Tài liệu Tính toán thiết kế trạm trộn bêtông xi măng năng suất 45m3h + bản vẽ

  • Số trang: 77 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 84 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

Ketnooi.com diễn đàn chia sẻ kiến thức, công nghệ Lêi nãi ®Çu HiÖn nay, níc ta ®ang trong thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, nh»m ®a níc ta bíc kÞp víi c¸c níc kh¸c trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Do vËy mµ viÖc ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng vÒ giao th«ng ®êng x¸, cÇu cèng hay c¸c nhµ ga, s©n bay, bÕn c¶ng … lµ mét vÊn ®Ò rÊt cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch ®Ó cã thÓ ® a ®Êt níc ta ®i lªn. §iÒu ®ã ®ßi hái mét sè lîng lín c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc x©y dùng c«ng tr×nh,trong ®ã cã tr¹m trén bª t«ng xi m¨ng.C¸c tr¹m trén BTXM ®ang ®îc sö dông ë níc ta hiÖn nay rÊt ®a d¹ng vµ phong phó c¶ vÒ chñng lo¹i, kÝch cì xuÊt xø, trong ®ã cã rÊt nhiÒu tr¹m do ViÖt Nam chÕ t¹o.Do vËy tÝnh to¸n thiÕt kÕ tr¹m trén BTXM n¨ng suÊt 45m 3/h’’lµ mét ®Ò tµi tèt nghiÖp hay,cã tÝnh thùc tÕ cao vµ võa søc dµnh cho sinh viªn chuyªn nghµnh M¸y x©y dùng_XÕp dì Trêng §¹i Häc Giao th«ng VËn T¶i. §Ò tµi nµy do hai sinh viªn NguyÔn V¨n BiÓn vµ Phan Quúnh §øc líp m¸y x©y dùng _K45 thùc hiÖn , trong ®ã nhiÖm vô cô thÓ cña mçi ngêi nh sau: I.NguyÔn v¨n BiÓn: 1.Tæng quan vÒ c«ng t¸c s¶n xuÊt BTXM vµ c«ng nghÖ trén 2. §Ò xuÊt vµ luq¹ chän ph¬ng ¸n thiÕt kÕ 3.tÝnh to¸n, thiÕt kÕ tæng thÓ tr¹m trén BTXM 4. TÝnh to¸n thiÕt kÕ bé m¸y trén 5.TÝnh to¸n hÖ thèng cÊp liÖu(®¸,c¸t) 6. Quy tr×nh l¾p dùng, vËn hµnh tr¹m. II. Phan Quúnh §øc: 1TÝnh to¸n viÐt t¶i cÊp xi m¨ng 2. TÝnh to¸n xicl« chøa xi m¨ng 3. TÝnh to¸n hÖ thèng níc 4. TÝnh to¸n mét sè chi tiÕt vµ kÕt cuÊ thÐp theo chØ ®Þnh SV: Phan Quúnh §øc B K_45 -1- Líp M¸y X©y Dùng Ketnooi.com diễn đàn chia sẻ kiến thức, công nghệ 5.X©y dùng s¬ ®å ®iÖn cho tr¹m §å ¸n tèt nghiÖp nµy tr×nh bµy lÇn lî c¸c néi dung em ®· thùc hiÖn hteo nhiÖm vô ®îc giao.Do thêi gian thùc hiÖn cã h¹n va hiÓu biÕt cßn Ýt nªn ch¾c ch¾n ®å ¸n nµy cã nhiÒu thieuó sãt, rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy trong bé m«n vµ sù gãp ý cña c¸c b¹n sinh viªn. Em xin tr©n träng c¶m ¬n thÇy gi¸o PGS.TS NguyÔn V¨n VÞnh thÇy NguyÔn Ngäc Trung ®· nhiÖt itnhf híng dÉn ®Ó em cã thÓ hµon thµnh ®å ¸n tèt nghiÖp nµy. Hµ néi: 3/2009 Sinh viªn thùc hiÖn. Phan Quúnh §øc Ch¬ng I: TæNG QUAN VÒ TR¹M TRéN B£ T¤NG XI M¡NG 1.1. Giíi thiÖu chung vÒ bª t«ng. Bª t«ng lµ lo¹i ®¸ nh©n t¹o ®îc h×nh thµnh tõ hçn hîp gåm: ChÊt kÕt dÝnh v« c¬ ( xim¨ng, th¹ch cao, v«i...), víi cèt liÖu (sái, c¸t, ®¸,...), vµ níc tr¶i qua qu¸ tr×nh ®«ng kÕt tù nhiªn hay nh©n t¹o. SV: Phan Quúnh §øc B K_45 -2- Líp M¸y X©y Dùng Ketnooi.com diễn đàn chia sẻ kiến thức, công nghệ Ngoµi thµnh phÇn kÓ trªn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bª t«ng ngêi ta con ®a thªm vµo bª t«ng c¸c chÊt phô gia v« c¬ hoÆc h÷u c¬ ®Ó t¨ng cêng mét sè tÝnh chÊt cña bª t«ng ®¶m b¶o yªu cÇu sö dông. C¸c chÊt phô gia ®îc lùa chän theo tØ lÖ thÝch hîp . Trong hçn hîp bª t«ng, xim¨ng, phô gia vµ níc lµ nh÷ng thµnh phÇn chóng t¸c dông víi nhau t¹o thµnh hå kÕt dÝnh. Cèt liÖu( c¸t, ®¸, sái, xØ...) liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh bé khung chÞu lùc cña bªt«ng. CÊp phèi cèt liÖu ®îc lùa chän mét c¸ch hîp lý ®Ó ®îc hçn hîp bªt«ng nh ý. Hå kÕt dÝnh cã nhiÖm vô bao bäc c¸c h¹t cèt liÖu vµ lÊp ®Çy lç rçng gi÷a c¸c h¹t cèt liÖu ®ång thêi hå kÕt dÝnh cßn ®ãng vai trß lµ chÊt nhên gióp cho hçn hîp bª t«ng cã ®é dÎo. Sau khi ®«ng kÕt hå kÕt dÝnh cßn cã kh¶ n¨ng ®«ng kÕt c¸c h¹t cèt liÖu víi nhau t¹o thµnh ®¸ nh©n t¹o lµ bªt«ng. Bªt«ng lµ mét lo¹i vËt liÖu ®îc sö dông réng r·i trong c¸c ngµnh: X©y dùng d©n dông, giao th«ng, thuû lîi,... v× bªt«ng cã c¸c u ®iÓm sau: - Cêng ®é chÞu nÐn t¬ng ®èi cao - VËt liÖu s¶n xuÊt dÔ khai th¸c vµ sö dông ngay t¹i ®Þa ph¬ng - Kh¶ n¨ng linh ho¹t cao cã thÓ atä thµnh c¸c d¹ng kh¸c nhau vµ tÝnh chÊt kh¸c nhau - Bªt«ng kÕt hîp víi cèt thÐp t¹o ra vËt liÖu cã kh¶ n¨ng chÞu lùc rÊt cao C¸c nhîc ®iÓm cña bªt«ng: - khèi lîng riªng  = 2000... 2500 (kg/m3) - c¸ch ©m c¸ch nhiÖt kÐm - kh¶ n¨ng chèng ¨n mßn yÕu 1.2. Ph©n lo¹i vÒ bª t«ng HiÖn nay cã rÊt nhiÒu lo¹i bª t«ng øng víi mçi lo¹i c«ng tr×nh th× cã mét lo¹i bª t«ng t¬ng øng. V× vËy bªt«ng ®îc ph©n lo¹i theo c¸c lo¹i sau: -Theo d¹ng cèt liÖu ph©n ra: Bªt«ng cèt liÖu ®Æc, cèt liÖu rçng, bªt«ngcèt liÖu ®Æc biÖt( chèng phãng x¹ , chÞu nhiÖt, chÞu axÝt) -Theo khèi lîng thÓ tÝch ph©n ra: + Bªt«ng ®Æc biÖt nÆng (  > 2500kg/m3), dïng cho nh÷ng kÕt cÊu ®Æc biÖt + Bªt«ng nÆng  = 2200 ... 2500(kg/m3), chÕ t¹o tõ ®¸ sái b×nh thêng, dïng cho kÕt cÊu chÞu lùc. + Bªt«ng t¬ng ®èi nÆng  = 1800 ... 2200(kg/m3), dïng chñ yÕu cho kÕt cÊu chÞu lùc. SV: Phan Quúnh §øc B K_45 -3- Líp M¸y X©y Dùng Ketnooi.com diễn đàn chia sẻ kiến thức, công nghệ + Bªt«ng nhÑ  = 500 ... 1800 (kg/m3), gåm cã bªt«ng cèt liÖu rçng, bªt«ng tæ ong (bªtong khÝ vµ bªt«ng bät) chÕ t¹o tõ hçn hîp chÊt kÕt dÝnh, níc cÊu tö silÝc nghiÒn mÞn vµ chÊt t¹o rçng + Bªt«ng ®Æc biÖt nhÑ còng lµ lo¹i bªt«ng tæ ong vµ bªt«ng cèt liÖu rçng nhng cã  < 500(kh/m3) - Theo c«ng dông bªt«ng ®îc ph©n ra: + Bªt«ng thêng, c¸c kÕt cÊu bªtong cèt thÐp(mãng, cét, dÇm...) + Bªt«ng thuû thuû c«ng, dïng ®Ó x©y ®Ëp, phñ líp m¸i kªnh... + Bªt«ng dïng cho mÆt ®êng s©n bay l¸t vØa hÌ. + Bªt«ng dïng cho kÕt cÊu bao che. + Bªt«ng c«ng dông ®Æc biÖt nh bªt«ng chÞu nhiÖt, chÞu axÝt chèng phãng x¹... + Bªt«ng trang trÝ. Tr¹m trén bªt«ng ngµy nay ph¶i ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ: M¸c bªt«ng, thµnh phÇn cÊp phèi bªt«ng,...Do ®ã ®Ó tÝnh chän thiÕt bÞ ®Þnh lîng cho tr¹m trén bªt«ng cÇn ph¶i x¸c ®Þnh khèi lîng tèi ®a cña c¸c thµnh phÇn cèt liÖu cho 1m3 bªt«ng. Theo kinh nghiÖm thùc tÕ ®Þnh ra khèi lîng tèi ®a cña c¸c thµnh phÇn phèi liÖu cho mét m3 hçn hîp bªt«ng nh sau: - Khèi lîng ®¸ d¨m(  = 1800kg/m3) mdmax= 1500kg; Vdmax= 0.83m3 - Khèi lîng c¸t(  = 1600kg/m3) mcmax= 1000kg/m3; Vcmax= 0.62m3 - Khèi lîng níc (  = 1000kg/m3) mnmax= 400 kg/m3; Vnmax= 0.4m3 - Khèi lîng xim¨ng PC – 30 (  = 1400kg/m3) mxmax= 700kg/m3; Vxmax= 0.5m3 1.3 Tr¹m trén bê tông xi măng. 1.3.1 Kh¸i niÖm chung vÒ tr¹m trén bªt«ng Tr¹m trén bªt«ng dïng ®Ó s¶n s¶n xuÊt hçn hîp bªt«ng(d¹ng kh« hoÆc ít) ®Ó cung cÊp cho c¸c ph©n xëng t¹o h×nh hoÆc cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n, tr¹m trén bªt«ng thêng gåm ba bé phËn chÝnh: Kho chøa nguyªn liÖu c¸t, ®¸,...,c¸c thiÕt bÞ ®Þnh lîng vµ c¸c m¸y trén bªt«ng. Gi÷a c¸c bé phËn nµy cã c¸c thiÕt bÞ n©ng- vËn chuyÓn vµ c¸c phÔu chøa trung gian... 1.3.2 Ph©n lo¹i tr¹m trén bªt«ng a) Theo ph¬ng ph¸p bè trÝ thiÕt bÞ tr¹m trén - Tr¹m trén bªt«ng d¹ng th¸p: SV: Phan Quúnh §øc B K_45 -4- Líp M¸y X©y Dùng Ketnooi.com diễn đàn chia sẻ kiến thức, công nghệ TÊt c¶ c¸c phèi liÖu vËn chuyÓn mét lÇn lªn cao nhê c¸c thiÕt bÞ n©ng vËn chuyÓn (b¨ng t¶i, gµu t¶i, vÝt t¶i, m¸y b¬m xim¨ng...). Trªn ®êng r¬i tù do cña chóng c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ ®îc tiÕn hµnh( ®Þnh lîng, n¹p vµo m¸y trén, nhµo trén vµ nh¶ vµo c¸c thiÕt bÞ vËn chuyÓn hçn hîp bªt«ng). + ¦u ®iÓm cña tr¹m trén nµy lµ cã thêi gian chu kú lµm viÖc nhá nhÊt, cã thÓ bè trÝ nhiÒu m¸y trén trªn mét tÇng, tù ®éng ho¸, tiÖn lîi vµ n¨ng suÊt cao( Q  240m3/h). + Nhîc ®iÓm cña tr¹m trén nµy lµ qu¸ cång kÒnh, c¸c bunke chøa c¸c phèi liÖu kh« ph¶i cã søc dù tr÷ ®¶m b¶o cho tr¹m trén lµm viÖc trong vßng hai giê, vèn ®Çu t ban ®Çu rÊt lín vµ khã kh¨n trong viÖc rêi chuyÓn. - Tr¹m trén bªt«ng d¹ng bËc: C¸c thiÕt bÞ c«ng t¸c ®îc bè trÝ theo c¸c khèi chøc n¨ng ®éc lËp trªn mÆt b»ng riªng vµ ®îc liªn hoµn nhau b»ng c¸c thiÕt bÞ n©ng- vËn chuyÓn, bunke chøa ®Þnh lîng vµ bunke tËp kÕt c¸c phèi liÖu kh« ®· ®Þnh lîng. Khèi nhµo trén gåm c¸c thiÕt bÞ ®Þnh lîng chÊt láng( níc vµ phô gia), c¸c m¸y trén bªt«ng vµ phÔu n¹p hçn hîp bªt«ng cho cho c¸c thiÕt bÞ vËn chuyÓn. + ¦u ®iÓm cña tr¹m trén nµy lµ: vèn ®Çu t ban ®Çu kh«ng cao, th¸o l¾p di chuyÓn dÔ dµng, gän nhÑ vµ n¨ng suÊt t¬ng ®èi cao, Q  120m3/h + Nhîc ®iÓm cña tr¹m trén nµy lµ: khã kh¨n trong viÖc bè trÝ nhiÒu m¸y trén, chØ ®¶m b¶o sè lîng m¸y trén tèi ®a lµ hai, thêi gian chu kú lµm viÖc cña tr¹m t¬ng ®èi lín vµ kh¸ phøc t¹p vÒ viÖc tù ®éng ho¸ trong ®iÒu khiÓn tr¹m trén. b) Theo nguyªn lý lµm viÖc cña tr¹m trén - Tr¹m trén bªt«ng lµm viÖc chu kú: cã kh¶ n¨ng dÔ thay ®æi m¸c bªt«ng vµ thµnh phÇn cÊp phèi còng nh ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu cña moÞ ®èi tîng phôc vô. - Tr¹m trén bª t«ng lµm viÖc liªn tôc: Lo¹i tr¹m trén nµy lµm viÖc cã hiÖu qu¶ khi nhu cÇu vÒ hçn hîp bªt«ng cïng m¸c cã khèi lîng lín nh phôc vô cho c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn, c¸c c«ng tr×nh giao th«ng... c) Theo kh¶ n¨ng di ®éng cña tr¹m trén -Tr¹m trén cè ®Þnh: phôc vô cho c«ng t¸c x©y l¾p cña mét vïng l·nh thæ, ®ång thêi cung cÊp bªt«ng th¬ng phÈm cho mét vïng b¸n kÝnh hiÖu qu¶. ThiÕt bÞ cña tr¹m trén cè ®Þnh thêng ®îc bè trÝ theo d¹ng th¸p . - Tr¹m trén d¹ng th¸o l¾p nhanh: §îc trang bÞ cho c«ng tr×nh cã thêi h¹n khai th¸c tr¹m trén t¹i mçi n¬i ng¾n (tõ mét n¨m tíi vµi n¨m).§Ó khai thac cã hiÖu qu¶ tr¹m trén nµy th× tr¹m trén ph¶i cã thêi gian th¸o l¾p nhanh víi chi phÝ cho SV: Phan Quúnh §øc B K_45 -5- Líp M¸y X©y Dùng Ketnooi.com diễn đàn chia sẻ kiến thức, công nghệ th¸o l¾p vµ vËn chuyÓn lµ nhá nhÊt. C¸c thiÕt bÞ cña tr¹m trén ®îc bè trÝ theo d¹ng bËc víi c¸c m« ®un vËn chuyÓn tiÖn lîi. - Tr¹m trén di ®éng: thêng ®îc thiÕt kÕ theo d¹ng bËc, c¸c khèi chøc n¨ng cña tr¹m trén thêng ®îc bè trÝ trªn c¸c hÖ thèng di chuyÓn. Lo¹i tr¹m trén nµy thêng ®îc thiÕt kÕ víi n¨ng suÊt nhá( Q  30m3/h) ®Ó phôc vô cho c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi vµ c¸c c«ng tr×ng x©y dùng cÇn khèi lîng bª t«ng nhá vµ kh«ng tËp trung. d) Theo n¨ng suÊt cña tr¹m trén. - Lo¹i nhá: Q  30 m3/h - Lo¹i võa : Q  60 m3 /h - Lo¹i lín : 70 m3/h Q  120 m3/h e) Theo ph¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn tr¹m trén ta cã HÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng tay, hÖ thèng ®iÒu khiÓn b¸n tù ®éng vµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng. Tr¹m trén hiÖn ®¹i ngµy nay thêng ®îc trang bÞ thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ë c¶ ba chÕ ®é ®iÒu khiÓn nh trªn Ch¬ng II: ®Ò xuÊt vµ lùa chän ph¬ng ¸n thiÕt kÕ C¸c tr¹m trén bª t«ng xi m¨ng ®ang ®îc sö dông ë níc ta hiÖn nay rÊt ®a d¹ng vµ phong phó c¶ vÒ kÝch cì ®Õn xuÊt sø, chñng lo¹i …Tuy nhiªn, cã thÓ SV: Phan Quúnh §øc B K_45 -6- Líp M¸y X©y Dùng Ketnooi.com diễn đàn chia sẻ kiến thức, công nghệ ph©n biÖt ®îc c¸c tr¹m trén th«ng qua nh÷ng kÕt cÊu c¬ b¶n nh c¸ch bè trÝ mÆt b»ng, kÕt cÊu buång trén…vµ ®Æc biÖt lµ ph ¬ng ph¸p cÊp liÖu. Trªn thùc tÕ hiÖn nay, ë c¸c tr¹m trén bª t«ng xi m¨ng, cã rÊt nhiÒu ph¬ng ph¸p cÊp liÖu ®îc sö dông nh cÊp liÖu b»ng m¸y bèc xóc, cÊp liÖu b»ng b¨ng t¶i, cÊp liÖu b»ng b¨ng gÇu…Mçi ph¬ng ¸n ®Òu cã nh÷ng u nhîc ®iÓm riªng vµ phï hîp víi tõng ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh cô thÓ. Sau ®©y lµ mét sè ph¬ng ¸n ®ang ®îc sö dông nhiÒu trªn thùc tÕ hiÖn nay vµ c¸c u nhîc ®iÓm cña nã, tõ ®ã rót ra kÕt luËn ®Ó lùa chän ra ph¬ng ¸n thiÕt kÕ tèi u nhÊt. 1.1. Ph¬ng ¸n I: CÊp liÖu b»ng m¸y bèc xóc M« h×nh tr¹m trén sö dông m¸y bèc xóc ®Ó cÊp liÖu ®îc thÓ hiÖn trªn h×nh 1.1 vµ h×nh 1.2. - Nguyªn lý lµm viÖc: M¸y bèc xóc sÏ xóc vËt liÖu (®¸, c¸t…) ®i lªn ® êng dèc (1) vµ ®æ vµo phÔu chøa cèt liÖu (2). PhÔu chøa (2) gåm cã ba ng¨n chøa ®¸ lín, ®¸ nhá vµ c¸t. PhÇn díi cña phÔu chøa (2) cã bé phËn c©n ®Þnh lîng cèt liÖu. Cèt liÖu sau khi ®· ®îc c©n ®Þnh lîng chÝnh x¸c theo yªu cÇu cña m¸c bª t«ng sÏ ®îc x¶ vµo xe skip (3). Sau ®ã xe skip (3) sÏ ®îc kÐo lªn cao b»ng c¸p theo ®êng ch¹y sè (4) nhê hÖ thèng ®éng c¬ ®iÖn (10) dÉn ®éng hép gi¶m tèc, tang têi quÊn c¸p. Khi lªn ®Õn vÞ trÝ cöa n¹p cèt liÖu cña buång trén (7), xe skip (3) sÏ ®îc lËt nghiªng vµ cöa xe skip ë phÝa ®¸y xe sÏ tù më ra, nhê träng lîng b¶n th©n mµ cèt liÖu sÏ r¬i vµo buång trén (7). Sau khi ®· ®æ cèt liÖu vµo buång trén, xe skip l¹i ®îc h¹ xuèng mÆt ®Êt vµ tiÕp tôc chu k× cÊp liÖu míi. Lîng cèt liÖu trong mét lÇn vËn chuyÓn cña xe skip sÏ phôc vô cho mét mÎ trén cña buång trén. H×nh 1.1: Tr¹m trén BTXM sö dông m¸y bèc xóc ®Ó cÊp liÖu - Chó thÝch: 1- §êng lªn cña m¸y bèc xóc, 2- PhÔu chøa vËt liÖu, 3- xe skip, 4- §êng ch¹y cña xe skip, 5- Cabin ®iÒu khiÓn, 6- Xe vËn chuyÓn bª t«ng, 7- Buång trén, 8- Bé phËn c©n níc, 9§éng c¬ ®iÖn dÉn ®éng trôc trén, 10- §éng c¬ ®iÖn dÉn ®éng xe skip, 11- Bé phËn c©n xi SV: Phan Quúnh §øc B K_45 -7- Líp M¸y X©y Dùng Ketnooi.com diễn đàn chia sẻ kiến thức, công nghệ m¨ng, 12- Bé phËn th«ng khÝ cña xyclo, 13- Xyclo chøa xi m¨ng, 14- VÝt t¶i cÊp xi m¨ng, 15èng b¬m xi m¨ng vµo xyclo, 16- Hép gi¶m tèc, 17- §éng c¬ ®iÖn dÉn ®éng vÝt t¶i. Bé phËn c©n níc (7) sÏ c©n ®óng lîng níc theo yªu cÇu råi x¶ vµo buång trén. Níc ®îc m¸y b¬m níc b¬m lªn tõ bÓ níc ®Æt ë díi. Xi m¨ng ®îc chøa trong xyclo (13). Khi tr¹m ho¹t ®éng, vÝt t¶i (14) sÏ vËn chuyÓn xi m¨ng tõ xyclo chøa (13) lªn thïng c©n xi m¨ng (11). T¹i ®©y xi m¨ng sÏ ®îc c©n ®Þnh lîng chÝnh x¸c theo yªu cÇu cña m¸c bª t«ng råi sau ®ã ®îc ®æ vµo buång trén. VÝt t¶i (14) ®îc dÉn ®éng nhê ®éng c¬ ®iÖn (16), hép gi¶m tèc (17). §Ó ®a xi m¨ng vµo xyclo chøa, ngêi ta sÏ b¬m xi m¨ng vµo xyclo th«ng qua ®êng èng sè (15) b»ng luång khÝ nÐn ¸p lùc cao. §êng èng (15) ®îc th«ng tõ díi lªn ®Õn ®Ønh cña xyclo. PhÝa trªn xyclo cã l¾p bé phËn th«ng khÝ (12), gåm cã c¸c mµng v¶i läc chØ cho phÐp kh«ng khÝ ®i qua vµ ng¨n níc còng nh h¬i Èm ®Ó tr¸nh lµm háng xi m¨ng. Buång trén (7) cã d¹ng h×nh trô trßn, cã mét trôc trén ®îc bè trÝ ®Æt th¼ng ®øng vµ dÉn ®éng nhê ®éng c¬ ®iÖn (9), hép gi¶m tèc. Qu¸ tr×nh trén gåm cã hai giai ®o¹n: giai ®o¹n trén kh« (khi cha cã níc) vµ giai ®o¹n trén ít (sau khi ®· b¬m níc). Sau khi ®· trén xong, bª t«ng sÏ ®îc x¶ xuèng xe vËn chuyÓn (6) qua cöa x¶ ë díi thïng trén (7). C¸c cöa x¶ ë c¸c bé phËn cña tr¹m trén nh: cöa x¶ cèt liÖu tõ phÔu chøa (2) vµo xe skip (3), cöa x¶ bª t«ng sau khi trén tõ buång trén (7) xuèng xe vËn chuyÓn (6) ®Òu ®îc ®ãng më b»ng c¸c xy lanh khÝ nÐn. Do vËy ë tr¹m trén cßn ®îc trang bÞ thªm m¸y nÐn khÝ. Toµn bé viÖc c©n ®Þnh lîng níc, xi m¨ng, cèt liÖu, ®Æt chÕ ®é trén, thêi gian trén…®Òu ®îc ®iÒu khiÓn mét c¸ch tù ®éng nhê m¸y tÝnh ®iÖn tö ë cabin (5). Do vËy viÖc vËn hµnh tr¹m trén ®¬n gi¶n vµ chØ cÇn mét ngêi ngåi ®iÒu khiÓn trªn cabin. - Ph¬ng ¸n cÊp liÖu b»ng m¸y bèc xóc nµy cã nh÷ng u nhîc ®iÓm sau: + ¦u ®iÓm: ViÖc cÊp liÖu ®îc thùc hiÖn b»ng m¸y bèc xóc trùc tiÕp ®Õn phÔu chøa cèt liÖu mµ kh«ng cÇn cã c¸c thiÕt bÞ kh¸c nh b¨ng t¶i, b¨ng gÇu… nªn kÕt cÊu cña tr¹m ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn cho viÖc l¾p ®Æt, th¸o dì di chuyÓn tr¹m. KÕt cÊu cña tr¹m gåm Ýt c¸c bé phËn nªn mÆt b»ng tr¹m nhá gän vµ thêng ®îc l¾p dùng trªn diÖn tÝch h×nh vu«ng. Ngoµi viÖc cÊp liÖu, cã thÓ sö dông m¸y bèc xóc vµo c¸c c«ng viÖc kh¸c cña tr¹m nh vËn chuyÓn, thu dän mÆt b»ng…mµ kh«ng cÇn ®iÒu m¸y tõ n¬i kh¸c ®Õn. + Nhîc ®iÓm: Trong qu¸ tr×nh vËn hµnh tr¹m, ph¶i lu«n cã m¸y bèc xóc vµ ngêi ®iÒu khiÓn thêng trùc lµm viÖc, do vËy sÏ tèn thªm chi phÝ. NÕu kh«ng cã m¸y bèc xóc lµm viÖc liªn tôc ë tr¹m th× dung tÝch phÔu chøa cèt liÖu ph¶i lín, tuy nhiªn lóc ®ã kÝch thíc phÔu sÏ lín, kång kÒnh. HiÖn nay ë c¸c tr¹m trén cÊp liÖu theo c¸ch nµy thêng dïng phÔu chøa cèt liÖu gåm ba ng¨n, mçi ng¨n cã dung tÝch kh«ng qu¸ 10 m3. SV: Phan Quúnh §øc B K_45 -8- Líp M¸y X©y Dùng Ketnooi.com diễn đàn chia sẻ kiến thức, công nghệ M¸y bèc xóc ch¹y b»ng dÇu diezel cã gi¸ thµnh ®¾t h¬n nÕu nh so s¸nh víi c¸c ph¬ng ¸n cÊp liÖu ch¹y b»ng ®iÖn nh dïng b¨ng t¶i, gÇu cµo… H×nh 1.2: Tr¹m trén BTXM n¨ng suÊt 45 m3/h do ViÖt Nam chÕ t¹o, sö dông m¸y bèc xóc ®Ó cÊp liÖu 1.2. Ph¬ng ¸n II: CÊp liÖu b»ng b¨ng t¶i cao su M« h×nh tr¹m trén sö dông b¨ng t¶i cao su ®Ó cÊp liÖu ®îc thÓ hiÖn trªn h×nh 1.3 vµ h×nh 1.4. SV: Phan Quúnh §øc B K_45 -9- Líp M¸y X©y Dùng Ketnooi.com diễn đàn chia sẻ kiến thức, công nghệ H×nh 1.3: Tr¹m trén BTXM sö dông b¨ng t¶i cao su ®Ó cÊp liÖu - Chó thÝch: 1- §éng c¬ ®iÖn dÉn ®éng vÝt t¶i, 2- Hép gi¶m tèc, 3- èng b¬m xi m¨ng vµo xyclo, 4- Xe vËn chuyÓn bª t«ng, 5- VÝt t¶i cÊp xi m¨ng, 6- Xyclo chøa xi m¨ng, 7- Bé phËn th«ng khÝ cña xyclo, 8- Bé phËn c©n xi m¨ng, 9- §éng c¬ ®iÖn dÉn ®éng trôc trén, 10- §éng c¬ ®iÖn dÉn ®éng xe skip, 11- Bé phËn c©n nuíc, 12- Buång trén, 13- Cabin ®iÒu khiÓn, 14- §êng ch¹y cña xe skip, 15PhÔu chøa cèt liÖu, 16-Xe skip, 17- B¨ng t¶i cao su, 18- PhÔu chøa cèt liÖu. - Nguyªn lý lµm viÖc: Cèt liÖu ban ®Çu ®îc chøa riªng ë c¸c phÔu chøa (18) (gåm cã hai hoÆc ba phÔu (18) chøa tõng lo¹i ®¸ lín, ®¸ nhá vµ c¸t). PhÝa díi c¸c phÔu chøa (18) cã ®Æt bé phËn c©n ®Þnh lîng, cèt liÖu sau khi ®îc c©n ®Þnh lîng xong sÏ ®îc b¨ng t¶i cao su (17) vËn chuyÓn ®Õn phÔu chøa (15) råi x¶ xuèng xe skip (16). Xe skip (16) sÏ vËn chuyÓn cèt liÖu theo ®êng ch¹y sè (14) lªn buång trén (12). Xe skip ®îc kÐo b»ng c¸p vµ dÉn ®éng nhê ®éng c¬ ®iÖn (10). Nguyªn lý ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn kh¸c nh xyclo (6), vÝt t¶i (5), buång trén (12)…t¬ng tù nh tr¹m trén dïng m¸y bèc xóc ®Ó cÊp liÖu ®· tr×nh bµy ë trªn. - Ph¬ng ¸n cÊp liÖu b»ng b¨ng t¶i cao su nµy cã nh÷ng u nhîc ®iÓm sau: + ¦u ®iÓm: SV: Phan Quúnh §øc Dùng B K_45 - 10 - Líp M¸y X©y Ketnooi.com diễn đàn chia sẻ kiến thức, công nghệ B¨ng t¶i cao su lµ lo¹i thiÕt bÞ vËn chuyÓn vËt liÖu liªn tôc nªn khi sö dông b¨ng t¶i, n¨ng suÊt cÊp liÖu sÏ cao. Ph¬ng ph¸p cÊp liÖu nµy cã thÓ phï hîp víi c¸c tr¹m cã n¨ng suÊt cao. Trong qu¸ tr×nh vËn hµnh, b¨ng t¶i lµm viÖc tù ®éng, do ®ã kh«ng cÇn cã ngêi trùc tiÕp ®Ó ®iÒu khiÓn b¨ng t¶i nh lµ dïng m¸y bèc xóc hay dïng gÇu cµo ®Ó cÊp liÖu. B¨ng t¶i ch¹y b»ng n¨ng lîng ®iÖn cã gi¸ thµnh rÎ, dÔ kiÕm, ®ång thêi cïng lo¹i n¨ng lîng ®îc sö dông cña c¶ tr¹m nªn viÖc cung cÊp n¨ng lîng ®¬n gi¶n h¬n. + Nhîc ®iÓm: KÕt cÊu cña tr¹m phøc t¹p, ph¶i dïng hai hoÆc ba b¨ng t¶i cao su ®Ó vËn chuyÓn c¸c lo¹i cèt liÖu kh¸c nhau (®¸ lín, ®¸ nhá, c¸t), do vËy viÖc l¾p ®Æt th¸o dì tr¹m khã kh¨n. Gi¸ thµnh cña tr¹m trén còng ®¾t h¬n do ph¶i trang bÞ nhiÒu bé phËn. ViÖc bè trÝ c¸c b¨ng t¶i tèn diÖn tÝch nªn kÝch thíc mÆt b»ng cña tr¹m trén lín, kh«ng phï hîp ®Ó l¾p ®Æt ë nh÷ng n¬i chËt hÑp. MÆc dï dïng b¨ng t¶i ®Ó cÊp liÖu nhng trªn thùc tÕ vÉn ph¶i dïng thªm m¸y bèc xóc trong c«ng ®o¹n ®a vËt liÖu vµo c¸c phÔu chøa cèt liÖu ban ®Çu. Cã thÓ kh¾c phôc b»ng c¸ch ®µo hè vµ ®Æt phÔu chøa cèt liÖu ban ®Çu ë díi, sau ®ã dïng « t« trùc tiÕp ®æ vµo phÔu. Tuy nhiªn lóc ®ã kÕt cÊu cña tr¹m rÊt phøc t¹p, g©y khã kh¨n cho viÖc l¾p dùng. SV: Phan Quúnh §øc Dùng B K_45 - 11 - Líp M¸y X©y Ketnooi.com diễn đàn chia sẻ kiến thức, công nghệ H×nh 1.4: Tr¹m trén BTXM n¨ng suÊt 45 m3/h do ViÖt Nam chÕ t¹o, sö dông b¨ng t¶i cao su ®Ó cÊp liÖu 1.3. Ph¬ng ¸n III: CÊp liÖu b»ng b¨ng g¹t M« h×nh tr¹m trén sö dông b¨ng g¹t ®Ó cÊp liÖu ®îc thÓ hiÖn nh h×nh 1.5 vµ h×nh 1.6. - Nguyªn lý lµm viÖc: Cèt liÖu gåm ®¸ lín, ®¸ nhá, c¸t ®îc chøa riªng biÖt vµ lÇn lît trong ba ng¨n phÔu chøa sè (14). PhÝa díi mçi phÔu chøa (14) ®Òu cã bé phËn c©n ®Þnh lîng cèt liÖu. §¸, c¸t sau khi ®îc c©n ®Þnh lîng chÝnh x¸c theo yªu cÇu cña tõng m¸c bª t«ng sÏ ®îc x¶ xuèng b¨ng t¶i cao su (15). Cöa x¶ cèt liÖu cña c¸c phÔu chøa ®îc ®ãng më b»ng c¸c xy lanh khÝ nÐn. B¨ng t¶i cao su (15) sau khi nhËn cèt liÖu tõ phÔu chøa sÏ vËn chuyÓn chóng vµ ®æ vµo ®Çu phÝa díi cña b¨ng g¹t (13). Cèt liÖu tiÕp tôc ®îc vËn chuyÓn theo b¨ng g¹t lªn trªn vµ cung cÊp cho buång trén (10). SV: Phan Quúnh §øc Dùng B K_45 - 12 - Líp M¸y X©y Ketnooi.com diễn đàn chia sẻ kiến thức, công nghệ H×nh 1.5: Tr¹m trén BTXM sö dông b¨ng g¹t ®Ó cÊp liÖu - Chó thÝch: 1- §éng c¬ ®iÖn dÉn ®éng vÝt t¶i, 2- Hép gi¶m tèc, 3- èng b¬m xi m¨ng vµo xyclo, 4Xe vËn chuyÓn bª t«ng, 5- VÝt t¶i cÊp xi m¨ng, 6- Bé phËn c©n xi m¨ng, 7- Xyclo chøa xi m¨ng, 8- Bé phËn th«ng khÝ cña xyclo, 9- Bé phËn c©n nuíc, 10- Buång trén, 11- §éng c¬ ®iÖn dÉn ®éng trôc trén, 12- CÇu thang, 13- B¨ng g¹t, 14- PhÔu chøa cèt liÖu, 15- B¨ng t¶i cao su. Buång trén cña tr¹m nµy lµ lo¹i buång trén cìng bøc hai trôc ®Æt n»m ngang, hai trôc trén ®îc dÉn ®éng riªng biÖt nhê hai ®éng c¬ ®iÖn sè (11) ®Æt ë hai bªn. Cabin cña tr¹m trén lo¹i nµy ®îc ®Æt ë díi mÆt ®Êt, do vËy khi l¾p dùng cÇn ph¶i cã thªm phÇn mãng nÒn cho cabin. SV: Phan Quúnh §øc Dùng B K_45 - 13 - Líp M¸y X©y Ketnooi.com diễn đàn chia sẻ kiến thức, công nghệ H×nh 1.6: Tr¹m trén BTXM n¨ng suÊt 60 m3/h do Hµn Quèc vµ Trung Quèc chÕ t¹o, sö dông b¨ng g¹t ®Ó cÊp liÖu - Ph¬ng ¸n cÊp liÖu b»ng b¨ng g¹t nµy cã nh÷ng u nhîc ®iÓm sau: + ¦u ®iÓm: Kh¸c víi c¸c ph¬ng ¸n cÊp liÖu kh¸c cã dïng xe skip cÊp liÖu mang tÝnh chu k×, ë ph¬ng ¸n nµy viÖc cÊp liÖu diÔn ra hoµn toµn liªn tôc tõ b¨ng t¶i cao su ®Õn b¨ng g¹t. Do vËy n¨ng suÊt cÊp liÖu cña ph¬ng ¸n nµy cao h¬n h¼n so víi c¸c ph¬ng ¸n kh¸c. Ph¬ng ¸n nµy ¸p dông thÝch hîp cho c¸c tr¹m trén lín cã n¨ng suÊt cao. C¸c bé phËn tham gia vËn chuyÓn cèt liÖu gåm b¨ng t¶i cao su, b¨ng g¹t ®Òu sö dông nguån n¨ng lîng ®iÖn gi¸ thµnh rÎ, dÔ kiÕm vµ cïng lo¹i n¨ng lîng ®îc sö dông cña c¶ tr¹m trén. + Nhîc ®iÓm: KÕt cÊu cña tr¹m kh¸ phøc t¹p, gåm nhiÒu hÖ thèng nh b¨ng t¶i, b¨ng g¹t. Do ®ã viÖc l¾p ®Æt, th¸o dì tr¹m khã kh¨n h¬n so víi c¸c lo¹i kh¸c. §ång thêi gi¸ thµnh cña tr¹m còng ®¾t h¬n do ph¶i trang bÞ nhiÒu bé phËn. SV: Phan Quúnh §øc Dùng B K_45 - 14 - Líp M¸y X©y Ketnooi.com diễn đàn chia sẻ kiến thức, công nghệ HÖ thèng b¨ng t¶i cao su, b¨ng g¹t ph¶i ®îc bè trÝ th¼ng hµng víi nhau, kh«ng thÓ bè trÝ vu«ng gãc do vËy mÆt b»ng tr¹m lín, tèn diÖn tÝch vµ tr¶i dµi theo mét híng. ViÖc cÊp liÖu ë ph¬ng ¸n nµy vÉn ph¶i dïng m¸y bèc xóc ®Ó ®æ vËt liÖu vµo c¸c phÔu chøa. 1.4. KÕt luËn lùa chän ph¬ng ¸n C¸c ph¬ng ¸n cÊp liÖu trªn ®Òu cã nh÷ng u nhîc ®iÓm riªng vµ phï hîp víi tõng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh.Nghiªn cøu nhung gi¶i ph¸p kü thuat ®Ó kh¾c phôc nhùoc ®iÓm cña tr¹m trén cho phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng viÖc.H¹n chÕ ®Õn møc tèi thiÓu c¸c thiÕt bÞ cÇn nhËp tõ níc ngoµi nh»m tiÕt kiÖm tèi ®a nguån ngo¹i tÖ m¹nh cho quèc gia.MÆt kh¸c tËn dông ®îc ®éi ngò c¸n bé kü thuËt c«ng nh©n lµnh nghÒ cã tr×nh ®é kü thuËt,sÏ t¹o ra s¶n phÈm víi gi¸ c¶ ph¶I ch¨nggãp phÇn ph¸t triÓn cho sù nghiÖp C«ng NgiÖp Ho¸ HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn, ta chän ph¬ng ¸n thiÕt kÕ cho tr¹m trén n¨ng suÊt 45 m 3/h lµ ph¬ng ¸n I: cÊp liÖu b»ng m¸y bèc xóc, v× ®©y ph¬ng ¸n tèi u h¬n c¶ víi c¸c u ®iÓm næi bËt sau: KÕt cÊu ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn cho viÖc l¾p ®Æt, th¸o dì. Gi¸ thµnh thÊp v× cã Ýt c¸c trang thiÕt bÞ. DiÖn tÝch mÆt b»ng cña tr¹m trén nhá gän. H¬n n÷a, c¸c ph¬ng ¸n cÊp liÖu kh¸c dï Ýt hay nhiÒu ®Òu ph¶i cã sù trî gióp cña m¸y bèc xóc. Tham kh¶o trªn thùc tÕ hiÖn nay, do cã nhiÒu u ®iÓm ®· tr×nh bµy ë trªn mµ ph¬ng ¸n cÊp liÖu dïng m¸y bèc xóc ®ang ®îc sö dung réng r·i, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c tr¹m trén cã n¨ng suÊt trung b×nh (tõ 30 ®Õn 60 m3/h). Do ®ã viÖc lùa chän ph¬ng ¸n thiÕt kÕ dïng m¸y bèc xóc lµ hîp lý, phï hîp víi thùc tÕ. SV: Phan Quúnh §øc Dùng B K_45 - 15 - Líp M¸y X©y Ketnooi.com diễn đàn chia sẻ kiến thức, công nghệ CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÍT TẢI CẤP XI MĂNG 1.1Giới thiệu chung về vít tải Vít tải được sử dụng để vận chuyển các loại vật liệu rời, vật liệu dạng cục nhỏ như: Xi măng, đá răm, hỗn hợp bê tông xi măng, v…v, với khoảng cách không lớn lắm ( 30 – 40m). Băng xoắn được sử dụng để vận chuyển vật liệu thoe phương ngang theo phương nghiêng với góc nghiêng < 20 độ, cũng có thể vận chuyển xi măng theo phương thẳng đứng Vít tải thường có năng suất từ 20 – 40 m 3/h. Năng suất cũng có thể đạt 100m 3/h nếu ta tăng kích thước vít tải lên. Vít tải cấu tạo gọn, đơn giản: có thể vận chuyển các loại vật liệu dính ướt, vật liệu được vận chuyển trong ống kín nên không bị bẩn và hao hụt khi vận chuyển. Nó có thể cấp liệu và dỡ liệu ở bất kỳ vị trí nào trên băng. Nhưng trong quá trình hoạt động thị cánh vít và vỏ vít bị mài mòn một cách nhanh chóng, năng lượng bị tiêu hao lớn hơn các loại băng khác. Yêu cầu đối với băng vít là phải cấp liệu đều đặn, nhược điểm của băng vít là trong quá trình vận chuyển vật liệu dễ bị vỡ. 1.2 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của vít tải a) Cấu tạo Hình 1.1 - Sơ đồ nguyên lý vít tải SV: Phan Quúnh §øc Dùng B K_45 - 16 - Líp M¸y X©y Ketnooi.com diễn đàn chia sẻ kiến thức, công nghệ 1 - Động cơ liền hôpk giảm tốc; 2 - Khớp nối; 3 - Cửa nạp liệu 4 - Vỏ vít; 5 – Cánh vít; 6 - Cưả dỡ liệu; 7 – Con lăn đỡ trục; 8 - Trục vít b) Nguyên lý hoạt động Nguồn động lực từ động từ động cơ (1) thông qua hộp giảm tốc (2) sẽ dẫn động trục vít (8) quay, do cánh vít hàn trên trục vít và chiềy nghiêng của cánh vít mà vật liệu được vận chuyển từ cửa nạp (3) ra cửa dỡ liệu(6). 1.3Phân loại vít tải Phân loại theo cách liên kết giữa cánh vít và trục vít 1.3.1 Trục vít có cánh liền trục Hình 1.2 – Cánh vít liền trục Loại này được sử dụng để vận chuyển các loại vật liệu tới xốp dạng bột mịn như xi măng, cát khô bột thạch cao, bột phấn tro, v…v. các loại vật liệu được băng vít vận chuyển với hệ số đền đầy máng ε = 0,3 – 0,45 và số vòng quay trục vít là 50 – 120 v/p. SV: Phan Quúnh §øc Dùng B K_45 - 17 - Líp M¸y X©y Ketnooi.com diễn đàn chia sẻ kiến thức, công nghệ 1.3.2 Trục vít có cánh vít không liền trục Hình 1.3 – Trục vít không liền cánh Loại trục vít này dùng để vận chuỷên các loại vật liệu dạng cục như đá cuội lớn, đá vôi xỉ cục với hệ số điền đày máng ε = 0,25 -0,4 và số vòng quay của trục vít là 40 -100v/p 1.3.3 Loại trục vít có cánh vít dạng định hình Hình 1.4 – Cánh vít dạng định hình Loại này dùng để vận chuyển các loại vật liệu dẻo, dính ướt như : đất sét ướt, bê tông dung dịch vữa xi măng với hệ số điền đầy máng ε = 0,15 – 0,3 và số vòng quay trục vít là n = 30- 60 v/p. SV: Phan Quúnh §øc Dùng B K_45 - 18 - Líp M¸y X©y Ketnooi.com diễn đàn chia sẻ kiến thức, công nghệ 1.3.4 Trục vít xẻng Hình 1.5 - Trục vít xẻng Trục vít dạng này dùng để vận chuỷên các loại vật liệu dạng cục ( xa thạch, xỉ cục, đá vôi) với hệ số điền đầy máng ε = 0,25 -0,4 và tốc độ quay của trục vít là n = 30 – 60 v/p. 1.4 Tính toán vít tải 1.4.1 Tính năng suất vít tải Tuỳ vào mác bê tông xi măng mà tỷ lệ xi măng từ 0,2 – 0,48 T/m 3. Như vậy, lượng xi măng cung cấp cho thùng trộn trong 1h là : Vxm = 0,48 . Vbt = 0,48 . 45 = 21,6 T/h Trong đó Vbt là năng suất của trạm trộn Vxm là lượng xi măng cung cấp cho trạm trong 1h để đảm bảo đủ lượng xi măng cung cấp cho buồng trộn trong 1h thì năng suất của vít tải phải >= 21,6 T/h Xi măng được sử dụng trong trạm là xi măng pooclăng có khối lượng riêng γxm = 1,1 -1,6 g/cm3 = 1,1 -1,6 T/m3. Chọn γ = 1,3 T/m3 SV: Phan Quúnh §øc Dùng B K_45 - 19 - Líp M¸y X©y Ketnooi.com diễn đàn chia sẻ kiến thức, công nghệ 1.4.2 Tính toán thông số hình học của vít tải X d Db S d Db Hình 1.6 – Sơ đồ tính kích thước cơ bản của vít - Sơ bộ chọn chiều dài vít tải là 7.8 m - chọn kích thước như sau: Ta chọn sơ bộ đường kính Db = 250mm chọn khe hở giữa cánh vít và vỏ vít là 5mm ta tính bước vít: S = π. Db .tgα = ξ . Db Trong đó α là góc nâng của vít ( α = 14 – 18 độ) ξ = 0,8 -1 tương ứng với α = 14 – 18 độ chọn ξ = 1 -> S = 1 .250 = 250mm chọn góc nghiêng của băng vít là 45 độ ta tính lại năng suất của vít taỉ theo công thức: Q =3. 6 . F .V .γ , { T/h} ( 10.65) tài liệu {1} Trong đó: SV: Phan Quúnh §øc Dùng B K_45 - 20 - Líp M¸y X©y
- Xem thêm -