Tài liệu Tình hình triển khai nghiệp vụ về bảo hiểm vật chất xe ôtô nước ngoài tại công ty bảo hiểm pjico

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu An toµn giao th«ng lu«n lµ vÊn ®Ò thêi sù, mèi quan t©m to lín cña §¶ng vµ nhµ n-íc ta. MÆc dï ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p m¹nh mÏ, ®Çu t- thÝch ®¸ng ®Ó gi¶m bít tai n¹n giao th«ng, nh÷ng vÉn cßn ®ã nh÷ng nèi ®au. NhÊt lµ hiÖn nay, ®Êt n-íc ®ang trong thêi kú ®i lªn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, viÖc nèi liÒn giao th«ng gi÷a c¸c vïng trong c¶ n-íc còng nh- gi÷a n-íc ta víi thÕ giíi lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch h¬n bao giê hÕt. Ngay tõ sau khi kÕt thóc chiÕn tranh thèng nhÊt ®Êt n-íc, viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, ®-êng x¸ giao th«ng ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn mét c¸ch m¹nh mÏ, t¹o nªn mét kÕt cÊu h¹ tÇng v÷ng ch¾c cho ®Êt n-íc, tõ ®ã mµ gãp phÇn æn ®Þnh ®êi sèng kinh tÕ v¨n ho¸ cho nh©n d©n còng nh- ®¶m b¶o cho c«ng cuéc quèc phßng an ninh b¶o vÖ tæ quèc… Cïng víi ®µ ph¸t triÓn ®ã, c¸c ph-¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i còng ®· ®-îc ®-a vµo sö dông ngµy mét phong phó h¬n nh- : m¸y bay, tµu ho¶, tµu thuû, «t«, …Tuy nhiªn víi sù c¬ ®éng nhanh, vËn chuyÓn lín cña m×nh th× «t« vÉn lµ ph-¬ng tiÖn ®-îc phæ biÕn nhÊt. Víi sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n-íc th× sè l-îng còng nh- chñng lo¹i «t« ë n-íc ta ®· rÊt ®a d¹ng. ¤t« kh«ng chØ cßn lµ cña riªng nhµ n-íc mµ cßn lµ cña c¸ nh©n, tæ chøc, c¸c doanh nghiÖp… kh«ng chØ lµ «t« cña ng-êi d©n, tæ chøc trong n-íc mµ cßn cña c¶ c¸c c¸ nh©n, tæ chøc n-íc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. ViÖc xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu c¸c thµnh phÇn còng nh- c¸c tæ chøc sö dông «t« nh- thÕ ®· g©y lªn sù phøc t¹p trong c«ng t¸c qu¶n lý. §©y l¹i lµ ph-¬ng tiÖn rÊt dÔ g©y tai n¹n vµ thiÖt h¹i do nã g©y lªn rÊt lín, kh«ng thÓ l-êng tr-íc ®-îc. ChÝnh v× thÕ mµ viÖc cÇn phÈi ®¶m b¶o an toµn cho lo¹i ph-¬ng tiÖn nµy lµ hÕt søc quan träng, nh»m gi¶m bít nh÷ng phÇn nµo thiÖt h¹i khi cã rñi ro x¶y ra, ®Æc biÖt lµ ®èi víi nh÷ng xe «t« n-íc ngoµi, bëi nh÷ng ng-êi sö dông nã lµ nh÷ng ng-êi ngoµi n-íc, ch-a hiÓu râ vÒ giao th«ng trong n-íc, ngoµi ra nÕu kh«ng ®¶m b¶o t«t vÊn ®Ò nµy nã còng cã thÓ g©y ¶nh h-ëng tíi vÊn ®Ò ngo¹i giao cña n-íc ta. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ó ®¶m b¶o an toµn cho m×nh, c¸c chñ xe n-íc ngoµi th-êng tham gia lo¹i h×nh b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« n-íc ngoµi. NghiÖp vô b¶o hiÓm nµy ra ®êi vµ ®i vµo thùc tiÔn kh«ng chØ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña ng-êi n-íc ngoµi ®ang sinh sèng vµ lµm viÖc t¹i ViÖt Nam mµ cßn gióp hä yªn t©m c«ng t¸c, kinh doanh tõ ®ã thóc ®Èy nÒn kinh tÕ n-íc ta ph¸t triÓn. ChÝnh v× thÕ trong thêi gian thùc tËp t¹i v¨n phßng 6 thuéc c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm PETROLIMEX( PJICO) em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi “§¸nh gi¸ thùc tr¹ng triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« n-íc ngoµi t¹i c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex (PJICO)” ®Ó nghiªn cøu lµm ®Ò tµi vµ viÕt chuyªn ®Ò thùc tËp cho m×nh. Néi dung cña ®Ò tµi em chia lµm ba phÇn: PhÇn 1: lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« PhÇn 2: T×nh h×nh triÓn khai nghiÖp vô vÒ b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« n-íc ngoµi t¹i c«ng ty b¶o hiÓm PJICO phÇn 3: mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ cña nghiÖp vô b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« n-íc ngoµi t¹i c«ng ty b¶o hiÓm PJICO Em ®· hoµn thµnh ®Ò tµi nµy d-íi sù h-íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ H¶i §-êng cïng víi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c anh chÞ phßng b¶o hiÓm v¨n phßng 6. Em rÊt mong ®-îc sù gióp ®ì cña c« gi¸o vµ c¸c anh chÞ. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn 1: lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« I- sù cÇn thiÕt vµ t¸c dông cña b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« 1. sù cÇn thiÕt cña b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« Theo thêi gian, d-íi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt mµ mäi ®êi sèng cña con ng-êi ®· tõng b-íc ®-îc c¶i thiÖn. Lao ®éng ®· dÇn ®-îc m¸y mãc ho¸, m¸y mãc ®· ®-îc ®-a vµo trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt ®Ó thay thÕ con ng-êi víi n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ cao h¬n rÊt nhiÒu so víi tr-íc, tõ ®ã lµm cho ®êi sèng con ng-êi ngµy cµng ®-îc c¶i thiÖn râ rÖt. Trong ®ã kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn ngµnh giao th«ng vËn t¶i mµ ®Æc biÖt lµ giao th«ng ®-êng bé, nhê sù ph¸t triÓn cña ngµnh giao th«ng vËn t¶i mµ hµng ho¸ ®-îc l-u chuyÓn dÔ dµng vµ nhanh chong h¬n gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt…còng nh- sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ nãi chung. VËn chuyÓn ®-êng bé b»ng «t« lµ mét h×nh thøc vËn chuyÓn rÊt phæ biÕn vµ hiÖu qu¶. ¤t« ®-îc dïng ë mäi lóc, mäi n¬i trong mäi ®Þa h×nh víi kh¶ n¨ng vËn chuyÓn lín, lµ ph-¬ng tiÖn vÈn chuyÓn ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. Tuy nhiªn, vËn chuyÓn b»ng «t« còng cã nhiÒu nh-îc ®iÓm bÊt cËp nhÊt lµ trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn nã mang tÝnh nguy hiÓm cao h¬n so víi c¸c ph-¬ng tiÖn kh¸c. §¸ng lo h¬n khi trong mét sè n¨m gÇn ®©y sè l-îng c¸c ph-¬ng tiÖn «t« ngµy cµng t¨ng trong khi hÖ thèng ®-êng x¸, cÇu cèng cßn ch-a kÞp ph¸t triÓn nh- : ®-êng x¸ cßn chËt hÑp, nhiÒu ®o¹n bÞ h- háng, ch-a tu söa kÞp vµ mang tÝnh t¹m thêi, nhiÒu ®o¹n ®-êng l¹i kh¸ nguy hiÓm nh- c¸c ®o¹n ®-êng ®Ìo dèc, nh÷ng n¬i cã mËt ®é d©n c- ®«ng ®óc…90% lµ ®-êng khæ hÑp, ch-a tr¸ng nhùa hoÆc bª t«ng víi 8000 cÇu vµ 150 phµ cã kh¶ n¨ng th«ng hµnh kÐm, quèc lé chÝnh chØ dµi 15000 km. Víi ®iÒu kiÖn ®Þa lý phøc t¹p nh- vËy, x¸c suÊt x¶y ra c¸c vô tai n¹n giao th«ng ë n-íc ta sÏ cã kh¶ n¨ng lín h¬n rÊt nhiÒu. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Theo sè liÖu thèng kª cña c¶nh s¸t giao th«ng, trong sè c¸c lo¹i ph-¬ng tiÖn giao th«ng ®-êng bé th× møc ®é g©y tai n¹n giao th«ng ë « t« cao h¬n m« t«. Cô thÓ, cø 112 xe « t« cã 1 vô tai n¹n giao th«ng trong khi 526 xe m« t« míi cã 1 vô tai n¹n giao th«ng. ¤ t« vÉn ®-îc xem lµ lo¹i ph-¬ng tiÖn cã gi¸ trÞ lín ®èi víi c¸c c¸ nh©n, c¸c tæ chøc doanh nghiÖp, do vËy khi gÆp ph¶i tai n¹n thiÖt h¹i mµ chñ xe ph¶i g¸nh chÞu sÏ rÊt lín, ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi qu¸ tr×nh kinh doanh, g©y khã kh¨n vÒ mÆt tµi chÝnh cho hä, nªn viÖc bï ®¾p b»ng tµi chÝnh kÞp thêi lµ mét nhu cÇu hÕt søc cÇn thiÕt. N-íc ta l¹i lµ n-íc ®ang ph¸t triÓn, hÖ thèng xe «t« cßn ch-a ®-îc ®¶m b¶o ®Çy ®ñ kü thuËt an toµn, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña chñ xe ch-a cao, ph-¬ng ph¸p phæ biÕn luËt cßn ch-a hiÖu qu¶. ChÝnh v× thÕ ®· g©y ra t×nh tr¹ng tai n¹n giao th«ng ngµy mét t¨ng lªn theo chiÒu t¨ng cña sè ®Çu xe l-u hµnh trªn ®-êng bé. Tai n¹n giao th«ng ®· trë thµnh mèi ®e do¹ th-êng trùc ®èi víi con ng-êi còng nh- tµi s¶n cña hä. Sù th-êng xuyªn ph¶i tham gia giao th«ng cña con ng-êi còng nh- hµng ho¸ ®-îc vËn chuyÓn b»ng «t« lµ nguyªn nh©n khiÕn cho tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña c¸c chñ xe «t« ngµy mét gi¶m ®i nªn kh¶ n¨ng gÆp rñi ro l¹i cµng t¨ng. Xem xÐt nguyªn nh©n g©y ra c¸c vô tai n¹n giao th«ng ®-êng bé ë n-íc ta trong n¨m 2004 cho thÊy, nguyªn nh©n do lçi cña chñ ph-¬ng tiÖn chiÕm tíi 75%, 25% cßn l¹i lµ do c¸c nguyªn nh©n kh¸c. HÇu hÕt c¸c l¸i xe ch¹y qu¸ tèc ®é, phãng nhanh, v-ît Èu,... C¸c chñ xe mÆc dï cã chó ý ®Ò phßng ng¨n ngõa rñi ro ®i ch¨ng n÷a nh-ng rñi ro x¶y ra lµ hoµn toµn bÊt ngê, kh«ng thÓ l-êng tr-íc ®-îc nªn rñi ro lµ kh«ng thÓ tr¸nh ®-îc, tõ ®ã sÏ g©y thiÖt h¹i vÒ con ng-êi vµ tµi s¶n trªn xe, nhÊt lµ cã nh÷ng khi xe chë mét khèi l-îng hµng ho¸ lín lªn ®Õn hµng tû ®ång. §Ó kh¾c phôc nh÷ng rñi ro ®ã, hÇu hÕt c¸c chñ xe ®Òu cã nh÷ng kÕ ho¹ch tµi chÝnh riªng cña m×nh. Cã rÊt nhiÒu c¸ch h¹n chÕ tæn thÊt ®Ó c¸c chñ xe cã thÓ chän cho m×nh nh- lËp quÜ dù phßng ®Ó khi rñi ro x¶y ra sÏ dïng quÜ nµy bï ®¾p nh÷ng tæn th©t gÆp ph¶i. Nh-ng nh-îc ®iÓm lµ ®«i khi tæn thÊt x¶y ra v-ît qu¸ quü dù phßng g©y khã kh¨n vÒ mÆt tµi chÝnh cho c¸c chñ xe. Mét 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ph-¬ng ph¸p kh¸c h÷u hiÖu h¬n vµ lµ biÖn ph¸p tèt nhÊt ®· ®-îc chøng minh vµ vÉn ®ang ®-îc sö dông phæ biÕn ®ã lµ chuyÓn giao rñi ro cho c¸c nhµ b¶o hiÓm th«ng qua h×nh thøc mua b¶o hiÓm, ng-êi ta gäi ph-¬ng ph¸p nµy lµ kü thuËt tµi trî rñi ro. Víi mét sè phÝ hîp lý ph¶i ®ãng cho c«ng ty b¶o hiÓm ®Ó tham gia b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t«, c¸c chñ xe cã thÓ yªn t©m phÇn lín vÒ viÖc kh¾c phôc t×nh tr¹ng khã kh¨n vÒ mÆt tµi chÝnh khi xe «t« bÞ tai n¹n, nhanh chãng kh«i phôc xe vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu ®Ó tiÕp tôc ho¹t ®éng kinh doanh. Nh- vËy khi tham gia b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t«, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm sÏ b¶o hiÓm cho mäi rñi ro bÊt ngê x¶y ra g©y thiÖt h¹i vÒ vËt chÊt cña b¶n th©n chiÕc xe ®ã, trõ nh÷ng tr-êng hîp cè ý. Tõ ®ã mµ c¸c chñ xe còng nhb¶n th©n ng-êi tham gia giao th«ng b»ng «t« xe yªn t©m h¬n khi tham gia giao th«ng v× ®· cã c¸c nhµ b¶o hiÓm lo cho hä nÕu ch¼ng may gÆp ph¶i rñi ro kh«ng mong muèn. Qua ®©y cã thÓ thÊy r»ng, b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« lµ rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt víi bÊt kú chñ xe nµo trong thêi gian l-u hµnh cña m×nh, gãp phÇn kh¾c phôc nh÷ng rñi ro vµ b¶o ®¶m tµi s¶n cho c¸c chñ xe, gióp hä nhanh chãng æn ®Þnh ®-îc cuéc sèng cña m×nh. 2. T¸c dông cña b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« B¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« lµ mét h×nh thøc chuyÓn giao tµi trî rñi ro, trong ®ã ng-êi b¶o hiÓm chÊp nhËn g¸nh v¸c phÇn tæn thÊt tµi chÝnh khi rñi ro xuÊt hiÖn. Th«ng qua viÖc båi th-êng mét c¸ch hîp lý, kÞp thêi, chÝnh x¸c, trung thùc ®· gióp cho c¸c c¸ nh©n vµ c¸c tæ chøc nhanh chãng kh¾c phôc ®-îc thiÖt h¹i. §Æc biÖt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng c¹nh tranh gay g¾t nh- hiÖn nay, b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« vÉn sÏ lµ chç dùa tinh thÇn, lµ l¸ ch¾n kinh tÕ cuèi cïng t¹o sù æn ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi còng thÓ hiÖn tÝnh céng ®ång t-¬ng trî nh©n v¨n s©u s¾c. Nh÷ng t¸c dông chñ yÕu cña nghiÖp vô nµy thÓ hiÖn: 2.1. Gãp phÇn æn ®Þnh tµi chÝnh, s¶n xuÊt kinh doanh cho c¸c chñ xe ¤ t« lµ mét lo¹i tµi s¶n cã gi¸ trÞ lín, thËm chÝ lµ rÊt lín ®èi víi mçi c¸ nh©n vµ tæ chøc. ChÝnh v× vËy, nÕu x¶y ra tai n¹n, ng-êi chñ së h÷u sÏ gÆp 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n ®Ó kh¾c phôc hËu qu¶. Tuy nhiªn, th«ng qua viÖc tham gia b¶o hiÓm, c¸c chñ xe sÏ nhËn ®-îc mét kho¶n tiÒn båi th-êng ®Çy ®ñ, nhanh chãng tõ c¸c nhµ b¶o hiÓm, t×nh tr¹ng khã kh¨n ban ®Çu vÒ tµi chÝnh do rñi ro g©y ra sÏ nhanh chãng ®-îc gi¶i quyÕt, nhê ®ã c¸c chñ xe cã thÓ trang tr¶i ®-îc c¸c chi phÝ bÊt ngê ph¸t sinh v-ît qu¸ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña m×nh, sím æn ®Þnh ®êi sèng vµ rót ng¾n thêi gian gi¸n ®o¹n kinh doanh cã thÓ x¶y ra. 2.2. TÝch cùc ng¨n ngõa vµ ®Ò phßng tai n¹n giao th«ng B»ng viÖc tuyªn truyÒn s©u réng vÒ c¸c rñi ro, c¸c nguy c¬ vµ hËu qu¶ cña chóng, ®ång thêi ®ãng gãp tµi chÝnh mét c¸ch tÝch cùc vµo viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng h¹n chÕ tæn thÊt nh- lµm ®-êng l¸nh n¹n, trång c¸c biÓn b¸o nguy hiÓm,... c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ®· gãp phÇn n©ng cao ®-îc ý thøc cña nhiÒu ng-êi l¸i xe, tõ ®ã gi¶m thiÓu nhiÒu vô tai n¹n giao th«ng cã thÓ x¶y ra, gióp chñ xe yªn t©m lµm viÖc vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng. 2.3. T¨ng thu cho ng©n s¸ch nhµ n-íc Hµng n¨m, b¶o hiÓm nép vµo ng©n s¸ch nhµ n-íc mét kho¶n tiÒn rÊt lín th«ng qua viÖc ®ãng thuÕ bao gåm thuÕ doanh thu vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Nhê ®ã, nhµ n-íc cã thªm ®iÒu kiÖn ®Çu t- trë l¹i ®Ó n©ng cÊp vµ x©y dùng míi c¬ së h¹ tÇng, ®-êng x¸ giao th«ng, t¹o ®µ cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn vµ t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng. Ngoµi ra, nhµ n-íc cã thÓ tiÕt kiÖm ®-îc nh÷ng kho¶n chi kh¾c phôc hËu qu¶ tæn thÊt, tr¸nh ®-îc nh÷ng biÕn ®éng chi tiªu ¶nh h-ëng ®Õn kÕ ho¹ch cña ng©n s¸ch nhµ n-íc. 2.4. Thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc ph¸t triÓn vµ më réng mèi quan hÖ kinh tÕ víi c¸c n-íc trªn thÕ giíi V× ®èi t-îng tham gia b¶o hiÓm cña c«ng ty kh«ng chØ lµ c¸c chñ xe trong n-íc mµ cßn c¶ c¸c chñ xe lµ ng-êi n-íc ngoµi, c¸c tæ chøc n-íc ngoµi vµ c¸c doanh nghiÖp n-íc ngoµi cho nªn sè phÝ b¶o hiÓm mµ nh÷ng ng-êi nµy ®ãng gãp cho c«ng ty lµ rÊt lín. Sè phÝ b¶o hiÓm nµy sÏ h×nh 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thµnh nªn nguån quü cña c«ng ty, mét phÇn ®Ó chi tr¶ båi th-êng, phÇn cßn l¹i c«ng ty cã thÓ cho vay, mua tr¸i phiÕu, kinh doanh bÊt ®éng s¶n, tham gia vµo thÞ tr-êng chøng kho¸n,.... ho¹t ®éng kinh tÕ nhê vËy mµ s«i ®éng h¬n, hiÖu qu¶ h¬n. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty b¶o hiÓm cßn tiÕn hµnh t¸i b¶o hiÓm cho c¸c c«ng ty trong n-íc vµ ngoµi n-íc, gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c n-íc víi nhau. 2.5. T¨ng thu ngo¹i tÖ cho ®Êt n-íc Khi triÓn khai lo¹i h×nh b¶o hiÓm nµy, c«ng ty ®· gãp phÇn lµm t¨ng nguån thu ngo¹i tÖ cho ®Êt n-íc bëi v× ®a sè ng-êi n-íc ngoµi, c¸c tæ chøc n-íc ngoµi vµ c¸c doanh nghiÖp n-íc ngoµi ®Òu ®ãng phÝ b»ng ®ång ®« la, mét ®ång tiÒn cã gi¸ trÞ lín trªn thÕ giíi vµ cÇn thiÕt cho nÒn kinh tÕ n-íc ta. H¬n n÷a, nhê cã dÞch vô b¶o hiÓm nµy, c¸c nhµ ®Çu t- n-íc ngoµi sÏ yªn t©m ®Çu t- vèn vµo n-íc ta, mang theo nguån ngo¹i tÖ lín cho ®Êt n-íc. Nh- vËy, b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« n-íc ngoµi cã rÊt nhiÒu t¸c dông c¶ vÒ kinh tÕ vµ x· héi. Nã ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®-îc tÇm quan träng cña m×nh ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n-íc nãi chung vµ sù ph¸t triÓn cña ngµnh b¶o hiÓm nãi riªng. II- Néi dung c¬ b¶n cña b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« 1. §èi t-îng b¶o hiÓm §èi t-îng cña b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« lµ b¶n th©n chiÕc xe. Tuy nhiªn c¸c lo¹i xe nh- xe dïng ®Ó tËp ®ua, tËp l¸i, ch¹y thö kh«ng ph¶i lµ ®èi t-îng ®-îc b¶o hiÓm nh-ng nÕu cã tho¶ thuËn riªng th× cã thÓ ®-îc b¶o hiÓm. §èi t-îng ®-îc b¶o hiÓm cÇn cã ®iÒu kiÖn lµ ®· ®-îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký, cã biÓn kiÓm so¸t vµ ®-îc cÊp giÊy phÐp l-u hµnh theo chª ®é quy ®Þnh kiÓm so¸t cña c«ng an vµ nhµ n-íc. C¬ quan b¶o hiÓm chØ chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ b¶n th©n chiÕc xe ®ã gåm: vá, m¸y, trang thiÕt bÞ… Trong thêi gian l-u hµnh xe ph¶i ®-îc kiÓm tra kü thuËt ®Þnh kú ®Ó ®¶m b¶o 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 an toµn khi tham gia giao th«ng, cßn ng-êi ®iÒu khiÓn xe ph¶i cã b»ng l¸i phï hîp víi lo¹i xe ®ã. §èi t-îng b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« bao gåm tÊt c¶ c¸c lo¹i xe « t« cña ng-êi ViÖt Nam vµ ng-êi n-íc ngoµi ®ang sèng, lµm viÖc t¹i ViÖt Nam, cña c¸c tæ chøc trong n-íc vµ n-íc ngoµi ®ang ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam vµ cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, c¸c doanh nghiÖp n-íc ngoµi ®Çu t- vèn vµo ViÖt Nam, ®ang cßn gi¸ trÞ, ®¶m b¶o ®-îc nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ mÆt kü thuËt vµ ph¸p lý cho sù l-u hµnh ®ång thêi cã ®Çy ®ñ c¸c lo¹i giÊy ®¨ng ký xe, biÓn kiÓm so¸t, giÊy chøng nhËn kiÓm ®Þnh an toµn kü thuËt vµ m«i tr-êng, giÊy phÐp l-u hµnh xe do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp, ho¹t ®éng trªn l·nh thæ n-íc ViÖt Nam. Nh-ng xÐt trªn ph-¬ng diÖn kü thuËt b¶o hiÓm, ng-êi ta th-êng ph©n chia xe thµnh c¸c tæng thµnh sau: * Tæng thµnh ®éng c¬: bao gåm bé li hîp, chÕ hoµ khÝ, b¬m cao ¸p, bÇu läc giã, b¬m h¬i vµ hÖ thèng ®iÖn. * Tæng thµnh hép sè: bao gåm hép sè chÝnh, hép sè phô vµ c¸c l¨ng. * Tæng thµnh hÖ thèng l¸i: bao gåm v« l¨ng, trôc l¸i, hép tay l¸i, thanh kÐo ngang vµ thanh kÐo däc. * Tæng thµnh lèp: bao gåm toµn bé lèp l¾p vµo xe vµ ®-îc trang bÞ dù phßng trªn xe. * Tæng thµnh trôc tr-íc: bao gåm dÇm cÇu xe, may ¬, hÖ thèng treo, m¸ phanh, t¨m bua vµ trôc l¸p. * Tæng thµnh cÇu chñ ®éng: bao gåm vá vµ ruét cÇu. * Tæng thµnh th©n vá: bao gåm khung xe, ca bin, ch¾n bïn, kÝnh, g-¬ng, ghÕ ngåi, c¸c ®-êng èng dÉn khÝ, dÉn dÇu, kÐt n-íc, tæng tr¬n, bé ®iÒu hoµ lùc phanh,... Víi c¸ch ph©n chia nh- trªn, c«ng ty b¶o hiÓm cã thÓ tiÕn hµnh b¶o hiÓm toµn bé vËt chÊt th©n xe hoÆc b¶o hiÓm tõng bé phËn cña chiÕc xe. Tuy 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhiªn, trong sè c¸c tæng thµnh trªn th× tæng thµnh th©n vá vÉn chiÕm tû träng lín nhÊt vÒ mÆt gi¸ trÞ (chiÕm 53% gi¸ trÞ cña chiÕc xe), h¬n thÕ n÷a l¹i chÞu ¶nh h-ëng cña nh÷ng hËu qu¶ tai n¹n nhiÒu nhÊt. V× thÕ, hiÖn nay c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam th-êng khuyÕn khÝch kh¸ch hµng mua b¶o hiÓm toµn bé xe hoÆc b¶o hiÓm th©n vá xe. 2. Ph¹m vi b¶o hiÓm 2.1. Rñi ro ®-îc b¶o hiÓm Ph¹m vi b¶o hiÓm lµ giíi h¹n c¸c rñi ro ®-îc b¶o hiÓm vµ còng lµ giíi h¹n tr¸ch nhiÖm cña ng-êi b¶o hiÓm. Nhµ b¶o hiÓm båi th-êng cho chñ xe nh÷ng thiÖt h¹i vËt chÊt x¶y ra cho chiÕc xe ®-îc b¶o hiÓm trong nh÷ng tr-êng hîp sau ®©y:  Tai n¹n do ®©m va, lËt ®æ Ch¸y, næ, b·o, lò lôt, sÐt ®¸nh, ®éng ®Êt, m-a ®¸ MÊt c¾p toµn bé xe  Tai n¹n do rñi ro bÊt ngê kh¸c g©y nªn Ngoµi viÖc ®-îc båi th-êng nh÷ng thiÖt h¹i vËt chÊt x¶y ra cho xe ®-îc b¶o hiÓm trong nh÷ng tr-êng trªn , c¸c c«ng ty b¶o hiÓm cßn thanh to¸n cho chñ xe tham gia b¶o hiÓm nh÷ng chi phÝ cÇn thiÕt vµ hîp lý nh»m: Ng¨n ngõa vµ h¹n chÕ tæn thÊt ph¸t sinh thªm khi xe bÞ thiÖt h¹i do c¸c rñi ro ®-îc b¶o hiÓm. Chi phÝ b¶o vÖ xe vµ kÐo xe bÞ thiÖt h¹i tíi n¬i söa ch÷a gÇn nhÊt. Gi¸m ®Þnh tæn thÊt nÕu thuéc tr¸ch nhiÖm cña b¶o hiÓm . Tuy nhiªn, trong mäi tr-êng hîp, tæng sè tiÒn båi th-êng( bao gåm c¶ chi phÝ) cña c«ng ty b¶o hiÓm kh«ng v-ît qóa sè tiÒn b¶o hiÓm ®· ghi trªn giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2. Rñi ro lo¹i trõ C«ng ty b¶o hiÓm kh«ng nhËn b¶o hiÓm vµ kh«ng chÞu båi th-êng cho nh÷ng thiÖt h¹i vËt chÊt cña xe x¶y ra do: Hao mßn tù nhiªn, mÊt gi¸, gi¶m dÇn chÊt l-îng, háng hãc do khuyÕt tËt hoÆc h- háng thªm do söa ch÷a.Hao mßn tù nhiªn th-êng ®-îc tÝnh d-íi h×nh thøc khÊu hao vµ th-êng ®-îc tÝnh theo th¸ng.  H- háng vÒ ®iÖn hoÆc bé phËn m¸y mãc, thiÕt bÞ( kÓ c¶ m¸y thu thanh ®iÒu hoµ nhiÖt ®é), s¨m lèp h- háng mµ kh«ng do tai n¹n g©y ra. MÊt c¾p bé phËn cña xe Ngoµi ra ®Ó tr¸nh nh÷ng “nguy c¬ ®¹o ®øc gi¶ “ lîi dông b¶o hiÓm, nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt, luËt lÖ an toµn giao th«ng hay mét s« rñi ro ®Æc biÖt kh¸c, nh÷ng thiÖt h¹i, tæn thÊt x¶y ra bëi nh÷ng nguyªn nh©n sau còng kh«ng ®-îc båi th-êng: Hµnh ®éng cè ý cña chñ xe, l¸i xe. Xe kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn kü thuËt vµ thiÕt bÞ an toµn ®Ó l-u hµnh theo qui ®Þnh trong ®iÒu lÖ trËt tù an toµn giao th«ng vËn t¶i ®-êng bé cña liªn bé giao th«ng vËn t¶i- néi vô . Chñ xe(l¸i xe) vi ph¹m nghiªm träng luËt an toµn giao th«ng ®-êng bé nh-: +Xe kh«ng cã giÊy phÐp l-u hµnh +Xe kh«ng cã b»ng l¸i hoÆc cã nh-ng kh«ng hîp lÖ. +L¸i xe bÞ ¶nh h-ëng cña r-îu, bia, ma tuý hoÆc c¸c chÊt kÝch thÝch t-¬ng tù kh¸c trong khi ®iÒu khiÓn xe. +Xe chë chÊt ch¸y, næ tr¸i phÐp. +Xe chë qu¸ träng t¶i hoÆc qu¸ sè hµnh kh¸ch qui ®Þnh +Xe ®i vµo ®-êng cÊm . 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +Xe ®i ®ªm kh«ng cã ®Ìn hoÆc chØ cã ®Ìn bªn ph¶i. +Xe sö dông ®Ó tËp l¸i, ®ua thÓ thao, ch¹y thö sau khi söa ch÷a  Nh÷ng thiÖt h¹i gi¸n tiÕp nh-: Gi¶m gi¸ trÞ th-¬ng m¹i, lµm ®×nh trÖ s¶n xuÊt kinh doanh.  ThiÖt h¹i do chiÕn tranh  Tai n¹n x¶y ra ngo¹i l·nh thæ quèc gia trõ khi cã tho¶ thuËn riªng. 3. Gi¸ trÞ b¶o hiÓm vµ sè tiÒn b¶o hiÓm 3.1. Gi¸ trÞ b¶o hiÓm Gi¸ trÞ b¶o hiÓm cña xe «t« lµ gi¸ trÞ thùc tÕ trªn thÞ tr-êng cña xe t¹i thêi ®iÓm ng-êi tham gia mua b¶o hiÓm. ViÖc x¸c ®Þnh ®óng gi¸ trÞ cña xe lµ c«ng viÖc rÊt quan träng v× ®©y lµ c¬ së ®Ó båi th-êng chÝnh x¸c thiÖt h¹i thùc tÕ cho chñ xe tham gia b¶o hiÓm. Tuy nhiªn gi¸ trÞ xe trªn thÞ tr-êng lu«n biÕn ®éng vµ cã thªm nhiÒu chñng lo¹i xe míi g©y khã kh¨n cho viÖc x¸c ®Þnh xe. Trong thùc tÕ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm th-êng dùa trªn c¸c yÕu tè sau ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña xe: -Lo¹i xe. -N¨m s¶n xuÊt. -Møc ®é míi cò cña xe. -ThÓ tÝch lµm viÖc cña xi lanh. v…v Mét ph-¬ng ph¸p kh¸c x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña xe mµ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm hay ¸p dông ®ã lµ c¨n cø vµo gi¸ trÞ ban ®Çu cña xe vµ møc khÊu hao, cô thÓ: Gi¸ trÞ b¶o hiÓm = Gi¸ trÞ ban ®Çu ” khÊu hao + chi phÝ söa ch÷a, ®¹i tu. HiÖn nay trªn thÞ tr-êng ViÖt Nam cµng ngµy cµng cã nhiÒu xe «t« ®êi míi ®-îc nhËp tõ n-íc ngoµi vÒ. Do ®ã gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe nhËp khÈu ®-îc tÝnh nh- sau: 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 GTTT = CIF x (100% +TSTNK) x (100%+ TSTTTDB) Trong ®ã: +GTTT: Gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe. +CIF: Gi¸ CIF (bao gåm gi¸ mua xe «t« t¹i cöa khÈu n-íc xuÊt khÈu céng víi phÝ b¶o hiÓm cho chiÕc xe vËn chuyÓn tõ n-íc ngoµi vÒ ViÖt Nam céng víi c-íc phÝ vËn chuyÓn ) +TSTNK: ThuÕ xuÊt, thuÕ nhËp khÈu. +TSTTTDB: ThuÕ xuÊt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. Gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe lµ c¬ së ®Ó tÝnh phÝ b¶o hiÓm v× vËy gi¸ trÞ thùc tÕ cÇn ®-îc c¸c chñ xe kª khai mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c. C¸c nhµ b¶o hiÓm nªn khuyÕn khÝch kh¸ch hµng tham gia ®óng gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe vµ trong mäi tr-êng hîp kh«ng b¶o hiÓm v-ît qu¸ gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe. 3.2. Sè tiÒn b¶o hiÓm Sè tiÒn b¶o hiÓm lµ kho¶n tiÒn ®-îc x¸c ®Þnh trong hîp ®ång b¶o hiÓm thÓ hiÖn giíi h¹n tr¸ch nhiÖm cña ng-êi b¶o hiÓm hay giíi h¹n båi th-êng tèi ®a cña nhµ b¶o hiÓm. Nãi c¸ch kh¸c, trong bÊt kú tr-êng hîp nµo, sè tiÒn båi th-êng, chi tr¶ cao nhÊt cña ng-êi b¶o hiÓm còng chØ b»ng sè tiÒn b¶o hiÓm. C¬ së ®Ó x¸c ®Þnh sè tiÒn b¶o hiÓm trong b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« lµ gi¸ trÞ b¶o hiÓm vµ ®-îc chia thµnh ba tr-êng hîp sau: - B¶o hiÓm d-íi gi¸ trÞ: theo h×nh thøc nµy, sè tiÒn b¶o hiÓm < gi¸ trÞ b¶o hiÓm. - B¶o hiÓm ngang gi¸ trÞ: sè tiÒn b¶o hiÓm = gi¸ trÞ b¶o hiÓm. - B¶o hiÓm trªn gi¸ trÞ: sè tiÒn b¶o hiÓm > gi¸ trÞ b¶o hiÓm. Th«ng th-êng, sè tiÒn b¶o hiÓm do c«ng ty b¶o hiÓm vµ ng-êi tham gia b¶o hiÓm tho¶ thuËn tøc lµ sè tiÒn b¶o hiÓm do ng-êi b¶o hiÓm yªu cÇu vµ ng-êi ®-îc b¶o hiÓm chÊp nhËn. Trªn thùc tÕ, do gi¸ trÞ cña « t« lµ rÊt lín vµ rÊt 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 khã x¸c ®Þnh cho nªn c¸c c«ng ty th-êng tiÕn hµnh b¶o hiÓm theo h×nh thøc d-íi gi¸ trÞ hoÆc ngang gi¸ trÞ mµ kh«ng thùc hiÖn b¶o hiÓm trªn gi¸ trÞ ®Ó tr¸nh hiÖn t-îng trôc lîi cña chñ xe, g©y nªn hËu qu¶ xÊu. 4. PhÝ b¶o hiÓm 4.1. PhÝ b¶o hiÓm PhÝ b¶o hiÓm lµ kho¶n tiÒn mµ bªn mua b¶o hiÓm ph¶i ®ãng cho doanh nghiÖp b¶o hiÓm theo thêi h¹n vµ ph-¬ng thøc do c¸c bªn tho¶ thuËn trong hîp ®ång b¶o hiÓm. Doanh nghiÖp b¶o hiÓm vµ chñ xe cã thÓ thùc hiÖn b¶o hiÓm theo biÓu phÝ vµ møc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm tèi thiÓu do Bé Tµi ChÝnh quy ®Þnh hoÆc cã thÓ tho¶ thuËn víi nhau theo biÓu phÝ vµ møc tr¸ch nhiÖm cao h¬n hoÆc ph¹m vi b¶o hiÓm réng h¬n- biÓu phÝ vµ møc tr¸ch nhiÖm mµ doanh nghiÖp ®· ®¨ng ký víi Bé Tµi ChÝnh. 4.2. Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phÝ b¶o hiÓm ViÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c phÝ b¶o hiÓm trong nghiÖp vô b¶o hiÓm vËt chÊt « t« nãi riªng vµ trong c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm kh¸c nãi chung lµ rÊt quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm. Cã nh- vËy míi h×nh thµnh ®-îc quü b¶o hiÓm ®ñ lín ®Ó bï ®¾p cho nh÷ng thiÖt h¹i bÊt ngê x¶y ra vµ nh÷ng thiÖt h¹i mang tÝnh th¶m ho¹ nh-ng ®ång thêi phÝ b¶o hiÓm còng ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña ng-êi tham gia. Khi x¸c ®Þnh phÝ b¶o hiÓm cho tõng ®èi t-îng tham gia cô thÓ, c«ng ty b¶o hiÓm th-êng c¨n cø vµo nh÷ng nh©n tè sau: Lo¹i xe: do mçi lo¹i xe cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kü thuËt kh¸c nhau, cã ®é rñi ro kh¸c nhau nªn phÝ b¶o hiÓm vËt chÊt ®-îc tÝnh riªng cho tõng lo¹i xe. Th«ng th-êng, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ®-a ra nh÷ng biÓu phÝ x¸c ®Þnh phÝ b¶o hiÓm phï hîp cho hÇu hÕt c¸c xe th«ng dông th«ng qua viÖc ph©n lo¹i thµnh c¸c nhãm. ViÖc ph©n lo¹i nµy dùa trªn c¬ së tèc ®é tèi ®a cña xe, tû lÖ gia tèc, chi phÝ vµ møc ®é khã kh¨n khi söa ch÷a, sù khan hiÕm cña phô tïng, träng t¶i xe. §èi víi c¸c xe ho¹t ®éng kh«ng th«ng dông nh- xe kÐo 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 R¬mooc, xe chë hµng nÆng do møc ®é rñi ro cao nªn phÝ b¶o hiÓm th-êng ®-îc céng thªm mét tû lÖ nhÊt ®Þnh dùa trªn møc phÝ c¬ b¶n.  Khu vùc gi÷ xe vµ ®Ó xe: trong thùc tÕ, kh«ng ph¶i c«ng ty b¶o hiÓm nµo còng quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy. Tuy nhiªn mét sè c«ng ty b¶o hiÓm khi tÝnh phÝ b¶o hiÓm ®· dùa trªn khu vùc ®Ó xe vµ gi÷ xe rÊt chÆt chÏ.  Môc ®Ých sö dông xe: ®©y lµ nh©n tè r¸t quan träng khi x¸c ®Þnh phÝ b¶o hiÓm. Víi môc ®Ých sö dông xe kh¸c nhau th× møc ®é rñi ro còng kh¸c nhau. Xe dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× kh¶ n¨ng gÆp rñi ro cao h¬n rÊt nhiÒu so víi xe sö dông cho c¸ nh©n gia ®×nh hoÆc c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp. Xe l¨n b¸nh trªn ®-êng cµng nhiÒu th× rñi ro l¹i cµng lín.  T×nh h×nh båi th-êng tæn thÊt nh÷ng n¨m tr-íc: nÕu nh÷ng n¨m tr-íc ®ã tæn thÊt x¶y ra lín vµ th-êng xuyªn th× phÝ b¶o hiÓm sÏ t¨ng vµ ng-îc l¹i.  Tuæi t¸c, kinh nghiÖm l¸i xe cña ng-êi yªu cÇu b¶o hiÓm vµ nh÷ng ng-êi th-êng xuyªn sö dông chiÕc xe ®-îc b¶o hiÓm: sè liÖu thèng kª cho thÊy r»ng c¸c l¸i xe trÎ tuæi bÞ tai n¹n nhiÒu h¬n so víi c¸c l¸i xe lín tuæi. Trong thùc tÕ, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm th-êng ¸p dông gi¶m phÝ b¶o hiÓm cho c¸c l¸i xe trªn 50 tuæi do kinh nghiÖm cho thÊy nh÷ng l¸i xe nµy Ýt gÆp tai n¹n h¬n so víi c¸c l¸i xe trÎ tuæi. Tuy nhiªn, víi nh÷ng l¸i xe qu¸ lín tuæi ( th-êng tõ 60 trë lªn) ph¶i xuÊt tr×nh giÊy chøng nhËn søc kháe phï hîp ®Ó cã thÓ l¸i xe th× c«ng ty b¶o hiÓm míi nhËn b¶o hiÓm. Ngoµi ra, ®Ó h¹n chÕ tai n¹n, c«ng ty b¶o hiÓm th-êng yªu cÇu ng-êi ®-îc b¶o hiÓm tù chÞu mét phÇn tæn thÊt x¶y ra ®èi víi xe cña m×nh( hay cßn gäi lµ møc miÔn th-êng). §èi víi nh÷ng l¸i xe trÎ tuæi møc miÔn th-êng nµy th-êng cao h¬n so víi c¸c l¸i xe lín tuæi.  BiÓu phÝ ®Æc biÖt: khi kh¸ch hµng cã sè l-îng xe tham gia b¶o hiÓm nhiÒu, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm cã thÓ ¸p dông biÓu phÝ riªng cho kh¸ch hµng ®ã. ViÖc tÝnh to¸n biÓu phÝ riªng còng t-¬ng tù nh- c¸ch tÝnh phÝ ®-îc ®Ò cËp ë trªn, chØ kh¸c lµ dùa trªn sè liÖu vÒ b¶n th©n kh¸ch hµng ®ã. Cô thÓ: 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Sè l-îng xe cña c«ng ty tham gia b¶o hiÓm. + T×nh h×nh båi th-êng tæn thÊt cña c«ng ty b¶o hiÓm cho kh¸ch hµng ë nh÷ng n¨m tr-íc ®ã. + Tû lÖ phô phÝ theo quy ®Þnh cña c«ng ty. Tr-êng hîp møc phÝ ®Æc biÖt thÊp h¬n møc phÝ quy ®Þnh chung cña c«ng ty th× ¸p dông theo møc phÝ ®Æc biÖt. Cßn nÕu møc phÝ ®Æc biÖt cao h¬n hoÆc lµ b»ng møc phÝ chung tøc lµ t×nh h×nh tæn thÊt cña kh¸ch hµng cao h¬n hoÆc b»ng møc tæn thÊt chung th× c«ng ty b¶o hiÓm sÏ ¸p dông møc phÝ chung.  C¸ch tÝnh phÝ b¶o hiÓm: gièng nh- c¸ch tÝnh phÝ b¶o hiÓm nãi chung, phÝ b¶o hiÓm ®-îc x¸c ®Þnh cho mçi ®Çu xe ®èi víi mçi lo¹i xe ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: F = f +d Trong ®ã: + F : phÝ thu mçi ®Çu xe +f : phÝ båi th-êng thiÖt h¹i hay phÝ thuÇn( thùc phÝ) + d : phô phÝ (chi phÝ qu¶n lý, chi ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt, mét phÇn bæ xung cho quü dù phßng nghiÖp vô, nép ng©n s¸ch cho nhµ n-íc vµ chi kh¸c) Trong c«ng thøc trªn f ®-îc x¸c ®Þnh: n  S *T i i f  i1n C i1 i Trong ®ã: +Si : sè vô tai n¹n x¶y ra trong n¨m i +Ti : thiÖt h¹i b×nh qu©n mét vô tai n¹n trong n¨m thø i 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Ci : sè xe ho¹t ®éng thùc tÕ trong n¨m i Ngoµi ra trong thùc tÕ cßn mét ph-¬ng ph¸p kh¸c x¸c ®Þnh phÝ b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t«. §ã lµ c¨n cø vµo gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe khi tham gia b¶o hiÓm th«ng qua c¸c chøng tõ ho¸ ®¬n mua b¸n xe, sau ®ã hai bªn tho¶ thuËn víi nhau vÒ sè tiÒn b¶o hiÓm, ®iÒu nµy ®ßi hái ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc chÝnh x¸c gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe khi ®¸nh gÝa xe. PhÝ b¶o hiÓm sÏ ®-îc x¸c ®Þnh dùa trªn sè tiÒn b¶o hiÓm vµ tû lÖ phÝ b¶o hiÓm. F = STBH x R Trong ®ã: - STBH: lµ sè tiÒn b¶o hiÓm - R: lµ tû lÖ phÝ b¶o hiÓm Tû lÖ phÝ ®-îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo c¸c yÕu tè sau: + X¸c suÊt rñi ro ®èi víi nh÷ng vô tai n¹n giao th«ng ph¸t sinh nãi chung cho tõng lo¹i xe. + §iÒu kiÖn thêi tiÕt, khÝ hËu, ®Þa h×nh tõng vïng mµ ph¹m vi chiÕc xe ®ã ho¹t ®éng. + T×nh tr¹ng thùc tÕ cña chiÕc xe. + LuËt thuÕ cña nhµ n-íc. + Chi phÝ qu¶n lý vµ l·i dù kiÕn cña c«ng ty. ChÝnh v× phô thuéc vµo nhiÒu nh©n tè nh- vËy nªn tû lÖ phÝ ®-îc chia lµm 2 lo¹i: R = R1 + R2 Trong ®ã: R1 : tû lÖ phÝ thuÇn R2 : tû lÖ phô phÝ 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khi x¸c ®Þnh tû lÖ phÝ thuÇn, c«ng ty b¶o hiÓm th-êng c¨n cø vµo tµi liÖu thèng kª cña mét sè n¨m tr-íc ®ã: R  1 Tæng sè tiÒn båi th-êng trong c¸c n¨m tr-íc x100 Tæng sè phÝ thu trong c¸c n¨m tr-íc Bé Tµi ChÝnh quy ®Þnh biÓu phÝ b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« nh- sau: Ph¹m vi b¶o hiÓm PhÝ b¶o hiÓm B¶o hiÓm toµn bé 1.36% sè tiÒn b¶o hiÓm B¶o hiÓm th©n vá xe 2.27% sè tiÒn b¶o hiÓm §èi víi nh÷ng xe ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt thêi vô tøc lµ chØ ho¹t ®éng mét sè ngµy trong n¨m th× chñ xe chØ ®ãng phÝ cho nh÷ng ngµy ho¹t ®éng ®ã theo c«ng thøc: PhÝ b¶ o hiÓm  Møc phÝ c¶ n¨m x Sè th¸ng xe ho¹t déng trong n¨m 12 th¸ng  §èi víi nh÷ng xe tham gia b¶o hiÓm ng¾n h¹n th× nhiÒu c«ng ty b¶o hiÓm ¸p dông biÓu phÝ ng¾n h¹n sau: B¶ng 1: BiÓu phÝ ng¾n h¹n Thêi gian PhÝ b¶o hiÓm D-íi 3 th¸ng 30% phÝ b¶o hiÓm c¶ n¨m Trªn 3 th¸ng 60% phÝ b¶o hiÓm c¶ n¨m Trªn 3 ®Õn 6 th¸ng 90% phÝ b¶o hiÓm c¶ n¨m Trªn 9 th¸ng ®Õn 12 th¸ng 100% phÝ b¶o hiÓm c¶ n¨m 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Tr-êng hîp chñ xe cã nhu cÇu tham gia b¶o hiÓm theo ®iÒu kho¶n më réng ®Æc biÖt, c¸c c«ng ty yªu cÇu c¸c chñ xe kª khai ®Çy ®ñ, chi tiÕt nh÷ng néi dung yªu cÇu më réng trong giÊy yªu cÇu b¶o hiÓm cïng víi nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c ®Ó lµm c¬ së cho viÖc tÝnh phÝ b¶o hiÓm vµ tÝnh to¸n båi th-êng khi cã tai n¹n x¶y ra. Khi ®· chÊp nhËn b¶o hiÓm, c¸c c«ng ty ph¶i cÊp cho chñ xe b¶n tho¶ thuËn bæ xung. B¶n tho¶ thuËn bæ xung lµ mét bé phËn cña hîp ®ång b¶o hiÓm vµ ®-îc cÊp cïng víi giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm. §iÒu kho¶n më réng ®Æc biÖt bao gåm c¸c néi dung sau: - B¶o hiÓm kh«ng trõ khÊu hao thay míi: c«ng ty ph¶i ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ cßn l¹i thùc tÕ cña xe hoÆc x¸c ®Þnh thêi gian ®· sö dông ®Ó ¸p dông tû lÖ phÝ. Khi x¶y ra tai n¹n thuéc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm c¸c c«ng ty xÐt gi¶i quyÕt båi th-êng kh«ng ¸p dông tû lÖ khÊu hao ®èi víi c¸c vËt t- thay míi. BiÓu phÝ b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« kh«ng tÝnh khÊu hao thay míi Gi¸ trÞ thùc tÕ Tû lÖ phÝ b¶o hiÓm trªn sè tiÒn b¶o hiÓm B¶o hiÓm toµn bé Xe míi ®· sö dông <3 n¨m hoÆc gÝa trÞ B¶o hiÓm bé phËn 1.36% 2.27% 1.55% 2.45% 1.73% 2.64% cßn l¹i tõ 70 % trë lªn so víi gi¸ trÞ xe míi Xe míi ®· sö dông tõ 3 ®Õn 6 n¨m hoÆc gÝa trÞ cßn l¹i tõ 50% ®Õn 70% trë lªn so víi gi¸ trÞ xe míi Xe míi ®· sö dông trªn 6 n¨m hoÆc gÝa trÞ cßn l¹i d-íi 50% so víi gi¸ trÞ xe míi 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - B¶o hiÓm båi th-êng theo giíi h¹n tr¸ch nhiÖm: Theo lo¹i b¶o hiÓm nµy, chñ xe cã thÓ tuú ý lùa chän tham gia b¶o hiÓm cho chiÕc xe ®-îc b¶o hiÓm theo gi¸ trÞ nhÊt ®Þnh thÊp h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe. Khi tÝnh phÝ b¶o hiÓm cÇn l-u ý ®Õn c¸c yÕu tè sau: gi¸ trÞ b¶o hiÓm, gi¸ trÞ cßn l¹i, sè tiÒn b¶o hiÓm ®Ó lµm c¬ së tÝnh tín chÝnh x¸c. PhÝ b¶ o hiÓm  STBH x Tû lÖ phÝ co b¶ n (100%  GTTT - STBH x80%) GTTT Trong ®ã: STBH: lµ sè tiÒn b¶o hiÓm GTTT: lµ gi¸ trÞ thùc tÕ - B¶o hiÓm cã ¸p dông møc miÔn båi th-êng : chñ xe cã thÓ lùa chän møc miÔn th-êng cã khÊu trõ tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång hoÆc tõ 100 USD ®Õn 1000USD. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng 5: Møc miÔn th-êng vµ tû lÖ gi¶m phÝ Møc miÔn båi th-êng Tû lª gi¶m phÝ 1.000.000 ® hoÆc 100 USD Gi¶m 5% tæng sè phÝ 2.000.000 ® hoÆc 100 USD Gi¶m 8% tæng sè phÝ 3.000.000 ® hoÆc 300 USD Gi¶m 11% tæng sè phÝ 4.000.000 ® hoÆc 400 USD Gi¶m 14% tæng sè phÝ 5.000.000 ® hoÆc 500 USD Gi¶m 17% tæng sè phÝ 6.000.000 ® hoÆc 600 USD Gi¶m 20% tæng sè phÝ 7.000.000 ® hoÆc 700 USD Gi¶m 23% tæng sè phÝ 8.000.000 ® hoÆc 800 USD Gi¶m 26% tæng sè phÝ 9.000.000 ® hoÆc 900 USD Gi¶m 30% tæng sè phÝ 10.000.000 ® hoÆc 1000 USD Gi¶m 35% tæng sè phÝ - B¶o hiÓm mÊt c¾p bé phËn: møc miÔn th-êng kh«ng khÊu trõ lµ 1.500.000® hoÆc 150USD. PhÝ b¶o hiÓm b»ng 115% phÝ c¬ b¶n. *C¸c c«ng ty b¶o hiÓm cã thÓ ¸p dông møc t¨ng , gi¶m phÝ b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« nh- sau:  Gi¶m phÝ theo tû lÖ tæn thÊt: tr-êng hîp kh«ng cã khiÕu n¹i ph¶i båi th-êng theo quy t¾c b¶o hiÓm trong thêi h¹n quy ®Þnh d-íi ®©y phÝ b¶o hiÓm taÝ tôc cã thÓ ®-îc gi¶m: 01 n¨m liªn tôc : cã thÓ gi¶m ®Õn 10% 02 n¨m liªn tôc : cã thÓ gi¶m ®Õn 15% 20
- Xem thêm -