Tài liệu Tính toán dòng chảy vùng biển ven bờ - nước sông

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 248 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

Dl).IHOC Qu6c GIA TP. H6 CHI MINH TRUt ehi~u Ozmidov e6 dl;\ng: au --fv at av -+fu at = ~(A az = ~(A az Z Z au) (3.1) av) (3.2) az az cae di~u kic$nbi~n: - Tl;\i m~t biin eho tr\tde tr\t{Jng\fng Stitt tie'p tuye'n gi6 tr~n ~t biin: Po A au(z, t) z az - 'tx A av(z, t) Po Z az - 'ty (3.3) - Tl;\i day biin vdi di~u kic$ndinh: u(-H) = v(-H) = 0 (3.4) va di~u kic$nban ddu: v(z,t=O) = 0 u(z,t=O)= 0 va trongd6: u va v la cae thanh phdn ohm ngangeua v~nt&-edong ehay. Sir d~ng ph\tdngpMp phdn ttl hii'uhl;\n,gia tri gdn dung eua cae thanh pMn v4n t6e dong ehay u va Y d\t<;1e xtp xi quanh cae nut eua phdn tii': -(1) U -(n) U U 2 <1>(1) -- U1 <1>(1)+ 1 2 -- UN.l(n)+ UN+1(n) 2 <1>(1)+ v <1>(1) - --- v N""'1 n,.(n) + vN+1 (n) 2 y(l) V (n) 1 V 1 2 2 8 V.di c1>lk)va c1>r)la cae ham d~ng dng vdi ph~n ur (k): c1>lk) = zk+l-z L c1>~k)= va Z -LZk (3.5) Ap d\lDg phtidng phap Galerkin. m3i pUn td' dti<;Jebi~u di~n dtfdi ma tr~n: L/ 3 /3 [L//6 L/ 16 LI 13 ~ Uk L/ 13 ~~I+A zfulk ~ u ~ - A J i Z oz ]{Uk+l L/ L/ 3 7316 [L//6 -A - ~ Vk jl ~ Vk-l -A - L (Uk+l-U\::)+ Lf -A .1::+1 zk ov-I +A zOZlk L Vk + Vk+l 3 6 L 3 UI:: + Uhl 3 (3.6) 6 Uk+Uk+l L ))) VI:: + VI::+l 6 (Vk+l-VI<) Lf zk -A \ - iAz Ov OZ 1<+1 zk l ( ( ( (Vk+l-Vk)-Lf ( (Uhl-Uk) + Lf zk 6 3 ))! San khi lien ke't ta't ea cae pUn tU'd~ ~o thanh m<}tma tr~n loan eve cho ml,tng ltidi. ta dti<;Jchai M phtidng thAnh ph~n v~ t6e u va v rieng bi~t e6 dl,t trlnh dnh cae ~hti san: ~ [A] U}={Bu} va [A] VJ={BJ (3.7) Dtfa c c ai€u ki~n bien vao M (3. ) va chung dti<;Jcgiiii r bhng sai philn tie'n theo thCligian dng vdi mM btide l~p. 3.1.2 Cae ke't qua cua bai loan mot chi€u 1. TrtiClngdng sua't tie'p tuye'n gi6 kMng d5i: ke't qua tinh toaD nMn dti<;JedtiClngxoAn 6e Ekman dng v"i cae vi de] khae nhau 2. TrtiClngh<;JptrtiClngdng sua't tie'p tuye'n gi6 thong d5i phtidng va de]!dn bie'n thien di€u bOa: cae kh6i nti"e l~i loon xoay htidng eung chu ky eua trtiClnggi6. eung chi€u kim d6ng h6 d BAc Ban C~u va ngti<;Jcl~i ~i Nam Ban C~u. 9 B~u mut cac vecto dong chay cac t~ng ve Den mQt du'Iii ham d~ng: V=Vij + i;m j vdi aj = XmYi - XiYm ; bj = Ym- Yi;Cj =Xi - Xmva L\la di~n tich cua m3i ph~n tit. Ap d',lUgph1.fdngpMp Galerkin cho cae ph1.fdngtrinh (3.8) - (3.10) va san khi lien ktt cac ma tr~n c\tc bQd~ ~o ma tr~n toaD c\te cho ~ng lu'di, eu6i ding, [P]{~~}={Q,} M phu'dng trlnh trd thiloh: [P]{~~}={Q.r [P]{~;}=pJ (3.17) Cae phu'dog moh (3.17) d1.f<.1e gilii bhog sai pMo lito theo thCfigiao. 3.4 BM toan m6 hlnh ba chi~u 3.4.1 He ph1.fdngmoh xua't pM!. cae di~u kien bien va di~u kien ban d~u H~ ph1.fdngtrinh xua't pMt co d!,\og: f}z av av av av at; g 0 at Ox Oy f}z oy Po Oy z -+u-+v-+w-+fu=-g (A au) av ( ) +A Llu Ou+uOu+vOu+wOu-fv=-got;-JL~lpldz+~ at Ox Oy oz ox PoOxz 7- I jpdz+- 0 & z& A - z& £ +A Llv £ (3.18) Tru'CJngnhi~t - mu6i d1.f<.1e eho tr1.fdctU'cae tili li~u. H~ s6 nhdt r6i th£ng dti'ng d1.f<.1e tinh trong di~u ki~n bO qua stf trao d6i khutch tao nhi~t mu6i: - A, = £'.1(::J' + (:: r (3.19) 12 vdi f=f~(I-Rf) la kich thudc r6i va fo =K(H+Z{I-~{I+ ~)] la kich thudc r6i phan !lng trung dnh vdi K = 0,4 la hAngs6 Karman. Thanh pMn th!ng dd'ng cua dong chay w du'<;1c dnh to' phudng trinh li~n D:tc: au + av + aw = 0 (3.20) ax ay az Phudng trlnh d6i vdi dao dQngmtfc nu'dc: at:" at:" at:" at ax ay -+u-+v-=w . khl z=t:" (3.21) Bi~u ki~n bi~n: T~i m~t biln: Cho tru'dc d'ng sutt ti€p tuy€n gi6 ~i m~t biln t: va t~: a =~ z az Po 5 A ~ va a 15 az Po A -2 =.2.... z (3.22) T~i da y biln: Dng sutt tru'<;1t~i day biln dU<;1c dnh theo c<>ngthd'c: 1~ = rpou~u2 +V2 va 't~ = rpo V~U2 +V2 (3.23) Bi~u ki~n bi~n ~i biJ r4n va bi~n long trong m<>hlnb ba chi~u du'<;1cpMt bilu tudng tI! nhu m<>hlnh hai chi~u. 3.4.2 Su' tach mMn kMn!: !:ian troD!: m<>blnh ba chi~u Thanh ph~n DAmngang cua dong chay trong d<;lidu'dng c6 thl du<;1cxem 18 t6ng cua hai thanh ph~n: U=Uh +uz (3.24) { V=Vh +vz Do d6, phu'dng trlnh chuylo dQng ding du<;1ctach ra thanh cac phu'dogmoh bai chi~u va mQtchi~u tUdngd'ng: 13 f auh = -u au -Vau +fv-g at;_JL~ 1;p/dz+At Au at ax ()y ax Po ax z auz =a A au -w au at a( Zaz) (3.26) az avh=-uav -vav -fu-gat;_JL~ at avz (3.25) ax ()y ay f (3.27) 1;p/dz+AtAV Po By z =~ A av -w av at a( zaz) (3.28) az Cac ph\fdng trlnh (3.26) va (3.28) d\f(jc giii b~ng bai loan mQt chi~u thing dltng va cac ph\fdng trlnh (3.25) va (3.27) d\f(jc giiHb~ng bili toaD hai chi€u n~m ngang. 3.4.3 Phltdng phap bie'n d6i loa do sigma Ph\fdng phap bie'n d6i tQa dQ sigma chI th~t s1f.pM h(jp cho khu V1f.cc6 dQ d6c day bi~n nM. Tuy nhi~n, n6 cho mQt phltdng phap tinh ddn gian khi th1f.Chi<%n bAi loan ba chi€u. S1f.ap d~ng ph\fdng phap bie'n d6i tQa dQ sigma vito cac bAi toaD nlt~c DongvAkhu v1f.cven b() IAmQtphltdng phap tinh hi<%u qua cho cac mo hlnh ba chi€u. Th1f.c hi<%nphep bie'n d6i d, tit b€ m~t bi~n z =t; de'n day bi~n z =- H c6 tQa dQkhong thlt nguy~n d =0 vA d =-I: I X =x I Y =y (3.29) 0"I =- z-t; H+t; Sau khi th1f.chi<%nphep bie'n d6i sigma, ap d~ng phltdng phap tach mi€n khong gian thAnhcac bai loan mQtva hai chi€u: 14 Ul =Uhl +Uol { Vi (3.30) =Vhl +Vol Do d6. cae bili toaD mQt chi~u 1£,)thAnh: a1uol 1 al a1u/ 1 a1ul ---att= (H+<;)2&/ ( Ao &/ ) -w ac/ a'vol = ae 1 al (H + <;)200' ( A alv' -w' alv' 0 00' ) 001 (3.31) (3.32) va cae bili toaD hai chi~u: auI -al u h' = -u , -auf -v 1-+fv ae axl I ay' -g--al<; axl 0 , 1 0 al I ~ dcrl + JL J Qx ~dcrl cI ax Po d 00 Ja - g(H + <;) Po al Vh' -=-u ae I (}V, --v &/ , (}vI --fu ayl I Po Ja ~ dcrl + ",' ay (3.33) al <; -g-ayl 0 I , - g(H + <;) + At !:1.u' 0 ~ J Qy Po cI I I a00~ dcrl + At !:1.v' (3.34) 3.4.4 Ap dung phtfdng phap pMn tU'hU'uban vao hili toaD ba chi~u Bili toaD ba chi~u Ia tc5ngh6ngva .:1t= 240scho bai loan ven b<1.Trong m6 hlnh ba chi~u, bai loan thing dti'ngmQtchi~u va bai tmin DAm ngang hai chi~u c6 bu'<1cdnh I~n 1u'<;1t la .:1r= 25s va .:1t= 6OOs cho bili loan Dam Bi~n E>6ng.E>6ivdi bai loan ba chi~u ven b(1 cae bu'<1c dnh I~n 1u'6ngva vinh Thai Lan lu6n c6 h~ th6ng dong chay xoay. Stf xu!t hi~n cae xmly d~u lien quaD d6n stf tu'dng lac eua tru'<1nggi6 va y6u 16 dia hlnh cua khu vf!.cva e6 th~ giai thich sf!.xu!t hi~n cae xoay ireD cd sObao roan th6ng 1u' - Xem thêm -

Xemtailieu.com là thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, đề thi, truyện đọc.v.v.. Với kho tài liệu khủng lên đến hàng triệu tài liệu tại Xemtailieu.com hy vọng đáp ứng được nhu cầu của các thành viên.