Tài liệu Tình hình tổ chức công tác hạch toán kế toán tại công ty

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu B-íc vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng nh- hiÖn nay, thËt s«i ®éng vµ nãng báng cho sù c¹nh tranh cña mäi ho¹t ®éng kinh doanh. Sù thµnh ®¹t hay suy tho¸i cña doanh nghiÖp lµ nh÷ng vÊn ®Ò bøc b¸ch nhÊt trong giai ®o¹n hiÖn nay. §Ó ®øng v÷ng ®-îc trªn thÞ tr-êng th× lóc nµy c¸c nhµ doanh nghiÖp ph¶i lu«n t×m hiÓu vµ ®i s©u vµo thÞ tr-êng ®Ó t×m kiÕm nguån hµng sao cho cã gi¸ b¸n phï hîp, cã sù c¶i tiÕn vÒ c«ng nghÖ còng nh- vÒ bé m¸y qu¶n lý kinh tÕ nh»m n©ng cao chÊt l-îng, h¹ gi¸ b¸n cña s¶n phÈm C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cña hÖ thèng c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. KÕ to¸n cã vai trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng kinh doanh, ph¶n ¸nh trung thùc chÝnh x¸c kÞp thêi t×nh h×nh kinh tÕ cña doanh nghiÖp. KÕ to¸n còng lµ c¬ së nguån th«ng tin quan träng trong qu¶n trÞ kinh doanh cña doanh nghiÖp, lµ mét c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ. Tµi chÝnh kÕ to¸n lu«n g¾n liÒn víi mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ mäi tÝnh ph¸p chÕ tµi chÝnh cña Nhµ n-íc. §Ó qu¶n lý kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ ®óng ph¸p luËt cña Nhµ n-íc, c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh lµ kh©u kh«ng thÓ thiÕu ®-îc trong qu¸ tr×nh qu¶n trÞ ®iÒu hµnh doanh nghiÖp nã lµ c¬ së ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng -u khuyÕt ®iÓm trong c«ng t¸c kinh doanh vµ lµ tiÒn ®Ò cho kÕ ho¹ch kinh doanh míi. Dùa trªn nh÷ng kiÕn thøc ®· ®-îc häc ë tr-êng cïng víi thêi gian c«ng t¸c thùc tËp t¹i C«ng ty T¹p PhÈm vµ B¶o hé Lao ®éng cña Bé Th-¬ng M¹i, t«i ®· nghiªn cøu t×m hiÓu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty, tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng kinh doanh còng nh- nguyªn t¾c h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ ®· hoµn thµnh "B¸o c¸o Thùc tËp" cña m×nh víi 3 phÇn: PhÇn 1: Giíi thiÖu tæng quan vÒ C«ng ty PhÇn 2: T×nh h×nh Tæ chøc c«ng t¸c Tµi chÝnh cña C«ng ty PhÇn 3: T×nh h×nh Tæ chøc c«ng t¸c H¹ch to¸n KÕ to¸n t¹i C«ng ty 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I Giíi thiÖu tæng quan vÒ c«ng ty 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp C«ng ty T¹p PhÈm vµ B¶o hé Lao ®éng lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ quèc doanh trùc thuéc Bé Th-¬ng M¹i. C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã t- c¸ch ph¸p nh©n vµ më tµi kho¶n riªng t¹i Ng©n hµng C«ng th-¬ng Ba §×nh. Trô së chÝnh cña C«ng ty ®Æt t¹i sè 11E phè C¸t Linh, QuËn Ba §×nh, Thµnh phè Hµ néi. C«ng ty tr-íc kia lµ Trung t©m b¸n bu«n B¸ch ho¸ trùc thuéc Tæng c«ng ty B¸ch ho¸ - Bé Th-¬ng M¹i, ®-îc thµnh lËp tõ n¨m 1985 víi nhiÖm vô chÝnh lµ b¸n bu«n, b¸n lÎ vµ gia c«ng c¸c mÆt hµng dông cô gia ®×nh, t¹p phÈm vµ b¶o hé lao ®éng. N¨m 1986 ®Ó phï hîp víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô Trung t©m ®· ®æi tªn thµnh C«ng ty Dông cô gia ®×nh vµ T¹p phÈm. §Õn n¨m 1993, theo QuyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp sè 388/CP, c«ng ty thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp víi tªn gäi lµ C«ng ty T¹p phÈm. Tr¶i qua hai n¨m ho¹t ®éng c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty vµ ph-¬ng h-íng kÕ ho¹ch cña Bé Th-¬ng M¹i ®Õn th¸ng 5 n¨m 1995, c«ng ty s¸t nhËp víi C«ng ty B¶o hé lao ®éng h×nh thµnh C«ng ty T¹p phÈm vµ B¶o hé Lao ®éng trùc thuéc Bé Th-¬ng M¹i. C«ng ty cã sè vèn ph¸p ®Þnh lµ 5,3 tû ®ång trong ®ã vèn ng©n s¸ch cÊp 3,7 tû ®ång. HiÖn nay, toµn c«ng ty cã 127 c¸n bé c«ng nh©n viªn, trong ®ã cã 15 ng-êi lµ lao ®éng gi¸n tiÕp phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh, sè c¸n bé cßn l¹i ®Òu tham gia trùc tiÕp vµ s¶n xuÊt kinh doanh. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BiÓu 1: T×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong 2 n¨m 1999 vµ 2000 §¬n vÞ tÝnh: ®ång ChØ tiªu 1. Tæng doanh thu 1999 2000 Chªnh lÖch 198.979.753.816 242.883.377.764 + 43.903.623.948 Trong ®ã doanh thu b¸n hµng 197.668.754.713 241.573.488.836 (doanh thu thuÇn) + 43.904.734.123 2. Tæng chi phÝ 198.464.136.199 242.366.553.736 + 43.902.417.537 Trong ®ã Chi phÝ H§KD 198.092.994.894 241.149.202.270 +43.056.207.376 - Gi¸ vèn hµng b¸n 195.000.691.744 238.661.890.759 + 43.661.199.015 - Chi phÝ b¸n hµng - Chi phÝ QLDN 3. –Thu nhËp ho¹t ®éng TC + BT 2.467.190.891 2.312.731.040 - 154.459.851 625.112.259 174.580.471 - 450.531.788 1.310.999.103 1.309.888.928 371.141.305 1.217.351.466 515.617.617 516.824.028 + 1.206.411 164.997.637 165.383.688 + 386.051 204. 887. 220 204.887.220 145.732.760 146.553.120 916.737 1.042.924 - 1.110.175 +846.210.161 - Chi phÝ ho¹t ®éng TC + BT 3. Lîi tøc tr-íc thuÕ 4. Nép ng©n s¸ch - ThuÕ lîi tøc - ThuÕ vèn 5. Lîi nhuËn cßn l¹i 6. Thu nhËp b/q ng-êi lao ®éng + 820.360 Qua BiÓu 1 ta nhËn thÊy trong n¨m 2000 c«ng ty ®· ®¹t ®-îc kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cao h¬n n¨m 1999. Cô thÓ doanh thu cña doanh nghiÖp ®¹t 241.573.488.836 ®ång, sè tiÒn l·i tõ ho¹t ®éng kinh doanh lµ: 424.286.566 ®ång. §ã lµ do c«ng ty ®· cã c¸c biÖn ph¸p nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ b¸n hµng còng nh- chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Thu nhËp b×nh qu©n cña ng-êi lao ®éng trong n¨m t¨ng lªn tõ ®ã khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng. 2.§Æc ®iÓm vÒ tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh Néi dung ho¹t ®éng chÝnh cña c«ng ty nh- sau: - Tæ chøc thu mua nguån hµng t¹p phÈm, dông cô gia ®×nh vµ b¶o hé lao ®éng cho c¸c ®èi t-îng cã nhu cÇu. - Tæ chøc b¸n bu«n, b¸n lÎ réng r·i c¸c mÆt hµng thuéc diÖn kinh doanh cña c«ng ty, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ë nh÷ng n¬i cã nhu cÇu. - Tæ chøc s¶n xuÊt, gia c«ng c¸c mÆt hµng b¸ch ho¸. - NhËn uû th¸c, mua b¸n ®¹i lý c¸c mÆt hµng thuéc ph¹m vi kinh doanh cña c«ng ty cho c¸c tæ chøc s¶n xuÊt - kinh doanh. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - XuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng thuéc ph¹m vi kinh doanh cña c«ng ty nh- hµng dông cô gia ®×nh, b¶o hé lao ®éng. . . Tõ néi dung ho¹t ®éng cña c«ng ty cã thÓ nãi c«ng ty lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh th-¬ng m¹i trong vµ ngoµi n-íc. Tuy nhiªn, xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña c«ng ty míi ®-îc tiÕn hµnh xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ nªn ho¹t ®éng nµy cßn yÕu. Trong khi ®ã, c«ng ty cã sè l-îng b¹n hµng trong n-íc ngµy cµng më réng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, viÖc tæ chøc s¶n xuÊt gia c«ng, chÕ biÕn chiÕm tû träng kh«ng lín trong ho¹t ®éng cña c«ng ty mµ ho¹t ®éng chÝnh cña c«ng ty lµ khai th¸c vµ tiªu thô hµng ho¸. 3.§Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý Víi néi dung vµ nhiÖm vô trªn, c«ng ty ®· tæ chøc bé m¸y qu¶n lý kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng. Tøc lµ: 0§øng ®Çu bé m¸y qu¶n lý lµ Gi¸m ®èc c«ng ty. Gi¸m ®èc lµ ng-êi ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty theo chÕ ®é thñ tr-ëng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc cÊp trªn vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng cña c«ng ty, ®¹i diÖn quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c«ng ty tr-íc ph¸p luËt. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ 2 phã gi¸m ®èc. Phã gi¸m ®èc thø nhÊt phô tr¸ch vÒ c«ng t¸c tæ chøc hµnh chÝnh, x©y dùng c¬ b¶n cña c«ng ty. Phã gi¸m ®èc thø hai lµ ng-êi chØ ®¹o trùc tiÕp c¸c ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hé lao ®éng. Phã gi¸m ®èc ®-îc uû quyÒn gi¶i quyÕt c«ng viÖc khi gi¸m ®èc ®i v¾ng. Toµn c«ng ty ®-îc chia thµnh 2 bé phËn lín: C¸c phßng ban chøc n¨ng vµ c¸c bé phËn kinh doanh. C«ng ty cã 2 phßng ban chøc n¨ng gióp gi¸m ®èc qu¶n lý theo ngµnh däc vµ tham m-u cho gi¸m ®èc trong viÖc chØ ®¹o ho¹t ®éng kinh doanh. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Lµm nhiÖm vô tham m-u cho Gi¸m ®èc trong kh©u tæ chøc c¸n bé, lao ®éng vµ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é víi ng-êi lao ®éng . . lµm c«ng t¸c hµnh chÝnh so¹n th¶o v¨n b¶n, c«ng v¨n, l-u tr÷. . . - Phßng kÕ to¸n - kÕ ho¹ch: Tæ chøc h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, b¶o ®¶m cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c th«ng tin cho qu¶n lý, cho ra c¸c quy ®Þnh kinh doanh, lËp kÕ ho¹ch kinh doanh cña c«ng ty. Qu¶n lý viÖc huy ®éng vµ sö dông vèn cña c«ng ty, hoµn thµnh nghÜa vô cña c«ng ty víi ng©n s¸ch Nhµ n-íc. Bé phËn kinh doanh cña c«ng ty ®-îc tæ chøc thµnh 7 bé phËn: cöa hµng sè 1, cöa hµng sè 2, cöa hµng sè 3, tr¹m b¸ch ho¸, tr¹m b¶o hé lao ®éng vµ hai phßng nghiÖp vô kinh doanh sè 1 vµ sè 2. C¸c bé phËn nµy trùc tiÕp ho¹t ®éng kinh doanh cã nhiÖm vô chñ ®éng tæ chøc thu mua, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn vµ tiªu thô hµng ho¸ nh»m thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh cña c«ng ty. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¸c bé phËn kinh doanh ®-îc b¸n bu«n, b¸n lÎ tÊt c¶ c¸c mÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty, ®-îc chñ ®éng t¹o nguån hµng vµ tiªu thô hµng, chñ ®éng quyÕt ®Þnh gi¸ mua vµ gi¸ b¸n hµng ho¸. Tr-ëng bé phËn kinh doanh ®-îc gi¸m ®èc uû quyÒn ký kÕt c¸c hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. C¸c bé phËn kinh doanh ph¶i cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ vèn cña c«ng ty còng nh- ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ n-íc, còng nh- víi c«ng ty. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty T¹p phÈm vµ B¶o hé Lao ®éng Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc C¸c phßng ban chøc n¨ng Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kÕ to¸n kÕ ho¹ch C¸c bé phËn kinh doanh Phßng nghiÖp vô kinh doanh sè 1 Tr¹m B¸ch ho¸ Phßng nghiÖp vô kinh doanh sè 2 Cöa hµng BH sè 3 Cöa hµng BH sè 1 Cöa hµng BH sè 2 Tr¹m BHL§ Lµ mét ®¬n vÞ nhµ n-íc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh th-¬ng m¹i, c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty hiÖn nay thùc hiÖn theo chÕ ®é kÕ to¸n do Bé Tµi ChÝnh ban hµnh: 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - VÒ h×nh thøc sæ s¸ch kÕ to¸n: C«ng ty ¸p dông h×nh thøc NhËt ký chøng tõ - H¹ch to¸n nghiÖp vô tån kho ë c«ng ty bao gåm: h¹ch to¸n nghiÖp vô ë kho, ë quÇy hµng do thñ kho vµ nh©n viªn b¸n hµng thùc hiÖn, h¹ch to¸n tæng hîp tån kho t¹i phßng kÕ to¸n. HiÖn nay, c¸c mÆt hµng cña c«ng ty th-êng b¸n ra víi khèi l-îng lín nªn c«ng ty chän ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n tæng hîp tån kho hµng ho¸. ¸p dông ph-¬ng ph¸p nµy, kÕ to¸n theo dâi hµng ho¸ tån kho trªn TK 156 theo tõng nghiÖp vô ph¸t sinh mét c¸ch th-êng xuyªn, kÞp thêi. Nhê ®ã b¸m s¸t ®-îc l-îng hµng ho¸ hiÖn cã. H¹ch to¸n chi tiÕt hµng xuÊt kho ®-îc ¸p dông theo ph-¬ng ph¸p thÎ song song cô thÓ nh- sau: H¹ch to¸n nghiÖp vô ë kho do thñ kho tiÕn hµnh theo dâi hµng ho¸ th«ng qua chØ tiªu hiÖn vËt. Thñ kho c¨n cø vµo c¸c phiÕu nhËp kho, xuÊt kho ®Ó nhËp kho hµng ho¸ vµ ghi thÎ kho. ThÎ kho dïng ®Ó theo dâi l-îng hµng ho¸ cña tõng nghiÖp vô mua b¸n theo tõng dßng. ThÎ kho ®-îc më cho tõng kho vµ tõng lo¹i hµng ho¸ theo c¸c gi¸ nhËp kh¸c nhau. Ngoµi ra thñ kho cã nhiÖm vô b¶o qu¶n hµng ho¸ tr¸nh mÊt m¸t, hao hôt. §Þnh kú thñ kho kiÓm tra ®èi chiÕu sè l-îng thùc tÕ víi sè l-îng trªn thÎ kho vµ sè liÖu cña kÕ to¸n kho. H¹ch to¸n tån kho ë quÇy do nh©n viªn b¸n hµng ghi chÐp trªn c¸c thÎ quÇy hµng (thÎ hµng). ThÎ hµng ®-îc më ®Ó ghi chÐp sù biÕn ®éng cña tõng mÆt hµng ®· nhËp vÒ mÆt sè l-îng hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. Hµng ngµy c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho néi bé nh©n viªn b¸n hµng ghi vµo c¸c thÎ hµng. §Þnh kú (5 ngµy) nh©n viªn b¸n hµng kiÓm kª hµng cßn l¹i, x¸c ®Þnh l-îng hµng b¸n ra cña tõng mÆt hµng ®Ó ghi vµo cét xuÊt trªn thÎ hµng vµ lËp b¸o c¸o b¸n hµng. Hµng ngµy, bé phËn kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt kho ghi thÎ kho nh- ë kho. Cuèi th¸ng kÕ to¸n ®èi chiÕu víi thñ kho vÒ mÆt sè l-îng ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi nhËp - xuÊt - tån kho hµng ho¸. B¶ng c©n ®èi ®-îc më cho tõng kho vµ theo dâi tæng hîp tõng lo¹i hµng ho¸ theo c¸c ®¬n gi¸ kh¸c nhau c¶ vÒ mÆt sè l-îng vµ gi¸ trÞ. Mçi ®¬n gi¸ kh¸c nhau cña tõng lo¹i hµng ho¸ kh¸c nhau ®-îc ghi trªn mét dßng cña b¶ng tæng hîp. Tæng gi¸ trÞ nhËp cña mét kho ph¶i b»ng tæng gi¸ trÞ ph¸t sinh nî trªn TK 156.1. Tæng gi¸ trÞ xuÊt kho cña mét kho ph¶i b»ng tæng gi¸ trÞ ph¸t sinh cã trªn TK 156.1. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II T×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty C«ng t¸c tµi chÝnh lµ c«ng t¸c quan träng quyÕt ®Þnh trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh vµ chÕ ®é b¶o toµn vèn. Do vËy, c«ng ty ®· rÊt quan t©m ®Õn viÖc tæ chøc c«ng t¸c tµi chÝnh víi nhiÒu ph-¬ng ph¸p linh ho¹t phï hîp víi t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty còng nh- phï hîp víi sù biÕn ®éng cña thÞ tr-êng. 1. T×nh h×nh ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty: ViÖc ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh lµ sù ph©n chia quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c bé phËn trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty. C«ng ty cã m« h×nh ph©n cÊp qu¶n lý lµ võa tËp trung võa ph©n t¸n. Do ®ã c«ng ty rÊt chó träng trong viÖc ph©n cÊp vÒ vèn còng nh- ph©n cÊp vÒ chi phÝ. ViÖc huy ®éng vèn cña c«ng ty lµ nh»m sö dông vµo kinh doanh, do vËy viÖc sö dông vèn ph¶i dùa trªn nguyªn t¾c vµ môc ®Ých râ rµng sao cho ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. C«ng ty ®Æc biÖt chó träng vÒ qu¶n lý vèn, chøng tõ ho¸ ®¬n vµ viÖc ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ. Khi vay vèn kinh doanh c¸c ®¬n vÞ lµm ®óng qui ®Þnh tõ viÖc x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n kinh doanh, ký hîp ®ång t¹m øng vay vèn, nhËp xuÊt, b¸o c¸o tån kho hµng ho¸. Ph©n cÊp vÒ chi phÝ: Khi kÕt thóc mét niªn ®é tµi chÝnh th× kÕ to¸n ph¶i lËp B¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ , trªn cë së ®ã ®Ó lËp kÕ ho¹ch chi tiªu tµi chÝnh cho niªn ®é sau, tõ ®ã x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ vèn vµ t×m biÖn ph¸p huy ®éng cho c«ng ty ®Ó ®¸p øng nhu cÇu kinh doanh. 2. C«ng t¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña C«ng ty: Trong C«ng ty kÕ ho¹ch tµi chÝnh lµ mét kÕ ho¹ch quan träng vµ cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña c«ng ty. V× vËy, khi tham gia vµo kinh doanh c«ng ty ®· ®Æt ra cho m×nh nh÷ng kÕ ho¹ch cô thÓ, thiÕt thùc nh»m huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån tµi chÝnh vµ c¸c quü ®Ó ®¹t nh÷ng môc tiªu kinh doanh cña m×nh. C«ng ty ®· x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh mét c¸ch cô thÓ nh- kÕ ho¹ch vÒ doanh sè b¸n hµng, kÕ ho¹ch ®Çu t- vÒ x©y dùng mua s¾m TSC§, kÕ ho¹ch khÊu hao TSC§, kÕ ho¹ch chi phÝ, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nguån hµng (gåm c¶ hµng néi ®Þa còng nh- xuÊt khÈu), kÕ ho¹ch xuÊt khÈu (XuÊt khÈu cafª nh©n, g¨ng tay b¶o hé lao ®éng, xuÊt khÈu theo h×nh thøc hµng ®æi hµng), dù kiÕn lîi nhuËn vµ ph©n phèi lîi nhuËn ... 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¨n cø ®Ó x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch trªn dùa vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña n¨m tr-íc céng víi nhu cÇu thÞ tr-êng còng nh- nh÷ng dù ®o¸n vÒ sù biÕn ®éng cña thÞ tr-êng mµ C«ng ty ®· lËp ra c¸c kÕ ho¹ch trªn. 3. T×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn cña C«ng ty: C«ng ty T¹p phÈm vµ B¶o hé Lao ®éng lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh æn ®Þnh trong nhiÒu n¨m nay, vèn sö dông trong c«ng ty lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Khi kÕt thóc mét niªn ®é kÕ to¸n th× bé phËn kÕ ho¹ch tËp hîp vµ lËp c¸c chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh tõ ®ã lµm c¬ së x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn kinh doanh. Cïng víi ng©n s¸ch Nhµ n-íc giao, c«ng ty cßn tiÕn hµnh huy ®éng thªm b»ng c¸ch vay Ng©n hµng, ngoµi ra c«ng ty cßn sö dông triÖt ®Ó c¸c quü trÝch lËp nh-ng ch-a sö dông, tõ lîi nhuËn ch-a ph©n phèi, kho¶n c«ng nî ch-a ®Õn h¹n thanh to¸n . . . BiÓu 2: T×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn cña c«ng ty §¬n vÞ tÝnh: ®ång T ChØ tiªu T N¨m 1999 Sè tiÒn N¨m 2000 T T(%) Sè tiÒn T T (%) A Tµi s¶n 38.067.858.277 100 45.835.650.559 100 I TSL§ vµ ®Çu t- ng¾n h¹n 36.643.712.675 96,259 44.551.303.626 97,198 1 TiÒn 2.033.386.479 5,341 3.858.457.068 8,418 2 C¸c kho¶n ph¶i thu 12.571.351.161 33,024 12.084.736.950 26,365 3 Hµng tån kho 21.329.416.063 56,029 27.935.958.048 60,948 4 TSL§ kh¸c 709.558.702 1,865 672.151.561 1,466 II TSC§ vµ ®Çu t- dµi h¹n 1.424.145.602 3,741 1.284.346.933 2,802 1 TSC§ 1.371.645.602 3,603 1.226.846.933 2,677 2 C¸c kho¶n ®Çu t- TC dµi h¹n 52.500.000 0,138 57.500.000 0,125 B Nguån vèn 38.067.858.277 100 45.835.650.559 100 I Nî ph¶i tr¶ 32.540.132.724 85,477 40.223.112.724 87,755 1 Nî ng¾n h¹n 32.540.132.724 --- 40.212.708.724 87,732 2 Nî kh¸c --- --- 10.404.000 0,023 II Nguån vèn chñ së h÷u 5.527.725.553 14,523 5.612.537.835 12,244 1 Nguån vèn kinh doanh 5.153.060.070 13,536 5.153.060.070 11,242 2 Quü ph¸t triÓn kinh doanh 282.852.186 0,744 319.265.618 0,696 3 Quü dù phßng 48.657.929 0,128 59.581.958 0,13 4 L·i ch-a ph©n phèi --- --- 73.310.918 0,16 5 Quü khen th-ëng 43.155.368 0,114 7.319.271 0,016 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nh×n vµo BiÓu 2 ta thÊy: - Nh×n chung Tæng Tµi s¶n n¨m 2000 t¨ng so víi 1999 lµ: 7.767.792.282 ®ång, tû lÖ t¨ng lµ 120,4%. Trong ®ã: + TSL§ vµ ®Çu t- ng¾n h¹n t¨ng lµ: 7.907.590.951 ®ång víi tû lÖ t¨ng lµ: 121,6% + TSC§ vµ ®Çu t- dµi h¹n gi¶m lµ 139.798.669 ®ång víi tû lÖ gi¶m lµ: 1,2% §iÒu nµy chøng tá c«ng ty sö dông vèn vµo kinh doanh t¨ng vµ c«ng ty kh«ng ®Çu t- mua s¾m TCS§. §©y lµ dÊu hiÖu tèt cho ho¹t ®éng kinh doanh th-¬ng m¹i cña c«ng ty. - Tæng nguån vèn cña c«ng ty ®Õn ngµy 31/12/2000 lµ: 45.835.650.559 ®ång. Trong ®ã: + Nî ph¶i tr¶: 40.223.112.724 ®ång + Tæng nguån vèn chñ së h÷u lµ: 5.612.537.835 ®ång. 4. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh trong ®ã cã hiÖu qu¶ sö dông vèn (xem biÓu), t×nh h×nh biÕn ®éng vèn cña c«ng ty. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña c«ng ty dùa vµo c¸c chØ tiªu nh- sau: Doanh thu (theo gi¸ b¸n) HÖ sè phôc vô vèn kinh doanh = Vèn kinh doanh b×nh qu©n trong kú Lîi nhuËn HÖ sè sinh lîi vèn kinh doanh = Vèn kinh doanh b×nh qu©n trong kú Doanh thu (theo gi¸ vèn) Sè vßng quay vèn kinh doanh = Vèn kinh doanh b×nh qu©n trong kú BiÓu 3: hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh §¬n vÞ tÝnh: §ång ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 1. Doanh thu b¸n hµng 197.668.754.713 241.537.488.836 2. Doanh thu theo gi¸ vèn 195.000.691.744 238.661.890.759 5.153.060.070 5.153.060.070 515.617.617 516.824.028 5. HÖ sè phôc vô VKD b×nh qu©n 38,359 46,839 6. HÖ sè sinh lîi VKD b×nh qu©n 0,1 0,1 3. Vèn kinh doanh b×nh qu©n 4. Lîi nhuËn tr-íc thuÕ 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 7. Sè vßng quay VKD b×nh qu©n 37,842 46,314 Nh×n vµo BiÓu trªn ta thÊy: Doanh nghiÖp ®· sö dông vèn cã hiÖu qu¶ thÓ hiÖn ë hÖ sè phôc vô kinh doanh vµ sè vßng quay cña vèn kinh doanh cña n¨m 2000 ®Òu t¨ng so víi n¨m 1999. Nguyªn nh©n t¨ng lµ do doanh thu t¨ng vµ lîi nhuËn t¨ng, trong khi ®ã vèn kinh doanh b×nh qu©n th× kh«ng thay ®æi. Trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh c«ng ty nép thuÕ theo chÝnh s¸ch do Bé Tµi ChÝnh ban hµnh (nép thuÕ theo Gi¸ trÞ gia t¨ng). Ngoµi kho¶n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép cßn c¸c lo¹i thuÕ kh¸c nh- thuÕ vèn, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp . . . C¸c chØ tiªu nµy thÓ hiÖn nghÜa vô cña doanh nghiÖp ®èi víi ng©n s¸ch Nhµ n-íc vµ nãi lªn mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a Nhµ n-íc vµ doanh nghiÖp BiÓu 4: t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch §¬n vÞ tÝnh: ®ång ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 Sè t-¬ng ®èi ThuÕ 21.499.234.638 23.988.644.366 + 2.489.409.728 100 1. ThuÕ GTGT 18.111.156.735 21.966.054.851 + 3.854.898.116 + 154,85 2. ThuÕ XNK 3.015.143.046 1.649.268.607 - 1.365.874.439 - 54,86 3. ThuÕ TNDN 164.997.637 165.383.688 + 386.051 + 0,01 4. Thu trªn vèn 204.887.220 204.887.220 --- --- 3.050.000 3.050.000 --- --- 5, ThuÕ m«n bµi Tû lÖ(%) Víi kÕt qu¶ tÝnh ®-îc ë trªn ta thÊy t×nh h×nh thùc hiÖn nép ng©n s¸ch Nhµ n-íc cña c«ng ty lµ tèt v× c¸c kho¶n thuÕ c«ng ty kh«ng nh÷ng nép ®Çy ®ñ mµ cã kho¶n thuÕ cßn t¨ng c¶ vÒ sè tiÒn lÉn tû lÖ. 5. B¶o toµn vµ t¨ng tr-ëng vèn Trong giai ®o¹n hiÖn nay nhÊt lµ khi nÒn kinh tÕ cã l¹m ph¸t, ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i kinh doanh cã l·i, nh-ng ®ång thêi doanh nghiÖp còng ph¶i b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn kinh doanh cña m×nh. Tõ sè liÖu biÓu trªn ta thÊy trong n¨m võa qua c«ng ty ®· b¶o tån ®-îc vèn kinh doanh cña m×nh, bªn c¹nh ®ã TSL§ vµ ®Çu t- ng¾n h¹n cña c«ng ty t¨ng lµ 7.907.590.951 ®ång víi tû lÖ t¨ng lµ 121,6%. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 6. C«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t tµi chÝnh T¹i c«ng ty, cuèi mçi quý kÕ to¸n ph¶i lËp B¸o c¸o Tµi chÝnh vµ ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh ®Ó tr×nh lªn Ban Gi¸m ®èc còng nh- c¸c c¬ quan chøc n¨ng n¾m ®-îc t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty. Tõ ®ã sÏ lÊy ®ã lµm c¨n cø ®Ó t×m ra c¸c mÆt h¹n chÕ vµ tÝch cùc trong ph-¬ng h-íng ho¹t ®éng kinh doanh cña quý ®ã vµ ®Ó ®Þnh h-íng cho ph-¬ng ¸n kinh doanh cña quý sau. Cuèi mçi kú kÕ to¸n (th¸ng, quý, n¨m) phßng kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh lËp c¸c B¸o c¸o kÕ to¸n theo qui ®Þnh cña Bé Tµi ChÝnh. C¸c B¸o c¸o sÏ thÓ hiÖn t×nh tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, tõ ®ã sÏ lµm c¬ së cho viÖc kiÓm tra cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng nh-: tµi chÝnh, c¬ quan thuÕ, Côc thèng kª .... 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn III Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp ®-îc kÕ to¸n ph¶n ¸nh ®ã lµ mét qu¸ tr×nh vËn ®éng cña tµi s¶n trong kinh doanh vµ nh»m môc ®Ých ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt th«ng qua qu¸ tr×nh vËn ®éng ®ã. 1.Bé m¸y kÕ to¸n §Ó phï hîp víi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty vµ ®¸p øng víi yªu cÇu qu¶n lý vµ chØ ®¹o kinh doanh cña c«ng ty, bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®-îc tæ chøc theo mét hÖ thèng chÆt chÏ tõ c«ng ty xuèng tíi c¸c cöa hµng, c¸c tr¹m. §øng ®Çu bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty lµ kÕ to¸n tr-ëng lµ ng-êi tæ chøc c¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n còng nh- c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª trong doanh nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o trùc tiÕp vÒ mÆt nghiÖp vô cña c¸c nh©n viªn, ®«n ®èc gi¸m s¸t t×nh h×nh sö dông vèn cña c«ng ty, lµ ng-êi trùc tiÕp b¸o c¸o c¸c th«ng tin kÕ to¸n lªn gi¸m ®èc vµ c¬ quan cã thÈm quyÒn, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p luËt vÒ c¸c th«ng tin, sè liÖu ®· b¸o c¸o. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc nöa tËp trung nöa ph©n t¸n. Do ®ã ë phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vô thu thËp chøng tõ, xö lý chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ë phßng nghiÖp vô cña c«ng ty vµ chung cho toµn c«ng ty. Cuèi th¸ng tËp hîp c¸c B¶ng kª, NhËt ký chøng tõ, B¶ng ph©n bæ cña c¸c ®¬n vÞ kÕ to¸n phô thuéc göi lªn, kiÓm tra ®èi chiÕu ®Ó thùc hiÖn viÖc h¹ch to¸n tæng hîp, ghi sæ c¸i, lªn c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh chung cho toµn c«ng ty. T¹i c¸c cöa hµng, tr¹m thùc hiÖn h¹ch to¸n b¸o sæ. Mçi cöa hµng, tr¹m cã mét kÕ to¸n viªn lµm nhiÖm vô thu thËp, xö lý chøng tõ vµ ghi sæ kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ë ®¬n vÞ m×nh, theo dâi hµng ho¸ mua vµo, b¸n ra, tån kho ë ®¬n vÞ m×nh, theo dâi c¸c kho¶n thu chi tiÒn mÆt ®Ó ghi vµo B¶ng kª 1 vµ NhËt ký sè 1, theo dâi c«ng nî mua còng nh- c«ng nî b¸n. Cuèi th¸ng nép c¸c B¶ng kª, NhËt ký chøng tõ kÌm theo c¸c chøng tõ gèc cho phßng kÕ to¸n c«ng ty. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty T¹p phÈm vµ B¶o hé Lao ®éng KiÓm to¸n néi bé KÕ to¸n tr-ëng 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hai kÕ to¸n phã Nh©n viªn thèng kª KÕ to¸n Quü vµ Ng©n hµng KÕ to¸n cöa hµng sè 1 KÕ to¸n B¸n hµng vµ C«ng nî KÕ to¸n tån kho kiªm thñ quü KÕ to¸n cöa hµng sè 2 KÕ to¸n cöa hµng sè 3 KÕ to¸n Tr¹m B¸ch ho¸ KÕ to¸n TSC§, chi phÝ , tiÒn l-¬ng, tæng hîp KÕ to¸n Tr¹m BHL§ Nh- vËy bé m¸y kÕ to¸n ë c«ng ty gåm: 1 kÕ to¸n tr-ëng, 2 kÕ to¸n phã, 1 kiÓm to¸n viªn néi bé. Toµn bé phßng kÕ to¸n ®-îc chia thµnh: KÕ to¸n quü vµ ng©n hµng, KÕ to¸n tån kho kiªm thñ quü, kÕ to¸n b¸n hµng vµ c«ng nî (gåm c¶ c«ng nî mua vµ c«ng nî b¸n), kÕ to¸n TSC§, chi phÝ, tiÒn l-¬ng, tæng hîp vµ bé phËn kÕ to¸n ph©n t¸n d-íi c¸c cöa hµng vµ c¸c tr¹m. 2.HÖ thèng chøng tõ KÕ to¸n mua hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng Chøng tõ sö dông - Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho cña ng-êi b¸n - Ho¸ ®¬n GTGT - Ho¸ ®¬n b¸n hµng trong ph-¬ng thøc ®æi hµng - PhiÕu nhËp kho - Biªn b¶n kiÓm nhËn hµng ho¸, biªn b¶n thõa thiÕu hµng ho¸ - PhiÕu chi tiÒn - B¸o c¸o hay b¶ng kª thanh to¸n t¹m øng - GiÊy b¸o nî, b¶ng sao kª cña Ng©n hµng khi thanh to¸n quan ng©n hµng hµng KÕ to¸n b¸n hµng (tiªu thô hµng ho¸) Tiªu thô hµng ho¸ lµ kh©u cuèi cïng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty vµ hµng ho¸ b¸n ra t¹i c«ng ty chñ yÕu lµ b¸n bu«n hµng ho¸ a. Chøng tõ kÕ to¸n - Ho¸ ®¬n GTGT 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Biªn b¶n thõa thiÕu hµng ho¸ - PhiÕu thu - GiÊy b¸o nî cña ng©n hµng - B¶ng kª KÕ to¸n hµng tån kho Chøng tõ sö dông - PhiÕu nhËp xuÊt kho hµng ho¸ - - Biªn b¶n thõa thiÕu hµng ho¸ KÕ to¸n Tµi s¶n cè ®Þnh vµ KhÊu hao TSC§ Chøng tõ sö dông - Ho¸ ®¬n GTGT - Biªn b¶n giao nhËn TSC§ - B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ B¶o hiÓm X· héi Chøng tõ sö dông - B¶ng chÊm c«ng - B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng, BHXH - Chøng tõ lµm thªm giê vµ c¸c chøng tõ thanh to¸n kh¸c - PhiÕu chi * Sæ s¸ch ph¶n ¸nh: - Më nhËt ký chung - NhËt ký chi tr¶ l-¬ng - Sæ c¸i cho TK 334, 338 - B¶ng ph©n bæ sè 1: B¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Chøng tõ sö dông: - B¶ng thanh to¸n l-¬ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm - B¶ng tÝnh trÝch khÊu hao TSC§ - C¸c phiÕu xuÊt kho c«ng cô, dông cô - C¸c phiÕu thu chi tiÒn KÕ to¸n tµI s¶n b»ng tiÒn Chøng tõ sö dung: - Ho¸ ®¬n GTGT - Ho¸ ®¬n b¸n hµng - GiÊy nép tiÒn - B¶ng kª chi tiÕt KÕ to¸n kÕt qu¶ vµ ph©n phèi kÕt qu¶ a. Chøng tõ sö dông - C¸c ho¸ ®¬n, phiÕu thu, chi tiÒn - Biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n - C¸c giÊy b¸o nî, b¸o cã cña ng©n hµng - Biªn b¶n xö lý ®Ó ghi vµo thu nhËp vµ chi phÝ bÊt th-êng - Chøng tõ tù lËp kh¸c 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. HÖ thèng tµI kho¶n trong doanh nghiÖp sö dông 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4. Tæ chøc sæ kÕ to¸n §èi víi mçi doanh nghiÖp th× tuú thuéc vµo lo¹i h×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, tÝnh chÊt còng nh- quy m« cña tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh ®ã mµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n còng nh- ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n sao cho phï hîp ®ång thêi ®¶m b¶o ®-îc nh÷ng nguyªn t¾c vµ néi dung cña c«ng t¸c kÕ to¸n. Cïng víi h×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n võa tËp trung võa ph©n t¸n, C«ng ty T¹p phÈm vµ B¶o hé Lao ®éng ®· ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký Chøng tõ. §©y lµ h×nh thøc kÕ to¸n ®-îc ®¸nh gi¸ lµ tiªn tiÕn trong kÕ to¸n hiÖn hµnh. §Æc ®iÓm cña h×nh thøc nµy lµ mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®· kiÓm tra ®Ó ph©n lo¹i ghi chÐp theo tr×nh tù thêi gian kÕt hîp tr×nh tù ghi sæ ph©n lo¹i theo hÖ thèng cïng c¸c lo¹i chøng tõ ph¸t sinh trong suèt th¸ng vµo sæ kÕ to¸n NhËt ký Chøng tõ më cho bªn cã cña c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n. HÖ thæng sæ kÕ to¸n mµ c«ng ty sö dông bao gåm: - Sæ nhËt ký chøng tõ: Lµ sæ kÕ to¸n chñ yÕu ®-îc më hµng th¸ng. - B¶ng kª: Lµ sæ kÕ to¸n ®-îc sö dông khi yªu cÇu h¹ch to¸n chi tiÕt kh«ng thÓ kÕt hîp trªn c¸c NhËt ký chøng tõ. - Sæ c¸i: Lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp ®-îc më cho tõng tµi kho¶n. - B¶ng ph©n bæ - C¸c sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Tr×nh tù h¹ch to¸n: Hµng ngµy kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®· hîp ph¸p, kÕ to¸n ph©n lo¹i vµo c¸c sæ NhËt ký Chøng tõ. §èi víi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ liªn quan ®Õn ®èi t-îng kh«ng thÓ h¹ch to¸n chi tiÕt trªn c¸c sæ NhËt ký Chøng tõ ®-îc th× c¨n cø vµo chøng tõ gèc kÕ to¸n vµo c¸c B¶ng kª. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng kª ®Ó chuyÓn vµo NhËt ký chøng tõ cã liªn quan. §èi víi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ liªn quan ®Õn c¸c ®èi t-îng cÇn thanh to¸n ph©n bæ nhkhÊu hao TSC§, c«ng cô ®å dïng, tiÒn l-¬ng . . . th× c¨n cø vµo chøng tõ gèc kÕ to¸n lËp B¶ng ph©n bæ ®Õn cuèi th¸ng chuyÓn vµo B¶ng kª hoÆc NhËt ký chøng tõ cã liªn quan. §ång thêi ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a NhËt ký chøng tõ víi nhau, gi÷a NhËt ký chøng tõ víi B¶ng kª. Sau ®ã c¨n cø vµo NhËt ký chøng tõ ®Ó ghi vµo Sæ c¸i, c¨n cø vµo c¸c B¶ng kª chi tiÕt ®Ó lËp B¶ng tæng hîp chi tiÕt. §èi chiÕu sè liÖu gi÷a B¶ng tæng hîp chi tiÕt víi Sæ c¸i. Cuèi kú c¨n cø vµo B¶ng kª, NhËt ký chøng tõ, Sæ c¸i, B¶ng Tæng hîp chi tiÕt ®Ó lËp c¸c B¸o c¸o kÕ to¸n. s¬ ®å h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ ThÎ hoÆc sæ chi tiÕt,B¶ng tæng hîp chi tiÕt,, 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chøng tõ gèc B¶ng ph©n bæ B¶ng kª ThÎ hoÆc sæ chi tiÕt NhËt ký chøng tõ B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i B¸o c¸o Tµi chÝnh Ghi hµng ngµy §èi chiÕu, kiÓm tra Ghi ®Þnh kú cuèi th¸ng 5.HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n II. KÕ to¸n mét sè nghiÖp vô kinh doanh chñ yÕu trong c«ng ty 1. KÕ to¸n mua hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng a. Chøng tõ sö dông: b. Tµi kho¶n sö dông - TK 156: Hµng ho¸ - TK 133.1: VAT ®Çu vµo ®-îc khÊu trõ C¸c TK thanh to¸n nh- TK 111: TiÒn mÆt - TK 112: TiÒn göi Ng©n hµng - TK 141:TiÒn t¹m øng c. Tr×nh tù h¹ch to¸n ®-îc thÓ hiÖn trªn s¬ ®å ch÷ T nh- sau: 156 111,112,311,331 T¨ng do mua ngoµi 20
- Xem thêm -