Tài liệu Tndn tam tinh công ty tnhh thương mại và xây dựng hùng sơn

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Mẫu số: 01A/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/TT-BTC ngày 14/07/2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH (Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh) [01] Kỳ tính thuế: Năm 2013 [02] Người nộp thuế :Công ty TNHH Thương Mại và Xây dựng Hùng Sơn [03] Mã số thuế: 2801069213 [04] Địa chỉ: Phố Môi – Quảng Tâm – TP Thanh Hóa [05] Quận/huyện: Quảng Tâm [06] Tỉnh/Thành phố: Thanh Hóa [07] Điện thoại: ..................... [08] Fax: .................. [09] Email: .................. Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Chỉ tiêu STT 1 Doanh thu phát sinh trong kỳ 2 Chi phí phát sinh trong kỳ 3 Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([12]=[10]-[11]) [10] 1,851,211,523 [11] 1,821,259,703 [12] 29,951,820 4 5 Điề u chỉn h giả m lợi nhu ận theo phá p luật thuế 6 7 8 9 10 Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế [13] - [15] [16] [17] [18] [19] - [14] - Lỗ được chuyển trong kỳ Thu nhập chịu thuế ([16]=[12]+[13]-[14]-[15]) Thuế suất thuế TNDN Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([19]=[16]x[17]-[18]) 29,951,8 25% 7,487,955 Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./. Thanh Hóa, ngày 29 tháng 12. Năm 2013. NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) Ghi chú: Số thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm, người nộp thuế tự xác định theo các điều kiện ưu đãi được hưởng.
- Xem thêm -