Tài liệu Tính toán,thiết kế nâng hạ cầu trục

  • Số trang: 89 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Ñoà aùn: TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN GVHD: GVC. Leê Ngọc Hội NHIEÄM VUÏ ÑỒ ÁN MÔN HỌC Teân ñoà aùn : TÍNH TOÁN,THIẾT KẾ NÂNG HẠ CẦU TRỤC N oäi dung ñoà aùn : Haõy tính toaùn vaø thieát keá truyeàn ñoäng ñieän cho moät cô caáu naâng caàu truïc duøng ñoäng cô ñieän laø : Ñộng cơ dc duøng kích töø song song. Động cơ AC không đồng bộ 3 pha Coù caùc soá lieäu nhö sau: BAÛNG SOÁ LIEÄU: Ñoän g cô điện moät chieàu kích töø song song : P ñm(kw) Uñm(v) I ñm(A) I KTñm(A) 91 201 521 Động cơ AC không đồng bộ 3 pha P đm (KW) 51 U1 đm (v) 400 5.2 n ñm(voøn g /phuùt ) 600 cos f đm 0.811 2p(cực từ)=10; (vòng)=21; (vòng)=31; (Ω)=0.21; (Ω)=0.02; (Ω)=0.31(Ω) (Ω)=0.051;K dq1,2=0.951; Yeâu caàu tính toaùn vaø thieát keá nhö sau: 1. Ñoäng cô môû maùy qua 3 caáp ñieän trôû phuï, tính caùc ñieän trôû môû maùy, bieát raèng ñoäng cô keùo taûi ôû ñònh möùc. 2. Tính toaùn ñieän trôû caàn thieát ñoùng vaøo maïch rotor ñeå naâng taûi leân vôùi toác ñoä laàn löôït laø: a. n =1/2 nñm b. n = 1/4 nñm 3. Tính toaùn ñieän trôû phuï caàn thieát ñoùng vaøo rotor khi haï taûi xuoáng vôùi toác ñoä laàn löôït laø: a. n=1/4nđm,b.n=1/2nđm,c.n=nđm. ,d.n=2nđm. Bieát raèng moment khi naâng taûi: MC=0.8Mñm 4. dùng chương trình CX-Programmer thiết kế sơ đồ nguyên lý điều khiển động cơ khi mở máy nâng và hạ tải,vẽ sơ đồ kết nối PLC CM2A. biết rằng, động cơ xoay chiều 3 pha co dây quấn stator/rotor đấu hình tam giác/sao và sức bền từ độngbên stator lớn hơn rotor 20% T rang 1 Ñoà aùn: TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN GVHD: GVC. Leê Ngọc Hội NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN ....................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... Ngaøy . . . thaùng . . . naêm 2010 Giaùo vieân höôùng daãn T rang 2 Ñoà aùn: TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN GVHD: GVC. Leê Ngọc Hội NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN ....................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... Ngaøy . . . thaùng . . . naêm 2010 Giaùo vieân phaûn bieän T rang 3 Ñoà aùn: TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN GVHD: GVC. Leê Ngọc Hội LÔØI NOÙI ÑAÀU @&? Theá kæ XXI -theá kæ cuûa coâng ngheä thoâng tin, cuûa khoa hoïc kó thuaät vaø coâng ngheä töï ñoäng.Nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa söï phaùt trieån, naâng cao naêng suaát vaø chaát löôïng saûn phaåm. Truyeàn ñoäng ñieän ra ñôøi laø moät trong nhöõng yeáu toá raát quan troïng: · Truyeàn ñoäng ñieän coù nhieäm vuï thöïc hieän caùc coâng ñoaïn cuoái cuøng cuûa moät coâng ngheä saûn xuaát. · Truyeàn ñoäng ñieän laø moät heä thoáng maùy moùc ñöôïc thieát keá vôùi nhieäm vuï bieán ñoåi cô naêng thaønh ñieän naêng . · Heä thoáng Truyeàn ñoäng ñieän coù theå hoaït ñoäng vôùi toác ñoä khoâng ñoåi hoaëc thay ñoåi (heä ñieàu toác)…. Hieän nay khoaûng 75-80% caùc heä truyeàn ñoäng laø loaïi khoâng ñoåi, vôùi caùc heä thoáng naøy, toác ñoä hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô haàu nhö khoâng caàn ñieàu kieän tröø caùc quaù trình khôûi ñoäng vaø haõm .Phaàn coøn laïi 20-25 % caùc heä thoáng ñieàu khieån ñöôïc toác ñoä ñoäng cô ñeå phoái hôïp ñöôïc caùc ñaëc tính ñoäng cô vôùi ñaëc tính taûi yeâu caàu. Vôùi söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa kó thuaät baùn daãn coâng suaát lôùn vaø kó thuaät vi xöû lí, caùc heä thoáng ñieàu toác ñöôïc döû duïng roäng raõi vaø laø coâng cuï khoâng theå thieáu trong quaù trình töï ñoäng hoaù saûn suaát. Do ñoù noäi dung cuûa taäp ñoà aùn chuû yeáu tính toaùn vaø vaø ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô DC kích töø song song vaø ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha. Taäp ñoà aùn naøy coù theå laøm taøi lieäu tham khaûo cho nhöõng ai quan taâm ñeán vaán ñeà lieân quan ñeán Ñoäng cô DC kích töø song song vaø ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha. Vì kieán thöùc vaø thôøi gian coù haïn, kinh nghieäm thöïc teá khoâng nhieàu, neân taäp ñoà aùn naøy khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt.Raát mong ñöôïc söï ñoùng goùp cuûa quí thaày coâ vaø baïn beø. T rang 4 Ñoà aùn: TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN GVHD: GVC. Leê Ngọc Hội Sinh vieân thöïc hieän: Trần Văn Sơn Leng Duy Anh LÔØI CAÛM ÔN @&? Sspielberg ñaõ töøng noùi :" Chæ ñeán ñöôïc vinh quang khi ta bieát nhìn laïi vaø traân troïng quaù khöù."Hoaøn thaønh taäp ñoà aùn naøy coù theå khoâng laø "vinh quang", nhöng ñaây laø keát quaû cuûa söï tìm toøi, nghieân cöùu tri thöùc vaø ñieàu quan troïng khoâng theå thieáu goùp phaàn hoaøn thieän hôn taàm hieåu bieát veà moân hoïc vaø cuûng coá kieán thöùc ngaønh hoïc, taïo haønh trang böôùc vaøo ñôøi, khoâng theå khoâng thöøa nhaän söï ñoùng goùp to lôùn cuûa caùc nguoàn nhaân -vaät löïc-yeáu toá quan troïng taïo neân thaønh quaû aáy. Chuùng em nhöõng sinh vieân thöïc hieän ñoà aùn moân hoïc naøy xin: Traân troïng vaø thaønh thaät caûm ôn: v Nguyễn Phan Thanh -ngöôøi ñaõ taän tình höôùng daãn, giaûi ñaùp nhöõng khuùc maéc trong quaù trình thöïc hieän ñeà taøi v Quyù thaày coâ thuoäc thö vieän Tröôøng Ñaïi Hoïc sö phaïm kó thuaät thaønh phoá hoà chí minh,Thö vieän toång hôïp Thaønh Phoá HCM ñaõ cung caáp saùch vôû vaø taøi lieäu giuùp hoaøn thaønh ñeà taøi. v Caùc anh chò vaø baïn beø cuøng ngaønh ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp, gôïi yù trong quaù trình tieán haønh thöïc hieän. Sinh vieân thöïc hieän Trần Văn Sơn Leng Duy Anh T rang 5 Ñoà aùn: TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN GVHD: GVC. Leê Ngọc Hội MUÏC LUÏC Trang PHAÀN A TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ CƠ CẤU NÂNG HẠ CẦU TRỤC DÙNG ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ SONG SONG CHÖÔNG I ÑAËC TÍNH CÔ CUÛA ÑOÄNG CÔ MOÄT CHIEÀU KÍCH TÖØ SONG SONG I. Ñaëc tính cô cuûa ñoäng cô ñieän DC kích töø ñoäc laäp vaø song song . 9 II. Aûnh höôûng cuûa caùc thoâng soá ñeán ñaëc tính cô . III. Ñaëc tính cô khi ñaûo chieàu ñieän aùp . IV.Môû maùy vaø tính ñieän trôû môû maùy . 20 V.Haõm maùy . 22 CHÖÔNG II TÍNH TOAÙN HEÄ THOÁNG CAÀN TRUÏC NAÂNG HAÏ TAÛI 30 I. Tính ñieän trôû ñieän trôû môû maùy. 30 II. Tính toaùn ñieän trôû phuï caàn thieát ñoùng vaøo maïch Rotor khi naâng taûi. 31 III. Tính toaùn ñieän trôû phuï caàn thieát ñoùng vaøo maïch Rotor khi haï taûi. 32 IV. Thieát keá sô ñoà nguyeân lyù ñieàu khieån ñoäng cô. 34 KEÁT LUAÄN T rang 6 9 11 16 Ñoà aùn: TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN GVHD: GVC. Leê Ngọc Hội Taøi lieäu tham khaûo T rang 7 Ñoà aùn: TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN GVHD: GVC. Leê Ngọc Hội T rang 8 Ñoà aùn: TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN GVHD: GVC. Leê Ngọc Hội CHÖÔNG I ÑAËC TÍNH CÔ CUÛA ÑOÄNG CÔ ÑIEÄN MOÄT CHIEÀU @&? vKHAÙI NIEÄM CHUNG VEÀ ÑAËC TÍNH CUÛA ÑOÄNG CÔ ÑIEÄN Ñaëc tính cô cuûa ñoän g cô ñieän laø quan heä giöõa toác ñoä quay vaø momen cuûa ñoäng cô ñöôïc theå hieän döôùi daïng: n=f(Mñc), coù 2 loaïi ñaëc tính cô: § Ñaëc tính cô töï nhieân: laø ñaêc tính khi ñoäng cô laøm vieäc ôû cheá ñoä ñònh möùc ( ñieän aùp, taàn soá, töø thoâng ñònh möùc vaø khoâng noái theâm ñieän trôû ñieän khaùng vaøo ñoäng cô,ñoäng cô ñöôïc ñaáu daây theo sô ñoà bình thöôøng.) § Ñaëc tính cô nhaân taïo: laø ñaêc tính khi ta thay ñoåi caùc tham soá nguoàn hoaëc noái theâm caùc ñieän trôû, ñieän khaùng vaø ñoäng cô hoaëc ñoäng cô ñöôïc daây theo sô ñoà ñaët bieät naøo. ** Ñeå daùnh giaù vaø so saùnh caùc ñaëc tính cô, ngöôøi ta ñöa ra khaùi nieäm ñoä cöùng ñaëc tính cô laø söï oån ñònh toác ñoä khi moment thay ñoåi. DM dM , b ñoä cöùng ñaëc tính cô b = = dn Dn Ñoäng cô coù ß caøng lôùn thì toác ñoä caøng ít thay ñoåi Caên cöù vaøo ß ngöôøi ta chia laøm 3 loaïi: · Khi b =∞àñoäng cô coù ñaëc tính cô tuyeät ñoái cöùng.Ñaây laø ñaëc tính cô cuûa ñoäng cô ñoàng boä(3) · Khi b =10÷100à ñoäng cô coù ñaëc tính cô cöùng. Ñaây laø ñaëc tính cô cuûa ñoäng cô 1 chieàu kích töø ñoäc laäp(2) · Khi b <10 à ñoäng cô coù ñaëc tính cô meàm. Ñaây laø ñaëc tính cô cuûa ñoäng cô 1 chieàu kích töø noái tieáp(1) T rang 9 Ñoà aùn: TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN GVHD: GVC. Leê Ngọc Hội Ñaëc tính cô cuûa ñoän g cô khoân g ñoàn g boä : laø ñöôøng ñaëc tính cô coù ñoä cöùng ß thay ñoåi theo ñieåm laøm vieäc cuûa noù. Ñoaïn ab :laø ñoaïn coù ñaëc tính cô cöùng Ñoaïn bc :laø ñoaïn coù ñaëc tính cô meàm b <0 khi toác ñoä n - thì moment M ¯ khi toác ñoä n ¯ thì moment M b >0 moment M - thì toác ñoä n - moment M ¯ thì toác ñoä n ¯ Trong thöïc teá,ñoäng cô ñieän khoâng ñoàng boä chæ laøm vieäc oån ñònh treân ñoan ab cuûa ñaëc tính cô T rang 10 Ñoà aùn: TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN GVHD: GVC. Leê Ngọc Hội I.ÑAËC TÍNH CÔ CUÛA ÑOÄNG CÔ ÑIEÄN MOÄT CHIEÀU KÍCH TÖØ ÑOÄC LAÄP VAØ KÍCH TÖØ SONG SONG I.1.Xaây döïn g phöông tr ình ñaëc tính toác ñoä : Uñm + I Rkp Ckt Ikt Iö - Rp Eö Hình 1.1.ÑCÑ moät chieàu kích töø song song + - U Ikt Rpk Ckt E Ih R Hình 1.2. ÑCÑ moät chieàu kích töø ñoäc laäp Ta coù : pt caân baèng ñieän aùp cuûa ñoäng cô ñieän moät chieàu Uñm = Eö + RöIö Þ Eö = Uñm - RöIö vôùi Eö = KEfñmn T rang 11 Ñoà aùn: TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN GVHD: GVC. Leê Ngọc Hội Þ KEfñmn = Uñm - RöIö U ñm R I - ö ö :ñaây laø phöông trình ñaëc tính toác ñoä töï nhieân cuûa Þ n= K E Φ ñm K E Φ ñm ÑCÑ moät chieàu kích töø song song Trong ñoù: n : toác ñoä quay cuûa ñoäng cô Uñm : ñieän aùp ñònh möùc cuûa ÑCÑ moät chieàu KE = PN : heä soá ñieän ñoäng cuûa ñoäng cô 60a Φ ñm :töø thoâng kích töø döôùi 1 cöïc töø Rö : ñieän trôû cuûa maïch phaàn öùng Iö : doøng ñieän maïch phaàn öùng RP :ñieän trôû phuï trong maïch phaàn öùng Neáu theâm ñieän trôû phuï Rp vaøo phaàn öùng thì ta ñöôïc phöông trình ñaëc tính toác ñoä nhaân taïo : (R ö + R p )I ö U ñm K E F ñm K E F ñm U ñm Khi Iö = 0 :n = n 0 = :laø toác ñoä khoâng taûi lyù töôûng cuûa ñoäng cô. K E Φ ñm Rö a TN = : laø heä soá goác hay ñoä doác cuûa ñöôøng ñaëc tính toác ñoä töï K E Φ ñm n= nhieân Δn TN = aI ö = RöI ö K E Φ ñm :laø ñoä suït toác ñoä treân ñöôøng ñaëc tính töï nhieân n A n0 nA ñtc TN AC = n0 : toác ñoä khoâng taûi lyù tuôûng BC = nA : toác ñoä laøm vieäc cuûa ñöôøng B TN AB = DnTN : ñoä suït toác ñoä C 0 Ic Iö Hình 1.3.Ñaëc tính cô töï nhieân. · Neáu Ic = Iñm thì nA = nñm I.2. Phöông tr ình ñaëc tính cô : T rang 12 Ñoà aùn: TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN GVHD: GVC. Leê Ngọc Hội Khi nguoàn ñieän moät chieàu coù coâng suaát voâ cuøng lôùn vaø ñieän aùp khoâng ñoåi thì maïch kích töø thöôøng maéc song song vôùi maïch phaàn öùng, luùc naøy ñoäng cô ñöôïc goïi laø ñoän g cô kích töø song song + Iñm Uñm IKT Iö Eö Khi coù nguoàn ñieän moät chieàu coù coâng suaát khoâng ñuû lôùn thì maïch ñieän phaàn öùng vaø maïch kích töø maéc vaøo 2 nguoàn ñieän 1 chieàu ñoäc laäp nhau goïi laø ñoän g cô ñieän kích töø ñoäc laäp . + - U I EÖ RKT IKT UKT + - Ta coù : pt caân baèng ñieän aùp cuûa ñoäng cô ñieän moät chieàu åU = åE Uñm = Eö + RöIö Þ Eö = Uñm- RöIö Vôùi Eö = KEFñmn neân Þ KEFñmn = Uñm- RöIö Þ n= U ñm Rö Iö K E F ñm K E F ñm (1) Ñaây laø phöông trình ñaëc tính toác ñoä töï nhieân (Hay coøn goïi laø ñaëc tính cô ñieän) Trong ñoù: n : toác ñoä quay cuûa ñoäng cô(voøng/phuùt) Uñm : ñieän aùp ñònh möùc cuûa ÑCÑ moät chieàu (V) K E = CE = PN : heä soá ñieän ñoäng cuûa ñoäng cô 60a T rang 13 Ñoà aùn: TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN GVHD: GVC. Leê Ngọc Hội Φ ñm :töø thoâng kích töø döôùi 1 cöïc töø(Wb) Iö : doøng ñieän maïch phaàn öùng(A) RP :ñieän trôû phuï trong maïch phaàn öùng( W ) Rö : ñieän trôû cuûa maïch phaàn öùng( W ) R ö = r ö + r cp + r i + r ct Trong ñoù : r ö : ñieän trôû cuoän daây phaàn öùng (W) r cp : ñieän trôû cuoän cöïc töø phuï (W) r i : ñieän trôû cuoän buø (W) r ct : ñieän trôû tieáp xuùc cuûa choåi ñieän (W) Khi Iö = 0 (1) Þ n = Ñaët a TN = RÖ K E F ñm nhieân Þ ñöôøng baäc 1 Dn TN = a TN I ö = U ñm = n 0 :toác ñoä khoâng taûi lyù töôûng cuûa ñoäng cô. K E F ñm :heä soá goác hay ñoä doác cuûa ñöôøng ñaëc tính toác ñoä töï Rö I Ö : ñoä suït toác ñoä treân ñöôøng ñaëc tính töï nhieân K E F ñm n n0 nA 0 A:ñieåm laøm vieäc n 0 : toác ñoä khoâng taûi n A :toác ñoä laøm vieäc öùng vôùi Ic n 0 - n A= rn TN : ñoä suït toác ñoä Neáu I c = I ñm thì n A = n ñm 1 2 A TN 3 Ic=Iöñm Iö *Neáu theâm ñieän trôû phuï Rp vaøo phaàn öùng thì ta ñöôïc phöông tr ình ñaëc tính toác ñoä nhaân taïo : n= (Rö + Rp) U ñm Iö K E F ñm K E F ñm *Phöông tr ình ñaëc tính cô : Ta coù : moment ñieän töø cuûa ñoäng cô : T rang 14 (1’) Ñoà aùn: TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN Mñt = KM F ñm Iö Þ I ö = : (1) Þ n = Þ n = M K M F ñm thay vaøo phöông trình ñaëc tính toác ñoä U ñm Rö M K E F ñm K E F ñm K M F ñm U ñm Rö M K E F ñm K E K M F 2ñm PN 60a PN KM=CM= 2pa Ta coù: KE=CE= Þ n = GVHD: GVC. Leê Ngọc Hội Þ (2) K E 2p 1 = = Þ K M=9,55K E K M 60 9,55 vôùi : KM: heä so ácaáu taïo cuûa ñoäng cô KE: heä soá söùc ñieän ñoäng cuûa ñoäng cô U ñm Rö M K E F ñm 9,55(K E F ñm ) 2 (2’) Suy ra: (2)vaø(2’) phöông trình ñaëc tính cô töï nhieân Khi Iö =0 thì Mñt =0 , do ñoù (2) Þ n = lyù töôûng Ñaët aTN= U ñm = n0 , n 0 : toác ñoä khoâng taûi K E F ñm Rö : ñoä doác (heä soá goác) cuûa ñöôøng ñaëc tính cô töï nhieân K E K M F 2ñm D aTN= aTN.M : ñoä suït toác ñoä cuûa ñöôøng ñaëc tính cô töï nhieân Þ ñöôøng ñaëc tính cô ñoàng daïng vôùi ñöôøng ñaëc tính toác ñoä *Khi theâm ñieän trôû phuï Rp vaøo maïch phaàn öùng (Rotor).Ta ñöôïc phöông trình ñaëc tính cô nhaân taïo n = n0 - ( Rö + Rp ) 9 , 55 ( K E F ñm ) 2 (2’’) II.AÛNH HÖÔÛNG CUÛA CAÙC THOÂNG SOÁ ÑEÁN DAÏNG ÑAËC TÍNH CÔ Ta coù phöông trình ñaëc tính cô nhaân taïo: T rang 15 Ñoà aùn: TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN n= Ñaët: GVHD: GVC. Leê Ngọc Hội U ñm Rö M K E F ñm 9,55(K E F ñm ) 2 U ñm :laø toác ñoä khoâng taûi lyù töôûng K E Φ ñm Rö :heä soá goùc hay ñoä doác cuûa ñaëc tính cô töï nhieân a TN = 9,55K 2 E Φ 2 ñm RöM ñoä suït toác ñoä cuûa ñöôøng ñaëc tính cô töï Δn TN = a TN M = 9,55K 2 E Φ 2 ñm n = n0 = nhieân II.1.Aûn h höôûn g cuûa ñieän tr ôû phuï noái tieáp tr eân maïch phaàn öùn g : Giaû söû Uö = Uñm = const Φ = Φ ñm =const Rp thay ñoåi Muoán thay ñoåi ñieän trôû maïch phaàn öùng ta noái theâm ñieän trôû phuï Rp vaøo maïch phaàn öùng. Phöông trình ñaëc tính cô : n= (R ö + R p )M U ñm K E Φ ñm 9,55K E 2 Φ ñm 2 Khi ñieän trôû phuï Rp thay ñoåi thì: · n0 = U ñm = const K E Φ ñm · heä soá goùc nhaân taïo: a NT = Rö + Rp 9,55(K E Φ ñm ) 2 taêng > aTN · ñoä doác nhaân taïo: Δn NT = a NT M cuõng taêng > Dn TN . I I KT Iö Hình 1.4: Sô ñoà nguyeân lyù khi theâm ñieän trôû phuï vaøo maïch phaàn öùng. T rang 16 Ñoà aùn: TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN GVHD: GVC. Leê Ngọc Hội Vaäy hoï caùc ñaëc tính cô laø chuøm ñöôøng thaúng xuaát phaùt töø n0 n n0 D n ñm = n A A B RP = 0 (TN) C RP1 RP2 MC=Mñm M 0 Vôùi RP2 >RP1 Hình 1.5 :Hoï caùc ñaëc tính cô khi theâm ñieän trôû phuï noái tieáp vaøo maïch phaàn öùng. II.2.Aûn h höôûn g cuûa ñieän aùp ñaët leân phaàn öùn g : Giaû söû: IKT = IKTñm = const Φ = Φ ñm =const Rp =0. - Khi thay ñoåi ñieän aùp theo höôùng giaûm so vôùi Uñm ta coù : n= Rö M U K E Φ ñm K E K M Φ ñm 2 - Khi giaûm ñieän aùp thì: · toác ñoä n0 giaûm theo. · aNT = aTN = const · Dn NT = Dn TN =const v Nhö vaäy khi thay ñoåi ñieän aùp ñaët vaøo phaàn öùng ñoäng cô ta ñöôïc moät hoï ñaëc tính cô song song vôùi ñaëc tính cô töï nhieân. - Khi giaûm ñieän aùp thì moment ngaén maïch, doøng ñieän ngaén maïch cuûa ñoäng cô giaûm vaø toác ñoä ñoäng cô cuõng giaûm öùng vôùi moät phuï taûi nhaát ñònh. Do ñoù, phöông phaùp naøy cuõng ñöôïc söû duïng ñeå ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô vaø haïn cheá doøng ñieän khi khôûi ñoäng. n Uñm(TN) n0 Vôùi U2 < U1 - Xem thêm -