Tài liệu Tổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần may hồ gươm

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

1 Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Doanh nghiÖp lµ nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ ph¶i lu«n lu«n s¸ng t¹o ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ trêng. Muèn vËy, c¸c nhµ doanh nghiÖp ph¶i biÕt sö dông c¸c c«ng cô qu¶n lÝ tµi chÝnh sao cho phï hîp cho tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu trªn, kÕ to¸n trë thµnh c«ng cô quan träng, ®¾c lùc trong viÖc qu¶n lÝ, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng, tÝnh to¸n vµ kiÓm tra viÖc b¶o vÖ, sö dông tµi s¶n,vËt t, tiÒn vèn nh»m ®¶m b¶o tµi chÝnh còng nh chñ ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Môc ®Ých cña doanh nghiÖp nµo còng lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn mét c¸ch hîp ph¸p nghÜa lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i cã hiÖu qu¶, H¬n thÕ n÷a ph¶i lµ hiÖu qu¶ cµng cao, l·i cµng nhiÒu thi cµng tèt. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× vËt liÖu chiÕm tØ lÖ lín trong toµn bé chi phÝ cña doanh nghiÖp. Do ®ã, viÖc sö dông hîp lÝ, tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu trªn c¬ së ®Þnh møc vµ dù to¸n chi phÝ lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng thu nhËp cho doanh nghiÖp ®ång thêi tiÕt kiÖm ®îc lao ®éng cho x· héi. NhËn thøc ®îc tÝnh thiÕt thùc cña v©n ®Ò nµy, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty Cæ phÇn may Hå G¬m, em ®· lùa chän nghiªn cøu ®Ò tµi “Tổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu ở công ty Cổ phần may Hồ Gươm” lµm ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. Chuyªn ®Ò gåm ba phÇn chÝnh: Ch¬ng I: §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty Cæ phÇn May Hå G¬m. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty Cæ phÇn may Hå G¬m. Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë C«ng ty Cæ phÇn May Hå G¬m. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 2 Ch¬ng I ®Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 1.1 §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c«ng ty may Cæ phÇn may Hå g ¬m. - Tªn ®¬n vÞ : C«ng ty Cæ phÇn may Hå G¬m - Tªn giao dÞch : HOGUOM GARMENT COMPANY - Tªn viÕt t¾t : HOGARSCO - Trô së chÝnh cña c«ng ty : 201- Tr¬ng §Þnh- Hai Bµ Trng- Hµ Néi - H×nh thøc së h÷u vèn : Chñ së h÷u - H×nh thøc ho¹t ®éng : S¶n xuÊt kinh doanh - LÜnh vùc kinh doanh : S¶n xuÊt, gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu 1.2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Cæ phÇn may Hå G ¬m. C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m ®îc ®æi tªn tõ C«ng ty may Hå g¬m theo QuyÕt ®Þnh sè 73/1999/Q§-BCN cña Bé trëng Bé C«ng nghiÖp kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2000. C«ng ty may Hå g¬m thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè: 575/Q§-TCCB ngµy 22/04/1997 cña Bé trëng Bé C«ng nghiÖp lµ ®¬n vÞ thµnh viªn thuéc Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam nguyªn lµ XÝ nghiÖp may thêi trang Tr¬ng ®Þnh - XÝ nghiÖp thµnh viªn cña C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i sè I trùc thuéc Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt nam ®îc x©y dùng trªn c¬ së xëng may 2 cña XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ dÞch vô may phÝa B¾c thuéc Tæng c«ng ty s¶n xuÊt - xuÊt nhËp khÈu may ( ®· gi¶i thÓ vµ s¸t nhËp ). HiÖn nay, C«ng ty Cæ phÇn may Hå G¬m ®· cã 5 xÝ nghiÖp thµnh viªn ®Æt t¹i Hµ Néi, Hng Yªn, H¶i Phßng víi h¬n 2500 c¸n bé c«ng nh©n viªn, trªn 2400 m¸y may c«ng nghiÖp, m¸y chuyªn dïng hiÖn ®¹i cña NhËt, §øc,...chuyªn s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng chñ yÕu nh: ¸o s¬ mi, ¸o j¨cket, quÇn ©u, Jean, quÇn ¸o trÎ em, ¸o v¸y... Cïng víi sù më réng quan hÖ giao lu kinh tÕ gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c quèc gia trong khu vùc còng nh trªn toµn ThÕ Giíi , C«ng ty Cæ phÇn may Hå G¬m còng 3 Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp kh«ng ngõng tù hoµn thiÖn, ®æi míi m¸y mãc, trang thiÕt bÞ, mÉu m·, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm nh»m khai th¸c vµ më réng thÞ trêng Quèc tÕ. ThÞ trêng xuÊt khÈu chñ yÕu cña c«ng ty hiÖn nay lµ Ch©u ¢u, NhËt, vµ mét sè níc Trung Mü. Ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng víi sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ níc còng nh sù nç lùc cña toµn thÓ ban l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty Cæ phÇn may Hå G¬m ®ang ngµy mét ph¸t triÓn vµ lín m¹nh kh«ng ngõng thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu sau: T×nh h×nh thùc hiÖn mét sè chØ tiªu cña c«ng ty ChØ tiªu 1. Tæng doanh thu 2. Gi¸ trÞ SXCN 3. Tæng thu nhËp 4. Thu nhËp b. qu©n §¬n vÞ Tr.®ång Tr.®ång Tr.®ång ®ång/1ng 2003 77.000 56.542 14.402 815.331 2004 95.973 75.847 18.266 874.000 KÕ ho¹ch 100.000 72.000 17.903 900.000 II. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt cña c«ng ty Cæ phÇn may Hå G¬m. C«ng ty cæ phÇn May Hå G¬m lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, ®éc lËp trùc thuéc Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam, vµ ®îc quyÒn quyÕt ®Þnh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong doanh nghiÖp m×nh. §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm riªng cña doanh nghiÖp m×nh vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nhÊt C«ng ty ®· tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo m« h×nh ph©n cÊp tõ trªn xuèng díi. Theo m« h×nh nµy th× mäi ho¹t ®éng cña toµn c«ng ty ®Òu chÞu sù ho¹t ®éng thèng nhÊt cña gi¸m ®èc. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 4 s¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Héi ®ång qu¶n trÞ KÕ to¸n tr ëng Tæng gi¸m ®èc Phã tæng gi¸m ®èc Phßng KH - XNK Phßng Kü thuËt XÝ nghiÖp1 XÝ nghiÖp 2 Phßng KTTV XÝ nghiÖp 3 Phßng Kinh doanh V¨n phßng Lîng c¸n bé, c«ng nh©n viªn ®îc bè trÝ nh sau: - Héi ®ång qu¶n trÞ - Chñ tÞch H§QT kiªm Tæng Gi¸m ®èc - Phã Tæng Gi¸m ®èc - Phßng KÕ ho¹ch - XuÊt nhËp khÈu - Phßng kinh doanh - Phßng kÕ to¸n. - Phßng kü thuËt. - V¨n phßng c«ng ty - Phßng qu¶n lý xëng - Ph©n xëng s¶n xuÊt. XÝ nghiÖp 4 XÝ nghiÖp 5 Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 5 2.1. Héi ®ång qu¶n trÞ Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan qu¶n lý cao nhÊt cña C«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña C«ng ty, trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. 2.2. Tæng Gi¸m ®èc Tæng gi¸m ®èc lµ ngêi ®¹i diÖn ph¸p lý cña C«ng ty lµ ngêi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng Kinh doanh hµng ngµy cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô ®îc giao, lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qña s¶n xuÊt kinh doanh vµ lµm trßn nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Tæng Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo chÕ ®é mét thñ trëng, cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc, bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty theo nguyªn t¾c tinh gi¶m, gän nhÑ ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. 2.3. Phßng KÕ ho¹ch - xuÊt nhËp khÈu: Phßng kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kinh tÕ th¬ng m¹i trong níc vµ ngoµi níc, cã tr¸ch nhiÖm lËp c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu, nhËp khÈu cña c«ng ty, tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm, qu¶n lý viÖc cung øng vËt t. §ång thêi x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, ®iÒu chØnh ho¹t ®éng kÕ ho¹nh s¶n xuÊt kinh doanh, c©n ®èi ®¶m b¶o tiÕn ®é s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng, kiÓm tra x¸c nhËn møc hoµn thµnh kÕ ho¹ch, quyÕt to¸n vËt t cÊp ph¸t vµ s¶n phÈm nhËp kho ®èi víi c¸c ph©n xëng, tæ chøc viÖc vËn chuyÓn chuyªn chë s¶n phÈm hµng ho¸, vËt t ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. 2.4. Phßng kÕ to¸n tµi vô: - Chøc n¨ng: Tham mu cho gi¸m ®èc ®ång thêi qu¶n lý ®ång thêi huy ®éng vµ sö dông c¸c nguån vèn cña c«ng ty sao cho ®óng môc ®Ých vµ hiÖu qu¶ cao nhÊt, h¹ch to¸n b»ng tiÒn mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. - NhiÖm vô: Phßng cã nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, tæ chøc huy ®éng c¸c nguån vèn phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo dâi, Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 6 gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ vÒ mÆt tµi chÝnh. ChÞu tr¸ch nhiÖm ®ßi nî thu håi vèn. §ång thêi lµ lËp c¸c b¸o c¸o nh: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, b¸o c¸o tæng kÕt tµi s¶n,v.v... Ngoµi ra cßn ph¶i ph©n tÝch hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, nh»m môc ®Ých cung cÊp c¸c th«ng tin cho ngêi qu¶n lý ®Ó hä ®a ra nh÷ng ph¬ng ¸n cã lîi nhÊt cho c«ng ty. 2.5. Phßng kü thuËt - KCS (KiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm) - Chøc n¨ng: Phßng kü thuËt cã chøc n¨ng x©y dùng chiÕn lîc s¶n phÈm cña c«ng ty, qu¶n lý c¸c viÖc c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty. - NhiÖm vô: Phßng cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ tiÕp nhËn, ph©n tÝch c¸c th«ng tin khoa häc kinh tÕ míi nhÊt, vµ x©y dùng qu¶n lý c¸c quy tr×nh, quy ph¹m tiªu chuÈn kü thuËt chÊt lîng cña s¶n phÈm. TiÕn hµnh nghiªn cøu chÕ t¹o thö nghiÖm s¶n phÈm míi, ®ång thêi tæ chøc ®¸nh gi¸, qu¶n lý c¸c s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt trong c«ng ty. Vµ tæ chøc c¸c cuéc kiÓm tra x¸c ®Þnh tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n viªn..vv.. 2.6. V¨n phßng c«ng ty: Phßng cã nhiÖm vô qu¶n lý nh©n sù cña toµn c«ng ty, tiÕp nhËn c¸c c«ng nh©n míi giao xuèng ph©n xëng, tæ s¶n xuÊt vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chÕ ®é hµnh chÝnh ®ång thêi lËp c¸c kÕ ho¹ch ®µo t¹o tiÕp nhËn nh©n sù vµ n©ng cao tay nghÒ c«ng nh©n. Phô tr¸ch c¸c h¹ng môc ®Çu t vÒ c¬ së vËt chÊt trong c«ng ty. Cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ tµi s¶n, gi÷ g×n an ninh trËt tù trong c«ng ty. 2.7. Phßng kinh doanh: Cã nhiÖm vô t×m kh¸ch hµng trong níc, thiÕt kÕ mÉu trong níc. Phô tr¸ch kh©u b¸n hµng néi ®Þa. III. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty Cæ phÇn may Hå G¬m. C«ng ty Cæ phÇn may Hå G¬m cã c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn, xong c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn nµy kh«ng cã t c¸ch ph¸p nh©n, kh«ng tæ chøc h¹ch to¸n riªng. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm trªn ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ tr×nh ®é qu¶n lý, Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 7 C«ng ty Cæ phÇn may Hå G¬m ®· ¸p dông h×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n tËp trung toµn c«ng ty. Theo h×nh thøc nµy, toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh ®îc thùc hiÖn t¹i phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty tõ kh©u tËp hîp sè liÖu ghi sæ kÕ to¸n, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, ph©n tÝch kiÓm tra kÕ to¸n... T¹i c¸c xÝ nghiÖp cã c¸c nh©n viªn kinh tÕ lµm nhiÖm vô híng dÉn vµ thùc hiÖn, h¹ch to¸n ban ®Çu, thu nhËn, kiÓm tra s¬ bé chøng tõ, thu thËp ghi chÐp vµo sæ kÕ to¸n. Cuèi th¸ng chuyÓn chøng tõ cïng c¸c b¸o c¸o vÒ phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty ®Ó xö lý vµ tiÕn hµnh c«ng t¸c kÕ to¸n. VÒ mÆt nh©n sù bé m¸y kÕ to¸n gåm cã: kÕ to¸n trëng kiªm kÕ to¸n tæng hîp, phã phßng kÕ to¸n vµ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n thùc hiÖn c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n kh¸c nh: kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, kÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng, kÕ to¸n doanh thu... - Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty cã nhiÖm vô sau: + Híng dÉn, kiÓm tra, thu thËp ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c chøng tõ kÕ to¸n + Gióp tæng gi¸m ®èc híng dÉn c¸c bé phËn trong C«ng ty ghi chÐp ®Çy ®ñ, phôc vô cho viÖc ®iÒu hµnh hµng ngµy mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty còng nh mäi lÜnh vùc liªn quan ®Õn lÜnh vùc tµi chÝnh kÕ to¸n toµn C«ng ty. + Tham gia c«ng t¸c kiÓm kª tµi s¶n, tæ chøc b¶o qu¶n, lu gi÷ hå s¬ tµi liÖu kÕ to¸n theo quy ®Þnh. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty KÕ to¸n trëng Kiªm kÕ to¸n nguån vèn, c«ng nî,.... KÕ to¸n vËt t, tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. KÕ to¸n tiÒn l ¬ng kiªm thñ quü.  ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i doanh nghiÖp. KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng, doanh thu b¸n hµng KÕ to¸n tiÒn mÆt 8 Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp - Niªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 vµ kÕt thóc vµo 31/12 hµng n¨m. - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong ghi chÐp kÕ to¸n: ViÖt Nam ®ång (VN§). - Nguyªn t¾c, ph¬ng ph¸p chuyÓn ®æi sang c¸c ®ång tiÒn kh¸c: Theo tû gi¸ c«ng bè cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. - H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông: NhËt ký chøng tõ. - Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: + Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ l¹i TSC§: Theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. + Ph¬ng ph¸p khÊu hao: Theo th«ng t sè 1062/TC/Q§ CSTC ngµy 14/01/1996 cña Bé Tµi chÝnh. - Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho: + Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸: Theo thµnh phÈm nhËp kho. + Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµng tån kho: Cuèi kú. + Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: Kª khai thêng xuyªn. - Ph¬ng ph¸p ¸p dông tÝnh to¸n c¸c kho¶n dù phßng, t×nh h×nh trÝch lËp vµ hoµn nhËp dù phßng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. IV. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt c¬ b¶n ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty Cæ phÇn may Hå G¬m. 4.1. Ph¬ng híng vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn may Hå G¬m. Thùc hiÖn sù chØ ®¹o cña ChÝnh phñ, ngµnh dÖt may ViÖt Nam ®· x©y dùng ch¬ng tr×nh “®Çu t ph¸t triÓn t¨ng tèc”mêi n¨m(2001-2010),nh»m t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt mayc¶ níc lªn 2 ®Õn 4 lÇn: tæng sè lao ®éng ®¹t 3- 4 triÖu ngêi vµ n©ng tû lÖ néi ®Þa ho¸ s¶n phÈm tõ 25% n¨m 2000 lªn 50% vµo n¨m 2005 vµ 75% vµo n¨m 2010. Trong ®ã c«ng ty Cæ phÇn may Hå G¬m- mét thµnh viªn thuéc Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam còng x©y dùng ph¬ng híng vµ nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu trong thêi k× ®æi míi: Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 9 - T¨ng cêng ®Çu t chiÒu s©u víi môc ®Ých lµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm, ph¸t triÓn thªm nh÷ng lo¹i s¶n phÈm míi. - Më réng thÞ trêng, ph¸t triÓn thªm nh÷ng thÞ trêng míi,®Èy m¹nh xuÊt khÈuvµ t¨ng tû lÖ néi ®Þa ho¸ s¶n phÈm. - Ngoµi viÖc s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng chñ lùcnh: ¸o j¨cket, ¸ s¬ mi, quÇn ©u, C«ng ty s¶n xuÊt vµ tiÕn hµnh kinh doanh ®a d¹ng ho¸ mét sè s¶n phÈm kh¸c nh»m ph¸t triÓn më réng quy m«kinh doanh ®a d¹ng ho¸ mét sè s¶n phÈm kh¸c nh»m ph¸t triÓn më réng quy m«, n©ng cao ®êi sèng vµ t¹o thªm viÖc lµm cho c¸n bä c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. §Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô nµy, hµng n¨m c«ng ty ®Òu ®Æt ra kÕ ho¹ch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ cø mçi cuèi k× ®Òu kiÓm tra nghiªn cøu ®iÒu chØnh. NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh ®îc x¸c ®Þnh, C«ng ty cÇn ph¶i lç lùc nhiÒu ®Ó giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh. Khi mµ mét sè mÆt hµng víi nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh s¶n xuÊt, gia c«ng th× mét yªu cÇu ®Æt ra lµ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ph¶i chÆt chÏ, hîp lý tiÕt kiÖm chÝnh lµ biÖn ph¸p gióp c«ng ty t¨ng ®îc tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 4.2. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm C«ng ty Cæ phÇn may Hå G¬m chuyªn s¶n xuÊt quÇn ¸o xuÊt khÈu, hµng b¸n néi ®Þa chiÕm tû träng rÊt nhá víi danh môc s¶n phÈm t¬ng ®èi ®a d¹ng nh ¸o j¾cket,¸o s¬ mi, ¸o m¨ng t«, quÇn ©u, quÇn jean, quÇn ¸o trÎ em c¸c lo¹i... S¶n phÈm may lµ lo¹i s¶n phÈm mµ thùc thÓ cña nã chñ yÕu lµ nguyªn vËt liÖu: v¶i c¸c lo¹i, b«ng, xèp... cßn phô liÖu chØ chiÕm mét tû träng nhá. Tuy nhiªn, víi c¸c h×nh thøc s¶n xuÊt kh¸c nhau còng nh sù ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i s¶n phÈm dÉn ®Õn tû lÖ nguyªn phô liÖu còng kh¸c nhau. H¬n n÷a, tû lÖ nµy l¹i lu«n thay ®æi, do vËy ®ßi hái c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu cho tõng s¶n phÈm, l« hµng lµ hÕt søc phøc t¹p, lµm sao võa ®¶m b¶o Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 10 ®óng yªu cÇu mÉu m·, chÊt lîng mµ vÉn cã thÓ sö dông nguyªn phô liÖu mét c¸ch tiÕt kiÖm nhÊt. S¶n phÈm s¶n xuÊt víi nhiÒu c«ng ®o¹n, d©y truyÒn s¶n xuÊt phøc t¹p cã nhiÒu s¶n phÈm dë dang. Yªu cÇu vÒ tÝnh thêi trang, mÉu mèt vµ h×nh thøc cña s¶n phÈm t¬ng ®èi cao. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh nªu trªn ta cã thÓ thÊy ®Ó qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu mét c¸ch chÆt chÏ, tiÕt kiÖm hîp lý tríc hÕt ph¶i quan t©m t¬Ý nh÷ng ®Æc tÝnh riªng cã cña s¶n phÈm may ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ tÝnh to¸n ®Þnh møc cña tõng lo¹i s¶n phÈm. 4.3. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu sö dông: Víi c¸c h×nh thøc s¶n xuÊt kh¸c nhau, ®a d¹ng cña s¶n phÈm do ®ã, nguyªn vËt liÖu sö dông cña c«ng ty còng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. Cã thÓ chia nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty thµnh hai lo¹i chÝnh: nguyªn vËt liÖu do h·ng gia c«ng chuyÓn sang vµ nguyªn vËt liÖu do c«ng ty mua ngoµi. V× chñ yÕu nguyªn vËt liÖu phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu do vËy ®ßi hái c«ng t¸c b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu lµ hÕt søc cÇn thiÕt. 4.4. §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm Trong mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt vÊn ®Ò t¨ng n¨ng xuÊt, chÊt lîng cña s¶n phÈm cã hay kh«ng, ®iÒu ®ã phô thuéc vµo d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®ã cã cao hay kh«ng. Tuy nhiªn do ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp mµ cã thÓ tæ chøc quy tr×nh c«ng nghÖ cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña tõng doanh nghiÖp. Tõ nh÷ng ®iÒu kiÖn cña c«ng ty m×nh C«ng ty cæ phÇn May Hå G¬m ®· tæ chøc c¬ cÊu s¶n xuÊt gåm ph©n xëng s¶n xuÊt chÝnh, ®ã lµ c¸c ph©n xëng may. Trong mçi ph©n xëng l¹i ®îc chia thµnh tõng tæ. 11 Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau: + T¹i tæ c¾t v¶i ®îc tr¶i ra sau ®ã ®Æt mÉu, ®¸nh sè, ký hiÖu vµ tõ ®ã c¾t thµnh nh÷ng s¶n phÈm sau ®ã nh÷ng b¸n thµnh phÈm ®ã ®îc chuyÓn sang tæ may( hoÆc tæ thªu nÕu cã yªu cÇu ). + T¹i c¸c tæ may c¸c b¸n thµnh phÈm cña tæ c¾t ®îc tiÕn hµnh may theo nh÷ng c«ng ®o¹n tõ may tay, may cæ, may thªu v.v. theo d©y chuyÒn. + Sau cïng lµ bíc hoµn thµnh s¶n phÈm, s¶n phÈm sau khi may xong ®îc chuyÓn sang tæ lµ, KCS. Sau ®ã ®îc ®ãng gãi, ®ãng kiÖn vµ nhËp vµo kho thµnh phÈm. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (may) s¶n phÈm, c¸c tæ may ph¶i sö dông mét sè lo¹i nguyªn vËt liÖu phô vÝ dô nh: chØ may, phÊn, cóc, kho¸, nh·n m¸c... Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Nguyªn vËt liÖu (v¶i) NhËp kho thµnh phÈm C¾t May - Tr¶i v¶i - May cæ - C¾t pha - May tay - C¾t gät ... - §¸nh sè - GhÐp thµnh SP Thªu, giÆt, mµi §ãng gãi, Lµ,KCS, hoµn thiÖn VËt liÖu ®ãng kiÖn s¶n phÈm phô S¶n phÈm cña c«ng ty lµ hµng may mÆc, do vËy ®èi tîng chñ yÕu lµ v¶i. Tõ nguyªn liÖu v¶i th« ban ®Çu ®Ó trë thµnh s¶n phÈm hoµn thiÖn ph¶i tr¶ qua c¸c c«ng ®o¹n nh: C¾t, may, lµ, ®ãng gãi,... Riªng ®èi víi c¸c mÆt hµng cã nhu cÇu tÈy, mµi hoÆc thªu th× tríc khi lµ vµ ®ãng gãi cßn ph¶i tr¶i qua giai ®o¹n tÈy, mµi hoÆc thªu. 4.5. §Æc ®iÓm vÒ thÞ trêng cña C«ng ty Cæ phÇn may Hå G¬m. 4.5.1. ThÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 12 Qua qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, hiÖn nay C«ng ty ®· thiÕt lËp ® îc m¹ng líi tiªu thô réng kh¾p vµ cã quan hÖ víi h¬n 20 níc trªn toµn thÕ giíi. ThÞ trêng chñ yÕu lµ Mü vµ mét sè níc Ch©u ¢u. Ngoµi ra, C«ng ty cßn ®ang më réng vÒ quy m« tiªu thô néi ®Þa víi c¸c cöa hµng b¸n vµ giíi thiÖu s¶n phÈm, c¸c ®¹i lý réng kh¾p. §Ó më réng thÞ trêng tiªu thô C«ng ty cßn cã c¸c chÝnh s¸ch u ®·i vÒ gi¸, tû lÖ hoa hång. §Æc biÖt lµ thÞ trêng Ch©u Mü ®ang ®îc më ra vµ thÞ trêng mét sè níc §«ng ¢u ®ang ®îc kh«i phôc. Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng trëng æn ®Þnh th× mét yªu cÇu ®Æt ra lµ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý kinh tÕ ph¶i chÆt chÏ. Trong ®ã, viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n yÕu tè nguyªn vËt liÖu lµ mét nh©n tè quan träng gióp t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 4.5.2. ThÞ trêng cung øng nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty. Tuy lµ mét c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt hµng gia c«ng xuÊt khÈu nhng tû lÖ s¶n xuÊt hµng FOB vµ hµng b¸n néi ®Þa ngµy mét t¨ng lªn. Do vËy, hµng n¨m C«ng ty sö dông mét khèi lîng nguyªn vËt liÖu t¬ng ®èi lín víi c¸c nguån cung øng ®a d¹ng c¶ trong níc vµ nhËp khÈu níc ngoµi nh: C«ng ty DÖt Nam §Þnh, C«ng ty ViÖt TiÕn, C«ng ty DÖt 8/3, C«ng ty DÖt ViÖt Th¾ng, C«ng ty vËt liÖu may Nha Trang, C«ng ty Kim Won Hµn Quèc mét sè C«ng ty cña Singapore, §µi Loan. V× vËy, khi mµ mua nguyªn vËt liÖu C«ng ty còng ph¶i chÞu sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu trªn thÕ giíi, h¬n n÷a khi nhËp tõ níc ngoµi vÒ C«ng ty cßn gÆp ph¶i mét sè trë ng¹i nh: thñ tôc h¶i quan, thuÕ kho¸, g©y ø ®äng vèn, thêi gian kÐo dµi, cã thÓ ®×nh ®èn s¶n xuÊt. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng khã kh¨n trªn, C«ng ty ®· chñ ®éng ký kÕt c¸c hîp ®ång cung øng dµi h¹n víi mét sè kh¸ch hµng chuyªn s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu mµ C«ng ty cÇn sö dông trong s¶n xuÊt. Mét yªu cÇu tÊt yÕu ®Æt ra ph¶i cã sù qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu chÆt chÏ, ®Æc biÖt lµ kh©u mua, tiÕp nhËn nguyªn vËt liÖu khi nhËp khÈu hoÆc mua trong níc. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 13 Ch¬ng II Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty Cæ phÇn may Hå G¬m. I. §Æc ®iÓm vËt liÖu vµ ph©n lo¹i vËt liÖu. 1.1. §Æc ®iÓm vËt liÖu. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña C«ng ty Cæ phÇn may Hå G¬m lµ võa s¶n xuÊt hµng gia c«ng xuÊt khÈu, s¶n xuÊt hµng FOB vµ hµng b¸n néi ®Þa do vËy mµ ®Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty còng rÊt ®a d¹ng. §èi víi c¸c hîp ®ång gia c«ng th× nguyªn vËt liÖu chñ yÕu lµ do bªn gia c«ng göi sang, chØ cã mét phÇn nhá nguyªn vËt liÖu cã thÓ bªn ®Æt gia c«ng nhê mua hé. §èi víi nguyªn vËt liÖu dïng vµo s¶n xuÊt hµng FOB vµ hµng b¸n néi ®Þa th× C«ng ty tù mua ngoµi (c¶ trong níc vµ nhËp khÈu ë níc ngoµi). Nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty Cæ phÇn may Hå G¬m chñ yÕu ë d¹ng: v¶i c¸c lo¹i, b«ng, xèp, chØ may, cóc ¸o, kho¸ c¸c lo¹i. Tõ ®Æc ®iÓm nªu trªn ®ßi hái ë c«ng t¸c qu¶n lý b¶o qu¶n vÒ mÆt chÊt l îng, chñng lo¹i, ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch cung tiªu hîp lý. §èi víi c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu nhËn gia c«ng th× kÕ to¸n chØ theo dâi vÒ mÆt sè lîng vµ thùc thÓ cßn ®èi víi nguyªn vËt liÖu mua ngoµi th× kÕ to¸n theo dâi c¶ mÆt l îng vµ mÆt gi¸ trÞ. 1.2. Ph©n lo¹i vËt liÖu. Tõ ®Æc ®iÓm nªu trªn ta thÊy vËt liÖu ë C«ng ty cã mét khèi lîng kh¸ lín, nhiÒu chñng lo¹i, mÉu m· kh¸c nhau. Tuy nhiªn, viÖc ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty cßn kh¸ ®¬n gi¶n nh sau: - Nguyªn vËt liÖu hµng gia c«ng: VËt liÖu do kh¸ch mang ®Õn - Nguyªn vËt liÖu thu mua: Do C«ng ty mua vÒ ®Ó s¶n xuÊt vµ C«ng ty tiÕn hµnh ph©n lo¹i chi tiÕt nh sau: + Nguyªn vËt liÖu chÝnh: Lµ ®èi tîng lao ®éng chñ yÕu, lµ c¬ së vËt chÊt chñ yÕu h×nh thµnh nªn s¶n phÈm may: v¶i ngµi, v¶i lãt, b«ng. 14 Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp + VËt liÖu phô: gåm tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu kh«ng ph¶i lµ vËt liÖu chÝnh nh chØ may, chØ thªu, thÎ bµi...còng nh nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ, v¨n phßng phÈm, bao b×,... II. §¸nh gi¸ vËt liÖu cña C«ng ty. 2.1. Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho. 2.1.1. Gi¸ vËt liÖu nhËp kho do bªn gia c«ng cung cÊp. Nh ®· ®Ò cËp ë trªn, gi¸ thùc tÕ cña lo¹i vËt liÖu hµng gia c«ng xuÊt khÈu nhËp kho chÝnh lµ chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì tõ c¶ng vÒ ®Õn C«ng ty. VÝ dô: Theo hîp ®ång gia c«ng sè007/VNM ngµy 24/10/2004, c«ng ty nhËn gia c«ng quÇn soãc nam cho h·ng Winmark víi 15.000 m v¶i.Chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì kho tµng bÕn b·i sè vËt liÖu nµy tõ c¶ng vÒ kho xÝ nghiÖp I hÕt 2.000.000 ®ång 2.1.2. Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu mua ngoµi nhËp kho. TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ nhËp kho gåm gi¸ mua, c¸c lo¹i thuÕ kh«ng ®îc hoµn l¹i, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì b¶o qu¶n trong qu¸ tr×nh mua hµng vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua vËt t trõ ®i c¸c kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i gi¶m gi¸ hµng mua do kh«ng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt. VÝ dô: Theo ho¸ ®¬n GTGT sè 06179 ngµy 3/10/2004 c«ng ty mua v¶i 8834 LH cña c«ng ty DÖt 8/3 víi tæng gi¸ b¸n cha thuÕ lµ 111.800.000®, chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì sè v¶i trªn lµ 7.500.000®. VËy gi¸ trÞ thùc tÕ nhËp kho cña sè v¶i trªn lµ: 111.800.000 + 7.500.000 = 119.300.000. 2.2. Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho. §èi víi vËt liÖu C«ng ty nhËn gia c«ng th× kÕ to¸n chØ theo dâi vÒ mÆt sè lîng, kh«ng theo dâi vÒ mÆt gi¸ trÞ. §èi víi nguyªn vËt liÖu C«ng ty mua ngoµi th× khi xuÊt kho dïng cho s¶n xuÊt C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh theo ®¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn: §¬n gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n = Gi¸ thùc tÕ tån ®Çu kú + gi¸ thùc tÕ nhËp trong kú Sè lîng tån ®Çu kú + Sè lîng nhËp trong kú 15 Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp TrÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt dïng = §¬n gi¸ b×nh qu©n x Sè lîng tõng lo¹i vËt liÖu xuÊt dïng trong kú VÝ dô: Trong quý IV n¨m 2004 ®èi víi v¶i 8834 LH ch× cã t×nh h×nh nhËp xuÊt tån nh sau: - Tån ®Çu kú: + Sè lîng: 500 + Sè tiÒn : 8.400.000 - NhËp trong kú: + Sè lîng: 4000 + Sè tiÒn: 68.000.000 - XuÊt trong kú: +Sè lîng: 3.800 TÝnh gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt kho =? §¬n gi¸ b×nh qu©n v¶i 8834LH ch× 8.400.000 + 68.000.000 = 500 + 4.000 = 16.978 quý IV/2004 III. C«ng t¸c x©y dùng vµ thùc hiÖn ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty Cæ phÇn may Hå G¬m. ViÖc x©y dùng ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu do phßng kü thuËt ®¶m nhËn vµ trùc tiÕp thùc hiÖn. Phßng kü thuËt thùc hiÖn kiÓm tra, r¸p l¹i ®Þnh møc ®èi víi khung ®Þnh møc cña hµng gia c«ng do bªn gia c«ng göi sang. Thùc hiÖn x©y dùng ®Þnh møc cô thÓ chi tiÕt ®èi víi hµng FOB vµ hµng b¸n néi ®Þa. C«ng t¸c x©y dùng ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu ®îc tiÕn hµnh dùa vµo c¸c c¨n cø kinh tÕ, kü thuËt sau: - C¨n cø vµo ®Þnh møc cña ngµnh. - C¨n cø vµo thµnh phÇn vµ chñng lo¹i s¶n phÈm Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 16 - C¨n cø vµo viÖc thùc hiÖn ®Þnh møc cña c¸c kú tríc. - Tham kh¶o kinh nghiÖm cña c¸c c«ng nh©n s¶n xuÊt tiªn tiÕn. Dùa vµo c¸c c¨n cø trªn, phßng kü thuËt tiÕn hµnh x©y dùng hÖ thèng ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu cho phï hîp víi thùc tiÔn s¶n xuÊt cña C«ng ty. Víi nhiÒu chñng lo¹i, ®¬n ®Æt hµng, mÉu m· s¶n phÈm kh¸c nhau cã thÓ theo tõng s¶n phÈm hoÆc tõng ®¬n ®Æt hµng C«ng ty ®Òu cã mét hÖ thèng ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu. §Ó t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mét c¸ch chÆt chÏ, sau khi phßng kü thuËt ®· r¸p vµ x©y dùng xong ®Þnh møc gi¸m ®èc C«ng ty xem xÐt vµ ký duyÖt b¶ng ®Þnh møc vËt t dïng cho s¶n xuÊt. IV. C«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu. Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh cña s¶n xuÊt vµ c«ng t¸c qu¶n lý toµn doanh nghiÖp nãi chung, c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu nãi riªng ®· cã nhiÒu sù tiÕn bé kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña C«ng ty phÇn lín phô thuéc vµo kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm. Ngêi qu¶n lý c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng nhu cÇu vÒ nguyªn vËt liÖu cung cÊp vµ dù tr÷ trong kú kinh doanh. §ång thêi, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng cung cÊp nguån vËt liÖu cho C«ng ty ®Ó lËp c¸c ph¬ng ¸n thu mua nguyªn vËt liÖu. Nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty ®îc thu mua ë nhiÒu nguån ë ngoµi, vµ do ®Æc ®iÓm cña C«ng ty lµ nhËn gia c«ng cho nªn cã thÓ nguyªn vËt liÖu do kh¸ch hµng mang tíi. Do mua tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau cho nªn nã ¶nh hëng tíi ph¬ng thøc thanh to¸n vµ gi¸ c¶ thu mua. Ph¬ng thøc thanh to¸n cña C«ng ty chñ yÕu thanh to¸n b»ng sÐc vµ chuyÓn kho¶n. VÒ gi¸ c¶ cña nguyªn vËt liÖu thu mua th× C«ng ty do ®· hiÓu ®îc thÞ trêng vµ víi môc tiªu lµ h¹n chÕ ë møc thÊp nhÊt vµ nguyªn vËt liÖu ph¶i ®¹t tiªu chuÈn tèt nhÊt. Tõ ®ã, gi¸ c¶ thu mua nguyªn vËt liÖu vµ c¸c chi phÝ thu mua cã liªn quan ®Òu c«ng ®îc C«ng ty x¸c ®Þnh theo ph¬ng thøc thuËn mua võa b¸n víi nguån cung cÊp nguyªn liÖu vµ dÞch vô. Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 17 Bªn c¹nh kh©u thu mua, vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu th× kh©u b¶o qu¶n sö dông, dù tr÷ nguyªn vËt liÖu nh»m ®¸p øng ®Çy ®ñ kÞp thêi, chÊt lîng ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cung øng cã vai trß kh«ng kÐm phÇn quan träng. NhËn thøc ®îc ®iÒu nµy C«ng ty ®îc tiÕn hµnh tæ chøc viÖc b¶o qu¶n dù tr÷ nguyªn vËt liÖu toµn C«ng ty theo 3 kho kh¸c nhau víi nhiÖm vô cô thÓ cña tõng kho lµ: + Kho nguyªn vËt liÖu chÝnh: Lµ kho chøa c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu chÝnh gåm c¸c lo¹i v¶i, l«ng vò v.v phôc vô cho s¶n xuÊt s¶n phÈm. + Kho nguyªn vËt liÖu phô vµ phô tïng t¹p phÈm: Kho nµy chøa c¸c nguyªn vËt liÖu phô, phô tïng thay thÕ vµ t¹p phÈm nh phÊn bay, giÊy, thoi suèt, kim, chØ, kho¸ v.v.. ViÖc qu¶n lý c¸c kho nguyªn vËt liÖu C«ng ty giao cho c¸c thñ kho phô tr¸ch, c¸c thñ kho cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt nguyªn vËt liÖu th«ng qua c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ. §Õn kú göi c¸c ho¸ ®¬n ®ã lªn phßng kÕ to¸n cho kÕ to¸n vËt liÖu ghi sæ. V. KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu Do ®Æc tÝnh vËt liÖu cña c«ng ty chiÕm mét tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, nªn ®ßi hái ph¶i ph¶n ¸nh, theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh nhËp- xuÊt- tån kho cho tõng thø, tõng lo¹i c¶ vÒ sè lîng, chñng lo¹i vµ gi¸ trÞ.Th«ng thêng qua viÖc tæ chøc kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, kÕ to¸n sÏ ®¸p øng ®îc nhu cÇu nµy. H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu ®îc thùc hiÖn kÕt hîp gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n nh»m môc ®Ých theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh nhËp- xuÊt- tån kho cho tõng thø, tõng lo¹i vËt liÖu c¶ vÒ sè lîng vµ gi¸ trÞ. ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu lµm c¬ së ghi sæ kÕ to¸n vµ kiÓm tra, gi¸m s¸t sù biÕn ®éng cña chóng. VËy ®Ó cã thÓ tæ chøc thùc thùc hiÖn ®îc toµn bé c«ng t¸c vËt liÖu nãi chung vµ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu nãi riªng th× tríc hÕt ph¶i b»ng ph¬ng ph¸p chøng tõ kÕ to¸n ®Ó ph¶n ¸nh tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô lªn quan ®Õn nhËp- xuÊt vËt liÖu. Chøng tõ kÕ to¸n lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. HiÖn nay, kÕ to¸n vËt liÖu cña c«ng ty sö dông c¸c chøng tõ sau: + PhiÕu nhËp kho + PhiÕu xuÊt kho Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 18 + PhiÕu xuÊt kho kiªm ho¸ ®¬n b¸n hµng + PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé + Biªn b¶n kiÓm kª vËt t... 5.1. Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ diÔn ra ë c«ng ty nh sau: 5.1.1. §èi víi nhËp kho vËt liÖu. C¨n cø vµo hãa ®¬n, giÊy b¸o nhËn hµng, thñ kho tiÕn hµnh nhËp vËt liÖu vµo kho, qua kiÓm nghiÖm cña thñ kho ghi sè thùc nhËp vµ phiÕu nhËp kho, ghi ®¬n gi¸, quy c¸ch vËt t... vµ cïng ngêi giao hµng ký nhËn vµo phiÕu nhËp kho. PhiÕu nhËp kho ph¶i cã ®Çy ®ñ ch÷ ký, thñ kho gi÷ l¹i mét liªn gèc, mét liªn göi lªn phßng kÕ to¸n lµm c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt kho vµ ghi vµo sæ kÕ to¸n. 5.1.2. §èi víi vËt liÖu xuÊt kho Khi c¸c bé phËn sö dông cã nhu cÇu vÒ vËt liÖu, trªn c¬ së chøng tõ, c¨n cø vµo s¶n lîng ®Þnh møc vµ ®Þnh møc tiªu hao vËt liÖu phßng kÕ ho¹ch ra lÖnh xuÊt kho vËt liÖu. C¨n cø vµo ®ã mµ thñ kho tiÕn hµnh xuÊt kho vËt liÖu vµ ghi sè thùc xuÊt trªn phiÕu xuÊt kho. PhiÕu xuÊt kho ®îc viÕt thµnh 3 liªn vµ cã ch÷ ký cña:thñ trëng ®¬n vÞ, phô tr¸ch cung tiªu, kÕ to¸n trëng, ngêi nhËn. Mét liªn gi÷ l¹i ë kho, mét liªn giao cho ngêi nhËn vËt liÖu, mét liªn göi cho phßng kÕ to¸n lµm c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt kho vµ ghi vµo sæ kÕ to¸n. 19 Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp VÝ dô: Ho¸ ®¬n GTGT mua vËt liÖu t¹i c«ng ty dÖt 8-3 nh sau: §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÖt 8-3 §Þa chØ: Sè ®iÖn tho¹i: M· sè : Ho¸ ®¬n GTGT Sè 06179 Liªn 2: (giao cho kh¸ch hµng) Ngµy 3/10/2004 Hä tªn ngêi mua hµng: C«ng ty CP may Hå G¬m §Þa chØ: 201 – Tr¬ng §Þnh – Hµ Néi STT 1 2 3 Tªn HH, DV §¬n vÞ Sè l îng V¶i 8834LH ch× m 4.000 V¶i 8834LH xanh m 1.500 V¶i 8834LH rªu m 1.200 Céng tiÒn hµng ThuÕ GTGT 10% §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 17.000 68.000.000 16.000 24.000.000 16.500 19.800.000 111.800.000 TiÒn thuÕ GTGT: 11.180.000 Ghi b»ng ch÷ : Tæng tiÒn thanh to¸n : Ngêi mua hµng Ký tªn 122.980.000 KÕ to¸n trëng Ký tªn Thñ trëng ®¬n vÞ Ký tªn 20 Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t Ngµy 4/10/2004 Sè 546 ngµy 4 th¸ng 10 n¨m 2004 C«ng ty DÖt 8/3 Theo hîp ®ång sè 10/KHVT ngµy 30/9/2004 Ban kiÓm nghiÖm gåm cã: §¹i diÖn cung tiªu : Trëng ban §¹i diÖn kü thuËt : Uû viªn §¹i diÖn phßng kÕ to¸n : Uû viªn Thñ kho : Uû viªn §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i vËt t sau: Ph¬ng thøc kiÓm nghiÖm: Toµn bé STT T£N, NH·N HIÖU, Sè L¦îNG §VT QUY C¸CH VËT T¦ THEO TT KIÓM §óNG QUY C¸CH KH¤NG §óNG QUY CT NGHIÖM PHÈM CHÊT C¸CH PHÈM CHÊT 1 V¶i 8834 LH ch× M 2000 2000 2 V¶i 8834 xanh M 1500 1500 3 V¶i 8834 LH rªu M 1200 1200 KÕt luËn cña ban kiÓm nghiÖm: §¹t tiªu chuÈn 2000 1500 1200 0 0 0
- Xem thêm -