Tài liệu Tình hình tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty cổ phần gạch tuynel trường lâm.

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

----------------------- tiÓu luËn triÕt häc ®Ò tµi : ¸p dông phÐp duy vËt biÖn chøng cña triÕt häc m¸c-lªnin ®Ó ph©n tÝch yÕu tè v¨n ho¸ trong c¬ chÕ thÞ trêng Hµ néi 2002 PhÇn I - Lêi nãi ®Çu Ngµy nay , v¨n ho¸ vµ ph¸t triÓn thêng ®îc nh¾c tíi nh mét cÆp ph¹m trï.Bëi lÏ cµng ngµy con ngêi cµng nhËn thøc ®îc r»ng ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ -x· héi cña mét ®Êt níc phô thuéc rÊt nhiÒu vµo yÕu tè v¨n ho¸.NÒn t¶ng cèt lâi t¹o nªn nÒn v¨n ho¸ cña mét quèc gia , cña mét d©n téc lµ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. Sù t¨ng trëng kinh tÕ nµo mµ mÊt ®i b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc th× sÏ chãng lôi tµn . C¸c häc thuyÕt míi vÒ kinh tÕ hiÖn nay chó ý nhiÒu h¬n vµo yÕu tè v¨n ho¸ , coi ®ã nh lµ mét yÕu tè quan träng , quyÕt ®Þnh tÝnh bÒn v÷ng cña sù t¨ng trëng. C¸c c¬ quan cña Liªn hiÖp quèc cho r»ng “ thõa nhËn vÞ trÝ v¨n ho¸ trong ph¸t triÓn , ®¶m b¶o c¸c nh©n tè v¨n ho¸ ®îc nhËn thøc , coi träng mét c¸ch thÝch ®¸ng trong c¸c dù ¸n , ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn lµ môc tiªu quan träng gãp phÇn quyÕt ®Þnh cho sù thµnh c«ng cña c«ng cuéc ph¸t triÓn ’’ æ ViÖt Nam , trong l·nh ®¹o vµ qu¶n lý ®Êt níc , §¶ng vµ ChÝnh Phñ ViÖt Nam lu«n lu«n chñ tr¬ng kÕt hîp , ®Æt sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trªn 0 nÒn t¶ng ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc , coi v¨n ho¸ lµ môc tiªu ,®éng lùc vµ lµ ph¬ng tiÖn cña sù ph¸t triÓn .Gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c d©n téc vµ x©y dùng chÝnh s¸ch v¨n ho¸ trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi lµ mét vÊn ®Ò réng lín vµ phøc t¹p. Do sù hiÓu biÕt cßn nhiÒu h¹n chÕ, bµi viÕt nµy em chØ xin tËp trung ®Ò cËp ®Õn viÖc tr×nh bµy mét sè khÝa c¹nh quan träng nhÊt cã liªn quan tíi viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc vµ x©y dùng chÝnh s¸ch v¨n ho¸ trong qu¶n lý nhµ níc ®èi víi qu¸ tr×nh chuyÓn nÒn kinh tÕ sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng ë ViÖt Nam. phÇn ii - Néi dung chÝnh ch¬ng i : Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña v¨n ho¸ trong c«ng cuéc ®æi míi kt-xh cña ®Êt níc I – V¨n ho¸ lµ nÒn t¶ng tinh thÇn cña x· héi. Trong c¬ng lÜnh x©y dng chñ nghÜa x· héi cña §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam ®· x¸c ®Þnh râ “ v¨n ho¸ lµ nÒn t¶ng tinh thÇn cña x· héi .C¸c s¶n phÈm dÞch vô v¨n ho¸ lµ mét lo¹i thøc ¨n kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña x· héi , cña d©n téc ’’. NÒn v¨n ho¸ thÓ hiÖn tÇm cao vµ chiÒu s©u vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña mét d©n téc, lµ sù kÕt tinh nhng c¸i g× tèt ®Ñp nhÊt trong quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi, víi x· héi , víi thiªn nhiªn .Nã vïa lµ ®éng lùc thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi , võa lµ mét môc tiªu cña chóng ta .Nhu cÇu vÒ tho¶ m·n sù hëng thô hay nãi theo thuËt ng÷ kinh tÕ lµ tiªu dïn c¸c s¶n phÈm v¨n ho¸ , nghÖ thuËt lµ mét bé phËn träng yÕu cña nÒn v¨n ho¸ thÓ hiªn kh¸t väng cña nh©n d©n vÒ c¸i ch©n – thiÖn – mü .V× vËy cïng víi viÕc x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ , ph¶i x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn , ®Ëm ®µ b¶n s¾c ®©n téc , theo ®Þn h híng x· héi chñ nghÜa víi nh÷ng dÆc trng c¬ b¶n lµ d©n téc , hiÖn ®¹i , nh©n v¨n nh hiÕn ph¸p n¨m 1992 ghi râ . §ã lµ nÒn v¨n ho¸ ®Ëi chóng , v× nh©n d©n lao ®éng cïng víi ®éi ngò tri thøc cña m×nh lµ ngêi tham gia s¸ng t¹o nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ ,®ång thêi, lµ ngêi hëng thô nh÷ng thµnh qu¶ do m×nh lµm ra. Trong c«ng cuéc ®æi míi sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ViÖt Nam ®ang gÆp ph¶i mét sè vÊn ®Ò cã liªn quan tíi viÖc gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc mµ nã ¶nh hëng to lín tíi tiÕn tr×nh ®æi míi ®Êt níc .Trong th göi Héi nghÞ b¸o chÝ vµ xuÊt b¶n 20-22/2/1992 Thñ Tíng Vâ V¨n KiÖt ®· viÕt “ nãi ®Õn v¨n ho¸ lµ nãi ®Õn d©n téc ,mét d©n téc ®¸nh mÊt truyÒn thèng v¨n hãa vµ b¶n s¾c d©n tèc th× d©n téc Êy sÏ mÊt tÊt c¶ .V¨n ho¸ suy tho¸i sÏ trùc tiÕp c¶n trë 1 cho tiÕn tr×nh x©y dùng nÒn kinh tÕ vµ kh«ng thÓ x©y dùng kinh tÕ thµnh c«ng .Bëi v× v¨n ho¸ vµ kinh tÕ lµ hainéi dung cèt lâi cña sù sinh tån vµ ph¸t triÓn cña mét d©n téc .Muèn x©y dùng kinh tÕ ph¶i cã nh÷ng con ngêi ®îc ®ß t¹o,rÌn luyÖn trong m«i trêng v¨n ho¸ lµnh m¹nh ...’’NhÊt lµ s¾p tíi ®©y ViÖt Nam sÏ më réng thÞ trêng dÓ giao lu víi th¬ng trêng quèc tÕ ViÖt Nam ph¶i gi÷ g×n vµ n©ng cao b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc ®ång thêi kÕ thïa vµ ph¸t huy truyÒn thèng ®¹o ®øc, tËp qu¸n tèt ®Ñp vµ lßng tù hµo d©n téc. 2 - §Çu t cho sù nghiÖp v¨n ho¸ lµ ®Çu t ®Ó t¹o ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ vµ x· héi Quan ®iÓm nµy xuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm c¬ b¶n cña §¶ng vµ Nhµ Níc trong c¬ng lÜnh vµ chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi lµ coi träng con ngêi ,coi con ngêi lµ ®éng lùc quan träng nhÊt cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ,Trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ViÖt Nam cung nh nhiÒu quèc gia kh¸c trªn thÕ giíi ,nguång lùc con ngêi ®îc thõa nhËn lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh so víi c¸c nguån lùc tù nhiªn kh¸c . §Ó trë thµnh nguån lùc quyÕt ®Þnh con ngêi ph¶i ®îc chuÈn bÞ kh«ng chØ lµ mÆt thÓ chÊt ,kü n¨ng lao déng mµ cßn c¶ vÒ v¨n ho¸ tinh thÇn .Kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mµ mµ trong thêi ®¹i ph¸t triÓn nh vò b·o cña khoa häc c«ng nghÖ trªn thÕ giíi ngµy nay ngêi ta thêng nãi ®Õn v¨n ho¸ kinh doanh, v¨n ho¸ qu¶n lý ... nh lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng xuÊt kinh doanh. Con ngêi cã v¨n ho¸ sÏ kh«ng chØ ®ãi sö mét c¸ch hµi hoµ , hîp lý ,th«ng minh ®èi víi thù nhiªn mµ cßn ®èi sñ ,quan hÖ gia con ngêi víi nhau cã tæ chøc .hoµ thuËn,th«ng minh tr¸nh ®îc nh÷ng tiªu cùc,mµ suy cho cïng x· héi l¹i ph¶i chi tiªu tiÒn cña ,søc lùc ,thêi gian ®Ó kh¾c phôc hËu qu¶ . Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ ë níc ta cho thÊy tong nhiÒu trêng hîp chi phÝ cho viÖc kh¾c phôc hËu qu¶ lín h¬n nhiÒu lÇn so víi viÖc ®Çu t phßng tr¸nh. Quan niÖm ®Çu t cho v¨m ho¸ lµ t¹o ®iÒu kiÖn ,®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cßn bao hµm ý nghÜa cña mét cuéc ®Çu t c¬ b¶n cho con ngêi , sù tÝch luü vèn quý nhÊt cña x· héi ,Sù ®Çu t c¬ b¶n nµy sÏ ch¾c ch¾n sÏ kh«ng kÐm phÇn quan träng so cíi ®Çu t c¬ b¶n kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ . 3 - KÕt hîp thèng nhÊt , hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ chÝnh trÞ x· héi trong ho¹t ®éng v¨n ho¸ S¶n phÈm v¨n ho¸ lµ hµng ho¸ c«ng céng ,hµng ho¸ khuyÕn dông ,c¸c s¶n phÈm v¨n ho¸ cã ý nghÜa kh«ng chØ vÒ mÆt kinh tÕ (v× b¶n th©n chóng ta lµ kªt qu¶ cña lao ®éng ) mµ cßn c¶ vÒ mÆt kinh tÕ chÝnh trÞ x· héi ( chØ v× phôc vô cho mäi ngêi trong x· héi ).Sù kÕt hîp thèng nhÊt gi÷a lîi Ých kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ x· héi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt,kinh doanh cña c¸c s¶n phÈm v¨n ho¸ kh«ng ph¶i chØ cña nhµ l·nh ®¹o cña ®¶ng vµ nhµ níc mµ cßn lµ chÝnh b¶n th©n cña lo¹i hµng ho¸ nµy,tøc lµ hµng ho¸ c«ng céng. Hµng ho¸ c«ng céng vµ hµng ho¸ t nh©n kh¸c nhau ë chç nã ®îc s¶n xuÊt ra cho c¶ x· héi tiªu dïngvµ b»ng ph¬ng thøc lùa chän x· héi. NÕu t¸ch nã ra khái tiªu dïng x· héi ,lùa chän x· héi vµ g¾n víi sù tiªu dïng ,lùa chän Êy lµ hiÖu qu¶ x· héi th× b¶n th©n hµng ho¸ Êy sÏ kh«ng cßn lµ hµng ho¸ c«ng céng hµng ho¸ khuyÕn dông n÷a. 2 Do vËy , ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt ,kinh doanh c¸c s¶n phÈm dÞch vô v¨n ho¸ kh«ng nªn chØ ®¸nh gi¸ thuÇn tuý hoÆc chØ theo hiÖu qu¶ chÝnh trÞ x· héi hoÆc hiÖu qu¶ kinh tÕ t¸ch rêi khái hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. Bëi v× , v¨n ho¸ cã chøc n¨ng nhiÖm vô cao c¶ lµ “ Båi dìng ®Ëo ®øc ,t×nh c¶m vµ n¨ng lùc thÈm mü cho con ngêi ,tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña nh©n d©n’’, kh«ng thÓ ®Ó phã mÆc cho c¬ chÕ thÞ trêng chi phèi ch¹y theo lîi nhuËn bÊt chÊp t¸c h¹i cña nã nh thÕ nµo ®èi víi ®¹o ®øc, t×nh c¶m,thÈm mü cña con ngêi . Ngîc l¹i còng kh«ng thÓ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ phi kinh tÕ theo kiÓu bao cÊp “thùc thanh , thùc chi”nh tríc kia . C¶ hai c¸ch trªn ®Òu lµm cho sù nghiÖp v¨n ho¸ trá nªn xa rêi thùc tÕ ,xa rêi môc ®Ých ho¹t ®éng ®Ých thùc cña m×nh ,do vËy kh«ng thùc hiÖn ®îc chøc n¨ng cao c¶ cña v¨n ho¸ th«ng tin mµ nã ph¶i ®¶m nhËn trong c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc. Trong thùc tÕ chØ ®¹o vµ qu¶n lý ho¹t ®éng v¨n ho¸ cã lóc , cã n¬i ®· x¶y ra t×nh tr¹ng qu¸ coi träng mÆt nµyt hay mÆt kia cña cña hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh c¸c s¶n phÈm , dÞch vô v¨n ho¸ ,vµ do cËy , ®Ó l¹i nh÷ng hËu qu¶ vÒ kinh tÕ , c¶ vÒ chÝnh trÞ vµ v¨n ho¸ x· héi mµ ph¶i mÊt nhiÒu n¨m nhiÒu c«ng søc míi cã thÓ kh¾c phôc ®îc. VÒ nhËn thøc viÖc chèng bao cÊp trµn lan ®· xÐp v¨n ho¸ còng nh c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c , mäi ho¹t ®éng v¨n ho¸ th«ng tin®Òu ph¶i nh»m vµo kinh doanh thu l·i , thu cµng hiÒu l·i cµng tèt .ChÝnh do ¶nh hëng cña sù chØ ®¹o nµy ,cã nhiÒu huyÖn khi ®Æt kÕ ho¹ch x©y dùng nhµ v¨n ho¸ , thÓ thao còng ®Ët lîi Ých kinh tÕ lªn hµng ®Çu , chän c«ng tr×nh cã kh¶ n¨ng thu håi vèn nhanh vµ cã l·i ®Ó x©y dùng kh«ng xÐt ®Õn nhiÖm vô cña v¨n ho¸ -th«ng tin –thÓ thao tù c©n ®èi thu chi ,thËm chÝ ra lÖnh cho nhµ v¨n ho¸ , c¸c ®oµn nghÖ thËt nép l·i ChÝnh v× thÕ ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nghÖ thuËt th¬ng m¹i ,s¸ch ®en ,video ®en , ®Õn møc chóng ta ph¶i ng¨n chÆn , phª ph¸n hiÖn tîng gäi lµ “th¬ng m¹i ho¸ c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ -th«ng tin –thÓ thao .NhiÒu c«ng tr×nh v¨n ho¸ bÞ xuèng cÊp do thiÕu kinh phÝ tu söa ’’.Nh÷ng hiÖn tîng Êy ®©u ph¶i nay ®· hÕt .Chóng vÉn cßn tån t¹i ë n¬i nµy ,n¬i kh¸c lóc nµy ,lóc kh¸c.Sù thèng nhÊt hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ chÝnh trÞ x· héi còng cßn quy ®Þnh r»ng trong mèi quan hÖ gi÷a hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiªu qu¶ chÝnh trÞ x· héi cÇn yªu tiªn cho hiÖu qu¶ chÝnh trÞ x· héi,§iÒu nµy kh«ng chØ xuÊt ph¸t tõ sø mÖnh cao c¶ cña v¨n ho¸ th«ng tin ph¶i ®¶m nhiÖm nh ë trªn ®· nãi ,mµ cßn xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ng¨n ngõa hËu qu¶ vµ t¸c ®éng xÊu vÒ chÝnh trÞ x· héi .Trong nhiÒu trêng hîp ,hiÖu qu¶ vÒ kinh tÕ thu ®îc kh«ng ®ñ bï ®¾p ,kh¾c phôc nh÷ng hËu qu¶ vµ t¸c ®éng xÊu ®ã .Nh÷ng lén xén cïng nh÷ng hËu qu¶ chÝnh trÞ x· héi trong ho¹t ®éng v¨n ho¸ th«ng tin trong thêi gian qua ®· ®îc ®¶ng vµ nhµ níc ta ph©n tÝch kü vµ cuèi cïng ®· rót ra ®îc kÕt luËn r»ng “s¾p xÕp l¹i hÖ thèng b¸o chÝ,xuÊt b¶n theo híng n©ng cao chÊt lîng ,hiÖu qu¶ chÝnh trÞ ,t tëng , v¨n hãa.’’ ch¬ng ii - vai trß qu¶n lý cña nhµ níc ®èi víi v¨n ho¸ th«ng tin trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng “X©y dùng nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ,vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng ®i ®«i víi viÖc t¨ng cêng ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ níc theo ®Þnh 3 híng x· héi chñ nghÜa”. §©y lµ lêi tæng kÕt 15 n¨m chÆng ®êng ®æi míi cña §¶ng. NghÜa lµ sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ t¨ng cêng vai trß qu¶n lý nhµ níc lµ hai mÆt cu¶ mét vÊn ®Ò.Lý luËn còng nh thùc tiÔn vµ kinh nghiªm trong níc còng nh ngoµi níc ®Òu nãi nªn ®iÒu ®ã . HiÖn nay trªn thÕ giíi vÉn ®ang tån t¹i nhiÒu m« h×nh qu¶n lý kinh tÕ kh¸c nhau víi vai trß vµ sù t¸c ®éng kh¸c nhau cña nhµ níc ®èi víi ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ .§ã lµ m« h×nh qu¶n lý dùa trªn c¬ sá “bµn tay hu h×nh’’cña nhµ níc ,m« h×nh qu¶n lý “bµn tay v« h×nh’’ cña thÞ trêng vµ m« h×nh hçn hîp “bµn tay hu h×nh’’ cña nhµ níc víi “bµn tay v« h×nh’’cña thÞ trêng. ¸p dông vµ ph¸t triÓn m« h×nh qu¶n lý kinh tÕ hçn hîp trong ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ViÖt Nam ,TiÕp tôc vËn dông t tëng nµy trong ho¹t ®äng qu¶n lý v¨n ho¸ -th«ng tin cã thÓ x¸c ®Þnh r»ng Nhµ níc cã vai trß to lín ,quan träng vµ ngµy cµng t¨ng tong viÖc ®Þnh híng,®iÒu tiÕt vµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm dÞch vô v¨n ho¸ th«ng tin cïng víi ®µ phÊt triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã nhiÒu thµnh phÇn tham gia Tõ nh÷ng quan ®iÓm nªu trªn ,râ rµng ®èi víi ho¹t ®éng v¨n ho¸ th«ng tin ph¶i cã chÝnh s¸ch ®Çu t , c¬ chÕ riªng cho lo¹i ho¹t ®éng nµy. MÆt kh¸c, s¶n phÈm cña lo¹i h×nh nµy lµ ®Ó phôc vô nhu cÇu tinh thÇn cña con ngêi. S¶n phÈm nµy cã nh÷ng nÐt ®Æc trng riªng so voÝ c¸c s¶n phÈm th«ng thêng kh¸c á chç 1- C¸c nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm nµy kh«ng chØ ë d¹ng vËt chÊt mµ cßn ë d¹nh phi vËt chÊt ( nh kiÕn thøc , quan ®iÓm t tëng ,®¹o ®øc , thÈm mü ,kinh nghiÖm...) 2- C«ng cô lao ®éng ,c«ng nghÖ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm v¨n ho¸ kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ mÊy mãc, c«ng nghÖ theo nghÜa th«ng dông cña tõ nµy mµ phÇn quan träng h¬n lµ nã ®îc t¹o ra bëi bé ãc vµ tµi n¨ng cña ngêi s¸ng t¹o ra s¶n phÈm v¨n ho¸ 3- Bªn c¹nh nh÷ng gi¸ trÞ cña s¶n phÈm gièng nh c¸c s¶n phÈm vËt chÊt kh¸c nh gi¸ trÞ , gi¸ trÞ sö dông ,s¶n phÈm v¨n ho¸ cßn cã thªm c¸c gi¸ trÞ kh¸c quan träng h¬n nhiÒu ®ã lµ gi¸ trÞ ®¹o ®øc , gi¸ trÞ thÈm mü , gi¸ trÞ v¨n ho¸ .Hay nãi c¸ch kh¸c lµ nh÷ng gi¸ trÞ chÝnh trÞ x· héi 4- KÕt qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt ngµnh v¨n h¸o th«ng tin kh«ng vchØ thÓ hiÖn ë gi¸ trÞ b»ng tiÒn (doanh thu , lç,l·i ®¬n thuÇn ) mµ phÇn quan träng lµ ë d¹ng kh«ng ph¶i lµ gi¸ trÞ cô thÓ hay nãi c¸ch kh¸c lµ khã quy ra gi¸ trÞ b»ng tiÒn. 5- Ph¬ng thøc sö dông phÇn lín s¶n phÈm v¨n ho¸ th«ng tin ®Òu mang tÝnh tiªu dïng céng ®ång .§iÒu ®ã cã nghÜa lµ nÕu ngêi nµy sñ dông råi ngêi kh¸c hoµn toµn cã thÓ sñ dông tiÕp,cïng mét lóc cã thÓ nhiÒu ngêi dïng vµ mäi ngêi d©n nªn tiªu dïng hoÆc tiÕp nhËn ,cho dï thu nhËp cña ngêi ®ã nh thÕ nµo ®i ch¨ng n÷a . ChÝnh v× nh÷ng ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm v¨n ho¸ th«ng tin nãi trªn cÇn cã chÝnh s¸ch ®Çu t , c¬ chÕ cho lÜnh vùc v¨n ho¸ th«ng tin mét c¸ch phï hîp vµ hiÖu qu¶ nhÊt. Nhµ níc ta ®· ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n vÒ chÝnh s¸ch qu¶n lý v¨n ho¸ trong c¬ chÕ thÞ trêng ,tõng bíc kh¾c phôc nh÷ng víng m¾c ,®a ho¹t ®éng v¨n ho¸ th«ng tin vµo nÒ nÕp , gãp phÇn quan träng vµo viÖc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ,thùc hiÖn th¾ng lîi nghÞ quyÕt ®¹i héi ®¶ng lÇn thø IX. 4 phÇn iii – kÕt luËn VÊn ®Ò v¨n ho¸ trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta hiÖn nay ®ang trë thµnh mèi quan t©m cña toµn x· héi kh«ng chØ v× nã cã vÞ trÝ quan träng , mµ cã thÓ xem ®©y lµ mét mÆt trËn míi ,cã ý nghÜa thö th¸ch ®èi víi mäi ngêi ,tríc hÕt lµ nh÷ng ngêi cã chøc cã quyÒn .§ång thêi, ®©y còng lµ thñ th¸ch lßng kiªn nhÉn , ãc s¸ng t¹o cña §¶ng vµ Nhµ níc ta tong bèi c¶nh quèc tÕ cã nh÷ng diÔn biÕn phøc t¹p nh»m ®ua ®Êt níc ta vît qua nh÷ng th¸c ghÒnh ®Ó x©y dông thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi. 5 tµi liÖu tham kh¶o 1234- V¨n ho¸ vµ kinh doanh , NXB Lao §éng 2001 T¹p chÝ TriÕt häc , sè 2(2002) V¨n kiÖn ®¹i héi §¶ng VIII , NXB ChÝnh TrÞ Quèc Gia 1996 V¨n ho¸ -Th«ng tin –ThÓ thao trong c¬ chÕ thÞ trêng , Bé v¨n ho¸ th«ng tin vµ uû ban kÕ ho¹ch nhµ níc xuÊt b¶n , 1992 5- Ph¹m V¨n §ång, V¨n ho¸ vµ ®æi míi , NXB ChÝnh TrÞ Quèc Gia 1996 6 Môc lôc PhÇn I – Lêi nãi ®Çu PhÇn II - néi dung chÝnh Ch¬ng I : Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña v¨n ho¸ trong c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ 1- V¨n ho¸ lµ nÒn t¶ng tinh thÇn cña x· héi 2- §Çu t cho sù nghiÖp lµ ®Çu t ®Ó t¹o ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ 3- Ho¹t ®éng v¨n ho¸ th«ng tin lµ mét h×nh thøc s¶n xuÊt ,dÞch vô ®Æc biÖt ,gãp phÇn lµm t¨ng tæng s¶n phÈm x· héi 4- KÕt hîp thèng nhÊt ,hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi trong ho¹t ®éng v¨n ho¸ Ch¬ng II : Vai trß qu¶n lý cña nhµ níc ®èi víi v¨n ho¸ th«ng tin trong nÒn kinh tÕ thÞ thêng PhÇn III – kÕt luËn lêi cam kÕt Em lµ D¬ng V¨n HiÓn , em xin cam ®oan ®©y lµ bµi tiÓu luËndo chÝnh em viªt ra sau mét thêi gian kiÕm t×m tµi liÖu vµ xua nghÜ Em hoµn toµn kh«ng sao chÐp tµi liÖu cña b¹n kh¸c ,kh«ng nhê viÕt hé , kh«ng thuª viÕt. NÕu nh÷ng ®iÒu trªn ®©y lµ kh«ng ®óng Em xin chÞu mäi kû luËt cña nhµ trêng vµ cña héi ®ång khoa Sinh viªn : 7 D¬ng V¨n HiÓn 8
- Xem thêm -