Tài liệu Tình hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác tác kế toán tại công ty tnhh xây dựng tràng an.

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Lêi më ®Çu X©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh s¶n xuÊt t¹o ra c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. S¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng lµ c¸c c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông l©u dµi nªn cã ý nghÜa quan träng vÒ mÆt kinh tÕ- vËt chÊt. Bªn c¹nh ®ã, s¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng cßn thÓ hiÖn gi¸ trÞ thÈm mü, phong c¸ch kiÕn tróc nªn còng mang ý nghÜa quan träng vÒ mÆt tinh thÇn, v¨n ho¸ x· héi. D-íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ n-íc, sau h¬n m-êi n¨m thùc hiÖn ®-êng lèi ®æi míi, nÒn kinh tÕ n-íc ta ®· cã nh÷ng b-íc chuyÓn kh¸ v÷ng ch¾c. ViÖc më réng thÞ tr-êng, thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®a ph-¬ng ho¸ c¸c quan hÖ kinh tÕ ®· t¹o ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Hoµ nhÞp cïng víi nh÷ng chuyÓn biÕn chung ®ã cña nÒn kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp x©y dùng trªn c-¬ng vÞ lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ së, lµ tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ quèc d©n ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc. Nh-ng ®Ó cã thÓ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, chóng ta ph¶i cã mét c¬ së h¹ tÇng v÷ng ch¾c lµ nÒn t¶ng cho c¸c ngµnh kh¸c ph¸t triÓn. Do ®ã, víi môc tiªu ®Èy nhanh tèc ®é c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc, vèn ®Çu t- cho hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së h¹ tÇng ngµy cµng chiÕm tØ träng lín trong vèn ®Çu t- cña nhµ n-íc. §ã lµ thuËn lîi lín cho c¸c c«ng ty x©y l¾p. Tuy nhiªn, trong c¬ chÕ qu¶n lý x©y dùng c¬ b¶n hiÖn nay, c¸c c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín ph¶i tiÕn hµnh ®Êu thÇu. V× vËy, ®Ó cã thÓ ®-a ra gi¸ dù thÇu hîp lý nhÊt, ®em l¹i kh¶ n¨ng tróng thÇu cao ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. B¸o c¸o thùc tËp cña em gåm 3 phÇn PhÇn I: §Æc ®iÓm vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty TNHH x©y dùng Trµng An. PhÇn II: T×nh h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ tæ chøc c«ng t¸c t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH x©y dùng Trµng An. . PhÇn III: Mét sè nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH x©y dùng Trµng An. NguyÔn ThÞ KiÒu - Líp KT11-10 MSV : 05D03470 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp PhÇn I : §ÆC §IÓM Vµ T×NH H×NH HO¹T §éng cña c«ng ty TNHH X¢Y DùNG TRµNG AN 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty TNHH x©y dùng Trµng An (Trµng An Construction and Interior Decoration Company) cã m· sè doanh nghiÖp lµ 0700187716 ®¨ng ký lÇn ®Çu ngµy 20/03/2000, ®¨ng ký thay ®æi lÇn thø 4 ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2009 t¹i Së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t- TØnh Hµ Nam. Trµng An lµ C«ng ty TNHH cã 2 thµnh viªn trë lªn, cã t- c¸ch ph¸p nh©n, cã chÕ ®é h¹ch to¸n ®éc lËp, cã con dÊu riªng. - §Þa chØ trô së chÝnh: Sè 48/21 Lª C«ng Thanh, Ph-êng TrÇn H-ng §¹o, Thµnh phè Phñ Lý, TØnh Hµ Nam. - Telex/ Fax: 0351.3853890 - M· sè thuÕ: 0700187716 Ban ®Çu thµnh lËp c«ng ty chØ cã hai thµnh viªn víi sè vèn ®iÒu lÖ lµ 500.000.000 VN§, ho¹t ®éng chñ yÕu b»ng nguån vèn vay. Sau 9 n¨m ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn C«ng ty ®· më réng quy m« víi 5 thµnh viªn gãp vèn d-íi h×nh thøc c«ng ty TNHH vµ sè vèn ®iÒu lÖ t¨ng lªn 4,470,000,000 VN§ 2. LÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh - X©y dùng d©n dông giao th«ng thñy lîi - Trang trÝ néi ngo¹i thÊt c«ng tr×nh - Thi c«ng san lÊp mÆt b»ng - Mua b¸n vËt liÖu x©y dùng - VËn t¶i hµng hãa hµnh kh¸ch ®-êng bé - S¶n xuÊt ®å méc d©n dông - DÞch vô söa ch÷a « t« vµ thiÕt bÞ m¸y x©y dùng - X©y dùng ®-êng d©y vµ tr¹m ®iÖn ®Õn 35 KV. 3. §Æc ®iÓm s¶n phÈm, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®-îc thÓ hiÖn theo (Phô lôc 01) NguyÔn ThÞ KiÒu - Líp KT11-10 MSV : 05D03470 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp 4. B¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (2007-2008) (Phô lôc 02) Qua kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tæng qu¸t trªn ta thÊy ®Õn cuèi n¨m 2008, doanh thu thuÇn cña c«ng ty lµ 56,498,093,631®ång, t¨ng 26,309,378,260 víi tû lÖ t¨ng lµ 87,15% so v¬Ý n¨m 2007 ®iÒu nµy ch-ng tá sù phÊn ®Êu v-¬n kh«ng ngõng cña c«ng ty ®©y lµ mét kÕt qu¶ ®¸ng mõng. Bªn c¹nh ®ã ta còng thÊy tæng lîi nhuËn b¸n hµng n¨m 2008 ®· t¨ng so víi 2007 lµ 2,270,881,196 ®ång víi tû lÖ t-¬ng øng 12,89% viÖc t¨ng lîi nhuËn b¸n hµng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ vµ x· héi kh¸c nh- viÖc thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ N-íc, viÖc bæ xung vèn ®Ó ®Çu tmë réng qui m« s¶n xuÊt kinh doanh còng nh- c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ng-êi lao ®éng… - Tõ c¸c nh©n tè trªn ta nhËn thÊy viÖc t¨ng lîi nhuËn trong k× lµ do + Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô lµm t¨ng 26,309,378,260 + Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp n¨m t¨ng 1,408,548,546 C«ng ty ®· kh«ng ngõng t×m tßi, s¸ng t¹o tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ s¶n xuÊt lµm gi¶m chi phÝ t¨ng lîi nhuËn nh»m mang l¹i kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cao trong kinh doanh. Trªn ®µ ph¸t triÓn nµy th× C«ng ty sÏ lu«n ®¹t ®-îc lîi nhuËn n¨m sau cao h¬n so víi n¨m tr-íc. 5. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty (Phô lôc 03) Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®-îc tæ chøc theo c¬ cÊu kÕt hîp trùc tuyÕnchøc n¨ng, phï hîp víi m« h×nh doanh nghiÖp võa vµ nhá cña c«ng ty. - Gi¸m ®èc: lµ ng-êi trùc tiÕp qu¶n lý cao nhÊt cña c«ng ty, lµ ng-êi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty tr-íc ph¸p luËt, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc nhµ n-íc vÒ c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ ®¹i diÖn cho c¸c quyÒn lîi cña toµn bé nh©n viªn trong c«ng ty..Gi¸m ®èc ®-a ra c¸c ®-êng lèi, chÝnh s¸ch, ph-¬ng h-íng ho¹t ®éng cña c«ng ty. - Phã gi¸m ®èc: D-íi quyÒn gi¸m ®èc lµ phã gi¸m ®èc kü thuËt vµ phã gi¸m ®èc hµnh chÝnh, chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh c«ng ty theo ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña gi¸m ®èc. Phã gi¸m ®èc hµnh chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh bé phËn hµnh chÝnh vµ tµi chÝnh- kÕ to¸n cña c«ng ty, phã gi¸m ®èc kü thuËt trùc NguyÔn ThÞ KiÒu - Líp KT11-10 MSV : 05D03470 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tiÕp qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh bé phËn kü thuËt vµ qu¶n lý thi c«ng trong c«ng ty, cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t vµ qu¶n lý trùc tiÕp c¸c c«ng tr-êng x©y dùng - Phßng Kinh tÕ- Hµnh chÝnh: Nghiªn cøu lËp kÕ ho¹ch ho¹t ®éng chung cho toµn c«ng ty. Qu¶n lý vµ tæ chøc nh©n sù trong c«ng ty vµ thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l-¬ng, BHXH, BHYT. Hç trî c¸c phßng ban kh¸c so¹n th¶o v¨n b¶n, c«ng v¨n vµ hå s¬ dù thÇu. - Phßng KÕ ho¹ch- Kü thuËt: Nghiªn cøu hå s¬ thiÕt kÕ, lËp kÕ ho¹ch thi c«ng cho tõng c«ng tr×nh, qu¶n lý vµ gi¸m s¸t viÖc thi c«ng vÒ tiÕn ®é vµ chÊt l-îng thi c«ng, lËp dù to¸n vµ thiÕt kÕ c¸c b¶n vÏ hå s¬ hoµn c«ng. Gi¸m s¸t c¸c ®¬n vÞ thi c«ng vÒ kü thuËt vµ theo ®óng thiÕt kÕ Cã tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o cho c¸c c«ng tr×nh ho¹t ®éng liªn tôc, qu¶n lý giao nhËn vËt t- vµ c¸c trang thiÕt bÞ t¹i c«ng tr×nh, qu¶n lý ®éi m¸y thi c«ng. C«ng ty cã tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng riªng ®-îc qu¶n lý bëi tæ tr-ëng tæ m¸y. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Tæ chøc c«ng t¸c tµi chÝnh- kÕ to¸n trong c«ng ty. TËp hîp vµ huy ®éng c¸c nguån tµi chÝnh, qu¶n lý quü, thanh to¸n vËt tvµ tËp hîp c¸c chi phÝ cña tõng c«ng tr×nh. PHÇN II: T×NH H×NH Tæ CHøC Bé M¸Y KÕ TO¸N Vµ Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH x©y DùNG Trµng An. 1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty Do ®Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty ®Ó phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý, bé m¸y kÕ to¸n ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung theo ®ã toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty ®Òu tËp trung ë phßng kÕ to¸n. c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc qu¶n lý vµ yªu cÇu tr×nh ®é qu¶n lý, bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®-îc s¾p sÕp nh- sau (Phô lôc 04). Phßng kÕ to¸n cña C«ng ty gåm 4 ng-êi cïng víi trang bÞ ph-¬ng tiÖn kü thuËt tÝnh to¸n ®Ó thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty. - KÕ to¸n tr-ëng (®ång thêi lµ kÕ to¸n thuÕ): ChÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty, lµ ng-êi ®iÒu hµnh bé m¸y kÕ to¸n vµ trî gióp NguyÔn ThÞ KiÒu - Líp KT11-10 MSV : 05D03470 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp gi¸m ®èc trong viÖc c©n ®èi kh¶ n¨ng tµi chÝnh, sö dông vèn kinh doanh cã hiÖu qu¶. X¸c ®Þnh c¸c kho¶n thuÕ, kª khai thuÕ vµ quyªt to¸n thuÕ víi côc thuÕ theo chÕ ®é quy ®Þnh, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. - KÕ to¸n tæng hîp: Tæng hîp sè liÖu, chøng tõ, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong tõng kú, lËp b¶ng l-¬ng, theo dâi c«ng t¸c thu håi vèn vµ c«ng nî c¸c c«ng tr×nh, tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh c¸c c«ng tr×nh, theo dâi , ph©n bæ vµ tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty, tËp hîp vµ h¹ch to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng. - KÕ to¸n thanh to¸n vµ theo dâi c«ng nî: LËp chøng tõ thu - chi, thanh to¸n. C©n ®èi, lËp kÕ ho¹ch c«ng nî vµ theo dâi, ®èi chiÕu c«ng nî víi kh¸ch hµng. - KÕ to¸n ng©n hµng- Thñ quü: Qu¶n lý tiÒn mÆt, theo dâi vµ ®èi chiÕu c¸c kho¶n tiÒn göi ng©n hµng. Cã nhiÖm vô thu chi tiÒn mÆt trªn c¬ së nh÷ng chøng tõ hîp lý, hîp ph¸p ®· ®-îc duyÖt. Ghi sæ quü lËp b¸o c¸o quü cuèi ngµy cïng víi chøng tõ gèc nép l¹i cho kÕ to¸n. 2. C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n hiÖn ®ang ¸p dông t¹i c«ng ty * ChÝnh s¸ch kÕ to¸n - C«ng ty hiÖn ®ang ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp theo quyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§-BTC ban hµnh ngµy 20/03/2006 cña Bé tr-ëng BTC - Kú kÕ to¸n n¨m ( b¾t ®Çu tõ 01/01/N ®Õn hÕt 31/12/N) - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ to¸n: §ång ViÖt Nam - Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: Theo ph-¬ng ph¸p Kª khai th-êng xuyªn + Nguyªn t¾c ghi nhËn hµng tån kho: Ghi theo gi¸ gèc + Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ trÞ hµng tån kho: tÝnh theo gi¸ ®Ých danh - Ph-¬ng ph¸p khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ¸p dông: KhÊu hao ®-êng th¼ng - Ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT: Ph-¬ng ph¸p khÊu trõ - H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông: NhËt ký chung (Phô lôc 05). NguyÔn ThÞ KiÒu - Líp KT11-10 MSV : 05D03470 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp 3. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty 3.1. KÕ to¸n ng©n hµng, thñ quü Qu¶n lý tiÒn mÆt, theo dâi vµ ®èi chiÕu c¸c kho¶n tiÒn göi ng©n hµng. Cã nhiÖm vô thu chi tiÒn mÆt trªn c¬ së nh÷ng chøng tõ hîp lý, hîp ph¸p ®· ®-îc duyÖt. Ghi sæ quü lËp b¸o c¸o quü cuèi ngµy cïng víi chøng tõ gèc nép l¹i cho kÕ to¸n. 3.1.1. C¸c chõng tõ vµ sæ sö dông: PhiÕu thu, phiÕu chi, b¶ng kiÓm kª quü, giÊy nép tiÒn, giÊy thanh to¸n tiÒn, giÊy b¸o Cã, sæ quü tiÒn mÆt, sæ tiÒn göi ng©n hµng T¹i c«ng ty C«ng ty TNHH x©y dùng Trµng An, kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn bao gåm: + TiÒn mÆt (TK111): Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu chi t¹i quü tiÒn mÆt cña c«ng ty. KÕ to¸n tiÒn mÆt c¶ c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm më sæ kÕ to¸n quü tiÒn mÆt, ghi chÐp hµng ngµy liªn tôc theo tr×nh tù ph¸t sinh c¸c kho¶n thu, chi, xuÊt, nhËp quü tiÒn mÆt vµ tÝnh ra sè tån quü sau mçi lÇn nhËp, xuÊt quü hoÆc cuèi mçi ngµy. + TiÒn göi ng©n hµng(TK112): Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m c¸c kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n hµng cña c«ng ty. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n: -Ngµy 06/11/2009 c«ng ty TNHH XD Trµng An rót tiÒn göi Ng©n hµng vÒ nhËp quü tiÒn mÆt. C¨n cø vµo phiÕu thu ngµy 06/11/2009, kÕ to¸n h¹ch to¸n.(Phô lôc 06) Nî TK 1111: Cã 1121: 50.000.000 ® 50.000.000 ® - Ngµy 08/11/2009 c«ng ty thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i, fax, internet th¸ng 10/2009 cho c«ng ty CP ViÔn th«ng Qu©n ®éi Viettel, c«ng ty thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. C¨n cø vµo phiÕu chi ngµy 08/11/2009, kÕ to¸n h¹ch to¸n.( Phô Lôc 07) NguyÔn ThÞ KiÒu - Líp KT11-10 MSV : 05D03470 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Nî TK 6427: 1.856.785 ® Nî TK 1331: 185.679 ® Cã TK 1111: 2.042.464 ® 3.2. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh KÕ to¸n TSC§ ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng, gi¶m toµn bé tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh thuéc quyÒn së h÷u cña c«ng ty Mäi TSC§ do c«ng ty mua s¾m ph¶i ®-îc ph¶n ¸nh vµo trong sæ TSC§ cña c«ng ty. KÕ to¸n tr-ëng cã tr¸ch nhiÖm x¸c ®Þnh sè trÝch khÊu hao TSC§ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo qui ®Þnh cña Bé tµi chÝnh. 3.2.1 C¸c chøng tõ vµ sæ kÕ to¸n sö dông: Biªn b¶n giao nhËn TSC§, biªn b¶n thanh lý TSC§, biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§, thÎ TSC§, sæ TSC§. C¸c tµi kho¶n ®-îc sö dông trong c«ng ty bao gåm: + TSC§ h÷u h×nh(TK211) + TSC§ thuª tµi chÝnh(Tk 212) + Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh(TK 214 3.2.2 Ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ TSC§: §¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh. - Ph-¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao ®-êng th¼ng cè ®Þnh: C«ng ty sö dông ph-¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh( ®-êng th¼ng) ®Ó tÝnh khÊu hao cho tµi s¶n cè ®Þnh nµy. Møc khÊu hao b×nh qu©n n¨m cña TSC§ Nguyªn gi¸ TSC§ = Sè n¨m dù kiÕn cña TSC§ NguyÔn ThÞ KiÒu - Líp KT11-10 MSV : 05D03470 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Møc khÊu hao b×nh qu©n n¨m Møc khÊu hao b×nh qu©n th¸ng = 12 VD: Vµo ngµy 28/11/2009 c«ng ty mua mét m¸y tÝnh x¸ch tay Lenovo phôc vô cho bé phËn v¨n phßng cã nguyªn gi¸ lµ 13.038.095 ®, thuÕ GTGT 5%: 651.905 ®, Thêi gian khÊu hao trong vßng 03 n¨m. - C¨n cø vµo Hãa ®¬n GTGT sè 0094371 vµ phiÕu chi sè 061 ngµy 28/11/2009 kÕ to¸n h¹ch to¸n ghi t¨ng TSC§: Nî TK 2112 13.038.095 ® Nî TK 1332 651.905 ® Cã TK 1111 13.690.000 ® - KhÊu hao Tµi s¶n cè ®Þnh: Møc khÊu hao b×nh qu©n mét n¨m cña m¸y tÝnh x¸ch tay Lenovo lµ: 13.038.095 : 3 n¨m = 4.346.032 ® Do ®ã møc khÊu hao b×nh qu©n 1 th¸ng cña m¸y m¸y tÝnh x¸ch tay Lenovo ®ã lµ: 4.346.032 : 12 th¸ng = 362.169 ® Hµng th¸ng, c¨n cø vµo B¶ng KhÊu hao TSC§ ( Phô lôc 08), kÕ to¸n h¹ch to¸n nh- sau: Nî TK 6424 : 362.169 ® Cã TK 214 : 362.169 ® §ång thêi, kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo Sæ TSC§ ( Phô lôc 09) 3.3.KÕ to¸n tæng hîp 3.3.1 KÕ to¸n vËt t- hµng ho¸ - KÕ to¸n vËt t- hµng ho¸ ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng, gi¶m cña c¸c lo¹i nguyªn, vËt liÖu, hµng ho¸ trong kho cña c«ng ty. NguyÔn ThÞ KiÒu - Líp KT11-10 MSV : 05D03470 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp 3.3.1.1 C¸c chøng tõ vµ sæ sö dông trong kÕ to¸n vËt t- hµng ho¸: PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, phiÕu xuÊt kho vËt t- theo h¹n møc, b¶n kiÓm kª vËt t-, biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t-, sæ chi tiÕt vËt liÖu, sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. - T¹i c«ng ty TNHH x©y dùng Trµng An, kÕ to¸n vËt t- hµng ho¸ bao gåm: KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu( TK152): Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng, gi¶m c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu trong kho cña c«ng ty. 3.3.1.2 Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n - Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ mµ c«ng ty ®ang ¸p dông lµ ph-¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh ®Ó tÝnh gi¸ xuÊt kho thµnh phÈm Vd: * §èi víi vËt liÖu nhËp kho Ngµy 10/11/2009 mua cña anh T¹ Quang UÈn – C«ng ty CP A&T, Sè 11 - Phè Phó Hßa - TT Hßa M¹c - Duy Tiªn - Hµ Nam theo hãa ®¬n sè 0077725 100.000 viªn g¹ch chØ ®Æc A1 ®¬n gi¸ 714, thuÕ GTGT 5%, tæng gi¸ trÞ thanh to¸n 74.970,000® C«ng ty thanh to¸n b»ng tiÒn göi ng©n hµng. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng sè 0077725 vµ PhiÕu nhËp kho (Phô lôc 10) kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK 152 71.400.000 ® Nî TK 1331 3.570.000 ® Cã TK 331 74.970.000®  §èi víi vËt liÖu xuÊt kho: C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho (Phô lôc 11) Ngµy 19/11/2009 xuÊt thÐp D6 = 850kg, D18 = 1.180kg lµm tÊm ®an. Nî TK 621 Cã TK 152 36,710,000 ® 36,710,000 ® NguyÔn ThÞ KiÒu - Líp KT11-10 MSV : 05D03470 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp 3.3.2 KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng KÕ to¸n tiÒn l-¬ng ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ng-êi lao ®éng trong c«ng ty vÒ tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng, b¶o hiÓm x· héi vµ c¸c kho¶n c¸c thuéc vÒ thu nhËp cña ng-êi lao ®éng. - H×nh thøc tr¶ l-¬ng cña c«ng ty. Do kho¸n s¶n phÈm nªn kh«ng thùc hiÖn chÊm c«ng mµ theo b¸o c¸o cña vµ qu¶n lý cña tõng ®¬n vÞ phßng ban, x-ëng cã x¸c nhËn cña x-ëng tr-ëng vµ tr-ëng phßng. 3.3.2.1 C¸c chøng tõ vµ sæ kÕ to¸n sö dông cña c«ng ty: B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng vµ BHXH sÏ ®-îc lµm c¨n cø ®Ó thanh to¸n l-¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi cho ng-êi lao ®éng. 3.3.2.2 C¸c tµi kho¶n sö dông trong c«ng ty bao gåm: + Ph¶i tr¶ cho ng-êi lao ®éng(TK334) + Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c(TK338) C¨n cø vµo b¶ng tÝnh l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng ph¶i tr¶ cho c¸c bé phËn trong c«ng ty th¸ng 09/2009 nh- sau: (Phô lôc 12) L-¬ng ph¶i trr¶ cho nh©n viªn: Nî TK 622: 423,579,000® Nî TK 627: 55,966,392® Nî TK 641: 209,526,347® Nî TK 642: 80,785,507® Cã TK 334: 769,87,243® C¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng: Nî TK 622: 14,575,243® Nî TK 627: 2,453,173® Nî TK 641: 12,994,338® Nî TK 642: 11,829,680® Cã TK 338 : 41,852,945® NguyÔn ThÞ KiÒu - Líp KT11-10 MSV : 05D03470 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp 3.3.3 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh trong DN 3.3.3.1 §èi t-îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: §èi t-îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p cã thÓ lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, cã thÓ lµ giai ®o¹n quy -íc cña h¹ng môc c«ng tr×nh cã gi¸ dù to¸n riªng hoÆc cã thÓ lµ nhãm c«ng tr×nh, lµ ®¬n vÞ thi c«ng. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi t-îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc tÝnh gi¸ thµnh cña s¶n phÈm x©y l¾p. 3.3.3.2 Ph-¬ng ph¸p tËp hîp chÝ phÝ s¶n xuÊt: C«ng ty sö dông ph-¬ng ph¸p tËp hîp trùc tiÕp. §-îc ¸p dông víi nh÷ng chi phÝ trùc tiÕp, lµ nh÷ng chi phÝ chØ liªn quan ®Õn mét ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Khi cã chi phÝ ph¸t sinh th× c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ta tËp hîp tõng chi phÝ cho tõng ®èi t-îng s¶n xuÊt. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: - TK 621 : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp - TK 622 : Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - TK 623 : Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng - TK 627 : Chi phÝ s¶n xuÊt chung - TK 154 : Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang - Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n liªn quan nh- : TK 152, TK 153, TK 632, TK 334, TK 331, TK 111, TK 112 ... 3.3.3.2.1 Chi phÝ NVL trùc tiÕp: lµ c¸c NVL ®-îc sö dông trùc tiÕp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña tõng c«ng tr×nh. - NVL chÝnh bao gåm: S¾t, thÐp, xi m¨ng, g¹ch, c¸t, sái, ®¸, v«i, ®Êt - NVL phô bao gåm: S¬n, ®inh, bu l«ng, èc vÝt…. Cô thÓ trong th¸ng 11/2009, t¹i c«ng tr×nh Biªn Giang ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô sau: * C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n h¹ch to¸n (Phô lôc 13) - Ngµy 8/11/2009 xuÊt 160,000kg xi m¨ng vµ xuÊt thÐp D4 = 650kg, D18 = 970kg lµm tÊm ®an ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh. Nî TK 621: 185,830,000® NguyÔn ThÞ KiÒu - Líp KT11-10 MSV : 05D03470 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Cã TK 152: 185,830,000® KÕ to¸n c¨n cø c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh h¹ch to¸n, lËp sæ chi tiÕt TK621 nh- sau: (BiÓu mÉu 01: Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh- TK 621) 3.3.3.2.2 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: lµ kho¶n chi phÝ trùc tiÕp ë c«ng ty vµ g¾n liÒn víi lîi Ých cña ng-êi lao ®éng. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp bao gåm: tiÒn l-¬ng, phô cÊp l-¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia x©y l¾p. HiÖn t¹i nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt x©y l¾p cña c«ng ty lµ nh©n c«ng thuª ngoµi. §èi víi nh©n viªn kü thuËt, qu¶n lý thi c«ng thuéc c¸c phßng ban ®-îc ph©n chia theo tõng c«ng tr×nh ®-îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung. HiÖn nay c«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l-¬ng theo khèi l-îng c«ng viÖc giao kho¸n ®èi v¬Ý c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt TÒn l-¬ng kho¸n = Khèi l-îng c«ng viÖc giao X §¬n gi¸ tiÒn l-¬ng kho¸n hoµn thµnh Chi phÝ nh©n c«ng ph¸t sinh trong th¸ng 11/2009 t¹i C«ng tr×nh Biªn Giang. * C¨n cø vµo hîp ®ång giao kho¸n (Phô lôc 14) vµ phiÕu x¸c nhËn c«ng viÖc hoµn thµnh (Phô lôc 15), b¶ng thanh to¸n nh©n c«ng thuª ngoµi ((Phô lôc 16) Nh©n c«ng x©y r·nh, tr¸t t-êng r·nh: 39,800,000® Nî TK 622 39,800,000® Cã TK 334(1) 39,800,000® * C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n nh©n c«ng thuª ngoµi (Phô lôc 17) Nh©n c«ng thuª ngoµi söa lÒ ®-êng, ®ãng cäc: 9,945,000® Nî TK 622 5,940,000® Cã TK 334(2) 5,940,000® KÕ to¸n c¨n cø c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh h¹ch to¸n, lËp sæ chi tiÕt TK622 nh- sau: (BiÓu mÉu 02 : Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh- TK 622) 3.3.3.2.3. Chi phÝ m¸y thi c«ng: Còng nh- c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p kh¸c m¸y thi c«ng bao gåm c¸c ph-¬ng tiÖn, m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô trùc tiÕp cho qu¸ tr×nh thi c«ng. NguyÔn ThÞ KiÒu - Líp KT11-10 MSV : 05D03470 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp §©y lµ mét trong nh÷ng bé phËn kh«ng thÓ thiÕu ®-îc trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ chiÕm mét tØ lÖ kh«ng nhá trong tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña c«ng ty. Kh«ng nh÷ng thÕ nã cßn gióp c«ng ty ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng, n©ng cao chÊt l-îng c«ng tr×nh còng nh- gi¶m mét l-îng hao phÝ nh©n c«ng ®¸ng kÓ. VD: C¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ ngµy 28/11/2009. Dùa vµo biªn b¶n nghiÖm thu khèi l-îng thi c«ng hoµn thµnh vµ biªn b¶n thanh lý hîp ®ång. Thanh to¸n tiÒn thuª m¸y cho c«ng ty TNHH Hoµng Kh¸nh, sè tiÒn 130,000,000 c«ng tr×nh Biªn Giang. C«ng ty thanh to¸n b»ng tiÒn göi ng©n hµng. (Phô lôc 19) Nî TK 623: 130,000,000® Cã TK 111: 130,000,000® 3.3.3.2.4 Chi phÝ s¶n xuÊt chung: KÕ to¸n tËp hîp vµo kho¶n môc CPSXC nh÷ng chi phÝ cã tÝnh chÊt phôc vô s¶n xuÊt vµ qu¶n lý t¹i c¸c ph©n x-ëng. §Ó theo dâi tËp hîp toµn bé CPSXC ph¸t sinh trong kú ë tõng ph©n x­ëng vµ Chi nh¸nh, kÕ to¸n sö dông TK 627 “ chi phi s¶n xuÊt chung” * Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®éi bao gåm: C¸c kho¶n tiÒn l-¬ng chÝnh, l-¬ng phô, vµ c¸c kho¶n BHXH, BHYT trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh. H×nh thøc tr¶ l-¬ng theo thêi gian gåm cã: tiÒn l-¬ng b×nh qu©n, hÖ sè tr¸ch nhiÖm quy ®Þnh cho tõng chøc vô vµ bé phËn lµm viÖc. * Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c bao gåm: chi phÝ ®iÖn n-íc, tiÒn n-íc, ®iÖn tho¹i, tiÒn thuª nhµ, chi phÝ tiÕp kh¸ch giao dÞch, chi phÝ thanh to¸n vÐ tµu, xe cña nh©n viªn, chi phÝ ph¸t sinh c«ng tr×nh nµo th× tËp hîp cho c«ng tr×nh ®ã Tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh t¹i c«ng tr×nh Biªn Giang lµ: 44,056,000®. Nî TK 627: 44,056,000® Cã TK 111,141: 44,056,000® KÕ to¸n c¨n cø vµ lËp sæ chi tiÕt TK627 nh- sau: (BiÓu mÉu 03: Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh - TK 627 3.3.3.3 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp vµ kiÓm kª ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë NguyÔn ThÞ KiÒu - Líp KT11-10 MSV : 05D03470 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp 3.3.3.3.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt Cuèi kú, kÕ to¸n c¨n cø c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh, kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ m¸y, chi phÝ s¶n xuÊt chung vµo TK 154 “ chi phÝ s¶n xuÊt dë dang” Nî TK 154: 405,626,000® Cã TK 621: 185,830,000® Cã TK 622: 45,740,000® Cã TK 623: 130,000,000® Cã TK 627: 44,056,000® 3.3.3.3.2. KiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë Ph-¬ng ph¸p kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë trong doanh nghiÖp x©y l¾p phô thuéc vµo ph-¬ng thøc thanh to¸n khèi l-îng x©y l¾p hoµn thµnh gi÷a bªn nhËn thÇu vµ bªn giao thÇu. C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu gi·n d©n Biªn Giang ®-îc thanh to¸n theo khèi l-îng c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao cã kÌm theo biªn b¶n nghiÖm thu vµ ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: Chi phÝ thùc tÕ cña khèi l-îng Chi phÝ thùc tÕ cña khèi l-îng = Chi phÝ thùc tÕ + x©y l¾p ph¸t sinh x©y l¾p dë dang trong kú ®Çu kú x©y l¾p dë Chi phÝ theo dù dang cuèi kú to¸n cña khèi Chi phÝ theo dù to¸n cña x + khèi l-îng Chi phÝ theo dù x©y l¾p dë to¸n cña khèi dang cuèi kú l-îng hoµn thµnh l-îng x©y l¾p dë trong kú dang cuèi kú 3.3.3.4 KÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p Do s¶n phÈm x©y l¾p cã gi¸ trÞ lín, kÕt cÊu phøc t¹p, thêi gian s¶n xuÊt kÐo dµi nªn C«ng ty lùa chän ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc NguyÔn ThÞ KiÒu - Líp KT11-10 MSV : 05D03470 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp c«ng tr×nh khi tËp hîp chi phÝ ®-îc hoµn tÊt, kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp theo c«ng thøc sau: Z = D®k + PStk - Dck Trong ®ã : Z: Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh D®k : Chi phÝ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú PStk: Chi phÝ ph¸t sinh trong kú Dck : Chi phÝ s¶n phÈm dë dang cuèi kú §èi víi c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu gi·n d©n . Chi phÝ dë dang ®Çu kú: 3,293,807,240® Chi phÝ ph¸t sinh trong kú: 405,626,00® Chi phÝ dë dang cuèi kú: 0 Cuèi th¸ng 11,C«ng ty nghiÖm thu thanh to¸n giai ®o¹n 2 c«ng tr×nh Biªn Giang KÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸ thµnh (Phô lôc 16 b¶ng tÝnh gi¸ thµnh) Z = 3,293,807,240 + 405,626,000 - 0 = 3,560,983,010® Nợ TK 632: 3,560,983,010® Cã TK 154: 3,560,983,010đ NguyÔn ThÞ KiÒu - Líp KT11-10 MSV : 05D03470 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp PhÇn III : THU HO¹CH Vµ NHËN XÐT 1. Thu ho¹ch cña b¶n th©n Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty TNHH x©y dùng Trµng An. , ®-îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c anh chÞ phßng kÕ to¸n, em ®· cã ®iÒu kiÖn t×m hiÓu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty vµ em còng ®· hiÓu ®-îc phÇn nµo c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ trong doanh nghiÖp x©y l¾p nãi riªng: C«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty. TËp hîp ®-îc chi phÝ chÝnh x¸c th× sÏ cã biÖn ph¸p qu¶n lý kÞp thêi ®Ó gi¶m thiÓu chi phÝ ph¸t sinh, t¨ng lîi nhuËn. 2. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung Nh×n chung, c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ hÖ thèng chøng tõ sæ s¸ch kª to¸n t¹i c«ng ty thùc hiÖn theo ®óng c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n ®· qui ®Þnh. Bé m¸y kÕ to¸n t-¬ng ®èi nhá gän vµ cã tæ chøc khoa häc, ®¶m b¶o ®-¬c th«ng tin kÕ to¸n trong c«ng ty vµ gi¶m t¶i ®-îc chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. C«ng ty cã sö dông h¹ch to¸n c¸c chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng theo c¸c tµi kho¶n chi tiÕt cña tµi kho¶n 623, theo dâi ®-îc chÝnh x¸c c¸c kho¶n môc chi phÝ cho ®éi m¸y. 2.1 ¦u ®iÓm Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®-îc tæ chøc theo m« h×nh tËp trung phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh doanh cña c«ng ty vµ h¹ch to¸n ®éc lËp ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho kÕ to¸n kiÓm tra vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh mét c¸ch cã hiÖu qu¶. §éi ngò kÕ to¸n cña phßng kÕ to¸n cã tr×nh ®é cao, ®-îc ph©n c«ng râ rµng theo tõng phÇn hµnh kÕ to¸n phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é chuyªn m«n, do ®ã c«ng t¸c kÕ to¸n ®¹t hiÖu qu¶ cao vµ h¹n chÕ nhiÒu sai sãt. VÒ viÖc sö dông hÖ thèng sæ kÕ to¸n: HiÖn nay, C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung theo hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n thèng nhÊt míi ban hµnh. ViÖc lu©n chuyÓn chøng tõ: C«ng ty ¸p dông ®óng víi c¸c qui ®Þnh tµi chÝnh hiÖn hµnh. Bé chøng tõ mµ c«ng ty ®ang sö dông ®óng theo biÓu mÉu qui NguyÔn ThÞ KiÒu - Líp KT11-10 MSV : 05D03470 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp ®Þnh, tæ chøc lu©n chuyÓn hîp lý, nhanh chãng, kÞp thêi ®¶m b¶o c«ng t¸c kÕ to¸n cã hiÖu qu¶. HÖ thèng kho tµng: C«ng ty ®· x©y dùng mét hÖ thèng kho víi ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ, mçi ph-¬ng tiÖn c©n, ®ong, ®o, ®Õm phï hîp víi tõng chñng lo¹i vËt liÖu, bè trÝ kho tµng r¶i r¸c t¹i tõng bé phËn sö dông vËt t-. C«ng t¸c b¶o qu¶n vËt liÖu còng ®-îc chó träng (hÖ thèng phßng chèng ch¸y næ, chèng Èm mèc, chèng han rØ…®¹t tiªu chuÈn). 2.2 Nh-îc ®iÓm B-íc ®Çu ¸p dông chÕ ®é kÕ míi c¶i c¸ch nªn xuÊt hiÖn sù sai sãt nhÇm lÉn trong c¸c c«ng ty lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái. C«ng ty TNHH x©y dùng Trµng An. Nngoµi nh÷ng -u ®iÓm ®· ®¹t ®-îc nªu trªn kh«ng tr¸nh khái mét sè tån t¹i nhÊt ®Þnh. Do c¬ chÕ kho¸n gän nªn viÖc tËp h¬p sè liÖu cßn phô thuéc nhiÒu vµo c¸c ®éi x©y l¾p dÉn ®Õn viÖc cung cÊp sè liÖu ®«i khi bÞ chËm trÔ. - ViÖc tæ chøc qu¶n lý chi phÝ cßn ch-a chÆt chÏ toµn diÖn nªn v× thÕ mµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ch-a ph¶n ¸nh ®óng b¶n chÊt cña nã. Trong s¶n phÈm c«ng ty, nguyªn vËt liÖu chiÕm tØ träng lín nªn viÖc tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng h-íng chÝnh ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã l¹i cã kÏ hë vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu do vËt liÖu ®-îc ®éi x©y l¾p mua xuÊt th¼ng tíi c«ng tr×nh vµ viÕt phiÕu giao nhËn vËt t- giao cho nhµ cung cÊp. §Þnh kú, nhµ cung cÊp mang phiÕu giao nhËn vËt t- vµ ho¸ ®¬n chøng tõ ®Õn thanh to¸n t¹i c«ng ty. Nh- vËy kÕ to¸n kh«ng kiÓm tra ®-îc sè vËt liÖu mua vÒ thùc tÕ ®· dïng hÕt ch-a vµ cßn dÉn ®Õn mét sè tr-êng hîp th«ng ®ång b¸n phiÕu vËt tg©y thÊt tho¸t cho c«ng ty. PhÇn nguyªn liÖu nµy lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm hoÆc cã phÇn cao h¬n so víi viÖc lÜnh t¹i kho hoÆc chÊt l-îng ch-a b¶o ®¶m. - Trong thùc tÕ khi c¸c ®éi thi c«ng nhËn c«ng tr×nh míi th-êng ®Ò nghÞ gi¸m ®èc mua míi rÊt nhiÒu thiÕt bÞ qu¶n lý, phô tïng... ChÝnh v× thÕ mµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng lªn, lµm gi¶m l·i cña doanh nghiÖp. - HiÖn t¹i c«ng ty ¸p dông tÝnh chi phÝ m¸y thi c«ng theo ngµy, m¸y ë c«ng tr×nh nµo nhiÒu ngµy th× chi phÝ m¸y ph©n bæ cho c«ng tr×nh ®ã cao. Tuy nhiªn NguyÔn ThÞ KiÒu - Líp KT11-10 MSV : 05D03470 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp do yÕu tè thêi tiÕt, cã thêi ®iÓm thêi tiÕt kh«ng thuËn lîi nªn mÆc dï m¸y ®-îc ®iÒu chuyÓn vÒ c«ng tr×nh nµy nh-ng l¹i kh«ng thi c«ng ®-îc. Do vËy chi phÝ m¸y vÉn ch-a ®-îc tÝnh hîp lý. 3. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH x©y dùng Trµng An. . §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng cËp nhËt sè liÖu kho¸n nh©n c«ng vµ sè liÖu vËt t- c«ng ty nªn cã kÕ to¸n c«ng tr×nh t¹i c¸c c«ng tr-êng ®Ó tËp hîp vµ kiÓm so¸t sè l-îng vËt tnhËp vµo vµ xuÊt dïng vµ tæng hîp c¸c khèi l-îng giao kho¸n cho c¸c ®éi c«ng nh©n thùc hiÖn ®-îc hµng ngµy vµ chuyÓn vÒ c«ng ty cho kÕ to¸n tæng hîp, tr¸nh thÊt tho¸t vËt t- vµ gian lËn sÏ h¹ ®-îc chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng ty nªn cã biÖn ph¸p tËp hîp chi phÝ m¸y thi c«ng riªng tõng c«ng tr×nh theo giê m¸y thi c«ng v× hiÖn t¹i c«ng ty ¸p dông tÝnh chi phÝ m¸y thi c«ng theo ngµy, m¸y ë c«ng tr×nh nµo nhiÒu ngµy th× chi phÝ m¸y ph©n bæ cho c«ng tr×nh ®ã cao. Ttuy nhiªn do yÕu tè thêi tiÕt, cã thêi ®iÓm thêi tiÕt kh«ng thuËn lîi nªn mÆc dï m¸y ®-îc ®iÒu chuyÓn vÒ c«ng tr×nh nµy nh-ng l¹i kh«ng thi c«ng ®-îc. Do vËy chi phÝ m¸y vÉn ch-a ®-îc tÝnh hîp lý. NguyÔn ThÞ KiÒu - Líp KT11-10 MSV : 05D03470 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp KÕt luËn Qua qu¸ tr×nh ®i s©u nghiªn cøu, t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ, em nhËn thøc s©u s¾c ®-îc r»ng: h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng cã vai trß ®Æc biÖt quan träng nhÊt lµ trong giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ hiÖn nay. Nh÷ng th«ng tin mµ kÕ to¸n cung cÊp ®Æc biÖt lµ th«ng tin vÒ chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm gióp doanh nghiÖp cã c¬ së x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh còng nh- ®¸nh gi¸ ®-îc kh¶ n¨ng vµ thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh thùc tÕ cña doanh nghiÖp, tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý kinh doanh thÝch hîp. Ngoµi ra, nh÷ng th«ng tin nµy cßn lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ phôc vô c«ng t¸c qu¶n trÞ néi bé doanh nghiÖp nh»m môc tiªu tiÕt kiÖm vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. Do ®ã, c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng yªu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi sù ph¸t triÓn vµ lín m¹nh cña doanh nghiÖp nh»m ph¸t huy vai trß kÕ to¸n lµ gi¸m ®èc b»ng tiÒn ®èi víi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mét c¸ch toµn diÖn vµ cã hÖ thèng, ph¸t hiÖn vµ khai th¸c mäi kh¶ n¨ng tiÒm tµng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. Do thêi gian tiÕp xóc víi thùc tÕ ch-a nhiÒu nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, h¹n chÕ. Em rÊt mong ®-îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o, Ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n ®Ó nhËn thøc cña em vÒ vÊn ®Ò nµy ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. §Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù chØ b¶o tËn t×nh cña c« gi¸o PGS.TS Hµ §øc Trô vµ c¸c anh chÞ phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®· gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn cho em trong suèt thêi gian thùc tËp. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! NguyÔn ThÞ KiÒu - Líp KT11-10 MSV : 05D03470 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp phô lôc NguyÔn ThÞ KiÒu - Líp KT11-10 MSV : 05D03470 20
- Xem thêm -