Tài liệu Tổ chức bộ máy kế toán tại cty cp qt tm thành như

  • Số trang: 245 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN- HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƢƠNG MẠI THÀNH NHƢ I>Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần quốc tế thƣơng mại Thành Nhƣ: Công ty cổ phần quốc tế thƣơng mại Thành Nhƣ hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu là sản xuất gia công các loại mũ mềm xuất khẩu ra nƣớc ngoài. Ngoài ra công ty còn sản xuất một số mặt hàng mũ tiêu thụ trong nƣớc. Là một doanh nghiệp tƣ nhân công ty mũ xuất khẩu đã thực hiện chế độ hạch toán kinh tế. Việc tổ chức công tác kế toán thực hiện nghiêm chỉnh theo chế độ của nhà nƣớc và có sự vận dụng phù hợp với đặc điểm của công ty. Hiện nay, công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất của công ty dƣợc tập hợp theo những khoản mục sau: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: chủ yếu là đƣợc nhập từ nƣớc ngoài dành cho việc sản xuất mũ xuất khẩu ra nƣớc ngoài. Công ty còn nhập một số nguyên vật liệu ngay tại trong nƣớc. Bao gồm: + Nguyên vật liệu chính: Để tạo ra những sản phẩm của công ty là nhữg chiếc mũ thì nguyên vật liệu là nhƣng loại vải ( vải cotton, vải dạ, vảI len…), lƣỡi trai ( lƣỡi trai cứng và mềm). + Nguyên vật liệu phụ: Là nhhƣng nguyên vật liệu nhƣ: Khoá, mác, mếc, nẹp nhựa, khuy chỏm, chỉ, kim may, ăng dầu… - Chi phí nhân công trực tiếp: Là những khoản phảI chi trả cho công nhân trực tiếp sản xuất nhƣ: lƣơng chính, lƣơng phụ, các khoản phụ cấp có tính chất lƣơng, các khoản trích nộp theo lƣơng nhƣ: BHH, BHYT, KPCĐ. - Chi phí sản xuất chung: Bao gồm các chi phí trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất ở phạm vi phân xƣởng gồm: + Chi phí chi trả lƣơng và các khoản trích theo lƣơng cho cán bộ quản lý phân xƣởng. + Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ sản xuất ding cho phân xƣởng. Trang 1 + Chi phí khấu hao TSCĐ: bao gồm nhà cửa, máy móc, thiết bị, vật kiến trúc… + Chi phí dịch vụ mua ngoài: nhƣ tiền điện, tiền nƣớc, tiền điện thoại, chi phí sửa chƣa TSCĐ cho thuê ngoài. + Chi phí khác bằng tiền: bao gồm các khoản chi hội họp, hiếu hỉ, tiền bồi dƣỡng ca ăn đêm. Mặc dù là Công ty cổ phần quốc tế thƣơng mại Thành Nhƣ nhƣng em không hạch toán chi phí sản xuất xuất khẩu ra nƣớc ngoài mà em chỉ nghiên cứu Công ty cổ phần quốc tế thƣơng mại Thành Nhƣ tiến hành tập hợp chi phí sản xuất một số sản phẩm mu tiêu thụ trong nƣớc, công ty tập hợp chi phí sản xuất theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên và tính giá vốn hàng xuất kho là phƣơng pháp bình quân cả kì dự trữ. II>Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cổ phần quốc tế thƣơng mại Thành Nhƣ: Công ty cổ phần quốc tế thƣơng mại Thành Nhƣ áp dụng hình thức kế toán tập trung để phù hợp với điều kiện, trình độ của cán bộ kế toán và quản lý. Bộ máy kế toán bao gồm 5 ngƣời: có 2 nhân viên trình độ đại học, 3 nhân viên trình độ trung cấp. 4 ngƣời tập trung tại phòng tài vụ, một ngƣời tập trung tại phòng lao đông tiền lƣơng. Kế toán trƣởng Kế toán tổng hợp Thủ quỹ Kế toán nguyên vật liệu và vốn bằng tiền Kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành và côngTrang nợ 2 III>Hình thức sổ kế toán đƣợc sử dụng tại công ty: Công ty áp dụng hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ, các loại sổ đƣợc sử dụng trong công ty: - Sổ chi tiết thanh toán - Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ - Sổ cái - Sổ kế toán chi tiết - Sổ quĩ tiền mặt - Sổ tàI sản cố định - Sổ lƣơng - Sổ chi tiết vật tƣ, thành phẩm, hàng hoá - Sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh - Thẻ tính giá thành sản phẩm - Sổ chi tiết tiền gửi, tiền vay - Sổ chi tiết thanh toán - Sổ chi tiết chi phí trả trƣớc, chi phí phải trả. ĐỀ BÀI Công ty cổ phần quốc tế thƣơng mại Thành Nhƣ hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên và tính thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ. Phƣơng pháp tính giá vốn hàng xuất kho là phƣơng pháp bình quân cả kỳ dự trữ. Hoạt động của công ty trong tháng 2 năm 2004. ( Chỉ hạch toán tiêu thụ trong nƣớc ). A SỐ DƢ ĐẦU KỲ CÁC TÀI KHOẢN: TK TÊN TÀI KHOẢN DƢ NỢ DƢ CÓ Trang 3 111 Tiền mặt 329.640.000 112 Tiền gửi ngân hàng 952.000.000 131 Phải thu của khách hàng 181.900.000 138 Các khoản phải thu khác 81.462.033 141 Tạm ứng 14.300.000 142 Chi phí trả trƣớc 16.345.000 152 Nguyên liệu vật liệu 11.830.000 153 Công cụ, dụng cụ 23.750.000 154 Chi phí sản xuất kinh doanh DD 39.457.967 155 Thành phẩm 18.115.000 211 TSCĐ hữu hình 1.835.600.000 214 Khấu hao TSCĐ 19.163.319 311 Vay ngắn hạn 142.800.000 331 Phải trả ngƣời bán 42.960.000 333 Thuế và các khoản phải nộp NN 13.630.000 334 Phải trả công nhân viên 26.890.000 338 Phải trả phải nộp khác 29.860.000 341 Vay dàI hạn 891.900.000 411 Nguồn vốn kinh doanh 1.010.583.681 414 Quĩ đầu tƣ phát triển 462.664.663 421 Lợi nhuận chơa phân phối 670.000.000 441 Phải thu nội bộ khác 193.948.337 Cộng 3.504.400.000 3.504.400.000 B SỐ DƢ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN * TK 131: Phải thu của khách hàng MÃ KHÁCH TÊN KHÁCH DƢ NỢ KT Công ty XNK Khánh Thành 56.700.000 BL Công ty TNHH Bảo Long 91.282.000 Trang 4 PĐ Công ty Phƣơng Đông 33.918.000 Tổng 181.900.000 *TK 331: Phải trả cho ngƣời bán MÃ KHÁCH TÊN KHÁCH DƢ CÓ NL Công ty TNHH Nhật Linh 12.080.000 NK Công ty XNK Ngọc Khánh 17.000.000 ML Công ty Mai Linh 13.880.000 Tổng 42.960.000 *TK 152: Nguyên liệu, vật liệu MÃ SỐ LOẠI VẬT LIỆU ĐVT SỐ LƢỢNG THÀNH TIỀN KC Bột màu Cái 900 270.000 VI Vải cotton M 1400 11.200.000 LT Lƣỡi trai Cái 800 360.000 Tổng 11.830.000 *TK 155: Thành phẩm MÃ SỐ TÊN THÀNH PHẨM ĐVT SỐ LƢỢNG THÀNH TIỀN V¨N HO¸ Đá granit Chiếc 300 3.060.000 MA .234 Đá granit Chiếc 400 4.520.000 thế giới Đá granit Chiếc 250 2.875.000 HVM.753 Đá granit Chiếc 200 2.060.000 TH .2412 Đá granit Chiếc 500 5.600.000 . 212 .198 Tổng Đá granit * TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang phân bổ cho 3 sản phẩm Trang 5 MÃ SỐ TÊN THÀNH PHẨM SỐ TIỀN MA.234 Đá granit 13.627.289 TG.198 Đá granit 15.649.923 HVM.753 Đá granit 10.180.000 Tổng 39.457.967 Trang 6 C CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH TRONG KỲ; 1.Phiếu nhập kho số 311, ngày 1/2. Hoá đơn GTGT số 455645, công ty nhập kho vải của công ty Bình Minh. Đơn giá chƣa có thuế VAT 10%. Công ty chƣa thanh toán tiền hàng. Tên NVL ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền Vải cotton m 3.300 8.000 26.400.000 2.Phiếu nhập kho số 312, ngày 2/2. Hoá đơn GTGT số579898, công ty nhập kho lƣỡi trai của công ty Hoàng Gia. Đơn giá chƣa thuế VAT 10%. Công ty chƣa thanh toán tiền hàng. Tên NVL ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền Lƣỡi trai Cái 17.400 450 7.830.000 3.Phiếu xuất kho số 411, ngày 2/2. Xuất vải cotton cho phân xƣởng sản xuất: - Mũ MA.234: 1.100 m - Mũ TG.198:1.100 m - Mũ HVM.753: 1.000 m. 4.Phiếu nhập kho số 313, ngày 4/2. Hoá đơn GTGT số113325. Công ty mua hàng của công ty Phƣơng Nam, đơn giá chƣa có thuế VAT 10%, chƣa thanh toán tiền hàng. Tên NVL ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền Khoá Cái 17.800 250 4.450.000 Trang 7 5.Phiếu nhập kho số 314, ngày 5/2. Hoá đơn GTGT số656733. Công ty mua hàng của công ty Đài Bắc, đã thanh toán tiền hàng bằng tiền mặt. Đơn giá chƣa có thuế VAT 10%. Phiếu chi số 510 Tên NVL ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền Khuy chỏm Cái 17.500 300 5.250.000 6.Phiếu xuất kho số 412, ngày 6/2, xuất kho lƣỡi trai cho phân xƣởng sản xuất: - Mũ MA.234: 6.300 cái - Mũ TG.198: 6.100 cái - Mũ HVM.753: 4.700 cái. 7.Phiếu nhập kho số 315, ngày 7/2.Hoá đơn GTGT số 513212. Công ty mua hàng của công ty Nam Cƣờng, tiền hàng chƣa thanh toán. Đơn giá chƣa có thuế VAT 10%. Tên NVL ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền Mác Cái 17.600 150 2.640.000 8.Phiếu chi tiền mặt số 511 ngày 7/2, công ty trả tiền cho công ty Bình Minh số tiền là 29.040.000 đ. 9.Phiếu xuất kho số 413 ngày 7/2, xuất khoá cho phân xƣởng sản xuất: - Mũ MA.234: 6.200 cái - Mũ TG.198: 6.050 cái - Mũ HVM.753: 4.900 cái. 10.Phiếu chi tiền số 512 ngày 8/2, trả tền cho công ty Hoàng Gia số tiền là:8.316.000 đ. Trang 8 11.Phiếu nhập kho số 316 ngày 8/2. Hoá đơn GTGT số545443. Công ty mua hàng của công ty Châu Long. Đơn giá chƣa thuế VAT 10%. Công ty đã thanh toán bằng tiền mặt. Phiếu chi số 513. Tên NVL ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền Nẹp nhựa Cái 17.450 200 3.490.000 12.Phiếu nhập kho số 317, ngày 9/2. Hoá đơn GTGT số177869. Công ty mua hàng của công ty Phong Phú chƣa thanh toán tiền hàng. Đơn giá chƣa có thuế VAT 10%. Tên NVL ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền Chỉ đen kg 150 119.000 17.850.000 Chỉ trắng kg 200 120.000 24.000.000 13.Phiếu xuất kho số 414 ngày 9/2, xuất khuy chỏm cho phân xƣởng sản xuất: - Mũ MA.234: 6.220 cái - Mũ TG.198: 6.150 cái - Mũ HVM.753: 4.750 cái. 14.Phiếu chi tiền số 514 ngày 10/2, công ty trả tiền cho công ty Phƣơng Nam số tiền là 4.895.000 đ. 15.Phiếu xuất kho số 415 ngày 10/2, xuất kho mác cho phân xƣởng sản xuất: - Mũ MA.234: 6.250 cái - Mũ TG.198: 6.120 cái - Mũ HVM.753: 4.800 cái. 16.Phiếu chi tiền số 515 ngày 11/2, trả tiền cho công ty Nam Cƣờng số tiền là 2.904.000 đ. Trang 9 17.Phiếu nhập kho số 318, ngày 11/2. Hoá đơn GTGT số 798232. Công ty mua hàng của công ty bao bì Long Nguyên đã thanh toán tiền hàng. Đơn giá chƣa có thuế VAT 10%.Phiếu chi số 516 Tên NVL ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền Thùng catton Cái 2.500 4.500 11.250.000 Túi nilon kg 2.100 3.500 6.300.000 Băng dán Cuộn 327.000 18.Phiếu xuất kho số 416 ngày 12/2, xuất nẹp nhựa cho phân xƣởng sản xuất: - Mũ MA.234: 6.300 cái - Mũ TG.198: 6.000 cái - Mũ HVM.753: 4.400 cái. 19.Phiếu xuất kho số 417 ngày 12/2, xuất kho chỉ cho phân xƣởng sản xuất: + Chỉ đen: - Mũ MA.234: 40 kg - Mũ TG.198: 22 kg + Chỉ trắng: - Mũ HVM.753: 65 kg. 20.Phiếu nhập kho số 319 ngày 13/2. Hoá đơn GTGT số 355479. Công ty mua hàng của công ty xăng dầu Petrolimex.Đơn giá chƣa có thuế VAT 10%. Công ty chƣa trả tiền. Tên NVL ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền Xăng lít 5.500 5.900 32.450.000 21.Phiếu xuất kho số 418 ngày 13/2 nguyên vật liệu phụ cho sản xuất sản phẩm: - Mũ MA.234: 87.000 đ - Mũ TG.198: 65.000 đ - Mũ HVM.753: 59.000 đ. 22.Phiếu xuất kho số 419 ngày 13/2, xuất kho bao bì cho phân xƣởng sản xuất: Trang 10 + Thùng catton: - Mũ MA.234: 500 cái - Mũ TG.198: 350 cái + Túi nilon: - Mũ HVM.753: 700 kg. 23.Phiếu chi tiền số 517 trả tiền cho công ty Phong Phú số tiền là:46.035.000đ Ngày 14/2 24.Phiếu xuất kho số 420 ngàu 14/2, xuất xăng cho phân xƣơng sản xuất: - Mũ MA.234: 2.300 lít - Mũ TG.198: 2.000 lít - Mũ HVM.753: 1.200 lít. 26.Tính ra tiền lƣơng phải trả công nhân viên trong tháng. Ngày 15/2: + CNTTSX: - Mũ MA.234: 22.180.000 - Mũ TG.198: 18.600.000 - Mũ HVM.753: 16.590.000. + Bộ phận quản lý phân xƣởng: 9.760.000 ( đƣợc phân bổ theo tiền lƣơng của công nhân trực tiếp sản xuất ). 27.Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỉ lệ qui định ( 25% ). 28.Trích khấu hao ở bộ phận sản xuất: - Mũ MA.234: 18.332.542 - Mũ TG.198: 12.960.000 - Mũ HVM.753: 10.419.420 29.Các chi phí khác ở bộ phận quản lý phân xƣởng. Phiếu chi số 518, hoá đơn thuế GTGT số 652347, chƣa thuế VAT 10%. Ngày 15/2. Trang 11 - Mũ MA.234: 11.923.000 - Mũ TG.198: 10.593.000 - Mũ HVM.753: 9.631.000 30.Ngày 15/2, tổng tiền điện , nƣớc, điện thoại ở bộ phận sản xuất ( thuế VAT 10%. Phiếu chi số 519 - Mũ MA.234: 18.860.900 - Mũ TG.198: 17.362.700 - Mũ HVM.753: 16.232.400 31.Phiếu nhập kho số 320, ngày 16/2 nhập kho từ bộ phận sản xuất: - Mũ MA.234: 6.100 chiếc - Mũ TG.198: 5.900 chiếc - Mũ HVM.753: 4.000 chiếc. 32. Công ty mua máy thêu dàn của công ty TNHH Hoàng Tú, Hoá đơn GTGT số 689812, tỉ lệ khấu hao 14%. Giá mua thoả thuận chƣa thuế VAT 10% là 35.000.000. Chi phí lắp đặt, vận chuyển chƣa thuế 10% là 1.500.000. Tất cả đã trả bằng tiền mặt ngày 16/2, phiếu chi số 518. Biên bản giao nhân số 28 33.Phiếu thu tiền số 611 ngày 17/2, công ty thu tiền nợ của khách hàng từ đầu tháng: - Công ty NK Khánh Thành: 56.700.000 - Công ty TNHH Bảo Long: 91.282.000 - Công ty Phƣơng Đông: 33.918.000 34.Ngày 18/2,Trích khấu hao TSCĐ tại bộ phân bán hàng và bộ phận quản lý doanh nghiệp: - Bộ phận bán hàng: 1.462.570 - Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 3.792.406 Trang 12 35.Ngày 19/2, hoá đơn bán hàng số 231948. Phiếu xuất kho số 421, bán cho công ty Minh Sơn ( đơn giá chƣa thuế VAT 10% ). Công ty đã thu đƣợc tiền hàng theo phiếu thu số 612. Tên TP ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền Mũ MA.234 Chiếc 1.200 30.000 36.000.000 Mũ TG.198 Chiếc 1.250 29.000 36.250.000 36.Phiếu xuât kho số 422 điều chuyển từ kho của công ty sang kho đại lý số 891 Lý Thƣờng Kiệt ngày 19/2. Tên TP ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền Mũ MA.234 Chiếc 2.900 30.000 87.000.000 Mũ HVM.753 Chiếc 1.780 32.000 56.960.000 37.Chi tạm ứng lƣơng cho công nhân viên, phiếu chi số 520 ngày 20/2: - Bộ phận bán hàng: 9.929.300 - Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 7.464.200. 38.Phiếu chi tiền số 521 ngày 20/2, trả tiền cho công ty xăng dầu Petrolimex, số tiền là 35.695.000 đ. 39.Ngày 21/2, chi phí vận chuyển hàng hoá đem tiêu thụ , công ty đã chi trả bằng tiền mặt theo phiếu chi số 522 số tiền là 2.610.000. 40.Công ty Minh Sơn trả lai 720 chiếc mũ MA.234 và 850 chiếc mũ TG.198 do may sai qui cách, công ty đã kiểm nhận và nhập kho đủ theo phiếu nhập kho số 321, công ty đã trả bằng tiền mặt theo phiếu chi số 523 ngày 22/2. 41.Báo cáo bán hàng của cơ sở đại lý, đại lý đã thanh toán tiền hàng cho công ty bằng tiền mặt sau khi trừ 3% hoa hồng đƣợc hƣởng. Phiếu thu số 613 ngày 23/2. Trang 13 42.Hoá đơn bán hàng số 231949, công ty bán hàng cho công ty Tuấn Việt (hoá đơn chƣa có thuế VAT 10% ). Phiếu xuất kho số 423, khách hàng chƣa thanh toán. Ngày 23/2. Tên TP ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền Mũ TG.198 Chiếc 1.000 29.000 29.000.000 Mũ HVM.753 Chiếc 1.300 32.000 41.600.000 43.Phiếu chi tiền số 524 ngày 24/2, xuất tiền mặt gửi vào ngân hàng số tiền là 138.000.000 đ. 44.Phiếu thu tiền số 614 ngày 24/2 thu tiền của công ty Tuấn Việt số tiền là 77.660.000 đ. 45.Hoá đơn bán hàng số 231950, phiếu xuất kho số 424, công ty bán hàng cho công ty Hải Bình chƣa thu đƣợc tiền ( đơn giá chƣa có thuế VAT 10%).Ngày 25/2. Tên TP ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền Mũ VH.212 Chiếc 300 20.000 6.000.000 Mũ TG.198 Chiếc 2.200 29.000 63.800.000 46.Hoá đơn bán hàng số 231951 ngày 26/2, phiếu xuất kho số 425, bán hàng cho công ty Phƣơng Đông , công ty ứng trƣớc một nửa số tiền , số còn lại nợ (đơn giá chƣa có thuế VAT 10% ).Phiếu thu số 615 Tên TP ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền Mũ TH.2412 Chiếc 500 21.500 10.750.000 Mũ MA.234 Chiếc 2.000 30.000 60.000.000 Trang 14 47.Phiếu thu tiền số 616, công ty Hải Bình thanh toán tiền hàng cho công ty số tiền là 76.780.000 đ. Ngày 27/2 48.Ngày 28/2 công ty Phong Trang ứng trƣớc một nửa tiền hàng cho công ty để mua hàng , đơn giá chƣa thuế VAT 10%, phiếu thu số 617. Tên TP ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền Mũ TG.198 Chiếc 1.200 29.000 34.800.000 Mũ HVM.753 Chiếc 1.350 32.000 43.200.000 49.Công ty Phƣơng Đông thanh toán nốt số tiền còn nợ bằng tiền mặt , phiếu thu số 617. Ngày 28/2. 50.Phiếu thu tiền mặt số 618 ngày 29/2, cửa hàng Phong Trang sau khi kiểm tra và nhận đủ hàng đã thanh toán nốt số tiền còn nợ . Hoá đơn GTGT số 231952, phiếu xuất kho số 426. ĐỊNH KHOẢN 1. Nợ TK 152(vải): 26.400.000 Nợ TK 133: 2.640.000 Có TK 331( Bình Minh): 29.040.000 Có TK 331( Hoàng Gia): 8.613.000 3.Nợ TK 621: 25.600.000 - Mũ MA.234: 8.800.000 - Mũ TG.198: 8.800.000 - Mũ HVM.753: 8.000.000 Có TK 152( vải):25.600.000 Trang 15 4.Nợ TK 152( khoá): 4.450.000 Nợ TK 133: 445.000 Có TK 331( Phƣơng Nam): 4.895.000 5.Nợ TK 152( khuy chỏm):5.250.000 Nợ TK 133: 525.000 Có TK 111( Đài Bắc): 5.775.000 6. Nợ TK 621: 7.695.000 - Mũ MA.234: 2.835.000 - Mũ TG.198: 2.745.000 - Mũ HVM753: 2.115.000 Có TK 152( Lƣỡi trai): 7.695.000 7. Nợ TK 152( Mác): 2.640.000 Nợ TK 133: 264.000 Có TK 331(Nam Cƣờng):2.904.000 8. Nợ TK 331(Bình Minh): 29.040.000 Có TK 111: 29.040.000 9. Nợ TK 627: 4.287.500 - Mũ MA.234: 1.550.000 - Mũ TG.198: 1.512.500 - Mũ HVM.753: 1.225.000 Có TK 152( Khoá): 4.287.500 10. Nợ TK 331(Hoàng Gia): 8.613.000 Có TK 111: 8.613.000 11. Nợ TK 152(Nẹp nhựa): 3.490.000 Nợ TK 133: 349.000 Có TK 111(Châu Long): 3.839.000 Trang 16 12. Nợ TK 152(Chỉ): 41.850.000 - Chỉ trắng: 24.000.000 - Chỉ đen:17.850.000 Nợ TK 133: 4.185.000 Có TK 331( Phong Phú): 46.035.000 13. Nợ TK 627: 5.136.000 - Mũ MA.234: 1.866.000 - Mũ TG.198: 1.845.000 - Mũ HVM.753: 1.425.000 Có TK 152( Khuy chỏm): 5.136.000 14. Nợ TK 331(Phƣơng Nam): 4.895.000 Có TK 111: 4.895.000 15. Nợ TK 627: 2.575.500 - Mũ MA.234: 937.000 - Mũ TG.198: 918.000 - Mũ HVM.753: 720.000 Có TK 152(Mác): 2.575.000 16.Nợ TK 331(Nam Cƣờng): 2.904.000 Có TK 111: 2.904.000 17. Nợ TK 153(Bao bì): 17.787.000 Nợ TK 133: 889.350 Có TK 111(Long Nguyên): 18.676.350 18. Nợ TK 627: 3.340.000 - Mũ MA.234: 1.260.000 - Mũ TG.198: 1.200.000 Trang 17 - Mũ HVM.753: 880.000 Có TK 152(Nẹp nhựa): 3.340.000 19. Nợ TK 627: 15.178.000 - Mũ MA.234: 4.760.000 - Mũ TG.198: 2.618.000 - Mũ HVM.753: 7.800.000 Có TK 152(Chỉ): 15.178.000 20. Nợ TK 152(xăng): 32.450.000 Nợ TK 133: 3.245.000 Có TK 331(Petrolimex): 35.695.000 21. Nợ TK 627: 211.000 - Mũ MA.234: 87.000 - Mũ TG.198: 65.000 - Mũ HVM.753: 59.000 Có TK 152: 211.000 22. Nợ TK 627: 5.925.000 - Mũ MA.134: 2.250.000 - Mũ TG.198: 1.575.000 - Mũ HVM.753: 2.100.000 Có TK 153(Bao bì): 5.925.000 23. Nợ TK 331(Phong Phú): 46.035.000 Có TK 111: 46.035.000 24. Nợ TK 627: 32.450.000 - Mũ MA.234: 13.570.000 Trang 18 - Mũ TG.198: 11.800.000 - Mũ HVM: 7.080.000 Có TK 152(xăng): 32.450.000 26.Nợ TK 622: 57.370.000 - Mũ MA.234: 22.180.000 - Mũ TG.198:18.600.000 - Mũ HVM.753: 16.590.000 Nợ TK 627: 9.760.000 Có TK 334: 67.130.000 Phân bổ chi phí sản xuất chung theo chi phí nhân công trực tiếp 22.180.000 - Mũ MA.234 = ----------------- = 3.773.345 57.370.000 18.600.000 - Mũ TG.198 = ----------------- = 3.164.302 57.370.000 16.590.000 - Mũ HVM.753 = ---------------- = 2.822.353 57.370.000 27. Nợ TK 622: 10.900.300 - Mũ MA.2434: 4.214.200 - Mũ TG.198: 3.534.000 - Mũ HVM.753: 3.152.4100 Nợ TK 627: 1.854.400 - Mũ MA.234: 716.935,55 Trang 19 - Mũ TG.198: 601.217,38 - Mũ HVM.753: 536.247,07 Nợ TK 334: 4.027.800 Có TK 338: 16.782.500 28. Nợ TK 627: 41.711.962 - Mũ MA.234: 18.332.542 - Mũ TG.198: 12.960.000 - Mũ HVM.753: 10.419.420 Có TK 214: 41.711.962 29.Nợ TK 627: 32.147.000 - Mũ MA.234: 11.923.000 -Mũ TG.198: 10.593.000 -Mũ HVM.753: 9.631.000 Nợ TK 133: 3.214.700 Có TK 111: 35.361.000 30.Nợ TK 627: 52.456.000 -Mũ MA.234: 18.860.900 -Mũ TG.198: 17.362.700 -Mũ HVM.753: 16.232.400 Nợ TK 133:5.245.600 Có TK 111: 57.701.600 31.a,Nợ TK154: 308.597.662 -Mũ MA.234: 117.916.423 -Mũ TG. 98: 99.893.719 -Mũ HVM.753: 90.787.520 Trang 20
- Xem thêm -