Tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty sản xuất bao bì & hàng xuất khẩu

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp Lêi Nãi §Çu ë nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay lîi nhuËn võa lµ môc tiªu, võa lµ ®éng lùc cña c¸c doanh nghiÖp khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. Mét doanh nghiÖp muèn ®¶m b¶o cã lîi nhuËn vµ ph¸t triÓn th× cÇn ph¶i t×m ®-îc c¸ch tiÕt kiÖm chi phÝ thÊp nhÊt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Muèn vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn cã mét hÖ thèng tµi chÝnh cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c, gióp ®ì l·nh ®¹o ®-a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong qu¸ tr×nh hoat ®éng, ®Çu t-. Trong c¸c c«ng cô qu¶n lý tµi chÝnh th× h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó thùc hiÖn kiÓm tra, xö lý th«ng tin. Trªn thùc tÕ, ë c¸c doanh nghiÖp kÕ to¸n ®· ph¶n ¸nh, tÝnh to¸n sao cho doanh nghiÖp gi¶m chi phÝ, h¹ ®-îc gi¸ thµnh tõ ®ã n©ng cao lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Qua thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ ë C«ng ty S¶n XuÊt Bao B× & Hµng XuÊt KhÈu víi nhËn thøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ kh©u quan träng trong c«ng t¸c kÕ to¸n vµ tµi chÝnh t¹i C«ng ty nªn em ®· chän vÊn ®Ò nµy cho chuyªn ®Ò cña m×nh. §Ò tµi “ Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty S¶n XuÊt Bao B× & Hµng XuÊt KhÈu ” . Ngoµi phÇn më ®Çu néi dông b¸o c¸o tæng hîp gåm 3 phÇn: PhÇn I. Lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt t¹i C«ng ty S¶n XuÊt Bao B× & Hµng XuÊt KhÈu PhÇn II. Thùc tr¹ng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty S¶n XuÊt Bao B× & Hµng XuÊt KhÈu PhÇn III. Hoµn thiÖn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty S¶n XuÊt Bao B× &Hµng XuÊt KhÈu Môc ®Ých bµi viÕt cña em lµ xem xÐt toµn bé néi dung Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty S¶n XuÊt NguyÔn ViÕt C-êng 1 Líp KT 1 – K34 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp Bao B× & Hµng XuÊt KhÈu nh»m t×m ra nh÷ng tån t¹i, tõ ®ã ®-a ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt tån t¹i ®ã. Do h¹n chÕ vÒ thêi gian, kinh nghiÖm thùc tiÔn nªn ®Ò tµi sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. KÝnh mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy h-íng dÉn vµ c¸c anh chÞ phßng tµi vô cña C«ng ty ®Ó bµi luËn v¨n cña em ®-îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! NguyÔn ViÕt C-êng 2 Líp KT 1 – K34 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp PhÇn I. Lý luËn c¬ b¶n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c ®¬n vÞ s¶n suÊt&xuÊt khÈu I. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng t¸c ®éng ®Õn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong ®¬n vÞ s¶n xuÊt & xuÊt khÈu 1. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt cña chi phÝ s¶n xuÊt. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù ®iÒu tiÕt theo ®Þnh h-íng XHCN, c¸c ®¬n vÞ ph¶i thùc sù c¹nh tranh quyÕt liÖt trong c«ng t¸c s¶n xuÊt, tæ chøc ph©n c«ng hîp lý nh»m ®¶m b¶o h¹ch to¸n kinh tÕ cã l·i ®¶m b¶o thu nhËp cho ng-êi lao ®éng vµ c¸c nghÜa vô ®èi víi Ng©n s¸ch Nhµ n-íc. Tr-íc sù c¹nh tranh gay g¾t, c¸c ®¬n vÞ muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ho¹t ®éng kinh doanh ph¶i cã hiÖu qu¶, thu nhËp ph¶i bï ®¾p ®-îc chi phÝ. Mét ®¬n vÞ dï lín hay nhá, dï s¶n xuÊt kinh doanh trªn lÜnh vùc nµo th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®ã nhÊt thiÕt ph¶i cã sù kÕt hîp hµi hoµn cña ba yÕu tè c¬ b¶n lµ: - T- liÖu s¶n xuÊt - §èi t-îng tham gia s¶n xuÊt - Thêi gian tham gia s¶n xuÊt C¸c yÕu tè vÒ t- liÖu s¶n xuÊt th«ng qua kho¶n khÊu hao TSC§, ®èi t-îng tham gia s¶n xuÊt th«ng qua c¸c kho¶n chi phÝ vÒ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (biÓu hiÖn cô thÓ lµ hao phÝ vÒ lao ®éng vËt ho¸). D-íi sù t¸c ®éng cã môc ®Ých cña søc lao ®éng biÓu hiÖn qua c¸c kho¶n l-¬ng ®-îc thanh to¸n, c¸c kho¶n trÝch theo quy ®Þnh thèng nhÊt nh- : BHXH, BHYT, C§ (hao phÝ vÒ lao ®éng sèng). Qua qu¸ tr×nh biÕn ®æi sÏ t¹o ra c¸c s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô… §Ó ®o l-êng hao phÝ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra NguyÔn ViÕt C-êng 3 Líp KT 1 – K34 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp trong tõng thêi kú trùc tiÕp phôc vô s¶n xuÊt lµ bao nhiªu nh»m tæng hîp, cung cÊp th«ng tin ®¶m b¶o thèng nhÊt tøc lµ t«n träng nguyªn t¾c nhÊt qu¸n th× mäi chi phÝ s¶n xuÊt cuèi cïng ®Òu ®-îc biÓu hiÖn b»ng th-íc ®o tiÒn tÖ. VËy chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña c¶ toµn bé nh÷ng hao phÝ cÇn thiÕt kh¸c mµ doanh nghiÖp chi ra ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña m×nh trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Thùc chÊt chi phÝ s¶n xuÊt lµ sù biÕn ®æi vèn, chuyÓn dÞch gi¸ trÞ cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do ®ã, chØ ®-îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt cña kú h¹ch to¸n nh÷ng chi phÝ cã liªn quan ®Õn khèi l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra trong kú, chø kh«ng thèng nhÊt ph¶i tÊt c¶ c¸c kho¶n chi ra trong kú. 2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp. Trong ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh th× chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm nhiÒu lo¹i cã néi dung kinh tÕ vµ c«ng dông kh¸c nhau nªn yªu cÇu qu¶n lý ®èi víi tõng lo¹i chi phÝ còng kh¸c nhau. ViÖc qu¶n lý chi phÝ kh«ng chØ dùa vµo sè liÖu ph¶n ¸nh tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt mµ cßn ph¶i c¨n cø vµo sè liÖu cô thÓ cña tõng lo¹i chi phÝ riªng biÖt nh»m phôc vô cho yªu cÇu kiÓm tra vµ ph©n tÝch chi phÝ ph¸t sinh theo tõng thêi kú(®èi víi C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu). Do ®ã ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu ®Ó h¹ch to¸n chÝnh x¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. ViÖc ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt mét c¸ch khoa häc vµ thèng nhÊt kh«ng nh÷ng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ cßn lµ c¬ së cho viÖc kiÓm tra, ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ph¸t huy h¬n n÷a vai trß cña kÕ to¸n ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay. Trong C«ng Ty S¶n XuÊt Bao B× Vµ Hµng XuÊt KhÈu , viÖc ph©n lo¹i chi phÝ theo nh÷ng tiªu thøc sau: NguyÔn ViÕt C-êng 4 Líp KT 1 – K34 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp 2.1. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo néi dung kinh tÕ. Theo c¸ch nµy ng-êi ta s¾p xÕp c¸c chi phÝ s¶n xuÊt cã néi dung, tÝnh chÊt kinh doanh vµo cïng mét nhãm, kh«ng ph©n biÖt chi phÝ cã ph¸t sinh tõ lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt nµo ë ®©u mµ tuú vµo môc ®Ých vµ c«ng dông cña lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt ®ã. Toµn bé chi phÝ ®-îc chia thµnh nh÷ng yÕu tè sau: - YÕu tè chi phÝ nguyªn vËt liªu: Bao gåm toµn bé c¸c chi phÝ vÒ nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ, vËt liÖu thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n mµ doanh nghiÖp ®· sö dông cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt trong kú. - YÕu tè chi phÝ nh©n c«ng: Bao gåm toµn bé chi phÝ tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng, phô cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ cña nh©n viªn qu¶n lý ph©n x-ëng, bé phËn s¶n xuÊt… - YÕu tè chi phÝ khÊu hao TSC§: Bao gåm toµn bé sè tiÒn trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh sö dông cho s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp nh- c¸c lo¹i m¸y mãc, nhµ x-ëng... - YÕu tè dÞch vô mua ngoµi: Bao gåm toµn bé sè tiÒn mµ doanh nghiÖp ®· chi tr¶ vÒ c¸c lo¹i dÞch vô mua tõ bªn ngoµi nh-: tiÒn ®iÖn, tiÒn n-íc…phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. - YÕu tè chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: Bao gåm toµn bé chi phÝ kh¸c dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ngoµi c¸c yÕu tè chi phÝ ®· kÓ trªn. B»ng c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo tiªu thøc nµy mµ kÕ to¸n cã c¬ së lËp thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. §ång thêi cßn lµ c¨n cø ®Ó lËp dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph©n lo¹i t×nh h×nh dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. 2.1.1. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo môc ®Ých, c«ng dông cña chi phÝ. NguyÔn ViÕt C-êng 5 Líp KT 1 – K34 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp T¸c dông cña c¸ch lµm lµ c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo c¸c kho¶n môc vµ ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Lµ chi phÝ cña c¸c vËt liÖu chÝnh (gç, ho¸ chÊt,…), vËt liÖu phô, vËt liÖu lu©n chuyÓn (ng©m tÈm,sÊy…), b¸n thµnh phÈm…cÇn thiÕt ®Ó t¹o nªn s¶n phÈm . - Kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Bao gåm chi phÝ vÒ tiÒn c«ng, phô cÊp cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt kÓ c¶ c«ng nh©n phô…Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp kh«ng bao gåm c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ qui ®Þnh tÝnh trªn tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶. Kho¶n nµy ®-îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung. - Kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung: Lµ nh÷ng chi phÝ dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt chung ë c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt vµ c¸c chi phÝ ngoµi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, nh©n c«ng trùc tiÕp. Chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm: Chi phÝ nh©n viªn ph©n x-ëng, chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô, dông cô s¶n xuÊt, chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. 2.1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ vµ ®èi t-îng chÞu chi phÝ. C¨n cø vµo mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ vµ ®èi t-îng chÞu chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc chia thµnh chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ gi¸n tiÕp. - Chi phÝ trùc tiÕp: lµ nh÷ng chi phÝ liªn quan tr-c tiÕp ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh- mét c«ng viÖc, lao vô hoÆc mét ho¹t ®éng vµ hoµn thµnh cã kÕ h¹ch to¸n, quy n¹p trùc tiÕp vµo lao vô ®ã. - Chi phÝ gi¸n tiÕp: lµ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn nhiÒu ho¹t ®éng cã thÓ tËp hîp , quy n¹p cho tõng ®èi t-îng chÞu chi phÝ b»ng ph-¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp. NguyÔn ViÕt C-êng 6 Líp KT 1 – K34 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp 2.1.3. Ph©n lo¹i chi phÝ theo mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ vµ ®èi t-îng s¶n phÈm. Chia thµnh ba lo¹i chi phÝ lµ: chi phÝ kh¶ biÕn; chi phÝ bÊt biÕn; chi phÝ hçn hîp. - Chi phÝ kh¶ biÕn ( biÕn phÝ ): lµ chi phÝ thay ®æi vÒ tæng sè tû lÖ víi sù thay ®æi cña møc ®é ho¹t ®éng. Khèi l-îng (hay møc ®é) ho¹t ®éng cã thÓ lµ sè l-îng s¶n phÈm hoµn thµnh, sè giê m¸y ho¹t ®éng, doanh thu b¸n hµng thùc hiÖn… sù biÕn ®éng cña chi phÝ trong mèi quan hÖ víi khèi l-îng ho¹t ®éng cã thÓ x¶y ra 3 tr-êng hîp sau t-¬ng øng víi 3 lo¹i chi phÝ kh¶ biÕn. +/ Tr-êng hîp 1: Tæng chi phÝ kh¶ biÕn quan hÖ tû lÖ thuËn trùc tiÕp víi khèi l-îng ho¹t ®éng thùc hiÖn, cßn chi phÝ trung b×nh cña mét ®¬n vÞ khèi l-îng ho¹t ®éng th× kh«ng thay ®æi. BiÕn phÝ tr-êng hîp nµy gäi lµ biÕn phÝ tû lÖ. Ph©n lo¹i chi phÝ nµy cã chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ khÊu hao theo s¶n l-îng… +/ Tr-êng hîp 2: Toµn bé chi phÝ kh¶ biÕn t¨ng nhanh h¬n tèc ®é t¨ng khèi l-îng ho¹t ®éng, v× vËy chi phÝ trung b×nh mét ®¬n vÞ khèi l-îng ho¹t ®éng còng t¨ng lªn. Tr-êng hîp nµy cã thÓ gi¶i thÝch nh- sau: khi c-êng ®é lao ®éng v-ît qu¸ møc b×nh th-êng, hiÖu lùc cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt sÏ gi¶m ®i (vÝ dô nhxuÊt hiÖn nhiÒu s¶n phÈm háng h¬n) hoÆc cã sù t¨ng thªm tiÕp tôc khèi l-îng s¶n phÈm. +/ Tr-êng hîp 3: Toµn bé chi phÝ kh¶ biÕn t¨ng chËm h¬n khèi l-îng ho¹t ®éng, do ®ã chi phÝ trung b×nh cña mét ®¬n vÞ khèi l-îng ho¹t ®éng gi¶m xuèng. NguyÔn ViÕt C-êng 7 Líp KT 1 – K34 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp Tr-êng hîp nµy cã thÓ gi¶i thÝch lµ: Trong khi t¨ng khèi l-îng ho¹t ®éng ®· t¹o lªn c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó cã thÓ sö dông hiÖu qu¶ h¬n c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (vÝ dô: gi¶m ®-îc hao hôt cña vËt liÖu vµ phÕ liÖu, kh¶ n¨ng sö dông cã hiÖu qu¶ c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ khi tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm vµ ph¸t huy tèi ®a kinh nghiÖm cña ng-êi lao ®éng). Thuéc lo¹i chi phÝ nµy cã chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, gi¸ vèn hµng mua vÒ ®Ó b¸n. - Chi phÝ bÊt biÕn ( ®Þnh phÝ ): Lµ c¸c chi phÝ mµ tæng sè kh«ng thay ®æi khi cã sù thay ®æi vÒ khèi l-îng ho¹t ®éng thùc hiÖn. Trong qu¶n trÞ doanh nghiÖp cÇn ph©n biÖt c¸c ®Þnh phÝ sau: +/ §Þnh phÝ tuyÖt ®èi: Lµ c¸c chi phÝ mµ tæng sè l-îng thay ®æi khi cã sù thay ®æi khèi l-îng ho¹t ®éng, cßn chi phÝ trung b×nh cña ®¬n vÞ khèi l-îng ho¹t ®éng th× gi¶m ®i. VÝ dô: chi phÝ khÊu hao TSC§ theo ph-¬ng ph¸p ®-êng th¼ng, tiÒn l-¬ng tr¶ theo thêi gian… +/ §Þnh phÝ t-¬ng ®èi: tr-êng hîp trõ l-îng ( kh¶ n¨ng) cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt tiÒm tµng ®-îc khai th¸c hÕt, muèn t¨ng ®-îc khèi l-îng ho¹t ®éng ph¶i bæ sung, ®Çu t- kh¶ n¨ng tiÒm tµng míi. +/ §Þnh phÝ b¾t buéc: Lµ ®Þnh phÝ kh«ng thÓ thay ®æi ®-îc nhanh chãng v× chóng th-êng liªn quan ®Õn TSC§ vµ cÊu tróc tæ chøc c¬ b¶n cña doanh nghiÖp. §Þnh phÝ nµy kh«ng thÓ tuú tiÖn c¾t gi¶m v× nã ¶nh h-ëng tíi qu¸ tr×nh sinh lêi vµ môc ®Ých l©u dµi cña doanh nghiÖp . +/ §Þnh phÝ tuú ý: Lµ ®Þnh phÝ cã thÓ thay ®æi nhanh chãng b»ng c¸c quyÕt ®Þnh cña nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp, kÕ ho¹ch cña ®Þnh phÝ nµy th-êng ng¾n, th-êng lµ mét n¨m. Chi phÝ nµy cã thÓ c¾t gi¶m trong tr-êng hîp ®Æc biÖt, cÇn thiÕt. VÝ dô: §Þnh phÝ tuú ý nh- chi phÝ qu¶ng c¸o, chi phÝ ®µo t¹o, chi phÝ nghiªn cøu ph¸t triÓn… NguyÔn ViÕt C-êng 8 Líp KT 1 – K34 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp - Chi phÝ hçn hîp: Lµ chi phÝ mµ b¶n th©n nã gåm c¸c yÕu tè ®Þnh phÝ vµ biÕn phÝ møc ®é ho¹t ®éng nhÊt ®Þnh. Chi phÝ hçn hîp thÓ hiÖn c¸c ®Æc ®iÓm cña ®Þnh phÝ, nÕu qu¸ møc ®é nã thÓ hiÖn lµ ®Æc tÝnh cña biÕn phÝ. 3. Gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp. 3.1. Kh¸i niÖm vµ chøc n¨ng cña gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp. - Kh¸i niÖm: Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé chi phÝ vÒ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt ho¸ vµ chi phÝ kh¸c mµ doanh nghiÖp bá ra cã liªn quan ®Õn khèi l-îng c«ng t¸c, s¶n phÈm, lao vô hoµn thµnh. - Chøc n¨ng: Gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §©y lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó doanh nghiÖp t¨ng thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, hoµn thµnh nghÜa vô víi Ng©n s¸ch Nhµ n-íc. Do tÝnh chÊt quan träng nh- vËy, nªn chØ tiªu gi¸ thµnh lu«n ®-îc xem lµ chØ tiªu cÇn x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c, trung thùc ®Ó gióp c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp còng nh- gióp Nhµ n-íc xem xÐt, ®¸nh gi¸, kiÓm tra vµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p thÝch øng víi ho¹t ®éng kinh doanh, trong tõng giai ®o¹n cô thÓ. §Ó cã c¨n cø xem xÐt tÝnh chÊt quan träng cña chØ tiªu gi¸ thµnh trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh cÇn nªu ra nh÷ng chøc n¨ng vèn cã cña chØ tiªu gi¸ thµnh ®èi víi ho¹t ®éng qu¶n lý th× tÊt c¶ c¸c nhµ qu¶n lý ®Òu thèng nhÊt trªn mét sè chøc n¨ng sau: +/ Chøc n¨ng th-íc ®o bï ®¾p chi phÝ: Gi¸ thµnh s¶n phÈm biÓu hiÖn nh÷ng hao phÝ vËt chÊt mµ c¸c doanh nghiÖp ®· bá ra ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm. Nh÷ng hao phÝ vËt chÊt nµy cÇn ®-îc bï ®¾p mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi ®¶m b¶o yªu cÇu t¸i s¶n xuÊt. +/ Chøc n¨ng lËp gi¸: Gi¸ c¶ lµ biÓu hiÖn gi¸ trÞ s¶n phÈm, chøa ®ùng trong ®ã néi dung bï ®¾p hao phÝ vËt chÊt dïng ®Ó s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n NguyÔn ViÕt C-êng 9 Líp KT 1 – K34 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp phÈm nªn viÖc lÊy gi¸ thµnh lµm c¨n cø lËp gi¸ lµ mét yªu cÇu kh¸ch quan vèn cã trong nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ ®-îc biÓu hiÖn ®Çy ®ñ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Ph¶i lo¹i bá khái gi¸ thµnh nh÷ng hao phÝ bÊt hîp lý vµ ®-a ra c¸c ®Þnh møc hao phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm cã ý nghÜa rÊt tÝch cùc khi sö dông gi¸ thµnh lµm c¨n cø lËp gi¸. +/ Chøc n¨ng ®ßn bÈy kinh doanh: Cïng víi c¸c ph¹m trï kinh tÕ kh¸c nh- gi¸ c¶, chÊt l-îng, thuÕ…gi¸ thµnh s¶n phÈm ®· trë thµnh ®ßn bÇy kinh tÕ quan träng bëi doanh thu lîi nhuËn cña doanh nghiÖp cao hay thÊp phô thuéc trùc tiÕp vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. H¹ thÊp gi¸ thµnh, n©ng cao chÊt l-¬ng s¶n phÈm lµ biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó t¨ng c-êng doanh thu, t¹o tÝnh tÝch cùc ®Ó t¸i s¶n xuÊt vµ më réng s¶n xuÊt. B»ng c¸c ph-¬ng ph¸p c¶i tiÕn, tæ chøc s¶n xuÊt, qu¶n lý, hoµn thiÖn c«ng nghÖ kü thuËt, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt lµ h-íng c¬ b¶n ®Ó c¸c doanh nghiÖp ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ c¹nh tranh, ®ång thêi thóc ®Èy râ nÐt vµ tÝch cùc c«ng t¸c h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé. TÝnh chÊt nµy ®Æt ra c¸c yªu cÇu cô thÓ ®èi víi bé phËn s¶n xuÊt cña C«ng ty ph¶i cã biÖn ph¸p h÷u hiÖn võa tiÕt kiÖm, võa sö dông chi phÝ mét c¸ch hîp lý nhÊt víi tõng ho¹t ®éng, tõng kho¶n chi phÝ cô thÓ. 3.2. C¸c lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp. §Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña c«ng t¸c nghiªn cøu vµ qu¶n lý th× gi¸ thµnh ®-îc xem d-íi nhiÒu gãc ®é, nhiÒu ph¹m vi tÝnh to¸n kh¸c nhau. Do vËy gi¸ thµnh ®-îc ph©n theo c¸c tiªu thøc sau: - Gi¸ thµnh ®Þnh møc: Lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc tÝnh trªn c¬ së chi phÝ hiÖn hµnh vµ chØ tÝnh cho ®¬n vÞ s¶n phÈm. - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: Lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc tÝnh trªn c¬ së chi phÝ s¶n xuÊt kÕ ho¹ch vµ s¶n l-îng kÕ ho¹ch cña C«ng ty. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch lµ mét chØ tiªu ®Ó c¸c doanh nghiÖp tù phÊn ®Êu ®Ó thùc hiÖn møc lîi nhuËn do h¹ gi¸ thµnh trong kú kÕ ho¹ch. NguyÔn ViÕt C-êng 10 Líp KT 1 – K34 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp - Gi¸ thµnh thùc tÕ: Lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc tÝnh trªn c¬ së sè liÖu chi phÝ ph¸t sinh vµ tËp hîp thùc tÕ trong kú vµ s¶n l-îng s¶n phÈm ®· s¶n xuÊt ra. So s¸nh c¸c lo¹i gi¸ thµnh trªn víi nhau, ta sÏ ®¸nh gi¸ ®-îc chÊt l-îng s¶n xuÊt vµ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ, qu¶n lý gi¸ thµnh cña C«ng ty. Nh- vËy gi¸ thµnh ®Þnh møc vµ gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ®-îc lËp tr-íc khi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®-îc tiÕn hµnh, cßn gi¸ thµnh thùc tÕ chØ x¸c ®Þnh ®-îc khi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®· kÕt thóc. MÆc dï còng ®-îc x¸c ®Þnh tr-íc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh-ng gi¸ thµnh kÕ ho¹ch vÉn cã tÝnh æn ®Þnh h¬n gi¸ thµnh ®Þnh møc, bëi v× nã ®-îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së ®Þnh møc trung b×nh tiªn tiÕn, trong khi ®ã gi¸ thµnh ®Þnh møc sÏ thay ®æi khi ®Þnh møc chi phÝ thay ®æi. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch sÏ lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp vµ lµ c¨n cø ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh. Gi¸ thµnh ®Þnh møc lµ th-íc ®o chÝnh x¸c vÒ t×nh h×nh tiÕt kiÖm vËt t-, tµi s¶n, tiÒn vèn cña doanh nghiÖp. §Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× l¹i ph¶i c¨n cø vµo gi¸ thµnh thùc tÕ. Gi¸ thµnh thùc tÕ cßn ph¶n ¸nh t×nh h×nh phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh qu¶n lý tµi s¶n, vËt t-, tiÒn vèn. §Ó phôc vô cho mét quyÕt ®Þnh cô thÓ, chØ tiªu gi¸ thµnh cã thÓ ®-îc tÝnh to¸n theo c¸c ph¹m vi chi phÝ kh¸c nhau. Theo tiªu thøc nµy cã c¸c lo¹i gi¸ thµnh sau: +/ Gi¸ thµnh s¶n xuÊt toµn bé: lµ gi¸ thµnh bao gåm c¸c chi phÝ cè ®Þnh vµ chi phÝ biÕn ®æi thuéc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ m¸y mãc, thiÕt bÞ dïng vµo s¶n xuÊt chung. Dùa vµo gi¸ thµnh toµn bé, doanh nghiÖp cã thÓ x¸c ®Þnh ®-îc kÕt qu¶ kÕ to¸n cña s¶n phÈm lµ l·i. C«ng thøc tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt toµn bé nh- sau: “ Gi¸ thµnh s¶n xuÊt toµn bé = BiÕn phÝ trùc tiÕp + BiÕn phÝ gi¸n tiÕp + §inh phÝ trùc tiÕp + §Þnh phÝ gi¸n tiÕp ” NguyÔn ViÕt C-êng 11 Líp KT 1 – K34 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp Trong gi¸ thµnh s¶n xuÊt toµn bé s¶n phÈm, toµn bé ®Þnh phÝ ®-îc tÝnh hÕt vµo gi¸ thµnh s¶n xuÊt nªn ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt toµn bé ®-îc gäi lµ ph-¬ng ph¸p ®Þnh phÝ toµn bé. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt toµn bé th-êng ®ãng vai trß chñ yÕu trong c¸c quyÕt ®Þnh mang tÝnh chÊt chiÕn l-îc dµi h¹n nh- quyÕt ®Þnh ngõng s¶n xuÊt hoÆc trùc tiÕp s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n phÈm nµo ®ã... V× vËy, chØ tiªu nµy cã ý nghÜa quan träng trong qu¶n trÞ doanh nghiÖp . +/ Gi¸ thµnh s¶n xuÊt theo biÕn phÝ. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt theo biÕn phÝ s¶n xuÊt, kÓ c¶ biÕn phÝ trùc tiÕp vµ biÕn phÝ gi¸n tiÕp. Do gi¸ thµnh s¶n xuÊt chØ bao gåm biÕn phÝ s¶n xuÊt nªn gäi lµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt bé phËn, trªn c¬ së gi¸ thµnh s¶n xuÊt bé phËn, doanh nghiÖp sÏ x¸c ®Þnh ®-îc l·i gép trªn biÕn phÝ. ChØ tiªu gi¸ thµnh s¶n xuÊt theo biÕn phÝ chñ yÕu ®-îc sö dông trong m«i tr-êng kiÓm so¸t ho¹t ®éng, trong ®ã nhµ qu¶n lý ph¶i ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh thuÇn tuý chi phÝ mang tÝnh t-¬ng ®èi. H¬n n÷a, chØ tiªu nµy th-ßng h-íng c¸c nhµ qu¶n lý vµo c¸c môc ®Ých ng¾n h¹n, bá qua chi phÝ cè ®Þnh do ®ã c¸c chi phÝ nµy kh«ng n»m trong sù kiÓm so¸t cña nhµ qu¶n lý. +/ Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cã ph©n bæ hîp lý chi phÝ cè ®Þnh: Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cã ph©n bæ hîp lý chi phÝ cè ®Þnh, bao gåm toµn bé biÕn phÝ s¶n xuÊt vµ phÇn ®Þnh phÝ ®-îc ph©n bæ trªn c¬ së møc ho¹t ®éng thùc tÕ so v¬Ý møc ho¹t ®éng chuÈn (theo c«ng suÊt thiÕt kÕ vµ ®Þnh møc). ChØ tiªu gi¸ thµnh s¶n xuÊt cã ph©n bæ hîp lý chi phÝ cè ®Þnh kh¾c phôc ®-îc nh-îc ®iÓm vµ ®-îc sö dông trong kiÓm so¸t, qu¶n lý cña doanh nghiÖp. +/ Gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm tiªu thô: Lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm (chi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ b¸n hµng). Do ®ã gi¸ thµnh s¶n phÈm toµn bé cßn ®-îc gäi lµ gi¸ thµnh ®Çy ®ñ. C«ng thøc tÝnh: NguyÔn ViÕt C-êng 12 Líp KT 1 – K34 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp “ Gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm tiªu thô = Gi¸ thµnh s¶n xuÊt + Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp + Chi phÝ b¸n hµng ” II. KÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. 1. KÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp. Chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp ph¸t sinh lu«n g¾n víi n¬i diÔn ra ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Do ®ã, kÕ to¸n cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc ®èi t-îng ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tõ ®ã thùc hiÖn viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kiÓm so¸t chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hay tæng hîp chi phÝ cña doanh nghiÖp. §èi t-îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ lµ ph¹m vi, giíi h¹n ®Ó tËp hîp chi phÝ nh»m ®¸p øng yªu cÇu kiÓm so¸t chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Giíi h¹n tËp hîp chi phÝ lµ n¬i ph¸t sinh chi phÝ ( ph©n x-ëng, chi nh¸nh, kh¸ch s¹n,…) hoÆc cã thÓ lµ n¬i chÞu chi phÝ ( bÕn c¶ng, kho b·i, h¹ng môc c«ng tr×nh…) X¸c ®Þnh ®èi t-îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ kh©u ®Çu tiªn cña c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ lµ c¬ së, tiÒn ®Ò quan träng ®Ó kiÓm tra, kiÓm so¸t chi phÝ. X¸c ®Þnh ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ ph¶i dùa vµo c¸c yÕu tè: - TÝnh chÊt s¶n xuÊt vµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm: s¶n xuÊt gi¶n ®¬n hay s¶n xuÊt phøc t¹p… - Lo¹i h×nh s¶n xuÊt: s¶n xuÊt ®¬n chiÕc hay s¶n xuÊt hµng lo¹t… - §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt. - Yªu cÇu kiÓm tra, kiÓm so¸t chi phÝ trong doanh nghiÖp… NguyÔn ViÕt C-êng 13 Líp KT 1 – K34 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp VËy x¸c ®Þnh ®èi t-îng h¹ch to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt thùc chÊt lµ x¸c ®Þnh ph¹m vi hay giíi h¹n ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ ph¸t sinh trong kú. - Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt: +/ Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n trùc tiÕp: Khi ¸p dông ph-¬ng ph¸p nµy th× chi phÝ liªn quan ®Õn s¶n phÈm nµo ®· x¸c ®Þnh ghi chÐp ban ®Çu ®-îc quy n¹p trùc tiÕp c¸c chi phÝ nµy vµo s¶n phÈm cã liªn quan. ViÖc sö dông ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp ®Ó h¹ch to¸n toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ®ã lµ c¸ch h¹ch to¸n chÝnh x¸c nhÊt, ®ång thêi theo dâi trùc tiÕp chi phÝ liªn quan tíi tõng ®èi t-îng ®uîc theo dâi. Tuy nhiªn, kh«ng thÓ lóc nµo còng sö dông ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc bëi cã ®èi t-îng kh«ng thÓ theo dâi riªng, mÆt kh¸c sö dông ph-¬ng ph¸p nµy cßn mÊt nhiªu thêi gian, c«ng søc. +/ Ph-¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp: §Ó ®¸p øng yªu cÇu cho nh÷ng ®èi t-îng kh«ng thÓ theo dâi riªng th× ¸p dông ph-¬ng ph¸p nµy khi chi phÝ liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t-îng mµ kÕ to¸n kh«ng h¹ch to¸n riªng ®-îc cÇn ph¶i lùa chän tiªu thøc ph©n bæ hîp lý cho ®èi t-îng. V× vËy, tÝnh chÝnh x¸c cña ph-¬ng ph¸p nµy phô thuéc vµo sù lùa chän tiªu thøc ph©n bæ. Ph-¬ng ph¸p nµy tiÕn hµnh qua 2 b-íc sau: B-íc 1: X¸c ®Þnh hÖ sè ph©n bæ theo c«ng thøc sau: HÖ sè = Error! B-íc 2: TÝnh chi phÝ ph©n bæ cho tõng ®èi t-îng theo c«ng thøc: Chi phÝ ph©n bæ cho ®èi t-îng X = HÖ sè ph©n bæ + Tiªu thøc ph©n bæ cho ®èi t-îng X Theo ph-¬ng ph¸p nµy th× tÝnh chÝnh x¸c kh«ng cao do phô thuéc vµo sù lùa chän tiªu thøc ph©n bæ song nÕu x¸c ®Þnh hîp lý th× ®é chÝnh x¸c nµy ®¸ng tin cËy. NguyÔn ViÕt C-êng 14 Líp KT 1 – K34 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp Trªn c¬ së c¸c ph-¬ng ph¸p ®ã viÖc x¸c ®Þnh, quy n¹p c¸c kho¶n môc chi phÝ cho ®èi t-îng ®-îc tiÕn hµnh theo chi phÝ thùc tÕ, chi phÝ ®Þnh møc. Cã nghÜa lµ cã nh÷ng chi phÝ kh«ng thÓ biÕt ngay ®-îc thùc tÕ ph¸t sinh trong kú lµ bao nhiªu khi ®Õn kú h¹n b¸o c¸o mµ chØ cã thÓ -íc tÝnh ®-îc theo t×nh h×nh sö dông nh- chi phÝ ®iÖn , n-íc, ®iÖn tho¹i… ph¶i trê sang th¸ng sau cã ho¸ ®¬n míi tæng hîp. Do vËy, x¸c ®Þnh, quy n¹p chi phÝ nµy theo mét ®Þnh møc råi sau cã chøng tõ cô thÓ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh th× sÏ ®¶m b¶o chi phÝ ®ùoc quy n¹p mét c¸ch chÝnh x¸c. 2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp. 2.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. * H¹ch to¸n ban ®Çu, chøng tõ sö dông h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp bao gåm: - PhiÕu xuÊt kho - PhiÕu nhËp kho - Ho¸ ®¬n GTGT, ho¸ ®¬n th«ng th-êng. - PhiÕu chi, phiÕu t¹m øng… * H¹ch to¸n tæng hîp vµ h¹ch to¸n chi tiÕt. Tµi kho¶n sö dông: §Ó h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kÕ to¸n sö dông TK 621. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú, cuèi kú kÕt chuyÓn sang TK 154 – Chi phÝ kinh doanh dë dang. - Gi¸ trÞ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu sö dông kh«ng hÕt nhËp l¹i kho Tk 621 kh«ng cã sè d- Tr×nh tù h¹ch to¸n. NguyÔn ViÕt C-êng 15 Líp KT 1 – K34 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp +/ Khi xuÊt kho nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®Ó kÕ to¸n ghi Nî TK 621 (chi tiÕt cho tõng ®èi t-îng). Cã TK 152 +/ Tr-êng hîp mua nguyªn vËt liÖu sö dông ngay cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kh«ng qua nhËp kho c¨n cø vµo chøng tõ gèc kÕ to¸n ghi : Nî Tk 621 (gi¸ mua ch-a cã thuÕ). Nî Tk 133 (thuÕ GTGT khÊu trõ). Cã TK 111, 112, 331.. (tæng gi¸ thanh to¸n). +/ NÕu cuèi kú gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu sö dông kh«ng hÕt nhËp l¹i kho, gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi theo quy ®Þnh ®-îc ghi gi¶m CPSX, trong kú c¨n cø vµo chøng tõ gèc kÕ to¸n ghi : Nî TK 152 Cã TK 621 (chi tiÕt cho tõng ®èi t-îng ) +/ Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp sang TK 154 kh«ng bao gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu thõa, c¨n cø vµo chøng tõ gèc kÕ to¸n ghi: Nî TK 154 (chi tiÕt cho tõng ®èi t-îng) Cã TK 621 2.1.2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung: * H¹ch to¸n ban ®Çu: - B¶ng thanh to¸n l-¬ng. - PhiÕu xuÊt kho. - B¶ng chÊm c«ng. - B¶ng ph©n bæ c«ng cô dông cô. NguyÔn ViÕt C-êng 16 Líp KT 1 – K34 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp - B¶ng trÝch khÊu hao TSC§. - PhiÕu chi. * H¹ch to¸n tæng hîp vµ h¹ch to¸n chi tiÕt: Chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm: tiÒn l-¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý, c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cña toµn c«ng nh©n viªn trong danh s¸ch C«ng ty, chi phÝ khÊu hao TSC§, dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Tµi kho¶n sö dông: §Ó ph¶n ¸nh chi phÝ s¶n xuÊt chung phôc vô cho toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kÕ to¸n sö dông TK 627. * Tr×nh tù h¹ch to¸n. - Khi cã ph¸t sinh tiÒn l-¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp cña nh©n viªn qu¶n lý, tiÒn ¨n ca cña c«ng nh©n c¨n cø vµo chøng tõ liªn quan kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 Cã TK 334 - TrÝch BHXH, BHYT, CPC§ cho c«ng nh©n viªn kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 Cã TK 338 - XuÊt kho vËt liÖu hoÆc mua vËt liÖu dïng chung cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c¨n cø vµo chøng tõ liªn quan kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 Nî TK 133 (thuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ ). Cã TK 111, 112, 113… ( hoÆc ) Cã TK 152 - XuÊt kho c«ng cô, dông cô c¨n cø vµo chøng tõ liªn quan kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 NguyÔn ViÕt C-êng 17 Líp KT 1 – K34 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp Cã TK 153 Cã TK 142 (nÕu xuÊt kho lín ph¶i ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ trong kú). - TrÝch khÊu hao m¸y mãc, thiÕt bÞ…dïng chung cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 Cã TK 214 - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ph¸t sinh c¨n cø vµo chøng tõ liªn quan kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 Nî TK 133 Cã TK 111, 112, 331… - Cuèi kú, kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung ph©n bæ cho tõng ®èi t-îng chÞu chi phÝ kÕ to¸n ghi: Nî TK 154 (chi tiÕt cho tõng ®èi t-îng). Cã TK 627 2.1.3. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt *Tµi kho¶n sö dông: §Ó tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong kú, kÕ to¸n sö dông TK 154 CPSXKD dë dang. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó h¹ch to¸n, tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô ¸p dông theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn trong ho¹t ®éng hµng tån kho. NguyÔn ViÕt C-êng 18 Líp KT 1 – K34 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp S¬ ®å 1 KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm (Theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn) TK 111,112 TK 152 (1) TK 621 (2) TK 154 (13) TK 632 (16) (3) TK 334 TK 622 (4) TK 335 TK 138,821 (14) (5) (6) (17) TK 131 NguyÔn ViÕt C-êng 19 Líp KT(18) 1 – K34 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp TK 627 (7) TK 338 (15) (8) TK 622 TK 152,153 TK 142 (8) (10) TK 111,112,331 (11) TK 214 (12) NguyÔn ViÕt C-êng 20 Líp KT 1 – K34
- Xem thêm -