Tài liệu Tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán của công ty dệt vĩnh phú

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Môc lôc Lêi nãi ®Çu …………………………………………………………………... 3 PhÇn I: Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty DÖt VÜnh Phó. ………………………………4 1.1 LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ………………………………………….. 4 1.2 Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty …………………………………………5 1.3 Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó ……….. 5 1.4 §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty DÖt VÜnh Phó .. 6 1.4.1 §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty ……………………………….. 6 1.4.2 §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty ………………………………... 7 PhÇn II: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ bé sæ kÕ to¸n cña c«ng ty DÖt VÜnh Phó 2.1 Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty……………………………………... .11 2.2 Tæ chøc bé sæ kÕ to¸n cña c«ng ty ……………………………………….. 12 2.2.1 Quy ®Þnh chung vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty DÖt VÜnh Phó …….…12 2.2.2 HÖ thèng chøng tõ vµ tµi kho¶n kÕ to¸n t¹i c«ng ty DÖt VÜnh Phó ….…12 2.2.3 HÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n t¹i c«ng ty DÖt VÜnh Phó ……………………. 13 2.2.4 HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n t¹i c«ng ty DÖt VÜnh Phó ………………….…14 2.3 §Æc ®iÓm cña mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n cña c«ng ty DÖt VÜnh Phó………16 2.3.1 KÕ to¸n vËt t- ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó …………………………………. 16 2.3.1.1 Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i vËt t- ……………………………………….... 16 2.3.1.2 TÝnh gi¸ vËt liÖu, c«ng cô ……………………………………………...16 2.3.1.3 §Æc ®iÓm chøng tõ, tµi kho¶n vµ sæ s¸ch kÕ to¸n ®-îc sö dông ………17 2.3.2 KÕ to¸n lao ®éng tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng …………….. 21 2.3.2.1 §Æc ®iÓm lao ®éng trong c«ng ty………………………………………21 2.3.2.2 H×nh thøc tr¶ l-¬ng ë c«ng ty ………………………………………….21 2.3.2.3 HÖ thèng chøng tõ vµ tµi kho¶n ®-îc sö dông ®Ó h¹ch to¸n …………. 25 2.3.2.4 C¸ch thøc ghi sæ …………………………………………………….... 26 2.3.3 KÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó …... 27 2.3.3.1 TËp hîp chÝ phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp …………………………….. 27 2.3.3.2 TËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp …………………………………. 31 1 2.3.3.3 TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung ………………………………………. 32 2.3.3.4 TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp …………………………. 37 2.3.3.5 Ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó …... 39 2.3.3.6 KÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó ……………. 40 PhÇn III: §¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý vµ c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó………………………………………………………………………….…49 2 Lêi nãi ®Çu K Õ to¸n lµ mét bé phËn hÕt søc quan träng trong mäi doanh nghiÖp. Trong mét doanh nghiÖp viÖc bè trÝ s¾p xÕp hîp lý bé m¸y kÕ to¸n nã cã ý nghÜa hÕt søc quan träng trong viÖc cung cÊp c¸c th«ng tin cña ®¬n vÞ nh- th«ng tin vÒ TSC§, tiÒn mÆt, chi phÝ,… tõ ®ã gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý n¾m b¾t ®-îc c¸c th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c vµ ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp. ChÝnh v× lÏ ®ã viÖc ®i s©u vµo t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng trong c¸c doanh nghiÖp lµ mét viÖc lµm hÕt søc quan träng. Qua ®ã cã thÓ t×m hiÓu ®-îc c¸ch thøc tæ chøc, s¾p xÕp qu¶n lý ë ®¬n vÞ nh»m ph¸t hiÖn ra nh÷ng yÕu ®iÓm ®Ó kh¾c phôc, ®ång thêi ph¸t huy nh÷ng -u ®iÓm. Còng nh- mäi doanh nghiÖp kh¸c, ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó víi ®Æc ®iÓm lµ mét ®¬n vÞ chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh hµng may mÆc v× vËy c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng trong c«ng ty cã nhiÒu ®iÓm gièng vµ kh¸c so víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c. Víi sù hiÓu biÕt cña m×nh trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty DÖt VÜnh Phó em xin m« t¶ l¹i c«ng t¸c qu¶n lý còng nh- c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty trong B¸o c¸o thùc tËp nµy nh»m cung cÊp cho mäi ng-êi biÕt vÒ c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty qua ®ã gãp phÇn ®-a ra ý kiÕn ®¸nh gi¸, nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty. B¸o c¸o thùc tËp cña em gåm cã 3 phÇn: PhÇn I: Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty DÖt VÜnh Phó. PhÇn II: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ bé sæ kÕ to¸n cña c«ng ty DÖt VÜnh Phó. PhÇn III: §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý vµ c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty. 3 PhÇn I: Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty DÖt VÜnh Phó 1.1 LÞch sö h×nh thµnh ph¸t triÓn cña c«ng ty: C«ng ty DÖt VÜnh Phó lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc trùc thuéc Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam – Bé c«ng nghiÖp. TiÒn th©n cña c«ng ty DÖt VÜnh Phó lµ nhµ m¸y DÖt VÜnh Phó, ®-îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 238 CNN/TCL§ ngµy 24/13/1993. Tªn giao dÞch lµ: VIFUTEX, cã trô së chÝnh t¹i ph-êng N«ng Trang – Thµnh phè ViÖt Tr× - TØnh Phó Thä. Nhµ m¸y ®· ®æi tªn thµnh c«ng ty DÖt VÜnh Phó vµo ngµy 02/08/1994 theo QuyÕt ®Þnh sè 899 cña Bé C«ng NghiÖp NhÑ. Quy m« s¶n xuÊt cña c«ng ty lóc b¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng lµ: - Tæng sè m¸y dÖt lµ: 2000. - Tæng sè m¸y sîi con lµ: 148, hai d©y nhuém, mét d©y in hoa. - C«ng suÊt thiÕt kÕ: 50000000 m v¶i/n¨m. Tõ khi ra ®êi cho ®Õn nay, v-ît qua khã kh¨n vÒ c¶ chñ quan vµ kh¸ch quan, C«ng ty DÖt VÜnh Phó ®· tõng b-íc v-¬n lªn vµ tr-ëng thµnh, ngµy cµng cã chç ®øng trªn thÞ tr-êng. Cã thÓ nh÷ng thµnh tùu b-íc ®Çu ®¹t ®-îc cña c«ng ty cßn kh¸ khiªm tèn nh-ng ®ã lµ sù cè g¾ng nç lùc cña Ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, kÕt qu¶ ®ã sÏ lµ c¬ së v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn l©u dµi cña c«ng ty DÖt VÜnh Phó. Sè liÖu d-íi ®©y sÏ ph¶n ¸nh mét phÇn nµo kÕt qu¶ ®¹t ®-îc ®ã: STT T×nh h×nh thùc hiÖn ChØ tiªu 2002 2003 2004 1 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt (Tr) 106.300 113.025 120.706 2 Tæng doanh thu (Tr) 121.200 124.125 125.300 3 Nép NSNN (Tr) 4.782 6.523 7.105 4 C«ng nh©n b×nh qu©n 1.515 1.789 2.016 5 Thu nhËp b×nh qu©n (®) 660.000 672.569 680.450 4 1.2 Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty DÖt VÜnh Phó: C«ng ty DÖt VÜnh Phó lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc, lµ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam, v× vËy víi ph-¬ng thøc h¹ch to¸n thu chi ®¶m b¶o cã l·i, chøc n¨ng chÝnh cña c«ng ty lµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh hµng dÖt may theo nhu cÇu cña thÞ tr-êng tõ kh©u s¶n xuÊt ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm. C¸c mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña c«ng ty lµ sîi, v¶i ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng vµ s¶n xuÊt cña x· héi. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, c«ng ty ®· cung cÊp cho thÞ tr-êng hµng chôc v¹n tÊn sîi céng víi hµng tr¨m ngµn tÊn v¶i c¸c lo¹i. Sè l-îng sîi vµ v¶i may c«ng ty ®· cung cÊp cho thÞ tr-êng ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m ph¶n ¸nh mÆt hµng c«ng ty s¶n xuÊt lµ phï hîp víi thÞ tr-êng, phï hîp víi ®-êng lèi ph¸t triÓn cña c«ng ty. V× vËy nhiÖm vô mµ c«ng ty ®· ®Æt ra trong nh÷ng n¨m tíi ®ã lµ më réng quy m« s¶n xuÊt sîi vµ v¶i may nh»m ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu thÞ tr-êng, n©ng cao chÊt l-îng sîi vµ v¶i cña c«ng ty ®ång thêi më réng thÞ tr-êng sang xuÊt khÈu sang nhiÒu n-íc ë Ch©u ¢u vµ Ch©u Mü. 1.3 Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó: Quy tr×nh c«ng nghÖ ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó lµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm phøc t¹p kiÓu liªn tôc, ®-îc m« t¶ qua BiÓu 1.1 ë trang kÕ tiÕp: ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó cã 3 nhµ m¸y lµ nhµ m¸y sîi, nhµ m¸y dÖt vµ nhµ m¸y nhuém trong ®ã ë nhµ m¸y sîi víi ®Çu vµo lµ b«ng, s¬ ch¶i qua nhiÒu c«ng ®o¹n chÕ t¹o cuèi cïng sÏ cho ra sîi. Sîi sau khi ®-îc chÕ t¹o ra ë nhµ m¸y sîi, mét phÇn ®em ®i tiªu thô, cßn l¹i ®-îc chuyÓn qua nhµ m¸y dÖt. ë nhµ m¸y dÖt, sîi còng ®-îc ®iÒu chÕ qua nhiÒu c«ng ®o¹n cuèi cïng ®-îc v¶i méc, v¶i méc nµy ®-îc chuyÓn qua nhµ m¸y nhuém ®Ó tiÕp tôc chÕ t¹o. ë nhµ m¸y nhuém v¶i méc ®-îc thùc hiÖn qua nhiÒu c«ng ®o¹n cuèi cïng míi t¹o ra ®-îc v¶i may víi nhiÒu mµu s¾c kh¸c nhau cung cÊp cho thÞ tr-êng. §ã chÝnh lµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt ra sîi vµ v¶i may ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó. 5 Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó BiÓu 1.1 Sîi DÖt Nhuém M¸y b«ng Sîi èng V¶i méc M¸y tr¶i M¸y lê Kh©u ®Çu tÊm M¸y ghÐp M¸y hå §èt l«ng M¸y th« M¸y x©u go M¸y nÊu M¸y OE M¸y dÖt KiÓm bãng Sîi èng M¸y kiÓm M¸y tÈy Sîi con M¸y gÊp Nhuém §¸nh èng M¸y cuén V¨ng khæ §¸nh èng M¸y cuén V¨ng khæ M¸y ®Ëu V¶i méc Phßng co M¸y xe KiÓm gÊp Sîi §ãng kiÖn KiÖn v¶i 1.4 §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty DÖt VÜnh Phó: 1.4.1 §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty DÖt VÜnh Phó: XuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña m×nh, c«ng ty ®· tæ chøc bé phËn s¶n xuÊt thµnh c¸c nhµ m¸y vµ xÝ nghiÖp, cô thÓ nh- sau: 6 - Nhµ m¸y sîi: cã nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c lo¹i sîi víi c¸c chØ sè sîi kh¸c nhau. - Nhµ m¸y dÖt: cã nhiÖm vô nhËn c¸c lo¹i sîi tõ nhµ m¸y sîi ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i v¶i kh¸c nhau. - Nhµ m¸y nhuém: cã nhiÖm vô tiÕp nhËn c¸c lo¹i v¶i cña nhµ m¸y dÖt vÒ ®Ó s¶n xuÊt thµnh c¸c lo¹i v¶i cã mµu s¾c kh¸c nhau, mét phÇn b¸n ra ngoµi mét phÇn chuyÓn sang nhµ m¸y may. - XÝ nghiÖp ®iÖn, n-íc: cã nhiÖm vô cung cÊp ®iÖn n-íc cho c¸c nhµ m¸y, c¸c bé phËn cña toµn c«ng ty. - Ngµnh s¶n xuÊt tæng hîp: s¶n xuÊt c¸c lo¹i vËt liÖu dù phßng, x©y dùng c¬ b¶n… ViÖc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt gióp cho s¶n xuÊt thuËn tiÖn vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. 1.4.2 §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty DÖt VÜnh Phó: §Ó ®¶m b¶o cho viÖc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc thuËn lîi dùa trªn quy tr×nh c«ng nghÖ, ®Æc ®iÓm m¸y mãc thiÕt bÞ, ®Æc ®iÓm lao ®éng. C«ng ty ®· tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nh- sau: §øng ®Çu c«ng ty lµ Ban Gi¸m ®èc chØ ®¹o trùc tiÕp xuèng c¸c phßng ban, nhµ m¸y thµnh viªn. Gióp viÖc cho Ban gi¸m ®èc lµ c¸c phßng chøc n¨ng vµ phßng nghiÖp vô:  Ban gi¸m ®èc gåm 3 ng-êi: mét tæng gi¸m ®èc vµ 2 phã tæng gi¸m ®èc. Tæng gi¸m ®èc lµ ng-êi cã quyÒn hµnh cao nhÊt trong c«ng ty, lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh chung. Phã tæng gi¸m ®èc: lµ ng-êi gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc, ®iÒu hµnh c¸c c«ng viÖc dùa trªn quyÕt ®Þnh cña Tæng gi¸m ®èc, gåm cã phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch ®êi sèng. 7 S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý ë c«ng ty dÖt vÜnh phó BiÓu 1.2 Tæng gi¸m ®èc KÕ to¸n tr-ëng Phã TG§ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt Phã TG§ phô tr¸ch ®êi sèng Phßng kü thuËt Nhµ m¸y Sîi Tæ s¶n xuÊt Nhµ m¸y DÖt Nhµ m¸y Nhuém Tæ s¶n xuÊt Phßng tµi chÝnh KT Phßng kinh doanh Tæ nghiÖp vô 8 P. tæ chøc hµnh chÝnh Tæ nghiÖp vô Nhµ trÎ Ghi chó: : Mèi quan hÖ chøc n¨ng : Mèi quan hÖ trùc tiÕp  C¸c phßng ban chøc n¨ng nhiÖm vô: §-îc tæ chøc theo yªu cÇu qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, chÞu sù l·nh ®¹o cña Ban gi¸m ®èc vµ trî gióp cho Ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c phßng ban cã nhiÖm vô chÊp hµnh vµ kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch, c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc, c¸c néi quy cña c«ng ty vµ tr¸ch nhiÖm cña Tæng gi¸m ®èc. Ngoµi ra, c¸c phßng ban cßn cã nhiÖm vô ®Ò b¹t víi Ban gi¸m ®èc gi¶i quyÕt c¸c khã kh¨n v-íng m¾c gÆp ph¶i trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý cña c«ng ty. C¸c phßng ban chøc n¨ng nhiÖm vô trong c«ng ty bao gåm: - Phßng kü thuËt: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm, thiÕt kÕ nh÷ng s¶n phÈm míi, chÊt l-îng cña d©y truyÒn c«ng nghÖ. Phßng nµy cã 13 ng-êi. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: lµ c¬ quan tham m-u cho Ban gi¸m ®èc vÒ tµi chÝnh – kÕ to²n, sõ dóng ch÷c n¨ng “gi²m ®èc” cða ®ång tiÒn ®Ó kiÓm tra gi¸m s¸t mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong c«ng ty. Phßng nµy cã 14 ng-êi. - Phßng kinh doanh: cã chøc n¨ng tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ph-¬ng h-íng vµ môc tiªu s¶n xuÊt, lËp kÕ ho¹ch cung cÊp vËt t-, ®ång thêi còng lµ n¬i ký kÕt c¸c hîp ®ång mua b¸n s¶n phÈm, nghiªn cøu thÞ tr-êng, c©n ®èi gi¸ b¸n sao cho cã lîi nhÊt cho c«ng ty. Phßng nµy cã 37 ng-êi. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: cã chøc n¨ng nhiÖm vô bao qu¸t toµn bé th«ng tin vÒ c«ng ty. Phßng nµy cã 50 ng-êi. - Phßng kiÓm tra chÊt l-îng: cã nhiÖm vô ®i kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm ë c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt. Phßng nµy cã 7 ng-êi. - Phßng xuÊt nhËp khÈu: cã chøc n¨ng, nhiÖm vô trong vÊn ®Ò xuÊt nhËp khÈu s¶n phÈm cña c«ng ty. Phßng nµy cã 7 nh©n viªn. 9 - Nhµ trÎ: lµ n¬i ch¨m sãc con em cña c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty. Nhµ trÎ cã 8 nh©n viªn. - Ngoµi ra cßn cã khèi ®oµn thÓ. Khèi nµy gåm cã 4 nh©n viªn. - Sè l-îng c«ng nh©n viªn trong c¸c nhµ m¸y cô thÓ nh- sau: + Nhµ m¸y Sîi: cã 532 ng-êi. + Nhµ m¸y DÖt: cã 328 ng-êi. + Nhµ m¸y Nhuém: cã 133 ng-êi. Nh×n chung viÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty DÖt VÜnh Phó lµ hîp lý, phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ, ®¶m b¶o thèng nhÊt trong qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. BiÓu 1.2 ë trang 8 ®· ph¶n ¸nh mét c¸ch kh¸i qu¸t c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó. 10 PhÇn II: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ bé sæ kÕ to¸n cña c«ng ty DÖt VÜnh Phó 2.1 Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty DÖt VÜnh Phó: XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc qu¶n lý, phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ tr×nh ®é qu¶n lý, c«ng ty DÖt VÜnh Phó ¸p dông h×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n tËp trung. Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty bao gåm 14 ng-êi ®¶m nhiÖm c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n kh¸c nhau ®-îc thÓ hiÖn qua BiÓu 2.1 ë d-íi ®©y. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty DÖt VÜnh Phó BiÓu 2.1 KÕ to¸n tr-ëng Phã phßng kÕ to¸n 1 Tæ tµi chÝnh KÕ to¸n thanh tto¸n KÕ to¸n thanh to¸n Tæ quü Phã phßng kÕ to¸n 2 Tæ vi tÝnh Tæ gi¸ thµnh KÕ to¸n gi¸ thµnh Thñ quü KÕ to¸n vËt t- Phßng kÕ to¸n cã 14 ng-êi ®-îc ph©n c«ng cô thÓ nh- sau: - 1 kÕ to¸n tr-ëng: phô tr¸ch c«ng viÖc chung toµn phßng kÕ to¸n. - 1 phã phßng kÕ to¸n phô tr¸ch tæ tµi chÝnh vµ tæ quü. - 1 phã phßng kÕ to¸n phô tr¸ch tæ gi¸ thµnh. 11 KÕ to¸n tiÒn l-¬ng Cô thÓ phßng kÕ to¸n cã 3 tæ ®-îc ph©n c«ng nh- sau: - Tæ quü vµ tµi chÝnh: tæ nµy gåm cã 1 thñ quü, 1 kÕ to¸n tiªu thô, 1 kÕ to¸n thanh to¸n víi ng-êi mua, 1kÕ to¸n thanh to¸n víi ng-êi b¸n, 1 kÕ to¸n quü, 1 kÕ to¸n x©y dùng c¬ b¶n. - Tæ gi¸ thµnh: tæ nµy gåm cã 1 kÕ to¸n tæng hîp, 1kÕ to¸n tiÒn l-¬ng, 2 kÕ to¸n gi¸ thµnh, 1 kÕ to¸n vËt t-. - Tæ m¸y tÝnh: tæ nµy do 1 ng-êi phô tr¸ch. 2.2 Tæ chøc bé sæ kÕ to¸n cña c«ng ty DÖt VÜnh Phó: 2.2.1 Qui ®Þnh chung vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty: XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh thùc tÕ cña c«ng ty, tõ yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é chuyªn m«n kÕ to¸n, c«ng ty ®· lùa chän vµ ¸p dông ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. Theo ph-¬ng ph¸p nµy, t¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo, kÕ to¸n cña c«ng ty còng cã thÓ x¸c ®Þnh ®-îc l-îng nhËp, tån, xuÊt kho cña tõng lo¹i hµng tån kho nãi chung vµ nguyªn vËt liÖu nãi riªng. C«ng ty ®· ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ nhá chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh do Bé Tµi ChÝnh ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1141 ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995, ®ång thêi thùc hiÖn th«ng t- 89/2003/ thÞ tr-êng – Bé Tµi ChÝnh ngµy 09/10/2003 ®Ó söa ®æi ký hiÖu vµ néi dung hÖ thèng chøng tõ, tµi kho¶n vµ sæ s¸ch kÕ to¸n. Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ xuÊt kho mµ c«ng ty ¸p dông ®ã lµ ph-¬ng ph¸p hÖ sè gi¸ (hay ph-¬ng ph¸p gi¸ h¹ch to¸n). Cßn ph-¬ng ph¸p trÝch khÊu hao ®èi víi TSC§ mµ c«ng ty sö dông ®ã lµ tÝnh khÊu hao theo ®-êng th¼ng. 2.2.2 HÖ thèng chøng tõ vµ tµi kho¶n kÕ to¸n t¹i c«ng ty: Do ®Æc ®iÓm cña c«ng ty lµ mét doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh thuÇn tuý. Qóa tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm diÔn ra qua nhiÒu giai ®o¹n, v× vËy c«ng ty ®· sö dông hÖ thèng chøng tõ vµ tµi kho¶n thèng nhÊt trong toµn c«ng ty. Cô thÓ nh- sau, c«ng ty ®· sö dông tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n do Bé Tµi ChÝnh ban hµnh vµ kh«ng cã ®iÒu g× thay ®æi trong c¸ch sö dông. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng ty nªn c¸c tµi kho¶n ®· ®-îc c«ng ty chi tiÕt cho tõng ph©n x-ëng mét c¸ch phï 12 hîp nh»m ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ cao trong khi sö dông. Cßn ®èi víi hÖ thèng chøng tõ th× c«ng ty còng ®· sö dông c¸c chøng tõ phæ biÕn ®-îc ban hµnh kh«ng cã g× thay ®æi nh- c¸c phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, b¶ng chÊm c«ng, phiÕu thu, phiÕu chi…. Nh×n chung hÖ thèng chøng tõ vµ tµi kho¶n kÕ to¸n cña c«ng ty ®· sö dông lµ ®Çy ®ñ, phï hîp víi chuÈn mùc kÕ to¸n ®-îc ban hµnh ®iÒu nµy nã ®· gióp Ých rÊt nhiÒu cho c«ng ty trong c«ng viÖc kÕ to¸n. 2.2.3 HÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n t¹i c«ng ty: XuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn thùc tÕ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kÕt hîp víi viÖc t×m hiÓu, nghiªn cøu nh÷ng -u, nh-îc ®iÓm cña c¸c h×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n, bé m¸y kÕ to¸n ®· lùa chän h×nh thøc “NhËt ký chøng tõ”. BiÓu 2.2 ë d-íi ®©y sÏ ph¶n ¸nh tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc nµy. S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ ë c«ng ty dÖt vÜnh phó BiÓu 2.2 Chøng tõ gèc B¶ng kª B¶ng ph©n bæ Sæ chi tiÕt NhËt ký chøng tõ Sæ c¸i B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng 13 B¶ng tæng hîp chi tiÕt 2.2.4 HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n t¹i c«ng ty: Còng gièng nh- hÖ thèng chøng tõ vµ tµi kho¶n kÕ to¸n. Trong c«ng ty ®· sö dông hÇu hÕt c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n quan träng. Cô thÓ, c«ng ty ®· sö dông c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n sau: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. - B²o c²o kÕt qu° s°n xuÊt kinh doanh. TrÝch “phÇn 1 cða b²o c²o kÕt qu¶ s°n xuÊt kinh doanh Qòi I n¨m 2003” (BiÓu 2.3). - B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ. - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. Trong ®ã thuyÕt minh vÒ: + Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh theo yÕu tè. + Mét sè chØ tiªu chi tiÕt vÒ hµng tån kho. + T×nh h×nh thu nhËp c«ng nh©n viªn. + T×nh h×nh t¨ng, gi¶m TSC§. + C¸c kho¶n ph¶i thu vµ nî ph¶i tr¶. + Gi¶i thÝch vµ thuyÕt minh mét sè t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. + Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t thùc tr¹ng tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam C«ng ty DÖt VÜnh Phó PhÇn 1: B¸o c¸o l·i lç cña ho¹t ®éng kinh doanh Kú b¸o c¸o: Qói I- 2003 BiÓu 2.3 §¬n vÞ tÝnh: ®ång. ChØ tiªu M· Quý sè tr-íc Doanh thu cung cÊp hµng ho¸ vµ 01 Quý nµy Luü kÕ tõ ®Çu n¨m 36663442887 36663442887 dÞch vô Trong ®ã doanh thu xuÊt khÈu 14 C¸c kho¶n gi¶m trõ 03 (03 = 04+05+06+07) ChiÕt khÊu th-¬ng m¹i 04 Gi¶m gi¸ hµng b¸n 05 Hµng b¸n tr¶ l¹i 06 ThuÕ TT§B, xuÊt khÈu, GTGT 07 theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp 1. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng 10 36663442887 36663442887 vµ cung cÊp dÞch vô (10 = 01-03) 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 33202431703 33202431703 3. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ 20 3461011184 3461011184 cung cÊp dÞch vô (20 =10-11) 4. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 8068557 8068557 5. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 22 1978558317 1978558317 Trong ®ã chi phÝ l·i vay 23 1775566806 1775566806 6. Chi phÝ b¸n hµng 24 199425809 199425809 7. Chi phÝ QLDN 25 849402785 849402785 8. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng KD 30 441692830 441692830 9. Thu nhËp kh¸c 31 229983247 229983247 10. Chi phÝ kh¸c 32 376735438 376735438 11. Lîi nhuËn kh¸c (40 =31-32) 40 -146752191 -146752191 12 Tæng lîi nhuËn tr-íc thuÕ 50 294940639 294940639 294940639 294940639 (30 =20+21-22-24-25) ( 50 = 30+40) 13. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 51 ph¶i nép 14. Lîi nhuËn sau thuÕ 60 (60=50-51) Ngµy 05 th¸ng 05 n©m 2003 Ng-êi lËp biÓu kÕ to¸n tr-ëng 15 Tæng gi¸m ®èc 2.3 §Æc ®iÓm cña mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n cña c«ng ty DÖt VÜnh Phó: 2.3.1 KÕ to¸n vËt t- ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó: 2.3.1.1 §Æc ®iÓm vËt t- ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó:  Kh¸i niÖm: - Nguyªn vËt liÖu lµ mét bé phËn cña ®èi t-îng lao ®éng mµ con ng-êi sö dông c«ng cô lao ®éng t¸c ®éng lªn chóng ®Ó biÕn chóng thµnh s¶n phÈm theo môc ®Ých ®· ®Þnh tr-íc. - C«ng cô dông cô lµ nh÷ng t- liÖu lao ®éng kh«ng ®¶m b¶o ®ñ tiªu chuÈn lµ tµi s¶n cè ®Þnh.  §Æc ®iÓm: - Nguyªn vËt liÖu chØ tham gia vµo 1 chu kú s¶n xuÊt kinh doanh vµ thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt bÒ ngoµi sau mçi chu kú. Gi¸ trÞ cña nguyªn vËt liÖu ®-îc tÝnh mét lÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm míi lµm ra. - C«ng cô dông cô tham gia 1 hoÆc nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh vµ kh«ng thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt bÒ ngoµi sau mçi chu kú. Gi¸ trÞ hao mßn cña c«ng cô dông cô ®-îc chuyÓn dÞch 1 lÇn hoÆc nhiÒu lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh.  Ph©n lo¹i: Toµn bé vËt t- ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó ®-îc ph©n chia nh- sau: - Nguyªn liÖu chÝnh: b«ng. - Nguyªn liÖu phô: ho¸ chÊt, thuèc nhuém. - Nhiªn liÖu: than, x¨ng,…. - Phô tïng: c¸c chi tiÕt thay thÕ hay söa ch÷a m¸y mãc ë c¸c ph©n x-ëng. - PhÕ liÖu: b«ng, sîi,…thu ®-îc tõ c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt. - VËt t- kh¸c: bao b×,… 2.3.1.2 TÝnh gi¸ vËt liÖu, c«ng cô ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó:  TÝnh gi¸ lµ viÖc dïng tiÒn ®Ó biÓu thÞ gi¸ trÞ cña vËt liÖu, c«ng cô lµm c¬ së ghi sæ kÕ to¸n.  §èi víi vËt liÖu, c«ng cô nhËp kho: gi¸ thùc tÕ ghi sæ ®-îc x¸c ®Þnh theo tõng nguån nhËp t-¬ng øng: - NhËp vËt liÖu, c«ng cô do mua ngoµi: 16 Gi¸ Gi¸ mua theo Chi phÝ thu thùc tÕ ho¸ ®¬n mua - NhËp vËt liÖu, c«ng cô do tù chÕ: Gi¸ thùc tÕ - PhÕ liÖu nhËp kho: Sè tiÒn chiÕt khÊu th-¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng (nÕu cã) Gi¸ thùc tÕ cña vl,cc xuÊt ra tù chÕ Chi phÝ tù chÕ biÕn Gi¸ thùc Gi¸ cã thÓ sö dông ®-îc hoÆc gi¸ -íc tÝnh tÕ  §èi víi vËt liÖu, c«ng cô xuÊt kho: C«ng ty DÖt VÜnh Phó sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt kho. TrÞ gi¸ NVL xuÊt kho trong kú Sè l-îng NVL xuÊt kho trong kú §¬n gi¸ h¹ch to¸n NVL xuÊt kho trong kú HÖ sè gi¸ Trong ®ã ®¬n gi¸ h¹ch to¸n NVL do c«ng ty tù x©y dùng. §èi víi NVL nhËp kho: gi¸ h¹ch to¸n lµ gi¸ trªn ho¸ ®¬n céng víi c¸c chi phÝ -íc tÝnh. §èi víi NVL xuÊt kho: gi¸ h¹ch to¸n ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau cho tõng thø nguyªn vËt liÖu. §¬n gi¸ h¹ch to¸n xuÊt kho NVL TrÞ gi¸ h¹ch to¸n NVL tån kho ®Çu kú TrÞ gi¸ h¹ch to¸n NVL nhËp kho trong kú L-îng NVL tån kho ®Çu kú L-îng NVL nhËp kho trong kú 2.3.1.3 §Æc ®iÓm chøng tõ, tµi kho¶n vµ sæ s¸ch kÕ to¸n ®-îc sö dông:  VÒ chøng tõ: §Ó ghi sæ kÕ to¸n th× kÕ to¸n vËt t- ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó ®· sö dông c¸c chøng tõ sau: - Ho¸ ®¬n b¸n hµng: lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh sè l-îng, trÞ gi¸ h¸ng ®· xuÊt b¸n. - PhiÕu nhËp: lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh sè l-îng, trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®-îc mua vÒ nhËp kho. TrÝch phiÕu nhËp vËt t-: 17 PhiÕu nhËp kho Ngµy 12 th¸ng 09 N¨m 2003 §¬n vÞ: §Þa chØ: Sè 04 Nî:1521 Cã: 331 Hä tªn ng-êi giao hµng: NguyÔn viÖt s¬n. Theo: ho¸ ®¬n sè 0047616 ngµy 12 th¸ng 09 n¨m 2003 cña c«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu B×nh Minh-Th¸i B×nh. NhËp t¹i kho B«ng. Sè Tªn s¶n TT hµng ho¸ phÈm, M· sè B«ng viÖt nam B20 342K §¬n Sè l-îng vÞ Theo Thùc tÝnh chøng tõ nhËp Kg 79992 §¬n Thµnh tiÒn gi¸ 24000 Céng 1919808000 1919808000 Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷) NhËp ngµy 12 th¸ng 09 n¨m 2003 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi giao hµng thñ kho KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ - PhiÕu xuÊt kho: lµ c¨n cø ®Ó thñ kho xuÊt vËt liÖu theo ®óng chñng lo¹i, quy c¸ch, khèi l-îng, ®ång thêi ®ã còng lµ c¬ së ®Ó kÕ to¸n vËt t- ghi sæ vµ kÕ to¸n chi phÝ tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®Ó chÕ t¹o s¶n phÈm. TrÝch mÉu phiÕu xuÊt kho vËt t-: PHiÕu xuÊt kho Ngµy 30/09/2003 §¬n vÞ lÜnh Lý do lÜnh LÜnh t¹i kho : N/m sîi : SX : B«ng kinh doanh §Þnh kho¶n: Danh ®iÓm VT BX04 Tªn nh·n hiÖu quy Sè l-îng §VT X¬ PE Kg 129.835 Gi¸ h¹ch Thùc Xin lÜnh c¸ch MÉu sè 06 – VT Q§ liªn bé TCTK - TC Sè 58 – LB ngµy 1/9/1987 Nî: TK 6211 Cã: TK 1521 ph¸t 129.835 to¸n 12.518,39 Thµnh tiÒn Ghi chó 1.625.500.588 362 kiÖn Céng 1.625.500.588 Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Phô tr¸ch cung tiªu Thñ kho ng-êi nhËn 18 Phô tr¸ch ®¬n vÞ  VÒ tµi kho¶n: §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh vËt t-, c«ng ty ®· sö dông c¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh vËt t- vµ ®-îc chi tiÕt nh- sau: Tµi kho¶n 1521: Nguyªn vËt liÖu chÝnh. Tµi kho¶n 1522: Nguyªn vËt liÖu phô. Tµi kho¶n 1523: Nhiªn liÖu. Tµi kho¶n 1524: Phô tïng. Tµi kho¶n 1527: PhÕ liÖu thu håi. Tµi kho¶n 153: C«ng cô dông cô, b¶o hé lao ®éng. Tµi kho¶n 156: Hµng ho¸ mua vµo.  VÒ sæ s¸ch kÕ to¸n ®-îc sö dông: KÕ to¸n vËt t- cña c«ng ty ®· sö dông c¸c sæ s¸ch sau ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh vËt t-: + Sæ chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô. + B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. + B¶ng kª sè 3 (tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ vËt liªu, c«ng cô dông cô). + B¶ng c©n ®èi tæng hîp nhËp – xuÊt – tån.  VÒ ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n: + Khi nhËp vËt t-: Dùa theo nhu cÇu sö dông vµ dù trï mua cña c«ng ty, bé phËn thu mua cã nhiÖm vô mua vËt t- cung cÊp ®ñ cho c«ng ty. Bé phËn tiÕp liÖu dùa trªn ho¸ ®¬n mua hµng gi¸ trÞ gia t¨ng sau ®ã qua kiÓm nghiÖm vËt t- ®¹t chÊt l-îng yªu cÇu sö dông th× bé phËn mua hµng cña c«ng ty lËp phiÕu nhËp vËt t-. PhiÕu nµy ®-îc lËp lµm 2 liªn: mét liªn l-u ë tµi kho¶n thanh to¸n 331, mét liªn giao cho thñ kho vµo thÎ kho sau ®ã ®-îc göi lªn cho kÕ to¸n vËt t-. KÕ to¸n vËt t- c¨n cø vµo phiÕu nµy sau ®ã vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô phï hîp. + Khi xuÊt vËt t-: Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, bé phËn cã nhu cÇu lËp phiÕu lÜnh vËt (hai liªn), cã sù x¸c nhËn cña phô tr¸ch ®¬n vÞ, sau ®ã chuyÓn cho phßng cung tiªu ký. Ng-êi nhËn vËt t- mang 2 liªn phiÕu lÜnh vËt t- xuèng kho ®Ó lµm thñ tôc xuÊt kho.Thñ kho xuÊt vËt t- råi ghi sè 19 l-îng thùc xuÊt vµo phiÕu lÜnh vËt t-, ng-êi nhËn vËt t- gi÷ 1 liªn. Thñ kho c¨n cø vµo phiÕu lÜnh vËt t- ®Ó ghi thÎ kho, sau ®ã ®-îc chuyÓn cho kÕ to¸n vËt t- ®Ó ghi sæ, sau ®ã chuyÓn cho bé phËn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó ghi sæ kÕ to¸n liªn quan, cuèi cïng phiÕu lÜnh chøng tõ ®-îc l-u ë bé phËn kÕ to¸n vËt t-. KÕ to¸n vËt t- c¨n cø vµo phiÕu lÜnh vËt t- ®Ó vµo sæ chi tiÕt vËt t- phï hîp. Cuèi th¸ng kÕ to¸n vËt t- tiÕn hµnh tËp hîp c¸c phiÕu lÜnh vËt t- ®Ó lËp b¶ng kª xuÊt theo tõng kho vµ cã céng nhãm cho tõng ®èi t-îng chÞu chi phÝ. Sau khi lËp xong b¶ng kª xuÊt vËt t-, kÕ to¸n vËt t- lÊy sè liÖu ë dßng céng cho mçi ®èi t­îng chÞu chi phÝ ®Ó ghi v¯o “B°ng ph©n bæ NVL, c«ng có dóng có” ë c²c dßng c²c cét phï hîp (t­¬ng ÷ng víi tông t¯i kho°n v¯ cét gi² h³ch to²n). TrÝch “ B¶ng ph©n bæ NVL, c«ng có dóng có th²ng 09/2003” (BiÓu 2.4). §Ó lËp ®­îc “B°ng ph©n bæ NVL, c«ng có dóng có” th²ng 9 th× kÕ to²n cÇn tÝnh ra cét thùc tÕ b»ng c¸ch lÊy cét gi¸ h¹ch to¸n nh©n víi hÖ sè gi¸ ®· tÝnh ®­îc trªn “B°ng kª sè 3” cða th²ng 8, cßn hÖ sè gi² trªn b¶ng kª sè 3 cña th¸ng 9 ®­îc sõ dóng ®Ó lËp “B°ng ph©n bæ NVL, c«ng có dóng có” cða th²ng 10. TrÞ gi¸ thùc tÕ cña hµng xuÊt TrÞ gi¸ h¹ch to¸n = trong kú cña hµng xuÊt trong kú HÖ sè gi¸ gi÷a gi¸ h¹ch to¸n cña hµng lu©n chuyÓn trong kú §Ó lËp “B°ng kª sè 3” th²ng 9 kÕ to²n c¨n c÷ v¯o sè d­ ®Çu th²ng cða c²c tiÓu kho¶n vËt t-, sè ph¸t sinh trong th¸ng ®-îc lÊy tõ c¸c NKCT, sau ®ã tÝnh ra dßng “Céng sè d­ ®Çu th²ng céng sè ph²t sinh trong th²ng”. Dßng hÖ sè chªnh lÖch ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: HÖ sè gi¸ gi÷a gi¸ h¹ch to¸n cña hµng lu©n chuyÓn trong kú TrÞ gi¸ thùc tÕ cña hµng tån ®Çu kú TrÞ gi¸ thùc tÕ cña hµng nhËp trong kú TrÞ gi¸ h¹ch to¸n cña hµng tån ®Çu kú TrÞ gi¸ h¹ch to¸n cña hµng nhËp trong kú 20
- Xem thêm -