Tài liệu Tổ chức công tác kế toán tại công ty xây dựng số 6

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc x©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh quan träng nh»m t¹o ra c¬ së vËt chÊt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Qu¸ tr×nh x©y dùng c¬ b¶n trong nh÷ng n¨m qua ®· cã nhiÒu thÊt tho¸t l·ng phÝ. §Ó tiÕp tôc t¨ng c-êng vµ ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t-, h¹n chÕ thÊt tho¸t, l·ng phÝ trong ®Çu t-..., mét trong nh÷ng yªu cÇu quan träng ®Æt ra cho c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i cã ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n. Bëi vËy viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp sao cho chÝnh x¸c, hîp lý, tu©n thñ theo ®óng quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh lµ mét nhu cÇu rÊt cÇn thiÕt, cã ý nghÜa thiÕt thùc trong viÖc t¨ng søc c¹nh tranh. C«ng ty X©y dùng sè 6 lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc cã bÒ dµy kinh nghiÖm trong lÜnh vùc x©y l¾p còng ®ang ®øng tr-íc nh÷ng th¸ch thøc chung cña toµn ngµnh. Nh÷ng th¸ch thøc nµy ®Æt ra mét nhiÖm vô nÆng nÒ cho c«ng t¸c kÕ to¸n lµ lµm sao ®Ó ph¶n ¸nh chÝnh x¸c t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. MÆc dï trong thêi gian qua, c«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng, t×m gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n song vÉn cßn tån t¹i mét sè v-íng m¾c cÇn ®-îc gi¶i quyÕt. Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, lµ mét sinh viªn chuyªn ngµnh KÕ to¸n tæng hîp cña Tr-êng ®¹i häc Kinh tÕ quèc d©n em ®· ®i s©u t×m hiÓu t×nh h×nh c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty. B¸o c¸o tæng hîp cña em gåm bèn phÇn chÝnh sau: PhÇn 1: Tæng quan vÒ c«ng ty X©y dùng sè 6 PhÇn 2: Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty X©y dùng sè 6 PhÇn 3: Kh¸i qu¸t mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n chñ yÕu t¹i c«ng ty PhÇn 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty. I. Tæng quan vÒ c«ng ty: 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: C«ng ty X©y dùng sè 6 H¶i Phßng tiÒn th©n lµ XÝ nghiÖp X©y l¾p 4 thuéc Liªn hiÖp c¸c XÝ nghiÖp X©y l¾p H¶i Phßng. C«ng ty X©y dùng sè 6 trùc thuéc Së x©y dùng H¶i Phßng ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 149Q§tccq ngµy 21/1/1993 cña Chñ tÞch UBND thµnh phè H¶i Phßng. Trô së giao dÞch: Sè 29 ®-êng Lam S¬n- Lª Ch©n- H¶i Phßng. §iÖn tho¹i: 031.835430 Sè FAX: 031.857160 Chøng chØ hµnh nghÒ x©y dùng: Sè 0302-00-0-0-0014 ngµy 2/6/1997 GiÊy ®¨ng ký kinh doanh: Sè 105563 cÊp ngµy 10/2/1993 vµ bæ sung n¨m 2001 GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký thuÕ: m· sè 0200154857-1 ngµy 16/10/1998 NghÒ s¶n xuÊt chÝnh: X©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông, kinh doanh ph¸t triÓn nhµ ë, x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi, x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng ®« thÞ n«ng th«n... C«ng ty X©y dùng sè 6 lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, tù chñ, trong s¶n xuÊt kinh doanh cã t- c¸ch ph¸p nh©n. Ngµy ®Çu thµnh lËp, c«ng ty gÆp khã kh¨n chång chÊt, thiÕu vèn, thiÕu c¸n bé qu¶n lý. Tr-íc t×nh h×nh ®ã, Ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· tõng b-íc th¸o gì khã kh¨n, lu«n hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc giao, t¹o ®-îc niÒm tin ®èi víi kh¸ch hµng vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm còng nh- tiÕn ®é thi c«ng. §Æc biÖt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng ty ®· tróng thÇu nh÷ng c«ng tr×nh lín, nhá trÞ gi¸ nhiÒu tû ®ång nh-: x©y dùng ®-êng giao th«ng, nhµ v¨n ho¸, bÖnh viÖn, tr-êng häc... trong vµ ngoµi thµnh phè. Víi nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®-îc c«ng ty ®· ®-îc Bé x©y dùng, UBNDTP, Liªn ®oµn lao ®éng c¸c cÊp... tÆng nhiÒu b»ng khen, giÊy khen. §ã lµ kÕt qu¶ cña sù phÊn ®Êu vµ tù kh¼ng ®Þnh m×nh cña Ban l·nh ®¹o còng nh- sù nç lùc cña tõng thµnh viªn trong c«ng ty. Chóng ta hy väng r»ng trong nh÷ng n¨m tiÕp theo, c«ng ty sÏ ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ trong viÖc t×m kiÕm hîp ®ång, më réng s¶n xuÊt vµ uy tÝn cña c«ng ty ngµy cµng ®-îc n©ng cao. 2.Tæ chøc bé m¸y c«ng ty: Bé m¸y c«ng ty tinh gän, linh ho¹t, cã hiÖu lùc cao, lùc l-îng thi c«ng ®ång bé, trÎ khoÎ vµ cã tÝnh c¬ ®éng cao, cã hiÖu qu¶. C¨n cø vµo chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty vµ ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng, c«ng ty X©y dùng sè 6 tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo ph-¬ng ph¸p trùc tuyÕn. Vµ c¸c bé phËn qu¶n lý cña c«ng ty cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. HiÖn nay c«ng ty cã 4 phßng ban chøc n¨ng. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty ta ®i s©u nghiªn cøu chøc n¨ng ho¹t ®éng cña tõng phßng ban: - V¨n phßng c«ng ty: cã nhiÖm vô gi¸m ®èc, ®iÒu hµnh chung mäi ho¹t ®éng chung cña c«ng ty. - Phßng tæ chøc lao ®éng- hµnh chÝnh: Tæ chøc c«ng t¸c tuyÓn dông, ký hîp ®ång lao ®éng, gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch cho ng-êi lao ®éng, theo dâi, gi¸m s¸t sù biÕn ®éng cña lao ®éng còng nh- an toµn thi c«ng - Phßng kü thuËt nghiÖp vô: theo dâi ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh mét c¸ch kÞp thêi, chÝnh x¸c theo yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty vµ nhµ n-íc - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: + Qu¶n lý viÖc sö dông vèn toµn c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, th-êng xuyªn h-íng dÉn nghiÖp vô, gi¸m s¸t vµ kiÓm tra c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, viÖc sö dông vèn cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®Ó ph¸t hiÖn ng¨n chÆn kÞp thêi khi c¸c ®¬n vÞ cã biÓu hiÖn vi ph¹m nguyªn t¾c tµi chÝnh, sö dông vèn kh«ng ®óng môc ®Ých. + Hµng n¨m lµm tèt c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh kÕ to¸n vµ th-êng xuyªn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thèng kª, b¸o c¸o vµ theo dâi mÆt thu, chi tµi chÝnh cña c«ng ty. QuyÕt to¸n vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng, chÝnh x¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn c«ng ty. - Phßng kü thuËt vµ qu¶n lý vËt t-: nghiªn cøu lËp kÕ ho¹ch cho viÖc thi c«ng tõng c«ng tr×nh, gi¸m s¸t viÖc thi c«ng vÒ tiÕn ®é còng nh- chÊt l-îng c«ng tr×nh. - Ngoµi ra cßn cã c¸c ®éi thi c«ng x©y dùng: ®éi 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608,612. +C«ng tr-êng 601, 602, 604: phô tr¸ch thi c«ng c¸c c«ng tr-êng trong ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi. + C«ng tr-êng 603, 605: phô tr¸ch thi c«ng c¸c c«ng tr-êng trong ®Þa bµn thµnh phè H¶i Phßng + C«ng tr-êng 606: phô tr¸ch thi c«ng c¸c c«ng tr-êng trong ®Þa bµn thµnh phè Qu¶ng Ninh. + C«ng tr-êng 608, 612; thi c«ng ë c¸c ®Þa bµn ngo¹i tØnh, thµnh kh¸c: Th¸i B×nh, Ninh B×nh... Song khi cã nhiÒu c«ng tr×nh cïng ®-îc tiÕn hµnh thi c«ng dån dËp, c«ng ty cã thÓ ®iÒu phèi, thay ®æi ®Þa bµn thi c«ng cña c¸c c«ng tr-êng ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh chung cña ®¬n vÞ. 4 M« h×nh bé m¸y qu¶n lý – c«ng ty x©y dùng sè 6 Phã gi¸m ®èc Kinh doanh Phßng tæ chøc lao ®éng hµnh chÝnh §éi XD 601 §éi XD 602 Phã gi¸m ®èc Kü thuËt Gi¸m ®èc Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n §éi XD 603 §éi XD 604 Phßng kü thuËt nghiÖp vô §éi XD 605 §éi XD 606 Phßng kü thuËt vËt t- §éi XD 608 §éi XD 612 5 3.Mét sè chØ tiªu cña c«ng ty: a) VÒ tµi chÝnh: - Vèn ph¸p ®Þnh: 1,7 tû - Vèn huy ®éng: 21 tû ®ång - Cã tµi kho¶n: 710A-03062 phßng giao dÞch T« HiÖu Ng©n hµng C«ng th-¬ng Thµnh phè H¶i Phßng Ng©n hµng s½n sµng ®¸p øng vèn cho C«ng ty thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cã dù ¸n kh¶ thi. b) MÆt b»ng lµm viÖc vµ s¶n xuÊt: - MÆt b»ng lµm viÖc:1.838 m2, trô së lµm viÖc 2 tÇng 400 m2 - Nhµ x-ëng vµ mÆt b»ng s¶n xuÊt: 1.640 m2 c) ThiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô thi c«ng: C«ng ty cã ®Çy ®ñ thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó thi c«ng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi vµ c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng c¬ së. d) VÒ lao ®éng: C«ng ty cã ®éi ngò kü s-, kü thuËt cã nhiÒu kinh nghiÖm tæ chøc thi c«ng vµ lùc l-îng c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ, s½n sµng tæ chøc, chØ ®¹o thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh trªn mäi ®Þa bµn vµ ®¸p øng ®Çy ®ñ yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn: 480 ng-êi Trong ®ã: - Kü s-: 32 ng-êi - Trung cÊp: 23 ng-êi - C«ng nh©n kü thuËt: 75 ng-êi - C«ng nh©n hîp ®ång: 350 ng-êi. e) §Æc ®iÓm vÒ tµi s¶n: Tæng sè vèn kinh doanh hiÖn cã: 11.455.735.057 Trong ®ã: ®¬n vÞ: VN§ - Vèn cè ®Þnh : 712.345.406 +Nguyªn gi¸ TSC§ : 1.155.869.685 + §· khÊu hao : (443.524.279) + Gi¸ trÞ cßn l¹i : 712.345.406 - Vèn l-u ®éng : 10.743.389.651 + Vèn b»ng tiÒn : 10.212.389.651 + TSL§ : 531.000.000 f)§Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh: D-íi ®©y lµ mét sè chØ tiªu vÒ s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu ®¹t ®-îc trong 3 n¨m qua (2000-2001) 6 STT ChØ tiªu 1 Tæng tµi s¶n 2 Tæng NVCSH 3 4 Doanh thu Lîi nhuËn tr-íc thuÕ N¨m2000 §¬n vÞ tÝnh: VN§ N¨m2001 N¨m2002 10.711.741.109 10.399.520.594 11.455.735.027 991.594.503 1.002.335.183 1.184.004.107 6.534.304.473 170.368.142 7.514.725.063 212.245.127 8.245.668.341 253.751.237 5 Thu nhËp b×nh qu©n 580.239 680.206 750.000 ng-êi/ th¸ng Doanh thu cña c«ng ty trong 3 n¨m qua ®Òu t¨ng: N¨m 2001 t¨ng so víi n¨m 2000: 15%, n¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 2001: 9,7% Lîi nhuËn tr-íc thuÕ n¨m 2001 t¨ng so víi n¨m 2000: 24,56%: n¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 2001: 19,5% Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi/th¸ng ®ªug t¨ng qua c¸c n¨m. Nh- vËy c«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh ngµy cµng cã hiÖu qu¶, ®êi sèng cña c«ng nh©n lao ®éng ngµy cµng ®-îc n©ng cao. II.Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty x©y dùng sè 6: 1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: C«ng ty X©y dùng sè 6 trùc thuéc Së x©y dùng H¶i Phßng lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp. §-îc h¹ch to¸n toµn bé ®Çu ra, ®Çu vµo, l·i, lç nh- mét ®¬n vÞ hµnh chÝnh theo luËt doanh nghiÖp. M« h×nh bé m¸y kÕ to¸n c«ng ty X©y dùng sè 6 KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tiÒn l-¬ng KÕ to¸n K/hao TSC§ KÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu KÕ to¸n thanh to¸n Nh©n viªn kinh tÕ ®éi 7 - KÕ to¸n tr-ëng: cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh chung - KÕ to¸n tæng hîp: TËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, tæng hîp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n nép C«ng ty vµ c¸c ban nghµnh liªn quan. - KÕ to¸n tiÒn l-¬ng, BHXH: theo dâi tiÒn l-¬ng, BHXH, h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng... - KÕ to¸n khÊu hao TSC§: theo dâi vµ tÝnh khÊu hao TSC§ - KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu: theo dâi vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô - Nh©n viªn kinh tÕ ®éi: tËp hîp chi phÝ ë c¸c ®éi vµ göi lªn phßng kÕ to¸n. 2.Tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty : Sæ kÕ to¸n ¸p dông ë c«ng ty lµ h×nh thøc NhËt ký chung, ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo thø tù thêi gian vµo mét quyÓn sæ NhËt ký chung. Sau ®ã c¨n cø vµo sæ NhËt ký chung, lÊy sè liÖu ®è ghi vµo sæ C¸i. Mçi bót to¸n ph¶n ¸nh trong sæ NhËt ký chung ®-îc chuyÓn vµo sæ C¸i Ýt nhÊt cho hai tµi kho¶n liªn quan. MÉu sæ NhËt ký chung ®-îc ¸p dông t¹i C«ng ty: NhËt ký chung Ngµy th¸ng Chøng tõ SH DiÔn gi¶i §· ghi sæ c¸i NT Sè hiÖu TK Sè ph¸t sinh Nî Cã Sè mang sang: ............... Céng MÉu sæ c¸i ¸p dông t¹i C«ng ty: sæ c¸i Tµi kho¶n:.... Ngµy th¸ng Chøng tõ SH DiÔn gi¶i NT Sè d- ®Çu th¸ng: ............... Sè d- cuèi th¸ng: Sè trang NK TK ®èi øng Sè tiÒn Nî Cã 8 Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung Chøng tõ gèc Sæ nhËt ký ®Æc biÖt Sæ nhËt ký chung Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng, hoÆc ®Þnh kú Quan hÖ ®èi chiÕu - H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n: H¹ch to¸n kÕ to¸n ph©n t¸n - H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông: nhËt ký chung b»ng thñ c«ng - Tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n: C«ng ty ®-îc phÐp sö dông tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n mµ nhµ n-íc quy ®Þnh theo quyÕt ®Þnh sè1864/1998/Q§-BTC ngµy 16/12/1998 cña Bé tµi chÝnh - HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh: + B01-DN: B¸o c¸o B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. + B02-DN: B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh + B03-DN: B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ + B09-DN: ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. III. Kh¸t qu¸t mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n chñ yÕu t¹i c«ng ty: 9 XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm vµ quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, c«ng ty ¸p dông h×nh thøc kho¸n gän theo gi¸ trÞ c«ng tr×nh x©y dùng cho ®éi x©y dùng. Th-êng th× tû lÖ kho¸n gän lµ 90% tæng gi¸ trÞ quyÕt to¸n mµ c«ng tr×nh ®-îc duyÖt gi¸ trÞ cßn l¹i: C«ng ty nép l¹i 5% thuÕ GTGT ®Çu ra vµ 5% cßn l¹i c«ng ty dïng ®Ó chi phÝ cho bé m¸y qu¶n lý c«ng ty. C«ng ty kho¸n gän nh-ng kh«ng cã nghÜa lµ c«ng ty kho¸n tr¾ng. NghÜa lµ c«ng ty th-êng xuyªn kiÓm tra sè liÖu chøng tõ mµ c¸c nh©n viªn kinh tÕ ®éi x©y dùng göi vÒ. NÕu chøng tõ nµo kh«ng h¬p lý, hîp lÖ c«ng ty sÏ lo¹i bá c¸c chi phÝ ®ã. C¸c nh©n viªn kinh tÕ ®éi x©y dùng cã tr¸ch nhiªm thèng kª toµn bé chi phÝ theo tõng kho¶n môc kÌm theo c¸c chøng tõ liªn quan ®Ó göi vÒ phßng kÕ to¸n c«ng ty. Trªn c¬ së ®ã, phßng kÕ to¸n sÏ h¹ch to¸n tËp hîp cô thÓ. 1.KÕ to¸n lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng: a)Thñ tôc, chøng tõ h¹ch to¸n: B¶ng chÊm c«ng  B¶ng thanh to¸n l-¬ng  B¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ngNhËt ký chung. b) Tµi kho¶n h¹ch to¸n: * Tµi kho¶n 334 “ Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn” : Dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn cña c«ng ty vÒ tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng, phô cÊp, b¶o hiÓm x· héi, tiÒn th-ëng vµ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c cña hä. Bªn Nî: - C¸c kho¶n tiÒn l-¬ng, phô cÊp l-u ®éng, tiÒn c«ng, tiÒn th-ëng, b¶o hiÓm x· héi vµ c¸c kho¶n kh¸c ®· øng, ®· tr¶ tr-íc cho c«ng nh©n viªn. - C¸c kho¶n khÊu trõ vµo tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng cña c«ng nh©n viªn. - C¸c kho¶n tiÒn c«ng ®· øng tr-íc, hoÆc ®· tr¶ víi lao ®éng thuª ngoµi. Bªn Cã: - C¸c kho¶n tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn th-ëng, b¶o hiÓm x· héi vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn. - C¸c kho¶n tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho lao ®éng thuª ngoµi. D- Cã: TiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cßn ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn D- Nî: Sè tr¶ thõa cho c«ng nh©n viªn. *Tµi kho¶n 338 “ Ph¶i tr¶ vµ ph¶i nép kh¸c” : dung ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ ph¶i nép cho c¬ quan ph¸p luËt, cho c¸c tæ chøc, ®oµn thÓ x· héi, cho cÊp trªn... Bªn Nî: - B¶o hiÓm x· héi ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn - Kinh phÝ c«ng ®oµn chi t¹i ®¬n vÞ. 10 - Sè b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn ®· nép cho c¬ quan qu¶n lý quü b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn Bªn Cã: - TrÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. - TrÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ trõ vµo l-¬ng cña c«ng nh©n viªn. - B¶o hiÓm x· héi vµ kinh phÝ c«ng ®oµn v-ît chi ®-îc bï cÊp - C¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c . Sè d- bªn Cã: - Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶, cßn ph¶i nép. - B¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn ®· trÝch ch-a nép ®ñ cho c¬ quan qu¶n lý hoÆc sè quü ®Ó l¹i cho ®¬n vÞ ch-a chi hÕt c) Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n: - TÝnh tiÒn l-¬ng, phô cÊp l-¬ng, phô cÊp l-u ®éng, tiÒn c«ng, tiÒn ¨n ca, c¸c kho¶n mang tÝnh chÊt l-¬ng theo quy ®Þnh ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn: + C¸c ®éi XD h¹ch to¸n: Nî TK 622 – Chi phÝ nh©n c«ng thuª ngoµi Nî TK 627 – Chi phÝ s¶n xuÊt chung(6271) Nî TK 623 – Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng(6231) Cã TK 334 – Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn. + Phßng kÕ to¸n: Nî TK 642 – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp(6421) Cã TK334 – Ph¶i tr¶ nh©n viªn v¨n phßng C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng vµ b¶ng thanh to¸n l-¬ng kho¸n, kÕ to¸n tiÒn l-¬ng lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng vµ phô cÊp cho tõng ®éi x©y dùng vµ tËp hîp ®Ó lËp b¶ng tæng hîp tiÒn l-¬ng cña tõng ®éi. Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo b¶ng tÝnh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, kÕ to¸n tæng hîp sÏ ®Þnh kho¶n vµ lªn NhËt ký chung: Nî TK 622 – Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Nî TK 627 – chi phÝ s¶n xuÊt chung (6271) Cã TK 334 – Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn - TÝnh tiÒn th-ëng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn ghi: Nî TK 431 – Quü khen th-ëng, phóc lîi Cã TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn - TÝnh sè tiÒn l-¬ng nghØ phÐp thùc tÕ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn, ghi: Nî TK 335 – Chi phÝ tr¶ tr-íc Cã TK 334 – Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn - TÝnh kho¶n b¶o hiÓm x· héi(thai s¶n, tai n¹n lao ®éng...) ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn: 11 Nî TK 338(3383) – Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c Cã TK334 – Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn C«ng nh©n lao ®éng thuª ngoµi kh«ng trÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn. - C¸c kho¶n ph¶i khÊu trõ vµo l-¬ng vµ thu nhËp cña c«ng nh©n viªn nhtiÒn t¹m øng, b¶o hiÓm y tÕ, tiÒn båi th-êng...ghi: Nî TK 334 – Tæng sè c¸c kho¶n khÊu trõ Cã TK 141 – Sè t¹m øng trõ vµo l-¬ng Cã TK 338 – Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c. Cã TK 138 – Ph¶i thu kh¸c Cã TK 333(3338) – ThuÕ thu nhËp ph¶i nép - Khi thanh to¸n c¸c kho¶n tiÒn l-¬ng, c¸c kho¶n mang tÝnh chÊt l-¬ng, tiÒn th-ëng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c cho c«ng nh©n viªn: Nî TK 334 – Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Cã TK 111- TiÒn mÆt - Hµng th¸ng trÝch BHXH, BHYT vµ KPC§ tÝnh vµo chi phÝ : Nî TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung(6271) Nî TK 642- Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp(6421) Cã TK 338 – Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c. C¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ kh«ng h¹ch to¸n vµo TK 622, 623 mµ h¹ch to¸n vµo TK 6271 - Cuèi kú kÕ to¸n, kÕt chuyÓn sè tiÒn c«ng nh©n ®i v¾ng ch-a lÜnh: Nî TK 334 – Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Cã TK 338 – Ph¶i tr¶ kh¸c S¬ ®å h¹ch to¸n c¸c kho¶n thanh to¸n víi CNVC ë c¸c ®éi x©y dùng TK111 TK334 TK622 Thanh to¸n l-¬ng, th-ëng Chi phÝ nh©n c«ng trùc vµ c¸c kho¶n tiÕp s¶n xuÊt TK6231 TK141,138,338 Chi phÝ nh©n c«ng sö dông m¸y thi c«ng C¸c kho¶n khÊu trõ vµo TK6271 thu nhËp cña c«ng nh©n Chi phÝ qu¶n lý vµ c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ TK3383 12 BHXH ph¶i tr¶ trùc tiÕp S¬ ®å h¹ch to¸n c¸c kho¶n thanh to¸n víi CNV t¹i phßng tµi chÝnh kÕ to¸n TK141,138,333 TK334 C¸c kho¶n khÊu trõ vµo thu nhËp cña CNV TK622, 6231 L-¬ng CNTT s¶n xuÊt vµ sö dông m¸y thi c«ng TK3383, 3384 PhÇn ®ãng gãp cho BHXH, BHYT TK 6271 L-¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi x©y dùng TK111 TK6421 Thanh to¸n l-¬ng th-ëng L-¬ng nh©n viªn qu¶n lý BHXH vµ c¸c kho¶n kh¸c cho CNV TK431 TiÒn th-ëng TK3383 BHXH ph¶i tr¶ trùc tiÕp 2. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô: Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y l¾p, ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty ph¶i sö dông ®Õn rÊt nhiÒu lo¹i nguyªn vËt liÖu víi khèi l-îng lín nh-: xi m¨ng, s¾t thÐp, g¹ch, c¸t, ®¸...®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt x©y l¾p. 13 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®-îc lËp dù to¸n cho tõng c«ng tr×nh.c«ng ty ®· x©y dùng ®Þnh møc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµ tæ chøc qu¶n lý chÆt chÏ. Khèi l-îng c«ng viÖc thi c«ng x©y l¾p ®-îc giao kho¸n cho ®éi x©y dùng ®¶m nhiÖm theo ®Þnh møc, dù to¸n ®· lËp. §éi tr-ëng(chñ h¹ng môc c«ng tr×nh) cña mçi ®éi x©y dùng chñ ®éng mua s¾m vµ b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh. §Þnh kú mang ho¸ ®¬n vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó thanh to¸n. Phßng kÕ to¸n chØ theo dâi nguyªn vËt liÖu theo ho¸ ®¬n cña c¸c ®éi göi vÒ, kh«ng theo dâi cô thÓ tõng lÇn xuÊt dïng còng nhnguyªn vËt liÖu tån kho cuèi kú. Còng cã tr-êng hîp nh©n viªn kü thuËt cña c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm ®i thu mua vËt liÖu x©y l¾p theo nhu cÇu, yªu cÇu cña c«ng tr×nh vÒ nhËp kho cña c«ng ty. §èi víi vËt t- c«ng ty mua hay ®éi tù mua xuÊt th¼ng tíi c«ng tr×nh th× gi¸ thùc tÕ vËt t- nhËp kho cña ®éi hay cña c«ng ty ®-îc tÝnh: Gi¸ thùc tÕ cña NVL = Gi¸ mua trªn ho¸ ®¬n + Chi phÝ thu mua HiÖn nay c«ng ty ¸p dông ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp ®Ó xuÊt kho nguyªn vËt liÖu. C«ng ty nhËp nguyªn vËt liÖu vÒ theo sè l-îng tÝnh to¸n vµ nhu cÇu sö dông nguyªn vËt liÖu thùc tÕ t¹i c«ng tr-êng. Sau ®ã th× c«ng ty sÏ nhËp bao nhiªu sÏ xuÊt sö dông bÊy nhiªu chø kh«ng ®Ó tån kho c«ng ty l©u. §èi víi vËt t- xuÊt tõ kho cña c«ng ty th× gi¸ thùc tÕ vËt liÖu ®-îc tÝnh theo ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc, xuÊt tr-íc C«ng ty h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. 2.1.Tµi kho¶n sö dông: * Tµi kho¶n 152 “ Nguyªn liÖu, vËt liÖu” :dïng ®Ó theo dâi gi¸ trÞ hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng, gi¶m cña c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu trong c«ng ty. Bªn Nî: - C«ng ty nhËp kho nguyªn vËt liÖu tõ nguån mua ngoµi. - C«ng ty nhËp l¹i kho nguyªn vËt liÖu sö dông cho thi c«ng kh«ng hÕt cßn thõa. - Nguyªn vËt liÖu thõa trong khi kiÓm kª. Bªn Cã: - Nguyªn vËt liÖu xuÊt kho cho viÖc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. - Nguyªn vËt liÖu thiÕu hôt trong kiÓm kª. - Nguyªn vËt liÖu mÊt m¸t, hao hôt, x©y l¸n tr¹i hiÖn thêi. D- Nî: Gi¸ trÞ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu tån kho. * Tµi kho¶n 153 “ C«ng cô, dông cô” : cã kÕt cÊu t-¬ng tù TK152 2.2.Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n: a) T¹i phßng kÕ to¸n: * Khi mua nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô, dông cô vÒ nhËp kho, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n vµ phiÕu nhËp kho kÕ to¸n ghi: 14 Nî c¸c TK152, 153 - (gi¸ mua ch-a cã thuÕ) Nî TK133 – ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ Cã TK111, 112, 141, 331 * C¸c chi phÝ vÒ thu mua, bèc xÕp, vËn chuyÓn nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô dông cô tõ n¬i mua vÒ kho c«ng ty c«ng ty h¹ch to¸n Nî c¸c TK 152, 153 Nî TK 133 – ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ Cã c¸c TK 111, 112, 141, 331... * NhËp kho nguyªn vËt liÖu dïng kh«ng hÕt ë c¸c ®éi: Nî TK 152, 153 Cã TK 136 – Ph¶i thu néi bé. * Nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª: - Nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô thõa ®· x¸c ®Þnh ®-îc nguyªn nh©n th× c¨n cø nguyªn nh©n thõa ghi sæ, nÕu ch-a x¸c ®Þnh ®-îc nguyªn nh©n, c¨n cø vµo gi¸ trÞ thõa kÕ to¸n ghi: Nî c¸c TK 152, 153 Cã TK 338 – Ph¶i tr¶ kh¸c (3381) - Khi cã quyÕt ®Þnh xö lý nguyªn vËt liÖu; c«ng cô, dông cô thõa ph¸t hiÖn trong kiÓm kª, c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh, kÕ to¸n ghi: Nî TK 338 – Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3388) Cã c¸c TK liªn quan. * XuÊt nguyªn vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh x©y l¾p: - XuÊt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô cho ho¹t ®éng kinh doanh x©y l¾p, ghi: Nî TK 642 – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Cã TK 152, 153 - XuÊt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô cho ho¹t ®éng kho¸n x©y l¾p néi bé, ghi: Nî TK 136 – Ph¶i thu néi bé Cã TK 152, 153 * Nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô thiÕu hôt ph¸t hiÖn khi kiÓm kª: - Tr-êng hîp thiÕu hôt do sai sãt trong ghi chÐp, c©n ®ong ®o ®Õm kÕ to¸n ®iÒu chØnh l¹i sæ kÕ to¸n, ghi: Nî c¸c TK liªn quan Cã TK152, 153 - NÕu gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu thiÕu n»m trong ph¹m vi hao hôt cho phÐp (hao hôt trong ®Þnh møc), ghi: Nî TK 642 – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Cã TK 152, 153 - NÕu sè hao hôt ch-a x¸c ®Þnh ®-îc nguyªn nh©n ph¶i chê xö lý, c¨n cø vµo gi¸ trÞ hao hôt ghi: 15 Nî TK 138 – Ph¶i thu kh¸c (1381) Cã TK152,153 - NÕu b¾t ng-êi ph¹m lçi ph¶i båi th-êng, c¨n cø vµo gi¸ trÞ b¾t båi th-êng, ghi: Nî c¸c TK 111, 112, 138, 334 Cã TK 152 (hoÆc TK 153) Khi cã quyÕt ®Þnh xö lý, c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh ghi: Nî c¸c TK liªn quan Cã TK 138 – Ph¶i thu kh¸c. S¬ ®å h¹ch to¸n tæng qu¸t nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô TK111, 331, 311 TK152, 153 T¨ng do mua ngoµi TK133 ThuÕ VAT ®-îc khÊu trõ TK642,3381 Thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª TK642 XuÊt cho chi phÝ qu¶n lý TK136 CÊp cho c¸c ®éi XD TK 138, 642 ThiÕu ph¸t hiÖn qua kiÓm kª b) KÕ to¸n t¹i c¸c ®éi: * PhÇn lín nguyªn vËt liÖu lµ do c¸c ®éi mua vÒ kh«ng qua kho mµ xuÊt dïng trùc tiÕp, nh©n viªn kinh tÕ ®éi ghi: Nî TK 621- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Nî TK133 – ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ. Cã c¸c TK 111, 141, 331. * Khi mua nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô, dông cô vÒ nhËp kho, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n vµ phiÕu nhËp kho ghi: Nî c¸c TK152, 153 - (gi¸ mua ch-a cã thuÕ) Nî TK133 – ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ 16 Cã TK111, 112, 141, 331 * C¸c chi phÝ vÒ thu mua, bèc xÕp, vËn chuyÓn nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô dông cô tõ n¬i mua vÒ kho h¹ch to¸n: Nî c¸c TK 152, 153 Nî TK 133 – ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ Cã c¸c TK 111, 112, 141, 331... * Khi nhËp l¹i kho sè nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô, dông cô sö dông kh«ng hÕt h¹ch to¸n nh- sau: Nî c¸c TK 152, 153 Cã TK 621 – Chi phÝ NVL trùc tiÕp * C¸c ®éi x©y dùng nhËn øng tr-íc nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô cña c«ng ty ®Ó thùc hiÖn khèi l-îng x©y l¾p giao kho¸n néi bé, c¸c ®éi h¹ch to¸n: Nî c¸c TK 152, 153 Cã TK 336 - Ph¶i tr¶ néi bé * XuÊt nguyªn vËt liÖu ®Ó dïng cho c¸c ho¹t ®éng ë ®éi x©y dùng: Nî c¸c TK 621, 623, 627 Cã TK152 (hoÆc TK153 ) Nguyªn vËt liÖu (c«ng cô, dông cô) dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho c«ng ty: Nî TK 336 – Ph¶i tr¶ néi bé Cã TK152, 153 S¬ ®å h¹ch to¸n vËt liÖu ë c¸c ®éi TK111,141,331 Mua NVL nhËp kho TK152 TK621 XuÊt ®Ó x©y dùng TK621 VËt liÖu kh«ng dïng hÕt nhËp l¹i kho TK623 XuÊt cho viÖc sö dông m¸y TK627 TK336 XuÊt cho viÖc qu¶n lý §-îc c«ng ty cÊp c¸c c«ng tr×nh 17 TK336 Thõa nhËp kho c«ng ty 3. KÕ to¸n TSC§: TSC§ h÷u h×nh cña c«ng ty lµ nh÷ng t- liÖu lao ®éng cã h×nh th¸i vËt chÊt, cã kÕt cÊu ®éc lËp, hoÆc lµ mét hÖ thèng gåm nhiÒu bé ph©n riªng lÎ liªn kÕt víi nhau ®Ó cïng thùc hiÖn nh÷ng chøc n¨ng nhÊt ®Þnh. C«ng ty cã nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh lµ giµn gi¸o thÐp, cèt pha t«n th-êng bÞ t¸ch ra thµnh nhiÒu bé phËn nhá, do nhiÒu ®éi sö dông ®Ó thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh ë nhiÒu ®Þa ph-¬ng kh¸c nhau. Ngoµi ra TSC§ cña c«ng ty cßn cã nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, c«ng tr×nh phô trî vµ c¸c tµi s¶n kh¸c nh- ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn. Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh mua s¾m: Lµ toµn bé chi phÝ tõ khi mua ®Õn khi TSC§ ®-îc ®-a vµo sö dông bao gåm: Gi¸ mua, thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tr-íc b¹, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö nÕu cã. Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh x©y dùng míi, ®-îc h¹ch to¸n gåm hai phÇn: - Gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm x©y l¾p vµ c¸c chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö theo thiÕt kÕ kü thuËt quy ®Þnh. - PhÇn chªnh lÖch do ®¸nh gi¸ trÞ c«ng tr×nh theo mÆt b»ng gi¸ khi ®-a c«ng tr×nh vµo sö dông (®-îc cÊp qu¶n lý cã thÈm quyÒn duyÖt y). Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh ®-îc cÊp: Gi¸ ghi trong “ Biªn b¶n bµn giao TSC§” cña ®¬n vÞ ®-îc cÊp vµ chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö. C¸c tr-êng hîp t¨ng, gi¶m TSC§ h÷u h×nh ®Òu ®-îc lËp biªn b¶n giao nhËn TSC§, quyÕt ®Þnh cña cÊp thÈm quyÒn vµ theo c¸c quy ®Þnh cña chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc. KÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm lËp vµ hoµn chØnh hå s¬ TSC§ vÒ mÆt kÕ to¸n. Trong qu¸ tr×nh sö dông ph¶i tiÕn hµnh trÝch khÊu hao TSC§ theo møc ®é hao mßn cña TSC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Doanh nghiÖp ¸p dông ph-¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao ®Òu theo thêi gian. C¸ch tÝnh khÊu hao theo ph-¬ng ph¸p nµy nh- sau: Møc khÊu hao Nguyªn gi¸ Tû lÖ khÊu Nguyªn gi¸ TSC§ Ph¶i trÝch = tµi s¶n cè ®Þnh x hao b×nh = b×nh qu©n n¨m b×nh qu©n qu©n n¨m Sè n¨m sö dông Hµng th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch khÊu hao theo c«ng thøc sau: Sè khÊu hao Sè khÊu hao Sè khÊu hao cña Sè khÊu hao cña ph¶i trÝch = ®· trÝch trong + nh÷ng TSC§ t¨ng - nh÷ng TSC§ gi¶m ®i th¸ng nµy th¸ng tr-íc trong th¸ng tr-íc trong th¸ng tr-íc 18 a) Tµi kho¶n sö dông: * Tµi kho¶n 211 “ Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh” : Bªn Nî: - Nguyªn gi¸ cña TSC§ h÷u h×nh t¨ng do mua s¾m, ®-îc cÊp... - §iÒu chØnh t¨ng nguyªn gi¸ cña TSC§ do ®¸nh gi¸ l¹i . - §iÒu chØnh t¨ng nguyªn gi¸ cña TSC§ do c¶i t¹o, n©ng cÊp, trang bÞ thªm... Bªn Cã: - Nguyªn gi¸ cña TSC§ gi¶m do nh-îng b¸n, thanh lý - §iÒu chØnh gi¶m nguyªn gi¸ do ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ - Nguyªn gi¸ cña TSC§ gi¶m do th¸o dì mét hoÆc mét sè bé phËn. Sè d- bªn Nî: Nguyªn gi¸ cña TSC§ hiÖn cã cña c«ng ty. * Tµi kho¶n 214 “ Hao mßn TSC§” : Bªn Nî : - Gi¸ trÞ hao mßn TSC§ gi¶m do c¸c lý do gi¶m TSC§ (thanh lý, nh-îng b¸n...). Bªn Cã: - Gi¸ trÞ hao mßn TSC§ t¨ng do trÝch khÊu hao TSC§. Sè d- bªn Cã: Gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ hiÖn cã ë doanh nghiÖp. b) Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n: * Mua s¾m TSC§ kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c tµi liÖu, chøng tõ cã liªn quan (ho¸ ®¬n, phiÕu chi...), x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ cña TSC§ mua s¾m, lËp biªn b¶n giao nhËn TSC§, lËp hå s¬ kÕ to¸n vµ ghi sæ kÕ to¸n. Nî TK 211 – TSC§ h÷u h×nh (nguyªn gi¸) Nî TK 133 – ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ Cã TK 111, 112, 331, 341 C«ng ty mua TSC§ b»ng nguån vèn ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n th× ®ång thêi víi viÖc ghi t¨ng gi¸ trÞ TSC§, kÕ to¸n ph¶i ghi t¨ng nguån vèn kinh doanh vµ gi¶m nguån vèn ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n, ghi: Nî TK 441 – Nguån vèn ®Çu t- XDCB Cã TK 411 – Nguån vèn kinh doanh * TSC§ ®-îc cÊp trªn cÊp, c¨n cø vµo gi¸ trÞ trong biªn b¶n giao nhËn TSC§, ho¸c lÖnh cÊp ph¸t cña NSNN vµ c¸c chi phÝ liªn quan nh- vËn chuyÓn, l¾p ®Æt, ch¹y thö kÕ to¸n ghi: Nî TK 211 – TSC§ h÷u h×nh Nî TK133 – ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ Cã TK 411 – Nguån vèn kinh doanh * Nh-îng b¸n TSC§: TSC§ nh-îng b¸n th-êng lµ nh÷ng TSC§ kh«ng cÇn dïng ®Õn hoÆc xÐt thÊy sö sông kh«ng cã hiÖu qu¶. Khi nh-îng b¸n TSC§ h÷u h×nh, doanh 19 nghiÖp ph¶i lËp héi ®ång x¸c ®Þnh gi¸, th«ng b¸o c«ng khai vµ tæ chøc ®Êu gi¸ cã hîp ®ång mua b¸n, biªn b¶n giao nhËn TSC§ + C¨n cø vµo chøng tõ nh-îng b¸n, hoÆc chøng tõ thu tiÒn nh-îng b¸n TSC§, sè tiÒn ®· thu hoÆc ph¶i thu cña ng-êi mua, ghi: Nî c¸c TK 111, 112, 131 Cã TK 711 – Thu nhËp bÊt th-êng Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép + C¨n cø biªn b¶n giao nhËn TSC§ ph¶n ¸nh phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i vµo chi phÝ vµ ghi gi¶m nguyªn gi¸ TSC§, gi¸ trÞ hao mßn, kÕ to¸n ghi: Nî TK 214 – Hao mßn TSC§ (phÇn gi¸ trÞ ®· hao mßn) Nî TK 811 – Chi phÝ bÊt th-êng (phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i) Cã TK 211 – TSC§ h÷u h×nh (ghi theo nguyªn gi¸) + C¸c chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn viÖc nh-îng b¸n TSC§, kÕ to¸n ghi: Nî TK 811 – Chi phÝ bÊt th-êng (tËp hîp chi phÝ nh-îng b¸n) Nî TK 133 – ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ (nÕu cã) Cã TK 331, 111. 112... +NÕu TSC§ ®em nh-îng b¸n ®-îc h×nh thµnh tõ vèn vay Ng©n hµng, th× sè tiÒn thu ®-îc do nh-îng b¸n TSC§ tr-íc hÕt ph¶i tr¶ nî ®ñ vèn vay vµ l·i vay cho ng©n hµng, sè cßn l¹i ®¬n vÞ ®-îc sö dông cho nh÷ng môc ®Ých thÝch hîp. Khi tr¶ nî vèn vay ng©n hµng, ghi: Nî TK 341 – Vay dµi h¹n Cã TK 111, 112. * Thanh lý TSC§: Khi thanh lý TSC§ ph¶i thµnh lËp héi ®ång thanh lý ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng kü thuËt cña tµi s¶n, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thu håi cña tµi s¶n vµ lËp ph-¬ng ¸n thanh lý theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. Héi ®ång thanh lý cã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn viÖc thanh lý TSC§ vµ lËp “ Biªn b¶n thanh lý TSC§” theo mÉu quy ®Þnh. Biªn b¶n ®-îc lËp thµnh 2 b¶n, 1 b¶n chuyÓn cho phßng kÕ to¸n ®Ó theo dâi vµ ghi sæ, 1 b¶n giao cho ®¬n vÞ qu¶n lý vµ sö dông TSC§. + C¨n cø vµo biªn b¶n thanh lý ghi gi¶m TSC§ ®· thanh lý, ghi: Nî TK 214 – Hao mßn TSC§ (phÇn gi¸ trÞ ®· hao mßn) Nî TK 811 – Chi phÝ bÊt th-êng (phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i) Cã TK 211 – TSC§ h÷u h×nh (nguyªn gi¸) + Sè thu håi vÒ thanh lý, ghi: Nî TK111, 112 (nÕu thu b»ng tiÒn) Nî TK 152, 153 (nÕu thu håi phÕ liÖu nhËp kho) Nî TK131 – Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép 20 Cã TK 711 – C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th-êng + TËp hîp chi phÝ thanh lý (nÕu cã), ghi: Nî TK 811 – Chi phÝ bÊt th-êng Nî TK 133 – ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ Cã c¸c TK 111, 112, 152, 153... * KÕ to¸n TSC§ ph¸t hiÖn thõa trong kiÓm kª: + Tr-êng hîp TSC§ thõa do ch-a ghi sæ kÕ to¸n, kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo hå s¬ TSC§ ®Ó ghi t¨ng TSC§ tuú theo tõng tr-êng hîp cô thÓ: Nî TK 211 – TSC§ h÷u h×nh Cã c¸c TK 411, 111, 112... NÕu TSC§ thõa ®ang sö dông th× ngoµi nghiÖp vô ghi t¨ng TSC§ h÷u h×nh, ph¶i c¨n cø vµo nguyªn gi¸ vµ tû lÖ khÊu hao ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hao mßn lµm c¨n cø tinh, trÝch bæ sung khÊu hao TSC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh, ghi: Nî c¸c TK chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh Cã TK 214 – Hao mßn TSC§ * TSC§ thiÕu khi kiÓm kª: + Tr-êng hîp cã quyÕt ®Þnh xö lý ngay, c¨n cø vµo “ Biªn b¶n xö lý TSC§ thiÕu” ®· ®-îc duyÖt y vµ hå s¬ TSC§ bÞ thiÕu, kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c nguyªn gi¸, gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ ®ã lµm c¨n cø ®Ó ghi gi¶m TSC§ vµ xö lý vËt chÊt phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§. Tuú thuéc vµo quyÕt ®Þnh xö lý ghi: Nî TK 214 – Hao mßn TSC§ (phÇn gi¸ trÞ hao mßn) Nî TK 138 – Ph¶i thu kh¸c (NÕu ng-êi cã lçi ph¶i båi th-êng)(1388) Nî TK 411 – Nguån vèn kinh doanh (nÕu ®-îc phÐp ghi gi¶m vèn) Nî TK 811 – Chi phÝ bÊt th-êng (nÕu c«ng ty chÞu tæn thÊt) Cã TK 211 – TSC§ h÷u h×nh (nguyªn gi¸) + Tr-êng hîp ph¶i chê quyÕt ®Þnh xö lý cña cÊp cã thÈm quyÒn, kÕ to¸n ph¶i ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tæn thÊt vµo tµi kho¶n tµi s¶n thiÕu chê gi¶i quyÕt, ghi: Nî TK 214 – Hao mßn TSC§ (phÇn gi¸ trÞ hao mßn) Nî TK 138 – Ph¶i thu kh¸c (1381) (phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i) Cã TK 211 – TSC§ h÷u h×nh (nguyªn gi¸) + Khi cã quyÕt ®Þnh xö lý sÏ ghi: Nî c¸c TK 1388, 411, 811 Cã TK 138 (1381) * §Þnh kú, c¨n cø vµo nguyªn gi¸ TSC§ vµ thêi gian sö dông ®-îc quy ®Þnh trong chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh, tÝnh gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ vµ h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty, ghi: Nî TK 623 – Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Nî TK 627 – Chi phÝ s¶n xuÊt chung Nî TK 642 – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp
- Xem thêm -