Tài liệu Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại xí nghiệp may x19 – công ty 247

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 134 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may X19 – Công ty 247
ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ Lêi më ®Çu Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ ThÕ giíi nãi cung vµ ViÖt Nam nãi riªn, c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam ®ang cè g¾ng tõng ngaú, tõng giê ®Ó cã thÓ hoµ vµo nhÞp ®é ph¸t triÓn ®ã. §Æc biÖt, tõ sau §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI n¨m 1986 ®Õn nay, §¶ng, Nhµ níc ta chñ tr¬ng chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ níc ta tõ c¬ chÕ kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc th× môc tiªu ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp còng ®ång thêi ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch râ rµng - ®ã lµ loùi nhuËn .Kh«ng chØ dõng l¹i ë môc tiªu cã lîi nhuËn mµ lµ lîi nhuËn ngµy cµng cao tiÕn tíi tèi ®© ho¸ läi nhuËn. Vµ ®Ó ®¹t ®îc môtc tiªu ®ã trong ®iÒu kiÖn kh¾c nghiÖt cña c¸c quy luËt kinh tÕ th× mét trong nh÷ng biÖn ph¸p tèt nhÊt mµ c¸c doanh nghiÖp nªn thùc hiÖn lµ tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm . §iÒu ®ã ®ßi hái c¸c chñ thÓ kinh tÕ kh«ng chØ quan t©m ®Õn viÖc thùc hiÖn tè ho¹t ®éng s¶n phÈm kinh doanh mµ cßn ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n c¸c kho¶n thu, chi ph¸t sinh hay nãi c¸ch kh¸c lµ tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp mµ trong ®ã kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ãng vai trß rÊt quan träng nh»m ®¶m b¶o cho c¸c doanh nghiÖp kh«ng tÝnh thõa c¸c kho¶n chi phÝ, kh«ng tÝnh thiÕu c¸c kho¶n thu nhËp gãp phÇn x¸c ®Þnh ®óng ®¾n lîi nhËn cña doanh nghiÖp, t¹o tiÒn ®Ò cho doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu ®Æt ra. Sau khi ®îc häc tËp vµ nghiªn cøu vÒ bé m«n kÕ to¸n t¹i trêng vµ ®îc thùc tÕ t¹i XÝ nghiÖp may X19 – C«ng ty 247 -BQP em thùc sù nhËn thÊy ®îc tÇm quan trong vµ sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do vËy, em ®· m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi “ Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp may X19 – C«ng ty 247 -BQP “ nh»m ®i s©u nghiªn cøu vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó n©ng cao h¬n n÷a kiÕn thøc chuyªn ngµnh cña m×nh còng nh ®Ó phôc vô cho c«ng viÖc thùc tÕ cña em sau nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n kÕ to¸n ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o Phan Thanh §øc vµ c¸c c«, chó, anh chi c¸n bé trong XÝ nghiÖp may X19 ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy víi n«i dung chÝnh gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng. Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë XÝ nghiÖp may X19 – C«ng ty 247 -BQP . ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ Ch¬ng 3: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë XÝ nghiÖp may X19 – C«ng ty 247 -BQP . MÆc dï ®· rÊt cå g¾ng nhng do thêi gian thùc tÕ cha l©u vµ kiÕn thøc chuyªn ngµnh còng nh kinh nghiÖm thùc tÕ cßn Ýt nªn bµi luËn v¨n cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt.V× vËy em rÊ mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn söa ch÷a chña thÇy c« gi¸o vµ c¸n bé trong xÝ nghiÖp ®Ó bµi luËn v¨n nµy ®îc hoµn thiÖn h¬n n÷a. Em xin ch©na thµnh c¶m ¬n! ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ Ch¬ng 1 Lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt --------*-------- 1. kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng doanh nghiÖp cÇn ph¶i huy ®éng c¸c nguån tµi lùc, vËt lùc (lao ®éng, vËt t, tiÒn vèn…) ®Ó thùc hiÖn viÖc s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n xuÊt, thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc lao vô, thu mua dù tr÷ hµng ho¸, lu©n chuyÓn lu th«ng s¶n phÈm, hµng ho¸, thùc hiÖn ho¹t ®éng ®Çu t … KÓ c¶ chi cho c«ng t¸c qu¶n lý chung cña doanh nghiÖp. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra c¸c kho¶n hao phÝ vÒ lao ®éng vËt ho¸ cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh. Nh vËy, chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· chi ra trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh, biÓu hiÖn b»ng tiÒn. 1.2 Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt Chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm nhiÒu kho¶n chi cã néi dung, c«ng dông vµ môc ®Ých kh¸c nhau. V× vËy ®Ó qu¶n lý chi phÝ ®îc chÆt chÏ, theo dâi vµ h¹ch to¸n chi phÝ mét c¸ch cã hÖ thèng, n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c kiÓm tra vµ ph©n tÝch kinh tÕ trong c¸c doanh nghiÖp, cÇn ph©n lo¹i chi phÝ theo c¸c tiªu thøc thÝch hîp. Tuú theo viÖc xem xÐt chi phÝ ë c¸c gãc ®é kh¸c nhau vµ môc ®Ých qu¶n lý chi phÝ mµ chi phÝ s¶n xuÊt ®îc ph©n lo¹i theo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau. Sau ®©y xin ®Ò cËp ®Õn hai c¸ch ph©n lo¹i chñ yÕu ®èi víi chi phÝ cña doanh nghiÖp. * Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo néi dung, tÝnh chÊt kinh tÕ: Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy nh÷ng kho¶n chi phÝ cã chung tÝnh chÊt, néi dung kinh tÕ ®îc xÕp chung vµo mét yÕu tè, kh«ng ph©n biÖt chi phÝ ®ã ph¸t sinh ë ®©u vµ sö dông vµo môc ®Ých g×. Theo tiªu thøc nµy th× toµn bé hi phÝ cña doanh nghiÖp ®îc ph©n biÖt thµnh 5 yÕu tè: - Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu Bao gåm c¸c chi phÝ nguyªn liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu phô tïng thay thÕ, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ c¬ b¶n. - Chi phÝ nh©n c«ng: Lµ chi phÝ vÒ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn, tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng… - Chi phÝ khÊu hao TSC§: Lµ toµn bé chi phÝ khÊu hao cña tÊt c¶ c¸c TSC§ trong doanh nghiÖp. ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Lµ sè tiÒn ph¶i tr¶ cho c¸c dÞch vô mua ngoµi, thuª ngoµi phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp (nh dÞch vô cung cÊp ®iÖn, níc, söa ch÷a c¸c TSC§…) - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: Lµ chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ngoµi 4 chi phÝ nãi trªn: Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo néi dung tÝnh chÊt kinh tÕ cã t¸c dông quan träng ®èi víi viÖc qu¶n lý chi phÝ cña lÜnh vùc s¶n xuÊt. Cho phÐp hiÓu râ c¬ cÊu, tû träng tõng yÕu tè chi phÝ, lµ c¬ së ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, lµm c¬ së cho viÖc dù trï hay x©y dùng kÕ ho¹ch cung øng vËt t, tiÒn vèn huy ®éng sö dông lao ®éng. * Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo môc ®Ých, c«ng dông cña chi phÝ Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, c¨n cø vµo môc ®Ých vµ c«ng dông cña chi phÝ trong s¶n xuÊt ®Ó chia ra c¸c kho¶n môc chi phÝ kh¸c nhau. Mçi kho¶n môc chi phÝ chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ cã cïng môc ®Ých vµ c«ng dông, kh«ng ph©n biÖt chi phÝ ®ã cã néi dung kinh tÕ nh thÕ nµo. Theo tiªu thøc nµy chi phÝ s¶n xuÊt ®îc chia thµnh c¸c lo¹i: - Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp: Bao gåm chi phÝ vÒ c¸c nguyªn vËt liÖu chÝnh (kÓ c¶ nöa thµnh phÈm mua ngoµi) vËt liÖu phô, nhiªn liÖu … sö dông trùc tiÕp vµo viÖc s¶n xuÊt t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm hay thùc hiÖn c«ng viÖc lao vô. Kh«ng tÝnh vµo kho¶n môc nµy nh÷ng chi phÝ nguyªn vËt liÖu dïng vµo môc ®Ých s¶n xuÊt chung hay do nh÷ng ho¹t ®éng ngoµi lÜnh vùc s¶n xuÊt. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Bao gåm chi phÝ vÒ tiÒn l¬ng, phô cÊp ph¶i tr¶ c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ trªn tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n (lao ®éng) trùc tiÕp s¶n xuÊt theo quy ®Þnh. Kh«ng tÝnh vµo kho¶n môc nµy kho¶n tiÒn l¬ng, phô cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch trªn tiÒn l¬ng cña nh©n viªn ph©n xëng, nh©n viªn b¸n hµng, nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp hay nh©n viªn kh¸c. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Lµ chi phÝ dïng vµo viÖc qu¶n lý vµ phôc vô s¶n xuÊt chung t¹i bé phËn s¶n xuÊt (ph©n xëng, ®éi, tr¹i…) bao gåm c¸c kho¶n sau: + Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng + Chi phÝ vËt liÖu + Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt + Chi phÝ khÊu hao TSC§ + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi + Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo môc ®Ých vµ c«ng dông kinh tÕ cã t¸c dông phôc vô cho viÖc qu¶n lý chi phÝ theo ®Þnh møc, lµ c¬ së cho kÕ to¸n tËp ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo kho¶n môc, lµ c¨n cø ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh vµ ®Þnh møc chi phÝ cho kú sau: Ngoµi hai c¸ch ph©n lo¹i trªn ®©y, ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ ®îc ph©n lo¹i theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau nh: - Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ víi khèi s¶n phÈm, lao vô thµnh chi phÝ kh¶ biÕn vµ chi phÝ bÊt biÕn, ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ gi¸ thµnh chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ gi¸n tiÕp, hoÆc cã thÓ ph©n lo¹i chi phÝ theo mèi quan hÖ cña chi phÝ víi quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm thµnh chi phÝ c¬ b¶n vµ chi phÝ chung. 2. Gi¸ thµnh s¶n phÈm 2.1 Kh¸i niÖm gi¸ thµnh s¶n phÈm Gi¸ thµnh s¶n phÈm (c«ng viÖc, lao vô) lµ chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh cho mét khèi lîng hoÆc mét ®¬n vÞ s¶n phÈm (c«ng viÖc, lao vô) do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®· hoµn thµnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp, ph¶n ¸nh kÕt qu¶ sö dông tµi s¶n, vËt t lao ®éng vµ tiÒn vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, còng nh tÝnh ®óng ®¾n cña c¸c gi¶i ph¸p tæ chøc, kinh tÕ, kü thuËt vµ c«ng nghÖ mµ doanh nghiÖp ®· sö dông nh»m n©ng cao hiÖu qu¶, n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt lîng s¶n xuÊt, h¹ thÊp chi phÝ vµ t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Gi¸ thµnh cßn lµ mét c¨n cø quan träng ®Ó ®Þnh gi¸ b¸n vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Møc h¹ gi¸ thµnh vµ tû lÖ h¹ gi¸ thµnh ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm lao ®éng, vËt t, kh¶ n¨ng tËn dông c«ng suÊt m¸y mãc, tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé. 2.2 Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm * Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm theo c¬ së sè liÖu vµ thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh C¨n cø vµo c¬ së sè liÖu vµ thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh mµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc chia thµnh ba lo¹i sau: - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc tÝnh trªn c¬ së chi phÝ s¶n xuÊt kÕ ho¹ch vµ s¶n lîng kÕ ho¹ch. ViÖc tÝnh gi¸ thµnh kÕ ho¹ch do bé phËn kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp thùc hiÖn vµ ®îc tÝnh tríc khi b¾t ®Çu qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp, lµ c¨n cø ®Ó so s¸nh, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp. - Gi¸ thµnh ®Þnh møc: Lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc tÝnh trªn c¬ së cña ®Þnh møc chi phÝ hiÖn hµnh vµ chØ tÝnh cho ®¬n vÞ s¶n phÈm. Gi¸ thµnh ®Þnh ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ møc ®îc xem nh thíc ®o chÝnh x¸c ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n, vËt t, tiÒn vèn trong doanh nghiÖp, gióp cho viÖc ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ, kü thuËt mµ doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Còng gièng nh gi¸ thµnh kÕ ho¹ch viÖc tÝnh gi¸ thµnh ®Þnh møc còng ®îc tiÕn hµnh tríc khi s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm. - Gi¸ thµnh thùc tÕ: Lµ gi¸ thµnh ®îc tÝnh trªn c¬ së sè liÖu chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ®· ph¸t sinh vµ tËp hîp ®îc trong kú vµ s¶n lîng s¶n phÈm thùc tÕ ®· s¶n xuÊt hoµn thµnh trong kú. Gi¸ thµnh thùc tÕ chØ cã thÓ tÝnh to¸n ®îc sau khi kÕt thóc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm ®îc tÝnh to¸n cho c¶ chi tiªu tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ. Gi¸ thµnh thùc tÕ lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp, ph¶n ¸nh kÕt qu¶ phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh tæ chøc vµ sö dông c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ kü thuËt… ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm; lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ nghÜa vô cña doanh nghiÖp ®èi víi Nhµ níc còng nh c¸c ®èi t¸c liªn doanh, liªn kÕt. * Ph©n lo¹i gi¸ thµnh theo ph¹m vi c¸c yÕu tè cÊu thµnh. Theo ph¹m vi tÝnh to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc chia thµnh hai lo¹i: - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt: Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm bao gåm chi phÝ s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm (chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung…) tÝnh cho nh÷ng s¶n phÈm, c«ng viÖc hoÆc lao vô ®· hoµn thµnh. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm ®îc sö dông ®Ó ghi sæ cho s¶n phÈm ®· hoµn thµnh nhËp kho hoÆc giao th¼ng cho kh¸ch hµng, ®ång thêi lµ c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n vµ l·i gép trong kú ë c¸c doanh nghiÖp. - Gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm tiªu thô: bao gåm gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp tÝnh cho s¶n phÈm tiªu thô. Gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm tiªu thô chØ x¸c ®Þnh vµ tÝnh to¸n khi s¶n phÈm, c«ng viÖc hoÆc lao vô ®· ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. Gi¸ thµnh toµn bé lµ c¨n cø ®Ó tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh møc lîi nhuËn tríc thuÕ cña doanh nghiÖp. 3. Vai trß cña kÕ to¸n trong tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Trong qu¶n trÞ doanh nghiÖp, chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ quan träng lu«n ®îc c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp quan t©m v× chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng chØ tiªu ph¶n ¸nh chÊt lîng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. TÝnh ®óng, tÝnh ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ tiÒn ®Ò ®Ó h¹ch to¸n kinh tÕ, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp. Tµi liÖu vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cßn lµ c¨n cø quan träng ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc chi phÝ vµ dù ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ to¸n chi phÝ, t×nh h×nh sö dông c¸c nguån lùc trong doanh nghiÖp. Tõ ®ã gióp cho nhµ qu¶n lý ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp. §Ó tæ chøc tèt kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®¸p øng tèt yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cÇn thùc hiÖn tèt c¸c vai trß sau: - X¸c ®Þnh ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm phï hîp víi ®Æc thï cña doanh nghiÖp vµ yªu cÇu qu¶n lý. - Tæ chøc vËn dông c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm phï hîp víi ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho mµ doanh nghiÖp ®· lùa chän. - Tæ chøc tËp hîp, kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt theo ®óng ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®· x¸c ®Þnh, theo yÕu tè chi phÝ vµ kho¶n môc gi¸ thµnh. - LËp b¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè, ®Þnh kú tæ chøc ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë doanh nghiÖp. - Tæ chøc kiÓm kª ®¸nh gi¸ khèi lîng s¶n phÈm dë dang mét c¸ch khoa häc, hîp lý x¸c ®Þnh gi¸ thµnh vµ h¹ch to¸n gi¸ thµnh vµ h¹ch to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c. 4. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm XÐt vÒ b¶n chÊt chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn hai mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Còng gièng nhau vÒ chÊt v× ®Òu biÓu hiÖn b»ng tiÒn nh÷ng hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ bá ra, nhng kh¸c nhau vÒ mÆt lîng. Khi nãi ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt lµ giíi h¹n thêi kú nhÊt ®Þnh, kh«ng ph©n biÖt lµ cho lo¹i s¶n phÈm nµo, ®· hoµn thµnh hay cha, cßn khi nãi ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ x¸c ®Þnh mét lîng chi phÝ s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh, tÝnh cho mét ®¹i lîng kÕt qu¶ hoµn thµnh nhÊt ®Þnh. §øng trªn gãc ®é qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®Ó xem xÐt th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng liªn tôc, cßn viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm thùc hiÖn t¹i mét thêi ®iÓm cã tÝnh chÊt chu kú ®Ó so s¸nh chi phÝ víi khèi lîng s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô hoµn thµnh. T¹i thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh cã thÓ cã mét khèi lîng s¶n phÈm cha hoµn thµnh, chøa ®ùng mét lîng chi phÝ ®ã lµ chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú. T¬ng tù nh vËy, ®Çu kú cã thÓ cã mét sè khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt cha hoµn thµnh kú tríc chuyÓn sang ®Ó tiÕp tôc s¶n xuÊt, chøa ®ùng mét lîng chi phÝ s¶n xuÊt cho nã, ®ã lµ chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú. Nh vËy, gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú bao gåm chi phÝ s¶n xuÊt cña kú tríc chuyÓn sang vµ mét phÇn chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú: = + H¬n n÷a, gi¸ thµnh s¶n phÈm mang tÝnh chÊt chñ quan, viÖc giíi h¹n chi phÝ tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm gåm nh÷ng chi phÝ nµo cßn phô thuéc vµo ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ quan ®iÓm tÝnh to¸n x¸c ®Þnh chi phÝ, doanh thu vµ kÕt qu¶, còng nh quy ®Þnh cña chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Nh÷ng quan ®iÓm vµ quy ®Þnh ®ã ®«i khi kh«ng hoµn toµn phï hîp víi b¶n chÊt cña chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp ph¶i nhËn thøc râ rµng ®Çy ®ñ ®Ó sö dông th«ng tin mét c¸ch thÝch hîp. XÐt vÒ mÆt c«ng t¸c kÕ to¸n th× kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hai bíc c«ng viÖc kÕ tiÕp nhau. ViÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm chØ ®îc tiÕn hµnh khi toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong kú hoµn tÊt. Kh¸c nhau gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm còng chÝnh lµ sù biÓu hiÖn cña mèi quan hÖ gi÷a chóng. Chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ngîc l¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh tÝnh to¸n, ph©n bæ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. II. §èi tîng, ph¬ng ph¸p vµ néi dung tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 1. §èi tîng, ph¬ng ph¸p vµ néi dung h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt 1.1 §èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt §èi tîng chi phÝ s¶n xuÊt lµ ph¹m vi, giíi h¹n ®Ó tËp hîp chi phÝ nh»m ®¸p øng nhu cÇu h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp bao gåm nhiÒu lo¹i víi nh÷ng néi dung kinh tÕ, c«ng dông kh¸c nhau ph¸t sinh ë nh÷ng ®Þa ®iÓm kh¸c nhau. Môc ®Ých cña viÖc bá ra chi phÝ lµ t¹o ra c¸c s¶n phÈm lao vô cña doanh nghiÖp ® îc s¶n xuÊt chÕ t¹o bëi c¸c ph©n xëng, bé phËn kh¸c nhau theo quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®ã. C¸c chi phÝ cÇn ®îc tËp hîp theo ph¹m vi, giíi h¹n cÇn ®îc tËp hîp, cã thÓ lµ: - N¬i ph¸t sinh chi phÝ: Ph©n xëng, ®éi, bé phËn s¶n xuÊt, giai ®o¹n c«ng nghÖ, c¸c phßng chøc n¨ng… - N¬i g¸nh chÞu chi phÝ: s¶n phÈm, c«ng viÖc hoÆc lao vô do doanh nghiÖp ®ang s¶n xuÊt, c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, ®¬n ®Æt hµng. Nh vËy, thùc chÊt cña viÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng cña viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ x¸c ®Þnh n¬i c¸c chi phÝ ®· ph¸t sinh vµ c¸c ®èi tîng chÞu chi phÝ ®ã. X¸c ®Þnh ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ kh©u ®Çu tiªn rÊt quan träng trong toµn bé kh©u tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cã x¸c ®Þnh ®îc ®èi tîng ®óng ®¾n, khoa häc vµ hîp lý míi cã t¸c dông phôc vô tèt cho c«ng viÖc t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt, thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé vµ h¹ch to¸n kinh tÕ toµn doanh nghiÖp, ph¸t huy vai trß chøc n¨ng cña kÕ to¸n. ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ ViÖc lùa chän ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ ë c¸c doanh nghiÖp lµ kh«ng gièng nhau mµ ph¶i c¨n cø vµo: - §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. - T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ quy tr×nh c«ng nghÖ kü thuËt s¶n xuÊt s¶n phÈm. - §Þa ®iÓm ph¸t sinh, môc ®Ých, c«ng dông cña chi phÝ. - Yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. 1.2 Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ hÖ thèng c¸c ph¬ng ph¸p ®îc sö dông ®Ó h¹ch to¸n vµ ph©n bæ c¸c chi phÝ trong giíi h¹n cña ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®· x¸c ®Þnh. Tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng quy n¹p chi phÝ vµo c¸c ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kÕ to¸n sÏ ¸p dông ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt mét c¸ch phï hîp. * Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n trùc tiÕp Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n trùc tiÕp ¸p dông ®èi víi c¸c chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn ®èi tîng kÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ ®· x¸c ®Þnh vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n ghi chÐp ban ®Çu cho phÐp quy n¹p trùc tiÕp c¸c chi phÝ nµy vµo tõng ®èi tîng kÕ to¸n chi phÝ cã liªn quan. * Ph¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp. Ph¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp ®îc ¸p dông khi mét lo¹i chi phÝ cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng kÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, kh«ng thÓ tËp hîp trùc tiÕp cho tõng ®èi tîng. Trêng hîp nµy ph¶i lùa chän ®èi tîng ph©n bæ hîp lý, ®Ó tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ cho c¸c ®èi tîng cã liªn quan theo c«ng thøc: Ci = ΣC xTi Σin=1 .T Trong ®ã: Ci: Lµ chi phÝ s¶n xuÊt ph©n bæ cho ®èi tîng thø i ΣC: Lµ tæng chi phÝ ®· tËp hîp cÇn ph©n bæ. Σni=1.T: Lµ tæng ®¹i lîng cña tiªu chuÈn dïng ®Ó ph©n bæ. Ti: Lµ ®¹i lîng cña tiªu chuÈn dïng ®Ó ph©n bæ cña ®èi tîng thø i. Tiªu chuÈn ®îc lùa chän ®Ó ph©n bæ chi phÝ cho c¸c ®èi tîng ®ßi hái ph¶i hîp lý khoa häc. 1.3 Tr×nh tù h¹ch to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i doanh nghiÖp TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ viÖc tËp hîp l¹i, hÖ thèng ho¸ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ë doanh nghiÖp t¹i tõng thêi ®iÓm vÞ trÝ nhÊt ®Þnh vµo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n vµ ph©n chia chi phÝ theo tõng ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ. ViÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¶i ®îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù hîp ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ lý, khoa häc th× míi cã thÓ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi. ViÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ kh¸i qu¸t theo 4 bíc sau: - Bíc 1: TËp hîp chi phÝ c¬ b¶n cã liªn quan trùc tiÕp cho tõng ®èi tîng sö dông. - Bíc 2: TÝnh to¸n vµ ph©n bæ lao vô cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh cã liªn quan trùc tiÕp cho tõng ®èi tîng sö dông trªn c¬ së khèi lîng lao vô vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ lao vô. - Bíc 3: TËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c lo¹i s¶n phÈm cã liªn quan. - Bíc 4: X¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú tuú theo ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho ¸p dông trong doanh nghiÖp mµ néi dung, c¸ch thøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cã nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau. 1.4 Néi dung tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt t¹i doanh nghiÖp theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn vµ kiÓm kª ®Þnh kú 1.4.1 Tµi kho¶n sö dông. Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn lµ ph¬ng ph¸p theo dâi, ph¶n ¸nh thêng xuyªn liªn tôc t×nh h×nh nhËp, xuÊt hµng tån kho trªn c¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh hµng tån kho. Theo ph¬ng ph¸p nµy ®Ó tËp hîp vµ ph©n bæ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: TK 621: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. TK 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. TK 627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 154: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang * Tµi kho¶n 621 (TK 621): Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông trùc tiÕp cho viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm, thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô … ph¸t sinh trong kú, cuèi kú chuyÓn sang TK tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. * Tµi kho¶n 622 (TK 622): Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ lao ®éng trùc tiÕp tham gia ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, chÕ t¹o s¶n phÈm… cuèi kú kÕt chuyÓn vµo TK tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh (bao gåm c¸c kho¶n: tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn thëng c¸c kho¶n phô cÊp) cuèi kú chuyÓn sang TK tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. * Tµi kho¶n 627 (TK 627): Chi phÝ s¶n xuÊt chung Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh nh÷ng chi phÝ cã liªn quan ®Õn viÖc phôc vô, qu¶n lý s¶n xuÊt trong c¸c ph©n xëng, ®éi s¶n xuÊt… cuèi kú kÕt chuyÓn vµo ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ TK tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tµi kho¶n 627 ®îc më thµnh 6 TK cÊp 2 ®Ó theo dâi ph¶n ¸nh riªng tõng néi dung chi phÝ. TK 6271: Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng. TK 6272: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu TK 6273: Chi phÝ c«ng cô dông cô TK 6274: Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh TK 6277: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi TK 6278: Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn * Tµi kho¶n 154 (TK 154): Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Tµi kho¶n nµy ®îc sö dông ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ cung cÊp sè liÖu ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô dÞch vô ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô tµi kho¶n cßn ®îc sö dông ®Ó h¹ch to¸n nghiÖp vô thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn vµ tÝnh gi¸ thµnh vËt liÖu thuª ngoµi chÕ biÕn. 1.4.2 Theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña toµn doanh nghiÖp: Chi phÝ s¶n xuÊt sau khi tËp hîp riªng tõng kho¶n môc: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung cÇn ®îc kÕt chuyÓn ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña toµn doanh nghiÖp vµ chi tiÕt theo tõng ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Tr×nh tù kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn ®îc biÓu hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 1.1: S¬ ®å kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm TK 154 TK 622 TK ph¬ng 621 ph¸p kª khai thêng xuyªn) (Theo TrÞ gi¸ s¶n phÈm hµng b¾t båi th­ D­ ®k: xxx KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn êng phÕ liÖu do s¶n phÈm háng vËt liÖu trùc tiÕp TK 155 Gi¸ thµnh thùc tÕ thµnh TK 622 KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 622 KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi phÈm hoµn thµnh nhËp kho TK 157 Gi¸ thµnh thùc tÕ thµnh phÈm göi b¸n kh«ng qua kho TK 157 Gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm hoµn thµnh b¸n ngµy NguyÔn thÞ V©n Anh Dck: xxx ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ 1.4.3. Theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú H¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú lµ kh«ng theo dâi mét c¸ch thêng xuyªn liªn tôc vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng cña hµng tån kho trªn c¸c tµi kho¶n hµng tån kho mµ chØ theo dâi, ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng tån kho ®Çu kú vµ cuèi kú trªn c¬ së kiÓm kª cuèi kú, x¸c ®Þnh lîng hµng tån kho thùc tÕ. Tõ ®ã x¸c ®Þnh lîng xuÊt dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c môc ®Ých kh¸c b»ng c«ng thøc: = + Còng t¬ng tù ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, chi phÝ s¶n xuÊt trong kú ®îc tËp hîp trªn c¸c tµi kho¶n: TK 621: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp TK 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung Tuy nhiªn, do ®Æc ®iÓm cña kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. TK 154: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang chØ sö dông ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ dë dang ®Çu kú vµ cuèi kú, viÖc tËp hîp vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú ®îc thùc hiÖn trªn tµi kho¶n 631: Gi¸ thµnh s¶n xuÊt. Tr×nh tù kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú ®îc kh¸i qu¸t ë s¬ ®å sau: Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n: S¬ ®å 1.2: Tr×nh tù kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ (Theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú) TK 154 TK 154 Ph¶n ¸nh chi phÝ s¶n xuÊt dë KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú TK 611 TK 611 KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp TK 622 KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp dang cuèi kú TK 611,138,822 PhÕ liÖu s¶n phÈm háng thu håi trÞ gi¸ s¶n phÈm hµng b¾t båi th­êng, tÝnh vµo chi phÝ bÊt th­êng TK 632 Gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm hoµn thµnh s¶n xuÊt trong kú TK 627 KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung 1.4.4 KiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú S¶n phÈm dë dang lµ khèi lîng s¶n phÈm, c«ng viÖc cßn ®ang trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, gia c«ng chÕ biÕn trªn c¸c giai ®o¹n cña quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ biÕn hoÆc ®· hoµn thµnh mét vµi quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ biÕn nhng vÉn cßn ph¶i gia c«ng tiÕp míi trë thµnh thµnh phÈm. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang lµ tÝnh to¸n x¸c ®Þnh phÇn chi phÝ s¶n xuÊt mµ s¶n phÈm dë dang cuèi kú ph¶i chÞu. ViÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang hîp lý lµ mét nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn tÝnh trung thùc, chÝnh x¸c cña gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú. Tuy nhiªn viÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú lµ mét c«ng viÖc phøc t¹p, khã cã thÓ thùc hiÖn ®îc mét c¸ch chÝnh x¸c tuyÖt ®èi. KÕ to¸n ph¶i tuú thuéc vµo t×nh h×nh cô thÓ vÒ tæ chøc s¶n xuÊt, vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ, vÒ tÝnh chÊt cÊu thµnh cña chi phÝ s¶n xuÊt vµ yªu cÇu vÒ tr×nh ®é qu¶n lý cña tõng doanh nghiÖp mµ vËn dông ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú mét c¸ch thÝch hîp. ViÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cã thÓ thùc hiÖn ®îc b»ng mét trong c¸c c¸ch sau: ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ * §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ vËt liÖu chÝnh trùc tiÕp (hoÆc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp) Theo ph¬ng ph¸p nµy, s¶n phÈm dë dang cuèi kú chØ bao gåm chi phÝ vËt liÖu chÝnh trùc tiÕp (hoÆc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp) cßn c¸c chi phÝ chÕ biÕn (chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung…) tÝnh c¶ cho s¶n phÈm hoµn thµnh chÞu: Chi phÝ vÒ s¶n phÈm dë dang cuèi kú ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: DCK = x SD (*) Trong ®ã: D§K, Ddh: Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú vµ cuèi kú CVL: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh (hoÆc chi phÝ NVL trùc tiÕp) ph¸t sinh trong kú. STP: Khèi lîng s¶n phÈm hoµn thµnh SD : Khèi lîng s¶n phÈm dë dang cuèi kú. * §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú theo khèi lîng s¶n phÈm hoµn thµnh t¬ng ®¬ng Theo ph¬ng ph¸p nµy, tríc hÕt c¨n cø vµo khèi lîng s¶n phÈm vµ møc ®é chÕ biÕn cña chóng ®Ó tÝnh ®æi khèi lîng s¶n phÈm dë dang ra khèi lîng s¶n phÈm hoµn thµnh t¬ng ®¬ng. Sau ®ã, x¸c ®Þnh tõng kho¶n môc chi phÝ cho s¶n phÈm dë dang theo nguyªn t¾c. §èi víi chi phÝ s¶n xuÊt bá vµo mét lÇn ngay tõ ®Çu d©y chuyÒn c«ng nghÖ (nh chi phÝ vËt liÖu chÝnh trùc tiÕp hoÆc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp …) th× tÝnh cho s¶n phÈm dë dang theo c«ng thøc: DCK = x SD §èi víi chi phÝ bá dÇn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ biÕn (nh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung…) th× tÝnh cho s¶n phÈm dë dang theo c«ng thøc: DCK = x S'D Trong ®ã: CCD: §îc tÝnh theo tõng kho¶n môc chi phÝ ph¸t sinh trong kú. S'D: Lµ khèi lîng s¶n phÈm dë dang ®· tÝnh ®æi ra khèi lîng s¶n phÈm hoµn thµnh t¬ng ®¬ng theo tû lÖ chÕ biÕn hoµn thµnh (%HT): S'd = Sd x %HT * §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ s¶n xuÊt ®Þnh møc Theo ph¬ng ph¸p nµy, kÕ to¸n c¨n cø vµo khèi lîng s¶n phÈm dë dang ®· kiÓm kª, x¸c ®Þnh ë tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt vµ ®Þnh møc tõng kho¶n môc chi phÝ ë tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt t¬ng øng cho tõng ®¬n vÞ s¶n phÈm ®Ó tÝnh ra chi phÝ ®Þnh møc cña khèi lîng s¶n phÈm dë dang ë tõng c«ng ®o¹n. Sau ®ã tËp hîp cho tõng lo¹i s¶n phÈm. Theo ph¬ng ph¸p nµy, c¸c kho¶n môc chi phÝ ®îc tÝnh to¸n cho s¶n phÈm dë dang ®îc tÝnh theo møc ®é hoµn thµnh cña s¶n phÈm lµm dë. 2. §èi tîng, ph¬ng ph¸p gi¸ thµnh s¶n phÈm ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ 2.1 §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm c«ng viÖc hay lao vô doanh nghiÖp s¶n xuÊt, chÕ t¹o vµ thùc hiÖn cÇn tÝnh ®îc tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ. §Ó x¸c ®Þnh ®îc ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh ë tõng doanh nghiÖp cô thÓ cÇn ph¶i dùa vµo rÊt nhiÒu nh©n tè cô thÓ nh: §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ c¬ cÊu s¶n xuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm, ®Æc ®iÓm sö dông s¶n phÈm, c¸c yªu cÇu qu¶n lý, yªu cÇu cung cÊp th«ng tin cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh trong doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é h¹ch to¸n… Trªn c¬ së ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh ®· x¸c ®Þnh ®îc ph¶i c¨n cø vµo chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm, ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, tÝnh chÊt s¶n phÈm mµ x¸c ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh phï hîp ®Ó cung cÊp sè liÖu vÒ gi¸ thµnh mét c¸ch kÞp thêi phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp. 2.2 Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ ph¬ng ph¸p sö dông chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ®îc ®Ó tÝnh ra gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm hoµn thµnh. Tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp mµ cã thÓ ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh cho phï hîp. 2. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n - §iÒu kiÖn ¸p dông: Ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi ®èi tîng tËp hîp chi phÝ, kú tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi kú b¸o c¸o, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt gi¶n ®¬n, khÐp kÝn tõ khi ®a nguyªn vËt liÖu vµo ®Õn khi hoµn thµnh s¶n phÈm. - §èi tîng tËp hîp chi phÝ thêng t¬ng øng víi ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. - Néi dung: C¨n cø vµo sè liÖu chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp trong kú vµ chi phÝ cña s¶n phÈm dë dang ®· x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh cho tõng kho¶n môc chi phÝ theo c«ng thøc: Σ = D®k + C - Dck Trong ®ã: Σ: Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt ®· hoµn thµnh. C: Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú. D®k, Dck: Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm dë dang ®Çu kú vµ cuèi kú Gi¸ thµnh s¶n phÈm = * Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ph©n bíc: - §iÒu kiÖn ¸p dông: ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp cã quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm phøc t¹p kiÓu liªn tôc, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ph¶i qua nhiÒu c«ng ®o¹n chÕ biÕn liªn tiÕp theo mét quy tr×nh nhÊt ®Þnh, tæ chøc s¶n xuÊt nhiÒu vµ æn ®Þnh, chu kú s¶n xuÊt ng¾n vµ xen kÏ liªn tôc, ®èi tîng tËp hîp chi phÝ lµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ ë tõng giai ®o¹n, ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ thµnh phÈm ë giai ®o¹n c«ng nghÖ s¶n xuÊt ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ cuèi cïng hoÆc còng cã thÓ lµ nöa thµnh phÈm hoµn thµnh ë tõng giai ®o¹n c«ng nghÖ vµ thµnh phÈm ë tõng giai ®o¹n c«ng nghÖ cuèi. Do cã sù kh¸c nhau vÒ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh nªn ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ph©n bíc chia thµnh hai ph¬ng ph¸p t¬ng øng sau: + Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ph©n bíc cã tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm - §iÒu kiÖn ¸p dông: ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp cã quy tr×nh s¶n xuÊt phøc t¹p, s¶n xuÊt ph¶i qua nhiÒu giai ®o¹n chÕ biÕn liªn tiÕp, s¶n phÈm hoµn thµnh ë tõng giai ®o¹n tríc lµ ®èi tîng s¶n xuÊt cña giai ®o¹n tiÕp theo. - §èi tîng tËp hîp chi phÝ: lµ tõng giai ®o¹n, tõng ph©n xëng. - §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh: lµ nöa thµnh phÈm ë tõng giai ®o¹n vµ thµnh phÈm ë giai ®o¹n cuèi cïng. - Néi dung: C¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt ®· ®îc tËp hîp theo tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt, lÇn lît tÝnh ra tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ nöa thµnh phÈm cña giai ®o¹n s¶n xuÊt tríc vµ kÕt chuyÓn sang giai ®o¹n sau mét c¸ch tuÇn tù ®Ó tÝnh tiÕp tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ nöa thµnh phÈm cña giai ®o¹n kÕ tiÕp, cø thÕ liªn tôc cho ®Õn khi ®îc tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm ë giai ®o¹n c«ng nghÖ s¶n xuÊt cuèi cïng. ViÖc kÕt chuyÓn chi phÝ tuÇn tù tõ giai ®o¹n tríc sang giai ®o¹n sau theo tõng kho¶n môc ®îc m« t¶ theo s¬ ®å sau: S¬ ®å 1.3: S¬ ®å ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ph©n bíc cã tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm. ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi Giai ®o¹n I LuËn v¨n cuèi kho¸ Giai ®o¹n II Giai ®o¹n n Chi phÝ NVL trùc tiÕp Gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm Giai ®o¹n I chuyÓn sang Gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm giai ®o¹n II chuyÓn sang Chi phÝ chÕ biÕn kh¸c Chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c ë giai ®o¹n I Chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c ë giai ®o¹n II Gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm giai ®o¹n I Gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm giai ®o¹n II Gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm + Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ph©n bíc kh«ng tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm - §iÒu kiÖn ¸p dông: ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ kiÓu l¾p r¸p song song. - §èi tîng tËp hîp chi phÝ: ë tõng giai ®o¹n, tõng ph©n xëng. - Néi dung: Theo ph¬ng ph¸p nµy, kÕ to¸n chØ cÇn tÝnh tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña thµnh phÈm ë giai ®o¹n cuèi cïng, do ®ã cÇn tÝnh to¸n x¸c ®Þnh phÇn chi phÝ s¶n xuÊt cña tõng giai ®o¹n n»m trong thµnh phÈm theo tõng kho¶n môc. Sau ®ã tæng céng chi phÝ s¶n xuÊt n»m trong thµnh phÈm cña c¸c giai ®o¹n ®Ó l¹i ®îc gi¸ thµnh cña thµnh phÈm. C«ng thøc tÝnh nh sau: CPSX n»m trong thµnh phÈm cña GDi = x QTP n ΣTP = ∑ i =1 CPSX GDi Trong ®ã: D§KGDi: Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú cña giai ®o¹n i CG§I: Chi phÝ s¶n xuÊt trong kú ë giai ®o¹n i QHG§i: S¶n lîng s¶n phÈm hoµn thµnh ë giai ®o¹n i QDG§i: S¶n lîng s¶n phÈm dë ë giai ®o¹n i QTP: S¶n phÈm hoµn thµnh ë giai ®o¹n cuèi ΣTP: Tæng gi¸ thµnh cña thµnh phÈm ë giai ®o¹n cuèi. S¬ ®å 1.4: S¬ ®å ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ph©n bíc kh«ng tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm. Giai ®o¹n I Giai ®o¹n II Giai ®o¹n n ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ Chi phÝ s¶n xuÊt ë G§I theo kho¶n môc CPSX ë giai ®o¹n II theo kho¶n môc CPSX ë giai ®o¹n n theo kho¶n môc CPSX ë G§I n»m trong thµnh phÈm (theo kho¶n môc) CPSX ë giai ®o¹n II n»m trong thµnh phÈm (theo kho¶n môc) CPSX ë giai ®o¹n n n»m trong thµnh phÈm (theo kho¶n môc) Gi¸ thµnh thµnh phÈm (theo tõng kho¶n môc) * Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng - §iÒu kiÖn ¸p dông: Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông thÝch hîp cho c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng. Mét ®¬n ®Æt hµng cã thÓ cã nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau hoÆc còng cã thÓ cã mét c«ng viÖc, mét s¶n phÈm hoÆc mét lo¹i s¶n phÈm. Ngêi ta cã thÓ tÝnh to¸n cho ®¬n ®Æt hµng khi ®· hoµn thµnh toµn bé c¸c c«ng viÖc ghi bªn ®¬n ®Æt hµng. S¬ ®å 1.5: Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng §¬n ®Æt hµng - QuyÕt ®Þnh s¶n xuÊt - LÖnh s¶n xuÊt - §èi tîng tËp hîp chi phÝ: Lµ tõng ®¬n ®Æt hµng hoÆc hµng lo¹t hµng ®îc s¶n xuÊt ë tõng ph©n xëng. ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ Ch¬ng 2 Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ S¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ë xÝ nghiÖp may ®o x19- c«ng ty 247 Qu©n chñng pk- kq bé quèc phßng ---------*--------1.§Æc ®iÓm t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh t¹i doanh nghiÖp . 1.1.LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp may X19 c«ng ty 247 Bé Quèc Phßng. Theo quyÕt ®Þnh cña Qu©n chñng PK-KQ ngµy 1/10/1983 , xÝ nghiÖp may X19 ®îc thµnh lËp díi hÝnh thøc lµ mét tr¹m may ®o qu©n phôc phôc vô néi bé Qu©n chñng PK-KQ, Trong nhwngx ngµy ®Çu míi thµnh lËp, xÝ nghiÖp chØ cã mét lwlowngj m¸y mãc nhá th« s¬ víi 25 m¸y ®¹p ch©n cña Sµi gßn vµ Trung quèc, sè lîng c¸n bé chiÕn sÜ rÊt h¹n hÑp, chØ cã 27 c¸n bé chiÕn sÜ, nhng tr¹m vÉn v¬n lªn hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®îc giao. Ngµy 21/5/1991, Bé quèc phßng ®· quyÕt ®Þnh n©ng cÊp tr¹m may vµ thµnh lËp XÝ nghiÖp may X19 nh»m phôc vô may ®o qu©n phôc cho c¸n bé trong Qu©n chñng PK-KQ vµ mét phÇn c¸c ®¬n vÞ thuéc khu vùc phÝa B¾c. Ngoµi ra, xÝ nghiÖp cßn ®îc phÐp kinh doanh tÊt c¶ c¸c mÆt hµng thuéc lÜnh vùc may ®o nh»m t¨ng doanh lîi cho b¶n th©n xÝ nghiÖp còng nh t¨ng ccc kho¶n thu cña nhµ níc mµ xÝ nghiÖp ph¶i nép. §Õn n¨m 1993 , xÝ nghiÖp may ®îc chÝnh thøc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 384 ngµy 27 /7/1993 cña Bé quèc phßng. Tõ ®ã xÝ nghiÖp ®îc nhµ níc giao vèn, cã nhiÖm vô tù b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. Ngµy 3/6/1996 thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña §¶ng uû qu©n sù TW trªn c¬ së s¾p xÕp l¹i c¸c ®¬n vÞ trong Qu©n ®éi, xÝ nghiÖp may X19 ®îc sts nhËp víi 3 ®¬n vÞ kh¸c cña Qu©n chñng PK-KQ thµnh c«ng ty 247 – Bé quèc phßng theo quyÕt ®Þnh sè 1619/Q§QP vµ lÊy xÝ nghiÖp may X19 lµm trô së chÝnh lµ trung t©m ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty ®Æt t¹i ®Þa chØ Sè 311 - §êng Trêng Chinh – Hµ néi. §Õn nay xÝ nghiÖp may X19 ®· lín m¹nh lªn rÊt nhiÒu . hiÖn nay xÝ nghiÖp ®ang qu¶n lý gÇn 1300 c«ng nh©n viªn víi mét khèi lîng m¸y mãc lín hieenbj ®¹i cã gi¸ trÞ gÇn 14 tû ®ång chñ yÕu ®îc nhËp tõ NhËt, §øc, cã hÖ thèng nhµ xëng ®îc thiÕt kÕ ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho c«ng nh©n. s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty lµ trang phôc cñ c¸n bé c«ng nh©n viªn c¸c ngµnh ®Æc thï nh c«ng an, an ninh, k iÓm l©m, h¶i quan… vµ c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng . Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mec cña c¬ chÕ thÞ trêng, nhu cÇu cña kh¸c hµng ngµy mét nhiÒu vµ víi môc tiªu t¨ng ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi LuËn v¨n cuèi kho¸ thu nhËp cho c«ng ty, xÝ nghiÖp may X19 ®· vµ ®ang ngµy mét nç lùc v¬n lªn t×m kiÕm më réng thÞ trêng c¶ trong níc vµ níc ngoµi.Theo c«ng v¨n sè 1121058/GB ngµy 21/7/1997 cña së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t cña Ha Néi cÊp vÒ ®¨ng ký kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, xÝ nghiÖp ®· chñ ®éng t×m kiÕm b¹n hµng Quèc tÕ.TÝnh ®Õn nay, xÝ nghiÖp ®· xuÊt khÈu ®îc h¬n 2.000.000 s¶n phÈm sang thÞ trêng lín nh Ch©u ¢u, Mü… Víi cè g¾ng nç lùc kh«ng ngõng cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn cña xÝ nghiÖp cïng víi viÖc ®æi míi hoµn t hiÖn c«ng nghÖ s¶n xuÊt , xÝ nghiÖp ®· ngµy mét lín m¹nh lªn trong thÊy. §Õn nay xÝ nghiÖp ®· ®¹t ®îc mét kÕt qu¶ rÊt ®¸ng tù hoµ. Cô thÓ: HiÖn nay tæng tµi s¶n cña xÝ nghiÖp lµ 39.086.058.874 trong ®ã tæng tµi s¶n cè ®Þnh lµ 14.164.187.865 ®, cßn l¹i lµ vèn lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n, dµi h¹n. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. ®¬n vÞ: §ång TT ChØ tiªu 2001 2002 2003 So s¸nh (%) 02/01 03/02 1 Doanh thu 29.076.587.00 30.990.127.25 32.798.269.63 6,58 0 0 5 2 Nép ng©n 1.113.247.310 1.306.430.995 1.633.611.250 17,25 25,04 s¸ch 3 Lîi nhuËn 1.105.573.000 1.356.174.383 1.645.816.616 22,67 21,37 4 Thu nhËp 775.000 b×nh qu©n/CN 800.000 5,83 815.000 Tõ kÕt qu¶ trªn cho thÊy xÝ nghiÖp ®ang ho¹t ®éng rÊt cã hiÖu qu¶, c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh thuËn lîi, ®êi sèng c«ng nh©n viªn æn ®Þnh vµ ngµy mét t¨ng lª. §ieeuf ®ã sÏ ®éng viªn tinh thÇn c«ng nh©n viªn toµn xÝ nghiÖp, cè g¾n nç lùc h¬n n÷a ®Ó xÝ nghiÖp may X19 nãi riªng vµ toµn c«ng ty 247 nãi chung ngµy mét ph¸t triÓn m¹nh vµ kh¼ng ®Þnh vÝ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. 1.2.§Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp . xÝ nghiÖp may X19 cã tæng diÖn tÝch mÆt b»ng lµ 500m 2bao gåm 1 cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm , mét khu v¨n phßng vµ 3 khu nhµ xëng xÝ nghiÖp, 2 kho nguyªn vËt liÖu vµ thµnh phÈm. Toµn xÝ nghiÖp cã tæng sè gÇn 1300 c¸n ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi NguyÔn thÞ V©n Anh
- Xem thêm -