Tài liệu Tình yêu pha lê

 • Số trang: 520 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 171 |
 • Lượt tải: 0
Khotailieu

Đã đăng 199 tài liệu

Mô tả:

Tình yêu pha lê Công ty Cổ phần Truyền thông Quảng Văn rất mong nhận được góp ý của bạn đọc Mọi ý kiến xin gửi về Email: publicationqvg@gmail.com 作品:《纯爱之渡》 作者: 雪影霜魂 Copyright © 2006 by 中国花城出版社 All rights reserved. Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 纯爱之渡 Hợp đồng xuất bản được ký giữa Công ty Cổ phần Truyền thông Quảng Văn với Nhà xuất bản Hoa Thành. Bản quyền bản tiếng Việt Tình yêu pha lê © Công ty Cổ phần Truyền thông Quảng Văn 2011. Bản quyền tác phẩm đã được bảo hộ. Mọi hình thức xuất bản, sao chụp, phân phối dưới dạng in ấn hoặc văn bản điện tử, đặc biệt là việc phát tán trên mạng Internet mà không có sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản là vi phạm pháp luật và làm tổn hại đến quyền lợi của nhà xuất bản và tác giả. Không ủng hộ, khuyến khích những hành vi vi phạm bản quyền. Chỉ mua bán bản in hợp pháp. Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam Tuyết Ảnh Sương Hồn Tình yêu pha lê / Tuyết Ảnh Sương Hồn ; Trang Nguyễn dịch. - H. : Văn học ; Công ty Truyền thông Quảng Văn, 2011. - 519tr. ; 21cm Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 纯爱之渡 ISBN 9786046900115 1. Văn học hiện đại 2. Tiểu thuyết 3. Trung Quốc 895.1 - dc14 VHE0011p-CIP Bản quyền: Trang Nguyễn Biên tập Quảng Văn: Thúy Thúy - Phương Linh TUYẾT ẢNH SƯƠNG HỒN Tình yêu pha lê (Trang Nguyễn dịch) NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC 4 Chng 1: Cm xúc đu d thng Tui mi sŸu, mi by nh hoa n, t˜nh cm gia con trai vš con gŸi lu“n sŽu sc h n t˜nh b n vš nh nhšng h n t˜nh y˚u. Th t˜nh cm m“ng lung y ch c‚ th d•ng bn ch ¹nh thc nh hº din t lš ph• hp nh t. Love 1: Mt gi mi lm phút, ti cng trng trung hc ph thông Th n Quang. Lâm Nguy t Loan ang ngó trái ngó ph i i ngi bn thân nht ca mình - Giang V Phi. ã nói là s n trc mt gi, sao n mun th không bit? Lâm Nguy t Loan và Giang V Phi cùng mi sáu tui. Khi còn nh hai gia ình là hàng xóm thân thit, hai ngi ln lên bên nhau. Sau ó nhà h Giang chuyn i, nhng tình bn gia V Phi và Nguy t Loan vn sâu sc nh xa. Tiu hc, trung hc c s u cùng lp, trung hc ph thông ngi thi vào trng Th n Quang ngi vào Thanh Hà. T ó hai cô bé không th cùng i cùng v na. Cui cùng thì cui ng cng xut hi n mt bóng dáng ang ht h i chy n. T xa ã luôn mi ng gi tên cô: “Loan 5 Tình yêu pha lê Loan, xin li t n mun. G n i thì th y giáo gi li có tí vi c. C!u i lâu cha?”. Nguy t Loan không h trách móc, cô bé ci và nói: “Không sao, t mi i thôi. Có iu c!u mà mun tham quan trng t thì ph i nhanh lên, hai gi t ph i vào lp r"i”. Trng trung hc ph thông Th n Quang là trng có quang c nh #p nht, hoành tráng nht và có iu ki n tt nht ca thành ph A. Bt k là môi trng hc t!p hay i ng giáo viên u là hàng u, không chê c im nào. iu ki n vào trng rt cao, mun vào ph i va có tài nng va có thành tích xut sc, không d$ dàng chút nào. “Loan Loan, c!u c th!t y, va hc va làm, v!y mà vn thi vào c Th n Quang”. “T không th không thi , trng này có iu ki n tt nht, hc phí cng công b%ng nht”. úng th, trng trung hc ph thông Th n Quang tuy là trng hàng u ca thành ph A th nhng hc phí li không h t . Có nhiu t ch&c tài tr nên trng không ph i d'a vào vi c thu hc phí kim tin. Coi vi c b"i d(ng nhân tài là tôn ch). Ch) có iu tm vé vào trng không d$ kim. “Bây gi c!u vn làm thêm ti m n ca chú Chung à?”. “T xin ngh) tm thi r"i, mi khai gi ng nhiu bài v, li vào Th n Quang na nên có nhiu th& ph i làm quen, không bit sp xp thi gian kiu gì na”. Giang V Phi g!t u: “úng th, mi khai gi ng nhiu vi c l*t v*t lm, li là trng mi na ch&! T trng Thanh Hà 6 Tuyt nh Sng Hn cng chóng ht c m*t lên ây! Cái hôm nh!p hc y, nu không có m# t bên cnh thì t không bit ph i bt u t âu, trng thì to nh th, các phòng ban li chia ra, li np my cái th& phí này phí kia na ch&!”. Lâm Nguy t Loan ci nói: “Chí ít c!u còn có m# c!u bên cnh. Trng t rng hn, các phòng ban nhiu hn, ch/ng ph i t mt mình i np ht các kho n phí sao?”. Th'c ra nhng chuy n V Phi va nói trng Th n Quang cng tng t'. Hôm nh!p hc ngi ông phát khip, mt ph n ba là hc sinh, hai ph n ba là ph0 huynh i cùng. Nhng cô c!u c a n trng u là công chúa nh, hoàng t1 nh, c nuông chiu t bé quen r"i, không có ngi bên cnh thì ch/ng bit làm gì. Vì th khi Nguy t Loan n, np phí âu, nhân viên giáo v0 u hi i hi li: “Em n mt mình à? Em n mt mình th!t à?”. “Loan Loan, t ph0c c!u lm y! Chúng mình b%ng tui nhng c!u hn t, bit làm bao nhiêu vi c!”. “Cái gì ch&, tùy hoàn c nh thôi mà”. Lâm Nguy t Loan ci nht. “M# c!u…”, Giang V Phi ng!p ngng mt h"i r"i vn quyt 2nh hi: “Bác y vn không th n ón c!u sao?”. Lâm Nguy t Loan lc u: “C!u cng bit mà, ch"ng mi ca m# t vn không bit m# có mt ngi con riêng ln nh th này, vì v!y m# không th n ón t c. Có iu, dù m# có n ón thì t cng không mun i vi m#. Thành ph B xa nh th, ni ó t li ch/ng quen bit ai. Không c g*p c!u, cng không th i thm b t mi tu n mt l n na”. 7 Tình yêu pha lê Giang V Phi c3n th!n hi: “Loan Loan, c!u… hàng tu n u i thm m bác trai?”. “ng nhiên, nu t không n, b t s cô n lm!”. Nguy t Loan nói rt th n nhiên. B cô mt ã hai nm r"i, cô không còn c m thy au n nh h"i u na. Ch) là t nhiên nhc ti, vn có c m giác cay cay ni khóe mt. “V!y mi tháng m# c!u vn g1i tin sinh hot phí úng hn ch&?”. Ngh4 mt lúc V Phi li hi tip. “Tháng nào m# cng g1i tin vào tài kho n ca t úng hn. Phi Phi, c!u ng ngh4 m# t không tt vi t. Xét cho cùng m# vn là m# rut ca t, vì nhiu nguyên nhân không th sng cùng t, nhng không h/n trong lòng m# không có t. Ch) là, m# cng có ni kh riêng”. V Phi l*ng nhìn cô bn thân ca mình, c m giác khâm ph0c trong lòng ngày càng ln hn. Nu vào 2a v2, hoàn c nh nh Nguy t Loan thì cô bé không th th n nhiên nh Nguy t Loan c, iu u tiên không th tha th& chính là m# rut ca mình. Nhng t u chí cui, Nguy t Loan không h trách m# n n1a li. Nm ó, khi m# Nguy t Loan nh!n c tin ch"ng mt, bà lin vi vàng tr v thành ph A lo h!u s'. Ai cng ngh4 hin nhiên bà y s mang theo cô con gái là Nguy t Loan mi bn tui i cùng, ch/ng ai ng bà y li cô bé mt mình ây r"i tr li thành ph B. B m# Giang V Phi t&c gi!n nói: “Ngi àn bà này, úng là ác c”. Hai nm r"i, Lâm Nguy t Loan vn sng mt mình trong cn nhà nh mà cô và b trc ây ã tng sng. ng ngh4 cô ch) là mt bé con không bit làm gì, cô có th chm sóc tt cho b n thân. Tuy mi tháng m# u g1i tin sinh hot phí, nhng cô bé vn i 8 Tuyt nh Sng Hn làm thêm ngoài gi hc. T ng di nhà cô có chú Chung m c1a hàng n ã cho phép cô ti ó làm thêm vào k5 ngh) hè và ngoài gi hc, cng kim c chút tin tiêu v*t. “Sao ph i th ch&, ch/ng ph i m# c!u vn g1i tin cho c!u sao?”, Giang V Phi ã tng hi cô nh th. Cô tr li rt n gi n: “Tr6 em M7 sáu tui là bt u i làm r"i y, hung h" t ã mi bn tui”. Giang V Phi nghe th lin c m thy vô cùng xu h, cô cng mun i làm cùng vi Nguy t Loan xem sao. Nhng, mi ch) &ng trong gian bp ch!t h#p c1a hàng n, vn cha bt u r1a bát, lau 4a, cô bé ã s chy tháo thân. So vi thái im t4nh, t' tin ca Nguy t Loan thì V Phi không th không tha nh!n mình non kém hn. Ngi bn ngày lúc nh còn tranh giành vi mình cây k#o, hay so bì búp bê ai xinh hn, bây gi ã khin cô th'c s' khâm ph0c. Hai cô gái va i do quanh trng va nói chuy n. Trng trung hc ph thông Th n Quang c xây d'ng sát vách núi, ting chim hót líu lo, rng cây xanh thm th/m, phong c nh vô cùng ti #p. Giang V Phi xuýt xoa: “úng là trng hàng u thành ph có khác, phong c nh ni ây còn #p hn công viên”. “ây cng là mt trong nhng nguyên nhân t thi vào Th n Quang! T thích rng xanh ca ngôi trng này, công trình xanh hóa /ng cp y!”. Ngng li mt lát, cô bé nói tip: “Phi Phi, t dn c!u n lp t nhé, ch t ng"i cnh c1a s, bên ngoài có cây, có hoa, li còn cnh mt hòn gi sn phun nc na, m c1a nhìn ra phong c nh #p nh tranh v y!”. “ c, c!”. 9 Tình yêu pha lê Lâm Nguy t Loan dn Giang V Phi i v phía phòng hc, i c n1a ng thì bng âu mt chic xe Benz màu en bóng nhoáng v0t qua. Chic xe dng li trc tòa nhà phòng hc, mt ngi àn ông trung niên dáng v6 ging tài x bc xung trc. Ông m c1a xe sau, mt thiu niên thanh tú, in trai bc xung. Mái tóc en dày sáng bóng di ánh m*t tri. Dáng ngi dong dng cao, m*c b "ng ph0c kiu complet màu xanh ca trng Th n Quang trông rt phong . Toàn thân toát lên mt khí cht cao quý khó di$n t . Giang V Phi nhìn thy lin ngc nhiên hi: “Oh My God, y là ai th? Có ph i t nhìn thy Phan An(1) tái th không? Th!t là quá… quá…. quá… quá… quá… hp dn!”. Cách l*p li hàng lot t “quá” ca V Phi mi có th biu hi n c s' ngc nhiên ca cô. Lâm Nguy t Loan ci ng*t ngho, Giang V Phi vn là cô gái hin lành, bình thng vn không d$ ca ng i ai n m&c ó. L n này li n m&c quên c hình t ng ca mình th này. “Phi Phi, c!u có nh ngày trc chúng mình có xem Dung ch) thiên trong Th thuyt tân ng (2) không, trong ó ã miêu t v6 ngoài ca Phan An th này: “Di u hu t dung, h o th n tình”. ó là nu nh dung mo tt thì th n thái s tt! Khi c!u 1. Phan An (247 - 300) nhà vn, nhà th thi Tây Tn (256-316), ni ting là mt ngi #p trai trong l2ch s1 Trung Hoa (BTV). 2. Th thuyt tân ng là mt t!p tiu thuyt bút ký ca Lu Ngh4a Khánh (403 - 444), ngi Nam Tng, ghi chép li li nói và nhng giai thoi trong t ng lp quý tc t cui thi Hán n thi ông Tn. Dung ch) thiên là chng mi bn ca Th thuyt tân ng, k ba mi chín câu chuy n bình lu!n v tng mo, thái , c1 ch) ca nhiu nhân v!t l2ch s1 ni ting (BTV). 10 Tuyt nh Sng Hn làu bàu “cm h!n” mình không sinh cùng thi vi Phan An thì không th nào c m nh!n c phong ca anh y âu. Hôm nay nghe chng có th an i c!u r"i nh)?”. Nguy t Loan ch) 2nh nói ùa thôi không ng Giang V Phi li tr li rt th!t: “Còn hn c an i ch&, gi i quyt c thc mc bao nm ca t! Cui cùng thì t ã hiu “Di u hu t dung, h o th n tình” ngh4a là gì r"i. À úng r"i, c!u y là ai th?”. “C!u y tên Minh Nh!t Lãng, cng là hc sinh lp mi. Nghe nói là con trai c nht ca tng giám c t!p oàn nào ó. C n tng mo, có tng mo, c n gia th, có gia th, úng là nhân v!t trong phim th n t ng. Nên c!u y va mi vào trng ã ni ting, c ngi ta gi là “Hoàng t1 m*t tri”. Lâm Nguy t Loan gii thi u n gi n v thiu niên tun tú kia cho Giang V Phi nghe. Giang V Phi li xuýt xoa: “Hoàng t1 m*t tri! Cái tên hi quê tí nhng rt g n gi! C!u y th!t s' r'c r(, chói sáng ging ánh m*t tri mi mc. Mt chàng trai xut sc nh th này chc chn có nhiu cô thích lm nh)?”. “Nhiu, nhiu lm! R trng t, Minh Nh!t Lãng ging nh “T n triu chi lc, thiên h cng tr0c(3)”. “T n triu chi lc, thiên h cng tr0c”. S' so sánh ca Nguy t Loan khin Giang V Phi ci ng*t ngho: “Loan Loan, không ph i c!u cng theo ui y ch&?”. 3. Câu này nguyên vn trong Hán th là “T n Tht k5 lc, thiên h cng tr0c chi” (nhà T n mt con hu, thiên h tranh ui nó). Ý nói nhà T n mt thiên h, anh hùng khp ni tranh ot. R ây Lâm Nguy t Loan mun nói các cô gái ai cng ng(ng m và mun có c Minh Nh!t Lãng (BTV). 11 Tình yêu pha lê Lâm Nguy t Loan ci: “T không ui, t t' nh!n mình không ph i Lu Bang, càng không mun cui cùng thành Hng V. T ch) lo vi c hc hành chm ch), k ngi khác tranh hùng tranh bá”. Khi hai cô gái nói chuy n thì Minh Nh!t Lãng ã i vào phòng hc. Tòa nhà cao nm t ng, mi t ng u có vô s n sinh &ng nhìn c!u. Li còn mt s n sinh bo dn, vy vy tay, mi ng hô to: “Minh Nh!t Lãng, Minh Nh!t Lãng”. áp li nhng ting gi nhi t tình y, c!u ch) cúi u bc i, ánh mt dõi theo bc chân mình. N0 ci cha d&t, gng m*t Lâm Nguy t Loan t nhiên tht sc, cô nhìn v phía trc hét ln :”Ây da, c3n th!n!”. Theo sau ting hô ca cô, n sinh khp t ng cng thét lên. Mi ngi u nhìn thy mt trái bóng bay xo#t vào hành lang qua li vào, nh%m hng Minh Nh!t Lãng lao ti. May thay ting hô ca ám ông ã khin Nh!t Lãng ng3ng u lên, va may tránh c trái bóng. Nu không thì vi l'c xoáy mnh nh th m b o có th khin c!u ngã ln ra t. Trái bóng lt qua Minh Nh!t Lãng và tip t0c bay thêm b y, tám mét na. Khi n ch Nguy t Loan s&c bay ã gi m h/n, cô nh# nhàng khng ch và tâng nó trên tay. Mt ám nam sinh kéo n trc dãy phòng hc, dn u là mt nam sinh có ôi mày r!m, mt sc, dáng ngi cao cao, làn da màu "ng, mái tóc lòa xòa trc m*t, toàn thân toát lên mt v6 cao ngo. C!u nhìn Minh Nh!t Lãng mt l t, ch/ng nói câu nào mà i th/ng v phía Nguy t Loan. Mt tay gi v phía cô và nói vi ging khiêu khích: “Tr bóng cho tôi”. 12 Tuyt nh Sng Hn “Tiêu Tinh Dã, c!u nên xin li Minh Nh!t Lãng”. Lâm Nguy t Loan nhìn th/ng vào mt c!u ta. Chàng trai tên Tiêu Tinh Dã chau mày nhìn cô: “Xin li cái gì? Tôi âu có á bóng vào c!u ta”. “C!u suýt na á vào ngi ta còn gì”. Tiêu Tinh Dã bt mãn nói: “Tôi á bóng vào ngi ta thì liên quan gì n c!u? C!u là ai ch&, n l t c!u lên ting sao?”. C!u ghét nht là ám con gái si tình trng này, c& nhìn thy gng m*t ca tên công t1 bt kia là không tìm thy ng ra na. &a con gái này 2nh làm ngi tt gì ây ch&! Nu ngi c!u suýt na va vào không ph i Minh Nh!t Lãng thì m b o cô ta không ây nói lý l vi c!u. Ch/ng qua là mun thu hút s' chú ý ca Minh Nh!t Lãng ây mà. “úng, ch/ng liên quan gì n t, coi nh t phí li nói vi c!u. C!u không "ng ý thì thôi, b i”. Lâm Nguy t Loan không mun tn công tranh cãi làm gì, cô ném tr cho Tiêu Tinh Dã trái bóng r"i kéo Giang V Phi i khin Tiêu Tinh Dã sng ngi. Minh Nh!t Lãng vn &ng yên ó, lái xe ca c!u cng cha v, ông ang ht ho ng nhìn trc nhìn sau, ht xem tay r"i s chân, cui cùng vn lên ting hi: “C!u ch, th'c s' không sao ch&? C!u th'c s' không sao ch&?”. “Bác H"ng, cháu không sao âu, trái bóng âu có chm vào cháu”. C nh này di$n ra ngay trc mt khin Tiêu Tinh Dã nhch mép ci, c!u bc li g n và lên ting châm chc: “Ai da, Minh i thiu gia, th!t ngi quá! Suýt chút na thì va vào c!u r"i! C!u yu t, non nt th này nu ch/ng may ngã mt cái ch) e ngi 13 Tình yêu pha lê s& nh c!u li v( thành trm m nh mt, nu mà th thì tôi không n c ti âu”. Mi li c!u nói ra u !m ý châm bim, Minh Nh!t Lãng nghe là bit. Sc m*t c!u bin i, lnh lùng nhìn Tiêu Tinh Dã mt cái r"i quay ngi bc i, không nói li nào. S' khiêu khích ca Tiêu Tinh Dã ging nh cái kim cm trên c0c bông, ch/ng h thu hút s' chú ý ca i phng, vô cùng nht nho. C!u !p !p bóng xung t r"i dùng chân dn bóng, va dn va gi "ng i: “i thôi, i á bóng”. Giang V Phi và Lâm Nguy t Loan bc vào dãy phòng hc, va i va ngoái li nhìn phía sau: “Cái tên Tiêu Tinh Dã y, ch/ng l2ch s' chút nào”. “Con ngi c!u ta th y, tính khí k5 l, nói chuy n vi ngi khác c& nh n ph i thuc n y. *c bi t là nói chuy n vi con gái, ch/ng bao gi l2ch s'”. “Sao c!u li quen c!u ta?”. “C!u ta là bn cùng lp t, thành tích hc t!p cng bình thng thôi, nh gii môn th d0c nên c *c cách vào. Nghe nói c!u ta chy mt trm mét nhanh nh gió, á bóng thì c m nh danh là Sát th sân c. Ban nãy c!u ta á bóng c!u cng thy r"i y, trái bóng ch/ng khác gì viên n”. “úng th, úng là cao th. Có iu á bóng ngay c1a th này thiu ý t& quá! Suýt na thì va vào Minh Nh!t Lãng, ã th li còn không xin li”. Lâm Nguy t Loan ngh4 ng i giây lát r"i nói: “Nu á vào ngi khác thì chc c!u ta s xin li”. 14 Tuyt nh Sng Hn “Ngh4a là sao, ý c!u là c!u ta c ý á vào Minh Nh!t Lãng? u là hc sinh mi, nh!p hc cha lâu, chc không ph i ã có thù y ch&!”. “T cng không rõ hai ngi ó có chuy n gì vi nhau, Minh Nh!t Lãng cng hc lp t, nhng hai ngi h bình thng không nói chuy n, chc là do tính cách khác nhau thôi”. Giang V Phi ch) nghe c n1a câu lin sáng mt lên: “Loan Loan, c!u và “Hoàng t1 m*t tri” hc chung lp à? Tri i, c!u hnh phúc th! Nói không chng mt ngày nào ó c!u li giành c “m*t tri” y ch&!”. V Phi c ý làm ra b ghen tU. Lâm Nguy t Loan ch) ci và áp: “C!u nói cái gì th! Xung quanh c!u y không ch) có mình t. Hn na, lp t ã có mt bn nh!n là n H!u Ngh (4) có th bn m*t tri r"i”. “Ai th?”. V Phi ngc nhiên hi. Va i va nói, hai cô bé ã lên ti t ng ba và vào phòng hc. Trong phòng hc rng rãi, hc sinh t0 li thành tng nhóm, nhng ánh mt u d"n v mt hng. Ánh nhìn u hng v mt cô gái vô cùng xinh #p. Làn da trng h"ng, dung nhan lng ly, ôi mt to tròn nh Lâm i Ngc. Mái tóc xon dài nhum màu r u vang c k#p sang hai bên b%ng ôi c*p mái hình trái tim. Tuy cng m*c b "ng ph0c trng Th n Quang nh nhng hc sinh khác là áo s mi trng tht n con bm cùng váy ch A màu xanh, nhng cô y li vô cùng xinh #p và ni b!t. 4. H!u Ngh là nhân v!t trong th n thoi Trung Hoa, ngi ã bn h chín m*t tri em li yên bình cho nhân gian (BTV). 15 Tình yêu pha lê Lâm Nguy t Loan ht c%m v phía trc r"i thì th m bên tai V Phi: “Chính là c!u y, Bch Vân T2nh, va là hoa khôi lp t li va là hoa khôi ca khóa mi y!”. “Tri i, Loan Loan, lp c!u sao nhiu nhân v!t xut sc th?”. Giang V Phi th dài tán thng, tuy ánh giá phe n vi nhau, cái nhìn cng kht khe hn, nhng cô không th không tha nh!n, bn gái kia qu th'c vô cùng xinh #p. Lâm Nguy t Loan m)m ci g!t u, sau ó nói n1a ùa n1a th!t: “ng nhiên r"i, n Th n Quang, nhc n nhân v!t xut sc ph i nhc n lp 10 (3)”. Lâm Nguy t Loan dn Giang V Phi n ch ng"i ca cô và ch) cho cô bn thy phong c nh ti #p bên ngoài c1a s. C hai vi vàng nói thêm my câu na, Giang V Phi ã ph i v k2p gi hc bên trng Thanh Hà. Lâm Nguy t Loan ti$n bn ra t!n cng sau ó mi tr li lp. Cha i n lp hc ã nghe thy chuông vào lp, Nguy t Loan co chân chy vi vào. ang chy lên c u thang thì có mt bóng ngi v0t lên t phía sau, va vào vai cô, cô “i” lên mt ting r"i chúi xung. May thay, tay nhanh nh#n túm c vào c u thang nu không thì u gi ã tip t, không au thu xng mi l. Ngi ó vi quay u li hi: “C!u không sao ch&?”. Lâm Nguy t Loan va &ng va th va nói: “Tiêu Tinh Dã, c!u ph i thay i cái tính hp tp ca c!u i”. Tiêu Tinh Dã nhìn cô, ging không h khách khí: “Chy không nhanh thì tt nht lì trong lp y, ra ngoài này chn ng ngi khác làm gì?”. 16 Tuyt nh Sng Hn Loi ngi này th'c s' không th nói lý l c, Lâm Nguy t Loan không thèm nhiu li, cô lm c!u mt cái r"i chy v lp hc. Mt bóng ngi lt qua, Tiêu Tinh Dã v0t lên nh mt cn gió và bin mt ch r hành lang. Qu úng là cao th in kinh danh bt h truyn. Love 2: Chuông tan hc vang lên. Theo sau ting chuông là hc sinh các lp ùa ra nh di$n t!p quân s'. Không n nm phút sau hai ph n ba s hc sinh ã xung sân trng, hành lang ch) còn li nhng hc sinh không vi v nhà mà ch m ch!m th bc. Minh Nh!t Lãng i mi ngi ra v g n ht mi thu dn sách v và i ra ngoài. Trc dãy phòng hc, mt chic xe Benz màu en ã i sWn ó. C!u không vi vàng lên xe ngay mà i n hành lang bên trái ng"i ngh) mt lát. R ó là mt chic t " chia làm nhiu ngn *t sát tng, c ánh s và phát cho hc sinh " dùng cá nhân. Ngn ca c!u s 202, m t ra ã có hàng xp th màu h"ng trong ó. C!u cho ht ch th ó vào c*p r"i khóa t và ra v. Bác H"ng lái xe nhìn thy c!u t xa i ti lin vi vàng m c1a xe. C!u cúi ngi chui vào xe, cha k2p ng"i xung thì ng1i thy mt mùi thm d2u nh#. Gh sau ã có mt ngi ng"i sWn ón c!u vi mt n0 ci ti và m áp. “M#, sao m# n ây?”. Bà Minh ã g n bn mi tui, nhng nhìn b ngoài ch) nh mi ba mi. Phong thái quý phái, nh# nhàng. Ánh mt ci nhìn Minh Nh!t Lãng luôn 3n ch&a s' lo lng. 17 Tình yêu pha lê “A Lãng, m# nghe bác H"ng nói hôm nay con suýt b2 bóng 0ng ph i”. Minh Nh!t Lãng sng ngi, c!u quay lên nhìn bác H"ng và nói vi v6 không vui: “Bác H"ng”. Bác H"ng phân bua: “C!u ch, trng x y ra chuy n gì, nu tôi không nhìn thy thì không sao, nhng nhìn thy r"i thì không th không nói vi phu nhân c, nh( may x y ra chuy n ngoài ý mun thì làm th nào?”. Minh Nh!t Lãng mím ch*t môi di, dáng v6 t&c gi!n. Bà Minh thy th lin an i con trai: “A Lãng, bác H"ng cng là nghe li m# mà ý con thôi, con ng trách bác y”. Minh Nh!t Lãng im l*ng mt h"i, sau ó bu"n bã nói: “Con gi!n bác H"ng làm gì, có trách thì trách b n thân con ti sao li b2 cn b nh này ch&?”. “A Lãng”. Bà Minh vi ngt li con, nhìn ánh mt con bà va gi!n va thng: “Không c nói nhng li này na…”. Minh Nh!t Lãng im l*ng không nói na, ôi môi ã mím li thành mt ng th/ng. Bà Minh kh ôm con vào lòng, nim yêu thng dâng y trong tim. Ban u Minh Nh!t Lãng c'a qu!y không "ng ý, nhng s' kiên trì ca ngi m# ã khin c!u mm lòng mà nép ch*t trong vòng tay m áp, y yêu thng ca bà. Vòng tay m áp này là ni tránh gió c i này c!u không th thiu, nó ã cùng c!u v t qua bit bao nhiêu kho nh khc au n và cô n. Bà Minh ôm ch*t con, trong lòng bn b c m xúc. Khi con còn là hình hài bé nh trong b0ng, bà ã ch i, mong ngóng nó ra i nh th nào. T thi th u cho ti khi thiu niên, tng 18 Tuyt nh Sng Hn chng bình l*ng trôi qua, ch) có bà mi bit nhng ni kh c'c trong ó. Bà có bao nhiêu ni kh tâm, con trai bà cng ch2u by nhiêu s' au n. “A Lãng”, bà Minh nh# nhàng hi con: “Hay là… chúng ta vn nh ngày xa, mi gia s n nhà dy con, không n trng hc na. c không?”. Minh Nh!t Lãng ngay l!p t&c 3y bà Minh ra, c!u nhìn bà ch%m ch%m, ánh mt kiên 2nh: “Không, con mun i hc”. “A Lãng, con trng hc m# không yên tâm chút nào. Nh( may x y ra iu gì ó thì làm th nào?”. “Con s c3n th!n. Hn na bác s4 Thành cng ã nói r"i, m!t xng bây gi ca con ã b%ng tám mi ph n trm ngi bình thng, s không d$ dàng gy xng nh trc âu !”. “Nói thì nói nh v!y, nhng xét cho cùng xng ca con vn yu hn ngi bình thng. Khi con chi ùa vi các bn ch) c n s s3y mt cái là có chuy n. Nu nhà có gia s n dy…”. “M#!”. Minh Nh!t Lãng ngt li, c m giác khó ch2u vì kim ch quá lâu pha ln trong ging c!u: “Con ã nhà mi my nm r"i, m# còn mun giam con bao lâu na?”. Bà Minh im l*ng không nói c câu nào. *** Sau ba ti A Lãng tr v phòng riêng. Ng"i trc bàn hc g n c1a s, c!u nh# nhàng lôi t!p th màu h"ng trong c*p ra. Ch m ch!m m tng b&c: “Bn Minh Nh!t Lãng, t là Trình Gia Nh2 hc lp 10 (5). Ngay t l n u tiên nhìn thy bn, t ã rt mun c làm bn 19 Tình yêu pha lê vi bn, bn là bch mã hoàng t1 hoàn m7 nht trong gic m ca t…”. “Minh Nh!t Lãng: Chào bn. Mi bui sáng nhìn thy bn n trng ging nh nhìn thy m*t tri bui sm lên úng gi. Bn chính là m*t tri ca t, vô cùng r'c r(…”. Ht b&c này n b&c khác u chan ch&a nhng li t tình, tng t. Ging nh tng óa hoa h"ng c& ua nhau n, n r thành mt vn h"ng r'c . Khp vn tràn ng!p li yêu thng. Nhng li yêu thng ó u là tâm tình ca nhng cô bn gái dành cho c!u, nhng càng c, c!u càng c m thy nht nho. Nu nh bn yêu tôi, v!y yêu sâu sc nht là ch nào? Nu nh con ngi th!t ca tôi không hoàn h o nh v6 b ngoài hoàn m7 thì sao? Sau khi c ht tt c các b&c th Minh Nh!t Lãng m ngn t di cùng và ct ht vào ó. Nhìn ngn t sp y th, c!u ngh4 mt h"i r"i ht ra. C!u mang ht ra nhà v sinh cnh phòng ng và t tng lá mt. Ngn l1a r'c, m nh giy c& en d n i r"i tan thành tro. Minh Nh!t Lãng l*ng l ng"i nhìn tt c , c!u có ôi mt rt *c bi t, con ngi en nh m'c, nhng xung quanh li là màu xanh d2u nh#. Minh Nh!t Lãng có ôi mt màu xanh lam, các n sinh trng Th n Quang u oán c!u là con lai. Ai cng xuýt xoa tán thng: ôi mt màu xanh ca c!u y th!t quyn r, ging nh hoàng t1 trong truy n c tích. *** 20
- Xem thêm -