Tài liệu Tổ chức công tác kế toán tại công ty tnhh sản xuất dịch vụ thương mại nam sơn

  • Số trang: 85 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán Nhận xét của đơn vị thực tập ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Nhận xét của giáo viên hướng dẫn Th.S: Nguyễn Thùy Dương ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... MỤC LỤC SV: Vũ Mạnh Hùng –lớp KT4-K5 Báo cáo thực tập cơ sở ngành Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán PHẦN 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại Nam Sơn...........................................................................................10 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty...............................................10 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty..................................................13 1.2.1. Sơ đồ bộ máy quản lý và mối quan hệ giữa các bộ phận...............................13 1.2.2. Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của từng bộ phận quản lý..........................13 1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh........................................................14 1.3.1. Chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn.....................................................................14 1.3.2. Hoạt động sản xuất, kinh doanh.....................................................................15 1.4. Đánh giá khái quát kết quả hoạt động SXKD của công ty..........................15 PHẦN 2: THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU CỦA ĐƠN VỊ...................................................................................................................18 2.1.Những vấn đề chung về công tác kế toán đơn vị...........................................18 2.1.1. Các chính sách kế toán chung........................................................................18 2.1.2 Tổ chức vận dụng hình thức chứng từ kế toán................................................18 2.1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán................................................21 2.1.4. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán..................................................................23 2.1.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán..................................................................25 2.1.6.Tổ chức bộ máy kế toán..................................................................................27 2.2. Thực trạng kế toán các phần hành chủ yếu của đơn vị...............................31 2.2.1. Khái niệm,đặc điểm và chức năng của TSCĐ................................................31 2.2.1.1. Khái niệm,đặc điểm và chức năng của TSCĐ.............................................31 2.2.1.2. Phân loại và đánh giá TSCĐ.......................................................................33 2.2.1.3. Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán về TSCĐ.....................................35 SV: Vũ Mạnh Hùng –lớp KT4-K5 Báo cáo thực tập cơ sở ngành Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán 2.2.1.4. Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ.............................................................36 2.2.2. Kế toán nguyên vật liệu và công cụ,dụng cụ..................................................48 2.2.2.1. Đặc điểm của nguyên vật liệu và công cụ,dụng cụ.....................................48 2.2.2.2. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu,công cụ,dụng cụ.............................48 2.2.2.3. Phân loại nguyên vật liệu............................................................................49 2.2.2.4. Phân loại công cụ,dụng cụ..........................................................................50 2.2.2.5. Kế toán nguyên vật liệu,công cụ,dụng cụ...................................................51 2.2.3 Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương .........................57 2.2.3.1. Khái niệm,ý nghĩa,nhiệm vụ và quy định áp dụng của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.......................................................................................58 2.2.3.2.Hệ thống chứng từ,sổ chi tiết sử dụng để hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.............................................................................................63 2.2.3.3.Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty......66 2.2.3.4.Hệ thống kế toán chi tiết,sổ tổng hợp công ty sử dụng để hạch toán............76 PHẦN 3:NHỮNG NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM CẢI TIẾN ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ,CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN......................................................................................83 3.1. Những đánh giá về công tác tổ chức quản lý và hạch toán kế toán tại công ty TNHH Sản xuất và dịch vụ thương mại Nam Sơn..............................................83 3.2. Những tồn tại và nguyên nhân trong tổ chức bộ máy,công tác kế toán tại công ty ............................................................................................................................83 3.3. Các đề xuất hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại công ty ......................85 KẾT LUẬN............................................................................................................86 Danh mục biểu đồ, sơ đồ Bảng 1 : Bảng 2 : Một số chỉ tiêu kinh tế của công ty Tình hình TSCĐ tại công ty ngày 31/12/2013 : 15 : 31 SV: Vũ Mạnh Hùng –lớp KT4-K5 Báo cáo thực tập cơ sở ngành Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán Bảng 3 : Bảng 4 : Bảng 5 Bảng 6 Bảng 7 : : : Bảng 8 : Bảng 9 : Bảng 10 : Bảng 11 : Bảng 12 : : Hóa đơn GTGT liên 2 Biên bản giao nhận TSCĐ Chứng từ ghi sổ Hóa đơn GTGT liên 3 Phiếu thu Bảng chia lương sản phẩm Bảng thanh toán tiền lương Bảng chấm công Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng : 38 : 40 : : 42 44 : 46 : 66 : 67 : 69 : 71 : 73 S ổ c h i ti ế Bảng 13 : t T K 3 3 8 3 7 6 Sổ Nhật ký chung : 77 Bảng 15 : Sổ cái TK 334 : 78 Bảng 16 : Sổ cái TK 338 : 79 Bảng 17 : Sổ cái TK 335 : 80 Sơ đồ 1 : Sở đồ bộ máy quản lý công ty : 12 Sơ đồ 2 : Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán : 20 Sơ đồ 3 : Trình tự ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổ : 23 Sơ đồ 4 : Tổ chức bộ máy kế toan : 26 Sơ đồ 5 : Quy trình ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung : 34 Sơ đồ 6 : Hạch toán tăng,giảm TSCĐ của công ty : 35 Sơ đồ 7 : Trình tự luân chuyển chứng từ tăng TSCĐ : 36 Sơ đô 8 : Quy trình ghi sổ phần hành kế toán tiền lương : 43 Sơ đồ 9 : Kế toán NVL,CCDC : 51 Sơ đồ 10 : Quy trính luân chuyển chứng từ nhập kho NVL : 52 Sơ đồ 11 : Quy trình luân chuyển chứng từ xuất kho NVL : 53 Sơ đồ 12 : Tổng hợp kế toán tiền lương,BHXH,BHYT,KPCĐ : 59 Sơ đồ 13 : Quy trình luân chuyển chứng từ : 63 SV: Vũ Mạnh Hùng –lớp KT4-K5 Báo cáo thực tập cơ sở ngành Bảng 14 : Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán Sơ đồ 14 : Mô phỏng quy trình luân chuyển các chứng từ tiền lương: Sơ đồ 15 :Quy trình ghi sổ phần hành kế toán tiền lương 65 : 74 SV: Vũ Mạnh Hùng –lớp KT4-K5 Báo cáo thực tập cơ sở ngành Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán Danh mục các từ viết tắt BBKK BCTC BH BHTN BHXH BHYT BN BPBTL BTTTL CBCNV : CĐ CN CNV ĐH GĐ GTGT HĐ KPCĐ KT KTT NSNN PC PGĐ : SP STT TK TNCN TNDN TGNH TSCĐ THPT VNĐ : : : : : : : : : Cán bộ công nhân viên : : : : : : : : : : : : Phó giám đốc : : : : : : : : : Biên bản kiểm kê Báo cáo tài chinh Bảo hiểm Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Báo nợ Bảng phân bổ tiền lương Bảng thanh toán tiền lương Cao đẳng Công nhân Công nhân viên Đại học Giám đốc Giá trị gia tăng Hóa đơn Kinh phí công đoàn Kế toan Kế toán trưởng Ngân sách nhà nước Phiếu chi Sản phẩm Số thứ tự Tài khoản Thu nhập cá nhân Thu nhập doanh nghiệp Tiền gửi ngân hàng Tài sản cố định Trung học phổ thông Việt nam đồng SV: Vũ Mạnh Hùng –lớp KT4-K5 Báo cáo thực tập cơ sở ngành Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán SV: Vũ Mạnh Hùng –lớp KT4-K5 Báo cáo thực tập cơ sở ngành Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán LỜI NÓI ĐẦU Môc tiªu hµng ®Çu vµ còng lµ ®iÒu kiÖn tån t¹i cña mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao c¸c doanh nghiÖp cÇn tæ chøc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n kinh tÕ sao cho phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh mµ vÉn ®¹t ®îc kÕt qu¶ tèi u. §Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu qu¶n lý cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh quyÕt ®Þnh vÒ hÖ thèng kÕ to¸n míi. HÖ thèng kÕ to¸n míi ®îc x©y dùng trªn nguyªn t¾c tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña kinh tÕ thÞ trêng ViÖt Nam. H¹ch to¸n kÕ to¸n cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi nhµ níc, ®Ó ®iÒu hµnh qu¶n lý nÒn kinh tÕ quèc d©n. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét hÖ thèng ®iÒu tra quan s¸t, tÝnh to¸n, ®o lêng ghi chÐp c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ nh»m qu¶n lý c¸c qu¸ tr×nh ®ã ngµy mét chÆt chÏ h¬n. NhËn thÊy tÇm quan träng vµ sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n.Sau thêi gian häc tËp t¹i trêng §¹i häc C«ng NghiÖp Hµ Néi vµ thùc tËp t¹i c«ng ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Nam Sơn.Đîc sù gi¶ng d¹y vµ híng dÉn tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o trong trêng em ®· trang bÞ cho em phÇn nµo vÒ kiÕn thøc kÕ to¸n cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n C«ng ty cæ phÇn thương mại và dịch vụ Nam Sơn vµ sù híng dÉn thêng xuyªn cña Th¹c sü Nguyễn Thùy Dương em ®· hoµn thµnh bµi b¸o c¸o thùc tËp cña em ®Ó lµm c¬ së cho em tèt nghiÖp kho¸ häc vµ tÝch luü kinh nghiÖm kÕ to¸n sau nµy. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong trêng ®¹i häc C«ng NghiÖp Hµ Néi vµ c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Nam Sơn ®· tËn t×nh gióp ®ì em trong thêi gian qua Bài viết của em được trình bày với kết cấu chính như sau: Phần 1: Tổng quan về công ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại Nam Sơn. SV: Vũ Mạnh Hùng –lớp KT4-K5 Báo cáo thực tập cơ sở ngành Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán Phần 2: Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu của công ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại Nam Sơn. Phần 3: Nhận xét và đánh giá SV: Vũ Mạnh Hùng –lớp KT4-K5 Báo cáo thực tập cơ sở ngành Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán PHẦN 1:Tổng quan chung về Công Ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Thương Mại Nam Sơn 1.1.Sự hình thành và phát triển của đơn vị  Tên công ty: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại Nam Sơn  Địa chỉ trụ sở chính: Số 8,Phố Hải Thịnh,P,Hồng Hải,TP Hạ Long,Tỉnh Quảng Ninh  Mã Số Thuế: 5700761714  Vốn điều lệ: 8.200.000.000 đồng  Danh sách thành viên góp vốn: STT Tên thành viên Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (cá nhân ) hoặc địa chỉ trụ sở chính ( tổ chức ) Giá trị vốn góp ( tr.đ ) Phần vốn góp (%) Số CMND 1 Nguyễn Văn Sơn Phường Cao Xanh,TP Hạ Long,Quảng Ninh 6.838,8 83,4 101020013 2 Hoàng Thị Hương Phường Cao Xanh,TP Hạ Long,Quảng Ninh 1.361,2 16,6 103534200  Người đại diện hợp pháp của công ty Họ và tên:Nguyễn Văn Sơn (Nam) Chức danh: Giám đốc Sinh ngày: 26/7/1962 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Chứng minh nhân dân số:101020013  Tên, địa chỉ, địa điểm kinh doanh: Địa điểm kinh doanh.Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Dịch Vụ Nam Sơn. Số 8,Phố Hải Thịnh,P.Hồng Hải,Tp Hạ Long,Tỉnh Quảng Ninh. C«ng ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Nam Sơn ®îc thµnh lËp theo quy ®Þnh cña UBND thµnh phè Hạ Long vµo th¸ng 6 n¨m 2005 víi hai cæ ®«ng cïng gãp vèn kinh doanh là ông Nguyễn Văn Sơn và bà Hoàng Thị Hương.Lµ mét c«ng ty chuyªn t vÊn,sản xuât,thiÕt kÕ các sản phẩm đồ nôi thất.ThiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn nghiÖp,thiÕt kÕ néi thÊt :néi thÊt nhµ ë,néi thÊt v¨n SV: Vũ Mạnh Hùng –lớp KT4-K5 Báo cáo thực tập cơ sở ngành Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán phßng,néi thÊt showroom, néi thÊt bar-cafe, trang trÝ néi thÊt, thiÕt kÕ, thiÕt kÕ nhµ ë, thiÕt kÕ v¨n phßng, thiÕt kÕ showroom, thiÕt kÕ bar-cafÐ, thiÕt kÕ kh¸ch s¹n. C«ng ty ®i vµo ho¹t ®éng víi sè vèn cßn h¹n chÕ, lùc lîng lao ®éng cßn Ýt nªn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do sù c¹nh tranh khèc liÖt cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Song víi nç lùc cña l·nh ®¹o C«ng ty, cïng víi viÖc c¶i tiÕn kü thuËt, n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®· ®a C«ng ty tho¸t khái nh÷ng khã kh¨n vµ ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng kÓ, chÊt lîng s¶n phÈm cña C«ng ty ngµy cµng ®îc n©ng cao, t¹o niÒm tin cho kh¸ch hµng .Víi môc tiªu chiÕn lîc ph¸t triÓn bÒn v÷ng, tèc ®é t¨ng trëng cao, tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch hµng ,C«ng ty sản xuất và dịch vụ thương mại Nam Sơn ngày cµng kh¼ng ®Þnh ®îc uy tÝn vµ vÞ thÕ cña m×nh trong thÞ trêng kinh doanh mÆt hµng néi thÊt, kh«ng ngõng ®Çu t n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. Cïng víi ®éi ngò nh©n viªn lµ tËp hîp nh÷ng ngêi cã nhiÖt huyÕt , ®am mª s¸ng t¹o cïng víi nç lùc phÊn ®Êu kh«ng ngõng C«ng ty ®· cã nh÷ng thµnh qu¶ ®¸ng kÓ SV: Vũ Mạnh Hùng –lớp KT4-K5 Báo cáo thực tập cơ sở ngành Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán 1.2.Cơ cấu bộ máy quản lý của đơn vị 1.2.1.Sơ đồ bộ máy quản lý và mối quan hệ giữa các bộ phận GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG KẾ PHÒNG KẾ TOÁN TÀI HOẠCH CHỨC CHÍNH KINH HÀNH DOANH CHÍNH PHÒNG PHÒNG TỔ KỸ THUẬT PHÂN PHÂN PHÂN CỬA HÀNG XƯỞNG XƯỞNG SẢN XƯỞNG GIỚI THIỆU SẢN XUẤT XUẤT NHỰA HOÀN THIỆN SẢN PHẨM ĐỒ GỖ NỘI THẤT Sơ đồ 1:Sở đồ bộ máy quản lý của công ty 1.2.2.Chức năng,quyền hạn,nhiệm vụ của từng bộ phận quản lý SV: Vũ Mạnh Hùng –lớp KT4-K5 Báo cáo thực tập cơ sở ngành Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán  Giám đốc: người đứng đầu công ty,người điều hành và đưa ra các quyết định trong công ty, là người đại diện cho công ty trước pháp luật và chịu trách nhiệm quản lý, lãnh đạo các phòng ban.  Phó giám đốc: là người giúp việc cho giám đốc, điều hành, quản lý một số lĩnh vực hoạt động của công ty theo sự phân công, ủy quyền của giám đốc và chịu trách nhiệm trước pháp luật và giám đốc trước phần hành được giao.  Phòng kế hoạch kinh doanh: là phòng chuyên môn giúp giám đốc trong các lĩnh vực:  Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.  Ký kết các hợp đồng kinh tế.  Quản lý, bảo quản xuất nhập vật tư, dụng cụ, thành phẩm, bán thành phẩm theo đúng chế độ  Phòng kế toán-tài chính: tham mưu, giúp việc cho giám đốc công ty trong lĩnh vực:  Tình hình sản xuất kinh doanh: thống kê, ghi chép, phản ánh toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh trong đơn vị.  Kiểm tra,giám đốc các mặt hoạt động kinh tế tài chính tại công ty, giám đốc một cách toàn diện, liên tục và có hệ thống tất cả các loại vật tư, tài sản, tiền vốn và các hoạt động tài chính.  Xây dựng kế hoạch tài chính tháng, quý, năm.  Tham mưu với giám đốc quá trình điều hành, quá trình sử dụng vốn tại công ty,theo dõi tình hình biến động vốn trong công ty.  Cung cấp kịp thời, chính xác mọi thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh cho giám đốc, cơ quan thuế hay một số các đơn vị khác.  Ngoµi ra, phßng KÕ to¸n-Tài chính cßn gióp viÖc cho l·nh ®¹o C«ng ty thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh, kÕ to¸n, thèng kª néi bé, ®¶m b¶o chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c chÕ ®é, nguyªn t¾c qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña Nhµ níc.  Phòng tổ chức hành chính:  Tổ chức thực hiện nhiệm vụ,xây dựng các nội quy, quy chế.  Tổ chức và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước công ty.  Tổ chức nhân sự, quản lý công tác đào tạo, tuyển dụng nhân viên.  Phòng kỹ thuật: SV: Vũ Mạnh Hùng –lớp KT4-K5 Báo cáo thực tập cơ sở ngành Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán  Hoàn thiện công nghệ sản xuất hiện có, nghiên cứu các ứng dụng công nghệ vào kinh doanh.  Xây dựng mức vật tư, nguyên vật liệu, tiêu chuẩn sản phẩm, các nghiệp vụ sản xuất. 1.3.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh: 1.3.1. Chøc n¨ng,nhiÖm vô,quyÒn h¹n C«ng ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Nam Sơn lµ mét doanh nghiÖp cã t c¸ch ph¸p nh©n ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña m×nh vµ ®îc nhµ níc b¶o vÖ . Với vai trò là một doanh nghiệp đa ngành nghề kết hợp vừa sản xuất vừa kinh doanh nên công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Dịch Vụ Nam Sơn xây dựng bộ máy sản xuất và kinh doanh theo mô hình chuyên dùng, mỗi phân xưởng có một chức năng nhất định với phương châm gọn nhẹ, hiệu quả và đồng bộ. Có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ với nhau, tối ưu hóa hiệu suất lao động cũng như trang thiết bị sử dụng. Chức năng và nhiệm vụ của công ty bao gồm: - X©y dùng tæ chøc vµ s¶n xuÊt kinh doanh theo ®óng ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký,®óng môc ®Ých thµnh lËp doanh nghiÖp. - Tu©n thñ chÝnh s¸ch chÕ ®é ph¸p luËt vÒ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh trong c¸c hîp ®ång kinh doanh víi c¸c b¹n hµng trong vµ ngoµi níc. - Qu¶n lý vµ sö dông vèn theo ®óng quy ®Þnh vµ ®¶m b¶o cã l·i. - Thùc hiÖn viÖc nghiªn cøu ph¸t triÓn nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng còng nh thu nhËp cho ngêi lao ®éng ,n©ng cao søc c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. - ChÞu sù kiÓm tra thanh tra cña c¸c c¬ quan nhµ níc ,c¸c tæ chøc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh ph¸p luËt. - Thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh cña nhµ níc vÒ b¶o vÖ quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng ,vÖ sinh vµ an toµn lao ®éng ,b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i ,®¶m b¶o ph¸t triÓn bÒn v÷ng thùc hiÖn ®óng nh÷ng tiªu chuÈn kü thuËt mµ C«ng ty ¸p dông còng nh nh÷ng quy ®Þnh cã liªn quan tíi ho¹t ®éng cña C«ng ty. §Ó t¨ng tÝnh chñ ®éng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty cã nh÷ng quyÒn h¹n sau : - §îc chñ ®éng ®µm ph¸n ,ký kÕt vµ thùc hiÖn nh÷ng hîp ®ång s¶n xuÊt kinh doanh .Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ngêi ®¹i diÖn cho c«ng ty vÒ quyÒn lîi nghÜa vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. - Tham gia c¸c ho¹t ®éng nh»m më réng s¶n xuÊt kinh doanh nh qu¶ng c¸o ,triÓn l·m s¶n phÈm , më c¸c ®¹i lý b¸n hµng. - Ho¹t ®éng theo chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp ,tù chñ vÒ tµi chÝnh ,cã t c¸ch ph¸p nh©n ,cã con dÊu ,tµi kho¶n riªng t¹i ng©n hµng. SV: Vũ Mạnh Hùng –lớp KT4-K5 Báo cáo thực tập cơ sở ngành Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán 1.3.2. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Nam Sơn lµ mét C«ng ty chuyªn t vÊn ,thiÕt kÕ néi thÊt ,thiÕt kÕ nhµ ë ,thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn nghiÖp : néi thÊt ,thiÕt kÕ néi thÊt ,néi thÊt nhµ ë ,néi thÊt v¨n phßng,...S¶n phÈm cña C«ng ty rÊt ®a d¹ng víi nhiÒu mÉu m· vµ chñng lo¹i phôc vô cho nhiÒu ®èi t îng kh¸ch hµng Cïng víi sù t¨ng trëng m¹nh mÏ cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®· kÐo theo mét thÞ trêng kinh doanh ®å néi thÊt rÊt lín .Khi c¨n nhµ cña b¹n hoµn thiÖn xong th× viÖc chän mua ®å néi thÊt cho nhµ míi lu«n lµ vÊn ®Ò ®îc quan t©m hµng ®Çu . Xu híng sö dông néi thÊt gç hiÖn nay kh¸ phæ biÕn v× nã hîp víi nhiÒu kiÕn tróc nhµ vµ gi¸ thµnh cña s¶n phÈm còng t¬ng ®èi hîp lý. Cã nhiÒu møc gi¸ kh¸c nhau ®Ó lùa chän mét s¶n phÈm néi thÊt ®å gç, tõ vµi tr¨m ngµn ®ång cho tíi hµng chôc triÖu ®ång ,tïy thuéc vµo mÉu m· ,chÊt liÖu vµ nguån gèc xuÊt xø. NhËn thøc râ ®îc ®iÒu ®ã bé phËn Marketting thuéc phßng kinh doanh cña C«ng ty ®· kh«ng ngõng t×m hiÓu vµ x©y dùng cho c«ng ty mét thÞ trêng mua b¸n phï hîp .Cô thÓ : - ThÞ trêng mua : C«ng ty thiÕt lËp mèi quan hÖ than thiÖn vµ tin cËy víi rÊt nhiÒu C«ng ty s¶n xuÊt và thiết kế nội thÊt trong ngoµi níc. §iÒu nµy cã thÓ h¹ thÊp gi¸ b¸n c¸c mÆt hµng thêi trang do vËy cã ®iÒu kiÖn t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng. - ThÞ trêng tiªu dïng : Qua t×m hiÓu ,nghiªn cøu thÞ trêng ®Æc biÖt lµ nhu cÇu vÒ kh«ng gian sèng vµ vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ngêi tiªu dïng ,C«ng ty cã xu híng chñ yÕu ®Çu t vµo c¸c thÞ trêng ngêi tiªu dïng cã thu nhËp cao ®ã lµ c¸c s¶n phÈm sang träng ®îc nhËp khÈu tõ níc ngoµi .Bªn c¹nh ®ã C«ng ty còng chó träng tíi thÞ trêng ngêi tiªu dïng cã thu nhËp nhËp trung b×nh víi nh÷ng s¶n phÈm b×nh d©n . §©y ®îc coi lµ mét trong sè nh÷ng thÞ trêng tiÒm n¨ng cña C«ng ty. 1.4.Đánh giá khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Bảng 1:Một số chỉ tiêu kinh tế của công ty Chênh lệch Stt Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số tương đối 1 Doanh thu các hoạt động: -Doanh thu bán hàng và cung 16.584.240.931 16.915.925.750 17.426.540.569 cấp dịch vụ -Doanh thu hoạt 32.331.813,76 35.241.677 40.165.789 động tài chính Số tuyệt đối(%) 510.614.819 3,02% 49.24.112 13,97% SV: Vũ Mạnh Hùng –lớp KT4-K5 Báo cáo thực tập cơ sở ngành Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán 2 -Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ Tổng tài sản 16.584.240.931 17.426.540.569 16.915.925.750 9.034.316.490 6.759.253.733 -2.275.062.757 -12.43% -25.18% 3.840.705.345 770.822.710 25.11% 12.641.807,22 22.755.253 450.00.000 22.244.747 97.76% - Lợi nhuận gộp 2.629.502.162 -Lợi nhuận sau 502.064.083 thuế TNDN Số lượng công 360 nhân viên Qua bảng 1 ta thấy : 3.286.877.702 828.405.737 1.469.170.726 4.252.834.946 965.957.244 29.39% 640.764.989 77.35% 371 409 38 Lợi nhuận: -Lợi nhuận khác 4 3,02% 13.681.699.022 12.104.199.125 10.599.959.078 -1.504.240.047 Tài sản ngắn hạn 10.038.129.433 2.579.733.307 Tài sản dài hạn 3.069.882.635 3 510.614.819 10,24%  Doanh thu của công ty năm 2013 tăng so với năm 2012 do ảnh hưởng bởi 2 yếu tố: +Doanh thu các hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2013 so với năm 2012 tăng làm cho doanh thu của công ty tăng 510.614.819 đồng tương ứng với mức tăng 3,02 %. +Doanh thu các hoạt động tài chính năm 2013 tăng so với năm 2012 làm cho doanh thu của công ty tăng 4.924.112 đồng. tương ứng với mức tăng 13,97 %.  Tổng tài sản của công ty năm 2013 giảm so với năm 2012 là 1.504.240.047 đồng tương ứng với mức giảm là 12,43 % do ảnh hưởng bởi hai yếu tố : +Do công ty đầu tư về xây dựng nhà máy, nhập khẩu dây chuyền công nghệ mới đã đầu tư rất nhiều vốn tài sản cố định trong cả hai năm. Do vậy tài sản ngắn hạn năm 2013 giảm so với năm 2012 là 2.275.062.757 tương ứng với mức giảm 25,18 %. +Năm 2013 tài sản dài hạn tăng so với năm 2012 là 770.822.710 đồng tương ứng với mức tăng là 25,11 %.  Tổng lợi nhuận của công ty năm 2013 cũng tăng so với năm 2012 do yếu tố: +Do các khoản lợi nhuận khác của công ty đem lại năm 2013 tăng so với năm 2012 cũng làm cho tổng lợi nhuận của công ty thu được tăng 22.244.747 đồng tương ứng với mức tăng 97,76 %.  Số lượng công nhân viên trong công ty năm 2013 tăng so với năm 2012 là 38 người tương ứng 10,24%  Qua những phân tích ở trên chúng ta thấy rằng công ty sẽ không dừng bước, không ngừng nỗ lực để tiến lên những nấc thang mới cao hơn, vững chắc hơn. SV: Vũ Mạnh Hùng –lớp KT4-K5 Báo cáo thực tập cơ sở ngành Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán Phần 2:Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu của đơn vị 2.1.Những vấn đề chung về công tác kế toán của đơn vị 2.1.1.Các chính sách kế toán chung Với đặc điểm công ty có nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quy mô lớn, phức tạp nên công ty đã chọn hình thức “Nhật ký chung” để ghi sổ. theo hình thức này mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được phản ánh vào sổ nhật ký chung. -Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm báo cáo. -Hệ thống chứng từ và sổ sách kế toán doanh nghiệp áp dụng theo quyết đinh 15/2006-QĐ/BTC ngày 20/3/2006 của bộ trưởng tài chính. -Đánh giá hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. -Phương pháp tính giá hàng xuất kho: phương pháp nhập sau xuất trước. -Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. -Đơn vị tiền tệ: VNĐ-Việt Nam đồng. -Phương pháp khấu hao TSCĐ: TSCĐ của công ty bao gồm TSCĐ hữu hình và vô hình, khấu hao TSCĐ được tính theo phương pháp đường thẳng. -Các chứng từ kế toán và tình hình vận dụng chế độ kế toán công ty áp dụng theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 do Bộ Tài Chính ban hành. 2.1.2.Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán  Nguyên tắc áp dụng: -Tổ chức chứng từ kế toán phải căn cứ vào quy mô sản xuất, trình độ tổ chức quản lý để xác định số lượng, chủng loại chứng từ thích hợp. Phải căn cứ vào yêu cầu quản lý về tài sản và các thông tin về tình hình biến động tài sản để tổ chức sử dụng chứng từ hợp lý và luân chuyển giữa các bộ phận có liên quan. -Căn cứ vào nội dung, đặc điểm luân chuyển chứng từ của từng loại cũng như một số yêu cầu về quản lý khác để xây dựng chương trình chứng từ cho từng loại cho hợp lý. -Căn cứ vào các chế độ do nhà nước ban hành được áp dụng thống nhất (như điều luật kế toán nhà nước ….) để tăng cường tình pháp lý của chứng từ đảm bảo cho các chứng từ là căn cứ pháp lý để ghi sổ. SV: Vũ Mạnh Hùng –lớp KT4-K5 Báo cáo thực tập cơ sở ngành Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán  Áp dụng quyết định 15/2006/QĐ-BTC về chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU TÍNH CHẤT BB HD (*) (*) A/CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH NÀY I/ Lao động tiền lương Bảng chấm công Bảng chấm công làm thêm giờ Bảng thanh toán tiền lương Bảng thanh toán tiền thưởng Giấy đi đường Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ Bảng kê trích nộp các khoản theo lương Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 4 5 6 7 II/ Hàng tồn kho Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá Bảng kê mua hàng Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 1 III/ Bán hàng Thẻ quầy hàng 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 Bảng IV/ Tiền tệ Phiếu thu Phiếu chi Giấy đề nghị tạm ứng Giấy thanh toán tiền tạm ứng Giấy đề nghị thanh toán Biên lai thu tiền 08a-TT 01a-LĐTL 01b-LĐTL 02-LĐTL 03-LĐTL 04-LĐTL 05-LĐTL 06-LĐTL 10-LĐTL 11-LĐTL x x x x x x x x x 01-VT 02-VT 03-VT x x x 04-VT 05-VT 06-VT 07-VT x x x x 02-BH x 01-TT 02-TT 03-TT 04-TT 05-TT 06-TT x x x x x x x SV: Vũ Mạnh Hùng –lớp KT4-K5 Báo cáo thực tập cơ sở ngành Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán kiểm kê quỹ (dùn g cho VND ) 8 Bảng kê chi tiền 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 V/ Tài sản cố định Biên bản giao nhận TSCĐ Biên bản thanh lý TSCĐ Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành Biên bản đánh giá lại TSCĐ Biên bản kiểm kê TSCĐ Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 09-TT x 01-TSCĐ 02-TSCĐ 03-TSCĐ 04-TSCĐ 05-TSCĐ 06-TSCĐ x x x x x x B/ CHỨNG TỪ BAN HÀNH THEO CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH Danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản Hoá đơn Giá trị gia tăng 01GTKT-3LL x Hoá đơn bán hàng thông thường 02GTGT-3LL x Bảng kê thu mua hàng hoá mua vào không có hoá 04/GTGT x đơn .......................... Ghi chú (*) BB: Mẫu bắt buộc (*) HD: Mẫu hướng dẫn Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán bao gồm các bước sau: Lập, Kiểm tra Phân loại, Lưu trữ và tiếp nhận, và ký sắp xếp bảo quản chứng từ chứng từ xử lý chứng từ SV: Vũ Mạnh Hùng –lớp KT4-K5 chứng từ kế toán kế toán Định khoản và ghi sổ kế toán toán Báo cáo kế thực tập cơ sở ngành x x Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán Sơ đồ 2: Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán 2.1.3.Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán Hệ thống tài khoản kế toán là một nhóm các tài khoản của kế toán tổng hợp được sử dụng để hạch toán các giao dịch từ các phần hành kế toán. Nó cũng có thể được sử dụng để lập các báo cáo như Bảng cân đối kế toán,Báo cáo kết quả kinh doanh hay Bảng cân đối tài khoản. Công ty vận dụng hệ thống tài khoản kế toán theoQuyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính (đã sửa đổi bổ sung). Các tài khoản thống nhất về nội dung, kết cấu và phương pháp phản ánh ghi chép nhằm đảm bảo việc lập chứng từ, ghi sổ kế toán.Đảm nguyên tắc thống nhất, nguyên tắc chuẩn mực và nhất quán Công ty căn cứ vào đặc điểm của lĩnh vực sản xuất kinh doanh, sự đa dạng của nguyên vật liệu, quy mô tiêu thụ lớn cũng như khối lượng bảo quản nhiều mà tiến hành mở nhiều tài khoản chi tiết để thuận tiện kiểm soát và quản lí. Cụ thể: - Đối với hàng tồn kho: Công ty mở tài khoản chi tiết cho từng loại nguyên vật liệu, nhiên liệu và sản phẩm. - Đối với các khoản doanh thu mở tài khoản chi tiết theo từng loại sản phẩm, từng hình thức tiêu thụ. - Mở tài khoản theo dõi chi tiết cho từng khách hàng hay nhà phân phối. TK111: Tiền mặt: Khi thu tiền hàng của khách hàng. TK131: Phải thu khách hàng: sử dụng khi công ty bán hàng cho các cá nhân, đại lý, nhà phân phối mua hàng nhưng chưa thanh toán, hoặc thanh toán theo phương thức trả chậm trả góp. TK 133: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: được sử dụng khi mua các loại nguyên vật liệu để sản xuất. TK 152,153: NVL, CCDC dùng để phản ánh mua NVL,CCDC phụ tùng thay thế. TK 156: Hàng hóa: thể hiện các loại sản phẩm dùng để xuất bán. SV: Vũ Mạnh Hùng –lớp KT4-K5 Báo cáo thực tập cơ sở ngành
- Xem thêm -