Tài liệu Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại xí nghiệp may x19

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ lËp vµ ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh 1.1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh 1.1.1. Kh¸i niÖm B¸o c¸o tµi chÝnh lµ h×nh thøc biÓu hiÖn cña ph¬ng ph¸p tËp hîp vµ c©n ®èi kÕ to¸n, tæng hîp sè liÖu tõ c¸c sæ kÕ to¸n, cung cÊp c¸c chØ tiªu kinh tÕ, ph¶n ¸nh tæng qu¸t thùc tr¹ng tµi chÝnh doanh nghiÖp vµo mét thêi ®iÓm, t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú. 1.1.2. Môc ®Ých cña b¸o c¸o tµi chÝnh : B¸o c¸o tµi chÝnh cã hai môc ®Ých c¬ b¶n nh sau: Thø nhÊt, b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp vµ tr×nh bµy mét c¸ch tæng qu¸t toµn diÖn t×nh h×nh tµi s¶n, nguån vèn, c«ng nî, t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét kú kÕ to¸n. Thø hai, b¸o c¸o tµi chÝnh cung cÊp c¸c th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh chñ yÕu cho viÖc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong kú b¸o c¸o vµ nh÷ng dù ®o¸n trong t¬ng lai. Th«ng tin cña b¸o c¸o tµi chÝnh lµ c¨n cø quan träng cho viÖc ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc ®Çu t vµo doanh nghiÖp cña c¸c chñ doanh nghiÖp, c¸c nhµ ®Çu t, c¸c chñ nî hiÖn t¹i vµ t¬ng lai cña doanh nghiÖp. 1.1.3. T¸c dông cña b¸o c¸o tµi chÝnh: B¸o c¸o tµi chÝnh cã t¸c dông trªn nhiÒu mÆt ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp vµ cã t¸c dông kh¸c nhau ®èi víi c¸c ®èi tîng quan t©m ®Õn sè liÖu kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. NÕu ®¹t ®îc c¸c môc ®Ých nh trªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh sÏ cã t¸c dông cô thÓ nh sau: B¸o c¸o tµi chÝnh cung cÊp sè liÖu, tµi liÖu phôc vô cho viÖc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ cña doanh nghiÖp, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong k× b¸o c¸o. Sè liÖu, tµi liÖu do b¸o c¸o tµi chÝnh cung cÊp lµ c¬ së tham kh¶o quan träng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ chiÕn lîc ph¸t triÓn doanh nghiÖp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sè liÖu, tµi liÖu do b¸o c¸o tµi chÝnh cung cÊp gióp cho c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Nhµ níc, c¬ quan tµi chÝnh, c¬ quan thuÕ n¾m ®îc c¸c th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt lµ c¬ së ®Ó ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh trong qu¶n lý vµ chØ ®¹o doanh nghiÖp. Sè liÖu, tµi liÖu b¸o c¸o tµi chÝnh cung cÊp gióp cho c¸c ®èi t¸c cña doanh nghiÖp nh ng©n hµng, ngêi mua, ngêi b¸n vµ c¸c chñ ®Çu t kh¸c cã c¬ së ®Ó ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh trong quan hÖ kinh tÕ víi doanh nghiÖp. 1.1.4 Yªu cÇu ®èi víi b¸o c¸o tµi chÝnh : B¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i ®¶m b¶o ®îc nh÷ng yªu cÇu sau : B¸o c¸o tµi chÝnh tÊt nhiªn ph¶i lËp ®óng mÉu quy ®Þnh. C¸c chØ tiªu trªn b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i thèng nhÊt víi c¸c chØ tiªu khoa häc vÒ néi dung vµ ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n. Sè liÖu, tµi liÖu do b¸o c¸o tµi chÝnh cung cÊp ph¶i ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kh¸ch quan trung thùc, kÞp thêi. B¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i lËp vµ göi ®Õn nh÷ng n¬i nhËn b¸o c¸o trong thêi h¹n qui ®Þnh. C¸c doanh nghiÖp ph¶i lËp ®Çy ®ñ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh theo quy ®Þnh, theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. HiÖn nay cã 3 b¸o c¸o tµi chÝnh b¾t buéc gåm: b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, b¶ng thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. Ngoµi ra chóng ta cßn b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ t¹m thêi cha ®îc quy ®Þnh lµ b¸o c¸o b¾t buéc, nhng khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp lËp vµ sö dông nh b¸o c¸o thêng lÖ. 1.1.5. Qui ®Þnh vÒ n¬i göi b¸o c¸o vµ thêi h¹n göi b¸o c¸o : VÒ n¬i göi b¸o c¸o, ®èi víi tõng lo¹i doanh nghiÖp kh¸c nhau sÏ quy ®Þnh kh¸c nhau. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn ®Çy ®ñ trong b¶ng sau: C¸c lo¹i Doanh nghiÖp Thêi h¹n N¬i nhËn b¸o c¸o lËp b¸o c¸o C¬ quan C¬ quan C¬ quan Doanh TC thuÕ thèng kª nghiÖp cÊp trªn QuÝ (n¨m) x x x x DNNN DN cã vèn ®Çu t níc N¨m ngoµi DN kh¸c N¨m x x x C¬ quan ®¨ng kÝ kinh doanh x x x VÒ thêi h¹n göi b¸o c¸o: §îc quy ®Þnh nh sau : B¸o c¸o tµi chÝnh quÝ cña doanh nghiÖp nhµ níc (DNNN): C¸c doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp vµ h¹ch to¸n phô thuéc tæng c«ng ty, c¸c doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp kh«ng n»m trong tæng c«ng ty th× thêi h¹n nép muén nhÊt lµ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 20 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc quÝ. §èi víi tæng c«ng ty, thêi h¹n nép muén nhÊt lµ 45 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc quÝ. B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m cña DNNN: C¸c doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp vµ h¹ch to¸n phô thuéc tæng c«ng ty vµ c¸c doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp kh«ng n»m trong tæng c«ng ty th× thêi h¹n nép muén nhÊt lµ 30 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh. §èi víi tæng c«ng ty, thêi h¹n nép muén nhÊt lµ 90 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh. B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m cña c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ c¸c lo¹i h×nh hîp t¸c x· th× thêi h¹n göi b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m chËm nhÊt lµ 90 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh. §èi víi c¸c doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty hîp danh thêi h¹n göi b¸o c¸o tµi chÝnh chËm nhÊt lµ 30 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2. HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh 1.2.1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: 1.2.1.1. Kh¸i niÖm: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp theo 2 mÆt: kÕt cÊu tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh vèn cña h×nh th¸i tiÒn tÖ vµo mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. Theo chÕ ®é kinh tÕ hiÖn hµnh, thêi ®iÓm lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ vµo cuèi ngµy cña ngµy cuèi quÝ vµ cuèi ngµy cña ngµy cuèi n¨m. Ngoµi c¸c thêi ®iÓm ®ã doanh nghiÖp cßn cã thÓ lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ë c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau, phôc vô yªu cÇu c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp nh vµo thêi ®iÓm doanh nghiÖp s¸t nhËp, chia t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n. 1.2.1.2. Néi dung kÕt cÊu: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh tµi s¶n cña doanh nghiÖp theo hai mÆt kÕt cÊu tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh vèn díi h×nh th¸i tiÒn tÖ vµ cã thÓ kÕt cÊu theo h×nh thøc hai bªn hoÆc h×nh thøc mét bªn. Theo h×nh thøc hai bªn: ph¶n ¸nh kÕt cÊu tµi s¶n, theo tõ chuyªn m«n cña kÕ to¸n gäi lµ phÇn tµi s¶n. PhÇn bªn ph¶i ph¶n ¸nh nguån h×nh thµnh vèn, theo tõ chuyªn m«n cña kÕ to¸n gäi lµ phÇn nguån vèn. Theo h×nh thøc mét bªn: c¶ hai phÇn tµi s¶n vµ nguån vèn ®îc xÕp cïng mét bªn trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n trong ®ã phÇn tµi s¶n ë phÝa trªn, phÇn nguån vèn ë phÝa díi. 1.2.1.3. TÝnh c©n ®èi cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: TÝnh c©n ®èi cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®îc thÓ hiÖn ë sè tæng céng phÇn tµi s¶n lu«n c©n b»ng víi sè tæng céng phÇn nguån vèn. ý nghÜa cña tÝnh c©n ®èi: TÝnh c©n ®èi cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cho phÐp chóng ta kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña qu¸ tr×nh h¹ch to¸n vµ viÖc lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. §iÒu nµy cã nghÜa lµ nÕu h¹ch to¸n ®óng, lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n chÝnh x¸c th× sè tæng céng hai phÇn sÏ b»ng nhau. Cßn khi lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n chøng tá qu¸ tr×nh h¹ch to¸n hay khi lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®· cã nh÷ng sai sãt (tuy nhiªn lËp ®îc b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n nhng cha h¼n h¹ch to¸n ®· ®óng vµ lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®· chÝnh x¸c). B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n tuy lµ b¸o c¸o quan träng nhÊt trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh nhng nã chØ ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng qu¸t t×nh h×nh tµi s¶n cña doanh nghiÖp. Nã kh«ng cho biÕt vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong k× nh c¸c chØ tiªu doanh thu, chi phÝ, lîi nhuËn. Nh vËy ®Ó biÕt thªm c¸c chi tiªu ®ã ta cÇn xem xÐt b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2.2. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh : 1.2.2.1. Néi dung, kÕt cÊu b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh : * Néi dung: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ph¶n ¸nh kÕt qu¶, t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp theo tõng néi dung, t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ níc vÒ c¸c kho¶n thuÕ, phÝ, lÖ phÝ ph¶i nép, t×nh h×nh vÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (VAT) ®îc khÊu trõ, ®îc hoµn l¹i, hay ®îc miÔn gi¶m. * KÕt cÊu: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cã 3 phÇn, ph¶n ¸nh 3 néi dung: PhÇn I: L·i, lç. Ph¶n ¸nh t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp theo c¸c chØ tiªu kÕt qu¶ kinh doanh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng bÊt thêng. TÊt c¶ c¸c chØ tiªu trong phÇn nµy ®îc tr×nh bµy sè liÖu kú tríc, tæng sè ph¸t sinh trong kú b¸o c¸o ®Ó so s¸nh vµ sè luü kÕ tõ ®Çu n¨m ®Õn cuèi kú b¸o c¸o. PhÇn II: T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ níc. Ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ níc vÒ thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c. PhÇn III: VAT ®îc khÊu trõ, VAT ®îc hoµn l¹i, VAT b¸n hµng néi ®Þa. Ph¶n ¸nh t×nh vÒ VAT theo c¸c chØ tiªu ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý VAT. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2.2.2. C¬ së sè liÖu: * C¬ së sè liÖu: Khi lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh kÕ to¸n c¨n cø vµo: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh k× tríc vµ sè ph¸t sinh trong k× thuéc c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n tõ lo¹i 5 ®Õn lo¹i 9 vµ c¸c tµi kho¶n 133, 333 vµ 338. 1.2.3. B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ : Sù ra ®êi thÞ trêng chøng kho¸n vµ hµnh lo¹t c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ®· ®ßi hái mét hÖ thèng th«ng tin trªn b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o ph¶n ¸nh ®îc thùc tr¹ng tµi chÝnh vµ cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch cao, ph¶i ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña mäi ®èi tîng sö dông th«ng tin. Nã kh«ng nh÷ng ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c chñ doanh nghiÖp mµ cßn ®¸p øng yªu cÇu réng r·i cña c¸c ®èi tîng kh¸c nh: ngêi cho vay, c¸c nhµ ®Çu t, c¸c chñ hµng… B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ lµ mét vÊn ®Ò nh thÕ. HiÖn nay, c¸c ®¬n vÞ kinh doanh ®îc khuyÕn khÝch sö dông b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ ®Ó hoµn thiÖn hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n níc ta. ChÝnh v× vËy trong chuyªn ®Ò nµy sÏ t×m hiÓu kÜ vÒ lo¹i b¸o c¸o nµy. 1.2.3.1. Kh¸i niÖm: Lu chuyÓn tiÒn tÖ lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ph¶n ¸nh viÖc h×nh thµnh vµ sö dông lîng tiÒn ph¸t sinh trong kú b¸o c¸o cña doanh nghiÖp. Dùa vµo b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ, ngêi sö dông cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp vµ dù to¸n ®îc lîng tiÒn tiÕp theo. 1.2.3.2. Môc ®Ých cña b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ: B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ cung cÊp th«ng tin vÒ lîng tiÒn thu vµo vµ lîng tiÒn chi ra trong kú. Nã cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t vµ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra, b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ cung cÊp chi tiÕt c¸c th«ng tin vÒ qu¸ tr×nh nguån tiÒn h×nh thµnh vµ qu¸ tr×nh chi tiªu sö dông trong kú. 1.2.3.3. KÕt cÊu: Trªn b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ thÓ hiÖn t×nh h×nh cña 3 ho¹t ®éng chñ yÕu mµ cã kh¶ n¨ng biÕn ®æi dßng tiÒn ®îc thÓ hiÖn nh sau: Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: lµ ho¹t ®éng chñ yÕu g¾n víi chøc n¨ng, ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, bao gåm c¸c dßng thu - chi liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong k× thanh to¸n. Ho¹t ®éng ®Çu t: Bao gåm c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn viÖc mua s¾m vµ b¸n tµi s¶n cè ®Þnh ngoµi niªn h¹n (dµi h¹n) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ho¹t ®éng tµi chÝnh: Bao gåm c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn vèn chñ së h÷u (vèn- quü) ë doanh nghiÖp. 1.2.3.4. Nguyªn t¾c tr×nh bµy chØ tiªu trªn b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ: TiÒn lu chuyÓn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc tr×nh bµy tríc, tiÕp theo lµ ho¹t ®éng ®Çu t vµ cuèi cïng lµ ho¹t ®éng tµi chÝnh.Trong mçi ho¹t ®éng th× tõng kho¶n tiÒn thu thay cho tiÒn chi ra ®îc tr×nh bµy riªng biÖt. Chªnh lÖch gi÷a tæng sè c¸c kho¶n tiÒn gi¶m ®îc b¸o c¸o trong kú sÏ chªnh lÖch sè d ®Çu kú vµ cuèi kú cña tµi kho¶n tiÒn mÆt hoÆc b»ng sè chªnh lÖch gi÷a sè ®Çu n¨m vµ sè cuèi kú cña chi tiªu tiÒn mÆt trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. 1.2.3.5. Ph¬ng ph¸p lËp b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ: B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ ®îc lËp tõ c¸c nguån th«ng tin chñ yÕu trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. Ngoµi ra trong trêng hîp cÇn thiÕt cã thÓ sö dông th«ng tin trªn sæ kÕ to¸n. Cã hai ph¬ng ph¸p ®Ó lËp: _Ph¬ng ph¸p trùc tiÕp th× c¸c chØ tiªu trªn b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ sÏ ®îc tr×nh bµy theo c¸c luång tiÒn vµo vµ luång tiÒn ra theo ba ho¹t ®éng. Theo ph¬ng ph¸p gi¸n tiÕp th× c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh luång tiÒn lu chuyÓn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc tr×nh bµy b»ng c¸c chØ tiªu ®iÒu chØnh lîi tøc thuÇn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 1.2. 4. ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh : 1.2.4.1. Kh¸i niÖm: ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh lµ mét bé phËn hîp thµnh hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®îc lËp ®Ó gi¶i thÝch mét sè vÊn ®Ò vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong kú b¸o c¸o. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2.4.2. Néi dung vµ c¬ së sè liÖu lËp b¶ng thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh: ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh tr×nh bµy kh¸i qu¸t ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. N«i dung mét sè vÊn ®Ò kÕ to¸n ®îc doanh nghiÖp la chän ®Ó ¸p dông, t×nh h×nh vµ lý do biÕn ®éng cña mét sè ®èi tîng tµi s¶n vµ nguån vèn quan träng, ph©n tÝch mét sè chØ tiªu tµi chÝnh vµ c¸c kiÕn nghÞ cña doanh nghiÖp. 1.3. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh qua hÖ thèng B¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp 1.3.1. B¶n chÊt, ý nghÜa cña ph©n tÝch t×nh h×nh tài chÝnh doanh nghiÖp Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh xem xÐt, kiÓm tra, ®èi chiÕu vµ so s¸nh sè liÖu vÒ tµi chÝnh hiÖn t¹i víi qu¸ khø. Th«ng qua ®ã ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, n¾m v÷ng tiÒm n¨ng, dù ®o¸n kÕt qu¶ còng nh rñi ro trong t¬ng lai vµ triÓn väng cña doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi nhiÒu lo¹i h×nh së h÷u kh¸c nhau vµ ®Òu ®îc b×nh ®¼ng tríc ph¸p luËt nªn sÏ cã rÊt nhiÒu ®èi tîng víi nh÷ng môc ®Ých kh¸c nhau, quan t©m ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp vµ díi nh÷ng gãc ®é còng hÕt søc kh¸c nhau song thêng tËp trung vµo c¸c khÝa c¹nh: kh¶ n¨ng t¹o ra c¸c dßng tiÒn mÆt, kh¶ n¨ng sinh lêi, kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ møc lîi nhuËn. Ph©n tÝch tµi chÝnh nh»m cung cÊp nh÷ng th«ng tin nh vËy cho c¸c ®èi tîng quan t©m. 1.3.2 Mục đích, ý nghĩa của phân tích tài chính Môc ®Ých tèi cao vµ quan träng nhÊt cña B¸o c¸o tµi chÝnh lµ gióp ngêi ra quyÕt ®Þnh ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c thùc tr¹ng tµi chÝnh vµ tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp, ®Ó tõ ®ã lùa chän ph¬ng ¸n kinh doanh tèi u. Bëi vËy, viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh cã ý nghÜa hÕt søc quan träng víi nhiÒu phÝa c¶ trong vµ ngoµi doanh nghiÖp. §èi víi c¸c chñ ng©n hµng vµ c¸c nhµ cho vay tÝn dông, mèi quan t©m cña hä chñ yÕu lµ híng vµo kh¶ n¨ng tr¶ nî cña doanh nghiÖp. V× vËy, hä ®Æc biÖt chó ý ®Õn sè lîng tiÒn vµ c¸c tµi s¶n kh¸c cã thÓ chuyÓn ®æi thµnh tiÒn ®Ó dù do¸n kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra hä còng rÊt quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh, kh¶ n¨ng t¹o lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, v× ®©y lµ kho¶n b¶o hiÓm trong trêng hîp doanh nghiÖp gÆp rñi ro vµ lµ c¬ së cho viÖc hoµn tr¶ vèn vµ l·i vay dµi h¹n. §èi víi nhµ cung cÊp vËt t, thiÕt bÞ hµng ho¸, dÞch vô, hä cÇn c¨n cø ®Ó ®a ra quyÕt ®Þnh cã thÓ cho kh¸ch hµng nµo ®ã ®îc mua chÞu hµng, hay thanh to¸n chËm hay kh«ng. T¬ng tù c¸c chñ ng©n hµng vµ c¸c nhµ cho vay tÝn dông, nhãm ngêi nµy còng cÇn ®îc biÕt kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn t¹i vµ t¬ng lai cña doanh nghiÖp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §èi víi c¸c nhµ ®Çu t, mèi quan t©m cña hä híng vµo c¸c yÕu tè nh sù rñi ro, kh¶ n¨ng hoµn vèn, møc sinh l·i, kh¶ n¨ng thanh to¸n … còng nh hiÖu qu¶ cña viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng vµ c¸c c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp. ViÖc lµm nµy cung cÊp th«ng tin nh»m ®¶m b¶o sù an toµn vµ tÝnh hiÖu qu¶ cho c¸c nhµ ®Çu t. C¸c c¬ quan Tµi chÝnh, c¬ quan ThuÕ, c¬ quan Th«ng kª, ®¬n vÞ chñ qu¶n… ®Òu dùa vµo tµi liÖu ph©n tÝch ®Ó ®¸nh gi¸, kiÓm tra, kiÓm so¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, tÝnh ®óng ®¾n trong c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh tÝnh tu©n thñ luËt ph¸p cña doanh nghiÖp. Ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp còng quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp v× tiÒn l¬ng mµ doanh nghiÖp tr¶ chÝnh lµ sù ®¶m b¶o cho cuéc sèng cña hä. Nãi tãm l¹i, tÊt c¶ c¸c ®èi tîng quan t©m ®Õn doanh nghiÖp, nh÷ng ngêi cã quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm liªn quan ®Õn doanh nghiÖp, mÆt nµy hay mÆt kh¸c ®Òu cÇn th«ng tin liªn quan ®Õn nh÷ng khÝa c¹nh riªng trong bøc tranh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®ã. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh ®¸p øng ®îc mét c¸ch tèt nhÊt nh÷ng yªu cÇu trªn. Th«ng qua viÖc thêng xuyªn ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh, c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp vµ nh÷ng ®èi tîng kh¸c cã thÓ n¾m râ ®îc thùc tr¹ng cña doanh nghiÖp, thÊy ®îc c¸c nh©n tè ¶nh hëng vµ møc ®é ¶nh hëng cña tõng nh©n tè ®Õn t×nh h×nh cña doanh nghiÖp. Tõ ®ã hä cã thÓ cã nh÷ng quyÕt ®Þnh tèi u vµ ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m æn ®Þnh vµ t¨ng cêng, ph¸t huy kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Víi ý nghÜa quan träng nh vËy, ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh lµ c«ng viÖc nªn ®îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc vµ cÈn thËn sau mçi chu kú ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i c«ng ty cæ phÇnC«ng nghÖ ViÔn th«ng. 2.1. Kh¸i qu¸t vÒ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty 2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn tho¹i ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 640/Q§TCCB ngµy 15/5/1991 cña Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam, lµ Doanh nghiÖp Nhµ níc h¹ch to¸n phô thuéc Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam. N¨m 1996, C«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn tho¹i ®îc chuyÓn sang h¹ch to¸n ®éc lËp, lµ ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nam theo quyÕt ®Þnh sè 432/TCCB-L§ ngµy 09/09/1996 cña Tæng côc trëng Tæng côc Bu ®iÖn. Ngµy 25/11/2004 ®îc ®æi tªn thµnh c«ng ty cæ phÇn C«ng nghÖ ViÔn th«ng theo quyÕt ®Þnh sè 56/2004/Q§-BBCVT cña Bé trëng Bé bu chÝnh ViÔn th«ng víi tªn giao dÞch quèc tÕ lµ: VIETNAM TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY. Tªn viÕt t¾t lµ: VITECO. Trô së chÝnh ë 61 L¹c trung- Hai Bµ Trng – Hµ néi. Vèn ®iÒu lÖ lµ: 15.000.000.000 Vn®. Ngµy 01/01/2004, c«ng ty ®îc cæ phÇn ho¸ víi h×nh thøc b¸n mét phÇn vèn nhµ níc hiÖn cã t¹i doanh nghiÖp, ph¸t hµnh cæ phiÕu thu hót thªm vèn ( theo kho¶n 4, §iÒu 3 NghÞ ®Þnh 64/2002/N§-CP). NhiÖm vô träng t©m cña c«ng ty lµ tiÕp nhËn chuyÓn giao c«ng nghÖ vÒ tæng ®µi ®iÖn tö sè phôc vô cho chiÕn dÞch sè ho¸ vµ kÕ ho¹ch t¨ng tèc cña Ngµnh. C¸c ®èi t¸c chÝnh trong giai ®o¹n nµy lµ Goldstar, Alcatel, NEC, Shanghai Bell. Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña m×nh, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty ®· kh«ng ngõng lín m¹nh c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. Khi míi thµnh lËp chØ cã 50 thµnh viªn bao gåm c¶ ban gi¸m ®èc vµ tr×nh ®é kh«ng ®ång ®Òu. Cho ®Õn nay, t¹i thêi ®iÓm 01/09/2005, c«ng ty ®· cã 152 thµnh viªn trong ®ã 62% c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é §¹i häc trë lªn. 1.2 §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c«ng ty Ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc c«ng nghÖ viÔn th«ng nªn c«ng ty thêng xuyªn ®îc tiÕp xóc víi c«ng nghÖ míi, hiÖn ®¹i bëi c«ng nghÖ viÔn th«ng lµ mét ngµnh nh¹y bÐn, t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm vµ dÞch vô míi víi chu kú c«ng nghÖ ngµy cµng ng¾n. §iÒu nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i thêng xuyªn ®æi míi vµ ®ãn ®Çu trong nhiÒu lÜnh vùc. Ngoµi ra, ChÝnh s¸ch më cöa nÒn kinh tÕ cña nhµ níc còng mang l¹i cho c«ng ty nh÷ng ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi. Nhng cïng víi nã còng lµ sù c¹nh tranh m·nh mÏ tõ bªn ngoµi. 2.1.2.1 S¶n phÈm vµ dÞch vô chñ yÕu: C«ng ty ho¹t ®éng theo giÊy phÐp kinh doanh sè 0103011134 cña Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t Thµnh phè Hµ néi cÊp, víi c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô chñ yÕu trªn c¸c lÜnh vùc: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * L¾p ®Æt, b¶o dìng vµ söa ch÷a tæng ®µi: TDX-1B, NEAX-61E, NEAX61Z, ALCATEL, 1000E10, EWSD, S12, DMS, HICOM, NEAX-61-XS, SSA, DTS… * Nghiªn cøu vµ chÕ t¹o: Viteco lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®i ®Çu cña Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam trong m¶ng nghiªn cøu, s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp Bu ®iÖn nh tæng ®µi kü thuËt sè dung lîng võa vµ nhá DTS, thiÕt bÞ ®Çu cuèi quang SDH, PDH, thiÕt bÞ nguån AC/DC, c¸c b¶ng m¹ch cña thiÕt bÞ Payphone t¬ng thÝch víi Anritsu vµ Ascom… * T vÊn thiÕt kÕ: §©y lµ m¶ng dÞch vô c«ng ty míi triÓn khai, nh»m ®¸p øng nhu cÇu më réng, n©ng cÊp vµ tèi u ho¸ m¹ng viÔn th«ng cña c¸c bu ®iÖn tØnh: c¸c c«ng tr×nh chuyÓn m¹ch, ngo¹i vi, truyÒn dÉn. * Kinh doanh th¬ng m¹i vµ nhËp khÈu uû th¸c: Lµ m¶ng ho¹t ®éng ®ãng gãp 70%-75% doanh thu cña Viteco hiÖn nay. MÆt hµng chÝnh c«ng ty ®ang kinh doanh lµ c¸c thiÕt bÞ viÔn th«ng chuyªn ngµnh nh thiÕt bÞ truy cËp, nguån, thiÕt bÞ ®Çu cuèi, thiÕt bÞ phô trî. Viteco còng thùc hiÖn chøc n¨ng nhËp khÈu uû th¸c vËt t, thiÕt bÞ cho c¸c bu ®iÖn tØnh vµ c¸c c«ng ty trong ngµnh ( chñ yÕu lµ c¸c ®¬n vÞ thuéc Tæng c«ng ty). 2.1.2.2 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ cña c«ng ty. Chñ tr¬ng cña c«ng ty lµ tæ chøc c«ng ty theo m« h×nh nguyªn t¾c gän nhÑ, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. C¸c phßng, trung t©m cña c«ng ty ®· ®îc kiÖn toµn tæ chøc, bè trÝ l¹i víi nh÷ng c¸n bé chñ chèt, cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ s½n sµng ®¶m ®¬ng tèt nhiÖm vô ®îc giao. §éi ngò c¸n bé kÜ thuËt, chuyªn viªn, c«ng nh©n lu«n ®îc ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é, s¾p xÕp theo n¨ng lùc ®Ó hä cã ®iÒu kiÖn ¸p dông nh÷ng t duy s¸ng t¹o trong c«ng viÖc, ph¸t huy hÕt søc m¹nh tæng lùc cña toµn c«ng ty. Bé m¸y qu¶n lÝ mét cÊp, ®øng ®Çu lµ Tæng gi¸m ®èc, cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt, quyÕt ®Þnh vµ chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. Gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc lµ 1 Phã tæng gi¸m ®èc. KÕ to¸n trëng gióp chØ ®¹o, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª trong c«ng ty. KÕ to¸n trëng do Tæng gi¸m ®èc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt. Ban Gi¸m ®èc chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh trùc tiÕp xuèng c¸c bé phËn phßng ban. Gióp viÖc cho Tæng Gi¸m ®èc cßn cã c¸c phßng chøc n¨ng vµ nghiÖp vô: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: lµm nhiÖm vô qu¶n lÝ nh©n sù, tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ ho¹t, ®iÒu hoµ ho¹t ®éng c¸c phßng ban, lªn kÕ ho¹ch vÒ nh©n sù cña c«ng ty vµ qu¶n trÞ c¸c c«ng t¸c hµnh chÝnh hµng ngµy. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: lµm nhiÖm vô kÕ to¸n thèng kª, cô thÓ lµ theo dâi t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n lÝ vèn, tµi s¶n vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty. - Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh: cã nhiÖm vô thiÕt lËp c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi phô tr¸ch c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n cña c«ng ty. - Phßng khoa häc kü thuËt: cã tr¸ch nhiÖm tham mu cho ban gi¸m ®èc c¸c vÊn ®Ò vÒ kü thuËt. Ngoµi ra, c«ng ty cßn cã v¨n phßng t¹i TP Hå ChÝ Minh vµ c¸c trung t©m: + Trung t©m t vÊn thiÕt kÕ + Trung t©m VTC + Trung t©m viÔn th«ng + Trung t©m truyÒn dÉn vµ di ®éng. Sơ đồ tổ chức công ty VITECO : §¹i héi cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Tæng gi¸m ®èc P. tæ chø c hµn h P. tµi chÝ nh kÕ to¸ P. kÕ ho¹ ch kin h doa nh Khèi qu¶n lÝ P. KH kü thu Ët VP c«n g ty t¹i TP P. Tæng gi¸m ®èc T.T T.T t vÊn thi Õt kÕ VTC T.T viÔ n th« ng Khèi s¶n xuÊt kinh doanh T.T tru yÒn dÉn vµ Di ®én Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty CP c«ng nghÖ viÔn th«ng nh÷ng n¨m 2004-2006. 2.2.1 KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty giai ®o¹n 2004-2006 2.2.1.1 T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh 2004-2006 STT ChØ tiªu 1 Vèn nhµ níc theo sæ s¸ch kÕ to¸n 2 Nî vay ng¾n h¹n Trong ®ã: + Nî qu¸ h¹n §vt TriÖu ®ång 2004 20.679 2005 21.534 2006 _ ®ång 1.750 2.560 77.746.838.619 3 Nî vay dµi h¹n Trong ®ã: + Nî qu¸ h¹n ®ång 0 0 338.845.105 4 Tæng sè ngêi lao Ngêi ®éng 150 150 152 5 Tæng quü tiÒn l- TriÖu ¬ng ®ång 4.787 45.760 42.909 6 Thu nhËp b×nh §ång qu©n (VN§/ ngêi/th¸ng) Tæng doanh thu TriÖu ®ång 2.885.619 2.706.000 2.823.000 38.437 37.657 32.444 8 Tæng chi phÝ TriÖu ®ång 35.218 34.800 24083 9 Lîi nhuËn thùc TriÖu hiÖn ®ång 3.219,5 2.200 8.361 10 Lîi nhuËn sau TriÖu thuÕ ®ång 2.298 1.584 3.478 11 Tû suÊt LN sau thuÕ/Vèn nhµ níc 11.1% 7.6% 7 2.2.1.2 B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 2006 __ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tõ ngµy 01/05/2006 ®Õn ngµy 31/12/2006, c«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn, do ®ã sè liÖu cã thay ®æi. Díi ®©y lµ b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®· ®îc kiÓm to¸n (12/2006): B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Kú kÕ to¸n tõ 01/05/2006 ®Õn 31/12/2006 §¬n vÞ tÝnh: VN§ 1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô……..….: 32.444.912.451 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ………………………………: 0 3. Doanh thu thuÇn b¸n hµng vµ cung cÊp dich vô….: 32.444.912.451 4. Gi¸ vèn hµng b¸n…………………………………: 24.083.634.007 5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô….: 8.361.278.444 6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh…………………….: 262.676.371 7. Chi phÝ tµi chÝnh…………………………………...: 210.121.359 Trong ®ã chi phÝ l·i vay:………………… ……………..: 151.928.010 8. Chi phÝ b¸n hµng……………………………………: 9. Chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp……………………….: 6.523.263.164 10.Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh.………….: 1.890.570.292 11. Thu nhËp kh¸c……………………………………….: 1.589.757.330 12.Chi phÝ kh¸c…………………………………………: 1.757.000 13.Lîi nhuËn kh¸c………………………………………: 1.588.000.330 14.Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tríc thuÕ………………..…: 3.478.570.622 15.Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh……………………....: 16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i………………………..: 17.Lîi nhuËn sau thuÕ TNDN…………………………..: 3.478.570.622 18. L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu………………………….….: 2319 ®ång/ CP Tõ b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cho thÊy doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô cña c«ng ty t¨ng h¬n so víi n¨m tríc sau khi cæ phÇn ho¸ doanh nghÞªp (V× ®©y lµ b¸o c¸o kªt qu¶ cña 6 th¸ng) §iÒu nµy còng cã nghÜa lµ ®©y lµ kh¶ n¨ng kinh doanh thùc tÕ cña doanh nghiÖp. V× tríc ®©y do cã sù b¶o hé cña nhµ níc nªn viÖc kinh doanh thuËn lîi h¬n nay doanh nghiÖp ph¶i tù nç lùc nhiÒu h¬n n÷a ®Ó møc doanh thu vµ lîi nhuËn t¨ng. Tríc sù c¹nh tranh khèc liÖt cña c¬ chÕ thÞ trêng, c«ng ty cÇn ®Èy m¹nh h¬n n÷a viÖc ®Çu t ph¸t triÓn, c¬ héi kinh doanh vµ tån t¹i. MÆc dï vËy lîi nhuËn c¬ b¶n trªn cæ phiÕu (2319 ®ång/ CP) còng gi÷ ë møc trung b×nh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §iÒu nµy cã nghÜa lµ c«ng ty sÏ ph¶i nç lùc nhiÒu h¬n n÷a nÕu muèn thu hót ®îc vèn ®Çu t trªn thÞ trêng chøng kho¸n. Kho¶n lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh (1.890.570.292 ®) kú b¸o c¸o nµy t¨ng h¬n nhiÒu so víi kú b¸o c¸o n¨m tríc (1.584.000.000 ®). Ph©n tÝch mét vµi chØ tiªu nh trªn ®Ó thÊy ®îc sù cè g¾ng ®¸ng kÓ cña c«ng ty khi tho¸t th©n tõ c¸i bãng cña nhµ níc, tù th©n vËn ®éng trªn th¬ng trêng. Kinh doanh trªn lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin lµ mét lÜnh vùc hÕt søc nh¹y c¶m, ®«i khi cÇn mét chót liÒu lÜnh míi cã thÓ thµnh c«ng. Do ®Æc thï nµy mµ nã sÏ mang l¹i cho c«ng ty nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n nhÊt ®Þnh ( em xin ®îc tr×nh bµy râ h¬n ë phÇn sau). 2.2.2 Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty 2.2.2.1 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. §Ó phï hîp víi c¬ cÊu qu¶n lý gän nhÑ, khoa häc vµ hiÖu qu¶, bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty còng ®îc s¾p xÕp linh ho¹t, logic vµ cã hiÖu qu¶ vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm t×nh h×nh s¶n xuÊt trong c«ng ty. Toµn bé phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty bao gåm 3 ngêi trong ®ã cã 1 trëng phßng ( kÕ to¸n trëng), vµ 2 nh©n viªn. øng dông sù tiÕn bé cña c«ng nghÖ cho phÐp c«ng ty tinh gi¶n ®îc lîng lao ®éng trong c«ng ty. Tríc ®©y, phßng kÕ to¸n cã tíi 5 ngêi mµ c«ng viÖc thêng xuyªn bËn rén, nhng nay chØ cßn 3 lµ do sù tiÖn lîi cña phÇn mÒn kÕ to¸n mµ c«ng ty sö dông (Esoft Financial SB). * KÕ to¸n trëng: lµ ngêi gióp Tæng gi¸m ®èc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty, chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Tæng gi¸m ®èc. KÕ to¸n trëng lµ ngêi phô tr¸ch chung, cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn thèng nhÊt c¸c c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh trong c«ng ty vµ c¸c trung t©m. KÕ to¸n trëng cã nhiÖm vô thêng xuyªn ®«n ®èc c¸c nh©n viªn vµ c¸c trung t©m thùc hiÖn c¸c quy chÕ tµi chÝnh, cã nhiÖm vô b¸o c¸o mäi sè liÖu liªn quan ®Õn tµi chÝnh kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. * KÕ to¸n tæng hîp- KÕ to¸n TSC§: cã nhiÖm vô theo dâi tinh khÊu hao TSC§ cho toµn bé TSC§ hiÖn c«ng ty ®ang n¾m gi÷ vµ sö dông. LËp b¸o c¸o, cËp nhËt c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, c©n ®èi tµi kho¶n ®Þnh kú, b¸o c¸o vÒ c¸c sù vô kÕ to¸n. §ång thêi kÕ to¸n tæng hîp cña c«ng ty cã nhiÖm vô theo dâi trung t©m vÒ thu chi vµ quyÕt to¸n. * KÕ to¸n thanh to¸n víi kh¸ch hµng vÒ tiªu thô s¶n phÈm: cã nhiÖm vô lËp c¸c thñ tôc thanh to¸n víi kh¸ch hµng vÒ tiªu thô s¶n phÈm ( X©y l¾p, b¶o tr×, b¶o dìng tæng ®µi). Tæng doanh thu, tÝnh thuÕ ph¶i nép víi c¬ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 quan nhµ níc hµng th¸ng. B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ níc. §ång thêi, thùc hiÖn theo dâi chi tiÕt t×nh h×nh mua hµng thanh to¸n, chi tiÕt c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch vµ chi phÝ trÝch tríc trong doanh nghiÖp. * KÕ to¸n vËt t kiªm kÕ to¸n quü: chÞu tr¸ch nhiÖm thu chi quü tiÒn mÆt cña c«ng ty vµ mäi chøc tr¸ch cña thñ quü, qu¶n lÝ quü, ghi chÐp ®èi chiÕu c¸c nghiÖp vô nhËp xuÊt tån vËt t hµng ho¸, lµm thÎ vËt t, thêng xuyªn kiÓm kª ®èi chiªu víi kho ®Ó khíp sè d. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2.2.2 S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n_Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh. (theo néi dung c«ng viÖc) KÕ to¸n trëng KÕ to¸n tæng hîp- kÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n quü KÕ to¸n ng©n hµng vµ chi tiÕt. 2.2.3 Nguyên tắc thực hiện chế độ chÕ ®é kÕ to¸n tại c«ng ty. *ChÕ ®é kÕ to¸n: C«ng ty ¸p dông chÕ ®é KÕ to¸n doanh nghiÖp ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé Tµi chÝnh. *H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông: C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh: Chøng tõ ghi sæ. *Mét sè nguyªn t¾c: khi thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i c«ng ty cæ phÇn C«ng nghÖ ViÔn th«ng. - Nguyªn t¾c ghi nhËn c¸c kho¶n tiÒn vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn: c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh b»ng ngo¹i tÖ ®îc qui ®æi ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô. T¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m, c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ ®îc qui ®æi theo tû gi¸ b×nh qu©n liªn hµng do ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè vµo ngµy kÕt thóc niªn ®é kÕ to¸n. - Nguyªn t¾c ghi nhËn hµng tån kho: hµng tån kho ®îc tÝnh theo gi¸ gèc. Gi¸ trÞ hµng tån kho ®îc tÝnh theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn vµ ®îc h¹ch to¸n theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. - Nguyªn t¾c ghi nhËn c¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh: Ho¹t ®éng liªn doanh theo h×nh thøc Ho¹t ®éng kinh doanh ®ång kiÓm so¸t vµ tµi s¶n ®ång kiÓm so¸t ®îc c«ng ty ¸p dông nguyªn t¾c kÕ to¸n chung nh víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh th«ng thêng kh¸c. - Nguyªn t¾c ghi nhËn vµ vèn ho¸ c¸c kho¶n ®i vay: chi phÝ ®i vay ®îc ghi nhËn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú ph¸t sinh. Chi phÝ ®i vay liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ®Çu t x©y dùng hoÆc s¶n xuÊt tµi s¶n dë dang ®îc tÝnh vµo gi¸ trÞ cña tµi s¶n ®ã. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p ghi nhËn doanh thu: doanh thu b¸n hµng; doanh thu cung cÊp dÞch vô; doanh thu Hîp ®ång x©y dùng; doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh. 2.3. Tình hình lập và phân tích báo cáo tài chính tại công ty. 2.3.1 Tình hình lập báo cáo tài chính. 2.3.1.1. Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán bao gồm hai phÇn: PhÇn tµi s¶n và PhÇn nguån vèn PhÇn tµi s¶n: C¸c chØ tiªu ë phÇn tµi s¶n ph¶n ¸nh toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o theo c¬ cÊu tµi s¶n vµ h×nh thøc tån t¹i trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp tµi s¶n ®îc ph©n chia nh sau: + Tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n + Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi h¹n PhÇn nguån vèn: Ph¶n ¸nh nguån h×nh thµnh tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o. C¸c chØ tiªu nguån vèn thÓ hiÖn tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ cña doanh nghiÖp ®èi víi tµi s¶n ®ang qu¶n lý vµ sö dông cña doanh nghiÖp. Nguån vèn ®îc chia ra: + Nî ph¶i tr¶ + Nguån vèn chñ së h÷u C¬ së cña tÝnh c©n ®èi: PhÇn tµi s¶n vµ nguån vèn lµ 2 mÆt kh¸c nhau cña cïng mét khèi lîng tµi s¶n cña doanh nghiÖp ®îc ph¶n ¸nh vµo cïng mét thêi ®iÓm khi lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n do ®ã sè tæng céng phÇn tµi s¶n lu«n lu«n c©n b»ng víi sè tæng céng nguån vèn. C¬ së sè liÖu vµ ph¬ng ph¸p lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: C¬ së sè liÖu: Khi lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo 2 c¬ së: + B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ngµy 31/12 n¨m tríc + Sè d cuèi kú cña c¸c tµi kho¶n trong c¸c sæ kÕ to¸n ë thêi ®iÓm lËp c¸c b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. Ph¬ng ph¸p lËp: + Cét sè ®Çu n¨m: KÕ to¸n lÊy sè liÖu ë cét sè cuèi k× trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ngµy 31/12 n¨m tríc ®Ó ghi sè liÖu t¬ng øng (sè liÖu nµy ®îc sö dông trong suèt niªn ®é kÕ to¸n). + Cét sè cuèi kú: KÕ to¸n lÊy sè d cuèi kú ë c¸c tµi kho¶n ®Ó ghi theo nguyªn t¾c sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 *Sè d bªn nî ë c¸c tµi kho¶n (lo¹i 1,2) ®îc ghi vµo c¸c chØ tiªu ë phÇn tµi s¶n, riªng c¸c tµi kho¶n 129, 139, 159 vµ 214 cã sè d ë bªn cã nhng vÉn ghi vµo phÇn tµi s¶n vµ ghi b»ng ph¬ng ph¸p ghi sè ©m. KÜ thuËt ghi sè ©m lµ sè hiÖu ghi b»ng mùc ®á hoÆc ®ãng khung, hoÆc ghi vµo trong ngoÆc ®¬n. §èi víi tµi kho¶n 131 (tµi kho¶n lìng tÝnh) ph¶i ghi theo sè d chi tiÕt kh«ng ®îc bï trõ gi÷a sè d cã vµ sè d nî. Sè d cã ®îc ghi vµo bªn nguån vèn, cßn sè d nî ®îc ghi vµo bªn tµi s¶n. * Sè d bªn cã cña c¸c tµi kho¶n (lo¹i 3,4) ®îc ph¶n ¸nh vµo c¸c chØ tiªu ë phÇn nguån vèn. Riªng c¸c tµi kho¶n 412, 413 vµ 421 nÕu cã sè d bªn nî vÉn ghi vµo phÇn nguån vèn nhng ghi b»ng ph¬ng ph¸p ghi sè ©m. §èi víi tµi kho¶n 331 (tµi kho¶n lìng tÝnh) ph¶i chi theo sè d chi tiÕt, kh«ng ®îc bï trõ gi÷a sè d nî vµ sè d cã. 2.3.1.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh * Ph¬ng ph¸p lËp: Cét k× tríc kÕ to¸n lÊy sè liÖu ë cét k× nµy trong b¸o c¸o kÕt to¸n ho¹t ®éng kinh doanh k× tríc ®Ó ghi. Cßn cét luü kÕ tõ ®Çu n¨m th× kÕ to¸n lÊy sè liÖu ë cét luü kÕ tõ ®Çu n¨m trong b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh k× tríc céng l¹i víi sè liÖu ë cét k× nµy trong b¸o c¸o thuéc k× nµy ®Ó ghi. Cét k× nµy, chØ tiªu tæng doanh thu: kÕ to¸n lÊy tæng ph¸t sinh bªn cã tµi kho¶n 511 vµ 512 ®Ó ghi: + §èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ph¶i lÊy sè liÖu chi tiÕt vÒ doanh thu b¸n hµng xuÊt khÈu trªn tµi kho¶n 511 ®Ó ghi vµo m· sè 02. + C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu, kÕ to¸n lÇn lît lÊy sè ph¸t sinh bªn nî tµi kho¶n 511 trong quan hÖ ®èi øng víi c¸c tµi kho¶n 532, 531, 3333, 3332 ®Ó ghi. + Doanh thu thuÇn: KÕ to¸n lÊy sè liÖu ë m· sè 01 trõ m· sè 03. §©y lµ sè ph¸t sinh bªn nî tµi kho¶n 511 quan hÖ ®èi øng víi bªn cã tµi kho¶n 911. + Gi¸ vèn hµng b¸n: LÊy sè ph¸t sinh bªn cã tµi kho¶n 632 trong quan hÖ ®èi øng víi bªn nî tµi kho¶n 911 ®Ó ghi. + Lîi nhuËn gép m· sè 20: KÕ to¸n lÊy doanh thu thuÇn m· sè 10 trõ ®i gi¸ vèn hµng b¸n m· sè 11. + Chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: KÕ to¸n lÊy sè ph¸t sinh bªn cã tµi kho¶n 641, 642 trong quan hÖ ®èi øng víi tµi kho¶n 911 ®Ó ghi. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh kÕ to¸n lÊy lîi nhuËn gép m· sè 20 trõ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp m· sè 21, 22. + Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh: KÕ to¸n lÊy sè ph¸t sinh bªn nî tµi kho¶n 711 trong quan hÖ ®èi øng víi bªn cã tµi kho¶n 911 ®Ó ghi. + Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh: kÕ to¸n lÊy sè ph¸t sinh cã tµi kho¶n 811 trong quan hÖ ®èi øng víi bªn nî tµi kho¶n 911 ®Ó ghi. + Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh (40): KÕ to¸n lÊy m· sè 31 trõ m· sè 32 ®Ó ghi. + C¸c kho¶n thu nhËp bÊt thêng m· sè 41: KÕ to¸n lÊy ph¸t sinh nî tµi kho¶n 721 trong quan hÖ ®èi øng víi bªn cã tµi kho¶n 911 ®Ó ghi. + Chi phÝ bÊt thêng m· sè 42: kÕ to¸n lÊy ph¸t sinh cã tµi kho¶n 821 trong quan hÖ ®èi øng víi bªn nî tµi kho¶n 911 ®Ó ghi. + Lîi nhuËn bÊt thêng m· sè 50: KÕ to¸n lÊy sè liÖu m· sè 41 trõ ®i m· sè 42. 2.3.1.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ cã thÓ lËp theo 3 bíc: Bíc mét, x¸c ®Þnh lîng tiÒn thay ®æi. Bíc nµy ®îc x¸c ®Þnh trùc tiÕp tõ sù chªnh lÖch gi÷a ®Çu n¨m vµ sè d cuèi k× cña tµi kho¶n tiÒn mÆt. Còng cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng c¸ch so s¸nh sè ®Çu n¨m vµ sè cuèi k× cña chØ tiªu tiÒn mÆt trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. Bíc hai, x¸c ®Þnh tiÒn lu chuyÓn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh. Bao gåm viÖc ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh; so s¸nh sè ®Çu n¨m vµ sè cuèi k× cña c¸c chØ tiªu trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n; ph©n tÝch c¸c chØ tiªu doanh thu, chi phÝ trªn b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, c¸c th«ng tin trªn thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh vµ th«ng tin trªn sæ kÕ to¸n ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kho¶n môc kh«ng ph¸t sinh b»ng tiÒn, c¸c yÕu tè ¶nh hëng tíi lîng tiÒn t¨ng hay lîng tiÒn gi¶m tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh. Bíc ba, x¸c ®Þnh tiÒn lu chuyÓn tõ ho¹t ®éng ®Çu t vµ ho¹t ®éng tµi chÝnh. Ph©n tÝch sù thay ®æi cña tÊt c¶ c¸c chØ tiªu trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n; ph©n tÝch c¸c th«ng tin trªn b¶ng thuyÕt minh BCTC vµ th«ng tin trªn sæ kÕ to¸n ®Ó x¸c ®Þnh lîng tiÒn mÆt t¨ng hay gi¶m cña ho¹t ®éng ®Çu t vµ ho¹t ®éng tµi chÝnh. Khi x¸c ®Þnh tiÒn lu chuyÓn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh ph¶i hiÓu ®îc t¹i sao l¹i quy ®æi tõ lîi tøc thuÇn sang lîng tiÒn mÆt. Ch×a kho¸ ®Ó gi¶i thÝch vÊn ®Ò nµy lµ ph¶i hiÓu ®îc nguyªn t¾c kÕ to¸n dån tÝch. Nguyªn t¾c kÕ to¸n dån tÝch yªu cÇu doanh thu, chi phÝ ph¶i ®îc ghi chÐp theo sè ph¸t sinh, nghÜa lµ doanh thu ph¶i bao gåm c¶ c¸c kho¶n thu (cha thu ®îc tiÒn) vµ chi phÝ ph¶i ®îc ghi
- Xem thêm -