Tài liệu Tình hình tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty cổ phần gạch tuynel trường lâm.

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, với chính sách mở cửa của Nhà nƣớc, một mặt đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể phát huy hết khả năng, tiềm lực của mình, mặt khác lại đặt các doanh nghiệp trƣớc một thử thách lớn lao, đó là sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trƣờng. Để đứng vững đƣợc trên thị trƣờng và hoạt động kinh doanh có hiệu quả, các doanh nghiệp cần có một hệ thống quản lý tài chính cung cấp thông tin chính xác để giúp lãnh đạo đƣa ra đƣợc những quyết định quản lý đúng đắn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong các công cụ quản lý tài chính thì hạch toán kế toán là một công cụ hữu hiệu để thực hiện kiểm tra, xử lý thông tin. Trên thực tế, ở tất cả các doanh nghiệp, kế toán đã phản ánh tính toán sao cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, hạ thấp giá thành, nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp. Sau một thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Gạch Tuynel Trƣờng Lâm, đƣợc sự chỉ bảo tận tình của phòng Kế toán và sự hƣớng dẫn nhiệt tình của cô giáo CN Phan Linh Huyền em đã hoàn thành báo cáo thực tập này. Báo cáo thực tập ngoài phần mở đầu và kết luận còn những nội dung chính sau: Chƣơng 1: Đặc điểm và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Gạch Tuynel Trƣờng Lâm. Chƣơng 2: Tình hình tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Gạch Tuynel Trƣờng Lâm. Chƣơng 3: Nhận xét và thu hoạch. Với thời gian và trình độ nhận thức còn hạn chế, nên trong quá trình thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhậnđƣợc những ý kiến đóng góp qúy báu của cô giáo hƣớng dẫn và các anh chị trong phòng Kế toán công ty để bài báo cáo của em đƣợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG 1 ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL TRƢỜNG LÂM. 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp. Tên công ty: Công ty cổ phần gạch tuynel Trƣờng Lâm Địa chỉ : Thôn Hoà Lâm, xã Trƣờng Lâm, Huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. Điện thoại: 037-617046 Mã số thuế: 2800221474-1 Số hiệu tài khoản : 50110000008980 Tại ngân hàng Đầu tƣ và phát triển Thanh Hoá. Công ty cổ phần Gạch Tuynel Trƣờng LâmThanh Hoá ra đời hoạt động từ năm 1978. Tiền thân là xí nghiệp gạch Trƣờng Lâm Tĩnh Gia Thanh Hoá trực thuộc công ty xây dựng số 5 Thanh Hoá . Tháng 2/1997 xí nghiệp gạch Trƣờng lâm đƣợc đổi tên là xí nghiệp gạch Tuynel Trƣờng lâm. Tháng 6/1999 công ty xây dựng số 5 đƣợc sáp nhập về công ty xây dựng số 1 Thanh Hoá. Thực hiện chính sách cổ phần hoá của Đảng và nhà nƣớc, tháng 7/2003 xí nghiệp Gạch Tuynel Trƣờng Lâm đƣợc cổ phần hoá và lấy tên là công ty cổ phần Gạch Tuynel Trƣờng Lâm- Thanh Hoá theo quyết định thành lập số 2166 QĐ/UBTH ngày 03/7/2003 của UBNDTỉnh Thanh Hoá . Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2603000094 ngày 29/7/2003 Sở kế hoạch và đầu tƣ Thanh Hoá cấp. 1.2. Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2007, 2008 và thực hiện nộp NSNN nhƣ sau: ( phụ lục 01) Nhận xét: Qua số liệu của những năm gần đây ta thấy các chỉ tiêu của công ty đều tăng. Tổng doanh thu năm 2008 tăng 1.742 đã thể hiện sự cố gắng của công ty trong thời gian qua. Doanh thu tăng chính là nguyên nhân chính làm cho công ty có lãi, chỉ tiêu lợi nhuận đạt đƣợc của năm 2008 so với năm 2007 tăng 246. Chính vì thế mà công ty không những góp phần cải thiện đời sống nhân viên, 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 giúp họ có thêm tinh thần hăng say trong công việc mà còn đóng góp vào ngân sách nhà nƣớc một số tiền đáng kể theo mức lợi nhuận thu đƣợc. 1. 3. Đặc điểm quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm *Sơ đồ quy trình công nghệ chế tạo 1 sản phẩm ( phụ lục 02) *Công ty Cổ phần gạch Tuynel Trƣờng Lâm với chức năng chuyên sản xuất gạch tuynel các loại phục vụ xây dựng dân dụng. Các loại gạch sản xuất là: - Gạch 2 lỗ nhỏ - Gạch 2 lỗ to - Gạch 4 lỗ - Gạch 6 lỗ - Gạch 3 lỗ chống nóng - Gạch đặc * Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty Để tiến hành sản xuất sản phẩm gạch trƣớc hết phải lấy đất thó từ các nơi quy định qua dây chuyền của máy tạo hình 1, 2, 3, 4 đây gọi là bán thành phẩm của các loại gạch. Từ công nghệ tạo hình 1, 2, 3, 4 này đƣa ra khu vực phơi sấy, sau đó chuyển vào lò nung, lúc bày ra sản phẩm đƣa vào kho vật liệu gọi là sản phẩm hoàn thành. - Đặc điểm tổ chức sản xuất: Công ty cổ phần gạch Tuynel Trƣờng lâm tổ chức một phân xƣởng sản xuất gồm 10 công đoạn sau: Cơ điện máy ủi, chế biến than, tạo hình ,cơ khí, vệ sinh công nghiệp xếp lò, phơi đảo vận chuyển, xếp goòng, nung đốt, xuống goòng bốc xe, vận chuyển. 1.4. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý KD. 1.4.1 Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty ( phụ lục 03) 1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận a- Bộ phận gián tiếp sản xuất: Bao gồm các phòng quản lý các mặt của Công ty. - Hội đồng quản trị (5 người do Đại hội đồng cổ đông bầu ra): Chủ tịch Hội đồng quản trị là ngƣời điều hành cao nhất có quyền quyết định mọi vấn đề có liên quan đến Công ty là ngƣời chịu trách nhiệm trƣớc các cơ quan nhà nƣớc. - Ban giám đốc (3 người): Là ngƣời chỉ huy cao nhất sau Chủ tịch hội đồng quản trị (CTHĐQT) phụ trách chung tình hình sản xuất kinh doanh của đơn 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vị, là ngƣời chịu trách nhiệm trƣớc CTHĐQT và trƣớc khách hàng, đồng thời trƣớc cán bộ công nhân viên về mọi hoạt động của Công ty. Là ngƣời đại diện cho Công ty ký kết mọi hoạt động kinh doanh khi CTHĐQT uỷ nhiệm. Ban giám đốc của Công ty gồm cú: Giám đốc và 2 phó giám đốc. + Giám đốc: Có quyền đại diện thành lập, bổ nhiệm các trƣởng ca sản xuất, các bộ phận nghiệp vụ. Giám đốc có nhiệm vụ thay mặt Công ty ký nhận tài sản, tiền vốn do Công ty bàn giao để quản lý sử dụng vào sản xuất kinh doanh sao cho đạt đƣợc lợi nhuận cao nhất trong sản xuất kinh doanh, kế hoạch phát triển của Công ty ngắn, trung và dài hạn. + Phó giám đốc: Là ngƣời đƣợc Giám đốc uỷ quyền chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh có hiệu quả và đƣợc tiến hành thông suốt liên tục. - Phòng tổ chức hành chính (6 người ): có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất lên Giám đốc việc sản xuất dây chuyền sản xuất, bố trí nhân lực phù hợp với trình độ tay nghề của từng ngƣời, phòng tổ chức hành chính có nhiệm vụ quản lý hồ sơ cán bộ công nhân viên trong Công ty, theo dõi đôn đốc, thực hiện các chính sách với ngƣời lao động, giúp Giám đốc Công ty lập danh sách và làm thủ tục về BHXH, BHYT, KPCĐ của cán bộ công nhân viên trong Công ty phát động và theo dõi các phong trào thi đua. - Phòng kế toán thống kê (4 người ): thực hiện công tác kế toán quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng chế độ hiện hành. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật, Ban Giám đốc và khách hàng về tính chính xác, trung thực của số liệu, tăng cƣờng công tác quản lý, sử dụng vốn có hiệu quả, bảo toàn vốn kinh doanh của Công ty, thông qua việc Giám đốc bằng đồng tiền giúp Giám đốc nắm bắt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, lập kế hoạch và báo cáo quyết toán theo định kỳ, lập báo cáo thống kê về tình hình sản xuất kinh doanh, đề xuất với ban Giám đốc và CTHĐQT phƣơng án về quản lý sản xuất và quản lý tài chính của Công ty. - Phòng kế hoạch - kỹ thuật (4 người) : Lập kế hoạch và theo dõi các thiết bị máy móc, có kế hoạch thay đổi sửa chữa trình Ban Giám đốc. Cung ứng đầy đủ kịp thời vật tƣ cho quy trình sản xuất, hƣớng dẫn chỉ đạo kĩ thuật các khâu sản xuất để đảm bảo chất lƣợng sản phẩm. b. Bộ phận trực tiếp sản xuất: 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Do đặc điểm sản xuất của Công ty là sản xuất gạch tập trung theo dây chuyền. Khối trực tiếp sản xuất của Công ty đƣợc chia làm 12 tổ: Tổ cơ điện máy ủi (12 ngƣời), Tổ chế biến than (6 ngƣời), Tổ tạo hình số 1 (20 ngƣời), Tổ tạo hình số 2 (20 ngƣời), Tổ tạo hình số 3 (20 ngƣời), Tổ tạo hình số 4 (20 ngƣời) , Tổ phơi đảo vận chuyển (40 ngƣời), 2 Tổ xếp goòng (20 ngƣời), 2 Tổ nung đốt (6 ngƣời), 2 tổ xuống goòng bốc ( 24 ngƣời ). Bộ phận trực tiếp sản xuất thực hiện theo chức năng chuyên môn hoá của dây chuyền sản xuất từ khâu đầu tiên là nhào đất, trộn đất đến khâu cuối cùng là đƣa thành phẩm lên xe tiêu thụ. CHƢƠNG 2 TÌNH HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL TRƢỜNG LÂM 2.1. Tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp 2.1.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán Tổ chức công tác kế toán của công ty theo hình thức kế toán tập trung, xuất phát từ đặc điểm tổ chức kinh doanh, tổ chức quản lý và quy mô của công ty là hoạt động tập trung trên một địa bàn. 2.1.2. Tổ chức bộ máy kế toán * Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán (phụ lục 04) * Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận : - Kế toán trưởng : Chịu trách nhiệm trƣớc giám đốc và nhà nƣớc về công tác kế toán, quản lý tài chính của công ty và mọi hoạt động của phòng. - Kế toán thanh toán : Thu thập kiểm tra từ ban đầu và kèm theo thủ tục thanh toán, toàn bộ chi phí bang tiền mặt tiền gửi, theo dõi chặt chẽ hoạt động về số liệu, thu chi, lập báo cáo tho sự phân công của kế toán trƣởng. - Kế toán vật tư : Có nhiệm vụ theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn vật tƣ, tiến hành phân bổ quản lý chặt chẽ việc sử dụng vật tƣ hàng tháng, hàng quý tiến hành đối chiếu với thủ kho, theo dõi quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ. - Kế toán bán hàng: Có trách nhiệm theo dõi bán hàng, thống kê bán hàng, hàng ngày, hàng tháng, tổng hợp nhập, xuất, tồn của hàng hoá, tổng hợp doanh thu chuyển cho kế toán theo dõi. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Kế toán tiền lương: Có trách nhiệm tính chi trả lƣơng cho lao động, ngoài ra còn tính và trích Bảo hiểm xã hội ( BHXH ), Bảo hiểm y tế ( BHYT ), Kinh phí công đoàn ( KPCĐ ) cho ngƣời lao động theo chế độ qui định. - Thủ quỹ: Là ngƣời quản lý số tiền mặt tại Công ty, thu, chi theo phiếu thu, phiếu chi, hàng tháng, hàng kỳ đối chiếu với kế toán thanh toán. - Thống kê phân xưởng: Có trách nhiệm theo dõi diễn biến sản xuất và việc thực hiện kế hoạch ngày ngày của các phân xƣởng. - Thủ kho: Có trách nhiệm theo dõi cung ứng xuất nhập các loại nguyên vật liệu, phụ tùng cho phân xƣởng. 2.2. Các chính sách kế toán hiện đang áp dụng tại Công ty - Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Gạch Tuynel Trƣờng Lâm đang áp dụng chế độ kế toán theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính. - Niên độ kế toán: Từ 01/01 đến 31/12 hàng năm. - Phƣơng pháp tính thuế GTGT: Công ty áp dụng theo phƣơng pháp khấu trừ. - Phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên. - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt nam. - Tỷ giá sử dụng khi quy đổi ngoại tệ: Theo tỷ giá quy đổi do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt nam công bố tại từng thời điểm - Phƣơng pháp tính giá hàng tồn kho: + Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Trị giá vốn thực tế. + Phƣơng pháp xác định trị giá hàng tồn kho cuối kỳ: Theo giá vốn bình quân gia quyền. - Phƣơng pháp kế toán TSCĐ: + Nguyên tắc đánh giá TSCĐ: Theo giá vốn thực tế và theo nguyên giá TSCĐ. + Phƣơng pháp khấu hao TSCĐ: Áp dụng phƣơng pháp khấu hao đƣờng thẳng. -Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ ( phụ lục 05) 2.3. Tổ chức công tác và phƣơng pháp kế toán các phần hành kế toán: 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.3.1. Kế toán tài sản cố định 2.3.1.1. Đặc điểm và phân loại về TSCĐ tại công ty. *Đặc điểm TSCĐ : TSCĐ sử dụng tại công ty cổ phần gạch Tuynel Trƣờng Lâm bao gồm nhiều loại khác nhau nhƣ nhà xƣởng, máy khuấy, máy nghiền, lò nung... tất cả các TSCĐ sử dụng cho sản xuất đều là TSCĐ hữu hình, không có TSCĐ vô hình. Công ty áp dụng phƣơng pháp khấu hao theo đƣờng thẳng. * Phân loại TSCĐ TSCĐHH đƣợc phân loại theo tính năng sử dụng bao gồm: - Văn phòng công ty, xƣởng sản xuất,.. - Xe tải, máy xúc,.. - Máy vi tính, máy photocoppy,.. 2.3.1.2. Đánh giá TSCĐ TSCĐ của công ty đƣợc đánh giá theo nguyên giá và giá trị còn lại. a. Xác định nguyên giá TSCĐ: Nguyên giá TSCĐ của công ty do mua sắm đƣợc xác định : Nguyên giá = Trị giá mua thực tế + Các khoản thuế + Chi phí liên TSCĐ ( đã trừ CKTM, GG) (nếu có) quan trực tiếp khác Ví dụ: Ngày 22/06/2008 Công ty mua máy photocoppy. Giá mua thực tế là 12.560.000 đ, thuế 1.256.000 đ. Chi phí vận chuyển là 520.000 đ. Nguyên giá TSCĐ = 12.560.000 + 1.256.000 + 520.000 = 14.336.000 đ b. Xác định giá trị còn lại của TSCĐ Giá trị còn lại = Nguyên giá - Số khấu hao của TSCĐ TSCĐ lũy kế * Trƣờng hợp nguyên giá của TSCĐ bị đánh giá lại thì giá trị còn lại đƣợc xác định nhƣ sau: Giá trị còn lại của TSCĐ sau Giá trị còn lại = của TSCĐ đánh 7 Giá trị đánh giá lại của TSCĐ x Nguyên giá của TSCĐ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 khi đánh giá lại giá lại 2.3.1.3. Kế toán chi tiết TSCĐ. - Kế toán chi tiết TSCĐ tại nơi bảo quản, sử dụng: Kế toán công ty mở sổ TSCĐ theo đơn vị sử dụng cho từng xí nghiệp, kho để theo dõi tình hình tăng, giảm TSCĐ trong thời gian sử dụng tại đơn vị trên cơ sở các chứng từ gốc. - Kế toán chi tiết tại phòng kế toán: Kế toán công ty sử dụng thẻ TSCĐ để theo dõi chi tiết từng TSCĐ của công ty. Căn cứ lập thẻ TSCĐ là: Biên bản giao nhận, biên bản đánh giá lại, biên bản thanh lý, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ và các tài liệu liên quan. Thẻ đƣợc lƣu trong suốt quá trình sử dụng. Cuối tháng “ bảng phân bổ khấu hao TSCĐ ’’ đƣợc kế toán TSCĐ thực hiện thủ công trên bảng tính excel. 2.3.1.4. Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ * Chứng từ kế toán sử dụng - Biên bản giao nhận TSCĐ, biên bản đánh giá lại TSCĐ, biên bản kiểm kê TSCĐ, biên bản thanh lý, biên bản nhƣợng bán TSCĐ, biên bản kiểm kê TSCĐ-phát hiện thiếu TSCĐ và các chứng từ kế toán khác có liên quan. - Các chứng từ liên quan đến khấu hao TSCĐ: Bảng tính khấu hao TSCĐ. * Tài khoản kế toán sử dụng: TK 211 và các TK liên quan * Phương pháp kế toán: - Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ Ví dụ: ngày 20/04/2008 công ty mua 2 máy tính dùng trong công việc tại phòng kế toán. Tổng giá thanh toán là 17.650.000 đ (trong đó thuế GTGT 10% ). Công ty đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng (Phụ lục 06 ) Kế toán ghi: Nợ TK 211 : 16.500.000 Nợ TK 1332 : 1.650.000 Có TK 112 : 17.650.000 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ Ví dụ: Ngày 12/06/08 thanh lý ô tô chở hàng trị giá 155.000.000đ, hao mòn 72.500.000đ, chi phí thanh lý bằng tiền mặt là 2.200.000đ trong đó VAT 10%. Giá bán là 80.000.000đ (chƣa VAT ) Kế toán ghi: BT1: Kế toán ghi giảm nguyên giá: Nợ TK 811 : 82.500.000 Nợ TK 214 : 72.500.000 Có TK 211 : 155.000.000 BT2: Chi phí thanh lý: Nợ TK 811 : 2.000.000 Nợ TK 133 : Có TK 111: 200.000 2.200.000 BT3: Bán thu tiền mặt Nợ TK 1111 : 88.000.000 Có TK 711: 80.000.000 Có TK 333 : 8.000.000 2.3.2 Kế toán NVL,CCDC 2.3.2.1. Phân loại NVL, CCDC - Tại công ty NVL đƣợc phân loại thành: + Nguyên vật liệu chính: than, đất thó, xi măng,... + Nguyên vật liệu phụ: bột bả, sơn.. + Nhiên liệu: xăng, dầu, nƣớc... - Công cụ dụng cụ tại công ty gồm: dây chuyền sản xuất, các máy móc, trang thiết bị phục vụ quá trình sản xuất sản phẩm: máy xúc, lò nung.. 2.3.2.2. Kế toán chi tiết NVL, CCDC 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Công ty áp dụng phƣơng pháp kế toán chi tiết NVL, CCDC theo phƣơng pháp ghi thẻ song song. 2.3.2.3. Kế toán tổng hợp tăng, giảm NVL, CCDC - Chứng từ kế toán sử dụng: Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hóa đơn GTGT.. - Các TK kế toán sử dụng: TK 152, TK 153 * Kế toán tổng hợp tăng NVL, CCDC Ví dụ: Nhập đất sét ngày 10/10/2008 khối lƣợng 6.000m3, đơn giá: 25.000 đ/m3, thuế 10%. Tổng tiền: 150.000.000 thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng ( phụ lục 07 ) Kế toán ghi: Nợ TK 152 : 150.000.000 Nợ TK 1331 : 15.000.000 Có TK 112 : 165.000.000 * Kế toán tổng hợp giảm NVL, CCDC Ví dụ: Ngày 10/10/2008 xuất đất số lƣợng 5.500 m3 đơn giá 25.884; than số lƣợng 55.000kg đơn giá 241,8. Tổng tiền: 155.661.000 ( phụ lục 08 ) Kế toán ghi: Nợ TK 621 : 155.661.000 Có TK 152 : 155.661.000 2.3.3. Kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng 2.3.3.1. Kế toán tiền lƣơng * Qũy tiền lương của công ty bao gồm: + Tiền lƣơng theo sản phẩm + Tiền lƣơng theo thời gian Ngoài ra còn có các khoản nhƣ ăn ca, khen thƣởng , phúc lợi * Chứng từ kế toán sử dụng: Bảng thanh toán tiền lƣơng, bảng thanh toán tiền bảo hiểm xã hội, bảng thanh toán tiền thƣởng * TK kế toán sử dụng: TK 334 và các TK liên quan 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Phương pháp kế toán Ví dụ: Căn cứ bảng thanh toán lƣơng tháng 10/2008 lƣơng trả cho công nhân tổ than: 23.180.000 đồng ( Phụ lục 09 ) Kế toán ghi: Nợ TK 622 : 23.180.000 Có TK 334: 23.180.000 2.3.3.2. Kế toán các khoản trích theo lƣơng * Nội dung các khoản trích theo lương : Tỷ lệ trích BHXH của công ty là 20% trên lƣơng cơ bản, ngƣời lao động chịu 5%, công ty trích 15% từ chi phí sản xuất kinh doanh. - Kinh phí công đoàn là 2% do công ty chịu. - BHYT công ty trích 3%, trong đó ngƣời lao động chịu 1% và công ty chịu 2% * Chứng từ kế toán sử dụng - Bảng phân bổ tiền lƣơng và BHXH ( phụ lục 10 ) , bảng thanh toán tiền BHXH * Tài khoản kế toán sử dụng Tài khoản 338: phải trả, phải nộp khác * Phương pháp kế toán: Ví dụ: Căn cứ bảng phân bổ lƣơng tháng 10/2008 cho thấy tiền lƣơng CNSX tính vào chi phí nhân công trực tiếp là: (phụ lục 10) Kế toán ghi sổ CTGS một lần vào cuối tháng theo định khoản. Nợ TK 622: 92.125.213 Có TK 334: 92.125.213 Căn cứ vào các khoản trích trên kế toán ghi bút toán kết chuyển CPNCTT vào sổ CTGS theo định khoản. Nợ TK 622: 11.192.504 Có TK 338: 11.192.504 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3382: 1.842.504 3383: 8.250.000 3384: 1.100.000 Nợ TK 154: 103.317.717 Có TK 622: 103.317.717 Số liệu trên bảng thanh toán lƣơng CNSX đƣợc sử dụng để lập bảng phân bổ tiền lƣơng và BHXH. Số liệu trên sổ CTGS sau đó sẽ đƣợc ghi vào sổ cái TK 622 “CPNCTT”. 2.3.4. Kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP 2.3.4.1. Đối tƣợng tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm Sản phẩm của Công ty đa dạng về chủng loại nhƣng các sản phẩm đó đƣợc sản xuất trên cùng một quy trình công nghệ. Xuất phát từ đặc điểm quy trình công nghệ và trình độ hạch toán, đối tƣợng tập hợp CPSX ở Công ty đƣợc xác định là nhóm sản phẩm của cả quy trình công nghệ chứ không tập hợp theo từng tổ sản xuất. Căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất, chu kỳ sản xuất sản phẩm và điều kiện cụ thể ở Công ty, kỳ tính giá thành đƣợc xác định là cuối tháng. 2.3.4.2. Phƣơng pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất * Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí NVLTT - Công ty thực hiện tính trị giá nguyên vật liệu xuất kho theo phƣơng pháp bình quân gia quyền cố định. - Chứng từ kế toán sử dụng: phiếu xuất kho, phiếu nhập kho... - Tài khoản kế toán sử dụng: TK 621 – chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Ví dụ: Ngày 10/10/2008 xuất than: khối lƣợng 55.000 kg, với đơn giá 241,8 đ/kg , thành tiền 13.299.000 đ Kế toán ghi: Nợ TK 621 : 13.299.000 Có TK 152 : 13.299.000 * Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí NCTT 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Chứng từ kế toán sử dụng: Bảng chấm công, bảng thanh toán lƣơng bộ phận, bảng tổng hợp thanh toán lƣơng.... - Tài khoản kế toán sử dụng: TK 622- Chi phí nhân công trực tiếp Ví dụ: Từ bảng phân bổ lƣơng tháng 10/2008 ( phụ lục 10 ) ta hạch toán nhƣ sau: Nợ TK 622: 92.125.213 Có TK 334: 92.125.213 * Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ CP SXC - Chứng từ kế toán sử dụng: Bảng phân bổ lƣơng và các khoản trích theo lƣơng, phiếu xuất kho, bảng khấu hao TCSĐ, hóa đơn thanh toán..... - Tài khoản sử dụng: TK 627 – Chi phí sản xuất chung - Phƣơng pháp kế toán: Ví dụ: Căn cứ vào bảng phân bổ lƣơng tháng 10/2008 ( phụ lục 10 ), kế toán ghi: Nợ TK 6271: 4.342.000 Có TK 334: 4.342.000 * Kế toán tổng hợp CPSX toàn công ty - TK kế toán sử dụng: TK 154 – Chi phí sản xuất dở dang - Phƣơng pháp kế toán: Ví dụ: Căn cứ sổ cái 154 ( phụ lục 11 ), kế toán ghi: Nợ TK 154: 489.236.101 Có TK 621: 251.800.170 Có TK 622: 103.317.717 Có TK 627: 134.118.214 2.3.4.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ: Sản phẩm dở dang của Công ty tồn tại ở hai dạng cơ bản + Dở dang dƣới dạng bán thành phẩm ở giai đoạn chế biến + Dở dang dƣới dạng bán thành phẩm ở giai đoạn nung 2.3.4.5. Phƣơng pháp tính giá thành. Xuất phát từ việc xác định đối tƣợng tập hợp CPSX ở Công ty, đối tƣợng tính giá thành sản phẩm ở Công ty đƣợc xác định là phƣơng pháp phân bƣớc có 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 bán thành phẩm. Theo phƣơng pháp này các CPSX trong kỳ cho mỗi loại đƣợc tập hợp theo từng giai đoạn công nghệ loại trừ các khoản làm giảm chi phí, kế toán Công ty sẽ chuyển vào sổ chi tiết giá thành tƣơng ứng. Sổ chi tiết giá thành đƣợc mở cho từng loại sản phẩm theo từng giai đoạn công nghệ (chế biến và nung) và phải thực hiện đƣợc tổng giá thành đơn vị bán thành phẩm ở từng giai đoạn. Trong phạm vi của chuyên đề này tôi xin đề cập đến việc tính giá thành gạch 2 lỗ nhỏ là loại sản phẩm chiếm tỷ trọng tƣơng đối lớn trong cơ cấu sản phẩm của doanh nghiệp. Cách tính giá thành đối với sản phẩm khác đƣợc thực hiện tƣơng tự. Trong sổ chi tiết giá thành gạch 2 lỗ nhỏ các chỉ tiêu đƣợc tính nhƣ sau: * Khâu nung - Dòng CPSX dở dang đầu kỳ căn cứ vào sổ chi tiết giá thành khâu nung tháng trƣớc để ghi vào. Số dƣ cuối kỳ đƣợc tính tƣơng tự nhƣ ở khâu chế biến, sau đó tính giá thành sản phẩm cho từng yếu tố chi phí. - Chỉ tiêu giá thành đơn vị sản phẩm đƣợc xác định bằng: Tổng giá thành sản phẩm Giá thành = ---------------------------------------đơn vị SP Số lƣợng SP hoàn thành nhập kho 2.3.5. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 2.3.5.1. Kế toán bán hàng * Nội dung doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng tại công ty gồm doanh thu từ bán gạch 2 lỗ, gạch 4 lỗ, gạch 6 lỗ, gạch 3 lỗ chống nóng, gạch đặc. Hiện nay công ty tiêu thụ thành phẩm sản xuất chủ yếu theo công trình và hạng mục công trình. * Chứng từ kế toán sử dụng: Hóa đơn GTGT, Phiếu thu, Phiếu xuất kho, Bảng kê nộp séc, Chứng từ thanh toán khác. * Tài khoản kế toán sử dụng: TK 511- doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ * Phương pháp kế toán: Ví dụ: Ngày 15/10/2008 xuất bán 2000 viên gạch 4 lỗ với số tiền 3.000.000 đ chƣa thuế GTGT 10%. Khách hàng thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Nợ TK 112 : 3.300.000 Có TK 511 : 3.000.000 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Có TK 333(1): 300.000 2.3.5.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: * Nội dung các khoản giảm trừ doanh thu: Các khoản giảm trừ doanh thu của công ty là: chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại. * Tài khoản kế toán sử dụng: TK 521, 531, 532 * Phương pháp kế toán : Ví dụ: Ngày 26/09/2008 khách hàng trả lại 1000 viên gạch 4 lỗ không đủ tiêu chuẩn. Trị giá 1.500.000 đồng. Công ty trả lại bằng tiền mặt. Kế toán ghi: Nợ TK 531 : 1.500.000 Nợ TK 333(1) :150.000 Có TK 111 : 1.650.000 2.3.5.3. Kế toán giá vốn hàng bán * Phương pháp xác định giá vốn hàng bán: là giá thành sản xuất thực tế. * Tài khoản kế toán sử dụng: TK 632 – giá vốn hàng bán * Phương pháp kế toán: Ví dụ: Ngày 26/09/2008 công ty xuất bán 2500 viên gạch 2 lỗ cho khách hàng Lê Thanh trị giá 1.250.000 đồng Kế toán ghi: Nợ TK 632 : 1.250.000 Có TK 156: 1.250.000 2.3.5.4. Kế toán chi phí bán hàng * Nội dung chi phí bán hàng: Chi phí bán hàng của công ty gồm: Chi phí tiếp khách, chi phí về bảo quản hàng hóa, chi phí khấu hao TSCĐ,... * Chứng từ kế toán sử dụng: Phiếu chi, hóa đơn GTGT, bảng phân bổ tiền lƣơng,... * Tài khoản kế toán sử dụng: TK 641 – Chi phí bán hàng * Phương pháp kế toán: Ví dụ: Ngày 22/10/2008 công ty phát sinh chi phí tiếp khách là 540.000 đồng Nợ TK 641 : 540.000 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Có TK 111 : 540.000 2.3.5.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp * Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí QLDN tại công ty gồm: chi phí về tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng cho nhân viên quản lý, chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ cho QLDN, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác. * Chứng từ kế toán sử dụng: Phiếu chi, giấy đề nghị tạm ứng, hóa đơn GTGT,... * Tài khoản kế toán sử dụng: TK 642 và các TK liên quan nhƣ TK 334, 338... * Phương pháp kế toán: Ví dụ: Ngày 12/12/2008 công ty chi tiền mua quà tết cho cán bộ công nhân viên 15.500.000 đồng. Kế toán ghi: Nợ TK 642 : 15.500.000 Có TK 111: 15.500.000 2.3.5.6. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính * Nội dung doanh thu hoạt động tài chính: gồm thu nhập từ góp vốn liên doanh, lãi tiền gửi, chênh lệch tỷ giá... * Tài khoản kế toán sử dụng: TK 515 và các TK liên quan khác * Phương pháp kế toán: Ví dụ: Công ty trả lãi khoản vay Ngân hàng NN&PTNT Tĩnh Gia số tiền 12.960.589 đồng bằng tiền mặt Kế toán ghi: Nợ TK 635 : 12.960.589 Có TK 111: 12.960.589 2.3.5.7. Kế toán thu nhập khác * Nội dung thu nhập khác: thanh lý TSCĐ, thu đƣợc nợ khó đòi, các khoản thuế đƣợc hoàn lại... * Tài khoản kế toán sử dụng: Tk 711 – thu nhập khác * Phương pháp kế toán: Ví dụ: Ngày 14/06/2008 thu tiền thanh lý TSCĐ số tiền là 11.210.000 đồng. Kế toán ghi: 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nợ TK 111 : 11.210.000 Có TK 711 : 11.210.000 2.3.5.8. Kế toán chi phí khác * Nội dung chi phí khác: là chi phí thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ,.... * Tài khoản kế toán sử dụng: TK 811 – chi phí khác * Phương pháp kế toán: Ví dụ: Ngày 16/08/2008 phát sinh chi phí nhƣợng bán TSCĐ số tiền 2.150.000 đồng. Kế toán ghi: Nợ TK 811 : 2.150.000 Có TK 111 : 2.150.000 2.3.5.9. Kế toán xác định kết quả kinh doanh * Kế toán xác định kết quả kinh doanh: Kế toán xác định KQKD tại công ty đƣợc xác định nhƣ sau: Kết quả CP DTT hoạt động = về khác DT Thu Giá vốn + HĐTC + nhập - hàng kinh doanh bán hàng khác CP - tài bán CP CP - bán - QLDN - chính hàng * Tài khoản kế toán sử dụng: TK 911 * Phương pháp kế toán: Ví dụ: Cuối năm 2008, căn cứ vào “ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh” ( phụ lục 18 ), ta thấy tình hình hoạt động sản xuất của công ty nhƣ sau: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 182.645.591.168, các khoản giảm trừ doanh thu là: 320.456.000, giá vốn hàng bán là 145.860.108.134, doanh thu hoạt động tài chính là 238.184.331, chi phí bán hàng là 14.586.010.813, chi phí tài chính là 12.342.521.431, chi phí quản lý doanh nghiệp là 4.375.803.244, thu nhập khác là 215.258.751, chi phí khác 134.568.452. * Thực hiện bút toán kết chuyển sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh - Kết chuyển doanh thu thuần: Nợ TK 511 : 1.826.455.911 Có TK 911 : 17 1.826.455.911 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Kết chuyển giá vốn hàng bán: Nợ TK 911 : 1.458.601.081 Có TK 632 : - Kết chuyển DT HĐ tài chính: Nợ TK 515 1.458.601.081 : 2.381.843 Có TK 911 : - Kết chuyển chi phí tài chính: Nợ TK 911 2.381.843 : 123.425.214 Có TK 635: - Kết chuyển chi phí bán hàng: Nợ TK 911 123.425.214 : 145.860.108 Có TK 641 : - Kết chuyển chi phí QLDN: Nợ TK 911 : 43.758.032 Có TK 642: - Kết chuyển thu nhập khác: Nợ TK 711 43.758.032 : 2.152.587 Có TK 911: - Kết chuyển chi phí khác: Nợ TK 911 2.152.587 : 1.345.684 Có TK 811: - Kết chuyển lãi: 145.860.108 Nợ TK 911 1.345.684 :40.274.514 Có TK 421: 40.274.514 CHƢƠNG 3 NHẬN XÉT VÀ THU HOẠCH 3.1. Thu hoạch Qua đợt thực tập tại công ty Cổ phần gạch Tuynel Trƣờng Lâm đã giúp em có cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn với nghiệp vụ kế toán và vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế. Em nhận thấy môi trƣờng kinh doanh đa dạng, phức tạp và đôi khi có cả những tình huống mà lí luận chƣa đề cập đến. Vì vậy lý luận phải kết hợp với thực tiễn cũng nhƣ học tập phải có thực tập. Từ đó sinh viên biết vận dụng kiến thức đã đƣợc trang bị vào việc giải quyết các tình huống thực tế, học hỏi thêm, chuẩn bị hành trang cho công việc sau khi tốt nghiệp. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.2. Nhận xét 3.2.1. Ƣu điểm Công tác kế toán tại công ty Cổ phần gạch Tuynel Trƣờng Lâm đã đạt đƣợc một số ƣu điểm sau: - Các nhân viên đều có kinh nghiệm làm việc và trình độ chuyên môn cao nên bộ máy kế toán làm việc thuận tiện và hiệu quả. - Đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất: Việc xác định đối tƣợng tập hợp CPSX là từng giai đoạn công nghệ là phù hợp với đặc điểm của quá trình sản xuất, mặt khác giúp cho công tác tính giá thành đƣợc thuận lợi. - Đối tƣợng tính giá thành: việc xác định đối tƣợng tính giá thành là nhóm bán thành phẩm từng giai đoạn và từng loại sản phẩm nhập kho là phù hợp với đặc điểm quá trình sản xuất của công ty và cũng phù hợp với phƣơng pháp tính giá thành đã chọn. - Giữa kế toán CPSX, giá thành với các bộ phận khác có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, giúp cho công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm đƣợc thuận lợi hơn. Việc lập báo cáo đƣợc tiến hành đều đặn, đúng kỳ đảm bảo cho việc cung cấp các thông tin tài chính đƣợc nhanh chóng, chính xác, đầy đủ. 3.2.2. Tồn tại - Mặc dù đã áp dụng phần mềm nhƣng nhiều nghiệp vụ, kế toán vẫn phải thực hiện thủ công rồi mới nhập vào phần mềm nhƣ các ngiệp vụ phân bổ KH TSCĐ, phân bổ CCDC có giá trị lớn. Các nghiệp vụ này lại đều tập trung vào cuối tháng khiến khối lƣợng công việc kế toán bị áp lực. - Về kế toán tập hợp CPNVLTT: các nghiệp vụ xuất kho NVL chỉ đƣợc phản ánh thƣờng xuyên ở bộ phận kho đến cuối tháng mới chuyển cho phòng kế toán để tổng hợp nhập liệu. Vì vậy khối lƣợng công việc khá lớn sẽ đƣợc tập trung vào cuối tháng, hơn nữa thông tin kế toán về NVL xuất trong kỳ không đƣợc cập nhập, làm giảm hiệu quả quản lý. - Trên các bảng tính giá thành, chi phí sản xuất chung đƣợc phân tách thành các yếu tố: chi phí điện, khuôn, khấu hao, chung khác là không thật sự cần thiết, làm cho bảng tính giá thành thêm phức tạp. 3.2.3. Một số ý kiến đề xuất về công tác kế toán của công ty 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Về chi phí NVLTT: khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, bộ phận kho nên chuyển ngay cho phòng kế toán để tổng hợp tránh công việc tồn đọng vào cuối tháng. - Các bảng biểu kế toán cần có sự logic. Các dữ liệu thích hợp đầy đủ. - Về hạch toán tiền lƣơng và BHXH: không nên tính lƣơng nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất và của NVPX vào cột lƣơng chính mà nên đƣa vào cột lƣơng phụ trong bảng phân bổ tiền lƣơng và BHXH nhằm thể hiện sự tách bạch của các khoản tiền lƣơng đồng thời đảm bảo tính chính xác của các khoản tiền lƣơng đó. 20
- Xem thêm -