Tài liệu Tổ chức công tác kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 11429 tài liệu

Mô tả:

BQ GIAO Dt)C & DAO T~O -TRUONG f)~l HQC KINH TE TP.HCM ------~ ~ ~------ ~ ' X ? DE TAl NCKH CAP CO SO MA SO: cs 2007-13 "? / " / "/ / TO CHU'C CONG TACKE TOAN CHO DOANH NGHIEP . NHO VA VUA d VIET . NAM TAO--. BQ GIAO DUC DAO TRlJONG D~l HC)C KINH r{rP.HCfvi THU'VIEN I r 1!It f f-r 1 Chu nhiem d~ tai: Ths PHAN THl THU HA Thanh vien: PGS TS VO VAN NHl Ths NGUYEN THl MY HOANG Ths Lu'THl THANH NHAN --2008-- II ,, 1'' Ml)C Ll)C , ~ "' " ,...? , "' CHUONG 1: LY LU~N CHUNG VE NOI DUNG TO CHUC CONG TACKE TOAN TRONG DOANH NGHltP ........................................ 1 1.1. y nghia va tac dl}ng cua t6 chuc cong tac ke' toan do'i v8i cong tac quan Iy doanh nghi~p ........................................................................ 1 1.2. Cac nhan tO' anh htidng de'n t6 chuc cong hie ke' toan ................. 2 1.3. N()i dung tfi chuc cong tac ke' toan trong doanh nghi~p ..... .......... 3 1• 3 • 1 • , ............................ . 3 o c h,ac vg.n d l;lng c h"'dA e Q c h,ang ta' k"' e toan 'T'"-? 1 A A? h , d l;lng h ~ th ong K ' kh oan k eA' toan , ........................ . 4 1•·3 . 2 . 'T' 1 o c ac vg.n tat 0 A A ? Adl;lng c h"'dA 133 . . • 7'-" 1 o c h' ac vg.n e Q so"'k"', e to an ..................................... .. 5 1.3.4. TiJ chac cung cap thong tin qua h~ thong bdo cdo ke' todn ..... 6 1.3.5. TiJ chac bq mdy ke' todn ........................................................... 7 1.3.6. TiJ chac kiim tra ke' todn ....................................................... 10 1.3.7. T6' chac phan tich hoqzt dqng kinh doanh trong doanh nghi~p11 1.3.8. T6' ch(tc trang bj co siJ v(it cha't ky thu(it phl;lc Vl;l cho vi~c thu A xa')['' th g.p, y va cung cap th"ong t'm .......................................................... .. 11 A' CHUONG 2: THl}C TR~NG CONG TAC KE TOAN (J cAc DOANH NGHitP NHO VA VUA CJ VItT NAM .............................. 13 2.1. Hanh gia chong tlnh hinh ho~t d()ng cua Doanh nghi~p nho va vita d Vi~t nam ...................................................................................... 13 2.1.1. Nhiing thimh tf!u dii dg.t dur;c trong nhilng niim qua ............. 13 2.1.2. Nhiing kh6 khan ..................................................................... 15 2.2. Tinh hinh cong tac ke' toan d cac doanh nghi~p nho va vita t~i vi~t nam .................................................................................................. 18 2.2.1. Ddnh gid chung ttnh hznh thf!c hi~n cong tdc ke' todn iJ cdc Doanh nghi~p nho va vita ........................................................................ 18 2.2.2. nnh htnh thifc hifn che' d(j ke' todn ........................................ 19 2.2.3. Nhang hc;m che: vuong mdc khi thf!c hi~n che' df} ke' todn cho Dodnh nghi¢p nho va vita ........................................................................ 24 , ? , ,... "' ,.. ,:} CHUONG III: CAC GIAI PHAP LIEN QUAN DEN VI:t::C TO CHUC CONG TACKE TOAN CHO DOANH NGHitP NHO VA VUA ........................................................................................................ 30 3.1. Quan di~m v~ nguyen tile tfi ehue eong hie ke' toan d Doanh nghi~p nho va vita ................................................................................. 30 3.1.1. Quan diim .... .......................................................................... 30 3.1.2. Nguyen tdc ............................................................................. 32 3.2. Cae giai phap lien quan de'n vi~e tfi ehue eong tae ke' toan eho DN nho va v·ua ....................................................................................... 33 3.2.1. Gidi phdp chung .................................................................... 33 3.3. cae giai phap e1,1 th~ ...................................................................... 36 Td chlic wJ,n dl}ng chling tit kl todn ....................................... 36 3.3.2. Td chlic v(ln dl}ng h~ thong tili khodn kt todn ....................... 38 3.3.1. ' ................................... .. 43 1. o c h' ac vgn d l}ng ch"'dA e Q soA?k"' e to an 3 • 3 • 3 • ...,,;; A 3.3.4. Tf/ chlic l(lp va trinh bay thong tin tren bdo cdo kt todn ....... 43 3.3.5. Td chlic bq may ke' todn ......................................................... 44 Trang ne'n kinh tt ctJa nuac ta, doanh nghi?p nho va vua chiem d~i bo ph~n (tren 95%) baa go'm h§'u he[ CciC nganh nghe: fTnh VI/C ho~t dong va h/nh thflc sa h[Ju. Cac ON nho va vua dong gop mot pha'n quan trQng trong nguo'n thu ctJa quoc gia, giai quye't vi?c lam cho mot 11/C IU(/ng lao dong dong dao va d~c bi?t Ia da gop pha'n lam cho ne'n kinh tt nuac nha co sf/ o?n djnh va phat trie?n kha v[Jng chac trong thai gian qua. Co the' noi a VN, doanh nghi?p nho va vua co mot vj trf d~c bi?t quan trQng dol voi sf/ phat trie'n ctJa da't nuac va dai song ctJa nguai dan nen nha nuac ca'n phai co chfnh sach ho trq va djnh huang phat trie?n dl phtJ hf!p vai m1,1c tieu kinh tt- xa hoi da de' ra. Ben c~nh nh[Jng dong gop to Jon ctJa ON nho va vua, c{fng ca'n thay rang hi?n t~i co mot bo ph~n Jon ON nho va vua con ra't nhie'u ytu kern trong cong tac quan Jy, die'u hanh dan den hi?u qua ho~t dong con tha'p, ba'p benh trong kinh doanh va tam anh hUang Jan den nguo'n thu ctJa nha nuac, tfnh o?n djnh /au dai ctJa ne'n kinh tt Sf/ ye'u kern ctJa ON nho va vua do nhie'u nguyen nhan gay ra trong do co nguyen nhan lien quan den thong tin ke' toan ph1,1c VIJ cho cong tac quan ly, die'u hanh va kilm tra, kilm soat ctJa nha nuac. Dl gitJp cac ON nho va vua thl/c hi?n to't cong tac ke' toan, dl gitJp cho cac cd quan quan /y nha nuac co tai ti?u huang dan thf/c hi?n ke' toan phtJ hflp vai DN nho va vua thi vi?c nghien ctlu dl xac l~p mo hinh to? chtlc cong tac ke' toan cho DN nho va v[!a co mot y nghTa /y /u~n va thi/C tien quan trQng, co thl t~o nen hi?u qua kinh te' xa hoi ra't ldn. Nham gop pha'n xac t~p noi dung va mo hinh to? chtlc cong tac ke' toan cho ON nho va vua, nhom tac gia chqn nghien ctlu de' tai "To? chtlc cong tac kt toan cho Doanh nghi?p nho va vua a Vi?t Nam". Do thai gian ngan, kha nang nghien ctlu co h~n, do'ng thai do tfnh da d~ng ve' nhie'u m~t ctJa ON nho va vua nen de' tai nghien ctlu chua thl di vao ta't ca cac khfa c~nh c1,1 thl Tuy nhien, vai ke't qua rna de· tai huang den hy vQng se Ia cac tai li?u tham khao bo? fch cho Doanh nghi?p, cho cd quan nha nuac, cho cac ndi dao t~o ke' toan khi xac l~p mo hinh to? chtlc cong tac ke' toan cho ON nho va vua. CHu'dNG 1: LY LU~N CHUNG VE N(H DUNG TO CHUC CONG TACKE TOAN TRONG DOANH NGHitP 1.1. y nghia va hie d\lng eua t6 ehue eong hie ke' tmin do1 v8i eong hie qmin ly doanh nghi~p: K€ tmin la cong Cl) cung dip thong tin quan tr9ng hang dftu trong doanh nghi~p. thong tin do ke' tmin cung ca'p khong chi phl)c VI) cho ban than doanh nghi~p rna COn phl)C VI) cho nhi~u d6i tu'qng khac d ben ngoai c6 quy~n lqi tnfc tie'p ho~c gian tie'p d6i voi doanh nghi~p, trong d6 c6 cac cd quan ch(tc nang cua nha nude. Xua't phat tu tinh cha't, no(dung cua thong tin va d6i tuqng nh?n thong tin thl ke' toan duqc phan thanh: Ke' toan tai chinh va ke' toan quan tfi. Hai bo ph?n nay hqp thanh h~ th6ng thong tin ke' toan doanh nghi~p d~ thlfc hi~n vi~c thu th?p, xu ly, t6ng hqp va cung ca'p thong tin cho cac d6i tttqng su dl)ng khac nhau. Tuy nhien, d~ c6 dtrqc nhung thong tin huu ich VOi ffiUC chi phi CO th€ ch(p nh?n du'QC thl Vi~c t6 chuc cong tac ke' toan trong doanh nghi~p c6 y nghia he't sue quan tr9ng. T6 chuc cong tac ke' toan la mot trong nhung noi dung quan tr9ng trong t6 chuc cong tac quan ly d doanh nghi~p. Voi chuc nang cung ca'p thong tin va ki~m tra cac ho~t dong kinh te' - tai chinh trong doanh nghi~p nen cong tac ke' toan anh httdng tnfc tie'p de'n cha't hrqng va hi~u qua cua cong tac quan ly d mot doanh nghi~p. Hdn the' nua, n6 con anh hu'dng de'n vi~c dap ling cac yeu cfiu quan ly khac nhau cua cac d6i tuqng c6 quy~n lqi tr~rc tie'p ho~c gian tie'p de'n ho~t dong cua doanh nghi~p. Trong di~u ki~n thlfc hi~n cd che' thi truong rna vi~c c~nh tranh di~n ra thttong xuyen va c6 tinh kh6c li~t thl cha't luqng thong tin cua ke' toan duqc coi nhu' mot trong nhung tieu chuffn quan tr9ng d~ dam bao slf an toan va kha nang mang l~i th~ng lqi cho cac quye't djnh kinh doanh. - 1- V oi tu' each la cong Cl;l qmln ly quan trQng trong h~ th6ng cac cong Cl;l quan ly CUa nha nu'OC Va CUa doanh nghi~p thl chfft lu'Qng CUa cong tac ke" to an anh huC1ng tn!c tie"p de"n chfft lu'qng cua cong tac quan ly. C6 th~ n6i ding, t6 chuc cong tac ke" toan t6t la m()t trong nhung dam bao d~ thlfc hi~n t6t cong tac quan ly di~u hanh d doanh nghi~p. v oi doanh nghi~p nho va vua thl vi~c t6 chuc cong tac ke" toan c6 y nghla d~c bi~t quan tn;lng bC1i day la m()t trong nhung b() ph~n c6 nhung tac d()ng Cl;l th~, trlfc tie"p Ca d khia Cc;tnh tich ClfC l§:n tieu ClfC de"n hoc;tt d()ng quan ly, di~u hanh C1 doanh nghi~p. Doanh nghi~p nho va vua bao g6m cac doanh nghi~p c6 quy mo nho ho~c trung blnh v~ v6n, v~ may m6c thie"t bi, v~ lao d()ng ... va qua trlnh san xufft kinh doanh thu'dng du'qc t~p trung trong m()t phc;tm vi nhfft dinh vdi m()t ho~c m()t s6 phan xu'dng (ho~c b() ph~n kinh doanh) . Doanh nghi~p nho va vua rfft da dc;tng v~ linh VlfC kinh doanh d6ng thC1i cling bao g6m nhi~u hlnh thuc sd huu khac nhau (doanh nghi~p nha nude, cong ty c6 phfrn ... ) . Thong tin ke' toan cua cac doanh nghi~p nho va vua cling du'qc cung cffp cho nhi~u d6i tu'qng khac nhau, ben trong cling nhu' ben ngoai doanh nghi~p. Do v~y n()i dung t6 ~!1uc cong tac ke" toan trong cac doanh nghi~p nho va vua v~ nguyen t~c cling khong c6 Slf khac bi~t ldn SO VOi cac loc;ti hlnh doanh nghi~p khac. 1.2. Cac nhan tO' anh hlidng de'n t6 chuc cong tac ke' toan: T6 chltc cong tac ke' toan trong doanh nghi~p chiu s~r tac d()ng cua moi tru'dng kinh doanh va moi tru'dng phap ly. T6 chuc cong tac ke' toan phu hqp voi quy mo va d~c di~m hoc;t t d()ng eli a doanh nghi~p cling nhu' phu hqp voi cac quy djnh phap ly v~ ke" toan khong chi tie"t ki~m du'qc chi phi rna con dam bao cung cffp thong tin nhanh chong, dfry du, c6 cha't lu'qng phu hqp voi cac yeu cfru sti' dt,mg thong tin cho quan ly kinh doanh khac nhau. -2- ~ Anh huang cua moi truilng kinh doanh din vi~c tff chac cong tac ki todn: Moi tntong kinh doanh bao g6m d~c di~m va linh vtfc ho(.lt d()ng, quy rno va d~c di~rn t6 ch(tc cong tac qmln ly' kha nang pha t tri~n va h()i nh~p cua doanh nghit%p tac d()ng trtfc tie'p de'n t6 chuc cong tac ke' toan, nhAm thoa man nhu c~u thong tin cho cac d6i tu'<;ing str dtJng khac nhau c6 tfnh da d(.lng va md r()ng, g~n li~n voi ph(.lm vi toan c~u. ~ Anh huang cua moi truilng phap Zy din vi~c to? chac cong tac ke' todn: Moi tntong phap ly bao g6m stf tuan thu lu~t ke' toan, chuffn rntfc ke' toan, che' d() ke' toan, stf tuan thu cac lu~t khac lien quan de'n ho(.lt d()ng cua doanh nghit%p ciing nhu' s~r tuan thu n()i quy, quy che' cua cd quan chu quan va cua ban than doanh nghit%p chi ph6i trtfc tie'p de'n vit%c t6 chile cong tac ke' toan, nhAm bao vt% quy~n l<;ii chfnh dang cho cac d6i tu'<;ing sl'r dtJng thong tin da d(.lng d ben ngoai doanh nghit%p, trong d6 c6 cac cd quan chuc nang cua nha mroc. 1.3. N()i dung t6 chuc cong hie ke' tmin trong doanh nghi~p 1.3.1. Til chzlc vijn dtpzg che' di) chuizg tit ke' totin: Chung tu ke' toan la ngu6n thong tin ban d~u (d~u vao) du'<;ic xem nhu' ngu6n nguyen lit%u rna ke' toan str dtJng d~ quad() t(.lo l~p nen nhung thong tin CO tinh t6ng hQp Va huu ich d~ phtJC Vl.J cho nhi~U d6i tu'Qng khac nhau. Do c6 vai tro nhu' v~y nen vit%c t6 chuc, v~n dtJng che' d() chung tu ke' toan c6 anh hu'dng trtfc tie'p de'n cha't lu'<;jng thong tin cua ke' toan (k~ cake' toan tai chinh lfin ke' toan quan tri) . Chung tu ke' toan la nhung chung minh bAng gia'y to v~ nghit%p Vl.J kinh te' da phat sinh va th~rc Slf hoan thanh. N6 c6 y nghia kinh te' va phap ly quan tn;mg khong chi d6i voi cong tac ke' toan rna con c6 lien quan d nhi~u linh v~rc khac nhau. Chll'ng tu ke toan trong m()t doanh -3- nghi~p lien quan de'n nhi~u d6i tu<;jng ke' tmin khac nhau nen mang tinh · da dt:tng ga:n li~n vdi d~c di~m hot:tt d()ng, linh vlfc kinh doanh, tinh cha't sd huu ... Che' d() chll'ng tu ke' toan dun llfa, xac dinh cac lot:ti chll'ng tu cfin phai si'r d1;lng trong cong tac ke' toan . Cfin luu y ben ct:tnh nhung chll'ng tu dung trong vi~c dam bao tinh kip thoi cho vi~c ki~m tra, xi'r ly va cung ca'p thong tin. 1.3.2. Tli chuc vljn d(lng hf thllng tid khoiin ke' toan: H~ th6ng tai khoan ke' toan th6ng nha't ap d1:1ng trong doanh nghi~p la m()t mo hlnh phan lot:ti d6i tu'Qng ke' toan dui la hlnh thuc ke' toan): + Hlnh thuc k€ toan: Nh~t ky - Sd cai + Hlnh thuc ke' toan: Nh~t ky chung + Hlnh thuc k€ toan: Chung tu ghi s6 + Hlnh thuc ke' toan: Nh~t ky- Chll'ng tu -5- Vit%c sll' dtJng hlnh thlic ke' tmin nao la do doanh nghit%p tlf quye't. d!nh dlfa tren nhil'ng can eli da neu tren va ph:H tuan thu nguyen Hlc nha't qmin. Tuy nhien trong cac hlnh thlic ke' toan tren thl hlnh thlic ke' toan nh~t ky chung c6 u'u di~m la ra't d~ ap dl;lng, v~n dl;lng phu h<;1p cho IDQi doanh nghit%p Va rfit d~ dang trong ling dl;lng tin hQC VaO ke' toan ( hfru he't cac phfrn m~m ke' toan du'QC thie't l~p theo hlnh thlic ke' toan nay). Cac hlnh thlic ke' toan tren c6 th~ du<;1c thlfc hit%n b~ng phu'dng phap thu cong ho~c du'QC thlfc hit%n b~ng may tinh. Tuy nhien khi sll' dl;lng may tinh d~ xli' ly thong tin thl khong t(;lO ra m(>t hlnh thlic ke' toan moi rna chi thay d6i lam thay d6i each thlic xll' ly thong tin qua may tinh va phfrn m~m ling dl;lng. Tuy nhi~n theo Quye't Dinh so 15/2006/QD-BTC thl ngoai 4 hlnh thlic k€ toan neu tren, con du'a ra hlnh thlic ke' toan tren may vi tinh. 1.3.4. Tfl chzic cung cap thong tin qua hf tholtg b{w cao ke' toan: Bao cao ke' toan la ke't qua cua cong tac ke' toan trong doanh nghit%p, la ngu6n thong tin quan trQng cho cac nha quan tri cua doanh nghit%p cling nhtt cho cac doi tu<;1ng khac ben ngoai doanh nghit%p trong d6 c6 cac cd quan chlic nang cua nha nu'oc. Bao cao ke' toan bao g6m 2 phan ht%: ht% thong bao cao tai chinh va ht% thong bao cao ke' toan quan tri. - Bao cao tai chinh bao g6m nhil'ng bao cao du'QC nha nuoc quy dinh thong nha't rna doanh nghit%p phai c6 trach nhit%m l~p dung theo m~u quy dinh, dung phu'dng phap va phai gdi, n(>p cho cac ndi theo quy dinh dung thoi h(;ln. Theo quy djnh hit%n nay thl ht% thong bao cao tai chinh bao g6m: + Bang din doi ke' toan + Bao cao ket qua ho(;lt d(>ng kinh doanh + Bao cao lu'u chuy~n ti~n tt% - 6- +Bang thuye't minh bao cao tai chinh - Bao cao ke' toan quan tri bao g6m cac bao cao dtt<;fc l~p ra d~ phl,lC Vl,l cho yeu C~U quan tri CUa doanh nghit%p d CaC dtp dQ khac nhau. Bao cao ke' toan quan tri khong ba:t bu<)c phai cong khai. Vit%c l~p bao nhieu bao cao, each xay dtfng n<)i dung, cd ca'u cua bao cao, phu'dng phap l~p va sii' dl,lng bao cao ke' toan quan tri phl,l thu<)c vao di,ic di~m SXKD va yeu c~u quan ly Cl,l th~ cua doanh nghit%p. N6i chung, bao cao ke' toan quan tri da d£,tng va mang tinh linh ho£,tt cao d~ khong ngung thich ung VOi cac m1,1c tieu quan ly CUa doanh nghit%p. 1.3.5. Td chuc hi) may ke' toan: T6 chuc b9 may ke' toan la m<)t trong nhung n<)i dung quan tn;mg hang d~u trong t6 chuc cong tac ke' toan d doanh nghit%p, bdi suy cho cling thi cha't lttqng cua cong tac ke' toan phl,l thu<)c trtfc tie'p vao trinh dQ, kha nang thanh th£,t0, d£,tO d((C ngh~ nghit%p Va Stf phan cong, phan nhit%m hqp ly cua cac nhan vien trong b<) may ke' toan. T6 chuc b9 may ke' toan la t6 chuc v~ nhan stf d~ thtfc hit%n vit%c thu th~p, xii' ly va cung ca'p thong tin ke' toan cho cac ddi ttt<;fng khac nhau. Noi dung t6 chuc b9 may ke' toan bao g6m: xac dinh s6 lttqng nhan vien c~n phai c6, yeu c~u v~ trinh d9 ngh~ nghit%p, b6 tri va phan cong nhan vien thtfc hit%n cac cong vit%c Cl,l th~, xac l~p moi quan ht% giua cac bQ ph~n ke' toan voi nhau cling nhu' giua b<) ph~n ke' toan voi cac b<) ph~n quan ly khac c6 lien quan, ke' ho£,tch cong tac va vit%c ki~m tra tinh hinh thtfc hit%n ke' ho£,tch ... N6i chung, d~ t6 chuc b<) may ke' toan c~n can cu vao quy mo cua doanh nghit%p, trinh dQ ngh~ nghit%p va yeu c~u quan ly' di,ic di~m v~ t6 chuc san xua't, quan ly va di~u kit%n v~ cd sd v~t cha't ky thu~t ph1,1c v1,1 cho vit%c thu th~p, xU' ly, cung ca'p thong tin. Mo hinh t6 ch((c b<) may ke' toan (j doanh nghit%p du'QC dinh hu'ong theo 2 d£,tng: t6 chlrc ke' toan t~p trung va t6 chuc ke' toari phan tan. -7- - T6 chile ke' tmin t~p trung la m6 hinh t6 chuc c6 d;}c di~m toan b(>. c6ng vit$c xU' ly thong tin trong toan doanh nghit$p duqc thl.fc hit$n t~p trung d phong ke' tmin, con d cac b(> ph~n va ddn vi trl.fc thu(>c chi thl.fc hit$n vit$c thu th~p, phan lo~i va chuy~n chung tu cling cac bao cao nghit$p VlJ v~ phong ke' toan xU' ly va t6ng hqp thong tin (gQi chung la ddn vi bao s6). M6 hinh t6 chile ke' toan t~p trung c6 u'u di~m la c6ng vit$c t6 chile b(> may gQn nh~, tie't ki~m, vi~c xU' ly va cung cftp thong tin nhanh nh~y. Tuy nhien, nhii'ng u'u di~m nay chi c6 th~ phat huy duqc trong di~u kit$n doanh nghit$p c6 t6 chile san xuftt va quan ly mang tinh t~p trung, cd sd v~t chftt- ky thu~t phlJc VlJ cho vit$c xl't ly thong tin du'cjc trang bi hit$n d~i, d§y dii, d6ng b(>. - T6 chile ke' toan phan tan la m6 hinh t6 chuc c6 d;}c di~m: c6ng vit$c ke' toan du'cjc phan c6ng cho cac b(> ph~n va ddn vi trl.fc thu(>c thl.fc hit$n m(>t ph§n ho~c toan b(> nhii'ng n(>i dung phat sinh t~i b(> ph~n va ddn vi minh (cling c6 th~ c6 nhii'ng b(> ph~n chi thl.fc hi~n vit$c thu th~p chung tu ban d§u). Phong ke' toan cua doanh nghit$p chi thl.fc hit$n nhii'ng c6ng vit$c ke' toan d6i vdi nhii'ng n(>i dung phat sinh lien quan de'n toan doanh nghi~p (va cho nhii'ng b(> ph~n chua c6 di~u kit$n thl.fc hi~n c6ng vit$c ke' toan), ke't hcjp vdi bao cao ke' toan do cac ddn vi trl.fc thu(>c gdi lend~ t6ng hcjp va l~p ra cac bao cao chung cho toan doanh nghi~p theo quy dinh. M6 hinh t6 ch(tc ke' toan phan tan c6 uu di~m la dap ling duqc yeu c§ u v~ thong tin phlJc VlJ cho quan ly n(>i b(> d cac b(> ph~n, ddn vi trl.fc thu(>c nhu'ng ne'u kh6ng kheo t6 chile thi b(> may ke' toan se trd nen c6ng k~nh, t6n kern va ch6ng cheo trong c6ng vi~c chuyen man. M6 hinh nay ap dlJng phil hcjp cho cac doanh nghi~p c6 quy m6 ldn rna d~c di~m t6 chuc va quan ly trai tren m(>t dia ban r(>ng, phan tan tren nhi~u dia phudng, vung, Hinh th6 va ho~t d(>ng kinh doanh mang tinh chftt da nganh, da linh vl.fc. -8- Cd diu cua b(> may ke" toan: b(> may ke" toan a doanh nghi~p thu nh~n thong tin ban dftu va xii' ly thong tin theo dinh htidng vira tc;to l~p dtt<;1c thong tin ke" toan tai chinh, vira tc;to l~p thong tin ke' toan qmin tri. Vi~c xac l~p cd diu cua b(> may ke' toan cftn din err vao dinh httdng nay d~ phan cong nh~m dc;tt dtiQC ml;lC tieu tc;tO l~p Va cung dip thong tin cho nhi~u do'i ttt<;1ng. Thong thttong, cd cffu t6 chuc b(> may ke' toan bao g6m cac b(> ph~n thlfc hi~n cac phftn hanh: + B(> ph~n ke' toan lao d(>ng ti~n ltidng + B(> ph~n ke' toan TSCD, cong Cl;l, v~t li~u - B(> ph~n ke' toan CPSX va tinh gia thanh san ph~m (kiem nhi~m cac n(>i dung khac thu(>c v~ ke".toan qmin tri). + B(> ph~n ke' toan thanh toan + B(> ph~n ke' toan thanh ph~m. hang hoa va tieu th1;1 + B(> ph~n ke" toan t6ng h<;1p + B(> ph~n ke' toan XDCB (ne'u c6 kho'i ltt<;1ng XDCB IOn) + Cac nhan vien ke" toan a cac phan xuang ho~c b(> ph~n san xufft - Ngoai ra ne"u cong tac tai chinh chua dtt<;1c t6 chuc rieng thl cd cffu thanh m(>t b(> b(> ph~n n~m trong b(> may ke' toan th6ng ke cua doanh nghi~p d~ thlfc hi~n cac chuc nang tai chinh doanh nghi~p nhtt l~p ke" hoc;tch ta i chinh, t6 chuc huy d(>ng va sii' dl;lng vo'n, t6 chuc thanh to an cong n<;1 ... B(> may ke" toan trong doanh nghi~p dti<;jc d~t dttdi slf Hlnh dc;to va di~u khi~n CUa ngtioi phl;l trach ke" toan a doanh nghi~p, CO chuc Vl;l la ke' toan truang. Tuy nhien cling cftn lttu y vi~c t6 chuc b(> may ke' toan ngoai vi~c phl;l thu(>c vao quy mo cua doanh nghi~p con phl;l thu(>c vao hlnh thuc sa huu cua doanh nghi~p nen c6 th~ c6 nhung doanh nghi~p chi c6 m(>t -9- ho~c hai, ba nhan vien ke' toan va khong d~t ra chuc Vl;l ke' toan tntdng va cling c6 nhii'ng doanh nghi~p chi thue ngu'ai lam ke' toan chu khong tuy~n nguai lam ke' toan. Song du t6 chuc b() may duoi hlnh thuc nao di nii'a thl va'n d~ trinh d() ngh~ nghi~p va dC;lO due ngh~ nghi~p cua ngu'oi lam ke' toan vftn la nhan t6 quye't dinh de'n cha't lu' - Xem thêm -