Tài liệu Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp học sinh, sinh viên tại công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu.............................................................................................................3 PhÇn I: Lý luËn chung vÒ T¸i B¶o HiÓm................................................4 I-/ B¶n chÊt cña t¸i b¶o hiÓm..............................................................................4 1Kh¸i niÖm chung vÒ T¸i B¶o HiÓm................................................................... 4 2. B¶n chÊt cña T¸i B¶o HiÓm........................................................................... 4 II-/ LÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña TBH...................................................4 1. Giai ®o¹n ®Çu ph¸t triÓn cña t¸i b¶o hiÓm............................................... 2. Sù ph¸t triÓn cña TBH sau chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø II 5 III-/ 4 Chøc n¨ng cña T¸i BH...................................................................................6 IV-/ C¸c h×nh thøc vµ ph¬ng ph¸p TBH chñ yÕu...........................................7 2. C¸c ph¬ng ph¸p t¸i b¶o hiÓm 10 PhÇn 2: B¶o hiÓm kü thuËt víi ho¹t ®éng......................................17 T¸i b¶o hiÓm.......................................................................................................17 I. LÞch sö ph¸t triÓn b¶o hiÓm kü thuËt.......................................................17 II. C¸c lo¹i h×nh §¬n B¶o HiÓm kü thuËt.....................................................18 1.§¬n BH kh«ng t¸i tôc. 18 2. §¬n BH cã thÓ t¸i tôc 20 IV-/t¸i b¶o hiÓm kü thuËt....................................................................................22 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i T¸i B¶o HiÓm Kü thuËt. 22 2. Néi dung cña T¸i B¶o HiÓm Kü thuËt. 22 PhÇn III...................................................................................................................25 Thùc tr¹ng t¸i b¶o hiÓm kü thuËt ë VINARE................................25 I-/ Mét vµi nÐt vÒ VINARE................................................................................25 1-/ Giíi thiÖu chung vÒ VINARE. 25 Nam. II-/ Qu¸ tr×nh triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm kü thuËt ë ViÖt 25 1-/ Tríc n¨m 1994. 2-/ Sau n¨m 1994.25 III-/ 1-/ 2-/ 3-/ 4-/ 5-/ 25 T×nh h×nh triÓn khai nghiÖp vô kü thuËt.........................................25 NhËn t¸i b¶o hiÓm. 25 C«ng t¸c ®Ò phßng h¹n chÕ tæn thÊt. 25 C«ng ty gi¸m ®Þnh båi thêng. 25 Nhîng t¸i b¶o hiÓm. 25 KÕt qu¶ nghiÖp vô. 25 IV-/ Mét sè biÖn ph¸p nh»m ph¸t triÓn nghiÖp vô t¸i b¶o hiÓm kü thuËt cña VINARE..............................................................................................................25 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1-/ 2-/ 3-/ 4-/ 5-/ 6-/ 7-/ 8-/ T¨ng tû lÖ hoa hång. 25 Chó träng chÝnh s¸ch gi÷ kh¸ch hµng. Më réng ph¹m vi nhËn t¸i ra ngoµi níc. X©y dùng hÖ thèng m«i giíi riªng. 25 TriÓn khai ph¬ng ph¸p t¸i b¶o hiÓm míi. TiÕp tôc hoµn thiÖn ho¹t ®éng nhîng t¸i. N©ng cÊp hÖ thèng th«ng tin. 25 N©ng cao tr×nh ®é c¸n bé nghiÖp vô. 25 2 25 25 25 25 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Ngµy nay, tríc sù tiÕn bé cña Khoa häc c«ng nghÖ, viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cã quy m« lín vµ l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng m¸y mãc khæng lå ®· kh«ng cßn lµ ®iÒu nan gi¶i. Vµ ®i ®«i víi quy m« ngµy cµng lín cña c¸c c«ng tr×nh th× thêi gian thi c«ng cµng dµi kÐo theo lµ lîng vèn ®Çu t cµng lín. §©y lµ ®iÒu lµm ®au ®Çu kh«ng Ýt c¸c nhµ thÇu vµ c¸c chñ ®Çu t, hä kh«ng thÓ lêng tríc c¸c rñi ro cã thÓ x¶y ra khi tiÕn hµnh c«ng viÖc. V× vËy ®èi víi hä, viÖc ®¶m b¶o an toµn cho c«ng tr×nh còng nh sè vèn hä bá ra lµ ®iÒu tèi quan träng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I: Lý luËn chung vÒ T¸i B¶o HiÓm I-/ B¶n chÊt cña t¸i b¶o hiÓm. 1. Kh¸i niÖm chung vÒ T¸i B¶o HiÓm. 2. B¶n chÊt cña T¸i B¶o HiÓm. II-/LÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña TBH. 1. Giai ®o¹n ®Çu ph¸t triÓn cña t¸i b¶o hiÓm Vµo giai ®o¹n cuèi cïng cña thêi ®¹i trung cæ khi ngµnh b¶o hiÓm b¾t ®Çu ph¸t triÓn vµ më réng ë Ch©u ¢u th× nhu cÇu t¸i b¶o hiÓm ®· xuÊt hiÖn vµ ngµy cµng t¨ng nhanh cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ t b¶n chñ nghÜa. Tríc tiªn nghiÖp vô t¸i b¶o hiÓm ®îc tiÕn hµnh cho lo¹i h×nh b¶o hiÓm hµng h¶i, sau nµy dÇn dÇn ®îc më réng sang b¶o hiÓm ch¸y, b¶o hiÓm nh©n thä,... DÞch vô TBH ®Çu tiªn ®îc ghi nhËn ë Italia vµo n¨m 1370 gi÷a mét bªn lµ hai th¬ng nh©n ho¹t ®éng víi t c¸ch nh nhµ t¸i b¶o hiÓm, vµ mét bªn lµ ®¹i diÖn cho mét nhµ b¶o hiÓm. Lóc ®Çu, dÞch vô TBH ®îc c¸c C«ng ty BH gèc tiÕn hµnh vµ h×nh thøc TBH duy nhÊt ®îc sö dông lµ TBH tuú ý lùa chän cho tõng rñi ro riªng lÎ. Sau cuéc C¸ch m¹ng C«ng nghiÖp vµo gi÷a thÕ kû 19, nhê ¸p dông KHKT vµo s¶n xuÊt mµ nhiÒu níc TBCN ®· cã nh÷ng bíc tiÕn nh¶y vät. Quan hÖ th¬ng m¹i gi÷a c¸c níc ®îc më réng vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn. §iÒu nµy ®· dÉn ®Õn nhu cÇu vÒ BH vµ TBH ngµy cµng nhiÒu cho mäi lÜnh vùc trong nÒn kinh tÕ. Nh÷ng nhu cÇu nµy kh«ng chØ nhiÒu vÒ sè lîng mµ gi¸ trÞ BH còng t¨ng lªn kh«ng ngõng vµ lóc nµy dÞch vô TBH cÇn tíi sù chuyªn m«n ho¸ _ c¸c c«ng ty TBH chuyªn nghiÖp ra ®êi. N¨m 1846, t¹i Kohn (§øc) C«ng ty TBH chuyªn nghiÖp ®Çu tiªn ®· ®îc thµnh lËp lÊy tªn lµ "C«ng ty TBH Kohn" (Kolnische Rusk AG). TiÕp theo lµ sù xuÊt hiÖn cña mét lo¹t c¸c C«ng ty nh:  C«ng ty TBH Thôy sü (SwissRe) n¨m 1863.  C«ng ty TBH London (London Guarantee Reinsuarance Co.Ltd) n¨m 1869.  C«ng ty TBH Munich (Munchenes Ruck. AG) n¨m 1880. ViÖc thµnh lËp c¸c c«ng ty TBH chuyªn nghiÖp lµ mét sù kiÖn cã tÝnh chÊt quan träng trong viÖc ph¸t triÓn cña ngµnh BH. Qua ®ã c¸c c«ng ty BH gèc ®· cã s½n trong tay nguån ®¶m b¶o ®¾c lùc cho ho¹t ®éng kinh doanh cña hä vµ nhê ®ã c¸c c«ng ty BH gèc kh«ng cßn ph¶i e ng¹i hoÆc lo sî khi ph¶i cung cÊp th«ng tin vµ sè liÖu cho viÖc chµo c¸c hîp ®ång TBH. Tõ ®ã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c c«ng ty BH gèc ®îc t¨ng lªn. Nh vËy sù chuyªn m«n ho¸ dÞch vô TBH ®· cã thÓ ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu cña c«ng ty BH gèc mét c¸ch tho¶ ®¸ng. Kh¶ n¨ng phôc vô cña c¸c c«ng ty TBH còng ®îc c¶i tiÕn thªm b»ng viÖc më réng TBH ra c¸c lo¹i h×nh BH kh¸c vµ lan réng ra c¸c thÞ trêng BH níc ngoµi thóc ®Èy ngµnh BH ngµy cµng ph¸t triÓn. Trong giai ®o¹n nµy, hai cuéc chiÕn tranh thÕ giíi cïng víi c¸c cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ vµ l¹m ph¸t tiÒn tÖ ®· lµm tæn h¹i lín ®Õn sù ph¸t triÓn cña ngµnh BH nãi chung vµ ngµnh TBH nãi riªng. BÞ tæn h¹i nhiÒu nhÊt ph¶i kÓ ®Õn c¸c c«ng ty TBH §øc. Trong hai cuéc chiÕn tranh thÕ giíi nµy, c¸c nhµ t b¶n ®éc quyÒn ®· lÊy vèn vµ quü dù tr÷ BH (trong ®ã cã dù tr÷ phÝ cña BH nh©n thä) cña c¸c c«ng ty BH vµ TBH ®Ó chi phÝ cho chiÕn tranh. Trong khi ®ã c¸c c«ng ty TBH cña nh÷ng níc kh«ng bÞ chiÕn tranh ®e do¹ ®· v¬n lªn, n¾m lÊy thÞ trêng TBH quèc tÕ. VÝ dô nh 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c«ng ty TBH Thuþ SÜ ®· ph¸t triÓn lªn thµnh mét c«ng ty TBH ®å sé. Ngoµi ra trong thêi gian nµy cã rÊt nhiÒu c«ng ty TBH ®· ra ®êi, nhÊt lµ ë Mü, Thuþ SÜ. 2. Sù ph¸t triÓn cña TBH sau chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø II ChiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø 2 ®· kÕt thóc n¨m 1945 ®· më ra mét giai ®o¹n míi cña lÞch sö loµi ngêi còng nh cña nÒn kinh tÕ vµ ngµnh BH. HÖ thèng x· héi chñ nghÜa ra ®êi, phong trµo gi¶i phãng d©n téc cña nhiÒu níc thuéc ®Þa ®· dÇn ®îc th¾ng lîi, chñ nghÜa ®Õ quèc l©m vµo cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ míi, tÊt c¶ c¸c sù kiÖn trªn ®Òu ¶nh hëng tíi sù ph¸t triÓn cña TBH. Giai ®o¹n nµy ®îc ®Æc trng th«ng qua c¸c biÕn ®éng lín sau ®©y: _ Sù phôc håi nhanh chãng cña c¸c c«ng ty TBH cña Céng hoµ liªn bang §øc: Trong chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø 2, c¸c c«ng ty TBH §øc ®· bÞ c¾t ®øt quan hÖ víi quèc tÕ vµ n¨m 1947 l¹i bÞ cÊm kh«ng cho ho¹t ®éng ë níc ngoµi. Nhng ngay sau khi lÖnh cÊm nµy ®îc b·i bá n¨m 1950 th× c¸c c«ng ty TBH ë Céng hoµ liªn bang §øc ®· nhanh chãng kh«i phôc l¹i ®Þa vô truyÒn thèng cña m×nh vµ thiÕt lËp c¸c quan hÖ quèc tÕ réng r·i, vÝ dô nh c«ng ty TBH Munich, c«ng ty TBH Kohn. Ho¹t ®éng BH vµ TBH ®îc ph¸t triÓn víi tèc ®é nhanh. §Õn nh÷ng n¨m 70 tæng doanh thu phÝ cña thÞ trêng CHLB §øc ®· chiÕm vÞ trÝ thø 3 trªn thÕ giíi sau Mü vµ NhËt. _ Sù thµnh lËp c¸c c«ng ty BH Nhµ níc ë c¸c níc XHCN: Sù kiÖn nµy ¶nh hëng lín ®Õn chiÒu híng ph¸t triÓn cña TBH quèc tÕ. C¸c níc XHCN ®· tiÕn hµnh biÖn ph¸p ®éc quyÒn vÒ TBH vµ h¹n chÕ quan hÖ víi thÞ trêng TBH TBCN. §ång thêi ë c¸c níc XHCN kh«ng tiÕn hµnh TBH cho c¸c lo¹i h×nh BH ®èi néi. _ Trong nh÷ng níc chËm ph¸t triÓn hoÆc míi giµnh ®îc ®éc lËp nh÷ng tæ chøc ®éc quyÒn TBH, côc bé hay toµn phÇn ®· ®îc thµnh lËp nh»m b¶o vÖ lîi Ých riªng cña hä (vÝ dô nh ë Achentina, Braxin, Chilª, Thæ NhÜ Kú, Ai CËp vµ mét sè níc ë Ch©u Phi, §«ng Nam ¸,...). Sù kiÖn nµy cã t¸c ®éng lµm thu hÑp kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty TBH quèc tÕ ë nh÷ng níc ®ã. _ NhiÒu c«ng ty TBH míi ®îc thµnh lËp vµ cµng ngµy cµng cã nhiÒu c«ng ty BH tiÕn hµnh ®ång thêi dÞch vô TBH. Do ®ã cuéc c¹nh tranh gi÷a hä ngµy cµng gay g¾t vµ díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. _ Trong thêi gian nµy h×nh thøc TBH kh«ng theo tØ lÖ lµ h×nh thøc tèi u nhÊt ®¸p øng ®îc nhu cÇu ®¶m b¶o cña c¸c c«ng ty BH gèc vµ ngµy cµng ®îc phæ biÕn réng r·i. §iÒu nµy lµm cho c¸c nhµ TBH cã khã kh¨n h¬n trong viÖc tÝnh phÝ phï hîp víi phÇn rñi ro mµ hä ph¶i g¸nh chÞu. Thªm vµo ®ã lµ kh¶ n¨ng x¶y ra tæn thÊt ngµy cµng t¨ng. V× vËy ®Æc ®iÓm cña giai ®o¹n nµy lµ chiÒu híng ngµy cµng gi¶m cña kÕt qu¶ kinh doanh dÞch vô TBH thuÇn tuý, nhng ®ång thêi chiÒu híng ngµy cµng t¨ng cña kÕt qu¶ kinh doanh ®Çu t quü tiÒn tÖ BH th«ng qua l·i suÊt cao. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 III-/ Chøc n¨ng cña T¸i BH. _ T¨ng cêng kh¶ n¨ng nhËn T¸i BH. Cã thÓ nãi, nÕu kh«ng cã TBH c¸c c«ng ty BH gèc sÏ ph¶i duy tr× mét sè vèn rÊt lín, nÕu kh«ng C«ng ty sÏ kh«ng cã kh¶ n¨ng nhËn mét sè lîng lín c¸c rñi ro cã gi¸ trÞ cao. Nh vËy nhê cã TBH c¸c C«ng ty cã kh¶ n¨ng t¨ng cêng nhËn BH mµ kh«ng ph¶i lo l¾ng vÒ tiÒm n¨ng vèn dù tr÷ cña m×nh. _ Lo¹i bá nh÷ng rñi ro nguy c¬ cao. Trong thùc tÕ gi¸ trÞ cña mét rñi ro mµ mét C«ng ty BH cã thÓ nhËn lµ tõ vµi ngµn ®Õn vµi triÖu USD. Cô thÓ nh trong BH kü thuËt, gi¸ trÞ mét c«ng tr×nh x©y l¾p cã thÓ lªn tíi hµng tr¨m triÖu USD, thËm chÝ nhá nh mét nåi h¬i còng cã gi¸ trÞ kho¶ng 50 triÖu USD. V× vËy mét nhµ BH thËn träng thêng cè g¾ng duy tr× mét c¬ cÊu rñi ro thuÇn nhÊt b»ng c¸ch chuyÓn TBH nh»m gi¶m bíi nh÷ng rñi ro nguy c¬ cao trong phÇn gi÷ l¹i cña m×nh. _C©n b»ng c¸c lo¹i h×nh nghiÖp vô. Mét C«ng ty BH kh«ng nªn ®Ó tån t¹i mét c¬ cÊu kh«ng c©n ®èi gi÷a c¸c lo¹i h×nh nghiÖp vô kh¸c nhau. Cã nh÷ng t×nh huèng cã thÓ thuËn lîi cho nhãm rñi ro nµy nhng l¹i kh«ng thuËn lîi cho nhãm rñi ro kh¸c. VÝ dô nh rñi ro do ho¶ ho¹n vµ rñi ro do lò lôt. Bªn c¹nh ®ã, sù thay ®æi cña hoµn c¶nh cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nh÷ng rñi ro cã møc ®é an toµn cao còng cã thÓ vÊp ph¶i nh÷ng tæn thÊt lín trong mét vµi n¨m. Do vËy ®Ó ®¶m b¶o møc ®é æn ®Þnh t¬ng ®èi trong kÕt qu¶ ho¹t ®éng hµng n¨m, mét C«ng ty BH kh«ng nªn ®Ó lÖ thuéc qu¸ nhiÒu vµo mét lo¹i h×nh nghiÖp vô. Vµ nh vËy, nh÷ng tr¸ch nhiÖm ®îc ®¸nh gi¸ lµ vît qu¸ kh¶ n¨ng sÏ ®îc nhîng TBH ®Ó c©n b»ng c¬ cÊu c¸c nghiÖp vô. _T¹o ra c«ng cô ®Ó tiÕn hµnh trao ®æi lÉn nhau. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi kh¸c nhau, viÖc kÕt qu¶ kinh doanh cña c¸c C«ng ty BH kh«ng gièng nhau lµ ®iÒu tÊt yÕu. Bªn c¹nh viÖc chuyÓn ®i nh÷ng rñi ro ®îc ®¸nh gi¸ lµ xÊu, c¸c C«ng ty BH gèc cßn më réng nguyªn t¾c ph©n t¸n rñi ro b»ng c¸ch trao ®æi mét phÇn nh÷ng rñi ro tèt vît qu¸ møc gi÷ l¹i cña m×nh cho c¸c C«ng ty kh¸c trªn c¬ së cã ®i cã l¹i. C¸ch lµm nµy sÏ cho phÐp c¸c C«ng ty ®îc hëng møc phÝ gi÷ l¹i cao h¬n bao gåm nh÷ng rñi ro cã møc ph©n t¸n réng h¬n vµ cã thÓ bao gåm c¶ nh÷ng rñi ro tèt tõ c¸c C«ng ty kh¸c. H¬n thÕ n÷a ®©y cßn lµ c¸ch ®Ó c¸c C«ng ty BH cã ® îc nh÷ng mèi quan hÖ tèt kh«ng chØ víi c¸c C«ng ty trong níc mµ cßn c¶ víi c¸c C«ng ty BH níc ngoµi. _Gãp phÇn æn ®Þnh tû lÖ båi thêng. Mét tæn thÊt lín do thiªn tai g©y ra cã thÓ lµm suy yÕu kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña mét C«ng ty BH. V× vËy, nÕu C«ng ty BH cã mét kÕ ho¹ch T¸i BH nh»m h¹n chÕ chi phÝ båi thêng trong ph¹m vi cã thÓ chÊp nhËn ®îc th× C«ng ty ®ã ®· cã thÓ chñ ®éng trong viÖc æn ®Þnh tû lÖ båi thêng. Vµ nh vËy, trong trêng hîp nµy, TBH ®· gi÷ vai trß quan träng trong viÖc æn ®Þnh kinh doanh cña c¸c C«ng ty BH gèc cô thÓ lµ æn ®Þnh tû lÖ gi÷a tæng sè tiÒn ph¶i chi båi thêng vµ tæng doanh thu phÝ cïng trong mét n¨m. _ §em l¹i sù b¶o vÖ tríc nh÷ng th¶m ho¹ lín. T¸i BH cho nh÷ng th¶m ho¹ lín lµ mét nhu cÇu tÊt yÕu cña C«ng ty BH nh»m tù b¶o vÖ m×nh. Nh÷ng tæn thÊt do nh÷ng th¶m ho¹ rñi ro thiªn nhiªn nh giã, b·o, ma ®¸, ®éng ®Êt, nói löa hay c¸c vô ho¶ ho¹n lín vµ c¸c vô næ c«ng nghiÖp thêng lµ rÊt lín vµ ¶nh hëng ®Õn nhiÒu nghiÖp vô cïng mét lóc. Nh vËy sù b¶o vÖ cña c¸c C«ng ty TBH lµ ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu trong nh÷ng trêng hîp nh thÕ nµy. _ Gi¶m bít sù c¨ng th¼ng vÒ tµi chÝnh do sù ph¸t triÓn nhanh cña C«ng ty. C¸c c¬ quan qu¶n lý vÒ BH thêng yªu cÇu c¸c C«ng ty BH ph¶i thµnh lËp quü dù phßng phÝ ®Ó ®Ò phßng c¸c khiÕu n¹i ph¸t sinh tõ nh÷ng rñi ro cha hÕt h¹n vµo thêi ®iÓm kÕt thóc n¨m tµi chÝnh cña C«ng ty. Do ®ã, khi C«ng ty ph¸t triÓn nhanh th× doanh thu tõ phÝ còng t¨ng theo, C«ng ty sÏ ph¶i ®Ó dµnh ra mét phÇn dù tr÷ lín hoÆc cã thÓ ph¶i t¨ng vèn ®Ó ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu trªn. B»ng c¸ch chuyÓn mét phÇn phÝ sang c¸c C«ng ty kh¸c th«ng qua TBH, C«ng ty cã thÓ ®iÒu hoµ sù gia t¨ng cña doanh thu phÝ BH vµ do ®ã gi¶m bít nh÷ng søc Ðp vÒ mÆt tµi chÝnh. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 IV-/ C¸c h×nh thøc vµ ph¬ng ph¸p TBH chñ yÕu. 1. C¸c h×nh thøc t¸i b¶o hiÓm. HiÖn nay, ho¹t ®éng t¸i b¶o hiÓm ®ang ®îc thùc hiÖn díi 3 h×nh thøc t¸i b¶o hiÓm chÝnh lµ t¸i b¶o hiÓm t¹m thêi, theo hîp ®ång cè ®Þnh vµ t¸i b¶o hiÓm lùa chän b¾t buéc. 1.1 T¸i B¶o HiÓm t¹m thêi. T¸i b¶o hiÓm t¹m thêi lµ c¸ch c«ng ty b¶o hiÓm gèc chuyÓn nhîng cho c«ng ty t¸i b¶o hiÓm tõng dÞch vô hay tõng ®¬n b¶o hiÓm mét c¸ch riªng lÎ. C«ng ty t¸i b¶o hiÓm, vÒ phÇn m×nh, kh«ng cã nghÜa vô b¾t buéc ph¶i nhËn t¸i b¶o hiÓm cho ®¬n b¶o hiÓm hay dÞch vô ®ã. C«ng ty b¶o hiÓm gèc còng cã toµn quyÒn quyÕt ®Þnh tiÕn hµnh t¸i b¶o hiÓm cho dÞch vô nµo, víi tû lÖ bao nhiªu vµ cho c«ng ty t¸i b¶o hiÓm nµo tuú lùa chän cho hä. MÆt kh¸c, c«ng ty t¸i b¶o hiÓm còng cã quyÒn tõ chèi nhËn t¸i b¶o hiÓm cho dÞch vô hay chØ nhËn víi mét tû lÖ mµ hä cho lµ thÝch hîp. §Ó tiÕn hµnh t¸i b¶o hiÓm t¹m thêi, c«ng ty b¶o hiÓm gèc ph¶i cung cÊp cho c«ng ty t¸i b¶o hiÓm tÊt c¶ nh÷ng th«ng tin cã liªn quan ®Õn dÞch vô ®îc b¶o hiÓm. Trong thùc tÕ, nhµ t¸i b¶o hiÓm còng tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ møc ®é rñi ro cña dÞch vô, vµ do ®ã cã thÓ quyÕt ®Þnh nhËn t¸i b¶o hiÓm mµ kh«ng cÇn ®Çy ®ñ c¸c chi tiÕt. C¸c th«ng tin nµy cã thÓ ®îc cung cÊp th«ng qua trao ®æi hoÆc b»ng c¸ch ®iÒn vµo ®¬n ®Ò nghÞ t¸i b¶o hiÓm. * ¦u ®iÓm cña h×nh thøc t¸i b¶o hiÓm t¹m thêi: - H×nh thøc nµy cho phÐp c¸c c«ng ty b¶o hiÓm nhá, víi kinh nghiÖm t¬ng ®èi h¹n chÕ cã thÓ c¹nh tranh ®Ó nhËn nh÷ng dÞch vô lín n»m noµi kh¶ n¨ng cña m×nh, bëi v× hä cã thÓ sö dông ®îc chuyªn m«n nghiÖp vô vµ kh¶ n¨ng vèn cña thÞ trêng t¸i b¶o hiÓm quèc tÕ. - §ång thêi cho phÐp c¸c c«ng ty b¶o hiÓm gèc duy tr× mét c¬ cÊu dÞch vô c©n b»ng, cã nghÜa lµ hä cã thÓ tr¸nh ®îc nh÷ng rñi ro lín cã nguy c¬ tæn thÊt cao cã thÓ g©y thua lç cho toµn bé mét nghiÖp vô trong n¨m ®ã. - H×nh thøc nµy cho phÐp c«ng ty b¶o hiÓm gèc nhËn nh÷ng dÞch vô n»m ngoµi ph¹m vi khai th¸c th«ng thêng cña m×nh. Nh÷ng dÞch vô nh vËy chñ yÕu lµ theo yªu cÇu ®Æc biÖt cña kh¸ch hµng mµ c«ng ty b¶o hiÓm gèc ph¶i nhËn ®Ó gi÷ uy tÝn cho m×nh. - Mét nhãm c¸c c«ng ty b¶o hiÓm gèc cã quan hÖ th©n thiÕt cã thÓ trao ®æi c¸c rñi ro ®îc ®¸nh gi¸ lµ tèt trªn c¬ së t¹m thêi ®Ó tiÕn hµnh ph©n t¸n rñi ro vµ ®¶m b¶o doanh thu æn ®Þnh. * Nhîc ®iÓm cña h×nh thøc t¸i b¶o hiÓm t¹m thêi. - H×nh thøc nµy ®ßi hái nhiÒu thêi gian v× mçi dÞch vô ph¶i ®îc gi¶i quyÕt riªng lÎ. C«ng ty b¶o hiÓm gèc ph¶i thu xÕp t¸i b¶o hiÓm t¹m thêi tríc khi quyÕt ®Þnh nhËn mét dÞch vô. Do ®ã, viÖc quyÕt ®Þnh nhËn b¶o hiÓm sÏ bÞ chËm l¹i cho ®Õn khi thu xÕp xong toµn bé t¸i b¶o hiÓm t¹m thêi. Nh vËy, C«ng ty b¶o hiÓm gèc cã kh¶ n¨ng ph¶i nhêng dÞch vô ®ã cho nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh lín m¹nh h¬n, hoÆc nhËn b¶o hiÓm mµ kh«ng ®îc b¶o vÖ ®Çy ®ñ b»ng t¸i b¶o hiÓm, vµ ®«i khi lµm mÊt thiÖn chÝ víi kh¸ch hµng do chËm trÔ. - Nh÷ng c«ng viÖc liªn quan ®Õn ®µm ph¸n, so¹n th¶o hîp ®ång vµ thanh to¸n cã thÓ rÊt nhiÒu vµ tèn kÐm, vµ do ®ã lµm gi¶m lîi nhuËn thu ®îc. - Tríc mçi kú t¸i tôc, C«ng ty b¶o hiÓm gèc ph¶i lÆp l¹i toµn bé quy tr×nh ®µm ph¸n tríc khi trao ®æi vÒ vÊn ®Ò t¸i tôc víi kh¸ch hµng cña m×nh. ViÖc huû bá hay thay ®æi cã thÓ g©y ra thªm nhiÒu c«ng viÖc kh¸c kh«ng cÇn thiÕt. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕt lé nh÷ng th«ng tin vÒ dÞch vô nhËn b¶o hiÓm cã thÓ khiÕn cho c«ng ty t¸i b¶o hiÓm n¾m ®îc nh÷ng th«ng tin néi bé cña c«ng ty gèc. HiÖn nay cã thÓ dÉn ®Õn viÖc rß rØ tin tøc cho c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. 1.2 T¸i B¶o HiÓm cè ®Þnh. * Hîp ®ång cè ®Þnh: Hîp ®ång cè ®Þnh lµ mét tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n gi÷a mét C«ng ty b¶o hiÓm gèc vµ mét hoÆc nhiÒu c«ng ty nhËn t¸i b¶o hiÓm; theo tho¶ thuËn nµy, C«ng ty b¶o hiÓm gèc tho¶ thuËn sÏ nhîng t¸i b¶o hiÓm mét lo¹i h×nh dÞch vô nhÊt ®Þnh vµ c«ng ty t¸i b¶o hiÓm tho¶ thuËn sÏ nhËn phÇn t¸i b¶o hiÓm ®ã. Hîp ®ång cè ®Þnh cã quy ®Þnh c¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn ®Ó ®iÒu chØnh viÖc nhîng t¸i cña c«ng ty b¶o hiÓm gèc vµ viÖc nhËn t¸i cña c«ng ty t¸i b¶o hiÓm. Nh÷ng ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn nµy bao gåm mét sè môc nh giíi h¹n tiÒn tÖ cña hîp ®ång cè ®Þnh, ph¹m vi ®Þa lý vµ lo¹i h×nh dÞch vô ®îc b¶o hiÓm theo hîp ®ång cè ®Þnh. * T¸i b¶o hiÓm theo hîp ®ång cè ®Þnh: lµ viÖc c¸c c«ng ty b¶o hiÓm gèc ®îc b¶o hiÓm mét c¸ch tù ®éng, vµ c¸c bªn ph¶i thùc hiÖn nh÷ng nghÜa vô nhÊt ®Þnh ®èi víi bªn kia. MÆc dï ®· cã nh÷ng ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn trong hîp ®ång cè ®Þnh, ®iÒu quan träng lµ hai bªn ph¶i cã mèi quan hÖ tin tëng lÉn nhau. C«ng ty t¸i b¶o hiÓm tr«ng cËy vµo c«ng ty gèc chuyÓn cho m×nh nh÷ng dÞch vô tèt. C«ng ty b¶o hiÓm gèc tr«ng cËy vµo c«ng ty nhËn t¸i thanh to¸n tiÒn båi thêng cho nh÷ng khiÕu n¹i nÕu cã ph¸t sinh. * ¦u ®iÓm: - Mét trong nh÷ng u ®iÓm cña h×nh thøc nµy theo quan ®iÓm cña c«ng ty b¶o hiÓm gèc lµ sù ch¾c ch¾n do hîp ®ång cè ®Þnh mang l¹i. V× c«ng ty t¸i b¶o hiÓm bÞ rµng buäc ph¶i chÊp nhËn viÖc chuyÓn t¸i trong ph¹m vi ®· quy ®Þnh cña hîp ®ång cè ®Þnh. C«ng ty b¶o hiÓm gèc cã thÓ nhËn mét dÞch vô vµ biÕt ch¾c hä kh«ng ph¶i lo t¸i b¶o hiÓm cho dÞch vô ®ã. - Víi h×nh thøc t¸i b¶o hiÓm theo hîp ®ång cè ®Þnh, mét sè lîng lín c¸c dÞch vô cã thÓ ®îc nhîng t¸i víi chi phÝ thÊp h¬n nhiÒu so víi viÖc nhîng t¸i theo h×nh thøc t¹m thêi, do ®ã chi phÝ qu¶n lý cña c«ng ty nhËn t¸i vµ c«ng ty nhîng t¸i ®Òu gi¶m ®i. - Khi c«ng ty t¸i b¶o hiÓm ®· bÞ rµng buéc bëi hîp ®ång cè ®Þnh hÖ thèng× kh«ng cÇn thiÕt ph¶i c©n nh¾c tõng rñi ro mét, do ®ã cã thÓ tiÕt kiÖm ®îc thêi gian vµ kh«ng g©y chËm trÔ cho c«ng ty nhîng t¸i. - Th«ng thêng c¸c hîp ®ång cè ®Þnh mang tÝnh liªn tôc vµ sÏ ®îc t¸i tôc tù ®éng sau mçi n¨m trõ khi mét trong hai bªn cã ý muèn chÊm døt hîp ®ång. TÝnh liªn tôc cña hîp ®ång cè ®Þnh cho phÐp t¹o dông mèi quan hÖ l©u dµi v× lîi Ých cña c¶ hai bªn. - ViÖc nhËn t¸i b¶o hiÓm theo hîp ®ång cè ®Þnh cho phÐp c«ng ty t¸i b¶o hiÓm nhËn ®îc nhiÒu dÞch vô h¬n so víi viÖc nhËn tõng hîp ®ång t¹m thêi riªng lÎ. Víi khèi lîng dÞch vô lín nh vËy, c«ng ty t¸i b¶o hiÓm sÏ cã ®îc sù ph©n t¸n rñi ro lín h¬n, vµ ®iÒu ®ã cã lîi h¬n cho kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. - Th«ng thêng c«ng ty nhËn t¸i b¶o hiÓm tr¶ mét kho¶n hoa hång cho c«ng ty nhîng t¸i cho phÇn dÞch vô ®îc chuyÓn cho hä. Sè tiÒn nµy cho phÐp c«ng ty nhîng t¸i bï ®¾p mét phÇn chi phÝ khai th¸c dÞch vô gèc. Cßn vÒ phÝa c«ng ty nhËn t¸i, hä ®îc nhËn dÞch vô víi chi phÝ thÊp h¬n so víi chi phÝ khi trùc tiÕp khai th¸c. * Nhîc ®iÓm cña h×nh thøc: MÆc dï hîp ®ång cè ®Þnh ®· gi¶i quyÕt ®îc mét sè khã kh¨n g¾n liÒn víi b¶o hiÓm t¹m thêi, song h×nh thøc nµy còng cßn mét sè h¹n chÕ: - C«ng ty nhËn t¸i b¶o hiÓm bÞ buéc ph¶i nhËn toµn bé c¸c dÞch vô n»m trong ph¹m vi cña hîp ®ång cè ®Þnh, hä thêng muèn h¹n chÕ ph¹m vi ®ã. Trong trêng hîp 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nh vËy, mét sè dÞch vô gèc sÏ n»m ngoµi ph¹m vi cña hîp ®ång, vµ do ®ã vÉn cÇn thiÕt ph¶i cã t¸i b¶o hiÓm cña bªn nhËn t¸i. - Theo hîp ®ång cè ®Þnh, c«ng ty nhîng t¸i sÏ ph¶i nhîng nhiÒu dÞch vô h¬n so víi khi thu xÕp t¸i b¶o hiÓm theo hîp ®ång t¹m thêi. Trong thùc tÕ, theo mét sè d¹ng hîp ®ång cè ®Þnh, c«ng ty nhîng t¸i ph¶i chuyÓn mét phÇn cña tÊt c¶ c¸c dÞch vô gèc cho c«ng ty t¸i b¶o hiÓm. §iÒu nµy cã nghÜa lµ hä ph¶i chuyÓn ®i mét phÇn phÝ gèc lín h¬n so víi sù mong muèn cña m×nh. 1.3 T¸i B¶o HiÓm tuú ý lùa chän. §Ó kh¾c phôc nhîc ®iÓm cña hai h×nh thøc trªn c¸c c«ng ty t¸i b¶o hiÓm thêng sö dông h×nh thøc t¸i b¶o hiÓm lùa chän b¾t buéc. Ngµy nay, h×nh thøc nµy ®ang ®îc ¸p dông kh¸ phæ biÕn ë ViÖt Nam. Theo h×nh thøc nµy th× c«ng ty nhîng cã quyÒn lùa chän chuyÓn nhîng mét sè rñi ro nhÊt ®Þnh vµ c«ng ty nhËn cã nghÜa vô ph¶i chÊp nhËn nh÷ng rñi ro ®îc chuyÓn nhîng ®ã. H×nh thøc nµy lµ sù kÕt hîp linh ho¹t gi÷a t¸i b¶o hiÓm t¹m thêi vµ t¸i b¶o hiÓm theo hîp ®ång cè ®Þnh. Nhê ®ã khi c«ng ty nhîng ®· lùa chän rñi ro t¸i ®i th× ch¾c ch¾n nã sÏ ®îc chÊp nhËn bëi c«ng ty t¸i b¶o hiÓm. * ¦u ®iÓm: - C«ng ty nhîng kh«ng b¾t buéc ph¶i nhîng tÊt c¶ nh÷ng dÞch vô mµ m×nh nhËn b¶o hiÓm. Hä cã thÓ lùa chän dÞch vô ®Ó chµo t¸i b¶o hiÓm tõng phÇn tr¸ch nhiÖm vît qu¸ kh¶ n¨ng gi÷ l¹i cña m×nh cho mét hoÆc mét sè c¸c nhµ t¸i b¶o hiÓm mµ hä lùa chän, thay v× ph¶i ®em ph©n chia toµn bé c¸c phÇn vît qu¸ Êy cho c¸c nhµ t¸i b¶o hiÓm nh h×nh thøc t¸i b¶o hiÓm theo hîp ®ång cè ®Þnh. Tuy nhiªn c«ng ty nhîng kh«ng ®îc lîi dông h×nh thøc t¸i b¶o hiÓm nµy ®Ó lùa chän nh÷ng rñi ro dÔ tæn thÊt ®a vµo hîp ®ång vµ gi÷ l¹i cho m×nh nh÷ng rñi ro cã ®é an toµn cao h¬n. - Ngêi nhËn t¸i b¶o hiÓm cã ®iÒu kiÖn thu ®îc mét nguån phÝ b¶o hiÓm lín h¬n vµ cã phÇn th¨ng b»ng h¬n so víi h×nh thøc t¸i b¶o hiÓm t¹m thêi. * Nhîc ®iÓm: - Nhµ t¸i b¶o hiÓm kh«ng cã quyÒn tõ chèi nh÷ng rñi ro mµ ngêi nhîng t¸i chuyÓn cho hä. Tuy nhiªn, nh÷ng rñi ro ®ã ph¶i phï hîp víi néi dung vµ ®iÒu kho¶n ®· quy íc trong hîp ®ång t¸i b¶o hiÓm cè ®Þnh. - H×nh thøc nµy kh«ng ®îc thuËn lîi l¾m cho c¸c nhµ t¸i b¶o hiÓm, bëi v× nguån dÞch vô ®a vµo hîp ®ång nµy kh«ng thêng xuyªn, kh«ng ®ång ®Òu vµ tæn thÊt x¶y ra thÊt thêng. C¸c bªn tham gia hîp ®ång cÇn ph¶i cã sù trung thùc tuyÖt ®èi ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c nhµ t¸i b¶o hiÓm nhËn ®îc c¸c dÞch vô hîp lý. 2. C¸c ph¬ng ph¸p t¸i b¶o hiÓm 2.1 T¸i B¶o HiÓm sè thµnh. Theo ph¬ng ph¸p t¸i b¶o hiÓm nµy, c«ng ty nhîng buéc ph¶i nhîng vµ c«ng ty nhËn buéc ph¶i nhËn mét tû lÖ (thêng lµ ®¬n vÞ %) ®· ®îc Ên ®Þnh tríc ®èi víi tÊt c¶ c¸c dÞch vô mµ c«ng ty nhîng khai th¸c ®îc trong mét lo¹i h×nh ®· ®îc tho¶ thuËn. Th«ng thêng, cã mét møc giíi h¹n sè tiÒn tèi ®a ®èi víi tû lÖ ph©n chia ®· tho¶ thuËn. Ta cã thÓ hiÓu cô thÓ h¬n qua vÝ dô sau: - H×nh thøc hîp ®ång: Sè thµnh - Tû lÖ t¸i: 70%. Gi¶ sö trong n¨m nghiÖp vô cã ph¸t sinh c¸c rñi ro: Rñi ro Sè tiÒn BH (1000 USD) Tû lÖ phÝ (gèc) Sè tiÒn båi thêng 1 5.000 1% 2.000 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2 3 15.000 10.000 0,5% 1,2% 4.000 5.000 Theo ph¬ng ph¸p nµy chóng ta ph©n chia phÝ BH (PhÝ), tr¸ch nhiÖm (Sb) vµ tr¸ch nhiÖm båi thêng (Sbt) lÇn lît cho ngêi nhîng (1), ngêi nhËn (2) nh sau: Rñi ro PhÝ (1) PhÝ (2) Sb(1) Sb(2) Sb(1) Sb(2) 1 15 35 1500 3500 600 1400 2 75 125 4500 10500 1200 2800 3 120 280 3000 7000 1500 3500 Nh vËy, viÖc sö dông ph¬ng ph¸p nµy cã rÊt nhiÒu u ®iÓm, cô thÓ lµ: - C«ng ty nhîng cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi lµ t¸i b¶o hiÓm mét c¸ch tù ®éng vµ nh vËy gi¶m bít sù lÖ thuéc vµo c¸c ph¬ng ph¸p t¸i b¶o hiÓm t¹m thêi. - Gi¶m bít ®îc tèi ®a khèi lîng c«ng viÖc kÕ to¸n vµ b¸o c¸o. - Hîp ®ång sè thµnh lµ mét d¹ng céng t¸c tuyÖt ®èi, c«ng ty t¸i b¶o hiÓm chia sÎ hoµn toµn cïng c«ng ty nhîng nh÷ng may rñi trong kinh doanh b¶o hiÓm. §èi víi c¸c c«ng ty t¸i b¶o hiÓm, ®©y lµ mét ph¬ng ph¸p t¬ng ®èi thuËn lîi v× c«ng ty nhîng t¸i b¶o hiÓm kh«ng ®îc lùa chän rñi ro ®Ó t¸i b¶o hiÓm. - Thñ tôc phÝ t¸i b¶o hiÓm mµ c«ng ty nhîng nhËn ®îc theo ph¬ng ph¸p nµy bao giê còng cao nhÊt. * Nhîc ®iÓm: - C¸c c«ng ty nhîng ph¶i chuyÓn t¸i b¶o hiÓm c¶ nh÷ng rñi ro nhá mµ b¶n th©n c«ng ty cã kh¶ n¨ng gi÷ l¹i. H×nh thøc t¸i b¶o hiÓm nµy cã thÓ lµm gi¶m phÝ gi÷ l¹i cña c«ng ty nhîng. - C«ng ty nhîng ph¶i ®em t¸i ®i toµn bé c¸c ®¬n vÞ rñi ro trong b¶o hiÓm gèc v× vËy kh«ng ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c«ng ty. VÝ dô nh c¸c rñi ro cã gi¸ trÞ nhá, c«ng ty gèc cã kh¶ n¨ng gi÷ l¹i mµ vÉn ph¶i t¸i ®i. Nh vËy, c«ng ty nhîng bÞ gi¶m ®i mét lîng ®¸ng kÓ phÝ gèc. - Mäi ®¬n vÞ rñi ro ph¶i ®em t¸i ®i cho nªn viÖc gi÷ bÝ mËt th«ng tin cña c«ng ty nhîng lµ rÊt khã. - C«ng ty nhîng kh«ng chñ ®éng ®îc trong viÖc khèng chÕ tû lÖ båi thêng ®èi víi møc gi÷ l¹i cña m×nh bëi v× møc gi÷ l¹i vµ t¸i ®i lµ sè t¬ng ®èi. Víi sè tiÒn b¶o hiÓm gi÷ l¹i kh«ng ®ång nhÊt, ph¬ng ph¸p nµy kh«ng lµm gi¶m bít rñi ro cho phÇn tr¸ch nhiÖm gi÷ l¹i. 2.2 T¸i B¶o HiÓm møc d«i. NÕu mét c«ng ty b¶o hiÓm chØ t¸i b¶o hiÓm theo hîp ®ång t¸i b¶o hiÓm sè thµnh, c«ng ty ®ã sÏ ph¶i thêng xuyªn vËn dông ®Õn h×nh thøc t¸i b¶o hiÓm t¹m thêi v× cã nhiÒu rñi ro lín kh«ng ®Þnh tríc. Nh»m t¨ng u thÕ trong t¸i b¶o hiÓm tù ®éng cña m×nh, c«ng ty nhîng cÇn ph¶i thu xÕp mét hîp ®ång møc d«i bªn trªn phÇn hîp ®ång t¸i b¶o hiÓm sè thµnh c¬ b¶n cña m×nh. - Ph¬ng ph¸p t¸i b¶o hiÓm theo h×nh thøc møc d«i nµy cho phÐp c«ng ty nhîng chuyÓn ®i phÇn tr¸ch nihÖm phô tréi, vît qu¸ giíi h¹n trong hîp ®ång b¶o hiÓm sè thµnh, vµ ®îc giíi h¹n ë mét møc cao h¬n. Møc ®é chuyÓn t¸i b¶o hiÓm trong mét hîp ®ång t¸i b¶o hiÓm møc d«i ®îc thÓ hiÖn bëi sè c¸c lÇn. Mét lÇn b»ng 100% møc giíi h¹n cña hîp ®ång t¸i b¶o hiÓm sè thµnh c¬ b¶n. V× vËy nÕu mét c«ng ty nhîng cã mét hîp ®ång møc d«i gåm 10 lÇn, 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nghÜa lµ hîp ®ång cã møc ®é chuyÓn t¸i b¶o hiÓm b»ng 10 lÇn giíi h¹n cña hîp ®ång sè thµnh c¬ b¶n. PhÝ t¸i cho c¸c c«ng ty t¸i b¶o hiÓm trong mét hîp ®ång møc d«i ®îc tÝnh trªn phÇn tr¸ch nhiÖm ®îc chuyÓn nhîng trong hîp ®ång ®ã. Ngµy nay, rÊt hiÕm khi c¸c c«ng ty sö dông hîp ®ång sè thµnh ®Ó b¶o vÖ c¸c nghiÖp vô cña chÝnh m×nh. C¸c hîp ®ång møc d«i ®îc ¸p dông phæ biÕn h¬n. Nh vËy møc ®é chuyÓn t¸i b¶o hiÓm cña mét hîp ®ång møc d«i sÏ ®îc thÓ hiÖn nh lµ mét béi sè cña møc gi÷ l¹i cña c«ng ty nhîng. Cô thÓ h¬n, chóng ta sÏ xÐt vÝ dô sau: - H×nh thøc hîp ®ång: møc d«i. - Møc gi÷ l¹i: 300.000 USD. - Giíi h¹n tr¸ch nhiÖm cña ngêi nhËn t¸i: + Møc d«i thø nhÊt: 10 lÇn (3.000.000 USD) + Møc d«i thø hai: 5 lÇn (1.500.000 USD). Trong n¨m nghiÖp vô ®· ph¸t sinh c¸c rñi ro nh sau: Rñi ro Sè tiÒn BH (USD) Tû lÖ phÝ ThiÖt h¹i ph¶i båi thêng 1 250.000 1% 100.000 2 800.000 0,8% 50.000 3 4.500.000 1,2% 1.200.000 Theo ph¬ng ph¸p nµy ta cã thÓ chia sè tiÒn b¶o hiÓm (Sb), phÝ b¶o hiÓm (PhÝ), tr¸ch nhiÖm båi thêng (Sbt) cho ngêi nhîng (1) vµ ngêi nhËn theo møc d«i thø nhÊt (2) vµ møc d«i thø 2 (3) nh sau: Rñi ro Sb (1) (2) (3) 1 250.000 250.000 2 800.000 300.000 500.000 3 4.500.000 300.000 3.000.000 1.200.000 + PhÝ b¶o hiÓm Rñi ro Sb 1 1% x 250.000 = 2.500 2 0,8% x 800.000 = 6.400 1,2% x 4.500.000 = 3 54.000 (1) (2) (3) 2.500 6.400 x 3/8 = 2.400 6.400 x 5/8 = 4.000 54.000 x 3/45 = 54.000 x 30/45 = 54.000 x 12/45 = 3.600 36.000 14.400 + Sè tiÒn ph¶i b¶o hiÓm. Rñi ro 1 2 3 Sbt 100.000 50.000 1.200.000 (1) (2) 100.000 50.000 x 3/8 = 18.750 50.000 x 5/8 = 31.250 1.200.000 x 3/45 = 80.000 1.200.000 x 30/45 = 800.000 (3) 1.200.000 x 12/45 = 320.000 Tõ vÝ dô trªn, ta cã thÓ rót ra mét sè u ®iÓm vµ h¹n chÕ cña ph¬ng ph¸p nµy nh sau: - Ngêi nhîng cã ®îc sù æn ®Þnh trong phÇn gi÷ l¹i ®èi víi mäi ®¬n vÞ rñi ro, hoÆc nh÷ng ®¬n vÞ rñi ro cïng lo¹i cña nghiÖp vô t¸i. Nh vËy vÊn ®Ò cßn l¹i vÒ c¬ b¶n chØ lµ viÖc x¸c ®Þnh møc gi÷ l¹i thËt phï hîp víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña m×nh. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Nh÷ng hîp ®ång cã sè tiÒn b¶o hiÓm nhá ®îc gi÷ l¹i toµn bé, ngêi nhËn t¸i kh«ng tham gia vµo tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ rñi ro ®îc b¶o hiÓm, dï chóng ®Òu thuéc nghiÖp vô Ên ®Þnh cña hîp ®ång t¸i b¶o hiÓm. - Tr¸ch nhiÖm cña ngêi nhîng vÉn bÞ ®e do¹ bëi c¸c trêng hîp tËp trung, tÝch tô rñi ro. - T¸i b¶o hiÓm møc d«i kh«ng thÓ sö dông trong lo¹i b¶o hiÓm kh«ng giíi h¹n cho ®èi tîng b¶o hiÓm lµ tr¸ch nhiÖm d©n sù. - Sö dông ph¬ng ph¸p nµy ®ßi hái mét bé m¸y qu¶n lý kh¸ cång kÒnh, phøc t¹p. V× vËy trong thùc tÕ, ngêi ta tõng sö dông ph¬ng ph¸p nµy cho c¸c nghiÖp vô nh: b¶o hiÓm ch¸y, th©n tµu biÓn, hµng ho¸ vËn chuyÓn b»ng ®êng biÓn, rñi ro c«ng nghiÖp... nãi chung lµ nh÷ng lo¹i nghiÖp vô cã sù chªnh lÖch lín vÒ sè tiÒn b¶o hiÓm cña c¸c ®¬n vÞ rñi ro. 2.3 T¸i B¶o HiÓm vît møc båi thêng. T¸i b¶o hiÓm vît møc båi thêng lµ ph¬ng ph¸p t¸i b¶o hiÓm phi tû lÖ, theo ®ã c«ng ty nhîng gi÷ l¹i cho m×nh sè tiÒn båi thêng nhÊt ®Þnh, phÇn vît qu¸ ®em t¸i ®i cho c«ng ty kh¸c. Ph¬ng ph¸p nµy cã ®Æc ®iÓm lµ tr¸ch nhiÖm ®¶m ®¬ng cña c¸c bªn lµ sè tiÒn båi thêng chø kh«ng ph¶i lµ sè tiÒn b¶o hiÓm, v× vËy lo¹i hîp ®ång nµy ®îc ký kÕt hÕt søc chÆt chÏ vµ cÈn thËn. V× c¸c bªn ®¶m ®¬ng sè tiÒn b¶o iÓm nªn c¸c nhµ t¸i b¶o hiÓm ph¶i ®îc s¾p xÕp theo mét trËt tù c¸c líp rÊt nghiªm ngÆt. TrËt tù nµy ph¶i ®îc c«ng bè c«ng khai vµ ph¶i ®îc ghi mét c¸ch cô thÓ trong hîp ®ång. Khi tæn thÊt x¶y ra, c«ng ty nhîng båi thêng tríc cho tíi møc gi÷ l¹i, tiÕp ®ã lµ c¸c nhµ t¸i b¶o hiÓm líp 1, líp 2... ViÖc ph©n chia tr¸ch nhiÖm nµy lµ bÊt di bÊt dÞch. TÊt c¶ c¸c nhµ t¸i b¶o hiÓm ph¶i ®¶m ®¬ng theo møc tr¸ch nhiÖm m×nh ®¶m nhËn, sè vît qu¸ lµ c«ng ty nhîng chÞu hoµn toµn. VD: Gi¶ sö cã mét hîp ®ång t¸i b¶o hiÓm vît møc båi thêng sau ®©y: MGL: 400.000$ T¸i ®i: Nhµ TBH líp 1: 500.000$ Nhµ TBH líp 2: 1.000.000$ Nhµ TBH líp 3: 5.000.000$ Gi¶ sö trong n¨m nghiÖp vô b¶o hiÓm cã 3 ®¬n vÞ rñi ro sau: §¬n vÞ rñi ro 1: Sb: 10.000.000$; Tæn thÊt: 200.000 $. §¬n vÞ rñi ro 2: Sb: 6.000.000$; Tæn thÊt: toµn bé. §¬n vÞ rñi ro 3: Sb: 20.000.000$; Tæn thÊt: 2.000.000$. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Víi tæn thÊt nh trªn, c¸c bªn ph©n chia tr¸ch nhiÖm nh sau: Sbt Cty nhîng Nhµ TBH líp 1 Nhµ TBH líp 2 200.000 200.000 6.000.000 400.000 500.000 1.000.000 2.000.000 400.000 500.000 1.000.000 Nhµ TBH líp 3 4.100.000 100.000 Theo ph¬ng ph¸p nµy cø ®Çu n¨m nghiÖp vô c«ng ty nhîng ph¶i ®Æt cäc cho c¸c nhµ t¸i b¶o hiÓm mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh gäi lµ phÝ ®Æt cäc. NÕu n¨m ®ã tæn thÊt kh«ng x¶y ra, c«ng ty nhîng còng kh«ng ®ßi ®îc phÇn phÝ ®Æt cäc nµy, ®ã chÝnh lµ l·i cña c¸c nhµ t¸i b¶o hiÓm. NÕu n¨m ®ã tæn thÊt lín x¶y ra mµ møc gi÷ l¹i cña c¸c nhµ t¸i b¶o hiÓm lín, c¸c bªn cã thÓ ®µm ph¸n l¹i dùa vµo tû lÖ phÝ ®iÒu chØnh nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi cho c¸c bªn, tõ ®ã míi t¹o lËp ®îc mèi quan hÖ l©u dµi. *¦u, nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p. - Víi hîp ®ång t¸i b¶o hiÓm vît møc båi thêng, ngêi nhîng vÒ c¬ b¶n gi÷ l¹i ®îc phÇn tr¸ch nhiÖm t¬ng øng víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña m×nh, tuy nhiªn víi ®iÒu kiÖn c¬ b¶n vµ møc tù båi thêng ph¶i ®îc x¸c ®Þnh hîp lý. - Hîp ®ång vît møc båi thêng còng cã t¸c dông Ýt nhiÒu trong viÖc söa ch÷a nh÷ng sai sãt trong viÖc tÝnh to¸n gi¸ trÞ thiÖt h¹i tèi ®a cã thÓ. Nãi riªng vÒ hîp ®ång vît møc båi thêng theo sù cè cã t¸c dông ®Æc biÖt trong viÖc chèng l¹i sù tÝch tô, tËp trung rñi ro. * Nhîc ®iÓm: - Ph¬ng ph¸p nµy cha thÓ b¶o vÖ ®îc trêng hîp tr¸ch nhiÖm cña ngêi nhîng gia t¨ng bëi tæng sè nhiÒu tæn thÊt nhá, tõ nhiÒu ®¬n vÞ rñi ro vµ tõ nhiÒu sù cè mµ chi phÝ thiÖt h¹i riªng sÏ thÊp h¬n hoÆc chØ b»ng møc tù båi thêng, ph¸t sinh trong mét n¨m nghiÖp vô. - Thªm vµo ®ã, trong trêng hîp tæn thÊt x¶y ra qu¸ lín, khi c¸c nhµ nhËn t¸i ®· båi thêng hÕt tr¸ch nhiÖm cña m×nh th× phÇn cßn l¹i c«ng ty nhîng sÏ ph¶i chÞu toµn bé. Nh vËy trong mét sè trêng hîp ph¶i tiÕn hµnh ®µm ph¸n l¹i víi môc ®Ých t¹o dùng mèi quan hÖ bÒn v÷ng vµ l©u dµi dÉn ®Õn chi phÝ qu¶n lý kh¸ lín. 2.4 T¸i B¶o HiÓm vît qu¸ tû lÖ båi thêng. Theo ph¬ng ph¸p nµy, c«ng ty nhîng khèng chÕ tr¸ch nhiÖm båi thêng mét tû lÖ nhÊt ®Þnh cho b¶n th©n c«ng ty, phÇn vît qu¸ ®em t¸i ®i cho c¸c c«ng ty kh¸c. Trªn c¬ së tû lÖ båi thêng, tr¸ch nhiÖm båi thêng cña c¸c bªn ®îc ph©n ®Þnh vÒ nguyªn t¾c nh sau: - Tríc hÕt ngêi nhîng khèng chÕ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong mét ph¹m vi tû lÖ båi thêng nhÊt ®Þnh. - NÕu trong n¨m nghiÖp vô nh÷ng thiÖt h¹i liªn quan tíi nghiÖp vô t¸i ph¸t sinh qu¸ nhiÒu vµ nÆng nÒ, tû lÖ båi thêng vît qu¸ tû lÖ ngêi nhîng Ên ®Þnh gi÷ l¹i th× ngêi nhËn t¸i sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm. - Cã thÓ cã nhiÒu ngêi nhËn t¸i vµ tr¸ch nhiÖm cña hä sÏ ®îc x¸c ®Þnh theo nh÷ng kho¶n tû lÖ nhÊt ®Þnh. * ¦u, nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p: * ¦u ®iÓm: - Víi ph¬ng ph¸p nµy ngêi b¶o hiÓm cã thÓ gi÷ cho kÕt qu¶ tµi chÝnh cña n¨m nghiÖp vô æn ®Þnh ë møc ®é cÇn thiÕt. VÝ dô nh trong mét nghiÖp vô nhÊt ®Þnh ngêi b¶o hiÓm cã tû lÖ chi phÝ qu¶n lý chung lµ 30% th× viÖc c©n b»ng nghiÖp vô chØ cã ®- 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 îc khi tû lÖ båi thêng kh«ng vît qu¸ 70%. Nh vËy ngêi b¶o hiÓm sÏ thùc sù cÇn ®Õn ph¬ng ph¸p t¸i b¶o hiÓm nµy. - Kü thuËt cña ph¬ng ph¸p nµy ®¬n gi¶n trªn khÝa c¹nh: Tr¸ch nhiÖm cña ngêi nhËn t¸i ®îc tÝnh tõ kÕt qu¶ toµn bé cña n¨m nghiÖp vô mµ kh«ng theo tõng tæn thÊt. * Nhîc ®iÓm: Ph¬ng ph¸p nµy kh¸ nguy hiÓm cho ngêi nhËn t¸i. Thùc tÕ ngêi nhËn t¸i cã thÓ ph¶i g¸nh chÞu toµn bé nh÷ng sai sãt cña ngêi nhîng vÒ chÊp nhËn rñi ro, ®Þnh phÝ b¶o hiÓm... V× vËy ®Ó ngêi nhîng quan t©m ®Õn kÕt qu¶ nghiÖp vô, hîp ®ång t¸i b¶o hiÓm vît tû lÖ båi thêng cã thÓ thªm ®iÒu kho¶n: giµnh l¹i cho ngêi nhîng mét phÇn tr¸ch nhiÖm mµ ®¸ng lÏ ngêi nhËn ph¶i tr¶ (thêng tõ 5% ®Õn 10%). V× nh÷ng ®iÓm trªn mµ trong thùc tÕ, ph¬ng ph¸p nµy kh«ng ®îc sö dông nhiÒu vµ chØ thÝch hîp víi lo¹i rñi ro thêng xuÊt hiÖn theo mïa vµ cã sù dao ®éng lín gi÷a c¸c n¨m. 2.5 T¸i B¶o HiÓm kÕt hîp. Trong thùc tÕ, mçi khi sö dông mét ph¬ng ph¸p t¸i b¶o hiÓm nµo nh÷ng ngêi b¶o hiÓm còng rÊt khã kh¨n v× nh÷ng ®iÓm cßn h¹n chÕ cña chóng. V× vËy ngêi ta ®· nghÜ ra c¸ch cÇn ph¶i tiÕn hµnh ®ång thêi c¸c ph¬ng ph¸p sÏ cã thÓ gi¶m ®îc nh÷ng vÊn ®Ò khã gi¶i quyÕt. a, KÕt hîp t¸i b¶o hiÓm sè thµnh vµ møc d«i. Theo ph¬ng ph¸p nµy, tríc hÕt tiÕn hµnh ph©n bæ cho hîp ®ång sè thµnh tríc sau ®ã míi ph©n bæ tiÕp cho hîp ®ång møc d«i. PhÝ b¶o hiÓm vµ sè tiÒn b¶o hiÓm nÕu cã còng ®îc ph©n bæ theo tû lÖ mçi bªn ®¶m nhËn. Vµ nh vËy khi thùc hiÖn theo ph¬ng ph¸p nµy th× ph©n t¸n rñi ro nhanh h¬n, viÖc ký hîp ®ång còng dÔ dµng h¬n, v× nã tho¶ m·n ®îc nhu cÇu ®a d¹ng cña c¸c nhµ t¸i b¶o hiÓm. §ång thêi ph¬ng ph¸p nµy rÊt phï hîp víi nh÷ng ®¬n vÞ rñi ro vµ nh÷ng ®èi tîng cã gi¸ trÞ b¶o hiÓm hay sè tiÒn b¶o hiÓm kh¸ lín. Tuy nhiªn khi tiÕn hµnh ph©n bæ tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c bªn trong lo¹i hîp ®ång kÕt hîp nµy ph¶i chó ý ®Õn h¹n møc tr¸ch nhiÖm cña mçi lo¹i hopù ®ång v× lµ ph¬ng ph¸p kÕt hîp nªn h¹n møc nµy ®îc quy ®Þnh hÕt søc chÆt chÏ. b, KÕt hîp gi÷a t¸i b¶o hiÓm sè thµnh vµ vît møc båi thêng. Theo ph¬ng ph¸p nµy nhµ t¸i b¶o hiÓm vît møc båi thêng sÏ b¶o vÖ cho c«ng ty nhîng hoÆc c«ng ty nhËn t¸i b¶o hiÓm sè thµnh. B¶o vÖ cho c«ng ty nµo th× ®Çu n¨m nghiÖp vô c«ng ty ®ã ph¶i tr¶ phÝ ®Æt cäc. NÕu n¨m ®ã tæn thÊt kh«ng x¶y ra th× c«ng ty ®îc b¶o vÖ còng kh«ng cã quyÒn ®ßi l¹i phÝ ®Æt cäc nµy. §èi víi lo¹i hîp ®ång kÕt hîp nµy ®Çu tiªn ph¶i ph©n bæ tr¸ch nhiÖm cho hîp ®ång sè thµnh tríc sau ®ã c¨n cø vµo h¹n møc b¶o vÖ, c¸c bªn ph©n chia sè tiÒn båi thêng cho tho¶ ®¸ng. Ph¬ng ph¸p nµy còng cã ®Æc ®iÓm ph©n t¸n rñi ro nhanh, dÔ ký kÕt vµ phï hîp víi nh÷ng ®¬n vÞ rñi ro cã tæn thÊt lín. Song, viÖc ký kÕt lo¹i hîp ®ång nµy cßn tuú thuéc vµo t×nh h×nh thùc tÕ vµ nhu cÇu cña c¸c bªn ®Æc biÖt lµ mèi quan hÖ víi nhµ t¸i b¶o hiÓm vît møc båi thêng th× bªn nµo cÇn b¶o vÖ th× bªn ®ã ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®ãng phÝ. c, KÕt hîp gi÷a t¸i b¶o hiÓm møc d«i vµ vît møc båi thêng. Theo ph¬ng ph¸p nµy, viÖc ph©n chia tr¸ch nhiÖm ban ®Çu ®îc tiÕn hµnh cho hîp ®ång møc d«i tríc. Khi tæn thÊt x¶y ra, nhµ t¸i b¶o hiÓm vît møc båi thêng sÏ b¶o vÖ cho c«ng ty nhîng hoÆc c«ng ty nhËn tuú theo yªu cÇu. Vµ c«ng ty nµo ®îc b¶o vÖ th× c«ng ty ®ã ph¶i nép phÝ ®Æt cäc. NÕu n¨m ®ã tæn thÊt kh«ng x¶y ra, c«ng ty ®îc b¶o vÖ kh«ng ®îc ®ßi l¹i kho¶n phÝ nµy. Ph¬ng ph¸p nµy lµm gi¶m nhÑ g¸nh nÆng cho hîp ®ång møc d«i bëi v× hîp ®ång nµy ®«i khi cã gi¸ trÞ b¶o hiÓm hoÆc sè tiÒn b¶o hiÓm rÊt lín. §ång thêi ph¬ng 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ph¸p nµy còng cã t¸c dông ®èi víi nh÷ng c«ng ty b¶o hiÓm míi thµnh lËp mµ b¹n hµng Ýt, kinh nghiÖm cha cã. H¬n n÷a, ph¬ng ph¸p nµy cßn rÊt phï hîp víi mét sè nghiÖp vô b¶o hiÓm mang tÝnh chÊt tÝch luü rñi ro gióp c«ng ty nhîng t¸i b¶o hiÓm møc d«i kh«ng ph¶i më nh÷ng hîp ®ång t¹m thêi vµo dÞp cuèi n¨m nghiÖp vô. Tuy nhiªn viÖc b¶o vÖ cho c«ng ty nhîng ë ®©y ph¶i ®îc tho¶ thuËn rÊt cô thÓ vµ chÆt chÏ bëi v× sè tiÒn b¶o hiÓm cßn thõa thêng dån vÒ c«ng ty nhîng, trong khi ®ã møc gi÷ l¹i ®· ®îc tho¶ thuËn tõ tríc. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn 2: B¶o hiÓm kü thuËt víi ho¹t ®éng T¸i b¶o hiÓm I. LÞch sö ph¸t triÓn b¶o hiÓm kü thuËt. Nguån gèc cña b¶o hiÓm kü thuËt xuÊt ph¸t tõ viÖc kiÓm tra c¸c nåi h¬i. Vµo thÕ kû 19, trong thêi gian C¸ch m¹ng C«ng nghiÖp Anh, viÖc thêng xuyªn x¶y ra c¸c vô næ g©y thiÖt h¹i nghiªm träng ®Õn tÝnh m¹ng vµ tµi s¶n cña con ngêi ®· ph¸t sinh c¸c nhu cÇu cÇn b¶o vÖ tríc c¸c rñi ro ®ã. N¨m 1854, mét sè nh©n vËt quan träng quan t©m ®Õn viÖc sö dông h¬i níc ®· quyÕt ®Þnh thµnh lËp HiÖp héi nh÷ng ngêi sö dông h¬i níc Man.( Manchester Steam Users' Asociation). Héi viªn ®îc quyÒn sö dông c¸c dÞch vô gi¸m ®Þnh nåi h¬i mµ HiÖp héi thuª. Tæ chøc nµy kh«ng chØ t vÊn ph¬ng ph¸p phßng ngõa nh÷ng vô næ mµ cßn cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn héi viªn nh÷ng ph¬ng ph¸p sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ mét c¸ch hiÖu qu¶ vµ tiÕt kiÖm nhÊt. Ngµy nay, nh÷ng quy ®Þnh nµy vÉn cßn ®îc duy tr×. Chñ c¸c nhµ m¸y cã thÓ yªu cÇu c¸c kü s gi¸m s¸t t vÊn vµ gîi ý vÒ viÖc vËn hµnh vµ b¶o dìng m¸y mãc. MÆc dï HiÖp héi nh÷ng ngêi sö dông h¬i níc Manchester ®· ®a ra nhiÒu dÞch vô cã gi¸ trÞ nhng ®ã kh«ng ph¶i lµ mét c«ng ty b¶o hiÓm.Tuy nhiªn, ®Ó ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu ngµy cµng cao, n¨m 1858, mét sè héi viªn ®· thµnh lËp c«ng ty b¶o hiÓm kü thuËt ®Çu tiªn cã tªn C«ng ty b¶o hiÓm Nåi h¬i. C«ng ty nµy b¾t ®Çu ho¹t ®éng trong viÖc b¶o hiÓm cho nåi h¬i vµ ®· nhanh chãng kÐo theo sù ra ®êi cña c¸c C«ng ty b¶o hiÓm t¬ng tù kh¸c. Ban ®Çu ngêi ta chØ b¶o hiÓm nåi h¬i, nhng sau ®ã ph¹m vi b¶o hiÓm ®· ®îc më réng cho c¸c lo¹i èng dÉn ¸p suÊt kh¸c nhau. B¶o hiÓm ®éng c¬ (ngµy nay ®îc biÕt ®Õn nh lµ b¶o hiÓm §æ vì m¸y) xuÊt hiÖn n¨m 1872, vµ c¶ hai lo¹i b¶o hiÓm næ nåi h¬i vµ b¶o hiÓm m¸y mãc ®Òu nhanh chãng ph¸t triÓn ë c¸c níc c«ng nghiÖp ho¸ kh¸c. Vµo ®Çu thÕ kû 20, ®¬n b¶o hiÓm ®Çu tiªn cho viÖc mÊt thu nhËp do ®æ vì m¸y ®· ®îc cÊp. Cïng thêi ®iÓm nµy, ®¬n b¶o hiÓm l¾p ®Æt (b¶o hiÓm cho viÖc l¾p ®Æt m¸y mãc trªn c«ng trêng) ®· xuÊt hiÖn. §¬n nµy thuéc lo¹i ®¬n cã x¸c ®Þnh rñi ro vµ kh«ng b¶o hiÓm ch¸y nhng nã ®· ®a ra sù b¶o vÖ hîp lý cho c¸c dù ¸n l¾p ®Æt nhá vµ võa. Tõ n¨m 1920 ®Õn n¨m 1930, mét sè C«ng ty b¶o hiÓm cña §øc vµ Anh ®· giíi thiÖu mét lo¹i ®¬n ®¶m b¶o cho c¸c toµ nhµ vµ c¸c c«ng tr×nh d©n dông trong suèt thêi gian x©y dùng. §¬n b¶o hiÓm mäi rñi ro X©y dùng vµ l¾p ®Æt ®· ®îc triÓn khai dùa trªn lo¹i ®¬n nµy. Tuy nhiªn, c¶ hai lo¹i ®¬n nµy ®Òu cha ®¹t ®îc vÞ trÝ quan träng cña nã cho ®Õn sau ThÕ chiÕn thø II, khi mµ c«ng cuéc t¸i thiÕt vµ ph¸t triÓn sau chiÕn tranh ®· ®em l¹i cho lo¹i ®¬n BH nµy c¸c chuÈn mùc nh hiÖn nay. Víi u thÕ cña C«ng nghÖ, c¸c lo¹i ®¬n b¶o hiÓm kü thuËt kh¸c nh BH mäi rñi ro cho m¸y tÝnh, BH cho rñi ro ®iÖn ¸p thÊp vµ mäi rñi ro cho c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö, BH háng hµng ho¸ trong kho do ®æ vì m¸y mãc ®· ®îc ph¸t triÓn song song víi nhu cÇu b¶o vÖ doanh thu nh ®¬n mÊt thu nhËp dù kiÕn ®îc ®a ra cïng ®¬n CAR, EAR. Ngµy nay, ngêi ta ®ang t×m kiÕm nh÷ng s¶n phÈm BHKT míi. C¸c nhu cÇu míi vÒ b¶o hiÓm ®ang t¨ng lªn nh BH m¸y mãc c«ng nghÖ míi, tr¸ch nhiÖm vµ ®¶m b¶o theo hîp ®ång, rñi ro chÝnh trÞ ( thay ®æi trong luËt ph¸p, chÝnh phñ sung c«ng, tÞch thu...), lµ nh÷ng rñi ro mµ cho ®Õn nay ®îc coi lµ kh«ng thÓ b¶o hiÓm. Nh÷ng nhu cÇu trªn ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn v× cã nh÷ng ph¬ng ph¸p tµi chÝnh dù ¸n míi, vµ viÖc chuyÓn giao c¸c yÕu tè nµy cña rñi ro thêng do c¸c nhµ tµi trî c«ng tr×nh b¾t buéc. §Ó ®¸p øng nhu cÇu nµy, nh÷ng gi¶i ph¸p míi ®· vµ ®ang ®îc triÓn khai nh trong c¸c lÜnh vùc: thiÖt h¹i do vi ph¹m hîp ®ång, b¶o ®¶m viÖc thùc hiÖn hîp ®ång. Mét ®iÒu hiÓn nhiªn lµ b¶o hiÓm kü thuËt sÏ cã nh÷ng thay ®æi linh ho¹t ®Ó ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu b¶o hiÓm míi trong giai ®o¹n u thÕ c«ng nghÖ ph¸t triÓn vît bËc nh ngµy nay. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. C¸c lo¹i h×nh §¬n B¶o HiÓm kü thuËt. 1.§¬n BH kh«ng t¸i tôc. §¬n BH kh«ng t¸i tôc thêng b¶o hiÓm cho c¸c dù ¸n XD, L§. Sè tiÒn BH cho nh÷ng dù ¸n nµy cã thÓ lªn ®Õn hµng triÖu USD, dÉn ®Õn mét nhu cÇu thùc tÕ lµ ph¶i tham gia BH ®èi víi c¸c chñ c«ng tr×nh còng nh c¸c chñ thÇu x©y dùng. T¹i mét sè níc, viÖc BH cho c¸c dù ¸n XD/L§ ®îc coi lµ b¾t buéc. HÇu hÕt c¸c tæ chøc tµi chÝnh sÏ kh«ng cung cÊp kinh phÝ trõ phi dù ¸n ®ã ®· ®îc b¶o vÖ b»ng mét ®¬n BH thÝch hîp. Thêi h¹n cña nh÷ng ®¬n BH kh«ng t¸i tôc cho nh÷ng dù ¸n XD/L§ thêng b¾t ®Çu ngay sau khi thiÕt bÞ ®îc BH ®îc vËn chuyÓn ®Õn ch©n c«ng tr×nh hoÆc vµo thêi ®iÓm b¾t ®Çu cña hîp ®ång x©y dùng. Thêi h¹n nµy kÕt thóc cho bÊt kú phÇn nµo cña hîp ®ång khi ®· ®îc bµn giao cho chñ ®Çu t hay ®· ®a vµo sö dông, hoÆc thËm chÝ tríc mét ngµy nµo ®ã ®· x¸c ®Þnh trong ®¬n BH tuú vµo thêi ®iÓm nµo x¶y ra tríc. V× vËy, thêi h¹n thùc tÕ cña hîp ®ång BH ®îc x¸c ®Þnh theo biÓu ®å tiÕn ®é cña dù ¸n. TÊt c¶ c¸c ®¬n BH kh«ng thÓ t¸i tôc ®Òu cã c¸c ®iÒu kho¶n vµ c¸c ®iÓm lo¹i trõ chung nhÊt ®Þnh. Díi ®©y lµ mét vµi ®iÓm chÝnh: C¸c ®iÒu kho¶n chung:  Ngêi ®îc BH sÏ ph¶i tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p hîp lý nh»m phßng ngõa thiÖt h¹i, tæn thÊt hoÆc tr¸ch nhiÖm, vµ tu©n theo sù chØ dÉn, yªu cÇu vµ lêi khuyÕn c¸o cña nhµ chÕ t¹o ®Ó b¶o ®¶m an toµn cho m¸y mãc vµ thiÕt bÞ ®ang lµm viÖc. H¬n thÕ n÷a, ngêi ®îc BH còng ph¶i ®¶m b¶o b¶o duy tr× tèt nh÷ng m¸y mãc, thiÕt bÞ ®îc BH theo ®¬n.  Ngêi ®îc BH cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o ngay lËp tøc cho ngêi BH bÊt cø thay ®æi vËt chÊt nµo( thay ®æi vÒ sè tiÒn BH , vÒ biÓu ®å tiÕn ®é thêi gian x©y dùng, l¾p ®Æt, vÒ thiÕt kÕ vv...) §©y lµ vÊn ®Ò cùc kú quan träng v× nh÷ng thay ®æi vËt chÊt nµy tù nã cã thÓ lµm ¶nh hëng ®Õn rñi ro cña ngêi BH vµ v× thÕ cã thÓ ¶nh hëng ®Õn nh÷ng ®iÒu kho¶n ®· ®îc tho¶ thuËn tõ tríc.  Trong trêng hîp x¶y ra bÊt kú sù cè nµo cã thÓ ph¸t sinh khiÕu n¹i theo ®¬n BH, ngêi ®îc BH ph¶i th«ng b¸o cho ngêi BH vµ ph¶i cung cÊp tÊt c¶ th«ng tin nh÷ng b»ng chøng cña khiÕu n¹i nÕu ®îc yªu cÇu. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh÷ng ®iÓm lo¹i trõ chung:  Nh÷ng thiÖt h¹i do bÞ thanh lý,c¸c kho¶n tiÒn ph¹t do vi ph¹m hîp ®ång hoÆc chËm trÔ, hoÆc cã liªn quan ®Õn viÖc ®¶m b¶o thùc hiÖn vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc, tæn thÊt cña thÞ trêng.  Nh÷ng hµnh ®éng cè ý, manh t©m hoÆc chñ ý cña gi¸m ®èc, qu¶n ®èc vµ nh÷ng ngêi cã tr¸ch nhiÖm trªn c«ng trêng.  Rñi ro h¹t nh©n: tæn thÊt do phãng x¹ hoÆc « nhiÔm phãng x¹ tõ bÊt kú nhiªn liÖu h¹t nh©n nµo hoÆc tõ chÊt th¶i h¹t nh©n tõ c¸c lß còng nh c¸c tæn thÊt do nguyªn liÖu vò khÝ h¹t nh©n g©y ra  Rñi ro chÝnh trÞ nh chiÕn tranh, néi chiÕn, ®¶o chÝnh... §Æc ®iÓm chung cña nh÷ng dù ¸n ®îc BH theo c¸c ®¬n BH kh«ng t¸i tôc lµ ®Æc ®iÓm t¬ng tù trong XD/L§ vµ hoÆc lo¹i rñi ro. Tuy nhiªn, ®iÒu nµy cha ®ñ ®Ó x¸c ®Þnh tû lÖ phÝ. Nh÷ng yÕu tè vÒ ®Þa h×nh, ®Þa chÊn, thuû v¨n häc vµ c¸c rñi ro thiªn tai cña tõng rñi ro cô thÓ, c¸c biÖn ph¸p phßng ch¸y vµ mét vµi c¸c yÕu tè kü thuËt kh¸c, cã ¶nh hëng ®¸ng kÓ ®Õn rñi ro trong suèt qu¸ tr×nh XD/ L§ vµ tÊt yÕu lµ ®Õn tû lÖ phÝ. V× vËy, ngo¹i trõ c¸c rñi ro ®¬n gi¶n, thuÇn nhÊt nh x©y c¸c khu nhµ ë mét hoÆc hai tÇng, c¸c c«ng tr×nh kh¸c kh«ng thÓ tÝnh ®îc phÝ theo møc cè ®Þnh. Nh÷ng rñi ro phøc t¹p h¬n ph¶i ®îc ®¸nh gi¸ mét c¸ch ®éc lËp. ViÖc x¸c ®Þnh tû lÖ phÝ dùa trªn kinh nghiÖm vµ nh÷ng ph©n tÝch thèng kª gióp ngêi khai th¸c BH ®¸nh gi¸ ®îc rñi ro, nhng tû lÖ phÝ cuèi cïng ph¶i ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch ®éc lËp dùa vµo nh÷ng th«ng tin do ngêi ®îc BH cung cÊp. §Ó b¶o ®¶m r»ng nh÷ng th«ng tin ®îc cung cÊp lµ hoµn chØnh vµ h÷u Ých, ngêi BH ph¶i ®a ra b¶n c©u hái chi tiÕt vµ cã thÓ yªu cÇu c¶ b¶n vÏ vµ s¬ ®å. Ngµy nay, ®¬n BH kh«ng t¸i tôc thêng ®îc ¸p dông trong c¸c trêng hîp sau: _ B¶o hiÓm mäi rñi ro x©y dùng(CAR).§¬n BH mäi rñi ro XD BH cho tÊt c¶ c¸c lo¹i toµ nhµ vµ c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông ®ång thêi ®a ra sù b¶o vÖ tríc nh÷ng rñi ro ®e däa c«ng viÖc XD. HÇu hÕt c¸c dù ¸n XD ®Òu bao gåm c¸c c«ng viÖc l¾p ®Æt mét sè m¸y mãc nhÊt ®Þnh (vd viÖc l¾p ®Æt ®iÒu hoµ vµ thang m¸y cña toµ nhµ). NÕu viÖc l¾p ®Æt nµy chØ lµ phÇn phô trî (kh«ng lín h¬n tõ 10 - 20 % tæng gi¸ trÞ dù ¸n) th× cã thÓ ®îc BH theo ®¬n CAR, mµ kh«ng cÇn sö dông thªm ®¬n bæ trî EAR hay CWAR. _ B¶o hiÓm mäi rñi ro l¾p ®Æt(EAR). §¬n BH mäi rñi ro l¾p ®Æt BH cho viÖc l¾p ®Æt tõng m¸y hoÆc cho c¶ nhµ m¸y hoµn chØnh - tõ l¾p ®Æt hoµn chØnh c¶ nhµ m¸y ®iÖn tíi viÖc l¾p ®Æt cÇu thang m¸y vµ thiÕt bÞ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ. §iÒu kho¶n cña ®¬n EAR t¬ng tù nh ®¬n BH CAR . RÊt nhiÒu dù ¸n l¾p ®Æt cÇn mét sè lîng nhÊt ®Þnh c¸c c«ng viÖc x©y dùng phô trî .( VD nh x©y bÖ l¾p m¸y, hoÆc x©y xëng m¸y...) NÕu gi¸ trÞ cña nh÷ng c«ng viÖc x©y dùng nµy kh«ng vît qu¸ 10 - 20 % tæng gi¸ trÞ dù ¸n, nã cã thÓ ®îc BH cïng víi m¸y mãc theo ®¬n EAR. _ B¶o hiÓm mäi rñi ro trong hîp ®ång x©y dùng(CWAR). Trong mét vµi dù ¸n, sè tiÒn b¶o hiÓm cho phÇn x©y dùng vµ phÇn l¾p ®Æt xÊp xØ nhau, vÝ dô viÖc x©y dùng mét nhµ m¸y thuû ®iÖn ph¶i bao gåm viÖc x©y ®Ëp ng¨n s«ng vµ tr¹m m¸y, l¾p ®Æt tua bin m¸y ph¸t ®iÖn víi bé phËn lµm l¹nh, bé phËn khëi ®éng vµ tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ phô trî kh¸c. Nh b×nh thêng th× dù ¸n nµy sÏ ph¶i cÇn tíi 2 ®¬n b¶o hiÓm riªng biÖt - mét cho phÇn x©y dùng vµ mét cho phÇn l¾p m¸y. Nhng trong nhiÒu trêng hîp, c¸c C«ng ty BH cã thÓ ®a ra ®¬n BH kÕt hîp _ B¶o hiÓm mÊt thu nhËp(ALOP). Lo¹i ®¬n BH nµy còng cã thÓ ®îc gäi lµ: BH mÊt lîi nhuËn cña ®¬n XD/L§, BH tr× ho·n thu nhËp , BH chËm b¾t ®Çu kinh doanh, BH chËm b¾t ®Çu mÊt lîi nhuËn cho thuª vµ mÊt lîi tøc. §©y lµ h×nh thøc b¶o vÖ doanh thu kinh doanh víi môc ®Ých BH cho nh÷ng tæn thÊt vÒ l·i gép cña chñ ®Çu t do viÖc chËm trÔ trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn c«ng viÖc x©y dùng, l¾p ®Æt. §iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho viÖc chÊp nhËn ®¬n ALOP lµ sù tån t¹i cã hiÖu lùc cña c¸c ®¬n 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CAR,EAR vµ CWAR. Nh÷ng chËm trÔ c«ng viÖc b×nh thêng kh«ng ®îc BH theo ®¬n ALOP. 2. §¬n BH cã thÓ t¸i tôc §¬n BH cã thÓ t¸i tôc BH cho viÖc l¾p ®Æt, c¸c m¸y mãc vµ thiÕt bÞ ®· s½n sµng cho ho¹t ®éng kinh doanh, tøc lµ sau khi qu¸ tr×nh x©y dùng, l¾p ®Æt ®· hoµn thµnh vµ viÖc ch¹y thö ®· thµnh c«ng. Nh÷ng ®¬n nµy thêng ®îc t¸i tôc hµng n¨m. Nh vËy ngîc víi ®¬n BH kh«ng t¸i tôc, cø sau 12 th¸ng c¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn l¹i ®îc xem xÐt l¹i. Nh÷ng ®¬n BH nµy cã ®Æc trng riªng cña nã ®èi víi ph¹m vi BH thùc tÕ mµ nã ®¶m b¶o. Trong nh÷ng ch¬ng sau, chóng t«i sÏ miªu t¶ ®Çy ®ñ h¬n tõng lo¹i h×nh BH cô thÓ. Tuy nhiªn, t¬ng tù nh ®¬n BH kh«ng t¸i tôc, tÊt c¶ ®¬n BH t¸i tôc ®Òu ph¶i tu©n theo nh÷ng ®iÒu kiÖn vµ ®iÓm lo¹i trõ chung. Díi ®©y lµ mét vµi vÝ dô: Nh÷ng ®iÒu kho¶n chung Ngêi ®îc BH ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tiÕn hµnh c¸c bíc hîp lý nh»m duy tr× tµi s¶n ®îc BH trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc tèt vµ b¶o ®¶m r»ng kh«ng cã thiÕt bÞ nµo ph¶i thêng xuyªn hoÆc cè ý b¾t ho¹t ®éng qu¸ t¶i. Ngêi ®îc BH ph¶i tu©n thñ ®Çy ®ñ nh÷ng híng dÉn trong viÖc vËn hµnh, kiÓm tra, ®¹i tu cña nhµ chÕ t¹o, còng nh cña chÝnh phñ vµ tÊt c¶ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã hiÖu lùc liªn quan ®Õn viÖc vËn hµnh vµ b¶o hµnh cña c¸c m¸y mãc vµ thiÕt bÞ ®îc BH. Trong trêng hîp cã bÊt cø sù thay ®æi vÒ mÆt vËt cña rñi ro BH ban ®Çu thay ®æi, ®iÒu chØnh hoÆc bæ sung h¹ng môc ®îc BH; lo¹i bá c¸c ®iÒu kiÖn vËn hµnh ®· ®îc quy ®Þnh tõ tríc mµ cã thÓ lµm t¨ng rñi ro g©y tæn thÊt vµ thiÖt h¹i; vµ thay ®æi trong lîi Ých cña ngêi ®îc BH (nh sù gi¸n ®o¹n hoÆc thanh lý cña c«ng viÖc kinh doanh, thay ®æi nhiÖm kú cña ngêi qu¶n lý tµi s¶n), ®¬n BH sÏ kh«ng cßn hiÖu lùc trõ khi sù tiÕp tôc cña ®¬n ®îc tho¶ thuËn b»ng ®iÒu kho¶n S§BS cã ch÷ ký cña c«ng ty BH. Khi x¶y ra sù cè cã thÓ ph¸t sinh khiÕu n¹i trong ph¹m vi ®¬n BH, ngêi ®îc BH ph¶i th«ng b¸o ngay cho ngêi BH vµ ph¶i cung cÊp tÊt c¶ c¸c giÊy tê vµ chøng cø vÒ khiÕu n¹i nÕu ®îc yªu cÇu. Nh÷ng ®iÓm lo¹i trõ chung: ThiÖt h¹i ph¸t sinh do hµnh ®éng chñ t©m, cè ý cña ngêi ®îc BH hoÆc bé m¸y qu¶n lý cña ngêi ®îc BH. Sai sãt hay lçi ®· cã s½n vµo thêi ®iÓm hîp ®ång b¾t ®Çu cã hiÖu lùc mµ ngêi ®îc BH hoÆc ngêi qu¶n lý cña hä ®· biÕt. Tæn thÊt hoÆc thiÖt h¹i do tr¸ch nhiÖm theo luËt ph¸p hoÆc theo nghÜa vô hîp ®ång cña ngêi chÕ t¹o hay ngêi cung cÊp tµi s¶n. Rñi ro h¹t nh©n: tæn thÊt do phãng x¹ hoÆc « nhiÔm phãng x¹ tõ bÊt kú nguån nhiªn liÖu h¹t nh©n nµo hoÆc tõ chÊt th¶i h¹t nh©n tõ qu¸ tr×nh ®èt ch¸y c¸c nhiªn liÖu h¹t nh©n còng nh c¸c tæn thÊt do nguyªn liÖu cña vò khÝ h¹t nh©n g©y ra. Rñi ro chÝnh trÞ nh chiÕn tranh, néi chiÕn, ®¶o chÝnh... Trong nhiÒu trêng hîp, viÖc x¸c ®Þnh ®óng tû lÖ phÝ BH cho ®¬n BH t¸i tôc hµng n¨m ®¬n gi¶n h¬n cho nh÷ng ®¬n kh«ng t¸i tôc bëi v× c¸c lo¹i m¸y ®· tõng ® îc BH cã rÊt nhiÒu ®iÓm chung vµ thêng cïng chÞu c¸c lo¹i rñi ro t¬ng tù. V× vËy nh÷ng ph©n tÝch thèng kª gióp cho ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phÝ BH thñ c«ng cña rÊt nhiÒu lo¹i m¸y mãc hoÆc c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c nhau. Tuy nhiªn do tr×nh ®é ph¸t triÓn nhanh cña kü thuËt, ngµy nay nhiÒu ngêi khai th¸c BH ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng vÊn ®Ò lín trong viÖc x¸c ®Þnh phÝ cña nh÷ng lo¹i m¸y míi xuÊt hiÖn mµ ®èi víi chóng rÊt Ýt hoÆc hÇu nh kh«ng cã sè liÖu thèng kª. ChÝnh v× vËy trong nh÷ng trêng hîp nµy sù cã mÆt cña nh÷ng kü s giái kiÕn thøc s©u vÒ c«ng nghÖ míi lµ v« cïng cÇn thiÕt. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh÷ng trêng hîp thêng sö dông lo¹i ®¬n nµy bao gåm: _ B¶o hiÓm m¸y mãc vµ thiÕt bÞ cña chñ thÇu(CPE).C«ng viÖc XD/L§ thêng ®ßi hái viÖc sö dông c¸c m¸y mãc nÆng vµ chuyªn dông nh m¸y ®µo ®êng hÇm, thiÕt bÞ xóc ®Êt, cÇn cÈu, b¬m níc, m¸y nÐn khÝ....ViÖc BH cho nh÷ng m¸y mãc vµ thiÕt bÞ nµy cã thÓ dïng c¸c ®iÒu kho¶n bæ sung thÝch hîp kÌm theo c¸c ®¬n CAR,EAR vµ CWAR. Tuy nhiªn nh÷ng m¸y mãc chuyªn dông thêng chØ ®îc sö dông ë mét c«ng trêng cho ®Õn khi c¸c c«ng viÖc ®Æc biÖt cÇn dïng ®Õn thiÕt bÞ ®ã ®îc hoµn thµnh. §¬ng nhiªn nh÷ng c«ng viÖc ®ã kh«ng kÐo dµi trong suèt qu¸ tr×nh XD/L§ vµ m¸y mãc sÏ ®îc chuyÓn ®i ngay khi c«ng viÖc cÇn ®Õn nã kÕt thóc. ChÝnh v× vËy, trong hÇu hÕt c¸c trêng hîp, c¸c ®iÒu kho¶n S§BS kÌm theo ®¬n CAR, EAR vµ CWAR thêng kh«ng phï hîp bëi v× c¸c ®¬n nµy chØ giíi h¹n cho nh÷ng tæn thÊt hoÆc thiÖt h¹i x¶y ra trªn mét c«ng trêng nhÊt ®Þnh. V× vËy viÖc cÊp ®¬n BH CPM t¸i tôc hµng n¨m tá ra thÝch hîp h¬n c¶ bëi lÏ nã BH cho m¸y mãc vµ thiÕt bÞ ®îc sö dông ë c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c nhau. _ Næ nåi h¬i vµ thiÕt bÞ ¸p suÊt(BPVE). Lo¹i ®¬n nµy BH cho nh÷ng thiÖt h¹i do næ vµ ®æ vì nåi h¬i vµ thiÕt bÞ ¸p suÊt. §¬n nµy thêng ®îc sö dông réng r·i ë nh÷ng thÞ trêng chÞu ¶nh hëng cña V¬ng quèc Anh. §¬n nµy Ýt ®îc biÕt ®Õn ë nh÷ng thÞ trêng thêng sö dông ®¬n BH ho¶ ho¹n vµ ®æ vì m¸y mãc. _ B¶o hiÓm ®æ vì m¸y mãc (MB). B¶o hiÓm ®æ vì m¸y BH cho nh÷ng tæn thÊt hoÆc thiÖt h¹i bÊt ngê vµ kh«ng lêng tríc ®îc cho m¸y mãc ®· ®îc l¾p r¸p, ®ang ho¹t ®éng hoÆc ®ang dõng ho¹t ®éng. §©y c¬ b¶n lµ mét ®¬n BH tai n¹n vµ kh«ng thÓ ®îc coi lµ "BH tuæi thä" cho m¸y mãc. Bëi lÏ m¸y mãc chØ cã mét tuæi thä nhÊt ®Þnh do sù hao mßn, háng hãcb×nh thêng khi sö dông, v× vËy, hµng n¨m c¸c chñ së h÷u ®Òu ph¶i khÊu hao m¸y cña hä vµ lËp dù tr÷ ®Ó thay thÕ. _ B¶o hiÓm mÊt thu nhËp sau khi ®æ vì m¸y(MLOP). T¬ng tù nh ®¬n BH mÊt lîi nhuËn do ho¶ ho¹n, ®¬n MLOP BH cho nh÷ng hËu qu¶ vÒ mÆt tµi chÝnh do ®æ vì m¸y g©y ra. _ B¶o hiÓm kho l¹nh(DOS). B¶o hiÓm kho l¹nh lµ ®¬n BH cho hµng ho¸ cã thÓ bÞ háng ®îc b¶o qu¶n trong c¸c kho hoÆc phßng l¹nh. §¬n nµy kh«ng nhËn BH cho hµng ho¸ trong kho/ cöa hµng b¸n lÎ. _ B¶o hiÓm mäi rñi ro cho m¸y tÝnh (COMP). §¬n BH mäi rñi ro m¸y tÝnh thêng ®a ra sù b¶o vÖ cho toµn bé cÊu h×nh cña m¸y tÝnh. Do bao gåm c¶ nh÷ng thiÖt h¹i ®îc gäi lµ "thiÖt h¹i bªn trong" (nh vËn hµnh sai, nh÷ng hµnh ®éng v« t×nh hoÆc cè ý), nªn ®¬n BH chuÈn kh«ng phï hîp víi m¸y tÝnh c¸ nh©n, hoÆc m¸y tÝnh cÇm tay nh÷ng thiÕt bÞ nµy chØ ®îc BH chèng nh÷ng thiÖt h¹i bªn ngoµi (ch¸y, rñi ro do thiªn tai...) _ B¶o hiÓm mäi rñi ro cho thiÕt bÞ ®iÖn vµ thiÕt bÞ cã ®iÖn ¸p thÊp(LVEE). VÒ c¬ b¶n, ®¬n BH nµy gièng víi phÇn BH thiÖt h¹i vËt chÊt cña ®¬n BH mäi rñi ro m¸y tÝnh, vµ ®¬n nµy BH cho tÊt c¶ c¸c lo¹i thiÕt bÞ ®iÖn tö nh tæng ®µi ®iÖn tho¹i, thiÕt bÞ ®o dßng ®iÖn vµ thiÕt bÞ cña bÖnh viÖn. IV-/t¸i b¶o hiÓm kü thuËt. 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i T¸i B¶o HiÓm Kü thuËt. 2. Néi dung cña T¸i B¶o HiÓm Kü thuËt. MÆc dï mét vµi n¨m trë l¹i ®©y, ®ang tån t¹i mét khuynh híng kh¸ râ rµng thiªn vÒ t¸i b¶o hiÓm phi tû lÖ nhng c¸c rñi ro kü thuËt vÉn ®îc t¸i ®i chñ yÕu trªn c¬ së t¸i b¶o hiÓm phi tû lÖ. Lý do n»m ngay trong b¶n chÊt cña nghiÖp vô_ nghiÖp vô nµy thêng kh«ng c©n ®èi (trén lÉn gi÷a ®¬n kh«ng t¸i tôc víi ®¬n t¸i tôc hµng n¨m, thêng kÐo dµi trong nhiÒu n¨m ®èi víi c¸c rñi ro x©y dùng l¾p ®Æt; mèi quan hÖ gi÷a phÝ BH vµ rñi ro; nhu cÇu t¸i b¶o hiÓm cho nh÷ng rñi ro cã sè tiÒn BH cùc lín). Mét sè c«ng ty BH cã quy m« lín ®· thu xÕp ch¬ng tr×nh t¸i b¶o hiÓm phi tû lÖ, nhng 20
- Xem thêm -