Tài liệu Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp học sinh, sinh viên tại công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Søc khoÎ tèt lµ mét môc tiªu quan träng cña gi¸o dôc toµn diÖn häc sinh, sinh viªn trong tr-êng häc c¸c cÊp. Ch¨m sãc, b¶o vÖ vµ gi¸o dôc søc kháe cho thÕ hÖ trÎ ë c¸c tr-êng häc lµ mèi quan t©m lín cña §¶ng, Nhµ n-íc, cña mèi gia ®×nh vµ toµn x· héi. Tuy nhiªn ®èi víi løa tuæi häc sinh, sinh viªn ‟ nh÷ng chñ nh©n t-¬ng lai cña ®Êt n-íc th× x¸c suÊt gÆp rñi ro l¹i cao h¬n bëi v× ë løa tuæi nµy sù ph¸t triÓn vÒ thÓ chÊt vµ t©m lý cña c¸c em ch-a hoµn chØnh. X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn th× rñi ro cµng nhiÒu vµ quy m« cña tæn thÊt cµng lín. V× vËy sù ra ®êi cña b¶o hiÓm häc sinh, sinh viªn cã thÓ nãi lµ mét tÊt yÕu nh- lµ mét biÖn ph¸p tèt nhÊt ®Ó ®¶m b¶o søc khoÎ, tÝnh m¹ng cho c¸c em, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c em cã thÓ häc tËp tèt nhÊt. §©y lµ nghiÖp vô cã sè l-îng ng-êi tham gia lín, tÝnh chÊt x· héi ho¸ cao v× thÕ nã nh- lµ ho¹t ®éng bÒ næi cña c«ng ty mµ bÊt cø mét doanh nghiÖp b¶o hiÓm nµo còng muèn triÓn khai. Tuy nhiªn, t×nh h×nh triÓn khai nghiÖp vô nµy ë PJICO cßn mét sè h¹n chÕ, chÝnh v× vËy qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty b¶o hiÓm PJICO, em ®± lùa chän ®Ò t¯i: “ T×nh h×nh triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn t¹i c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex”. Môc ®Ých cða viÖc nghiªn cøu ®Ò t¯i nh´m: + Lµm râ sù cÇn thiÕt, t¸c dông vµ mét sè néi dung c¬ b¶n cña nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn. + Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh triÓn khai nghiÖp vô nµy t¹i c«ng ty. + §-a ra mét sè kiÕn nghÞ ®Ó cã thÓ gióp c«ng ty n©ng cao ®-îc chÊt l-îng cña nghiÖp vô nµy. KÕt cÊu cña bµi viÕt, ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, gåm 3 ch-¬ng: - Ch-¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ nghiÖp vô BH kÕt hîp HS- SV. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Ch-¬ng II: T×nh h×nh triÓn khai nghiÖp vô BH kÕt hîp HSSV t¹i PJICO. - Ch-¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m thóc ®Èy viÖc triÓn khai nghiÖp vô BH kÕt hîp HS- SV t¹i PJICO. Lµ mét sinh viªn lÇn ®Çu tiªn ®-îc tiÕp xóc víi thùc tÕ, tr×nh ®é kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm nghiªn cøu cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn mÆc dï ®· hÕt søc cè g¾ng nh-ng chuyªn ®Ò cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®-îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o vÒ bµi viÕt nµy. Qua ®©y em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong Bé m«n B¶o hiÓm ®· trang bÞ cho em nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ b¶o hiÓm, ®Æc biÖt em xin c¶m ¬n c« gi¸o NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn ®· h-íng dÉn, ®éng viªn vµ gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nghiªn cøu nµy. Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c anh chÞ c¸n bé, nh©n viªn t¹i V¨n phßng V vµ ban l·nh ®¹o c«ng ty PJICO ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em ®-îc tham gia tiÕp xóc víi thùc tÕ vµ gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thu thËp tµi liÖu ®Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn I. Sù cÇn thiÕt vµ t¸c dông cña nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - viªn: 1. Sù cÇn thiÕt cña b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - viªn: Häc sinh, sinh viªn lµ nh÷ng chñ nh©n t-¬ng lai cña ®Êt n-íc, nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc trong t-¬ng lai; ch¨m sãc, b¶o vÖ vµ gi¸o dôc søc khoÎ cho thÕ hÖ trÎ ë c¸c tr-êng häc lµ mèi quan t©m lín cña §¶ng, Nhµ n-íc, víi mçi gia ®×nh vµ toµn x· héi. Tuy nhiªn trong mäi løa tuæi th× løa tuæi häc sinh, sinh viªn chiÕm mét sè l-îng lín, ®ång thêi còng cã x¸c suÊt gÆp rñi ro cao nhÊt bëi v×: + §©y lµ løa tuæi mµ t©m lý vµ thÓ chÊt cña c¸c em ch-a hoµn chØnh: §èi víi c¸c em ë løa tuæi nhµ trÎ mÉu gi¸o mÆc dï ®-îc sù quan t©m, ch¨m sãc rÊt chu ®¸o cña gia ®×nh song do c¸c em cßn bÐ, thÓ chÊt yÕu nªn søc ®Ò kh¸ng yÕu, dÔ m¾c bÖnh ®Æc biÖt lµ bÖnh truyÒn nhiÔm. Cßn ®èi víi løa tuæi tiÓu häc vµ trung häc: ®©y lµ løa tuæi rÊt hiÕu ®éng, c¸c em ch-a ®ñ nhËn thøc vµ søc lùc ®Ó tù b¶o vÖ m×nh, c¸c em ch-a ý thøc ®-îc c¸i tèt vµ c¸i xÊu mµ chØ thÝch hµnh ®éng theo ý thÝch c¸ nh©n v× vËy rÊt dÔ gÆp c¸c rñi ro tai n¹n. Cßn ®èi víi løa tuæi sinh viªn, løa tuæi ®· cã sù ph¸t triÓn c¶ vÒ thÓ chÊt vµ nhËn thøc, søc ®Ò kh¸ng víi bÖnh tËt cao song ®©y lµ løa tuæi võa b¾t ®Çu cuéc sèng tù lËp, Ýt ®-îc sù qu¶n lý cña gia ®×nh vµ nhµ tr-êng nªn dÔ bÞ dô dç l«i kÐo vµo nh÷ng tÖ n¹n x· héi, ®Æc biÖt lµ x¸c suÊt gÆp rñi ro tai n¹n giao th«ng cao. + MÆc dï ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng kÓ sau hai m-¬i n¨m ®æi míi song ®iÒu kiÖn kinh tÕ n-íc ta vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ, ®iÒu nµy 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®· lµm ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em. C¸c nguån vui ch¬i cho c¸c em cßn Ýt, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c gia ®×nh n«ng th«n, miÒn nói khi mµ thu nhËp cña hä cßn thÊp, viÖc cho con em ®i häc ®· lµ c¶ mét cè g¾ng lín ®èi víi hä th× viÖc t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em vui ch¬i cµng khã kh¨n h¬n. V× vËy mµ c¸c em th-êng nghÜ ra c¸c trß ch¬i míi mµ hËu qu¶ thËt khã l-êng. Khi rñi ro tai n¹n x¶y ra, c¸c em chÝnh lµ ng-êi ph¶i g¸nh chÞu nh÷ng ®au ®ín vµ tæn thÊt vÒ mÆt thÓ chÊt vµ tinh thÇn tiÕp ®Õn lµ gi¸n ®o¹n qu¸ tr×nh häc tËp. §ång thêi nã cßn lµm mÊt æn ®Þnh t×nh h×nh tµi chÝnh cña gia ®×nh, cha mÑ cã thÓ ph¶i nghØ viÖc ®Ó ch¨m sãc cho c¸c em. Nh-ng nÕu tham gia b¶o hiÓm, chØ víi mét sè tiÒn nhá ®ãng phÝ b¶o hiÓm khi kh«ng may gÆp rñi ro sÏ ®-îc doanh nghiÖp b¶o hiÓm chi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm ®Ó trang tr¶i cho nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh ®Ó ®iÒu trÞ bÖnh tõ mét quü tiÒn tÖ tËp trung ®-îc h×nh thµnh tõ rÊt nhiÒu ng-êi tham gia b¶o hiÓm. §ång thêi c¸c em cßn ®-îc c«ng ty b¶o hiÓm phèi hîp víi nhµ tr-êng, cha mÑ ®Ó lµm tèt c«ng t¸c ®Ò phßng h¹n chÕ tæn thÊt. Nh- vËy b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn kh«ng nh÷ng gãp phÇn æn ®Þnh vÒ mÆt tµi chÝnh cho c¸c gia ®×nh mµ cßn t¹o ®-îc sù yªn t©m cña cho cha mÑ r»ng con em m×nh lu«n lu«n ®-îc b¶o vÖ. Do vËy, sù ra ®êi cña b¶o hiÓm häc sinh cã thÓ nãi nh- lµ mét tÊt yÕu ®Ó b¶o vÖ häc sinh, sinh viªn tr-íc nh÷ng rñi ro cã thÓ gÆp ph¶i. 2. T¸c dông cña b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn: 2.1. §èi víi b¶n th©n học sinh, sinh viªn vµ gia ®×nh: B¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn lµ sù ®¶m b¶o vÒ quyÒn lîi cho c¸c em theo c«ng -íc quèc tÕ vµ luËt ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ em, v× vËy tr-íc hÕt b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn lµ ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cho chÝnh c¸c em. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khi kh«ng may gÆp rñi ro tai n¹n, ng-êi bÞ thiÖt h¹i ®Çu tiªn lµ chÝnh b¶n th©n häc sinh vµ gia ®×nh c¸c em. Nh÷ng tæn thÊt vÒ tinh thÇn lµ kh«ng thÓ bï ®¾p ®-îc nh-ng viÖc tham gia b¶o hiÓm gióp c¸c em cã nguån tµi chÝnh phôc vô ch¨m sãc, phôc håi søc khoÎ ®Ó nhanh chãng trë l¹i tr-êng häc. ChØ mét sè tiÒn nhá khi ®ãng phÝ nh-ng khi cã rñi ro x¶y ra c¸c em sÏ ®-îc c«ng ty b¶o hiÓm tr¶ tiÒn gÊp nhiÒu lÇn ®Ó trang tr¶i c¸c chi phÝ ph¸t sinh nh-: chi phÝ y tÕ, chi phÝ n»m viÖn, phÉu thuËt, phôc håi søc khoÎ… ®Æc biÖt lµ trong ®iÒu kiÖn n-íc ta hiÖn nay møc sèng cßn thÊp, ®iÒu nµy cßn cã ý nghÜa h¬n ®èi víi c¸c gia ®×nh vïng n«ng th«n, miÒn nói th× viÖc chi tr¶ cho c¸c chi phÝ bÊt th-êng nh- vËy lµ hÕt søc khã kh¨n. Do vËy b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn thùc sù lµ ng-êi b¹n tin cËy ®¶m b¶o cho c¸c em cã søc khoÎ tèt nhÊt vµ còng lµ ®iÒu kiÖn ®Ó häc tËp liªn tôc. §èi víi gia ®×nh, b¶o hiÓm häc sinh- sinh viªn gióp æn ®Þnh vÒ mÆt tµi chÝnh, yªn t©m vÒ mÆt tinh thÇn. NghiÖp vô b¶o hiÓm häc sinh lµ nghiÖp vô träng t©m trong b¶o hiÓm con ng-êi b»ng c¸ch huy ®éng sù ®ãng gãp cña cha mÑ häc sinh ®Ó t¹o nªn quü tiÒn tÖ tËp trung chñ yÕu dïng ®Ó chi tr¶ cho kÞp thêi cho c¸c em khi rñi ro x¶y ra. VÝ dô, khi mét häc sinh kh«ng may gÆp rñi ro tai n¹n, tr-íc hÕt chÝnh em häc sinh ®ã sÏ bÞ ®au ®ín vÒ thÓ chÊt vµ tæn thÊt vÒ tinh thÇn ®ång thêi cßn ¶nh h-ëng ®Õn c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh, nhÊt lµ cha mÑ c¸c em. Cha mÑ c¸c em ph¶i tèn thêi gian, tiÒn b¹c vµ c«ng søc ®Ó ch¨m sãc c¸c em. §iÒu ®ã kh«ng nh÷ng lµm ¶nh h-ëng vÒ mÆt tµi chÝnh mµ cßn ¶nh h-ëng ®Õn c«ng viÖc cña hä: lµm viÖc kh«ng hiÖu qu¶ v× lo l¾ng cho con em m×nh hoÆc cha mÑ sÏ ph¶i nghØ viÖc ®Ó ch¨m sãc c¸c em. V× vËy khi tham gia b¶o hiÓm cho c¸c em sÏ t¹o ra sù yªn t©m cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh r»ng con em m×nh lu«n ®-îc b¶o vÖ bëi v× c«ng ty b¶o hiÓm lu«n phèi hîp víi nhµ tr-êng lµm tèt c«ng t¸c ®Ò phßng h¹n chÕ tæn thÊt ®Ó h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt c¸c rñi ro cã thÓ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 x¶y ra vµ nhanh chãng kh¾c phôc hËu qu¶ khi rñi ro x¶y ra, ®ång thêi chi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm ®Ó trang tr¶i chi phÝ ch÷a bÖnh cho c¸c em. MÆt kh¸c, BH kÕt hîp HS- SV cßn cã gióp c¸c em n©ng cao ý thøc céng ®ång. §ång thêi khi tham gia b¶o hiÓm c«ng ty b¶o hiÓm sÏ phèi hîp víi nhµ tr-êng vµ gia ®×nh th-êng xuyªn nh¾c nhë c¸c em ý thøc tù b¶o vÖ m×nh. §iÒu nµy cã ý nghÜa quan träng gãp phÇn h¹n chÕ rñi ro tai n¹n x¶y ra ®èi víi c¸c em, gióp c¸c em ph¸t triÓn khoÎ m¹nh. 2.2. §èi víi nhµ tr-êng: Môc ®Ých lín nhÊt cña nhµ tr-êng lµ gi¸o dôc c¸c em häc sinh trë thµnh nh÷ng ng-êi ph¸t triÓn toµn diÖn c¶ vÒ mÆt thÓ lùc vµ trÝ lùc. Nhµ tr-êng lu«n lu«n quan t©m, gi¸o dôc, b¶o vÖ tÝnh m¹ng, søc khoÎ cña c¸c em. Sù céng t¸c cña c«ng ty b¶o hiÓm vµ nhµ tr-êng trong c«ng t¸c ®Ó phßng h¹n chÕ tæn thÊt sÏ ®¶m b¶o cho c¸c em cã mét søc kháe tèt nhÊt sÏ gãp phÇn vµo sù nghiÖp trång ng-êi cña ngµnh gi¸o dôc. VÝ dô, c«ng ty b¶o hiÓm sÏ trÝch l¹i mét phÇn phÝ b¶o hiÓm thu ®-îc ®Ó lËp tñ thuèc ch¨m sãc søc kháe ban ®Çu cho häc sinh ngay t¹i tr-êng, tæ chøc c¸c ch-¬ng tr×nh kh¸m søc kháe ®Þnh kú cho c¸c em hay phèi hîp víi c¶nh s¸t giao th«ng ®Ó tuyªn truyÒn gi¸o dôc luËt lÖ an toµn giao th«ng, h-íng dÉn c¸ch l¸i xe an toµn… Nh- vËy, b¶o hiÓm gióp c¸c em häc sinh cã søc khoÎ tèt, ®¶m b¶o qu¸ tr×nh häc tËp liªn tôc vµ c«ng t¸c gi¶ng d¹y cña nhµ tr-êng ®-îc ®¶m b¶o chÊt l-îng, t¹o ®-îc niÒm tin cña c¸c bËc phô huynh vµ cña toµn x· héi. 2.3. §èi víi x· héi: Tõ nh÷ng ph©n tÝch vÒ t¸c dông cña b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn ®èi víi b¶n th©n c¸c em, gia ®×nh vµ nhµ tr-êng ë trªn cã thÓ thÊy nghiÖp vô nµy ®· gãp phÇn quan träng vµo sù nghiÖp ch¨m sãc thÕ hÖ trÎ, trang bÞ cho thÕ hÖ t-¬ng lai cña ®Êt n-íc mét nÒn t¶ng v÷ng vµng c¶ vÒ thÓ chÊt vµ tri thøc. Thùc hiÖn b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn lµ biÖn ph¸p thiÕt thùc trong chiÕn l-îc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña §¶ng vµ Nhµ n-íc ta. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng t¸c ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt cña c«ng ty b¶o hiÓm sÏ lµm h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt nh÷ng rñi ro tai n¹n cã thÓ x¶y ra. ViÖc chi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm sÏ gióp c¸c gia ®×nh æn ®Þnh tµi chÝnh, t¹o ra sù yªn t©m cho c¸c gia ®×nh vµ c¸c thµnh viªn trong x· héi ®Ó hä cã thÓ yªn t©m lµm viÖc. Tõ c¸c sè liÖu thèng kª cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm qua c¸c n¨m vÒ t×nh h×nh vµ møc ®é x¶y ra rñi ro tai n¹n sÏ t×m ra c¸c nguyªn nh©n vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p h¹n chÕ vµ kh¾c phôc hËu qu¶ mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. Ngoµi ra, còng gièng nh- t¸c dông cña b¶o hiÓm nãi chung, BH kÕt hîp HS- SV cßn t¹o ra mét quü tiÒn tÖ tËp trung lín, ngoµi viÖc chi tr¶ båi th-êng, phÇn cßn l¹i sÏ ®-îc ®Çu t- trë l¹i nÒn kinh tÕ gãp phÇn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc. 2.4. §èi víi c«ng ty b¶o hiÓm: Môc tiªu cña c«ng ty b¶o hiÓm lµ kinh doanh thu lîi nhuËn. H¬n n÷a, nghiÖp vô b¶o hiÓm nµy liªn quan ®Õn c¸c ®Þnh h-íng chiÕn l-îc cña §¶ng vµ Nhµ n-íc, ®ång thêi thÓ hiªn sù quan t©m cña toµn x· héi ®Õn thÕ hÖ t-¬ng lai v× vËy c¸c c«ng ty b¶o hiÓm kh«ng chØ coi träng kÕt qu¶ kinh doanh mµ cßn rÊt chó ý ®Õn hiÖu qu¶ x· héi cña nghiÖp vô nµy. MÆc dï phÝ b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn kh«ng lín nh-ng sè ng-êi tham gia b¶o hiÓm l¹i t-¬ng ®èi ®«ng nªn tæng doanh thu cña nghiÖp vô nµy t-¬ng ®èi cao. §ång thêi do cã sè ng-êi tham gia b¶o hiÓm ®«ng nªn nÕu thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o sÏ ®-a ®-îc h×nh ¶nh cña c«ng ty ®Õn víi ®«ng ®¶o c«ng chóng, sÏ gióp n©ng cao h×nh ¶nh, uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó triÓn khai c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm kh¸c. §ång thêi viÖc c¸c em tham gia b¶o hiÓm tõ nhá sÏ gióp c¸c em hiÓu râ vÒ b¶o hiÓm, ®©y sÏ lµ mét thÞ tr-êng ®Çy tiÒm n¨ng trong t-¬ng lai. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. Néi dung c¬ b¶n cña nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn: 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn: NghiÖp vô b¶o hiÓm häc sinh, sinh viªn ®-îc C«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam (B¶o ViÖt) triÓn khai lÇn ®Çu tiªn d-íi h×nh thøc b¶o hiÓm tai n¹n th©n thÓ häc sinh. Ngµy 26/9/1985 ®-îc sù ®ång ý cña Bé tµi chÝnh, B¶o ViÖt ra quyÕt ®Þnh sè 887/HD-85 vÒ viÖc triÓn khai thÝ ®iÓm b¶o hiÓm tai n¹n th©n thÓ häc sinh vµo n¨m häc 1985-1986 ë 5 tØnh, thµnh phè trong c¶ n-íc. Sau mét thêi gian triÓn khai, b¶o hiÓm tai n¹n th©n thÓ häc sinh ®· ph¸t huy ®-îc nhiÒu -u ®iÓm, hç trî cho c¸c gia ®×nh cã con em gÆp tai n¹n kh¾c phôc hËu qu¶. Trªn c¬ së ®ã, ngµy 17/9/1986 Bé tr-ëng Bé tµi chÝnh ra quyÕt ®Þnh sè 262/TC-BH cho phÐp B¶o ViÖt triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm tai n¹n th©n thÓ häc sinh trong ph¹m vi c¶ n-íc. Ph¹m vi b¶o hiÓm cña nghiÖp vô nµy lµ chØ b¶o hiÓm cho nh÷ng häc sinh bÞ tai n¹n trong thêi gian häc tËp vµ vui ch¬i t¹i tr-êng. Tuy nhiªn thêi gian mµ c¸c em ë tr-êng trung b×nh chØ cã 5 giê mét ngµy, trong khi ®ã tai n¹n l¹i th-êng x¶y ra khi c¸c em ë ngoµi sù qu¶n lý cña nhµ tr-êng v× vËy nghiÖp vô b¶o hiÓm häc sinh lóc nµy ch-a ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña ng-êi tham gia. V× vËy, tõ n¨m häc 1989-1990 B¶o ViÖt ®· më réng ph¹m vi b¶o hiÓm cho häc sinh qua viÖc triÓn khai b¶o hiÓm tai n¹n th©n thÓ häc sinh 24/24 giê. Ngoµi rñi ro tai n¹n trong cuéc sèng c¸c em cßn gÆp ph¶i nhiÒu rñi ro kh¸c nh- èm ®au, bÖnh tËt ®ßi hái chi phÝ lín ®Ó ch¨m sãc søc khoÎ. §Ó kh¾c phôc ®iÒu nµy, B¶o ViÖt ®· ra quyÕt ®Þnh sè 1035/PHH ngµy 8/7/1994 vÒ viÖc ban hµnh ®iÒu kho¶n b¶o hiÓm toµn diÖn häc sinh. Thùc chÊt néi dung cña nghiÖp vô nµy lµ sù 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kÕt hîp cña b¶o hiÓm tai n¹n 24/24 giê vµ b¶o hiÓm trî cÊp phÉu thuËt vµ n»m n»m viÖn.T¹i PJICO, nghiÖp vô b¶o hiÓm häc sinh ®-îc gäi lµ b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn. NghiÖp vô nµy cã mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n sau ®©y: - Do ®èi t-îng b¶o hiÓm lµ tÝnh m¹ng vµ t×nh tr¹ng søc khoÎ cña häc sinh, sinh viªn nªn hîp ®ång b¶o hiÓm häc sinh sÏ chÊm døt tr-íc thêi h¹n ®èi víi nh÷ng häc sinh bá häc hoÆc bÞ buéc th«i häc. - NghiÖp vô BH kÕt hîp HS-SV lµ mét h×nh thøc b¶o hiÓm con ng-êi phi nh©n thä v× vËy nã còng tu©n thñ theo nh÷ng quy t¾c c¬ b¶n cña b¶o hiÓm con ng-êi phi nh©n thä nãi riªng vµ b¶o hiÓm con ng-êi nãi chung. Ng-êi ®-îc b¶o hiÓm trong hîp ®ång b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn ®-îc tham gia vµ h-ëng quyÒn lîi cña c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm kh¸c nÕu ký c¸c hîp ®ång ®éc lËp víi nhau. - BH kÕt hîp HS-SV lµ lo¹i h×nh b¶o hiÓm tù nguyÖn, phÝ b¶o hiÓm hoµn toµn do ng-êi tham gia b¶o hiÓm ®ãng gãp ®Ó t¹o nªn mét quü tµi chÝnh tËp trung. - BH kÕt hîp HS-SV lµ nghiÖp vô mang tÝnh thêi vô râ rÖt, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm th-êng triÓn khai vµo ®Çu n¨m häc. 2. §èi t-îng vµ ph¹m vi b¶o hiÓm: 2.1. §èi t-îng b¶o hiÓm: §èi t-îng b¶o hiÓm cña BH kÕt hîp HS-SV lµ tÝnh m¹ng vµ t×nh tr¹ng søc khoÎ cña tÊt c¶ c¸c häc sinh ®ang theo häc ë c¸c tr-êng tõ nhµ trÎ, mÉu gi¸o. tiÓu häc, trung häc c¬ së, trung häc phæ th«ng, c¸c tr-êng ®¹i häc- cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp, c¸c tr-êng d¹y nghÒ ë tÊt c¶ c¸c tr-êng thuéc hÖ quèc lËp, b¸n c«ng, d©n lËp. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tuy nhiªn, ng-êi ®-îc b¶o hiÓm trong nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn ë c¶ løa tuæi thµnh niªn vµ vÞ thµnh niªn nªn cã sù ph©n biÖt gi÷a ng-êi tham b¶o hiÓm vµ ng-êi ®-îc b¶o hiÓm. - §èi víi c¸c em ë løa tuæi nhµ trÎ, mÉu gi¸o, tiÓu häc, trung häc c¬ së, trung häc phæ th«ng ‟ løa tuæi vÞ thµnh niªn th× ng-êi tham gia b¶o hiÓm cã thÓ lµ «ng bµ, cha mÑ, nhµ tr-êng… Trong ®ã «ng bµ, cha mÑ lµ cã tr¸ch nhiÖm ®ãng phÝ cho c¸c em cßn nhµ tr-êng chñ yÕu ®øng ra ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm víi c«ng ty cho c¸c em. - §èi víi häc sinh, sinh viªn ®ang theo häc ë c¸c tr-êng ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp vµ d¹y nghÒ ‟ løa tuæi thµnh niªn th× ng-êi tham gia b¶o hiÓm cã thÓ lµ «ng bµ, cha mÑ, nhµ tr-êng…hoÆc chÝnh c¸c em ®øng ra mua b¶o hiÓm cho chÝnh m×nh. 2.2.Ph¹m vi b¶o hiÓm: Ph¹m vi b¶o hiÓm ®Ò cËp ®Õn nh÷ng rñi ro ®-îc b¶o hiÓm vµ nh÷ng rñi ro kh«ng ®-îc b¶o hiÓm. Mét nguyªn t¾c bÊt di bÊt dÞch cña b¶o hiÓm lµ chØ b¶o hiÓm cho nh÷ng rñi ro bÊt ngê vµ kh«ng l-êng tr-íc ®-îc hoÆc cã biÕt ch¾c ch¾n x¶y ra th× còng kh«ng biÕt chÝnh x¸c thêi ®iÓm x¶y ra. a. Nh÷ng rñi ro ®-îc b¶o hiÓm: - Rñi ro tai n¹n: bao gåm bÞ th-¬ng tËt vµ chÕt do tai n¹n Tai n¹n thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm lµ nh÷ng tai n¹n x¶y ra do mét lùc bÊt ngê tõ bªn ngoµi, ngoµi ý muèn cña ng-êi ®-îc b¶o hiÓm hoÆc ng-êi cã quyÒn lîi b¶o hiÓm, t¸c ®éng lªn th©n thÓ ng-êi ®-îc b¶o hiÓm vµ lµ nguyªn nh©n trùc tiÕp lµm cho ng-êi ®-îc b¶o hiÓm bÞ chÕt hoÆc th-¬ng tËt th©n thÓ. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §èi víi nh÷ng rñi ro tai n¹n, ph¹m vi b¶o hiÓm cßn ®-îc më réng ®èi víi c¸c tr-êng hîp tai n¹n x¶y ra do häc sinh, sinh viªn tham gia b¶o hiÓm cã hµnh ®éng cøu ng-êi, cøu tµi s¶n cña Nhµ n-íc, cña nh©n d©n. - Rñi ro èm ®au bÖnh tËt: §ã lµ nh÷ng rñi ro x¶y ra do sù biÕn chÊt cña søc khoÎ, lµ hiÖn t-îng mét bé phËn bÊt kú trong c¬ thÓ bÞ tæn th-¬ng hoÆc kh«ng cßn b¶o ®¶m ®-îc chøc n¨ng ho¹t ®éng cña nã vµ kÐo theo ®ã lµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt cho viÖc ch÷a trÞ vµ ch¨m sãc. Tuy nhiªn b¶o hiÓm chØ chi tr¶ trong tr-êng hîp häc sinh, sinh viªn ®-îc b¶o hiÓm bÞ èm ®au, bÖnh tËt ph¶i n»m ®iÒu trÞ néi tró t¹i bÖnh viÖn hoÆc ph¶i phÉu thuËt, trong ®ã bÖnh viÖn ph¶i lµ c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh hîp ph¸p vµ ®-îc Nhµ n-íc c«ng nhËn. b. Nh÷ng rñi ro lo¹i trõ: §èi t-îng kh«ng nhËn b¶o hiÓm bao gåm: + Nh÷ng häc sinh, sinh viªn bÞ m¾c bÖnh thÇn kinh, t©m thÇn, phong; + Nh÷ng häc sinh, sinh viªn bÞ tµn phÕ hoÆc bÞ th-¬ng tËt vÜnh viÔn tõ 50% trë lªn; + Nh÷ng häc sinh, sinh viªn ®ang trong giai ®o¹n ®iÒu trÞ bÖnh hoÆc th-¬ng tËt; nh÷ng ng-êi bÞ nhiÔm HIV, AIDS. C«ng ty b¶o hiÓm kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm chi tr¶ trong c¸c tr-êng hîp sau ®©y: - Hµnh ®éng cè ý cña häc sinh, sinh viªn ®-îc b¶o hiÓm hoÆc ng-êi cã quyÒn lîi b¶o hiÓm. - Häc sinh, sinh viªn ®-îc b¶o hiÓm bÞ ¶nh h-ëng trùc tiÕp cña r-îu, bia, ma tuý hoÆc c¸c chÊt kÝch thÝch t-¬ng tù kh¸c. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Häc sinh, sinh viªn tõ 14 tuæi trë lªn vi ph¹m nghiªm träng ph¸p luËt. - Häc sinh, sinh viªn n»m viÖn ®Ó kiÓm tra søc khoÎ, gi¸m ®Þnh y khoa mµ kh«ng liªn quan ®Õn viÖc ®iÒu trÞ bÖnh, th-¬ng tËt. - §iÒu trÞ phÉu thuËt c¸c bÖnh bÈm sinh. - §iÒu trÞ, phÉu thuËt theo yªu cÇu cña häc sinh, sinh viªn mµ kh«ng liªn quan ®Õn viÖc ®iÒu trÞ vµ phÉu thuËt b×nh th-êng do ngµnh y tÕ quy ®Þnh. - §iÒu trÞ hoÆc sö dông thuèc kh«ng theo h-íng dÉn cña c¬ së y tÕ. - T¹o h×nh thÈm mü, chØnh h×nh, phôc håi chøc n¨ng, lµm gi¶ c¸c bé phËn. - C¸c bÖnh m·n tÝnh, HIV- AIDS. - Häc sinh, sinh viªn bÞ rñi ro tai n¹n do: ®éng ®Êt, nói löa, chiÕn tranh, néi chiÕn, ®×nh c«ng, khñng bè… §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng thuËn lîi cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn vµ kh¸ch hµng khi lùa chän tham gia b¶o hiÓm c¸c c«ng ty b¶o hiÓm th-êng tæng hîp l¹i thµnh 3 ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm sau: + §iÒu kiÖn A: ChÕt do mäi nguyªn nh©n HiÖu lùc b¶o hiÓm: Hîp ®ång b¶o hiÓm cã hiÖu lùc sau 30 ngµy kÓ tõ ngµy ®ãng phÝ b¶o hiÓm. Nh÷ng tr-êng hîp mÆc nhiªn cã hiÖu lùc ngay sau khi ng-êi tham gia b¶o hiÓm ®ãng phÝ kú tiÕp theo. + §iÒu kiÖn B: Th-¬ng thËt th©n thÓ do tai n¹n HiÖu lùc b¶o hiÓm: Hîp ®ång b¶o hiÓm cã hiÖu lùc ngay sau khi ng-êi tham gia ®ãng phÝ b¶o hiÓm. + §iÒu kiÖn C: èm ®au bÖnh tËt ph¶i n»m viÖn, phÉu thuËt. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 HiÖu lùc b¶o hiÓm: Hîp ®ång b¶o hiÓm cã hiÖu lùc sau 30 ngµy kÓ tõ ngµy ®ãng phÝ b¶o hiÓm. 3. Sè tiÒn b¶o hiÓm vµ phÝ b¶o hiÓm: 3.1. Sè tiÒn b¶o hiÓm: STBH lµ h¹n møc tr¸ch nhiÖm cña c«ng ty b¶o hiÓm ®-îc ghi trong hîp ®ång b¶o hiÓm, lµ h¹n møc chi tr¶ cao nhÊt cho ng-êi ®-îc b¶o hiÓm trong tr-êng hîp x¶y ra thiÖt h¹i thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm. ViÖc ®-a ra h¹n møc tr¸ch nhiÖm phï hîp cã vai trß rÊt quan träng, nã ph¶i ®¶m b¶o ®-îc quyÒn lîi vËt chÊt cña häc sinh, sinh viªn vµ lîi nhuËn cho c«ng ty. Mét møc tr¸ch nhiÖm qu¸ cao hay qu¸ thÊp ®Òu kh«ng khuyÕn khÝch ®-îc ng-êi tham gia b¶o hiÓm bëi nÕu sè tiÒn b¶o hiÓm qu¸ cao sÏ g©y khã kh¨n cho viÖc ®ãng phÝ b¶o hiÓm nh-ng møc tr¸ch nhiÖm qu¸ thÊp sÏ kh«ng hiÖu qu¶ v× nã kh«ng kh¾c phôc ®-îc nh÷ng tæn thÊt do rñi ro g©y ra. Sè tiÒn b¶o hiÓm còng lµ mét c¨n cø quan träng ®Ó x¸c ®Þnh sè tiÒn chi tr¶. Sè tiÒn b¶o hiÓm lµ h¹n møc chi tr¶ tèi ®a cña b¶o hiÓm, nghÜa lµ trong mäi tr-êng hîp th× sè tiÒn chi tr¶ lu«n nhá h¬n hoÆc tèi ®a lµ b»ng sè tiÒn b¶o hiÓm HiÖn nay khi tham gia nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn t¹i PJICO ng-êi tham gia b¶o hiÓm cã quyÒn lùa chän sè tiÒn b¶o hiÓm trong ph¹m vi tõ 1 triÖu ®Õn 10 triÖu ®ång. 3.2. PhÝ b¶o hiÓm: PhÝ b¶o hiÓm lµ kho¶n tiÒn do ng-êi tham gia b¶o hiÓm ®ãng gãp cho c«ng ty b¶o hiÓm ®Ó h×nh thµnh nªn mét quü tiÒn tÖ tËp trung. Quü nµy ®-îc dïng ®Ó chi tr¶ cho ng-êi tham gia b¶o hiÓm khi cã rñi ro x¶y ra. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÝ b¶o hiÓm lµ mét yÕu tè rÊt quan träng ¶nh h-ëng ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña c«ng ty b¶o hiÓm v× phÝ b¶o hiÓm ‟ gi¸ c¶ cña s¶n phÈm b¶o hiÓm ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty b¶o hiÓm trªn thÞ tr-êng. NÕu møc phÝ b¶o hiÓm qu¸ thÊp sÏ dÉn ®Õn thu kh«ng ®ñ chi, tõ ®ã cã thÓ dÉn tíi nguy c¬ ph¸ s¶n. Cßn nÕu møc phÝ qu¸ cao sÏ lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng. V× vËy, viÖc ®Æt ra mét møc phÝ phï hîp cã ý nghÜa v« cïng quan träng, tuy nhiªn x¸c ®Þnh ®-îc mét møc phÝ phï hîp kh«ng ph¶i ®¬n gi¶n v× phÝ b¶o hiÓm phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè nh-: x¸c suÊt gÆp rñi ro tai n¹n, sè tiÒn chi tr¶ b×nh qu©n mét vô, chi hoa hång, chi qu¶n lý. Ngoµi ra phÝ b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn cßn chÞu ¶nh h-ëng cña c¸c yÕu tè ®Æc tr-ng bëi nghiÖp vô: - Hîp ®ång cã STBH kh¸c nhau th× sè phÝ b¶o hiÓm kh¸c nhau. - §iÒu kiÖn b¶o hiÓm: Ng-êi tham gia b¶o hiÓm cã thÓ lùa chän tham gia mét hay nhiÒu ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm v× vËy phÝ b¶o hiÓm trong c¸c tr-êng hîp tham gia kh¸c nhau lµ kh¸c nhau. - C¸c yÕu tè kh¸c nh-: ®iÒu kiÖn ®Þa lý, khÝ hËu cña tõng vïng n¬i häc sinh sèng vµ häc tËp còng ¶nh h-ëng ®Õn c¸ch tÝnh phÝ b¶o hiÓm. VÒ kÕt cÊu, phÝ b¶o hiÓm ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: P=f+d Trong ®ã: P: phÝ b¶o hiÓm f: phÝ thuÇn d: phô phÝ - PhÝ thuÇn ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 n n n i 1 n i 1  Ci  Vi   Pi ƒ = i 1  Hi i 1 Trong ®ã: + Ci: tæng sè tiÒn chi tr¶ cho sè häc sinh, sinh viªn tham gia b¶o hiÓm bÞ chÕt trong n¨m i + Vi: : tæng sè tiÒn chi tr¶ cho sè häc sinh, sinh viªn tham gia b¶o hiÓm bÞ tai n¹n trong n¨m i + Pi: tæng sè tiÒn chi tr¶ cho sè häc sinh, sinh viªn tham gia b¶o hiÓm ph¶i n»m viÖn phÉu thuËt trong n¨m i + Hi: tæng sè häc sinh, sinh viªn tham gia b¶o hiÓm trong n¨m i - Phô phÝ ®-îc tÝnh b»ng mét tû lÖ phÇn tr¨m so víi tæng phÝ dïng ®Ó trang tr¶i cho c¸c chi phÝ sau: + Chi hoa hång ®¹i lý + Chi ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt + Chi cho bé m¸y qu¶n lý + TrÝch lËp c¸c quü dù phßng … Tuy nhiªn trong thùc tÕ, ®Ó ®¬n gi¶n c¸c c«ng ty b¶o hiÓm th-êng x¸c ®Þnh s½n c¸c tû lÖ phÝ b¶o hiÓm. PhÝ b¶o hiÓm sÏ ®-îc tÝnh nh- sau: P = STBH x tû lÖ phÝ b¶o hiÓm Tû lÖ phÝ b¶o hiÓm ®-îc ¸p dông t¹i c«ng ty PJICO nh- sau: B¶ng 1: BiÓu phÝ BH kÕt hîp HS- SV cña PJICO 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §iÒu kiÖn b¶o hiÓm Tû lÖ phÝ b¶o hiÓm (%) A 0,35 B 0,10 C 0,45 Nguån: V¨n phßng V - Pjico 4. QuyÒn lîi b¶o hiÓm: + §iÒu kiÖn b¶o hiÓm A: Tr-êng hîp häc sinh, sinh viªn tham gia b¶o hiÓm bÞ chÕt thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm th× sÏ ®-îc chi tr¶ toµn bé sè tiÒn ghi trong hîp ®ång b¶o hiÓm hoÆc giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm. + §iÒu kiÖn b¶o hiÓm B: Tr-êng hîp häc sinh, sinh viªn tham gia b¶o hiÓm bÞ th-¬ng tËt th©n thÓ do tai n¹n thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm sÏ ®-îc h-ëng tiÓn b¶o hiÓm theo tû lÖ chi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 02/TC-BH ngµy 02/01/1993 cña Bé tµi chÝnh. + §iÒu kiÖn b¶o hiÓm C: Tr-êng hîp häc sinh, sinh viªn tham gia b¶o hiÓm bÞ èm ®au bÖnh tËt ph¶i n»m viÖn, phÉu thuËt; nÕu ph¶i phÉu thuËt c«ng ty b¶o hiÓm sÏ tr¶ tiÒn b¶o hiÓm theo tû lÖ phÉu thuËt cña bé tµi chÝnh; nÕu ph¶i n»m viÖn c«ng ty b¶o hiÓm sÏ trî cÊp mçi ngµy mét tû lÖ phÇn tr¨m nhÊt ®Þnh so víi sè tiÒn b¶o hiÓm nh-ng giíi h¹n sè ngµy ®-îc h-ëng trî cÊp. 5. Hîp ®ång b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh – sinh viªn: Khi cã yªu cÇu b¶o hiÓm, ng-êi tham gia b¶o hiÓm cã thÓ trùc tiÕp hoÆc th«ng qua nhµ tr-êng ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm víi c«ng ty b¶o hiÓm. C«ng ty b¶o hiÓm trªn c¬ së danh s¸ch häc sinh, sinh viªn ®· 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®ãng phÝ b¶o hiÓm sÏ cÊp giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm cho mçi häc sinh, sinh viªn. 5.1 Ph©n lo¹i: H§BH lµ mét v¨n b¶n ph¸p lý, qua ®ã c«ng ty b¶o hiÓm cam kÕt sÏ chi tr¶ hoÆc båi th-êng cho bªn ®-îc b¶o hiÓm khi cã sù kiÖn b¶o hiÓm x¶y ra g©y tæn thÊt, ng-îc l¹i bªn mua b¶o hiÓm cam kÕt tr¶ kho¶n phÝ phï hîp víi møc tr¸ch nhiÖm vµ rñi ro mµ c«ng ty b¶o hiÓm ®· nhËn. T-¬ng tù nh- H§BH nãi chung, H§BH kÕt hîp HS- SV ®-îc ký kÕt gi÷a mét bªn lµ c«ng ty b¶o hiÓm víi mét bªn lµ ng-êi tham gia b¶o hiÓm.Trong ®ã: ng-êi tham gia b¶o hiÓm lµ ng-êi trùc tiÕp hoÆc th«ng qua nhµ tr-êng ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm vµ ®ãng phÝ b¶o hiÓm. Ng-êi tham gia b¶o hiÓm trong H§BH kÕt hîp HS- SV cã thÓ lµ nhµ tr-êng, cha mÑ häc sinh hoÆc lµ chÝnh c¸c em tù ®øng ra ký kÕt H§BH cho m×nh ®èi víi häc sinh, sinh viªn ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp, d¹y nghÒ. H§BH kÕt hîp HS ‟ SV bao gåm hai lo¹i: H§BH nhãm vµ H§BH c¸ nh©n. - H§BH nhãm: lµ lo¹i hîp ®ång trong ®ã cã mét nhãm ng-êi cïng ®-îc b¶o hiÓm trªn mét hîp ®ång vµ hîp ®ång nµy th-êng do mét ng-êi ®¹i diÖn ®øng ra ký kÕt víi c«ng ty b¶o hiÓm, ng-êi ®¹i diÖn cã thÓ lµ nhµ tr-êng hoÆc gi¸o viªn chñ nhiÖm líp. H§BH nhãm cã vai trß rÊt quan träng v× nã rÊt thuËn lîi cho c«ng ty b¶o hiÓm trong c«ng t¸c theo dâi vµ qu¶n lý hîp ®ång, gi¸m s¸t ®èi t-îng b¶o hiÓm vµ x¸c ®Þnh ph¹m vi b¶o hiÓm ®ång thêi nã cßn rÊt phï hîp víi nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn lµ lo¹i h×nh b¶o hiÓm cã sè l-îng ng-êi tham gia ®«ng. MÆt kh¸c xÐt vÒ thùc tÕ th× chi phÝ cho ký kÕt H§BH nhãm gi¶m rÊt nhiÒu so víi chi phÝ ký kÕt H§BH c¸ nh©n. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - H§BH c¸ nh©n: lµ lo¹i hîp ®ång trong ®ã chØ cã mét c¸ nh©n ®-îc b¶o hiÓm trªn mét hîp ®ång b¶o hiÓm. §èi víi nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh, sinh viªn th× lo¹i H§BH nµy Ýt ®-îc sö dông v× häc sinh theo häc t¹i c¸c tr-êng häc nªn th-êng chÞu sù qu¶n lý tËp trung cña nhµ tr-êng vµ nhµ tr-êng lu«n cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc tham gia b¶o hiÓm cho c¸c em, v× vËy mµ nghiÖp vô chñ yÕu ®-îc ký kÕt theo H§BH nhãm vµ th-êng do nhµ tr-êng lµm ®¹i diÖn. 5.2. Néi dung cña hîp ®ång b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh – sinh viªn: Lµ mét lo¹i h×nh b¶o hiÓm th-¬ng m¹i, H§BH kÕt hîp HS- SV còng cã nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña H§BH th-¬ng m¹i nh- :c¸c th«ng tin vÒ tªn, ®Þa chØ cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm, ng-êi tham gia b¶o hiÓm, ng-êi ®-îc b¶o hiÓm, ng-êi thô h-ëng ,ngµy th¸ng n¨m ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm. Ngoµi ra H§BH kÕt hîp HS- SV cßn bao gåm c¸c néi dung sau: - §iÒu kho¶n vÒ ®èi t-îng b¶o hiÓm: ®ã chÝnh lµ tÝnh m¹ng vµ t×nh tr¹ng søc khoÎ cña tÊt c¶ c¸c häc sinh, sinh viªn ®ang theo häc t¹i tÊt c¶ c¸c tr-êng. - §iÒu kho¶n quy ®Þnh vÒ STBH, møc phÝ b¶o hiÓm vµ ph-¬ng thøc nép phÝ, - §iÒu kho¶n quy ®Þnh vÒ thêi ®iÓm cã hiÖu lùc cña hîp ®ång: H§BH cã thÓ cã hiÖu lùc ngay khi ng-êi tham gia b¶o hiÓm ®ãng phÝ b¶o hiÓm, còng cã thÓ sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh khi ng-êi tham gia b¶o hiÓm ®· nép phÝ ®Çy ®ñ. - §iÒu kho¶n quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña c¸c bªn liªn quan trong hîp ®ång: doanh nghiÖp b¶o hiÓm, ng-êi tham gia b¶o hiÓm, ng-êi ®-îc b¶o hiÓm, ng-êi thô h-ëng quyÒn lîi b¶o hiÓm… 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - §iÒu kho¶n quy ®Þnh vÒ viÖc chi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm: thêi gian khiÕu n¹i kÓ tõ khi x¶y ra sù kiÖn b¶o hiÓm, thñ tôc khiÕu n¹i chi tr¶… - §iÒu kho¶n quy ®Þnh vÒ gi¶i quyÕt tranh chÊp gi÷a c¸c bªn liªn quan. 5.3. Thêi ®iÓm cã hiÖu lùc cña hîp ®ång b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh – sinh viªn: Víi ®a sè c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm th-¬ng m¹i, hîp ®ång b¶o hiÓm cã hiÖu lùc ngay khi ng-êi tham gia b¶o hiÓm ®ãng phÝ b¶o hiÓm ®Çy ®ñ cho c«ng ty b¶o hiÓm. Nh-ng ®èi víi mét sè hîp ®ång b¶o hiÓm con ng-êi phi nh©n thä, trong ®ã cã nghiÖp vô BH kÕt hîp HS ‟ SV, hîp ®ång chØ cã hiÖu lùc sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh kÓ tõ thêi ®iÓm ng-êi tham gia b¶o hiÓm nép phÝ cho c«ng tyb¶o hiÓm. Cô thÓ: - §èi víi H§BH t¸i tôc: H§BH kÕt hîp HS- SV cã hiÖu lùc ngay sau khi ng-êi ®-îc b¶o hiÓm ®· ®ãng phÝ b¶o hiÓm ®Çy ®ñ cho c«ng ty b¶o hiÓm. - §èi víi H§BH ®-îc ký kÕt lÇn ®Çu tiªn vµ H§BH kh«ng liªn tôc, hiÖu lùc b¶o hiÓm ®-îc tu©n theo c¸c quy ®Þnh sau:. + §iÒu kiÖn b¶o hiÓm A: Hîp ®ång b¶o hiÓm chØ cã hiÖu lùc sau 30 ngµy kÓ tõ ngµy ng-êi tham gia ®ãng phÝ b¶o hiÓm ®èi víi tr-êng hîp chÕt kh«ng do tai n¹n. Tr-êng hîp chÕt do tai n¹n, hîp ®ång b¶o hiÓm cã hiÖu lùc ngay sau khi ng-êi ®-îc b¶o hiÓm ®· ®ãng phÝ ®Çy ®ñ. Nh÷ng tr-êng hîp t¸i tôc mÆc nhiªn cã hiÖu lùc ngay sau khi ng-êi tham gia b¶o hiÓm ®ãng phÝ kú tiÕp theo. Môc ®Ých cña quy ®Þnh nµy ®Ó tr¸nh tr×nh tr¹ng trôc lîi b¶o hiÓm. + §iÒu kiÖn b¶o hiÓm B: Hîp ®ång b¶o hiÓm cã hiÖu lùc ngay sau khi ng-êi ®-îc b¶o hiÓm ®· ®ãng phÝ ®Çy ®ñ. Tøc lµ sau khi ®ãng phÝ cho c«ng ty b¶o hiÓm mµ ng-êi ®-îc b¶o hiÓm bÞ th-¬ng tËt th©n thÓ do 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tai n¹n thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm th× sÏ ®-îc c«ng ty b¶o hiÓm chi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm theo b¶ng tû lÖ tr¶ tiÒn b¶o hiÓm do c«ng ty quy ®Þnh. + §iÒu kiÖn b¶o hiÓm C: Hîp ®ång b¶o hiÓm cã hiÖu lùc sau 30 ngµy kÓ tõ ngµy ng-êi tham gia b¶o hiÓm ®ãng phÝ b¶o hiÓm ®Çy ®ñ. NÕu ng-êi ®-îc b¶o hiÓm bÞ èm ®au bÖnh tËt thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm sau 30 ngµy kÓ tõ ngµy ®ãng phÝ th× míi ®-îc c«ng ty b¶o hiÓm chi tiÒn b¶o hiÓm. 5.4. QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn trong hîp ®ång b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh – sinh viªn: Trong H§BH kÕt hîp HS ‟ SV bao gåm c¸c bªn liªn quan : Doanh nghiÖp b¶o hiÓm: lµ mét bªn trong H§BH, nhËn phÝ b¶o hiÓm tõ kh¸ch hµng vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng rñi ro ®-îc b¶o hiÓm th«ng qua viÖc chi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm khi x¶y ra sù kiÖn b¶o hiÓm. Doanh nghiÖp b¶o hiÓm kinh doanh nghiÖp vô b¶o hiÓm con ng-êi ph¶i lµ doanh nghiÖp cã ®ñ ®iÒu kiÖn do luËt ®Þnh. - Ng-êi tham gia b¶o hiÓm: ng-êi tham gia b¶o hiÓm lµ mét bªn trong H§BH, lµ bªn ®øng ra yªu cÇu b¶o hiÓm vµ ký kÕt H§BH, ®ång thêi cã tr¸ch nhiÖm nép phÝ b¶o hiÓm ®Çy ®ñ. Trong H§BH kÕt hîp HS ‟ SV, bªn tham gia cã thÓ lµ b¶n th©n häc sinh, sinh viªn ®èi víi khèi ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp, d¹y nghÒ hoÆc lµ gia ®×nh hay nhµ tr-êng ®èi víi c¸c khèi cßn l¹i. - Ng-êi ®-îc b¶o hiÓm lµ häc sinh, sinh viªn ®ang theo häc t¹i c¸c tr-êng, cã tÝnh m¹ng vµ t×nh tr¹ng søc khoÎ cã thÓ gÆp rñi ro, tai n¹n vµ cÇn ®-îc b¶o hiÓm. Ng-êi ®-îc b¶o cã tªn trong hîp ®ång b¶o hiÓm hoÆc giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm vµ ®-îc h-ëng quyÒn lîi theo hîp ®ång b¶o hiÓm. - Ng-êi thô h-ëng lµ ng-êi ®-îc chØ ®Þnh nhËn tiÒn theo hîp ®ång b¶o hiÓm hoÆc lµ ng-êi thõa kÕ theo ph¸p luËt trong tr-êng hîp kh«ng 20
- Xem thêm -