Tài liệu Tổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần may hồ gươm

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Doanh nghiÖp lµ nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ ph¶i lu«n lu«n s¸ng t¹o ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng. Muèn vËy, c¸c nhµ doanh nghiÖp ph¶i biÕt sö dông c¸c c«ng cô qu¶n lÝ tµi chÝnh sao cho phï hîp cho tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu trªn, kÕ to¸n trë thµnh c«ng cô quan träng, ®¾c lùc trong viÖc qu¶n lÝ, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng, tÝnh to¸n vµ kiÓm tra viÖc b¶o vÖ, sö dông tµi s¶n,vËt t-, tiÒn vèn nh»m ®¶m b¶o tµi chÝnh còng nh- chñ ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Môc ®Ých cña doanh nghiÖp nµo còng lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn mét c¸ch hîp ph¸p nghÜa lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i cã hiÖu qu¶, H¬n thÕ n÷a ph¶i lµ hiÖu qu¶ cµng cao, l·i cµng nhiÒu thi cµng tèt. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× vËt liÖu chiÕm tØ lÖ lín trong toµn bé chi phÝ cña doanh nghiÖp. Do ®ã, viÖc sö dông hîp lÝ, tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu trªn c¬ së ®Þnh møc vµ dù to¸n chi phÝ lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng thu nhËp cho doanh nghiÖp ®ång thêi tiÕt kiÖm ®-îc lao ®éng cho x· héi. NhËn thøc ®-îc tÝnh thiÕt thùc cña v©n ®Ò nµy, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m, em ®· lùa chän nghiªn cøu ®Ò tµi “ Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m” lµm ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. Chuyªn ®Ò gåm ba phÇn chÝnh: Ch-¬ng I: §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty Cæ phÇn May Hå G-¬m. Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. Ch-¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë C«ng ty Cæ phÇn May Hå G-¬m. Ch-¬ng I ®Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña C«ng ty cæ phÇn may Hå G-¬m I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 1.1 §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c«ng ty may Cæ phÇn may Hå g-¬m. - Tªn ®¬n vÞ : C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m - Tªn giao dÞch : HOGUOM GARMENT COMPANY - Tªn viÕt t¾t : HOGARSCO - Trô së chÝnh cña c«ng ty : 201- Tr-¬ng §Þnh- Hai Bµ Tr-ng- Hµ Néi - H×nh thøc së h÷u vèn : Chñ së h÷u - H×nh thøc ho¹t ®éng : S¶n xuÊt kinh doanh - LÜnh vùc kinh doanh : S¶n xuÊt, gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu 1.2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. C«ng ty cæ phÇn may Hå G-¬m ®-îc ®æi tªn tõ C«ng ty may Hå g-¬m theo QuyÕt ®Þnh sè 73/1999/Q§-BCN cña Bé tr-ëng Bé C«ng nghiÖp kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2000. C«ng ty may Hå g-¬m thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè: 575/Q§-TCCB ngµy 22/04/1997 cña Bé tr-ëng Bé C«ng nghiÖp lµ ®¬n vÞ thµnh viªn thuéc Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam nguyªn lµ XÝ nghiÖp may thêi trang Tr-¬ng ®Þnh - XÝ nghiÖp thµnh viªn cña C«ng ty dÞch vô th-¬ng m¹i sè I trùc thuéc Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt nam ®-îc x©y dùng trªn c¬ së x-ëng may 2 cña XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ dÞch vô may phÝa B¾c thuéc Tæng c«ng ty s¶n xuÊt - xuÊt nhËp khÈu may ( ®· gi¶i thÓ vµ s¸t nhËp ). HiÖn nay, C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m ®· cã 5 xÝ nghiÖp thµnh viªn ®Æt t¹i Hµ Néi, H-ng Yªn, H¶i Phßng víi h¬n 2500 c¸n bé c«ng nh©n viªn, trªn 2400 m¸y may c«ng nghiÖp, m¸y chuyªn dïng hiÖn ®¹i cña NhËt, §øc,...chuyªn s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng chñ yÕu nh-: ¸o s¬ mi, ¸o j¨cket, quÇn ©u, Jean, quÇn ¸o trÎ em, ¸o v¸y... Cïng víi sù më réng quan hÖ giao l-u kinh tÕ gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c quèc gia trong khu vùc còng nh- trªn toµn ThÕ Giíi , C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m còng kh«ng ngõng tù hoµn thiÖn, ®æi míi m¸y mãc, trang thiÕt bÞ, mÉu m·, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm nh»m khai th¸c vµ më réng thÞ tr-êng Quèc tÕ. ThÞ tr-êng xuÊt khÈu chñ yÕu cña c«ng ty hiÖn nay lµ Ch©u ¢u, NhËt, vµ mét sè n-íc Trung Mü. Ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng víi sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ n-íc còng nh- sù nç lùc cña toµn thÓ ban l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m ®ang ngµy mét ph¸t triÓn vµ lín m¹nh kh«ng ngõng thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu sau: T×nh h×nh thùc hiÖn mét sè chØ tiªu cña c«ng ty ChØ tiªu §¬n vÞ 2003 2004 KÕ ho¹ch 1. Tæng doanh thu Tr.®ång 77.000 95.973 100.000 2. Gi¸ trÞ SXCN Tr.®ång 56.542 75.847 72.000 3. Tæng thu nhËp Tr.®ång 14.402 18.266 17.903 ®ång/1ng 815.331 874.000 900.000 4. Thu nhËp b. qu©n II. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt cña c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. C«ng ty cæ phÇn May Hå G-¬m lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, ®éc lËp trùc thuéc Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam, vµ ®-îc quyÒn quyÕt ®Þnh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong doanh nghiÖp m×nh. §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm riªng cña doanh nghiÖp m×nh vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nhÊt C«ng ty ®· tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo m« h×nh ph©n cÊp tõ trªn xuèng d-íi. Theo m« h×nh nµy th× mäi ho¹t ®éng cña toµn c«ng ty ®Òu chÞu sù ho¹t ®éng thèng nhÊt cña gi¸m ®èc. s¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Héi ®ång qu¶n trÞ KÕ to¸n tr-ëng Tæng gi¸m ®èc Phã tæng gi¸m ®èc Phßng KH - XNK Phßng Kü thuËt XÝ nghiÖp1 XÝ nghiÖp 2 Phßng KTTV XÝ nghiÖp 3 Phßng Kinh doanh V¨n phßng L-îng c¸n bé, c«ng nh©n viªn ®-îc bè trÝ nh- sau: - Héi ®ång qu¶n trÞ - Chñ tÞch H§QT kiªm Tæng Gi¸m ®èc - Phã Tæng Gi¸m ®èc - Phßng KÕ ho¹ch - XuÊt nhËp khÈu - Phßng kinh doanh - Phßng kÕ to¸n. - Phßng kü thuËt. - V¨n phßng c«ng ty - Phßng qu¶n lý x-ëng - Ph©n x-ëng s¶n xuÊt. XÝ nghiÖp 4 XÝ nghiÖp 5 2.1. Héi ®ång qu¶n trÞ Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan qu¶n lý cao nhÊt cña C«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña C«ng ty, trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. 2.2. Tæng Gi¸m ®èc Tæng gi¸m ®èc lµ ng-êi ®¹i diÖn ph¸p lý cña C«ng ty lµ ng-êi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng Kinh doanh hµng ngµy cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô ®-îc giao, lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qña s¶n xuÊt kinh doanh vµ lµm trßn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Tæng Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo chÕ ®é mét thñ tr-ëng, cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc, bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty theo nguyªn t¾c tinh gi¶m, gän nhÑ ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. 2.3. Phßng KÕ ho¹ch - xuÊt nhËp khÈu: Phßng kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kinh tÕ th-¬ng m¹i trong n-íc vµ ngoµi n-íc, cã tr¸ch nhiÖm lËp c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu, nhËp khÈu cña c«ng ty, tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm, qu¶n lý viÖc cung øng vËt t-. §ång thêi x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n, ®iÒu chØnh ho¹t ®éng kÕ ho¹nh s¶n xuÊt kinh doanh, c©n ®èi ®¶m b¶o tiÕn ®é s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng, kiÓm tra x¸c nhËn møc hoµn thµnh kÕ ho¹ch, quyÕt to¸n vËt t- cÊp ph¸t vµ s¶n phÈm nhËp kho ®èi víi c¸c ph©n x-ëng, tæ chøc viÖc vËn chuyÓn chuyªn chë s¶n phÈm hµng ho¸, vËt t- ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. 2.4. Phßng kÕ to¸n tµi vô: - Chøc n¨ng: Tham m-u cho gi¸m ®èc ®ång thêi qu¶n lý ®ång thêi huy ®éng vµ sö dông c¸c nguån vèn cña c«ng ty sao cho ®óng môc ®Ých vµ hiÖu qu¶ cao nhÊt, h¹ch to¸n b»ng tiÒn mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. - NhiÖm vô: Phßng cã nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, tæ chøc huy ®éng c¸c nguån vèn phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo dâi, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ vÒ mÆt tµi chÝnh. ChÞu tr¸ch nhiÖm ®ßi nî thu håi vèn. §ång thêi lµ lËp c¸c b¸o c¸o nh-: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, b¸o c¸o tæng kÕt tµi s¶n,v.v... Ngoµi ra cßn ph¶i ph©n tÝch hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, nh»m môc ®Ých cung cÊp c¸c th«ng tin cho ng-êi qu¶n lý ®Ó hä ®-a ra nh÷ng ph-¬ng ¸n cã lîi nhÊt cho c«ng ty. 2.5. Phßng kü thuËt - KCS (KiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm) - Chøc n¨ng: Phßng kü thuËt cã chøc n¨ng x©y dùng chiÕn l-îc s¶n phÈm cña c«ng ty, qu¶n lý c¸c viÖc c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty. - NhiÖm vô: Phßng cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ tiÕp nhËn, ph©n tÝch c¸c th«ng tin khoa häc kinh tÕ míi nhÊt, vµ x©y dùng qu¶n lý c¸c quy tr×nh, quy ph¹m tiªu chuÈn kü thuËt chÊt l-îng cña s¶n phÈm. TiÕn hµnh nghiªn cøu chÕ t¹o thö nghiÖm s¶n phÈm míi, ®ång thêi tæ chøc ®¸nh gi¸, qu¶n lý c¸c s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt trong c«ng ty. Vµ tæ chøc c¸c cuéc kiÓm tra x¸c ®Þnh tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n viªn..vv.. 2.6. V¨n phßng c«ng ty: Phßng cã nhiÖm vô qu¶n lý nh©n sù cña toµn c«ng ty, tiÕp nhËn c¸c c«ng nh©n míi giao xuèng ph©n x-ëng, tæ s¶n xuÊt vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chÕ ®é hµnh chÝnh ®ång thêi lËp c¸c kÕ ho¹ch ®µo t¹o tiÕp nhËn nh©n sù vµ n©ng cao tay nghÒ c«ng nh©n. Phô tr¸ch c¸c h¹ng môc ®Çu t- vÒ c¬ së vËt chÊt trong c«ng ty. Cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ tµi s¶n, gi÷ g×n an ninh trËt tù trong c«ng ty. 2.7. Phßng kinh doanh: Cã nhiÖm vô t×m kh¸ch hµng trong n-íc, thiÕt kÕ mÉu trong n-íc. Phô tr¸ch kh©u b¸n hµng néi ®Þa. III. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m cã c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn, xong c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn nµy kh«ng cã t- c¸ch ph¸p nh©n, kh«ng tæ chøc h¹ch to¸n riªng. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm trªn ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ tr×nh ®é qu¶n lý, C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m ®· ¸p dông h×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n tËp trung toµn c«ng ty. Theo h×nh thøc nµy, toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh ®-îc thùc hiÖn t¹i phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty tõ kh©u tËp hîp sè liÖu ghi sæ kÕ to¸n, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, ph©n tÝch kiÓm tra kÕ to¸n... T¹i c¸c xÝ nghiÖp cã c¸c nh©n viªn kinh tÕ lµm nhiÖm vô h-íng dÉn vµ thùc hiÖn, h¹ch to¸n ban ®Çu, thu nhËn, kiÓm tra s¬ bé chøng tõ, thu thËp ghi chÐp vµo sæ kÕ to¸n. Cuèi th¸ng chuyÓn chøng tõ cïng c¸c b¸o c¸o vÒ phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty ®Ó xö lý vµ tiÕn hµnh c«ng t¸c kÕ to¸n. VÒ mÆt nh©n sù bé m¸y kÕ to¸n gåm cã: kÕ to¸n tr-ëng kiªm kÕ to¸n tæng hîp, phã phßng kÕ to¸n vµ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n thùc hiÖn c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n kh¸c nh-: kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, kÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng, kÕ to¸n doanh thu... - Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty cã nhiÖm vô sau: + H-íng dÉn, kiÓm tra, thu thËp ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c chøng tõ kÕ to¸n + Gióp tæng gi¸m ®èc h-íng dÉn c¸c bé phËn trong C«ng ty ghi chÐp ®Çy ®ñ, phôc vô cho viÖc ®iÒu hµnh hµng ngµy mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty còng nh- mäi lÜnh vùc liªn quan ®Õn lÜnh vùc tµi chÝnh kÕ to¸n toµn C«ng ty. + Tham gia c«ng t¸c kiÓm kª tµi s¶n, tæ chøc b¶o qu¶n, l-u gi÷ hå s¬ tµi liÖu kÕ to¸n theo quy ®Þnh. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty KÕ to¸n tr-ëng Kiªm kÕ to¸n nguån vèn, c«ng nî,.... KÕ to¸n vËt t-, tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. KÕ to¸n tiÒn l-¬ng kiªm thñ quü. KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng, doanh thu b¸n hµng KÕ to¸n tiÒn mÆt  ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i doanh nghiÖp. - Niªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 vµ kÕt thóc vµo 31/12 hµng n¨m. - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong ghi chÐp kÕ to¸n: ViÖt Nam ®ång (VN§). - Nguyªn t¾c, ph-¬ng ph¸p chuyÓn ®æi sang c¸c ®ång tiÒn kh¸c: Theo tû gi¸ c«ng bè cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam. - H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông: NhËt ký chøng tõ. - Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: + Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ l¹i TSC§: Theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. + Ph-¬ng ph¸p khÊu hao: Theo th«ng t- sè 1062/TC/Q§ CSTC ngµy 14/01/1996 cña Bé Tµi chÝnh. - Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho: + Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸: Theo thµnh phÈm nhËp kho. + Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµng tån kho: Cuèi kú. + Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: Kª khai th-êng xuyªn. - Ph-¬ng ph¸p ¸p dông tÝnh to¸n c¸c kho¶n dù phßng, t×nh h×nh trÝch lËp vµ hoµn nhËp dù phßng theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. IV. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt c¬ b¶n ¶nh h-ëng ®Õn qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. 4.1. Ph-¬ng h-íng vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. Thùc hiÖn sù chØ ®¹o cña ChÝnh phñ, ngµnh dÖt may ViÖt Nam ®· x©y dùng ch-¬ng tr×nh “ ®Çu t- ph¸t triÓn t¨ng tèc” m-êi n¨m(2001-2010),nh»m t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt mayc¶ n-íc lªn 2 ®Õn 4 lÇn: tæng sè lao ®éng ®¹t 3- 4 triÖu ng-êi vµ n©ng tû lÖ néi ®Þa ho¸ s¶n phÈm tõ 25% n¨m 2000 lªn 50% vµo n¨m 2005 vµ 75% vµo n¨m 2010. Trong ®ã c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m- mét thµnh viªn thuéc Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam còng x©y dùng ph-¬ng h-íng vµ nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu trong thêi k× ®æi míi: - T¨ng c-êng ®Çu t- chiÒu s©u víi môc ®Ých lµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm, ph¸t triÓn thªm nh÷ng lo¹i s¶n phÈm míi. - Më réng thÞ tr-êng, ph¸t triÓn thªm nh÷ng thÞ tr-êng míi,®Èy m¹nh xuÊt khÈuvµ t¨ng tû lÖ néi ®Þa ho¸ s¶n phÈm. - Ngoµi viÖc s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng chñ lùcnh-: ¸o j¨cket, ¸ s¬ mi, quÇn ©u, C«ng ty s¶n xuÊt vµ tiÕn hµnh kinh doanh ®a d¹ng ho¸ mét sè s¶n phÈm kh¸c nh»m ph¸t triÓn më réng quy m«kinh doanh ®a d¹ng ho¸ mét sè s¶n phÈm kh¸c nh»m ph¸t triÓn më réng quy m«, n©ng cao ®êi sèng vµ t¹o thªm viÖc lµm cho c¸n bä c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. §Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô nµy, hµng n¨m c«ng ty ®Òu ®Æt ra kÕ ho¹ch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ cø mçi cuèi k× ®Òu kiÓm tra nghiªn cøu ®iÒu chØnh. NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc x¸c ®Þnh, C«ng ty cÇn ph¶i lç lùc nhiÒu ®Ó giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh. Khi mµ mét sè mÆt hµng víi nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh s¶n xuÊt, gia c«ng th× mét yªu cÇu ®Æt ra lµ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ph¶i chÆt chÏ, hîp lý tiÕt kiÖm chÝnh lµ biÖn ph¸p gióp c«ng ty t¨ng ®-îc tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 4.2. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m chuyªn s¶n xuÊt quÇn ¸o xuÊt khÈu, hµng b¸n néi ®Þa chiÕm tû träng rÊt nhá víi danh môc s¶n phÈm t-¬ng ®èi ®a d¹ng nh- ¸o j¾cket,¸o s¬ mi, ¸o m¨ng t«, quÇn ©u, quÇn jean, quÇn ¸o trÎ em c¸c lo¹i... S¶n phÈm may lµ lo¹i s¶n phÈm mµ thùc thÓ cña nã chñ yÕu lµ nguyªn vËt liÖu: v¶i c¸c lo¹i, b«ng, xèp... cßn phô liÖu chØ chiÕm mét tû träng nhá. Tuy nhiªn, víi c¸c h×nh thøc s¶n xuÊt kh¸c nhau còng nh- sù ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i s¶n phÈm dÉn ®Õn tû lÖ nguyªn phô liÖu còng kh¸c nhau. H¬n n÷a, tû lÖ nµy l¹i lu«n thay ®æi, do vËy ®ßi hái c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu cho tõng s¶n phÈm, l« hµng lµ hÕt søc phøc t¹p, lµm sao võa ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu mÉu m·, chÊt l-îng mµ vÉn cã thÓ sö dông nguyªn phô liÖu mét c¸ch tiÕt kiÖm nhÊt. S¶n phÈm s¶n xuÊt víi nhiÒu c«ng ®o¹n, d©y truyÒn s¶n xuÊt phøc t¹p cã nhiÒu s¶n phÈm dë dang. Yªu cÇu vÒ tÝnh thêi trang, mÉu mèt vµ h×nh thøc cña s¶n phÈm t-¬ng ®èi cao. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh nªu trªn ta cã thÓ thÊy ®Ó qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu mét c¸ch chÆt chÏ, tiÕt kiÖm hîp lý tr-íc hÕt ph¶i quan t©m t¬Ý nh÷ng ®Æc tÝnh riªng cã cña s¶n phÈm may ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ tÝnh to¸n ®Þnh møc cña tõng lo¹i s¶n phÈm. 4.3. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu sö dông: Víi c¸c h×nh thøc s¶n xuÊt kh¸c nhau, ®a d¹ng cña s¶n phÈm do ®ã, nguyªn vËt liÖu sö dông cña c«ng ty còng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. Cã thÓ chia nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty thµnh hai lo¹i chÝnh: nguyªn vËt liÖu do h·ng gia c«ng chuyÓn sang vµ nguyªn vËt liÖu do c«ng ty mua ngoµi. V× chñ yÕu nguyªn vËt liÖu phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu do vËy ®ßi hái c«ng t¸c b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu lµ hÕt søc cÇn thiÕt. 4.4. §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm Trong mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt vÊn ®Ò t¨ng n¨ng xuÊt, chÊt l-îng cña s¶n phÈm cã hay kh«ng, ®iÒu ®ã phô thuéc vµo d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®ã cã cao hay kh«ng. Tuy nhiªn do ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp mµ cã thÓ tæ chøc quy tr×nh c«ng nghÖ cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña tõng doanh nghiÖp. Tõ nh÷ng ®iÒu kiÖn cña c«ng ty m×nh C«ng ty cæ phÇn May Hå G-¬m ®· tæ chøc c¬ cÊu s¶n xuÊt gåm ph©n x-ëng s¶n xuÊt chÝnh, ®ã lµ c¸c ph©n x-ëng may. Trong mçi ph©n x-ëng l¹i ®-îc chia thµnh tõng tæ. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau: + T¹i tæ c¾t v¶i ®-îc tr¶i ra sau ®ã ®Æt mÉu, ®¸nh sè, ký hiÖu vµ tõ ®ã c¾t thµnh nh÷ng s¶n phÈm sau ®ã nh÷ng b¸n thµnh phÈm ®ã ®-îc chuyÓn sang tæ may( hoÆc tæ thªu nÕu cã yªu cÇu ). + T¹i c¸c tæ may c¸c b¸n thµnh phÈm cña tæ c¾t ®-îc tiÕn hµnh may theo nh÷ng c«ng ®o¹n tõ may tay, may cæ, may thªu v.v. theo d©y chuyÒn. + Sau cïng lµ b-íc hoµn thµnh s¶n phÈm, s¶n phÈm sau khi may xong ®-îc chuyÓn sang tæ lµ, KCS. Sau ®ã ®-îc ®ãng gãi, ®ãng kiÖn vµ nhËp vµo kho thµnh phÈm. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (may) s¶n phÈm, c¸c tæ may ph¶i sö dông mét sè lo¹i nguyªn vËt liÖu phô vÝ dô nh-: chØ may, phÊn, cóc, kho¸, nh·n m¸c... Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Nguyªn vËt liÖu (v¶i) NhËp kho thµnh phÈm C¾t May - Tr¶i v¶i - May cæ - C¾t pha - May tay - C¾t gät ... - §¸nh sè - GhÐp thµnh SP Thªu, giÆt, mµi §ãng gãi, Lµ,KCS, hoµn thiÖn VËt liÖu ®ãng kiÖn s¶n phÈm phô S¶n phÈm cña c«ng ty lµ hµng may mÆc, do vËy ®èi t-îng chñ yÕu lµ v¶i. Tõ nguyªn liÖu v¶i th« ban ®Çu ®Ó trë thµnh s¶n phÈm hoµn thiÖn ph¶i tr¶ qua c¸c c«ng ®o¹n nh-: C¾t, may, lµ, ®ãng gãi,... Riªng ®èi víi c¸c mÆt hµng cã nhu cÇu tÈy, mµi hoÆc thªu th× tr-íc khi lµ vµ ®ãng gãi cßn ph¶i tr¶i qua giai ®o¹n tÈy, mµi hoÆc thªu. 4.5. §Æc ®iÓm vÒ thÞ tr-êng cña C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. 4.5.1. ThÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty Qua qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, hiÖn nay C«ng ty ®· thiÕt lËp ®-îc m¹ng l-íi tiªu thô réng kh¾p vµ cã quan hÖ víi h¬n 20 n-íc trªn toµn thÕ giíi. ThÞ tr-êng chñ yÕu lµ Mü vµ mét sè n-íc Ch©u ¢u. Ngoµi ra, C«ng ty cßn ®ang më réng vÒ quy m« tiªu thô néi ®Þa víi c¸c cöa hµng b¸n vµ giíi thiÖu s¶n phÈm, c¸c ®¹i lý réng kh¾p. §Ó më réng thÞ tr-êng tiªu thô C«ng ty cßn cã c¸c chÝnh s¸ch -u ®·i vÒ gi¸, tû lÖ hoa hång. §Æc biÖt lµ thÞ tr-êng Ch©u Mü ®ang ®-îc më ra vµ thÞ tr-êng mét sè n-íc §«ng ¢u ®ang ®-îc kh«i phôc. Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng tr-ëng æn ®Þnh th× mét yªu cÇu ®Æt ra lµ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý kinh tÕ ph¶i chÆt chÏ. Trong ®ã, viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n yÕu tè nguyªn vËt liÖu lµ mét nh©n tè quan träng gióp t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 4.5.2. ThÞ tr-êng cung øng nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty. Tuy lµ mét c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt hµng gia c«ng xuÊt khÈu nh-ng tû lÖ s¶n xuÊt hµng FOB vµ hµng b¸n néi ®Þa ngµy mét t¨ng lªn. Do vËy, hµng n¨m C«ng ty sö dông mét khèi l-îng nguyªn vËt liÖu t-¬ng ®èi lín víi c¸c nguån cung øng ®a d¹ng c¶ trong n-íc vµ nhËp khÈu n-íc ngoµi nh-: C«ng ty DÖt Nam §Þnh, C«ng ty ViÖt TiÕn, C«ng ty DÖt 8/3, C«ng ty DÖt ViÖt Th¾ng, C«ng ty vËt liÖu may Nha Trang, C«ng ty Kim Won Hµn Quèc mét sè C«ng ty cña Singapore, §µi Loan. V× vËy, khi mµ mua nguyªn vËt liÖu C«ng ty còng ph¶i chÞu sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu trªn thÕ giíi, h¬n n÷a khi nhËp tõ n-íc ngoµi vÒ C«ng ty cßn gÆp ph¶i mét sè trë ng¹i nh-: thñ tôc h¶i quan, thuÕ kho¸, g©y ø ®äng vèn, thêi gian kÐo dµi, cã thÓ ®×nh ®èn s¶n xuÊt. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng khã kh¨n trªn, C«ng ty ®· chñ ®éng ký kÕt c¸c hîp ®ång cung øng dµi h¹n víi mét sè kh¸ch hµng chuyªn s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu mµ C«ng ty cÇn sö dông trong s¶n xuÊt. Mét yªu cÇu tÊt yÕu ®Æt ra ph¶i cã sù qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu chÆt chÏ, ®Æc biÖt lµ kh©u mua, tiÕp nhËn nguyªn vËt liÖu khi nhËp khÈu hoÆc mua trong n-íc. Ch-¬ng II Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. I. §Æc ®iÓm vËt liÖu vµ ph©n lo¹i vËt liÖu. 1.1. §Æc ®iÓm vËt liÖu. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m lµ võa s¶n xuÊt hµng gia c«ng xuÊt khÈu, s¶n xuÊt hµng FOB vµ hµng b¸n néi ®Þa do vËy mµ ®Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty còng rÊt ®a d¹ng. §èi víi c¸c hîp ®ång gia c«ng th× nguyªn vËt liÖu chñ yÕu lµ do bªn gia c«ng göi sang, chØ cã mét phÇn nhá nguyªn vËt liÖu cã thÓ bªn ®Æt gia c«ng nhê mua hé. §èi víi nguyªn vËt liÖu dïng vµo s¶n xuÊt hµng FOB vµ hµng b¸n néi ®Þa th× C«ng ty tù mua ngoµi (c¶ trong n-íc vµ nhËp khÈu ë n-íc ngoµi). Nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m chñ yÕu ë d¹ng: v¶i c¸c lo¹i, b«ng, xèp, chØ may, cóc ¸o, kho¸ c¸c lo¹i. Tõ ®Æc ®iÓm nªu trªn ®ßi hái ë c«ng t¸c qu¶n lý b¶o qu¶n vÒ mÆt chÊt l-îng, chñng lo¹i, ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch cung tiªu hîp lý. §èi víi c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu nhËn gia c«ng th× kÕ to¸n chØ theo dâi vÒ mÆt sè l-îng vµ thùc thÓ cßn ®èi víi nguyªn vËt liÖu mua ngoµi th× kÕ to¸n theo dâi c¶ mÆt l-îng vµ mÆt gi¸ trÞ. 1.2. Ph©n lo¹i vËt liÖu. Tõ ®Æc ®iÓm nªu trªn ta thÊy vËt liÖu ë C«ng ty cã mét khèi l-îng kh¸ lín, nhiÒu chñng lo¹i, mÉu m· kh¸c nhau. Tuy nhiªn, viÖc ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty cßn kh¸ ®¬n gi¶n nh- sau: - Nguyªn vËt liÖu hµng gia c«ng: VËt liÖu do kh¸ch mang ®Õn - Nguyªn vËt liÖu thu mua: Do C«ng ty mua vÒ ®Ó s¶n xuÊt vµ C«ng ty tiÕn hµnh ph©n lo¹i chi tiÕt nh- sau: + Nguyªn vËt liÖu chÝnh: Lµ ®èi t-îng lao ®éng chñ yÕu, lµ c¬ së vËt chÊt chñ yÕu h×nh thµnh nªn s¶n phÈm may: v¶i ngµi, v¶i lãt, b«ng. + VËt liÖu phô: gåm tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu kh«ng ph¶i lµ vËt liÖu chÝnh nhchØ may, chØ thªu, thÎ bµi...còng nh- nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ, v¨n phßng phÈm, bao b×,... II. §¸nh gi¸ vËt liÖu cña C«ng ty. 2.1. Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho. 2.1.1. Gi¸ vËt liÖu nhËp kho do bªn gia c«ng cung cÊp. Nh- ®· ®Ò cËp ë trªn, gi¸ thùc tÕ cña lo¹i vËt liÖu hµng gia c«ng xuÊt khÈu nhËp kho chÝnh lµ chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì tõ c¶ng vÒ ®Õn C«ng ty. VÝ dô: Theo hîp ®ång gia c«ng sè007/VNM ngµy 24/10/2004, c«ng ty nhËn gia c«ng quÇn soãc nam cho h·ng Winmark víi 15.000 m v¶i.Chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì kho tµng bÕn b·i sè vËt liÖu nµy tõ c¶ng vÒ kho xÝ nghiÖp I hÕt 2.000.000 ®ång 2.1.2. Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu mua ngoµi nhËp kho. TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ nhËp kho gåm gi¸ mua, c¸c lo¹i thuÕ kh«ng ®-îc hoµn l¹i, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì b¶o qu¶n trong qu¸ tr×nh mua hµng vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua vËt t- trõ ®i c¸c kho¶n chiÕt khÊu th-¬ng m¹i gi¶m gi¸ hµng mua do kh«ng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt. VÝ dô: Theo ho¸ ®¬n GTGT sè 06179 ngµy 3/10/2004 c«ng ty mua v¶i 8834 LH cña c«ng ty DÖt 8/3 víi tæng gi¸ b¸n ch-a thuÕ lµ 111.800.000®, chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì sè v¶i trªn lµ 7.500.000®. VËy gi¸ trÞ thùc tÕ nhËp kho cña sè v¶i trªn lµ: 111.800.000 + 7.500.000 = 119.300.000. 2.2. Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho. §èi víi vËt liÖu C«ng ty nhËn gia c«ng th× kÕ to¸n chØ theo dâi vÒ mÆt sè l-îng, kh«ng theo dâi vÒ mÆt gi¸ trÞ. §èi víi nguyªn vËt liÖu C«ng ty mua ngoµi th× khi xuÊt kho dïng cho s¶n xuÊt C«ng ty ¸p dông ph-¬ng ph¸p tÝnh theo ®¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn: §¬n gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n = Gi¸ thùc tÕ tån ®Çu kú + gi¸ thùc tÕ nhËp trong kú Sè l-îng tån ®Çu kú + Sè l-îng nhËp trong kú TrÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt dïng = §¬n gi¸ b×nh qu©n x Sè l-îng tõng lo¹i vËt liÖu xuÊt dïng trong kú VÝ dô: Trong quý IV n¨m 2004 ®èi víi v¶i 8834 LH ch× cã t×nh h×nh nhËp xuÊt tån nh- sau: - Tån ®Çu kú: + Sè l-îng: 500 + Sè tiÒn : 8.400.000 - NhËp trong kú: + Sè l-îng: 4000 + Sè tiÒn: 68.000.000 - XuÊt trong kú: +Sè l-îng: 3.800 TÝnh gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt kho =? §¬n gi¸ b×nh qu©n v¶i 8834LH ch× 8.400.000 + 68.000.000 = 500 + 4.000 = 16.978 quý IV/2004 III. C«ng t¸c x©y dùng vµ thùc hiÖn ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. ViÖc x©y dùng ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu do phßng kü thuËt ®¶m nhËn vµ trùc tiÕp thùc hiÖn. Phßng kü thuËt thùc hiÖn kiÓm tra, r¸p l¹i ®Þnh møc ®èi víi khung ®Þnh møc cña hµng gia c«ng do bªn gia c«ng göi sang. Thùc hiÖn x©y dùng ®Þnh møc cô thÓ chi tiÕt ®èi víi hµng FOB vµ hµng b¸n néi ®Þa. C«ng t¸c x©y dùng ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu ®-îc tiÕn hµnh dùa vµo c¸c c¨n cø kinh tÕ, kü thuËt sau: - C¨n cø vµo ®Þnh møc cña ngµnh. - C¨n cø vµo thµnh phÇn vµ chñng lo¹i s¶n phÈm - C¨n cø vµo viÖc thùc hiÖn ®Þnh møc cña c¸c kú tr-íc. - Tham kh¶o kinh nghiÖm cña c¸c c«ng nh©n s¶n xuÊt tiªn tiÕn. Dùa vµo c¸c c¨n cø trªn, phßng kü thuËt tiÕn hµnh x©y dùng hÖ thèng ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu cho phï hîp víi thùc tiÔn s¶n xuÊt cña C«ng ty. Víi nhiÒu chñng lo¹i, ®¬n ®Æt hµng, mÉu m· s¶n phÈm kh¸c nhau cã thÓ theo tõng s¶n phÈm hoÆc tõng ®¬n ®Æt hµng C«ng ty ®Òu cã mét hÖ thèng ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu. §Ó t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mét c¸ch chÆt chÏ, sau khi phßng kü thuËt ®· r¸p vµ x©y dùng xong ®Þnh møc gi¸m ®èc C«ng ty xem xÐt vµ ký duyÖt b¶ng ®Þnh møc vËt t- dïng cho s¶n xuÊt. IV. C«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu. Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh cña s¶n xuÊt vµ c«ng t¸c qu¶n lý toµn doanh nghiÖp nãi chung, c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu nãi riªng ®· cã nhiÒu sù tiÕn bé kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña C«ng ty phÇn lín phô thuéc vµo kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm. Ng-êi qu¶n lý c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng nhu cÇu vÒ nguyªn vËt liÖu cung cÊp vµ dù tr÷ trong kú kinh doanh. §ång thêi, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng cung cÊp nguån vËt liÖu cho C«ng ty ®Ó lËp c¸c ph-¬ng ¸n thu mua nguyªn vËt liÖu. Nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty ®-îc thu mua ë nhiÒu nguån ë ngoµi, vµ do ®Æc ®iÓm cña C«ng ty lµ nhËn gia c«ng cho nªn cã thÓ nguyªn vËt liÖu do kh¸ch hµng mang tíi. Do mua tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau cho nªn nã ¶nh h-ëng tíi ph-¬ng thøc thanh to¸n vµ gi¸ c¶ thu mua. Ph-¬ng thøc thanh to¸n cña C«ng ty chñ yÕu thanh to¸n b»ng sÐc vµ chuyÓn kho¶n. VÒ gi¸ c¶ cña nguyªn vËt liÖu thu mua th× C«ng ty do ®· hiÓu ®-îc thÞ tr-êng vµ víi môc tiªu lµ h¹n chÕ ë møc thÊp nhÊt vµ nguyªn vËt liÖu ph¶i ®¹t tiªu chuÈn tèt nhÊt. Tõ ®ã, gi¸ c¶ thu mua nguyªn vËt liÖu vµ c¸c chi phÝ thu mua cã liªn quan ®Òu c«ng ®-îc C«ng ty x¸c ®Þnh theo ph-¬ng thøc thuËn mua võa b¸n víi nguån cung cÊp nguyªn liÖu vµ dÞch vô. Bªn c¹nh kh©u thu mua, vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu th× kh©u b¶o qu¶n sö dông, dù tr÷ nguyªn vËt liÖu nh»m ®¸p øng ®Çy ®ñ kÞp thêi, chÊt l-îng ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cung øng cã vai trß kh«ng kÐm phÇn quan träng. NhËn thøc ®-îc ®iÒu nµy C«ng ty ®-îc tiÕn hµnh tæ chøc viÖc b¶o qu¶n dù tr÷ nguyªn vËt liÖu toµn C«ng ty theo 3 kho kh¸c nhau víi nhiÖm vô cô thÓ cña tõng kho lµ: + Kho nguyªn vËt liÖu chÝnh: Lµ kho chøa c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu chÝnh gåm c¸c lo¹i v¶i, l«ng vò v.v phôc vô cho s¶n xuÊt s¶n phÈm. + Kho nguyªn vËt liÖu phô vµ phô tïng t¹p phÈm: Kho nµy chøa c¸c nguyªn vËt liÖu phô, phô tïng thay thÕ vµ t¹p phÈm nh- phÊn bay, giÊy, thoi suèt, kim, chØ, kho¸ v.v.. ViÖc qu¶n lý c¸c kho nguyªn vËt liÖu C«ng ty giao cho c¸c thñ kho phô tr¸ch, c¸c thñ kho cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt nguyªn vËt liÖu th«ng qua c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ. §Õn kú göi c¸c ho¸ ®¬n ®ã lªn phßng kÕ to¸n cho kÕ to¸n vËt liÖu ghi sæ. V. KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu Do ®Æc tÝnh vËt liÖu cña c«ng ty chiÕm mét tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, nªn ®ßi hái ph¶i ph¶n ¸nh, theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh nhËp- xuÊt- tån kho cho tõng thø, tõng lo¹i c¶ vÒ sè l-îng, chñng lo¹i vµ gi¸ trÞ.Th«ng th-êng qua viÖc tæ chøc kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, kÕ to¸n sÏ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu nµy. H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu ®-îc thùc hiÖn kÕt hîp gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n nh»m môc ®Ých theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh nhËp- xuÊt- tån kho cho tõng thø, tõng lo¹i vËt liÖu c¶ vÒ sè l-îng vµ gi¸ trÞ. ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu lµm c¬ së ghi sæ kÕ to¸n vµ kiÓm tra, gi¸m s¸t sù biÕn ®éng cña chóng. VËy ®Ó cã thÓ tæ chøc thùc thùc hiÖn ®-îc toµn bé c«ng t¸c vËt liÖu nãi chung vµ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu nãi riªng th× tr-íc hÕt ph¶i b»ng ph-¬ng ph¸p chøng tõ kÕ to¸n ®Ó ph¶n ¸nh tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô lªn quan ®Õn nhËp- xuÊt vËt liÖu. Chøng tõ kÕ to¸n lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. HiÖn nay, kÕ to¸n vËt liÖu cña c«ng ty sö dông c¸c chøng tõ sau: + PhiÕu nhËp kho + PhiÕu xuÊt kho + PhiÕu xuÊt kho kiªm ho¸ ®¬n b¸n hµng + PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé + Biªn b¶n kiÓm kª vËt t-... 5.1. Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ diÔn ra ë c«ng ty nh- sau: 5.1.1. §èi víi nhËp kho vËt liÖu. C¨n cø vµo hãa ®¬n, giÊy b¸o nhËn hµng, thñ kho tiÕn hµnh nhËp vËt liÖu vµo kho, qua kiÓm nghiÖm cña thñ kho ghi sè thùc nhËp vµ phiÕu nhËp kho, ghi ®¬n gi¸, quy c¸ch vËt t-... vµ cïng ng-êi giao hµng ký nhËn vµo phiÕu nhËp kho. PhiÕu nhËp kho ph¶i cã ®Çy ®ñ ch÷ ký, thñ kho gi÷ l¹i mét liªn gèc, mét liªn göi lªn phßng kÕ to¸n lµm c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt kho vµ ghi vµo sæ kÕ to¸n. 5.1.2. §èi víi vËt liÖu xuÊt kho Khi c¸c bé phËn sö dông cã nhu cÇu vÒ vËt liÖu, trªn c¬ së chøng tõ, c¨n cø vµo s¶n l-îng ®Þnh møc vµ ®Þnh møc tiªu hao vËt liÖu phßng kÕ ho¹ch ra lÖnh xuÊt kho vËt liÖu. C¨n cø vµo ®ã mµ thñ kho tiÕn hµnh xuÊt kho vËt liÖu vµ ghi sè thùc xuÊt trªn phiÕu xuÊt kho. PhiÕu xuÊt kho ®-îc viÕt thµnh 3 liªn vµ cã ch÷ ký cña:thñ tr-ëng ®¬n vÞ, phô tr¸ch cung tiªu, kÕ to¸n tr-ëng, ng-êi nhËn. Mét liªn gi÷ l¹i ë kho, mét liªn giao cho ng-êi nhËn vËt liÖu, mét liªn göi cho phßng kÕ to¸n lµm c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt kho vµ ghi vµo sæ kÕ to¸n. VÝ dô: Ho¸ ®¬n GTGT mua vËt liÖu t¹i c«ng ty dÖt 8-3 nh- sau: §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÖt 8-3 §Þa chØ: Sè ®iÖn tho¹i: M· sè : Ho¸ ®¬n GTGT Sè 06179 Liªn 2: (giao cho kh¸ch hµng) Ngµy 3/10/2004 Hä tªn ng-êi mua hµng: C«ng ty CP may Hå G-¬m §Þa chØ: 201 – Tr-¬ng §Þnh – Hµ Néi STT 1 2 3 Tªn HH, DV V¶i 8834LH ch× V¶i 8834LH xanh V¶i 8834LH rªu Céng tiÒn hµng §¬n vÞ Sè l-îng §¬n gi¸ m 4.000 17.000 m 1.500 16.000 m 1.200 16.500 ThuÕ GTGT 10% Thµnh tiÒn 68.000.000 24.000.000 19.800.000 111.800.000 TiÒn thuÕ GTGT: 11.180.000 Ghi b»ng ch÷ : Tæng tiÒn thanh to¸n : 122.980.000 Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Ký tªn Ký tªn Thñ tr-ëng ®¬n vÞ Ký tªn Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t- Ngµy 4/10/2004 Sè 546 ngµy 4 th¸ng 10 n¨m 2004 C«ng ty DÖt 8/3 Theo hîp ®ång sè 10/KHVT ngµy 30/9/2004 Ban kiÓm nghiÖm gåm cã: §¹i diÖn cung tiªu : Tr-ëng ban §¹i diÖn kü thuËt : Uû viªn §¹i diÖn phßng kÕ to¸n : Uû viªn Thñ kho : Uû viªn §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i vËt t- sau: Ph-¬ng thøc kiÓm nghiÖm: Toµn bé STT T£N, NH·N HIÖU, §VT Sè L¦îNG QUY C¸CH VËT T¦ THEO TT KIÓM §óNG QUY C¸CH KH¤NG §óNG QUY CT NGHIÖM PHÈM CHÊT C¸CH PHÈM CHÊT 1 V¶i 8834 LH ch× M 2000 2000 2000 0 2 V¶i 8834 xanh M 1500 1500 1500 0 3 V¶i 8834 LH rªu M 1200 1200 1200 0 KÕt luËn cña ban kiÓm nghiÖm: §¹t tiªu chuÈn
- Xem thêm -