Tài liệu Tình hình triển khai nghiệp vụ về bảo hiểm vật chất xe ôtô nước ngoài tại công ty bảo hiểm pjico

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu §Êt níc ta sau h¬n mêi n¨m ®æi míi, thùc hiÖn ®êng lèi chñ tr¬ng do §¶ng khëi xíng vµ l·nh ®¹o, nÒn kinh tÕ x· héi ®· ®¹t ®îc mét sè thµnh tùu bíc ®Çu kh¸ quan träng. NÒn kinh tÕ níc ta t¨ng trëng liªn tôc víi tèc ®é cao, ®êi sèng nh©n d©n tõng bíc ®îc c¶i thiÖn, c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña nÒn kinh tÕ ®îc t¨ng cêng, tr×nh ®é d©n trÝ ®îc t¨ng lªn, t×nh h×nh chÝnh trÞ - x· héi ®îc æn ®Þnh, quan hÖ kinh tÕ kh«ng ngõng ®îc më réng. Nh÷ng ®iÒu kiÖn nµy ®· t¹o tiÒn ®Ò cho níc ta bíc vµo mét thêi kú míi: thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng, cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®ã lµ nh©n tè con ngêi. §Ó ®¸p øng yªu cÇu míi, ®Ó phï hîp víi xu thÕ chung ®ßi hái mçi chóng ta ph¶i rÌn luyÖn vÒ mäi mÆt nh tri thøc, nh©n c¸ch vµ ®Æc biÖt lµ ph¶i cã mét søc khoÎ tèt. MÆt kh¸c, møc sèng ngµy mét n©ng cao dÉn ®Õn nhu cÇu ch¨m sãc søc khoÎ ngµy mét t¨ng lªn. Mäi ngêi trong x· héi ai còng muèn ®îc sèng no Êm, h¹nh phóc vµ m¹nh khoÎ. Tuy nhiªn trong cuéc sèng th× chuyÖn èm ®au, bÖnh tËt cã thÓ x¶y ra bÊt ngê vµ hËu qu¶ th× khã lêng tríc ®îc. Nhµ níc còng ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch quan t©m ®Õn viÖc ch¨m sãc søc khoÎ céng ®ång song do ®Êt nãc ta cßn nghÌo, ng©n s¸ch quèc gia cßn h¹n chÕ do ®ã khã cã thÓ ®¸p øng ®Çy ®ñ mäi nhu cÇu cña nh©n d©n vÒ ch¨m sãc søc khoÎ. V× vËy, ®iÒu tÊt yÕu lµ ph¶i huy ®éng sù ®ãng gãp cña céng ®ång th«ng qua b¶o hiÓm y tÕ. B¶o hiÓm y tÕ lµ mét chÝnh s¸ch x· héi mang tÝnh nh©n ®¹o s©u s¾c, thùc sù ®·, ®ang vµ sÏ mang l¹i sù b×nh yªn cho nhiÒu ngêi bÖnh, thÓ hiÖn truyÒn thèng ®¹o lý cña d©n téc ViÖt Nam ta ®ã lµ truyÒn thèng :"L¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch"; "Th¬ng ngêi nh thÓ th¬ng th©n". Thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o hiÓm y tÕ lµ tr¸ch nhiÖm cña mäi cÊp, mäi ngµnh, mäi tÇng líp nh©n d©n. §Ó ho¹t ®éng b¶o hiÓm y tÕ thùc sù mang l¹i hiÖu qu¶ th× vÊn ®Ò nhËn thøc trong giai ®o¹n nµy lµ v« cïng quan träng. Trong b¶o hiÓm y tÕ, viÖc ®¶m b¶o c«ng b»ng trong viÖc ch¨m sãc søc khoÎ ngêi bÖnh còng hÕt søc quan träng, nã gãp phÇn lµm cho b¶o hiÓm y tÕ trë nªn thiÕt thùc vµ tin cËy ®èi víi nh©n d©n. Do ®ã, díi sù híng dÉn cña thÇy c« gi¸o vµ qua ®ît thùc tËp t¹i phßng Gi¸m ®Þnh B¶o hiÓm y tÕ Hµ Néi, em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: "C«ng t¸c gi¸m ®Þnh chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh b¶o hiÓm y tÕ vµ viÖc b¶o vÖ quyÒn lîi cho 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ngêi cã thÎ b¶o hiÓm ë B¶o hiÓm y tÕ Hµ Néi". Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, bµi viÕt cña em bao gåm nh÷ng néi dung chÝnh sau: PhÇn I : Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ b¶o hiÓm y tÕ PhÇn II : Thùc tr¹ng tæ chøc ho¹t ®éng b¶o hiÓm y tÕ ë níc ta PhÇn III: C«ng t¸c gi¸m ®Þnh chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh b¶o hiÓm y tÕ vµ viÖc b¶o vÖ quyÒn lîi cho ngêi cã thÎ b¶o hiÓm y tÕ ë B¶o hiÓm y tÕ Hµ Néi. PhÇn I: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ b¶o hiÓm y tÕ I. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan vµ t¸c dông cña b¶o hiÓm y tÕ (BHYT) 1. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan vÒ viÖc ra ®êi cña B¶o hiÓm y tÕ Con ngêi trong cuéc sèng vµ lao ®éng lu«n lu«n chÞu ¶nh hëngvµ chÞu sù t¸c ®éng cña m«i trêng xung quanh. Sù t¸c ®éng nµy bao gåm khÝ hËu, giã mïa... vµ trong thêi ®¹i c«ng nghiÖp ho¸ loµi ngêi l¹i chÞu ¶nh hëng cña c¸i do chÝnh m×nh g©y ra, ®ã lµ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®· ph¸ vì m«i trêng sinh th¸i do c¸c chÊt th¶i tõ c¸c khu c«ng nghiÖp t¹o ra. Thªm vµo ®ã sù lao ®éng kh«ng cßn ®¬n thuÇn mµ ë nhiÒu n¬i, nhiÒu ngêi ®· ph¶i lµm nh÷ng viÖc ë nh÷ng n¬i nguy hiÓm, ®éc h¹i. M«i trêng xung quanh cã t¸c ®éng lín ®Õn søc khoÎ cña con ngêi nªn èm ®au bÖnh tËt lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tõ xa xa, loµi ngêi chØ biÕt ch÷a bÖnh b»ng c¸c lo¹i l¸ rõng, b»ng c¸c ph¬ng ph¸p ®¬n gi¶n vµ tÊt nhiªn chØ ch÷a ®îc c¸c bÖnh ®¬n gi¶n lóc bÊy giê, con ngêi cha t×m ra ®îc c¸c lo¹i thuèc ch÷a bÖnh. §Õn thêi ®¹i phong kiÕn loµi ngêi ®· cã tiÕn bé h¬n ®îc ®¸nh dÊu b»ng viÖc xuÊt hiÖn c¸c l¬ng y, hä ®· biÕt chÕ biÕn tõ c¸c lo¹i cá c©y, l¸ rõng ra c¸c lo¹i thuèc ®Ó cã thÓ ch÷a trÞ ®îc mét sè lo¹i bÖnh. Song c¸c l¬ng y nµy kh«ng nhiÒu, v× vËy viÖc ch÷a bÖnh hÇu nh chØ tËp trung ë trong c¸c triÒu ®×nh vµ c¸c gia ®×nh quan l¹i bëi còng chØ trong c¸c triÒu ®×nh, c¸c gia ®×nh quan l¹i míi cã diÒu kiÖn kh¸m ch÷a bÖnh (KCB), cßn trong d©n chØ míi xuÊt hiÖn c¸c thÇy mo, thÇy cóng, cã ch¨ng chØ biÕt chót Ýt vÒ thuèc. DÇn dÇn, cïng víi sù tiÕn bé x· héi, khoa häc ph¸t triÓn th× con ngêi ®· s¶n xuÊt ra ®îc c¸c lo¹i thuèc nh thuèc viªn, thuèc tiªm tõ c¸c h¸o chÊt ®Æc biÖt vµ ®· chÕ t¹o ra c¸c trang thiÕt bÞ ®Ó cã thÓ chÈn ®o¸n ®îc bÖnh tËt, viÖc kh¸m ch÷a bÖnh ®· b¾t ®Çu ®îc phæ biÕn. §Õn thêi kú t b¶n chñ nghÜa th× m¹ng líi y tÕ ®· dÇn dÇn ®îc ph¸t triÓn ®Õn tõng ®Þa ph¬ng, nhµ níc ®· b¾t ®Çu chó ý ®Õn viÖc ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n. HÖ thèng y tÕ ®îc n©ng cÊp dÇn b»ng ng©n s¸ch cña nhµ níc, ®éi ngò c¸n bé ngµnh y ®îc ®µo t¹o ngµy cµng tèt h¬n, nhiÒu h¬n. Cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ, cña c¶i vËt chÊt ®îc t¹o ra ngµy cµng nhiÒu, ®êi sèng con ngêi ngµy cµng cao, nhu cÇu KCB vµ ch¨m sãc søc khoÎ cña c¸c tÇng líp d©n c kh«ng ngõng t¨ng lªn, quan hÖ ngêi bÖnh vµ thÇy thuèc ngµy cµng cã sù g¾n bã cÇn thiÕt. Y häc ph¸t triÓn cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi loµi ngêi qua c¸c thêi kú cña chÕ ®é x· héi. Qua c¸c thêi kú, y tÕ cã nh÷ng chuyÓn biÕn nhÊt ®Þnh. Thêi kú phong kiÕn vµ t b¶n chñ nghÜa, y tÕ ®· ph¸t triÓn ®Õn møc cÇn thiÕt song hÖ thèng tæ chøc y tÕ lóc bÊy giê cßn kÐm, vai trß cña nhµ níc trong ph¸t triÓn y tÕ cßn thÊp, quan hÖ gi÷a ngêi bÖnh vµ thÇy thuèc míi chØ lµ quan hÖ c¸ nh©n. §Õn thêi kú nÒn kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn, c¬ së vËt chÊt x· héi ®· ®¹t ®Õn mét møc ®é nhÊt ®Þnh, nhu cÇu vÒ KCB t¨ng lªn, ®ßi hái nhµ níc ph¶i ph¸t huy vai trß cña m×nh ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng KCB cho nh©n d©n. MÆt kh¸c, nhu cÇu KCB cña nh©n d©n t¨ng lªn ®ßi hái ngµnh y ph¶i cã nh÷ng bíc chuyÓn biÕn thÝch hîp nh lµ ph¶i øng dông khoa häc kü thuËt vµo KCB. Sù ®ßi hái tÊt yÕu ®ã ®· lµm cho kh¶ n¨ng KCB cho d©n c t¨ng lªn vµ ngµy cµng tèt h¬n. Tõ ®ã ®· lµm gia t¨ng lît ngêi cã nhu cÇu KCB, gia t¨ng c¸c nhµ chuyªn m«n, thóc ®Èy y tÕ ph¸t triÓn mét c¸ch m¹nh mÏ. Khi nÒn kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn, c¬ së h¹ tÇng ®îc c¶i tiÕn, hÖ thèng dÞch vô y tÕ ®îc n©ng cÊp, ®éi ngò c¸n bé y tÕ ®îc ®µo t¹o lµnh nghÒ h¬n, 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ vµ tr×nh ®é qu¶n lý hÖ thèng y tÕ ngµy cµng chÆt chÏ h¬n. Nhu cÇu KCB t¨ng, kÐo theo sù t¨ng lªn cña chi phÝ KCB ®· thóc ®Èy BHYT ra ®êi. BHYT ra ®êi ®Çu tiªn ë níc Phæ vµo n¨m 1882, ®· gióp cho mäi ngêi d©n vµ gia ®×nh hä gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng khã kh¨n lóc èm ®au, nh»m ®¶m b¶o æn ®Þnh ®êi sèng vµ an toµn x· héi. H¬n n÷a, chóng ta còng biÕt r»ng trong cuéc sèng hµng ngµy còng nh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp thêng gÆp nh÷ng rñi ro bÊt ngê kh«ng ai lêng tríc ®îc. Khi gÆp rñi ro th× thêng dÉn ®Õn hËu qu¶ lµ bÞ thiÖt h¹i vÒ mÆt tµi chÝnh. Mµ trong sè tÊt c¶ nh÷ng rñi ro mµ con ngêi thêng gÆp ph¶i th× nh÷ng rñi ro vÒ bÖnh tËt, phÉu thuËt thêng chiÕm tû lÖ rÊt cao, ®Æc biÖt lµ ë nh÷ng ngêi giµ. Khi gÆp nh÷ng rñi ro nµy th× ai còng muèn kh¾c phôc hËu qu¶ mét c¸ch triÖt ®Ó, tøc lµ muèn ®îc ®iÒu trÞ nhanh chãng, døt ®iÓm, kÞp thêi... Nhng ®Ó kh¾c phôc hËu qu¶ cña nh÷ng rñi ro nµy th× cÇn ph¶i ®Õn nh÷ng c¬ së y tÕ, ®Õn c¸c thÇy thuèc KCB, ®iÒu trÞ, phÉu thuËt... V× vËy ®· lµm cho ngµnh y tÕ nãi chung còng nh c¸c c¬ së KCB nãi riªng ngµy cµng ph¸t triÓn theo chiÒu híng ngµy cµng hiÖn ®¹i ho¸ vµ chiÒu híng nµy ®îc tÊt c¶ c¸c quèc gia trªn thÕ giíi quan t©m. Khi x¶y ra èm ®au, sù chi tiªu cho KCB cã thÓ lµ rÊt lín mµ kh¶ n¨ng cña ngêi bÖnh l¹i kh«ng ®¶m b¶o ®îc kho¶n chi tiªu cÇn thiÕt ®ã. V× vËy chØ cã b¶o hiÓm y tÕ míi ®¸p øng ®îc viÖc nµy víi tÝnh chÊt huy ®éng sù ®ãng gãp cña sè ®«ng ngêi khoÎ m¹nh ®Ó bï cho sè Ýt ngêi èm ®au. BHYT sÏ cã mét khèi lîng quü ®ñ lín ®Ó thay mÆt ngêi bÖnh thanh to¸n c¸c chi phÝ KCB cho c¸c c¬ së KCB, gióp hä th¸o gì ®îc khã kh¨n lóc nµy. MÆt kh¸c, trong x· héi v¨n minh hiÖn ®¹i, ®Ó hiÖn ®¹i ho¸ ngµnh y tÕ th× nhµ níc ph¶i chi ra mét kho¶n ng©n s¸ch rÊt lín. Tuy vËy, do d©n sè ngµy cµng t¨ng, do nhu cÇu KCB ngµy cµng nhiÒu v× m«i trêng ngµy cµng bÞ « nhiÔm, bÖnh tËt nhiÒu nªn con ngêi cµng quan t©m ®Õn søc khoÎ v× ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi ®· ®îc n©ng cao. ChÝnh v× vËy nhµ níc kh«ng thÓ ®¶m ®¬ng, g¸nh v¸c næi toµn bé nh÷ng chi phÝ cho ngµnh y tÕ. Vµ do ®iÒu kiÖn kinh tÕ- x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn nªn tuæi thä cña ngêi d©n ngµy cµng cao, c¬ cÊu d©n sè ®îc chuyÓn dÞch theo chiÒu híng sè ngêi giµ ngµy cµng ®«ng lµm cho nhu cÇu KCB kh«ng ngõng t¨ng lªn. Thªm vµo ®ã tÊt c¶ c¸c c¬ së KCB, thuèc men, dÞch vô y tÕ ngµy cµng cã chiÒu híng ®¾t tiÒn h¬n, ®Æc trÞ h¬n. TÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn ®· lµm cho chi phÝ KCB ngµy cµng t¨ng lªn nhanh chãng vµ nã ®· trë thµnh mét lo¹i dÞch vô 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®¾t gi¸ nhÊt trong sè tÊt c¶ c¸c dÞch vô trong x· héi. V× dÞch vô KCB ®¾t cho nªn ®¹i ®a sè ngêi d©n kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó ®¸p øng vµ muèn ®¸p øng triÖt ®Ó th× l¹i ¶nh hëng rÊt lín chi tiªu cña mçi gia ®×nh. §iÒu nµy cµng thóc ®Èy BHYT ra ®êi vµ BHYT trë nªn thùc sù cÇn thiÕt nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn x· héi hiÖn nay. B¾t ®Çu tõ nh÷ng thËp kû 40, nhiÒu níc trªn thÕ giíi ®· triÓn khai BHYT. HiÖn nay, BHYT ë mét sè níc ®îc thùc hiÖn díi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau, cã níc BHYT n»m trong hÖ thèng b¶o hiÓm x· héi vµ cã nh÷ng níc th× BHYT lµ mét hÖ thèng ®éc lËp. ë Mü, cïng víi hÖ thèng an sinh x· héi, BHYT ra ®êi vµo n¨m 1935 (cßn gäi lµ b¶o hiÓm søc khoÎ), phôc vô c¸c nhu cÇu KCB t¹i c¸c bÖnh viÖn, ®¸p øng c¸c phÝ cho tæn y tÕ, ®iÒu dìng. H×nh thøc b¶o hiÓm do nhµ níc vµ t nh©n thùc hiÖn. BHYT t nh©n cã ph¹m vi ho¹t ®éng réng r·i h¬n, ngêi ta tÝnh cã kho¶ng 3/4 sè c«ng nh©n ë Mü tham gia BHYT t nh©n. Ngoµi hai hÖ thèng b¶o hiÓm nãi trªn cßn cã c¸c tËp ®oµn, c¸c ngµnh kinh tÕ, c¸c h·ng thµnh lËp BHYT kh«ng chØ riªng cho nh©n viªn cña m×nh. ë Ph¸p, BHYT thêng g¾n víi c¸c h×nh thøc b¶o hiÓm x· héi. BHYT ë Ph¸p ®îc thµnh lËp díi d¹ng quü b¶o hiÓm bÖnh tËt ®Ó b¶o hiÓm cho ngêi giµ c¶, èm ®au, BHYT cho phô n÷ khi sinh ®Î, BHYT cho ngêi lao ®éng khi èm ®au, bÖnh tËt... Ngoµi viÖc ®¶m nhËn c¸c chi phÝ ch÷a trÞ trong c¸c bÖnh viÖn, BHYT cßn cßn thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô nh: ch¨m sãc søc khoÎ, ®iÒu trÞ t¹i nhµ, ph¸t triÓn c¸c nhµ dìng bÖnh (dìng l·o)... ë ViÖt Nam, trong nh÷ng n¨m qua, mÆc dï ng©n s¸ch nhµ níc dµnh cho ngµnh y tÕ t¨ng lªn nhiÒu song còng chØ ®¸p øng ®îc nhu cÇu chi phÝ tèi thiÓu trong kh¸m vµ ®iÒu trÞ. C¸c c¬ së y tÕ gÆp nhiÒu khã kh¨n do thiÕu trang thiÕt bÞ, thuèc men, ngêi thÇy thuèc thiÕu yªn t©m lµm viÖc, nh÷ng tiªu cùc trong viÖc kh¸m vµ ®iÒu trÞ cho bÖnh nh©n lµ nçi nhøc nhèi trong ®êi sèng x· héi ta. H¬n n÷a, mÊy n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ cã nhiÒu khëi s¾c, ®êi sèng nh©n d©n dÇn dÇn ®îc c¶i thiÖn th× nhu cÇu cÇn ®îc ch¨m sãc vÒ søc khoÎ cña nh©n d©n ngµy cµng t¨ng c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. Trong khi ®ã, nguån ng©n s¸ch nhµ níc l¹i cã h¹n vµ ph¶i u tiªn cho nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nh gi¸o dôc, quèc phßng, an ninh, nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ... th× nhµ níc kh«ng thÓ ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu vÒ y tÕ vµ ch¨m sãc søc khoÎ cho toµn d©n. Nh vËy, BHYT cÇn ph¶i ®îc triÓn khai vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong sù ph¸t triÓn cña x· héi. BHYT ra ®êi kh«ng nh÷ng gãp phÇn æn ®Þnh kinh tÕ cho nh÷ng ngêi tham gia b¶o hiÓm 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 mµ cßn gi¶m bít g¸nh nÆng cho ng©n s¸ch nhµ níc. BHYT võa ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái cña ngêi d©n, võa phï hîp víi yªu cÇu chung cña x· héi. ë níc ta, b¶o hiÓn y tÕ ®îc thùc hiÖn tõ n¨m 1992 theo nghÞ ®Þnh sè 299/ H§BT (nay lµ ChÝnh phñ) ban hµnh ngµy 15/8/1992. BHYT ë níc ta lµ mét lo¹i h×nh b¶o hiÓm do nhµ níc tæ chøc, qu¶n lý, huy ®éng søc ®ãng gãp cña cac nh©n, tËp thÓ vµ céng ®ång x· héi nh»m n©ng cao chÊt lîng trong viÖc kh¸m vµ ch÷a bÖnh. §èi víi níc ta, ®©y lµ mét lÜnh vùc míi mÎ. BHYT ¸p dông b¾t buéc ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc (CBCNVC) t¹i chøc, hu trÝ, nghØ mÊt søc, lao ®éng trong c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp, tæ chøc §¶ng, ®oµn thÓ x· héi, héi quÇn chóng cã hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp quèc doanh, liªn doanh, c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cã tõ 10 lao ®éng trë lªn, c¸c tæ chøc níc ngoµi cã thuª mín lao ®éng ViÖt Nam. BHYT ¸p dông h×nh thøc tù nguyÖn cho mäi ngêi d©n. BHYT ra ®êi lµ sù thay ®æi lín vÒ chÝnh s¸ch x· héi cña §¶ng vµ Nhµ níc ta, nã gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò sau: - BHYT gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng vµ c«ng b»ng x· héi trong KCB - Gióp cho nh÷ng ngêi tham gia BHYT kh¾c phôc ®îc nh÷ng khã kh¨n vÒ kinh tÕ khi cã èm ®au, bÖnh tËt x¶y ra. - Gãp phÇn ®æi míi hÖ thèng y tÕ -Gi¶m nhÑ ®îc chi tiªu ng©n s¸ch cña Nhµ níc cho y tÕ. 2. §Æc ®iÓm vµ t¸c dông cña BHYT a. §Æc ®iÓm cña b¶o hiÓm y tÕ ViÖc triÓn khai BHYT cã ®Æc trng rÊt c¬ b¶n sau: - Thø nhÊt, ®èi tîng cña BHYT lµ réng nhÊt v× vËy nã còng phøc t¹p nhÊt, nÕu thùc hiÖn tèt nã sÏ ®¶m b¶o ®îc quy luËt lÊy sè ®«ng bï sè Ýt. Quy luËt nµy ®èi víi b¶o hiÓm lµ v« cïng quan träng, nã quyÕt ®Þnh tíi sù tån t¹i hay kh«ng cña b¶o hiÓm. NÕu quy luËt nµy ®¶m b¶o sÏ lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña b¶o hiÓm nãi chung vµ BHYT nãi riªng. NÕu kh«ng ®¶m b¶o ®îc quy luËt nµy ch¾c ch¾n b¶o hiÓm sÏ kh«ng ho¹t ®éng ®îc. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Thø hai, BHYT lµ lo¹i h×nh b¶o hiÓm mang tÝnh nh©n ®¹o nhÊt trong sè tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm. BHYT ®¸p øng yªu cÇu ch¨m sãc søc khoÎ víi chÊt lîng ngµy cµng cao ®èi víi ®¹i bé phËn d©n c. Víi BHYT mäi ngêi sÏ ®îc b×nh ®¼ng h¬n, ®îc ®iÒu trÞ theo bÖnh, ®©y lµ ®Æc trng u viÖt thÓ hiÖn tÝnh nh©n ®¹o s©u s¾c cña BHYT. Tham gia BHYT võa cã lîi cho m×nh, võa cã lîi cho x· héi. Sù ®ãng gãp cña mçi ngêi chØ lµ sù ®ãng gãp phÇn nhá so víi chi phÝ KCB khi rñi ro, èm ®au, thËm chÝ sù ®ãng gãp cña c¶ ®êi ngêi kh«ng ®ñ cho mét lÇn chi phÝ khi m¾c bÖnh hiÓm nghÌo. Trong trêng hîp ®ã céng ®ång x· héi sÏ gióp ®ì th«ng qua quü BHYT. §ãng BHYT lµ sù chi tr¶ cho chÝnh m×nh, khi khoÎ th× ngêi èm chi dïng, cßn khi ®au èm th× ®îc sù ®ãng gãp cña c¶ céng ®ång ch¨m sãc. §ã lµ tinh thÇn: "m×nh v× mäi ngêi, mäi ngêi v× m×nh". BHYT kh«ng nh»m môc ®Ých kiÕm lêi, chØ nh»m san sÎ rñi ro, g¸nh nÆng chi phÝ cho ngêi bÖnh, thÓ hiÖn sù ®ïm bäc lÉn nhau khi cã khã kh¨n x¶y ra, thÓ hiÖn sù v¨n minh cña nÒn kinh tÕ x· héi. - Thø ba, viÖc triÓn khai BHYT liªn quan chÆt chÏ ®Õn toµn bé ngµnh y tÕ kÓ c¶ y b¸c sü, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, c¬ chÕ ho¹t ®éng cña ngµnh y tÕ. Bëi v× ngêi tham gia b¶o hiÓm ®ãng tiÒn BHYT cho c¬ quan BHYT nhng c¬ quan b¶o hiÓm y tÕ kh«ng trùc tiÕp ®øng ra tæ chøc kh¸m ch÷a bÖnh cho ngêi ®îc b¶o hiÓm khi hä gÆp rñi ro, èm ®au mµ c¬ quan BHYT chØ lµ trung gian thanh to¸n chi phÝ KCB cho ngêi tham gia th«ng qua hîp ®ång kh¸m ch÷a bÖnh víi c¸c c¬ së y tÕ. V× vËy viÖc triÓn khai BHYT liªn quan chÆt chÏ ®Õn toµn bé ngµnh y tÕ. - Thø t, BHYT gãp phÇn cïng víi c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm con ngêi kh¸c kh¾c phôc nhanh chãng nh÷ng hËu qu¶ x¶y ra ®èi víi con ngêi. V× vËy nã lu«n ®îc chÝnh phñ c¸c níc quan t©m. - Thø n¨m, BHYT cßn gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng kh¸m ch÷a bÖnh vµ ®iÒu trÞ, n©ng cÊp c¸c c¬ së y tÕ, tõ ®ã lµm cho chÊt lîng phôc vô cña ngµnh y tÕ kh«ng ngõng n©ng cao. Trong khi nguån ng©n s¸ch nhµ níc ®Çu t cho y tÕ cßn rÊt eo hÑp th× viÖc huy ®éng c¸c nguån vèn kh¸c bæ sung cho chi tiªu cña ngµnh cßn triÓn khai rÊt chËm vµ thiÕu ®ång bé. ViÖc thu viÖn phÝ chØ thu ®îc khèi lîng rÊt Ýt song l¹i t¹o rÊt nhiÒu khe hë cho c¸c lo¹i tiªu cùc ph¸t triÓn, dÉn ®Õn mét thùc tÕ lµ trong khi bÖnh nh©n ph¶i t¨ng phÝ tæn kh¸m ch÷a bÖnh, ®Çu t cña ng©n s¸ch nhµ níc kh«ng hÒ ®îc gi¶m bít mµ bÖnh viÖn vÉn xuèng cÊp. Bªn c¹nh ®ã, viÖc khai th¸c c¸c nguån ®ãng gãp cña d©n, cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, nguån viÖn trî trùc tiÕp...chËm ®îc thÓ chÕ ho¸ vµ cha hoµ chung vµo ng©n s¸ch y tÕ lµm h¹n chÕ 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 viÖc ph¸t huy c¸c nguån vèn quan träng nµy. Do ®ã, khi thùc hiÖn BHYT sÏ t¹o ra mét nguån kinh phÝ hç trî cho ngµnh y tÕ nh»m gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng kh¸m ch÷a bÖnh vµ ®iÒu trÞ, n©ng cÊp c¸c c¬ së y tÕ, lµm cho chÊt lîng phôc vô cña ngµnh y tÕ ngµy cµng tèt h¬n, ®¸p øng ®îc nhu cÇu vÒ ch¨m sãc søc khoÎ nh©n d©n trong thêi kú hiÖn nay. b. T¸c dông cña BHYT B¶o hiÓm y tÕ cã vai trß rÊt quan träng trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi, nã ra ®êi ®¸p øng nguyÖn väng cña mäi ngêi d©n, BHYT thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña y tÕ, t¨ng thªm mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a nhu cÇu kh¸m ch÷a bÖnh vµ sù ph¸t triÓn cña ngµnh y tÕ. b.1. BHYT t¹o ra sù c«ng b»ng trong KCB Víi tÝnh chÊt nh©n ®¹o x· héi vÒ lÜnh vùc ho¹t ®éng cña b¶o hiÓm y tÕ (ho¹t ®éng trùc tiÕp liªn quan ®Õn ch÷a trÞ cho ngêi bÖnh cã tham gia b¶o hiÓm y tÕ), BHYT kh«ng ph©n biÖt giµu nghÌo, tÇng líp, giai cÊp, ®Þa vÞ x· héi mµ nã tham gia vµo viÖc ch÷a trÞ bÖnh cho bÊt kÓ ngêi d©n nµo cã tham gia BHYT. BHYT thùc sù trë thµnh nhu cÇu cÇn thiÕt ®èi víi nh©n d©n. Ngêi tham gia b¶o hiÓm y tÕ sÏ ®îc c¬ quan BHYT thay mÆt thanh to¸n c¸c chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh theo quy ®Þnh, ngêi nµo muèn kh¸m ch÷a bÖnh theo yªu cÇu riªng th× ph¶i tù thanh to¸n cho c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh, sau ®ã ®Ò nghÞ c¬ quan b¶o hiÓm y tÕ thanh to¸n theo quy ®Þnh. Ngîc l¹i nh÷ng ngêi kh«ng tham gia b¶o hiÓm y tÕ th× ph¶i thanh to¸n toµn bé chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh. MÆt kh¸c, viÖc qu¶n lý chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh ®îc chÆt chÏ h¬n nhê cã sù qu¶n lý, theo dâi cña ®¹i diÖn b¶o hiÓm y tÕ ë c¸c bÖnh viÖn, c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh, tr¸nh ®îc c¸c t×nh tr¹ng tiªu cùc cña nh©n viªn y tÕ nh lµm gi¶, lµm dèi, ngêi ®îc hëng trî cÊp b¶o hiÓm y tÕ th× lê ®i cßn nh÷ng tr¬ng hîp kh¸c th× nhê cã sù quen biÕt hay b»ng mét h×nh thøc nµo ®ã mµ ®îc u ®·i. H¬n n÷a, quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh liªn quan chÆt chÏ ®Õn hîp ®ång b¶o hiÓm y tÕ, buéc hä ph¶i lµm viÖc theo quy ®Þnh trong hîp ®ång. b.2. B¶o hiÓm y tÕ lµ mét ho¹t ®éng gióp cho ngêi tham gia BHYT gi¶i quyÕt ®îc khã kh¨n vÒ kinh tÕ khi èm ®au. Mäi ngêi trong x· héi ai còng muèn cã mét søc khoÎ tèt. Song kh«ng ph¶i lóc nµo còng m¹nh khoÎ mµ còng cã khi bÞ èm ®au. Nhê cã b¶o hiÓm y tÕ, ngêi 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lao ®éng an t©m ®îc phÇn nµo vÒ søc khoÎ còng nh kinh tÕ, hä ®· cã mét phÇn nh lµ quü dù phßng cña m×nh giµnh riªng cho vÊn ®Ò ch¨m sãc søc khoÎ. Sù an t©m nµy lµm cho ngêi lao ®éng cã mét tinh thÇn tèt ®Ó lao ®éng s¶n xuÊt, t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho chÝnh b¶n th©n hä vµ sau ®ã lµ cho x· héi, tõ ®ã gãp phÇn ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn cña x· héi. MÆt kh¸c, x· héi ph¸t triÓn th× nhu cÇu cña con ngêi ngµy cµng cao. Cuéc sèng khi ®· ®ùoc c¶i thiÖn vµ n©ng cao, vÊn ®Ò søc khoÎ sÏ ®îc mäi thµnh viªn cña x· héi còng nh c¸c quèc gia quan t©m, ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn y tÕ t¹o ®iÒu kiÖn cho BHYT ph¸t triÓn nhanh vµ hoµn thiÖn. Khi b¶o hiÓm y tÕ cµng hoµn thiÖn th× nã sÏ béc lé ®îc tÝnh u viÖt cña nã lµm cho nhu cÇu b¶o hiÓm y tÕ cña ngêi d©n cµng cao. Khi x¶y ra èm ®au cuéc sèng sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n v× vËy tham gia b¶o hiÓm y tÕ sÏ gióp ngêi bÖnh gi¶i quyÕt ®îc mét phÇn khã kh¨n ®ã do chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh ®· ®îc c¬ quan b¶o hiÓm y tÕ thay mÆt thanh to¸n víi c¸c c¬ së KCB. V× vËy sÏ gióp cho hä nhanh chãng kh¾c phôc hËu qu¶ vµ kÞp thêi æn ®Þnh cuéc sèng, t¹o cho hä mét niÒm l¹c quan trong cuéc sèng. B¶o hiÓm y tÕ vµ vÊn ®Ò ch¨m sãc søc khoÎ lu«n cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau. ë c¸c níc kinh tÕ ph¸t triÓn, nhu cÇu vÒ B¶o hiÓm y tÕ rÊt cao: - ë §øc cã kho¶ng 6.5 triÖu ngêi tham gia b¶o hiÓm y tÕ t nh©n (tù nguyÖn), gÇn 5 triÖu ngêi tham gia b¶o hiÓm y tÕ nhµ níc, hµng n¨m cã kho¶ng 15 triÖu ®Õn 17 triÖu ngêi tham gia b¶o hiÓm y tÕ t nh©n ®i du lÞch níc ngoµi. - ë Ph¸p, b¶o hiÓm y tÕ mang tÝnh b¾t buéc, hiÖn cã kho¶ng 96.2% d©n sè tham gia. b.3. B¶o hiÓm y tÕ lµm t¨ng chÊt lîng trong kh¸m ch÷a bÖnh vµ qu¶n lý y tÕ Sù ®ãng gãp cña sè ®«ng sÏ lµm t¨ng quü vÒ y tÕ dÉn ®Õn: - Trang thiÕt bÞ vÒ y tÕ cã ®iÒu kiÖn trang bÞ hiÖn ®¹i h¬n, cã kinh phÝ ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i thuèc quý, hiÕm vµ nghiªn cøu s¶n xuÊt c¸c lo¹i thuèc ch÷a trÞ c¸c bÖnh hiÓm nghÌo - C¬ së kh¸m ch÷a bÖnh sÏ ®îc x©y dùng thªm, x©y dùng l¹i mét c¸ch cã hÖ thèngvµ hoµn thiÖn h¬n, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc KCB cña ngêi d©n. - §éi ngò c¸n bé y tÕ sÏ ®îc ®µo t¹o tèt h¬n, c¸c y b¸c sü ë c¸c bÖnh viÖn cã thÓ cã ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao tay nghÒ, tri thøc, tÝch luü kinh nghiÖm, cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc h¬n dÉn ®Õn sù qu¶n lý dÔ dµng vµ chÆt chÏ h¬n trong viÖc kh¸m ch÷a bÖnh. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChÊt lîng y tÕ t¨ng cã mét t¸c dông rÊt lín trong nÒn kinh tÕ x· héi: ®Èy lïi sù èm ®au, bÖnh tËt, søc khoÎ con ngêi t¨ng lªn, nguån nh©n lùc dåi dµo sÏ t¹o ra nhiÒu cña c¶i cho x· héi. Con ngêi m¹nh khoÎ, kh«ng èm ®au bÖnh tËt sÏ thÓ hiÖn mét x· héi v¨n minh h¬n. b.4. B¶o hiÓm y tÕ gãp phÇn lµm gi¶m chi tiªu ng©n s¸ch cña Nhµ níc vµo y tÕ. X· héi ph¸t triÓn ®ßi hái sù ph¸t triÓn cña y tÕ, tÊt nhiªn Nhµ níc sÏ ph¶i ®Çu t thªm kinh phÝ cho ngµnh y tÕ. Nhng ng©n s¸ch cÊp cã h¹n, kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu x· héi vµ nhµ níc còng kh«ng thÓ bá ng©n s¸ch ra ®Ó trang tr¶i viÖn phÝ cho nh©n d©n ®îc. B¶o hiÓm y tÕ thu hót sù ®ãng gãp cña mäi thµnh viªn trong x· héi ®Ó x©y dùng quü BHYT, tõ ®ã cã ®iÒu kiÖn x©y dùng hÖ thèng y tÕ vµ t¬ng trî ngêi bÖnh, gi¶m sù chi tiªu ng©n s¸ch Nhµ níc. Trong mÊy n¨m qua, chi ng©n s¸ch cho y tÕ cã ®îc sù u tiªn nhng còng chØ ®¹t 30% nhu cÇu (trung b×nh mçi ngêi chØ xÊp xØ 1,5 USD/ n¨m). HiÖn nay kinh phÝ cho y tÕ ®îc cÊu thµnh chñ yÕu tõ bèn nguån: - Tõ ng©n s¸ch Nhµ níc - Tõ quü BHYT - Thu mét phÇn viÖn phÝ vµ dÞch vô y tÕ - Bæ sung qua tiÕp nhËn hay viÖn trî Thêi gian qua, ho¹t ®éng b¶o hiÓm y tÕ ®· gãp phÇn vµo kinh phÝ y tÕ kh«ng ph¶i lµ nhá. Theo ®µ ph¸t triÓn cña b¶o hiÓm y tÕ, dù b¸o tíi ®©y kinh phÝ ®Çu t cho ngµnh y, cho kh¸m ch÷a bÖnh sÏ chuyÓn dÇn sang quü b¶o hiÓm y tÕ. ë c¸c níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn, nguån ®Çu t cho y tÕ chñ yÕu lµ qua b¶o hiÓm y tÕ. ë Ph¸p tØ lÖ ®ã lµ 97 %, ng©n s¸ch Nhµ níc chØ cÊp 3%. §èi víi lÜnh vùc y tÕ, ai còng cã nhu cÇu ®Çu t cho søc khoÎ cña chÝnh b¶n th©n m×nh víi n¨ng lùc hiÖn cã. NÕu t×m ®îc c¬ chÕ ho¹t ®éng ®óng ®¾n cho b¶o hiÓm y tÕ ch¾c ch¾n chóng ta sÏ huy ®éng ®îc nguån ®Çu t cã tiÒm n¨ng rÊt lín nµy. ViÖc khai th¸c ®Çu vµo cña b¶o hiÓm y tÕ míi chØ tËp trung vµo ®èi tîng b¾t buéc cßn ®èi tîng b¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn chiÕm 80 % d©n sè th× míi khai th¸c ®îc rÊt Ýt, kh«ng ®¸ng kÓ. Trong mét n¨m, ngµnh y tÕ ®îc ng©n s¸ch nhµ níc cÊp kinh phÝ lµ 2500 tû ®ång, trong khi ®ã n¨m 1998 míi cã gÇn 20 % d©n sè tham gia b¶o hiÓm y tÕ th× quü b¶o hiÓm y tÕ dµnh cho kh¸m ch÷a bÖnh qua thanh to¸n víi c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh ®· lµ 700 tû ®ång. VËy nÕu chóng ta cã 50 % d©n 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 sè tham gia b¶o hiÓm y tÕ th× sÏ cã mét nguån tµi chÝnh khæng lå cho y tÕ, lµm thay ®æi h¼n t×nh tr¹ng thiÕu kinh phÝ m·n tÝnh cña ho¹t ®éng y tÕ hiÖn nay. B¶o hiÓm y tÕ ®· huy ®éng sù ®ãng gãp cña d©n c t¹o ra mét nguån quü t¬ng ®èi lín, cã kh¶ n¨ng chi tr¶ cao. Dùa trªn nguyªn t¾c lÊy sè ®«ng bï sè Ýt, b¶o hiÓm y tÕ ®· cøu sèng ®îc nhiÒu ngêi bÖnh b»ng nguån quü do chÝnh hä ®ãng gãp mµ kh«ng phô thuéc vµo sù bao cÊp cña Nhµ níc. Ngoµi ra, hµng n¨m c¸c tæ chøc b¶o hiÓm y tÕ ph¶i ®ãng gãp mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh vµo ng©n s¸ch Nhµ níc theo quy ®Þnh. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, Nhµ níc ta ph¶i huy ®éng ng©n s¸ch vµo nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau th× sù hç trî cña b¶o hiÓm y tÕ l¹i cµng cã ý nghÜa thiÕt thùc, nhÊt lµ ®èi víi ngµnh y tÕ. b.5. BHYT ra ®êi cßn gãp phÇn ®Ò phßng vµ h¹n chÕ nh÷ng c¨n bÖnh hiÓm nghÌo theo ph¬ng ch©m "phßng bÖnh h¬n ch÷a bÖnh". Nhê cã dÞch vô kh¸m ch÷a bÖnh, b¶o hiÓm y tÕ ®· kiÓm tra søc khoÎ tõ ®ã ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng c¨n bÖnh hiÓm nghÌo vµ cã ph¬ng ph¸p ch÷a trÞ phï hîp tr¸nh ®îc nh÷ng hËu qu¶ xÊu. NÕu kh«ng tham gia b¶o hiÓm y tÕ, t©m lý ngêi d©n thêng sî tèn kÐm khi ®i bÖnh viÖn do ®ã mµ coi thêng hoÆc bá qua nh÷ng c¨n bÖnh cã thÓ dÉn ®Õn tö vong. Trªn ®©y lµ mét sè t¸c dông chÝnh cña b¶o hiÓm y tÕ, kh¼ng ®Þnh sù ra ®êi cña b¶o hiÓm y tÕ lµ ®óng ®¾n vµ hÕt søc cÇn thiÕt víi sù tiÕn bé vµ ph¸t triÓn cña x· héi. II. Néi dung c¬ b¶n cña b¶o hiÓm y tÕ B¶o hiÓm y tÕ lµ mét chÝnh s¸ch x· héi, b¶o hiÓm y tÕ do nhµ níc tæ chøc thùc hiÖn nh»m huy ®éng sù ®ãng gãp cña ngêi sö dông lao ®éng, ngêi lao ®äng, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®Ó thanh to¸n chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh cho ngêi cã thÎ b¶o hiÓm y tÕ khi èm ®au. B¶n chÊt cña b¶o hiÓm y tÕ lµ sù san sÎ rñi ro, nh»m gi¶m nhÑ nh÷ng khã kh¨n cho ngêi bÖnh vµ gia ®×nh hä khi bÞ èm ®au, bÖnh tËt mµ vÉn ®¶m b¶o ®îc yªu cÇu ch÷a trÞ tèt nhÊt kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn kinh tÕ cña gia ®×nh hä; gãp phÇn ch¨m sãc søc khoÎ cho d©n c. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶o hiÓm y tÕ kh«ng ph¶i lµ toµn bé ho¹t ®éng y tÕ mµ chØ lµ lÜnh vùc liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ch÷a trÞ bÖnh cho ngêi tham gia b¶o hiÓm y tÕ khi cã ph¸t sinh vÒ bÖnh tËt trong khu«n khæ quy ®Þnh cña c¬ quan b¶o hiÓm y tÕ. 1. §èi tîng vµ h×nh thøc cña b¶o hiÓm y tÕ VÒ h×nh thøc th× b¶o hiÓm y tÕ cã hai h×nh thøc chñ yÕu ®ã lµ b¶o hiÓm y tÕ b¾t buéc vµ b¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn. a. BHYT b¾t buéc ¸p dông cho c¸c ®èi tîng sau: - Ngêi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc trong: + C¸c doanh nghiÖp Nhµ níc, kÓ c¶ doanh nghiÖp thuéc lùc lîng vò trang. + C¸c tæ chøc kinh tÕ thuéc c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp, c¬ quan §¶ng, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi. + C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp tËp trung; c¸c c¬ quan, tæ chøc níc ngoµi, tæ chøc quèc tÕ t¹i ViÖt Nam, trõ trêng hîp c¸c ®iÒu íc quèc tÕ mµ níc CHXHCN ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy ®Þnh kh¸c. + C¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kinh tÕ ngoµi quèc doanh cã tõ 10 lao ®éng trë lªn. - C¸n bé, c«ng chøc lµm viÖc trong c¸c c¬ quan hµnh chinhsù nghiÖp; ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan §¶ng, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi; c¸n bé x·, phêng, thÞ trÊn; ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan d©n cö tõ trung ¬ng ®Õn cÊp x·, phêng. - Ngêi ®ang hëng chÕ ®é hu trÝ, hëng trî cÊp b¶o hiÓm x· héi hµng th¸ng do suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng. - Ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - C¸c ®èi tîng b¶o trî x· héi ®îc Nhµ níc cÊp kinh phÝ th«ng qua b¶o hiÓm x· héi. b. B¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn: BHYT tù nguyÖn ®îc ¸p dông víi mäi ®èi tîng cã nhu cÇu tham gia b¶o hiÓm y tÕ (nh häc sinh, sinh viªn, n«ng d©n...) 2. QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn tham gia b¶o hiÓm y tÕ a. QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña ngêi cã thÎ b¶o hiÓm . Ngêi cã thÎ BHYT cã quyÒn: 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Chän mét trong c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh ban ®Çu thuËn lîi t¹i n¬i c tró hoÆc n¬i c«ng t¸c theo híng dÉn cña c¬ quan b¶o hiÓm y tÕ ®Ó qu¶n lý, ch¨m sãc søc khoÎ vµ kh¸m ch÷a bÖnh - §îc kh¸m ch÷a bÖnh theo chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ ®· quy ®Þnh: + Kh¸m bÖnh, chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ + XÐt nghiÖm, chiÕu chôp X - quang, th¨m dß chøc n¨ng + Thuèc trong danh môc theo quy ®Þnh cña bé y tÕ + M¸u, dÞch truyÒn + C¸c thñ thuËt, phÉu thuËt + Sö dông vËt t, thiÕt bÞ y tÕ vµ giêng bÖnh - §îc thay ®æi n¬i ®¨ng ký kh¸m ch÷a bÖnh ban ®Çu vµo cuèi mçi quý - §îc thanh to¸n viÖn phÝ theo chÕ ®é BHYT khi sinh con thø nhÊt vµ thø hai. - Yªu cÇu c¬ quan BHYT ®¶m b¶o quyÒn lîi theo quy ®Þnh cña ®iÒu lÖ b¶o hiÓm y tÕ - KhiÕu n¹i víi c¸c c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn khi ngêi sö dông lao ®éng, c¬ quan b¶o hiÓm y tÕ, c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh vi ph¹m ®iÒu lÖ b¶o hiÓm y tÕ. . Ngêi cã thÎ BHYT cã tr¸ch nhiÖm: - §ãng BHYT ®Çy ®ñ, ®óng thêi h¹n - XuÊt tr×nh thÎ BHYT khi ®Õn KCB - B¶o qu¶n vµ kh«ng cho ngêi kh¸c mîn thÎ BHYT b. QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan, ®¬n vÞ vµ ngêi sö dông lao ®éng . C¬ quan, ®¬n vÞ vµ ngêi sö dông lao ®éng cã quyÒn: - Tõ chèi thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu cña c¬ quan b¶o hiÓm y tÕ vµ c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh kh«ng ®óng víi quy ®Þnh cña ®iÒu lÖ b¶o hiÓm y tÕ - KhiÕu n¹i víi c¸c c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn khi c¬ quan BHYT vµ c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh vi ph¹m ®iÒu lÖ b¶o hiÓm y tÕ. Trong thêi gian khiÕu n¹i vÉn ph¶i thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm ®ãng b¶o hiÓm y tÕ theo quy ®Þnh . C¬ quan, ®¬n vÞ vµ ngêi sö dông lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm: - §ãng b¶o hiÓm y tÕ theo ®óng quy ®Þnh cña ®iÒu lÖ BHYT - Cung cÊp cho c¬ quan BHYT c¸c tµi liÖu vÒ lao ®éng, tiÒn c«ng, ti×en l¬ng, phô cÊp liªn quan ®Õn viÖc ®ãng vµ thùc hiÖn chÕ ®é BHYT 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - ChÊp hµnh sù kiÓm tra, thanh tra vÒ viÖc thùc hiÖn chÕ ®é BHYT cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn. c. QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan BHYT . C¬ quan BHYT cã quyÒn: - Yªu cÇu c¬ quan, ®¬n vÞ, ngêi sö dông lao ®éng ®ãng vµ thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ, cung cÊp c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn viÖc ®ãng vµ thùc hiÖn chÕ ®é BHYT - Tæ chøc c¸c ®¹i lý ph¸t hµnh thÎ BHYT - Ký hîp ®ång víi c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh hîp ph¸p ®Ó kh¸m ch÷a bÖnh cho ngêi ®îc BHYT - Yªu cÇu c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh cung cÊp hå s¬, bÖnh ¸n, tµi liÖu liªn quan ®Õn thanh to¸n chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh BHYT - Tõ chèi thanh to¸n chi phÝ KCB kh«ng ®óng quy ®Þnh cña ®iÒu lÖ BHYT hoÆc kh«ng ®óng víi c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong hîp ®ång ®· ®îc ký gi÷a c¬ quan BHYT vµ c¬ së KCB - Thu gi÷ c¸c chøng tõ vµ thÎ BHYT gi¶ m¹o ®Ó chuyÓn cho c¸c c¬ quan ®iÒu tra xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - KiÕn nghÞ víi c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn xö lý c¸c ®¬n vÞ, c¸c c¸ nh©n vi ph¹m ®iÒu lÖ b¶o hiÓm y tÕ . C¬ quan BHYT cã tr¸ch nhiÖm: - Thu tiÒn ®ãng BHYT, cÊp thÎ vµ híng dÉn viÖc qu¶n lý,sö dông thÎ b¶o hiÓm y tÕ - Cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ c¸c c¬ së KCB vµ híng dÉn ngêi tham gia BHYT lùa chän ®Ó ®¨ng ký - Qu¶nlý quü, thanh to¸n chi phÝ b¶o hiÓm y tÕ ®óng quy ®Þnh vµ kÞp thêi - KiÓm tra, gi¸m ®Þnh viÖc thùc hiÖn chÕ ®é BHYT - Tæ chøc th«ng tin tuyªn truyÒn vÒ BHYT - Gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i vÒ thùc hiÖn chÕ ®é BHYT thuéc thÈm quyÒn d. QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña c¬ së KCB . C¬ së kh¸m ch÷a bÖnh cã quyÒn: - Yªu cÇu c¬ quan BHYT t¹m øng kinh phÝ vµ thanh to¸n chi phÝ KCB theo quy ®Þnh cña ®iÒu lÖ b¶o hiÓm y tÕ vµ theo hîp ®ång kh¸m ch÷a bÖnh ®· ®îc ký - Yªu cÇu c¬ quan b¶o hiÓm y tÕ cung cÊp nh÷ng sè liÖu vÒ thÎ b¶o hiÓm y tÕ ®¨ng ký t¹i c¬ së KCB 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Kh¸m ch÷a bÖnh vµ cung cÊp c¸c dÞch vô y tÕ theo ®óng nguyªn t¾c chuyªn m«n - Tõ chèi thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu ngoµi quy ®Þnh cña ®iÒu lÖ b¶o hiÓm y tÕ vµ hîp ®ång ®· ký víi c¬ quan BHYT - KhiÕu kiÖn víi c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn khi cã c¬ quan BHYT vi ph¹m hîp ®ång kh¸m ch÷a bÖnh BHYT . C¬ së KCB cã tr¸ch nhiÖm: - Thùc hiÖn ®óng hîp ®ång kh¸m ch÷a bÖnh BHYT. - Thùc hiÖn viÖc ghi chÐp vµ cung cÊp tµi liÖu liªn quan ®Õn KCB cho ngêi ®îc BHYT lµm c¬ së thanh to¸n vµ gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp vÒ b¶o hiÓm y tÕ - ChØ ®Þnh sö dông thuèc, vËt phÈm sinh häc, thñ thuËt, phÉu thuËt, xÐt nghiÖm vµ c¸c dÞch vô y tÕ an toµn, hîp lý theo quy ®Þnh vÒ chuyªn m«n kü thuËt cña bé y tÕ - T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸n bé c¬ quan BHYT thêng trùc t¹i c¬ së nh»m thùc hiÖn c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¶i thÝch vÒ b¶o hiÓm y tÕ, kiÓm tra viÖc ®¶m b¶o quyÒn lîi vµ gi¶i quyÕt nh÷ng khiÕu n¹i liªn quan ®Õn viÖc KCB cho ngêi cã thÎ BHYT - KiÓm tra, ph¸t hiÖn vµ th«ng b¸o cho BHYT ViÖt Nam nh÷ng trêng hîp vi ph¹m vµ l¹m dông chÕ ®é BHYT 3. Quü b¶o hiÓm y tÕ vµ môc ®Ých sö dông quü - Quü b¶o hiÓm y tÕ h×nh thµnh tõ tiÒn ®ãng b¶o hiÓm y tÕ vµ tõ c¸c nguån kh¸c - Quü b¶o hiÓm y tÕ ®îc qu¶n lý tËp trung, thèng nhÊt trong toµn hÖ thèng BHYT ViÖt Nam, h¹ch to¸n ®éc lËp víi ng©n s¸ch Nhµ níc vµ ®îc Nhµ níc b¶o hé, sö dông ®Ó thanh to¸n chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh vµ chi qu¶n lý sù nghiÖp BHYT Quü b¶o hiÓm y tÕ sÏ chi tr¶ 80% chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh theo gi¸ viÖn phÝ, 20 % cßn l¹i ngêi bÖnh tù tr¶ cho c¬ së KCB. Riªng ®èi tîng thuéc diÖn u ®·i x· héi ®îc quü BHYT chi tr¶ 100% chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh theo gi¸ viÖn phÝ. NÕu sè tiÒn mµ ngêi bÖnh tù tr¶ 20% chi phÝ KCB trong n¨m vît qu¸ 6 th¸ng l¬ng tèi thiÓu hiÖn hµnh th× c¸c chi phÝ KCB tiÝep theo trong n¨m sÏ ®îc quü BHYT thanh to¸n toµn bé. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TiÒn ®ãng BHYT cña ®èi tîng tham gia b¶o hiÓm y tÕ ®îc ph©n phèi sö dông nh sau: - Dµnh 91.5% cho quü kh¸m ch÷a bÖnh, trong ®ã 5% dµnh lËp quü dù phßng KCB - Dµnh 8.5% cho chi qu¶n lý thêng xuyªn cña hÖ thèng BHYT ViÖt Nam theo dù to¸n hµng n¨m ®îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ chÕ ®é chi tªu cña Nhµ níc quy ®Þnh. - TiÒn t¹m thêi nhµn rçi (nÕu cã) cña quü b¶o hiÓm y tÕ ®îc mua tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu do kho b¹c Nhµ níc, c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i quèc doanh ph¸t hµnh vµ ®îc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¸c nh»m b¶o tån, t¨ng trëng quü BHYT nhng ph¶i ®¶m b¶o nguån chi tr¶ khi cÇn thiÕt. . Quü BHYT ®îc sö dông cho c¸c môc ®Ých sau: - Chi tr¶ nh÷ng chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh vµ ®iÒu trÞ bao gåm tiÒn thuèc men, giêng bÖnh, c¸c dÞch vô y tÕ theo quy ®Þnh... - N©ng cÊp c¸c c¬ së y tÕ vÒ mäi mÆt - Chi phÝ cho sù nghiÖp qu¶n lý BHYT - Ngoµi ra, quü BHYT cña mét sè níc cßn lµ mét nguån quü t¹o ra ®é an toµn cho x· héi khi kh«ng may cã nh÷ng ®ît dÞch bÖnh lín vµ thËm chÝ khi kh«ng may cã chiÕn tranh x¶y ra. 4. Tæ chøc vµ qu¶n lý BHYT B¶o hiÓm y tÕ ViÖt Nam ®îc tæ chøc vµ qu¶n lý theo hÖ thèng tËp trung, thèng nhÊt tõ trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng. ChÝnh phñ giao cho bé y tÕ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ b¶o hiÓm y tÕ. Néi dung cña c«ng t¸c nµy lµ: - X©y dùng c¸c chÝnh s¸ch ph¸p luËt vÒ BHYT tr×nh cÊp trªn ban hµnh hoÆc ban hµnh theo thÈm quyÒn. - Phèi hîp víi Bé tµi chÝnh vµ chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng híng dÉn thùc hiÖn BHYT tù nguyÖn - Híng dÉn, kiÓm tra, thanh tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ BHYT 5. B¶o hiÓm y tÕ víi B¶o hiÓm x· héi vµ B¶o hiÓm th¬ng m¹i 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 . B¶o hiÓm y tÕ lµ mét chÝnh s¸ch x· héi do nhµ níc tæ chøc ho¹t ®éng nh»m huy ®éng sù ®ãng gãp cña c¸c thµnh viªn trong x· héi thµnh lËp quü b¶o hiÓm y tÕ ®Ó thanh to¸n chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh theo quy ®Þnh cña ®iÒu lÖ b¶o hiÓm y tÕ cho ngêi cã thÎ b¶o hiÓm y tÕ khi hä èm ®au. ChÝnh v× vËy, b¶o hiÓm y tÕ mang tÝnh x· héi vµ tÝnh nh©n ®¹o s©u s¾c nhÊt trong c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm. B¶o hiÓm y tÕ kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh kiÕm lêi mµ chØ nh»m san sÎ rñi ro cho ngêi tham gia khi hä gÆp rñi ro trong cuéc sèng nh èm ®au, phÉu thuËt... Nã gãp phÇn æn ®Þnh cuéc sèng cho ngêi tham gia b¶o hiÓm y tÕ khi hä èm ®au, bÖnh tËt, ®¶m b¶o cho hä ®îc kh¸m ch÷a bÖnh vµ ®iÒu trÞ mµ kh«ng ¶nh hëng lín ®Õn chi tiªu cña gia ®×nh hä. B¶o hiÓm y tÕ do Nhµ níc ®øng ra tæ chøc thùc hiÖn. Míi ®Çu, ®èi tîng cña b¶o hiÓm y tÕ míi chØ lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc lµm c«ng ¨n l¬ng cßn t¹i chøc hay nghØ hu, mÊt søc lao ®éng, mét sè ®èi tîng kh¸c ®îc thùc hiÖn díi h×nh thøc b¾t buéc, sau ®ã míi triÓn khai réng r·i ®Õn tÊt c¶ c¸c tÇng líp d©n c trong x· héi. PhÝ b¶o hiÓm y tÕ do nhiÒu bªn ®ãng gãp: ngêi lao ®éng, ngêi sö dông lao ®éng, nhµ níc. B¶o hiÓm y tÕ ra ®êi gãp phÇn ch¨m lo søc khoÎ cho mäi ngêi trong x· héi tõ kh©u kh¸m ch÷a bÖnh, ®iÒu trÞ ®Õn phÉu thuËt. §ång thêi, b¶o hiÓm y tÕ cßn nh»m n©ng cao chÊt lîng kh¸m ch÷a bÖnh vµ n©ng cÊp c¸c c¬ së y tÕ nãi chung. . B¶o hiÓm x· héi lµ tæng thÓ c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ x· héi gi÷a ngêi lao ®éng, chñ sö dông lao ®éng vµ Nhµ níc khi ngêi lao ®éng gÆp khã kh¨n trong cuéc sèng. §èi tîng cña B¶o hiÓm x· héi lµ mäi ngêi lao ®éng kh«ng ph©n biÖt nam, n÷, t«n gi¸o, d©n téc, nghÒ nghiÖp, thµnh phÇn kinh tÕ... B¶o hiÓm con ngêi trong b¶o hiÓm x· héi khi triÓn khai nh»m môc ®Ých thµnh lËp mét quü tiÒn tÖ tËp trung díi sù ®ãng gãp cña c¸c bªn tham gia. Quü nµy ®îc tån tÝch theo thêi gian ®Ó tõ ®ã trî cÊp, båi thêng hay chi tr¶ cho ngêi lao ®éng khi kh«ng may hä bÞ èm ®au, tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp, thÊt nghiÖp Môc ®Ých cña b¶o hiÓm x· héi lµ ®Ó ®¶m b¶o cuéc sèng, æn ®Þnh cuéc sèng cho b¶n th©n ngêi lao ®éng vµ gia ®×nh hä kÓ c¶ trong vµ ngoµi qu¸ tr×nh lao ®éng. §ång thêi cßn gióp cho c¬ quan, doanh nghiÖp kh¾c phôc ®îc khã kh¨n ®ét xuÊt khi ngêi lao ®éng cña m×nh bÞ rñi ro, bÞ gi¶m hay lµ mÊt thu nhËp. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶o hiÓm con ngêi trong b¶o hiÓm x· héi ®îc thùc hiÖn díi h×nh thøc b¾t buéc vµ Nhµ níc lµ ngêi ®øng ra tæ chøc qu¶n lý vµ b¶o hé phÝ. PhÝ b¶o hiÓm cña b¶o hiÓm con ngêi trong b¶o hiÓm x· héi ®îc x¸c ®Þnh kh«ng dùa vµo tû lÖ phÝ víi quyÒn lîi ®îc hëng mµ dùa vµo tiÒn l¬ng (thu nhËp hµng th¸ng cña ngêi lao ®éng). PhÝ nµy do nhiÒu bªn ®ãng gãp v× vËy tÝnh chÊt x· héi ho¸ còng rÊt cao. B¶o hiÓm y tÕ lµ mét chÕ ®é trong c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi cña c«ng íc quèc tÕ Gi¬nev¬. C¶ hai lo¹i h×nh b¶o hiÓm y tÕ vµ b¶o hiÓm x· héi nh hiÖn nay ë ViÖt Nam ®Òu nh»m híng tíi ngêi lao ®éng. Quü gãp ®Òu h×nh thµnh tõ ngêi sö dông lao ®éng, ngêi lao ®éng vµ cã sù hç trî cña Nhµ níc. Thùc chÊt lµ gièng nhau vÒ b¶n chÊt ®ã lµ c¶ hai lo¹i h×nh b¶o hiÓm nµy ®Òu mang tÝnh x· héi cao, chØ kh¸c nhau vÒ néi dung. . B¶o hiÓm th¬ng m¹i lµ mét ph¬ng ph¸p lËp quü dù tr÷ b»ng tiÒn do nh÷ng ngêi cã cïng kh¶ n¨ng gÆp mét lo¹i rñi ro nµo ®ã ®ãng gãp t¹o nªn vµ tõ quü ®ã dïng ®Ó båi thêng cho hä khi hä gÆp nh÷ng rñi ro bÊt ngê g©y hËu qu¶ thiÖt h¹i. Thùc chÊt cña b¶o hiÓm th¬ng m¹i lµ sù cam kÕt gi÷a c¸c bªn, gi÷a ngêi ®îc b¶o hiÓm vµ c«ng ty b¶o hiÓm trong mèi quan hÖ võa mang tÝnh x· héi, võa mang tÝnh kinh tÕ. B¶o hiÓm th¬ng m¹i còng lµ mét ho¹t ®éng dÞch vô tµi chÝnh gièng nh ng©n hµng. B¶o hiÓm th¬ng m¹i còng v× môc ®Ých æn ®Þnh cuéc sèng cho mäi thµnh viªn trong x· héi khi hä gÆp nh÷ng rñi ro bÊt ngê kh«ng lêng tríc ®îc. §ång thêi nã cßn ®¸p øng ®îc mét sè môc ®Ých kh¸c cho ngêi tham gia b¶o hiÓm, vÝ dô nh t¹o cho ngêi tham gia mét t©m lý tho¶i m¸i, yªn t©m khi hä nghÜ r»ng hä ®· tham gia b¶o hiÓm, lu«n lu«n cã b¶o hiÓm bªn c¹nh, b¶o hiÓm sÏ lµ cøu c¸nh nÕu ch¼ng may rñi ro tæn thÊt x¶y ra. Quü b¶o hiÓm th¬ng m¹i ®îc h×nh thµnh tõ sù ®ãng gãp cña nh÷ng ngêi tham gia b¶o hiÓm vµ tõ quü nµy dïng ®Ó båi thêng cho hä khi hä gÆp rñi ro g©y tæn thÊt. V× vËy, muèn cã mét nguån quü ®ñ lín, ho¹t ®éng cña b¶o hiÓm th¬ng m¹i vÉn ph¶i dùa trªn nguyªn t¾c lÊy sè ®«ng bï sè Ýt. ChÝnh v× vËy, b¶o hiÓm con ngêi trong b¶o hiÓm th¬ng m¹i ®èi tîng vµ ph¹m vi réng h¬n rÊt nhiÒu vµ do ®ã môc ®Ých còng rÊt ®a d¹ng, phong phó. H¬n n÷a, b¶o hiÓm th¬ng m¹i cßn nh»m môc ®Ých kinh doanh, v× vËy nã ph¶i h¹ch to¸n sao cho cã lîi cho c«ng ty b¶o hiÓm. B¶o hiÓm con ngêi trong b¶o hiÓm th¬ng m¹i tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò sau: 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Nã hç trî ®¾c lùc cho hai lo¹i h×nh b¶o hiÓm nãi trªn mµ nhiÒu ngêi cha ®îc tham gia - Nã gãp phÇn æn ®Þnh cuéc sèng cho mäi thµnh viªn trong x· héi - Nã nh»m môc ®Ých phôc vô cho c¸c ch¬ng tr×nh an sinh gi¸o dôc, khëi nghiÖp kinh doanh, cíi hái... PhÝ b¶o hiÓm ë ®©y lµ hoµn toµn do ngêi tham gia b¶o hiÓm ®ãng gãp. PhÝ nµy h×nh thµnh nªn mét quü b¶o hiÓm rÊt lín, ®ång thêi c¸c c«ng ty b¶o hiÓm l¹i ®îc tù do ®Çu t cho nªn l·i suÊt do ®Çu t mang l¹i ®Ó bæ sung vµo quü còng ngµy mét gia t¨ng. ChÝnh v× vËy, viÖc triÓn khai c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm con ngêi trong b¶o hiÓm th¬ng m¹i còng rÊt cã hiÖu qu¶ nhng so víi b¶o hiÓm x· héi vµ b¶o hiÓm y tÕ, tÝnh chÊt nh©n ®¹o vµ nh©n v¨n cña nã cßn h¹n chÕ h¬n. B¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm th¬ng m¹i vµ b¶o hiÓm y tÕ lµ ba m¶ng ho¹t ®éng lín cña ngµnh b¶o hiÓm, chóng ®Òu cã môc ®Ých lµ gãp phÇn æn ®Þnh cuéc sèng cho ngêi tham gia b¶o hiÓm, gi¶m bít phÇn nµo nh÷ng khã kh¨n cho hä vµ gia ®×nh hä khi kh«ng may tai n¹n, rñi ro x¶y ra. Do ®ã, cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch hîp lý ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng ph¸t triÓn vµ ngµy cµng ph¸t huy ®îc tÝnh u viÖt cña nã. Mét x· héi v¨n minh, tiÕn bé kh«ng thÓ thiÕu ho¹t ®éng b¶o hiÓm. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ngµy nay, mäi ho¹t ®éng ®Òu liªn quan ®Õn kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh doanh víi môc tiªu ®¹t lîi nhuËn tèi ®a cã thÓ th× viÖc t¹o diÒu kiÖn cho b¶o hiÓm y tÕ ph¸t huy tÝnh nh©n ®¹o cña nã sÏ cã ý nghÜa h¬n bao giê hÕt. Nã gãp phÇn t¹o cho ngêi d©n trong x· héi tin tëng vµo cuéc sèng, vµo x· héi, vµo chÕ ®é, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc, lµm cho mäi ngêi l¹c quan yªu ®êi h¬n. Nh vËy míi lµ gèc rÔ cña sù ph¸t triÓn bëi bÊt kú mét sù ph¸t triÓn x· héi nµo còng cÇn tíi sù ñng hé cña nh©n d©n, phï hîp víi lßng d©n. Muèn vËy th× ph¶i quan t©m tíi nh©n d©n, tíi nguyÖn väng cña hä, ®¶m b¶o cho mäi thµnh viªn trong x· héi ®îc sèng mét cuéc sèng Êm no, h¹nh phóc.V× vËy ph¸t triÓn b¶o hiÓm nãi chung vµ b¶o hiÓm y tÕ nãi riªng lµ cÇn thiÕt vµ ®óng ®¾n, thÓ hiÖn b¶n chÊt cña x· héi ViÖt Nam ®ã lµ x· héi x· héi chñ nghÜa - x· héi tiªn tiÕn nhÊt trong thêi ®¹i ngµy nay; thÓ hiÖn b¶n chÊt Nhµ níc ta: Nhµ níc cña d©n, do d©n vµ v× d©n. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 20
- Xem thêm -