Tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty kho vận và cảng cẩm phả - tkv

  • Số trang: 81 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ DANH MỤC ĐỒ THỊ LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................1 CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á HÀ NỘI VÀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI...................................................2 I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á HÀ NỘI............................................................................3 1. Quá trình hình thành và phát triển Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội..................................................................................3 2. Chức năng và nhiệm vụ của Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội................................................................................................5 2.1. Chức năng của Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội..............................................................................................................5 2.2. Nhiệm vụ của Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội..............................................................................................................6 3. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội..............................................................................................................7 3.1. Giám đốc.............................................................................................8 3.2. Phó giám đốc.......................................................................................8 3.3. Phòng hành chính................................................................................9 3.4. Phòng kinh doanh................................................................................9 3.5. Phòng ngân quỹ.................................................................................10 3.6. Phòng kế toán....................................................................................10 3.7. Phòng thông tin.................................................................................11 3.8. Các phòng giao dịch..........................................................................11 4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội................................................................................12 Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5. Một số kết quả kinh doanh của Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội.....................................................................................13 II. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.................................................................................................15 1. Khái niệm và vai trò của hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại....................................................................................................15 1.1. Khái niệm về hoạt động cho vay........................................................15 2. Một số vấn đề về lãi và lãi suất cho vay...................................................17 2.1. Các khái niệm về lãi và lãi suất cho vay............................................17 2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất cho vay......................................18 CHƯƠNG II: LỰA CHỌN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH LÃI VÀ LÃI SUẤT CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI....................................................................20 I. LỰA CHỌN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ LÃI VÀ LÃI SUẤT CHO VAY..........................................................................................................20 1. Thực trạng hệ thống chỉ tiêu lãi và lãi suất cho vay hiện đang sử dụng tại Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội................20 2. Một số nguyên tắc lựa chọn hệ thống chỉ tiêu thống kê dùng để phân tích lãi và lãi suất cho vay tại Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội..............................................................................................23 2.1. Đảm bảo tính hướng đích..................................................................23 2.2. Đảm bảo tính hệ thống......................................................................23 2.3. Đảm bảo tính khả thi.........................................................................23 2.4. Đảm bảo tính hiệu quả......................................................................24 2.5. Đảm bảo tính thích nghi....................................................................24 3. Lựa chọn hệ thống chỉ tiêu thống kê phân tích lãi và lãi suất cho vay..24 3.1. Lãi cho vay........................................................................................24 3.2. Cơ cấu lãi thực thu theo các tiêu thức khác nhau..............................27 3.3. Lãi suất bình quân năm.....................................................................29 3.4. Các chỉ tiêu phản ánh biến động của lãi và lãi suất cho vay.............30 Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH LÃI VÀ LÃI SUẤT CHO VAY..........................................................................................................32 1. Thực trạng vận dụng các phương pháp thống kê để phân tích lãi và lãi suất cho vay tại Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội.................................................................................................................. 32 2. Các phương pháp thống kê dùng phân tích lãi và lãi suất cho vay tại Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội......................33 2.1. Phương pháp phân tổ........................................................................33 2.2. Phương pháp đồ thị trong thống kê...................................................33 2.3. Phương pháp hồi quy tương quan......................................................34 2.4. Phương pháp dãy số thời gian...........................................................35 2.5. Phương pháp chỉ số...........................................................................36 CHƯƠNG III: VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH LÃI VÀ LÃI SUẤT CHO VAY CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á GIAI ĐOẠN 2001-2007...39 I. HƯỚNG PHÂN TÍCH LÃI VÀ LÃI SUẤT CHO VAY CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2001-2007...........................................................................................................39 1. Phân tích quy mô và biến động lãi cho vay............................................39 2. Phân tích lãi suất và biến động lãi suất..................................................39 3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lãi và lãi suất cho vay................39 4. Phân tích mối quan hệ giữa doanh số cho vay và lãi suất cho vay........39 II. NỘI DUNG PHÂN TÍCH LÃI VÀ LÃI SUẤT CHO VAY CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2001-2007...........................................................................................................40 1. Phân tích quy mô lãi cho vay và biến động lãi cho vay của Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007......40 1.1. Lãi phải thu........................................................................................40 1.2. Lãi thực thu........................................................................................42 1.3. Tình hình hoàn thành kế hoạch thu lãi cho vay.................................45 1.4. Cơ cấu lãi thực thu theo các tiêu thức khác nhau..............................46 Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Phân tích quy mô lãi suất bình quân và biến động lãi suất của Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 20012007................................................................................................................54 3. Phân tích mối quan hệ giữa doanh số cho vay và lãi suất bình quân....56 4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lãi thực thu của Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội..................................................58 4.1. Biến động của lãi thực thu do ảnh hưởng của hai nhân tố:lãi suất cho vay bình quân năm và doanh số cho vay..................................................58 4.2. Biến động của lãi thực thu do ảnh hưởng của ba nhân tố lãi suất cá biệt theo thời hạn, kết cấu số dư bình quân theo thời hạn và số dư bình quân..........................................................................................................60 III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ LÃI VÀ LÃI SUẤT CHO VAY CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á HÀ NỘI.............................................................................................61 1. Đánh giá chung về lãi và lãi suất cho vay của Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội trong giai đoạn 2001-2007...............61 1.1. Những mặt đạt được..........................................................................61 1.2. Những hạn chế...................................................................................62 1.3. Những nguyên nhân hạn chế..............................................................63 2. Định hướng phát triển Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007......................................................................64 2.1. Chiến lược phát triển của Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội.........................................................................................64 2.2. Nhiệm vụ trọng tâm của Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội trong thời gian tới...........................................................65 3. Một số kiến nghị giải pháp hoạt động cho vay của Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội..................................................67 3.1. Kiến nghị về công tác thống kê..........................................................67 3.2. Kiến nghị và giải pháp về hoạt động cho vay của ngân hàng............68 KẾT LUẬN....................................................................................................73 TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................74 Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT R: Hệ số tương quan SE: Sai số chuẩn của mô hình DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1:Cơ cấu tổ chức nhân sự chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội. Bảng 1.1: Kết quả kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng thưong mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoan 1992-2007 Bảng 2.1: Mẫu thông báo lãi suất tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội (áp dụng từ 4/3/22005-ban hành kèm theo quyết định 2/3/2005) Bảng 2.2: Bảng mẫu phân bố phần bù rủi ro Bảng 2.3: Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội năm 2006 Bảng 2.4: Mẫu báo cáo tổng hợp tín dụng của chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á tháng 12 năm 2007 Bảng 3.1: Biến động của lãi phải thu chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007 Bảng 3.2: Biến động của lãi thực thu chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007 Bảng 3.3: Các dạng hàm hồi quy lãi thực thu theo thời gian chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á giai đoạn 2001-2007 Bảng 3.4: Tình hình hoàn thành kế hoạch thu lãi cho vay chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007 Bảng 3.5: Cơ cấu lãi thực thu theo thời hạn của chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007 Bảng 3.6: Cơ cấu lãi thực thu theo loại tiền của chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007 Bảng 3.7: Cơ cấu lãi thực thu theo mục đích của chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007 Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảng 3.8: Cơ cấu lãi thực thu theo thành phần kinh tế của chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007 Bảng 3.9: Biến động của lãi suất bình quân chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007 Bảng 3.10: Doanh số cho vay và lãi suất bình quân tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007 Bảng 3.11: Các dạng hàm biểu hiện quan hệ giữa doanh số cho vay và lãi suất bình quân chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 20012007 Bảng 3.12: Lãi suất bình quân, doanh số cho vay, lãi thực thu của chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á giai đoạn 2006-2007 Bảng 3.13: Lãi thực thu và số dư bình quân theo kỳ hạn c ủa chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội năm 2006-2007 DANH MỤC ĐỒ THỊ Đồ thị 3.1: Đồ thị lãi phải thu của chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007 Đồ thị 3.2: Đồ thị biểu hiện sự biến động của lãi thực thu chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phầnĐông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007 Đồ thị 3.3: Đồ thị cơ cấu lãi thực thu theo thời hạn của chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007 Đồ thị 3.4: Đồ thị cơ cấu lãi thực thu theo loại tiền của chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007 Đồ thị 3.5: Đồ thị cơ cấu lãi thực thu cho theo mục đích của chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á giai đoạn 2001-2007 Đồ thị 3.6: Đồ thị cơ cấu lãi thực thu theo thành phần kinh tế của chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á giai đoạn 2001-2007 Đồ thị 3.7: Đồ thị biểu hiện biến động của lãi suất bình quân tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007 Đồ thị 3.8: Đồ thị biểu hiện mối quan hệ giữa doanh số cho vay và lãi suất bình quân chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á giai đoạn 2001-2007 Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Luận văn tốt nghiệp 1 LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm qua hệ thống ngân hàng Việt Nam đã đổi mới một cách căn bản về mô hình tổ chức, cơ chế điều hành và nghiệp vụ.Có thể nói hoạt động của hệ thống ngân hàng đã có những đóng góp rất đáng kể trong sự nghiệp đổi mới và phát triển của kinh tế đất nước. Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chính quan trọng của nền kinh tế, một trong những hoạt động chính của ngân hàng là hoạt động tín dụng đặc biệt là hoạt động cho vay. Đây là hoạt động mang lại thu nhập chính cho ngân hàng đồng thời cũng mang lại nhiều rủi ro nhất, gây tổn thất nhất cho ngân hàng.Yếu tố quan trọng khi một khách hàng quyết định đi vay và ngân hàng cho vay chính là lãi suất. Lãi suất là một trong những biến số kinh tế vĩ mô hết sức quan trọng trong nền kinh tế thị trường, một công cụ trong việc điều hành chính sách tiền tệ của quốc gia. Mỗi sự thay đổi của lãi suất đều tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến các hoạt động của nền kinh tế như: sản xuất của các doanh nghiệp, hành vi tiết kiệm và đầu tư của công chúng, hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó lãi suất còn được xem là một công cụ để điều hoà mối quan hệ lợi ích giữa các chủ thể trong nền kinh tế, mỗi sự tăng giảm của lãi suất sẽ kéo theo sự khuyến khích lợi ích vật chất đối với chủ thể kinh tế này đồng thời hạn chế lợi ích vật chất của chủ thể kia, lãi suất có thể thúc đẩy sự phát triển của ngành lĩnh vực này đồng thời kiềm chế sự phát triển của các ngành lĩnh vực khác, tăng lợi ích nhóm người này nhưng giảm lợi ích nhóm người khác. Trong thời gian gần đây,do nền kinh tế biến động, lạm phát tăng, giá cả trên thị trường cũng tăng làm cho lãi suất không ổn định cũng phải thay đổi theo.Chính sự biến động này đã làm ảnh hưởng nhiều đến họat động của ngân hàng, của các doanh nghiệp và các cá thể tổ chức kinh tế. Nếu chỉ biết đến sự ảnh hưởng mà không biết cụ thể nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, tình hình biến động lãi suất như thế nào thì không thể điều chỉnh lãi suất phù hợp đựơc. Ngoài ra còn phải biết sự Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Luận văn tốt nghiệp 2 thay đổi lãi suất liên tục như vậy đã tác động đến các vấn đề liên quan như thế nào, sự tác động đó theo chiều hướng tốt hay xấu. Xuất phát từ những vấn đề trên, trong thời gian thực tập ở Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội, em đã tập trung nghiên cứu đề tài: “Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích lãi và lãi suất cho vay của chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001 - 2007” Ngoài phần mở đầu và kết luận luận văn này của em gốm có các chương sau: Chương I: Khái quát chung về Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội và hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại Chương II: Lựa chọn hệ thống chỉ tiêu và phương pháp thống kê phân tích lãi và lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại. Chương III: Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích lãi và lãi suất cho vay của Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á giai đoạn 20012007. Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Luận văn tốt nghiệp 3 CHƯƠNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á HÀ NỘI VÀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á HÀ NỘI 1. Quá trình hình thành và phát triển Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội Hệ thống Ngân hàng Đông Á được thành lập vào ngày 01/07/1992, với số vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng. Qua hơn 15 năm hoạt động Đông Á đã khẳng định được là một trong những ngân hàng cổ phần phát triển hàng đầu tại Việt Nam, với số vốn điều lệ hiện nay là 1.400 tỷ đồng; đặc biệt là ngân hàng còn đi đầu trong việc triển khai các dịch vụ ngân hàng hiện đại, đáp ứng các nhu cầu thiết thực cho cuộc sống hàng ngày của người dân. Sau một thời gian chính thức hoạt động tại trụ sở đầu tiên đặt ở số 60-62 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM, Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo đã quyết định thành lập thêm Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á tại Hà Nội với quy mô chỉ đứng sau hội sở chính. Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội chính thức khai trương và đi vào hoạt động vào ngày 17/9/1993, tính đến nay gần được 14 năm. Thời gian 14 năm là một quá trình vừa hoạt động kinh doanh vừa hoàn thiện tổ chức quản lý. Được sự giúp đỡ của Ngân hàng Nhà Nước Trung ương, Ngân hàng Nhà Nước Hà Nội, các cấp chính quyền…sự chỉ đạo chiến lược của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và đặc biệt là sự tin tưởng của khách hàng, chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội đã từng bước trưởng thành và đạt được kết quả khả quan, tạo tiền đề thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới. Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Luận văn tốt nghiệp 4 Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội đã mở rộng thêm các chi nhánh trực thuộc tại các địa bàn đông dân cư như Quận Đống Đa, Quận Hoàn Kiếm, Quận Hai Bà Trưng, Quận Hoàng Mai.., khách hàng gởi tiết kiệm một nơi nhưng có thể rút ở bất kỳ Chi nhánh hoặc phòng giao dịch nào nằm trong hệ thống của Chi nhánh ngân hàng Đông Á Hà Nội. Năm 2000 đã trở thành thành viên mạng của mạng thanh toán toàn cầu, mạng SWIFT với tổng số ngân hàng đại lý hiện nay ở 170 quốc gia, và năm 2002 nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại chi nhánh Hà Nội đã được tổ chức SGS (Thuỵ Sỹ) và QUACERT (Việt Nam) chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2000. Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội đặc biệt quan tâm phát triển dịch vụ chuyển tiền nhanh bằng việc không ngừng cải tiến các chương trình nghiệp vụ kế toán, đa dạng hoá các loại hình chuyển tiền nhanh, đẩy mạnh công tác Marketing… Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Ngân hàng, Trung tâm thẻ Ngân hàng Đông Á Đã phát hành thẻ thanh toán Đông Á vào đầu tháng 7/2002, cùng với xu hướng đi lên của nền kinh tế đất nước, sự phát triển của của các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt là điều không thể thiếu trong cuộc sống; thẻ thanh toán Đông Á là thẻ đầu tiên ở Việt Nam sử dụng tiếng Việt trong giao dịch, đồng thời khách hàng có thể vừa thanh toán hàng hoá dịch vụ vừa có thể chuyển khoản. Riêng với hoạt động chi trả Kiều hối, chỉ với 4 công ty đối tác từ ngày đầu thành lập hiện nay đã ký hợp đồng với 36 công ty kiều hối ở nước ngoài, chủ yếu ở Canada, Mỹ, Úc… Xác định đất nước đang trong quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế, cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng đang diễn ra gay gắt với sự góp mặt của nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính trung gian trong và ngoài nước, Ban lãnh đạo Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội đã xây dựng chiến lược “Hội nhập và Phát triển” nhằm tạo ra một mô hình hoạt động trong giai đoạn mới theo hướng một tập đoàn tài chính mạnh gồm nhiều công ty cổ phần thành viên: Công ty chứng khoán, Công ty kiều hối, Công ty tài chính, Công ty chuyển mạch tài chính, Công ty thẻ, Công ty sản xuất máy ATM, Công ty bảo hiểm…Mô hình này sẽ phát huy được Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Luận văn tốt nghiệp 5 những thế mạnh của Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội trong các dịch vụ tài chính chuyên biệt, đồng thời tranh thủ được nguồn lực và tính chuyên nghiệp của đối tác khác nhau trong lĩnh vực.Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội sẽ đóng vai trò là nhà đầu tư trong các công ty trên, đồng thời tập trung vào thực hiện chức năng của một ngân hàng thương mại để trở thành một trong những ngân hàng tôt nhất Việt Nam. 2. Chức năng và nhiệm vụ của Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội 2.1. Chức năng của Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội Là một ngân hàng thương mại nên Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội cũng có những chức năng giống với các ngân hàng thương mại khác.  Trung gian tài chính: Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội đã thực sự là một chiếc cầu nối giữa những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có vốn nhàn rỗi và những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang cần vốn. Thông qua chức năng này hiện nay Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội đã huy động được một lượng vốn nhàn rỗi trong dân cư khá lớn.  Tạo tiền: Thông qua các hoạt động tín dụng và đầu tư Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội đã thực hiện được chức năng tạo tiền, một chức năng có tầm ảnh hưởng quan trọng đến sự tồn tại và phát triển của mọi ngân hàng. Hiện nay ngân hàng phải thông qua mối liên hệ chặt chẽ với ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại khác mới thực hiện được chức năng này.  Thanh toán: Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội còn phải đưa ra các cơ chế thanh toán và thực hiện trong thực tế chức năng thanh toán Phần lớn các công tác thanh toán được thực hiện thông qua séc và phần lớn các séc Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Luận văn tốt nghiệp 6 thanh toán trong nước của ngân hàng được thực hiện bằng cách thanh toán bù trừ thông qua chính ngân hàng.  Hiện nay kinh tế của đất nước ta là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. Điều này đã tạo ra sự tăng trưởng kinh tế, tăng thu nhập của dân cư, cải thiện đời sống nhưng đây cũng chính là nhuyên nhân dẫn đến sự phân hoá về kinh tế của dân cư rõ rệt hơn.Tuy nhiên Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á đã góp một phần nhỏ để giải quyết vấn đề này nhờ cơ chế tín dụng ưu tiên và tín dụng ưu đãi. 2.2. Nhiệm vụ của Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội Trong giai đoạn phát triển mới, Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội xác định mình qua hình ảnh một “Người bạn đồng hành tin cậy”, luôn song hành cùng khách hàng vững bước trên con đường hội nhập. Ba giá trị nổi bật mà Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á mong muốn đem lại cho khách hàng và các đối tác là “không ngừng sáng tạo”, “thân thiện”, và “đáng tin cậy”. Biểu trưng mới của chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á thể hiện quyết tâm về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, khách hàng và hiệu quả hoạt động được đánh giá mức cao nhất theo tiêu chuẩn dành cho các định chế tài chính. Muốn vậy, Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội cần thực hiện các nhiệm vụ sau:  Quản lý nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng chặt chẽ  Đẩy mạnh tín dụng, đặc biệt là cho nhu cầu tín dụng cá nhân. Trực tiếp cho vay trong hạn mức tín dụng  Đa dạng hoá các hình thức thanh toán quốc tế đồng thời tuân thủ các quy trình và quy định thanh toán của thương mại quốc tế. Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Luận văn tốt nghiệp 7  Đa dạng hoá các loại thẻ đáp ứng cho nhiều nhóm khách hàng. Đẩy mạnh phát triển loại thẻ Từ& thẻ Chip với nhiều ứng dụng gia tăng tiện ích cho khách hàng.  Hệ thống kiều hối của Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội không ngừng hoàn thiện về mặt tổ chức và mặt hoạt động, nâng cấp công nghệ, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế theo định hướng trở thành một công ty cổ phần mạnh trong tập đoàn tài chính Đông Á.  Ban điều hành củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của các phòng ban, đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch; triển khai nhiều sản phẩm, dịch vụ, và tiện ích mới cho các phân khúc thị trường khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Đồng thời tăng cường công tác kiểm soát nhân viên, và tài sản cố định để hạn chế và ngăn ngừa rủi ro.  Tuy là một chi nhánh hoạt đông độc lập nhưng Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội vẫn thực hiện một số nghĩa vụ của Hội sở chính: - Với các điều lệ chung của Ngân hàng, các chỉ thị của Tổng Giám Đốc, Hội Đồng Quản Trị thì Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Hà Nội đều phải thực hiện nghiêm túc. - Các quy tắc về nghiệp vụ kinh doanh, các chế độ báo cáo, hạch toán của Nhà nước và Hội sở chính đều phải chấp hành. - Trong quá trình kinh doanh đảm bảo phát triển nguồn vốn và lợi nhuận cho các cổ đông từ nguồn vốn ban đầu. - Thực hiền nghĩa vụ thuế với Nhà nuớc, chuyển lợi nhuận còn lại sau khi trừ tất cả chi phi và các quỹ bổ sung, quỹ phát triển cho Hội Sở chính. Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Luận văn tốt nghiệp 8 3. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội Hiện nay, với hơn 200 nhân viên đang làm việc, Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội luôn cố gắng tổ chức bộ máy sao cho gọn nhẹ, vững vàng về trình độ, nhưng hiệu quả; nhằm tạo điều kiện thuận lợi để khai thác khả năng của các thành phần kinh tế trong nước và ngoài nước, làm tăng nguồn vốn để tài trợ đầu tư dưới mọi hình thức sản xuât, thúc đẩy hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Với mục tiêu đặt ra như trên Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội đã tổ chức bộ máy nhân sự theo sơ đồ dưới đây: Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội Giám đốc Phó giám đốc Phòng hành chính Phòng kinh doanh Phòng ngân quỹ Phòng kế toán Phòng thông tin 12 phòng giao dịch Kiểm soát nội bộ 3.1. Giám đốc Giám đốc là người lãnh đạo duy nhất, trực tiếp, xuyên suốt bộ máy ngân hàng, là người chịu trách nhiệm toàn diện với Hội Đồng Quản Trị, Ban Lãnh Đao, Tổng Giám Đốc, Ngân hàng Nhà Nước, và với pháp luật. Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Luận văn tốt nghiệp 9 3.2. Phó giám đốc Hiện nạy Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội chỉ có một phó giám đốc, đến giữa năm 2008 chi nhánh sẽ bổ sung thêm một phó giám đốc. Phó giám đốc là trợ lý của giám đốc chịu trách nhiệm điều hành các mặt công tác trong hệ thống ngân hàng khi giám đốc vắng mặt, và còn phải kiểm soát tình hình trong nội bộ. 3.3. Phòng hành chính Phòng hành chính là bộ phận giúp việc trực tiếp cho giám đốc, và thực hiện các công việc như: Tổ chức cán bộ và thanh tra bảo vệ, Tổng hợp báo cáo, Kế toán hành chính… Phóng hành chính gồm có: - Trưởng phòng hành chính - Nhân viên hành chính - Nhân viên lái xe - Nhân viên bảo vệ - Nhân viên bảo vệ đêm 3.4. Phòng kinh doanh Đây là phòng quan trọng trong ngân hàng, bởi nó trực tiếp tạo ra lợi nhuận và mang tính sống còn đối với ngân hàng, phòng kinh doanh bao gồm hai bộ phận nhỏ đó là: phòng khách hàng doanh nghiệp và phòng khách hàng cá nhân.Cả hai bộ phân này đều cùng thực hiện các công việc như nhau và bộ máy nhân sự đều giống nhau chỉ khác ở đối tượng làm việc của từng bộ phận.Các công việc phải thực hiện của phòng kinh doanh là: nghiên cứu, nắm tình hình thu lượm thông tin kinh tế, lập hồ sơ kinh tế, tính toán hiệu quả kinh tế để đầu tư; cho vay, theo dõi đối tượng sử dụng vốn vay, thu hồi nợ vay; hợp tác liên doanh liên kết để sử dụng vốn vay đầu tư có hiệu quả. Phòng kinh doanh bao gồm: - Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp hay khách hàng cá nhân Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Luận văn tốt nghiệp 10 - Phó phòng khách hàng doanh nghiệp hay khách hàng cá nhân - Nhân viên tín dụng doanh nghiệp hay tín dụng cá nhân - Kiểm soát viên thanh toán - Nhân viên dịch vụ khách hàng doanh nghiệp hay nhân viên phát triển thẻ đối với bộ phận khách hàng cá nhân - Nhân viên chăm sóc khách hàng 3.5. Phòng ngân quỹ Phòng ngân quỹ là bộ phận thu đổi tiền, mua bán ngoại tệ tại quầy thu phát tiền, kiểm đếm tiền và bảo quản tiền cùng các giấy tờ có giá trị. Phòng ngân quỹ gồm có: - Trưởng phòng ngân quỹ - Phó phòng ngân quỹ - Kiểm ngân - Nhân viên ATM 3.6. Phòng kế toán Phòng kế toán là một bộ phận tham mưu và quản lý tài sản, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.Công việc chủ yếu của phòng kế toán là: giao dịch kế toán và thanh toán, kiểm soát kế toán, tổng hợp kế toán. Nhân sự của phòng gồm có: - Kế toán trưởng - Kiểm soát viên kế toán - Kế toán tổng hợp - Kế toán tiết kiệm - Kế toán liên ngân hàng Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Luận văn tốt nghiệp 11 - Kế toán tiền gửi - Kế toán chuyển tiền nhanh - Kế toán thẻ - Kế toán thu chi hộ 3.7. Phòng thông tin Phòng thông tin nghiên cứu ứng dụng các sản phẩm phần mềm trong lĩnh vực ngân hàng, quản lý và bảo dưỡng nâng cấp mạng nội bộ cũng như kết nối với Hội sở chính; cập nhật thông tin liên tục từ các ngân hàng, tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới để biết được sự biến động.Đồng thời theo dõi thường xuyên các phản hồi từ các tổ chức cũng như cá nhân về chất lượng của ngân hàng. Phòng thông tin gồm có: - Trưởng phòng thông tin - Nhân viên PC và mạng - Nhân viên ATM & POS - Nhân viên thẻ 3.8. Các phòng giao dịch Hiện nay Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phấn Đông Á Hà Nội gồm có 12 chi nhánh cấp II được đặt ở các địa điểm sau: Hồ Gươm, Ba Đình, Cầu Giấy, Kim Liên, Thanh Xuân, Long Biên, Minh Khai, Hưng Yên, Hà Đông, Bạch Mai, Lò Đúc, Giải Phóng. Mỗi chi nhánh cấp II đều gồm: - Trưởng phòng giao dịch - Phó phòng giao dịch - Kiểm soát kế toán - Nhân viên kế toán - Nhân viên tín dụng Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Luận văn tốt nghiệp 12 - Nhân viên thanh toán quốc tế - Nhân viên Kiều hối - Thủ quỹ - Nhân viên kiểm ngân - Thanh toán viên - Phát triển thẻ - Bảo vệ 4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội là một công ty kinh doanh chuyên cung cấp dịch vụ tài chính và hoạt động trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính.Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ gồm hai hoạt động cơ bản là: nhận ký thác của các doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức kinh tế sử dụng các khoản ký thác đó để cho vay hoặc chiết khấu.Với đặc điểm hoạt động đó chi nhánh có các hoạt động kinh doanh cụ thể như sau: - Nhận các loại tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, ký quỹ bằng VND, ngoại tệ hay vàng với lãi suất linh hoạt và hấp dẫn cho từng đối tượng và kỳ hạn. - Cho vay ngắn hạn, trung dài hạn, đồng tài trợ, cho vay theo hạn mức tín dụng. Riêng đối với khách hàng cá nhân Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội còn có các hình thức cụ thể như: cho vay thanh toán học phí, vay du học, vay ứng trước tiền bán chứng khoán, vay mua hang trả góp, vay mua nhà, vay xây dựng cơ sở vật chất, vay tiêu dùng trả góp, vay tiêu dùng sinh hoạt, vay xây dựng sữa chữa, vay cầm cố sổ tiết kiệm, thấu chi tài khoản. Đối với các khách hàng doanh nghiệp thì có các hình thức: cho vay tài trợ vốn lưu động, cho vay tài trợ xuất nhập khẩu, cho vay tài trợ xây dựng, cho vay đầu tư tài sản cố định. Tất cả các khoản vay đều có mức lãi suất hợp lý. Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Luận văn tốt nghiệp 13 - Hiện nay Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á có rất nhiều hình thức thanh toán: thanh toán tự đông, thanh toán nhanh trong nước, thanh toán quốc tê (gồm có: chuyển tiền ra nước ngoài, nhận tiền về, nhờ thu xuất nhập khẩu, thư tín dụng xuất nhập khẩu). - Dịch vụ bão lãnh trong nước và ngoài nước của Chi nhánh ngân hàng Đông Á Hà Nội cũng rất linh hoạt và năng động. - Chi nhánh ngân hàng Đông Á Hà Nội hiện đang có nhiều sản phẩm thẻ: thẻ đa năng Đông Á, thẻ liên kết sinh viên, thẻ đa năng Richard hill, thẻ đa năng CK Card. - Ngoài ra Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội cũng kinh doanh ở một số lĩnh vực dịch vụ khác: Kinh doanh ngoại tệ và vàng kỳ hạn, dịch vụ cho thuê kho bãi, quản lý hộ tài sản, dịch vụ tài khoản, dịch vụ tư vấn đầu tư tài chính tiền tệ, các dịch vụ theo yêu cầu. 5. Một số kết quả kinh doanh của Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Luận văn tốt nghiệp 14 Bảng 1.1: Kết quả kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng thưong mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoan 1993-2007 Năm 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 25 43 107 148 165 190 210 266 282 410 604 1097 1620 2200 2500 Cho vay bình quân(tỷ đồng) 12 21 29 38 27 25 24 33 52 70 160 196 227 291 739 Thanh toán quốc tế(triệu USD) 0 1,6 4,4 6,9 18,8 13,8 19 43 40 41 63 73 62,5 115,8 187 Kinh doanh ngoại tệ(triệu USD) 12 36 98 121 68 29 33 66 51 58 91 99 110 177 283 Chuyển tiền nhanh(tỷ đồng) 186 610 800 887 620 696 718 1184 1288 1092 1473 1997 1215 1062 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 8.100 9.050 19.050 79.168 61.500 0,49 1,5 2,7 2,9 3,7 4,8 10,4 17,6 28,2 44,6 56,3 74,6 82,7 94,4 117 0 0,66 1,8 5,3 1,69 0,7 1,06 2,17 5,97 7,6 15,8 18 12,8 20 Chỉ tiêu Huy động vốn bình quân(tỷ đồng) Số thẻ phát hành(thẻ) Chi trả kiều hối(Triệu USD) Lợi nhuận trước thuế(tỷ đồng) 33 Nguồn: Kỷ yếu 14 năm Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần ĐôngÁ Hà Nội Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B
- Xem thêm -