Tài liệu Tính tất yếu khách quan phải phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở nước ta.

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I / Kh¸i qu¸t vÒ vÞ trÝ ,®Þa vÞ ph¸p lý cña c«ng ty x©y dùng sè 1 1.Kh¸i qu¸t chung vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1.1_ Giai ®o¹n 1958 ®Õn 1993. _Trong nh÷ng n¨m ®Çu x©y dùng nÒn kinh tÕ sau kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n ph¸p ®« hé .Khi ®ã nÒn kinh tÕ níc ta cßn rÊt kÐm do võa tr¶i qua ¸ch ®« hé ®ång thêi chiÕn tranh ®· tµn ph¸ hµng lo¹t c¬ së h¹ tÇng cña ®Êt níc .Giai ®o¹n nµy cÇn kh«i phôc l¹i c¬ së h¹ tÇng ®Ó ®a ®Êt níc vµo thêi k× ph¸t triÓn .Bé x©y dùng ®· ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty x©y dùng Hµ Néi n¨m 1958. _Tõ khi thµnh lËp c«ng ty ®· chÞu sù qu¶n lý cña Bé x©y dùng vµ ho¹t ®éng díi sù giao kho¸n kÕ ho¹ch theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung .Ngay tõ thêi kú nµy C«ng ty ®· cã ®îc sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ quy m« víi sè lîng c«ng tr×nh ®¶m nhiÖm l¬ns do Bé x©y dùng giao cho .Nhng víi nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp ®· h¹n chÕ kh¶ n¨ng cña c«ng ty kh«ng ®îc ph¸t huy .Song ®Õn nh÷ng n¨m cuèi thËp niªn 80 ®Çu nh÷ng n¨m 90 ,víi chñ tr¬ng cña ®¶ng lµ chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ níc ta sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc ®· t¹o ra mét hµnh lang ph¸p lý míi cho DN quèc doanh ph¸t triÓn mét c¸ch ®éc lËp ®Ó ®¸p øng sù c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng .C«ng ty x©y dùng sè 1 Hµ Néi trong giai ®o¹n nµy ®· cã bíc ph¸t triÓn míi . 1.2_Giai ®o¹n 1993 ®Õn nay. _Sau mét thêi gian ng¾n chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ,c«ng ty x©y dùng sè 1 Hµ Néi ®îc thµnh lËp l¹i theo quyÕt ®Þnh sè 141A/BXD_TCL§ ngµy 26/03/1993 cña Bé trëng Bé x©y dùng ,víi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh ®éc lËp ,chuyªn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c¬ b¶n ,c«ng tr×nh thuéc kÕt cÊu h¹ tÇng ,c«ng tr×nh v¨n ho¸ x· héi cho ®Õn nhµ cöa cña d©n c ,... §îc Bé x©y dùng giao vèn ,tù do t×m kiÕm viÖc lµm vµ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp . Theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty cã tªn chÝnh thøc lµ C«ng ty x©y dùng sè 1 ,trùc thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi ,cã m· sè 21 ,trô së chÝnh t¹i 59 Quang Trung Hai Bµ Trng _ Hµ Néi .Víi møc vèn ®¨ng ký kinh doanh lµ 2900 triÖu ®ång .trong ®ã vèn ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp lµ 2532 triÖu ®ång ,vèn tù cã lµ 368 triÖu ®ång ,vèn cè ®Þnh lµ 2593 triÖu ®ång ,vèn lu ®éng lµ 307 triÖu ®ång . _C«ng ty ®îc phÕp kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ sau : + X©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ,c«ng céng ,nhµ ë vµ c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c . + Trang trÝ néi thÊt + kinh doanh nhµ ë 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng : g¹ch ngãi cÊu kiÖn bª t«ng + S¶n xuÊt cÊu kiÖn ,phô kiÖn kim lo¹i cho x©y dùng + S¶n xuÊt ®å méc d©n dông vµ x©y dùng + Kinh doanh vËt t vµ vËt liÖu x©y dùng _ §Õn ngµy 02/08/1999 c«ng ty x©y dùnh sè 1 ®îc bæ xung ngµnh nghÒ x©y dùng c«ng tr×nh thuû lîi ,c«ng tr×nh giao th«ng theo quyÕt ®Þnh sè 87/BXD _TCL§ cña Bé trëng Bé xay dùng vÒ bæ xung ngµnh nghÒ kinh doanh . _ C«ng ty x©y dùng sè 1 lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc cã t c¸ch ph¸p nh©n ®îc thÓ hiÖn qua c¸c v¨n b¶n sau : +QuyÕt ®Þnh thµnh lËp DN Nhµ níc sè 141A/BXD_TCL§ ngµy 26/03/1993 cña Bé trëng bé X©y dùng +§¨ng ký kinh doanh sè 108095 do träng tµi kinh tÕ cÊp ngµy 17/04/1993 +Chøng chØ hµnh nghÒ x©y dùng sè 113/BXD do Bé x©y dùng cÊp ngµy 04/04/1997 sè hiÖu ®¨ng ký 0103-0-1-121. +Chøng chØ hµnh nghÒ t vÊn x©y dùng sè 191 do Bé x©y dùng cÊp ngµy 23/12/1999 sè hiÖu ®¨ng ký 0103-01-325. +BiÓu tæng hîp vèn Nhµ níc Tæng c«ng ty giao cho doanh nghiÖp . +QuyÕt ®Þnh xÕp h¹ng doanh nghiÖp – h¹ng mét sè 1566-BXD cña Bé trëng Bé x©y dùng cÊp ngµy 07/12/1999. +QuyÕt ®Þnh bæ xung ngµnh nghÒ kinh doanh sè 871/BXD_TCL§ cña Bé trëng Bé x©y dùng cÊp ngµy 03/08/1999. +§iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng ®îc Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi duyÖt sè 09/TCT_TCL§ ngµy 04/01/1997. +Néi quy lao ®éng ®îc Së lao ®éng th¬ng binh vµ x· héi thõa nhËn theo quyÕt ®Þnh sè 232/L§TBXH-L§VL ngµy 16/09/1996. _Trong giai ®o¹n nµy cã sù biÕn ®éng lín cña thÞ trêng khu vùc còng nh trong níc dÉn ®Õn c¸c doanh nghiÖp ®Òu chÞu khã kh¨n chung .Nhng ®èi víi c«ng ty x©y dùng sè 1 ®· cã sù ®oµn kÕt ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng m¹nh ,trong thêi k× nµy víi yªu cÇu cña thÞ trêng C«ng ty x©y dùng sè 1 ®· thay ®æi ®¨ng kÝ kinh doanh 3 lÇn víi néi dung t¨ng vèn kinh doanh víi tæng sè vèn lµ 6.700.815.850 ®ång trong ®ã vèn cè ®Þnh lµ 3.657.491.606 ®ång ,vèn lu ®éng lµ 3.043.390.246 ®ång vµ ®¨ng ký bæ sung ngµnh nghÒ kinh doanh x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi ,x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng vµ t vÊn x©y dùng . _HiÖn nay C«ng ty x©y dùng sè 1 víi bÒ dµy kinh nghiÖm thùc tÕ ,së trêng vµ tri thøc ®îc tÝch luü trong 40 n¨m qua ®ang lµ mét trong nh÷ng c«ng ty hµng ®Çu cña Bé x©y dùng . 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty. 2.1- Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty . _C«ng ty x©y dùng sè 1 lµ c«ng ty trùc thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi ,trùc thuéc Bé x©y dùng ,lµ DN Nhµ níc nªn c«ng ty cã chøc n¨ng kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ x©y dùng ,t vÊn x©y dùng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt , cïng víi c¸c c«ng ty kh¸c ®Êu thÇu x©y dùng ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng cho ®Êt níc . _§ång thêi DN h¹ch to¸n ®éc lËp ,tù t×m kiÕm viÖc lµm ®Ó lµm t¨ng nguån vèn kinh doanh vµ vèn ng©n s¸ch Nhµ níc giao .C«ng tytù tæ chøc c¬ cÊu bé m¸y riªng cña m×nh vµ ph¶i b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña m×nh ®Õn c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý nh Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi ,Bé x©y dùng ,c¬ quan thuÕ ... 2.2-S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty _C«ng ty x©y dùng sè 1 víi mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn gÇn 800 ngêi ,cã mét c¬ cÊu tæ chøc rÊt chÆt chÏ ,coa sù ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm tíi tõng phßng ban ,tõng c¸n bé qu¶n lý cña m×nh . 2.3-Chøc n¨ng ,nhiÖm vô ,quyÒn h¹n c¸c cÊp trong bé m¸y lµm viÖc cña c«ng ty _Nh s¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty ,®øng ®Çu C«ng ty lµ gi¸m ®èc c«ng ty _ngêi ®iÒu hµnh toµn diÖn mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty ,lµ ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña c«ng ty Sau gi¸m ®èc lµ c¸c phã gi¸m ®èc phô tr¸ch c¸c lÜnh vùc gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng ty theo sù ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña gi¸m ®èc ,chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng vµ uû quyÒn .KÕ to¸n trëng lµ ngêi tham mu gióp gi¸m ®èc c«ng ty chØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª cña c«ng ty theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt .C«ng ty cã mét sè phßng ban chuyªn m«n nghiÖp vô ,®øng ®Çu c¸c phßng ban lµ trëng ,phã phßng ban cña c«ng ty ,cã chøc n¨ng tham mu gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh c«ng ty .C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty bao gåm xÝ nghiÖp ,ban chñ nhiÖm dù ¸n ,®éi c«ng tr×nh (gäi t¾t lµ ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty ) Ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty (gi¸m ®èc ®iÒu hµnh xÝ nghiÖp ,chñ nhiÖm dù ¸n ,®éi trëng c«ng tr×nh )cã c¸c quyÒn h¹n vµ nghÜa vô do gi¸m ®èc c«ng ty giao ,lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt Nhµ níc vÒ mäi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ m×nh phô tr¸ch : +C¸c xÝ nghiÖp thuéc c«ng ty lµ ®éi h¹ch to¸n phô thuéc theo sù ph©n cÊp cña c«ng ty 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +C¸c ban chñ nhiÖm thuéc ®éi c«ng tr×nh lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ vµ theo ®iÒu kiÖn tõng ®¬n vÞ ,gi¸m ®èc cho phÐp h¹ch to¸n phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ ®ã . _C«ng ty lµ cÊp trªn cña ®¬n vÞ trùc thuéc lµ mét ph¸p nh©n kinh tÕ ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt .§iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty ®îc thÓ hiÖn b»ng sù ph©n cÊp ,®ång thêi quan hÖ kinh tÕ ®îc thÓ hiÖn b»ng c¸c hîp ®ång kinh tÕ giao kho¸n néi bé ,trªn c¬ së x©y dùng ®Þnh møc ®¬n gi¸ kho¸n phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®¬n vÞ . _Thñ trëng ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty ®îc chñ ®éng tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh theo kÕ ho¹ch cña c«ng ty ,sö dông con dÊu cña xÝ nghiÖp kÝ kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®èi t¸c theo sù uû quyÒn cña gi¸m ®èc c«ng ty ®èi víi c«ng tr×nh cã trÞ gi¸ díi 500 triÖu ®ång .§îc më sæ s¸ch kÕ to¸n ,®îc quyÒn c©n ®èi thu chi ,tù trang tr¶i ,tr¶ l¬ng ,mua s¾m vËt t c«ng cô phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc ,b¶o ®¶m chÊt lîng cña s¶n phÈm ,b¶o ®¶m tiÕn ®é cña c«ng tr×nh .Thñ trëng ®¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt tríc gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh t¹i ®¬n vÞ vµ ®îc kÝ kÕt hîp ®ång lao ®éng ng¾n h¹n víi ngêi lao ®éng díi 3 th¸ng .V× vËy ,c¨n cø nhiÖm vô kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ,n¨ng lùc hiÖn cã cña c¸c ®¬n vÞ ,thñ trëng ®¬n vÞ ph¶i chñ ®éng tæ chøc t×m kiÕm viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n ,tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn ®¶m b¶o hoµn thµnh toµn diÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch cña c«ng ty giao . _Víi c¸c phßng ban cña c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm cho chøc n¨ng cña m×nh .C«ng ty gi÷ quyÒn kiÓm tra ,gi¸m s¸t ,®«n ®èc ,gióp ®ì c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn b¶ng ph©n cÊp cô thÓ : +Phßng kÕ ho¹ch vµ ®Çu t : cã chøc n¨ng tham mu ,gióp viÖc cho §¶ng uû ,gi¸m ®èc c«ng ty trong lÜnh vùc : kÕ ho¹ch ,vËt t tiÕp thÞ vµ lËp c¸c dù ¸n ®Çu t,®¶m b¶o cho c«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn .Tõ nh÷ng n¨m 1958 ®Õn nh÷ng n¨m 1980 díi thêi bao cÊp c«ng t¸c kÕ ho¹ch , vËt t lu«n ®i tríc mét bíc vµ ®îc x©y dùng ë vÞ trÝ hÕt søc quan träng trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ cña c«ng ty .Tõ nh÷ng n¨m 1990 ,thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ trong c¬ chÕ ®æi míi .Ngoµi viÖc lËp kÕ ho¹ch ,vËt t ,nh©n lùc .Phßng cßn cã tr¸ch nhiÖm duyÖt vµ giao chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh th¸ng ,quý ,n¨m vµ kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña c¸c ®¬n vÞ .T×m kiÕm thÞ trßng ,lËp hå s¬ ,phèi hîp vµ chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ chµo thÇu ,hîp lý nhÊt ,®¶m b¶o tØ lÖ tróng thÇu cao ,x©y dùng ph¬ng ¸n vµ qu¶n lý ®Çu ty cña c«ng ty ,giao nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh , ®Ò xuÊt c¸c ph¬ng ¸n ,phèi hîp víi phßng kÕ to¸n cña c«ng tr×nh .Gi¸m ®èc c«ng ty giao kho¸n chi phÝ s¶n xuÊt cho c¸c ®¬n vÞ ,qu¶n lý vµ ký kÕt hîp ®ång víi 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 bªn A. 40 n¨m qua cïng víi sù trëng thµnh cña c«ng ty,phßng kÕ ho¹ch -®Çu t lu«n rÌn luyÖn ,häc tËp ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao trinh ®é qu¶n lý vµ n¨ng lùc c«ng t¸c cho mçi c¸n bé §¶ng viªn .Thêng xuyªn kiÖn toµn ,®¶m b¶o ®ñ m¹nh ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng ty ,còng nh yªu cÇu cña tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh trong t×nh h×nh míi . +Phßng kü thuËt thi c«ng : cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn gióp ®ì c¸c ®¬n vÞ lËp vµ duyÖt biÖn ph¸p thi c«ng ,duyÖt tæng tiÕn ®é thi c«ng ,s¬ ®å tæ chøc c«ng ty vµ kiÓm tra gi¸m s¸t kü thuËt ,mü thuËt ,chÊt lîng vµ tiÕn ®é ë tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ thi c«ng , xÐt duyÖt s¸ng kiÕn c¶i tiÕn ,øng dông khoa häc tiÕn bé kÜ thuËt do c¸c ®on vÞ ®Ò nghÞ , lËp hå s¬ ®Ò nghÞ Nhµ níc khen thëng nh÷ng c«ng tr×nh cã chÊt lîng cao ,thanh tra kiÓm tra ®Þnh kú ,®ét xuÊt vÒ c«ng t¸c an toµn b¶o hé lao ®éng ,phßng chèng ch¸y næ ë c¸c ®¬n vÞ theo th«ng t 05 cña liªn ngµnh quy ®Þnh ;qu¶n lý ,theo dâi vµ x¸c ®Þnh khèi lîng thùc hiÖn dÓ lµm c¬ së t¹m øng vµ quyÕt to¸n cho ®¬n vÞ ë nh÷ng c«ng tr×nh lín .C«ng ty ký kÕt hîp ®ång cho nhiÒu ®¬n vÞ thi c«ng ;qu¶n lý vÒ sè lîng ,chÊt lîng ,xÐt duyÖt ph¬ng ¸n söa ch÷a ,n©ng cÊp c¸c thiÕt bÞ thi c«ng nh « t« ,cÇn trôc th¸p ,cÇn cÈu ,vËn th¨ng . +Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n thèng kª : cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra ,gi¸m s¸t vµ híng dÉn ,®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ ;híng dÉn c¸c ®¬n vÞ më sæ s¸ch ,tæ chøc ghi chÐp ,h¹ch to¸n ®Çy ®ñ ,râ rµng tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ ;cÊp ph¸t ®Çy ®ñ ,kÞp thêi c¸c kho¶n chi phÝ cho ®¬n vÞ ,híng dÉn lËp chøng tõ khÕ íc ,chøng tõ vay vèn cho s¶n xuÊt khi cha cã nguån thu ®¸p øng kÞp thêi cho s¶n xuÊt kinh doanh ;giao kho¸n kÞp thêi nh÷ng c«ng tr×nh do c«ng ty ký hîp ®ång cho ®¬n vÞ thi c«ng ;tæng hîp b¸o c¸o thùc hiÖn th¸ng ,quý ,n¨m ;quan hÖ víi c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vµ c¸c ph¸p nh©n nh : ng©n hµng ,ng©n hµng Nhµ níc . +Phßng tæ chøc lao ®éng _tiÒn l¬ng : cã tr¸ch nhiÖm duyÖt ph¬ng ¸n tæ chøc s¶n xuÊt vµ sö dông lao ®éng ,xÐt duyÖt vµ ban hµnh khung ®¬n gi¸ ,quü tiÒn l¬ng cho ®¬n vÞ quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm hoÆc miÔn nhiÖm ,n©ng l¬ng ,khen thëng ,kû luËt tõ møc chuyÓn lµm c«ng viÖc kh¸c cã møc l¬ng thÊp h¬n vµ sa th¶i víi tÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty ;tiÕp nhËn ,®iÒu ®éng ký hîp ®ång lao ®éng víi ngêi lao ®éng trªn 3 th¸ng trë lªn ...,kiÓm tra , gi¸m s¸t , híng dÉn viÖc thùc hiÖn tr¶ l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ lao ®éng hîp ®ång theo ®óng quy ®Þnh, tæng hîp b¸o c¸o c¸c nh©n lùc , tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh cña c«ng ty , cña cÊp trªn . “Theo quy chÕ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 330 ngµy 1/8/1999 cña Gi¸m ®èc c«ng ty x©ydùng sè 1 “ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II / T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty x©y dùng sè 1 n¨m 2001 . 1 . C«ng t¸c tiÕp thÞ vµ tæ chøc ®Êu thÇu . Trong n¨m 2001 , c«ng t¸c tiÕp thÞ vµ nghiªn cøu thÞ trêng , tæ chøcc ®Êu thÇu tiÕp tôc ®îc quan t©m ®óng møc vµ lu«n lµ träng t©m ch× ®¹o cña c«ng ty nh»m gi¶i quyÕt viÖc lµm . Trong n¨m 2001 toµn c«ng ty ®· tÝch cùc t×m kiÕm thÞ trêng s¶n xuÊt , tiÕt kiÖm c¸c c¬ héi ®Êu thÇu , tæ chøc tham gia 73 c«ng tr×nh . Trong ®ã : C¸c c«ng tr×nh lÊy danh nghÜa tæng c«ng ty 21 c«ng tr×nh . C¸c c«ng tr×nh lÊy danh nghÜa 52 c«ng ty . Sè c«ng tr×nh tróng thÇu 37 c«ng tr×nh ( danh nghÜa TCT 7 c«ng tr×nh , danh nghÜa c«ng ty 32 c«ng tr×nh ) . tû lÖ b×nh qu©n tróng thÇu : 50,689 tû víi tæng sè vèn tróng thÇu : 153,61 tû . MÆc dï , víi tû lÖ 5 ¨n 5 thua cha cao , song so víi mÆt b»ng c¹nh tranh quyÕt liÖt hiÖn nay vµ so víi n¨m 2000 cã thÓ thÊy chóng ta ®· cã nh÷ng tiÕn bé ®¸ng kÓ ( n¨m 2000 sè c«ng tr×nh tróng tÇu chiÕm tû lÖ 44,6% vµ vèn tróng thÇu 66,8 tû ) . . . 2 . C«ng t¸c ®Çu t . Trong n¨m 2001 c«ng t¸c ®Çu t cña c«ng ty ®· ®îc quan t©m gi¶i quyÕt trªn nhiÒu mÆt xuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm më réng s¶n xuÊt sang c¸c thÞ trêng phi cx©y l¾p c¬ b¶n ®Ó n©ng cao lîi nhuËn , gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng . VÒ thiÕt bÞ ®· ®Çu t 3 thiÕt bÞ lµm ®êng .( m¸y ñi , m¸y lu , m¸y ®µo ®Êt ) trÞ gi¸ 1,3 tû ; c¸c thiÕt bÞ thi c«ng kh¸c 2,4 tû . 3 . C«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt . ViÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch qu¶n lý cña c«ng ty trong n¨m 2001 híng vµo sù ®iÒu hµnh ë cÊp XN , ®éi lµ c¬ b¶n . Trong c¬ chÕ kho¸n hiÖn t¹i , c«ng t¸c chØ ®¹o ®iÒu hµnh s¶n xuÊt ë cÊp ®¬n vÞc¬ së cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh , ®ßi hái sù n¨ng ®éng vµ tr¸ch nhiÖm rÊt cao ®Æc biÖt lµ gi¸m ®ècXN vµ ®éi trëng . Trong tõng thêi kú , l·nh ®¹o c«ng ty ®· x¸c ®Þnh râ danh môc c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm cÇn cã sù quan t©m chØ ®¹o ë cÊp c«ng ty vµ XN , ®ã lµ cacs c«ng tr×nh lín , ®ßi hái khi thi c«ng cÇn tËp trung nhanh , c¸c c«ng tr×nh cã nhiÒu lùc lîng tham gia hoÆc cã ý nghÜa chÝnh trÞ , kinh tÕ ,... . 4 . C«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt chÊt lîng thi c«ng . Víi bÒ dµy truyÒn thèng thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cã chÊt lîng , víi 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n cã tay nghÒ cao , chóng ta ®· ph¸t huy ®îc thÕ m¹nh cña c«ng ty trong viÖc ®¶m b¶o chÊt lîng cho c¸c c«ng tr×nh . Trong n¨m qua s¶n xuÊt ph¸t triÓn víi cêng ®é ngµy cµng t¨ng vµ quy m« ngµy cµng më réng , song ®iÒu c¬ b¶n lµ tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh thi c«ng ®Òu kh«ng cã c¸c sai ph¹m lín ph¶i ph¸ ®i hoÆc lµm l¹i hoÆc g©y ra c¸c sù cè . §©y lµ mét th¾ng lîi línvµ còng lµ kÕt qu¶ mét qu¸ tr×nh cè g¾ng nç lùc cña c¸c lùc lîng thi c«ng , ®Æc biÖt lµ cña ®éi ngò c¸n bé kü thuËt . 5 . C«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh tÕ . N¨m 2001 c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh tÕ ë c«ng ty ®· cã sù thay ®æi quan träng theo c¬ chÕ kho¸n . Bé m¸y kÕ to¸n tõ c«ng ty ®Õn XN ®· kh«ng ngõng ®îc bæ sung kiÖn toµn cho ®Õn nay ®· bíc ®Çu ®¸p øng ®îc yªu cÇu míi cña sù chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý . C«ng t¸c lu©n chuyÓn , qu¶n lý chøng tõ tõ c«ng ty ®Õn XN ®· cã nh÷ng tiÕn bé , ®îc kiÓm so¸t qua nhiÒu kh©u , bíc ®Çu lµ mét ph¬ng tiÖn tèt cho c«ng t¸c qu¶n lý thu chi tµi chÝnh . VÒ mÆt c¬ b¶n , ho¹t ®éng tµi chÝnh ®· bíc ®Çu ®¸p øng ®îc yªu cÇu s¶n xuÊt h×nh thµnh nhiÖm vô kÕ ho¹ch . 6 . C«ng t¸c an toµn lao ®éng- b¶o hé lao ®éng . C«ng t¸c an toµn lao ®éng- b¶o hé lao ®éng tiÕp tôc ®îc c«ng ty vµ c¸c XN quan t©m ®óng møc , c¸c biÖn ph¸p chØ ®¸ãat sao ®Æc biÖt lµ ®èi víi c«ng tr×nh quan träng , cã nhiÒu nguy c¬ x¶y ra mÊt an toµn lao ®éng .ChÝnh v× vËy , n¨m 2001 toµn c«ng ty ®· kh«ng ®Ó x¶y ra c¸c tai n¹n lao ®éng nghiªm träng , mÆc dï khèi lîng thi c«ng t¨ng gÊp ®«i n¨m 2000 . §©y lµ mét cè g¾ng lín gióp cho s¶n xuÊt ®îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn ,... C«ng t¸c tæ chøc -lao ®éng tiÒn l¬ng vµ viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch x· héi ®èi víi ngêi lao ®éng : + Trong n¨m 2001 do viÖc c«ng ty x©y dùng sè 5 s¸t nhËp , t×nh h×nh tæ chøc cña c«ng ty cã sù thay ®æi . Chóng ta ®· nhanh chãng s¨p xÕp l¹i bé m¸y s¶n xuÊt ®Ó æn ®Þnh tæ chøc , thµnh lËp thªm mét ®éi trùc thuéc ( ®éi 109 ) . HiÖn t¹i c«ng ty cã 11 XN , 9 ®¬n vÞ trùc thuéc , 1 trung t©m t vÊn thiÕt kÕ x©y dùng ,... + Tæng sè CBCNV cña c«ng ty ®Õn nay lµ 992 ngêi ( n÷ 330 ngêi ) . Trong ®ã c«ng nh©n lµ 685 ngêi ( n÷ 230 ) chiÕm 33% , c¸n bé lµ 307 ngêi( n÷100 ) chiÕm 32 % ,... 7 . C«ng t¸c thi ®ua khen thëng . N¨m 2001 cïng víi tæ chøc c«ng ®oµn , c«ng ty ®· ph¸t ®ît 4 ®ît thi ®ua trªn c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm , ®Æc biÖt lµ ®ît thi ®ua trªn c«ng tr×nh 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trung t©m v¨n hãa thÓ thao Y£N BAI . c¸c ®ît thi ®ua ®· ®éng viªn CBCNV ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng , an toµn vµ chÊt lîng ; ®a c«ng tr×nh vµo bµn giao ®óng thßi h¹n.C¸c ®ît thi ®ua ®îc nhiÒu tËp thÓ vµ c¸ nh©n xuÊt s¾c.Tæng tiÒn thëng lµ 19.200.000 dång. III/Nh÷ng thuËn lîi ,khã kh¨n trong thùc tiÔn cña c«ng t¸c ®Êu thÇu x©y dùng t¹i c«ng ty x©y dùng sè 1. 1 .Nh÷ng thuËn lîi cña c«ng ty trong lÜnh vùc ®Êu thÇu. - ChÝnh phñ ban hµnh quy chÕ ®Êu thÇulµ mét thµnh c«ng lín t¹o ra tÝnh hiÖu qu¶ ,n¨ng ®éng®Ó ®a níc ta tõng bíc hoµ nhËp vµo xu híng chung cña thÕ giíi.§©y chÝnh lµ c¬ héi cña c«ng tyh«i nhËp vµo thÞ trêng khu vùc vµ thÕ giíi,t¨ng cêng kh¶ n¨ng vèn cã cña m×nh,®ång thêi häc hái tiÕp thu kinh nghiÖm,khoa häc kü thuËt phôc vô cho lÜnh vùc kinh doanh ngµnh x©y duông cña m×nh trªn thÞ trêng quèc tÕ. - Víi viÖc ban hµnh qui chÕ ®Êu thÇu vµ qui chÕ qu¶n lý ®Çu tvµ x©y dùng t¹o cho c«ng ty x¸c ®Þnh ddîc môc tiªu,kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña riªng m×nh.§ång thêi t¹o ra ®iÒu kiÖn ®Ó thóc ®Èy c«ng ty ph¸t triÓn toµn diÖn tiÒm n¨ng s½n cã.Bëi trong nh÷ng n¨m tríc ®©y nÒn kinh tÕ vËn ®äng theo c¬ chÕ tËp trung bao cÊp,mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty dùa trªn c¬ së kÕ ho¹ch giao kho¸n xuèng,dÉn ®Õn t×nh tr¹ng tr× trÖ kh«ng ph¸t triÓnc¶ vÒ mÆt quy m« vµ chÊt lîng®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn,c¶ vÒ mÆt m¸y mãc thiÕt bÞ x©y dùng.V× vËy víi viÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ lÜnh vùc x©y dùng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty ph¸t triÓn. - Trong khi ®ã l¹i liªn tôc cã sù söa ®æi ,bæ xung vµ ban hµnh c¸c v¨n b¶n qui ph¹m ph¸p luËt cña chÝnh phñ ®Ó hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu,lµm t¨ng tÝnh c¹nh tranh c«ng b»ng.§iÒu nµy cµng t¹o ®iÒu kiÖn, c¬ héi cho c«ng ty ph¸t huy tiÒm n¨ng thùc tÕ vèn cã cña m×nh.V× vËy,qua ®Êu thÇu c«ng ty ®· tÝch luü ®îc nhiÒu kinh nghiÓmtong c¹nh tranh,tiÕp thu ®îc nhiÒu kiÕn thøc khoa häcc«ng nghÖ tiªn tiÕn hiÖn ®¶itong viÖc x©y duông dù ¸n lín,cã ®iÒu kiÖn tù kh¼ng ®Þnh m×nh ë hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. - Sù ®æi míi , vËn dông tÝch cùc ®êng lèi cña ®¶ng vµ nh÷ng ph¬ng ph¸pqu¶n lý tiªn tiÕn trong lÜnh vùc ®Çu t vµ x©y dùng thùc tÕ ë níc ta ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho toµn ngµnh nãi chung vµ c«ng ty x©y dùng sè 1 nãi riªng.Sù ®æi míi nµy ®îc thÓ hiÖn rÊt râ trong néi dung cña nghÞ ®Þnh 52/1999/N§-CP vµ ®îc söa ®æi bæ xung trong nghÞ ®Þnh 12/2000/N§-CP thay thÕ c¸c nghÞ ®Þnh 92/N§CP(1997),nhgÞ ®Þnh 42/N§-CP (1996).ViÖc qu¶n lý nµy còng t¹o ®iÒu kiÖn 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thuËn lîi cho c«ng ty kh«ng chØ trong c«ng t¸c thùc hiÖn mµ c¶ ë ®Þnh híng ph¸t triÓn vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong c«ng t¸c ®Êu thÇu.Bëi viÖc qu¶n lý b¾t buéc c¸c c¬ quan ph¶i lËp kÕ ho¹ch ®Çu t-x©y dùng,lËp quy ho¹ch ph¸t triÓn,...ng¾n h¹n,dµi h¹n,sÏ gióp c«ng ty cã môc tiªu kÕ ho¹ch cña riªng m×nh.Hay vÒ mÆt qu¶n lý chÊt lîng cña c«ng trÜnh©y dùng th× c«ng t¸c c«ng nh©n c«ng tr×nh®¹t chÊt lîng cao còng ®· gióp cho c«ng ty thÓ hiÖn ®îc søc m¹nh cña m×nh b»ng uy tÝn chÊt lîng c«ng trinhf víi sù ®¸nh gi¸ kh¸ch quan cña nhµ níc ®· t¹o nªn søc c¹nh tranh cña c«ng ty 2 . Nh÷ng khã kh¨n,h¹n chÕ vµ tån t¹i cña c«ng ty khi tham gia ®Êu thÇu. Bªn c¹nh nh÷ng khã kh¨n do kh¸ch quan mang l¹i ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c«ng ty x©y dùng sè 1 nãi riªng , trong ho¹t ®éng tham gia ®Êu thÇu . C«ng ty cßn ph¶i ®èi ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n , tån t¹i ngay chÝnh trong b¶n th©n m×nh : - VÒ mÆt tµi chÝnh , vèn ®Çu t cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh : Trong nh÷ng n¨m võa qua do t×nh h×nh chung cña thÞ trêng nghµnh x©y dùng ph¶i c¹nh tranh víi tÊt c¶ c¸c nhµ thÇu níc ngoµi vµ nhµ thÇu liªn doanh , c«ng ty ®· ph¶i gi¸m s¸t dù thÇu xuèng thÊp ®Ó cã ®îc kÕt qu¶ tèt tróng thÇu , t¹o ®îc c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña m×nh . V× thÕ mµ c«ng ty ®· ph¶i vay nî nhiÒu , lîi nhuËn cña c«ng ty gi¶m xuèng nhanh chãng , thªm vµo ®ã lµ viÖc ®Çu t tiÒn ra ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh qu¸ nhiÒu mµ tiÕn tr×nh thu vèn tõ c¸c c«ng tr×nh l¹i chËm ch¹p lµm h¹n chÕ n¨ng lùc vÒ vèn lu ®éng cña c«ng ty . §iÒu nµy g©y ¶nh hëng lín tíi c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c«ng ty . MÆt kh¸c ,trong thùc tiÔn tham gia ho¹t ®éng ®Êu thÇu cña c«ng ty x©y dùng sè 1 cßn gÆp ph¶i nh÷ng vÊn ®Ò víng m¾c : - Trong n¨m 1997 – 2000 thùc hiÖn ®Êu thÇu theo NghÞ ®Þnh 43/ CP th× c«ng ty mua hå s¬ mêi thÇu , bªn mê thÇu sÏ b¸n víi mét møc gi¸ dù ®Þnh bëi ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu kh«ng qui ®Þnh . Nhng khi thùc hiÖn quy chÕ ®Êu thÇu theo NghÞ ®Þnh sè 88/2000/N§- CP th× chi phÝ do c«ng ty bá ra ®Ó mua hå s¬ mêi thÇu ®îc quy ®Þnh mét c¸ch cô thÓ lµ kh«ng vît qu¸ 500.000 ®ång . V× vËy , h¹n chÕ ®îc tÝnh tù do quy ®Þnh cña bªn mêi thÇu vÒ gi¸ hå s¬ m¬× thÇu . ViÖc nµy ®ång nghÜa víi chi phÝ kinh doanh cña c«ng ty x©y dùng sè 1 ®îc gi¶m xuèng khi c«ng ty kh«ng tróng thÇu vµ ngîc l¹i th× chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh sÏ ®îc gi¶m xuèng trong gi¸ thµnh c«ng tr×nh . Nh vËy , viÖc quy ®Þnh nµy kh«ng chØ cã lîi cho mét bªn nµo mµ nã ®em l¹i lîi Ých cho c¶ hai bªn khi tham gia ®Êu thÇu . Nhng thùc tÕ , viÖc ¸p dông quy ®Þnh nµy t¹i NghÞ ®Þnh sè 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 88/1999/N§-CP vÉn cha ®îc ¸p dông vµo ho¹t ®éng ®Êu thÇu mµ vÉn ¸p dông theo NghÞ ®Þnh sè 43/CP . - Trong cuéc ch¹y ®ua trªn thÞ trêng , gi¸ dù thÇu lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc ®îc hay mÊt cña c¸c nhµ thÇu . Thêi gian gÇn ®©y gi¸ dù thÇu ®îc bá thÊp tíi møc chãng mÆt bëi nhu cÇu bøc b¸ch vÒ viÖc lµm bëi sù thÊt b¹i kh¸ nhiÒu ë c¸c gãi thÇu tríc mµ mét sè nhµ thÇu kh«ng lùa ®îc søc m×nh , ®«i khi gi¸ dù thÇu bá thÊp h¬n gi¸ thµnh x©y dùng c«ng tr×nh ®Õn mÊy chôc phÇn tr¨m mµ hËu qu¶ lµ nhµ thÇu ph¶i chÊp nhËn thua lç hoÆc nguy c¬ bá dë c«ng tr×nh ,... chÝnh trong giai ®o¹n nµy c«ng ty x©y dùng sè 1 còng r¬i vµo t×nh tr¹ng ®ã nªn lîi nhuËn cña c«ng ty gi¶m xuèng nhanh chãng . - Trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ , c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi vµ níc ta ®· lµm cho sù c¹nh tranh trë nªn kh«ng c©n søc bëi nguån m¸y mãc , thiÕt bÞ cña hä rÊt råi rµo vµ hiÖn ®¹i . §iÒu nµy ®· ®Èy c¸c c«ng ty cña ViÖt Nam vµo t×nh tr¹ng ph¶i lµm nhµ thÇu phô vµ kh¼ n¨ng tróng thÇu bÞ gi¶m xuèng tríc yªu cÇu nµy , C«ng ty x©y dùng sè 1 ®· ph¶i tËp trung nguån vèn rÊt khã kh¨n , cã lóc ph¶i ®i vay tiÒn thëng vµ tiÒn nhµn rçi cña c¸n bé c«ng nh©n viªn . §ång thêi , ph¶i ®Çu t vµo rÊt nhiÒu m¸y mãc , thiÕt bÞ thi c«ng nh»m t¹o nªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng . Víi nÒn kinh tÕ héi nhËp vµo thÞ trêng khu vùc vµ quèc tÕ cµng ®ßi hái c«ng ty x©y dùng s« 1 ph¶i tù v¬n lªn hµng ®Çu ®Ó ph¸t triÓn trong thÞ trêng míi . II / Ph¬ng híng tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2002 cña c«ng ty x©y dùng sè 1 . 1 . T tëng chØ ®¹o cña nhiÖm vô kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2002 . N¨m 2002 lµ n¨m thø hai cña mét thiªn niªn kû míi . NÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc tiÕp tôc ph¸t triÓn n¨ng ®éngtrong tæng thÓ ®a d¹ng ngµy cµng phô thuéc , ¶nh hëng lÉn nhau , chøa ®ùng nhiÒu tiÒm n¨ng , xuÊt hiÖn nh÷ng thêi c¬ míi vµ còng tiÒm Èn nh÷ng nguy c¬ . N¨m 2002 lµ n¨m sau khi ®· tiÕn hµnh ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX , lµ n¨m ®Çu thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 2001-2005 . V× vËy, ®©y lµ thêi ®iÓm cã ý nghÜa quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp . Lùa chän mét ph¬ng h¬ng ®óng , phï hîp víi kh¶ n¨g thùc tiÔn xu thÕ ph¸t triÓn sÏ lµ tiÒn ®Ò quan träng cho sù ph¸t triÓn trong t¬ng lai. C¨n cø vµo thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ ®Êt níc , c¨n cø yªu cÇu cña c«ng cuéc ®æi míi cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc . C¨n cø vµo thùc tÕ ®· tÝch luü ®îc trong 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhiÒu n¨m vµ kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001 . C¨n cø vµo NghÞ quyÕt §¹i héi lÇn thø 26 cña §¶ng bé c«ng ty x©y dùng sè 1 , nhiÖm vô kÕ ho¹ch ho¸ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001 cña c«ng ty cÇn ®¸p øng c¸c yªu cÇu c¬ b¶n sau : Ph¸t huy kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc , phÊn ®Êu ®a s¶n xuÊt cña c«ng ty t¨ng trëng lªn mét bíc theo c¸c néi dung : T¨ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh , doanh thu vµ lîi nhuËn . X¸c ®Þnh v÷ng ch¾c lîi thÕ cña c«ng ty . M¹nh d¹n chuyÓn híng s¶n xuÊt t¨ng tû träng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ x©y dùng h¹ tÇng th«ng qua c¸c dù ¸n ®Çu t BT , BOT , c¸c dù ¸n cã ®Çu ra , thùc hiÖn chiÕn lîc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm . Th«ng qua tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh : + Tõng bíc hoµn chØnh c¬ chÕ qu¶n lý ®Æc biÖt lµ c¬ chÕ kho¸n , qu¶n lý tµi chÝnh gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng cña ngêi d©n lao ®éng trªn c¬ së n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh . + Tõng bíc n©ng dÇn vai trß qu¶n lý cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc , t¹o ra nh÷ng ®¬n vÞ ®ñ m¹nh tham gia vµo thÞ trêng mét c¸ch linh ho¹t s¸ng t¹o trong c¬ chÕ míi . X©y dùng cñng cè ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé vµ thî kü thuËt , ph¸t huy tµi s¶n quý b¸u nµy vµ n©ng cao gi¸ trÞ truyÒn thèng cña c«ng ty . 2 . C¸c môc tiªu c¬ b¶n cña s¶n xuÊt kinh doanh . Víi t tëng chØ ®¹o trªn , n¨m 2002 cÇn ®¹t ®îc c¸c môc tiªu c¬ b¶n cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh nh sau : Gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh 230 tû . T¨ng 8% so víi n¨m 2001 ( Trong ®ã gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh lÜnh vùc phi x©y l¾p ) . Doanh thu 130 tû . t¨ng 8,5% so víi n¨m 2001 . Lîi nhuËn thùc hiÖn 1.950 triÖu . Nép ng©n s¸ch 100% kÕ ho¹ch ®îc ( 3,8 – 4 tû ) . TiÒn l¬ng b×nh qu©n 900.000 ®ång/ngµy/th¸ng . ( T¨ng 10% so víi n¨m 2001 ) . §¶m b¶o thùc hiÖn tiÕn ®é bµn giao c«ng tr×nh träng ®iÓm . T¨ng cêng x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng , ®îc cÊp chøng chØ ISO 9002 . 11
- Xem thêm -