù biÕn ®éng cña tµi s¶n vµ nguån vèn, tÝnh hîp lý cña c¸c biÕn ®éng ®ã vÒ sè tuyÖt ®èi vµ kÕt cÊu, liªn hÖ víi c¸c chØ tiªu kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó cã c¸c kÕt luËn tæng qu¸, qua ®ã gióp ph¸t hiÖn ra c¸c vÊn ®Ò cÇn tËp trung nghiªn cøu. Sè liÖu dïng ®Ó ®¸nh gi¸ tËp ®-îc tËp hîp trong b¶ng ph©n tÝch c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chung ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp n¨m 2009 (B¶ng 2-1): B¶ng ph©n tÝch c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chung ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp t- nh©n TiÕn Tr-êng Vò ThÞ Thanh Mai -19- Líp kÕ to¸n K51 LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc Má - §Þa chÊt N¨m ph©n tÝch So s¸nh KH 2009 Thùc hiÖn (2009/2008) Chªnh lÖch TØlÖ TH/KH (2009) Chªnh lÖch TØ lÖ ChØ tiªu §VT Thùc hiÖn 2008 1. Tæng doanh thu §ång 28.075.286.465 53.000.000.000 54.595.166.652 26.519.880.187 194,5% 1.595.166.652 103,0% 2. Doanh thu thuÇn §ång 28.075.286.465 53.000.000.000 54.595.166.652 26.519.880.187 194,5% 1.595.166.652 103,0% 3. Gi¸ vèn hµng b¸n §ång 27.140.337.987 49.000.000.000 50.738.093.163 23.597.755.176 186,9% 1.738.093.163 103,5% 4. Tæng sè lao ®éng 5. N¨ng suÊt lao ®éng tÝnh b»ng gi¸ trÞ Ng-êi 20 25 27 7 135,0% 2 108,0% §ång/ng-êi -n¨m 1.403.764.323 2.120.000.000 2.022.043.209 618.278.886 144,0% -97.956.791 95,4% 6. Tæng quü l¬ng 7. TiÒn l¬ng b×nh qu©n 8. Tæng vèn kinh doanh §ång §ång/ngõ¬i -th¸ng 684.657.041 725.000.000 808.439.994 123.782.953 118,1% 83.439.994 111,5% 2.852.738 2.900.000 2.495.185 -357.553 87,5% 86,0% §ång 10.551.968.221 13.500.000.000 13.951.317.761 3.399.349.540 132,2% 451.317.761 103,3% - Vèn cè ®Þnh §ång 3.048.947.495 3.500.000.000 122,8% 245.485.465 107,0% - Vèn lu ®éng 9. Lîi nhuËn tríc thuÕ 10. Lîi nhuËn sau thuÕ 11. Nép ng©n s¸ch nhµ níc §ång 7.503.020.726 10.000.000.000 10.205.832.296 2.702.811.570 136,0% 205.832.296 102,1% §ång -42.644.420 1.400.000.000 1.400.964.314 1.443.608.734 964.314 100,1% §ång -42.644.420 1.112.000.000 1.113.152.404 1.155.796.824 1.152.404 100,1% §ång 0 288.000.000 287.811.910 287.811.910 -188.090 99,9% Vò ThÞ Thanh Mai - 20 - TH 2009 3.745.485.465 696.537.970 Líp kÕ to¸n K51 100% -404.815
- Xem thêm -