Tài liệu Tình hình tiêu thụ mặt hàng gốm sứ của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ atextport thị trường tiêu thụ eu

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

lêi më ®Çu Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng ®· vµ ®ang cã vai trß quan träng trong chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, t¨ng thu ng©n s¸ch ®Èy nhanh qu¸ tr×nh CNH-H§H ®Êt níc. Lµ s¶n phÈm cña ngµnh thñ c«ng truyÒn thèng, mang ®Ëm nÐt cña mét nÒn v¨n ho¸ d©n téc nªn gèm sø kh«ng chØ lµ s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu sö dông trong cuéc sèng hµng ngµy mµ cßn lµ nh÷ng s¶n phÈm phôc vô ®êi sèng tinh thÇn, ®¸p øng nhu cÇu thëng thøc tinh hoa v¨n ho¸ cña c¸c d©n téc. V× vËy, gèm sø cã nhu cÇu ngµy cµng cao ë c¶ trong vµ ngoµi níc theo sù ph¸t triÓn giao lu v¨n ho¸ gi÷a c¸c níc, gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi. Do ®ã, viÖc nghiªn cøu t×nh h×nh tiªu thô mÆt hµng gèm sø vµ t×m ra c¸c gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh tiªu thô mÆt hµng nµy trªn c¶ thÞ trêng néi ®Þa vµ quèc tÕ lµ v« cïng quan träng. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu thùc tiÔn t×nh h×nh tiªu thô mÆt hµng gèm sø t¹i thÞ trêng EU cña C«ng ty cæ phÇn xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ ARTEXPORT em hiÓu râ h¬n tÇm quan träng cña ho¹t ®éng nµy ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. Cïng víi kiÕn thøc ®· ®îc häc t¹i trêng vµ qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty em xin chän ®Ò tµi: “ T×nh h×nh tiªu thô mÆt hµng gèm sø cña C«ng ty cæ phÇn xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ ATEXTPORT t¹i thÞ trêng EU ” * Môc ®Ých nghiªn cøu: Ph©n tÝch thùc tr¹ng tiªu thô mÆt hµng gèm sø cña C«ng ty cæ phÇn xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ trªn thÞ trêng EU qua c¸c chØ tiªu vÒ doanh thu, lîi nhuËn cña c«ng ty trong giai ®o¹n 2005-2007 cïng víi c¸c ®Æc ®iÓm cña thÞ trêng EU, tõ ®ã chØ ra nh÷ng thµnh c«ng, h¹n chÕ vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô nµy. * §èi tîng nghiªn cøu vµ ph¹m vi nghiªn cøu §èi tîng nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ t×nh h×nh tiªu thô mÆt hµng gèm sø t¹i thÞ trêng EU cña C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ ARTEXPORT. Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ tiªu thô mÆt hµng gèm sø cña C«ng ty cæ phÇn xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ ARTEXPORT trªn thÞ trêng EU giai ®o¹n 2005-2007. 1 * Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: Trong qua tr×nh nghiªn cøu vµ thùc hiÖn ®Ò tµi em ®· sö dông c¸c ph¬ng ph¸p sau: Nghiªn cøu tµi liÖu vÒ thÞ trêng EU, gèm sø, c¸c b¸o c¸o kinh doanh xuÊt khÈu cña c«ng ty. Sö dông ph¬ng ph¸p ®iÒu tra, pháng vÊn thùc tÕ t×nh h×nh kinh doanh xuÊt khÈu gèm sø t¹i C«ng ty ARTEXPORT. §ång thêi, sö dông ph¬ng ph¸p ph©n tÝch, thèng kª, so s¸nh sè liÖu c¸c mÆt hµng gèm sø ®îc xuÊt sang tiªu thô t¹i thÞ trêng EU cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. * KÕt cÊu §Ò tµi ®îc thùc hiÖn cã kÕt cÊu gåm 3 phÇn, kh«ng kÓ phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn. Ch¬ng1: Tæng qu¸t vÒ C«ng ty cæ phÇn xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ ARTEXTPORT Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng tiªu thô mÆt hµng gèm sø trªn thÞ trêng EU t¹i C«ng ty cæ phÇn xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ ARTEXPORT Ch¬ng 3: NhËt ký thùc tËp Do thêi gian vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn trong bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, em rÊt mong c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c« chó trong c«ng ty xem xÐt gãp ý ®Ó bµi luËn v¨n cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Ch¬ng I Tæng qu¸t vÒ C«ng ty cæ phÇn xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ ARTEXTPORT I) LÞch sö h×nh thµnh vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ Artexport ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 617/BNgT-TCCB ngµy 23/12/1964 cña Bé Ngo¹i th¬ng( nay lµ Bé C«ng th¬ng). §¬n vÞ ®îc t¸ch ra tõ Tæng c«ng ty XNK t¹p phÈm (TOCONTAP). Díi sù l·nh ®¹o vµ gióp ®ì cña Bé Th¬ng m¹i, c«ng ty ®· sím æn ®Þnh tæ chøc, bíc ®Çu thùc hiÖn tèt chøc n¨ng nhiÖm vô ®îc giao, cô thÓ lµ tæ chøc s¶n xuÊt, thu mua, kinh doanh XNK ®éc quyÒn hµng thñ c«ng mü nghÖ theo kÕ ho¹ch cña Bé giao. Thêi kú nh÷ng n¨m 1964- 1975: bíc ®Çu ®i ra thÞ trêng thÕ giíi víi thÞ trêng xuÊt khÈu chñ yÕu lµ Liªn X« vµ c¸c níc XHCN vµ ®· cã ®îc 600000 2 róp ®«la kim ng¹ch XK chØ sau 1 n¨m thµnh lËp. Còng thêi gian nµy c«ng ty ®· më thªm nhiÒu thÞ trêng míi nh NhËt B¶n, H«ng K«ng,…. Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña Artexport n¨m 1968 ®· lªn ®Õn 6 triÖu róp ®«la, t¨ng 10 lÇn chØ sau 4 n¨m thµnh lËp. §Õn lóc nµy Artexport ngoµi trô së chÝnh t¹i Hµ Néi cßn cã mét chi nh¸nh ë H¶i Phßng vµ ba xÝ nghiÖp thµnh viªn. Nh÷ng n¨m 70 chiÕn tranh x¶y ra ¸c liÖt ®· ¶nh hëng lín ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty nhng kim ng¹ch xuÊt khÈu vÉn kh«ng ngõng t¨ng. Sau 10 n¨m ®i vµo ho¹t ®éng lao ®éng lµng nghÒ phôc vô s¶n xuÊt vµ lµm hµng xuÊt khÈu Artexport ®· t¨ng tõ 2 v¹n lªn 20 v¹n ngêi. Víi nh÷ng thµnh tÝch ®Æc biÖt xuÊt s¾c thêi kú nµy, c«ng ty ®· ®îc Bé Ngo¹i th¬ng, C«ng ®oµn tÆng cê thi ®ua vµ nhiÒu b»ng khen. Thêi kú 1976-1986: C¸c khu vùc träng ®iÓm hµng xuÊt khÈu cña Artexport t¹i Sµi Gßn, Biªn Hoµ, Mü Tho, §ång Th¸p… th êng ®¹t tæng møc trªn 30 triÖu róp ®«la mçi n¨m. Trong khi ®ã t¹i miÒn B¾c, c«ng ty còng liªn tôc ph¸t triÓn, më réng quy m« s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu c¸c ngµnh nghÒ nh d©u t»m, th¶m len, thªu, s¬n mµi… Thêi kú tõ sau 1986 lµ thêi kú cña c«ng cuéc ®æi míi theo chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc, n¨m 1998 kim ng¹ch xuÊt khÈu cña Artexport lªn tíi 98 triÖu róp ®«la, chiÕm tû träng cao nhÊt trong toµn ngµnh. Tõ nh÷ng n¨m 1990, viÖc chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng diÔn ra ngµy cµng s©u s¾c. N¨m 1991, sù sôp ®æ cña Liªn X« vµ hÖ thèng XHCN ë §«ng ¢u khiÕn c«ng ty mÊt tíi 85% thÞ trêng xuÊt khÈu hµng ho¸ cña m×nh. §Ó th¸o gì khã kh¨n, c«ng ty kÝ hîp ®ång theo ph¬ng thøc ®æi hµng ngoµi NghÞ ®Þnh th, gi¶i phãng ®îc nguån hµng trong níc vµ më ra ®îc c¬ héi lµm ¨n míi. N¨m 2001, kinh tÕ thÕ giíi l©m vµo suy tho¸i sau sù kiÖn khñng bè 11/9 ë níc Mü khiÕn søc mua cña thÞ trêng gi¶m ®¸ng kÓ, viÖc t×m kiÕm kh¸ch hµng vµ më réng thÞ trêng gÆp nhiÒu khã kh¨n... ChÊp nhËn c¹nh tranh, c«ng ty tËp trung khai th¸c triÖt ®Ó nguån nguyÖn liÖu trong níc ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm cho lao ®éng lµng nghÒ, ®Çu t cã chiÒu s©u cho viÖc s¸ng t¸c mÉu vµ s¶n phÈm míi nh»m ®¸p øng thÞ hiÕu ®a d¹ng cña kh¸ch hµng. Bªn c¹nh ®ã c«ng t¸c c¸n bé lu«n ®îc coi träng hµng ®Çu: ®æi míi, quy ho¹ch, ®µo t¹o vµ båi dìng c¸n bé, chó träng trÎ ho¸ c¸n bé. Víi nh÷ng ®Þnh híng vµ gi¶i ph¸p ®ång bé trªn ®Õn nay c«ng ty ®· më réng thÞ trêng ra 40 níc trªn thÕ giíi. C«ng ty ®· më réng lÜnh vùc kinh doanh sang kinh doanh dÞch vô cho thuª v¨n phßng, kinh doanh bÊt ®éng s¶n, cho thuª tµi chÝnh.... II) C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty 3 C«ng ty tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng thµnh c¸c phßng ban phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña m×nh * Ban gi¸m ®èc: Gåm mét gi¸m ®èc vµ hai phã gi¸m ®èc. §øng ®Çu c«ng ty lµ gi¸m ®èc do Bé trëng Bé Th¬ng M¹i bæ nhiÖm hoÆc miÔn nhiÖm, lµ ngêi ®¹i diÖn cho mäi quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c«ng ty, ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty tríc ph¸p luËt còng nh tríc Bé chñ qu¶n. Hai phã gi¸m ®èc lµ phã gi¸m ®èc phô tr¸ch tµi chÝnh vµ phã gi¸m ®èc phô tr¸ch nghiÖp vô. * C¸c phßng ban chøc n¨ng: - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Cã nhiÖm vô gióp ®ì c¸c ®¬n vÞ tæ chøc s¾p xÕp vµ qu¶n lý lao ®éng nh»m sö dông hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ lùc lîng lao ®éng cña c«ng ty. Nghiªn cøu x©y dùng c¸c ph¬ng ¸n nh»m hoµn thiÖn viÖc tr¶ l¬ng vµ ph©n phèi hîp lý quü tiÒn l¬ng, tiÒn thëng ®Ó tr×nh gi¸m ®èc. - Phßng Tµi ChÝnh- KÕ ho¹ch: thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng chñ yÕu nh: LËp vµ qu¶n lý kÕ ho¹ch thu- chi tµi chÝnh, ®«n ®èc chØ ®¹o, híng dÉn thùc hiÖn kÕ ho¹ch trong toµn c«ng ty, qu¶n lý c¸c lo¹i vèn vµ c¸c quü tËp trung cña toµn c«ng ty, tham gia nhËn b¶o toµn vèn vµ ph¸t triÓn vèn cña c«ng ty, tham gia x©y dùng vµ qu¶n lý c¸c møc gi¸ trong c«ng ty,… - Ban xóc tiÕn th¬ng m¹i: cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn t×m kiÕm vµ më réng thÞ trêng, tæ chøc héi chî, triÓn l·m giíi thiÖu s¶n phÈm ... - C¸c phßng nghiÖp vô: C¸c phßng nµy thùc hiÖn kinh doanh c¸c mÆt hµng ®Æc trng cho phßng m×nh theo ®óng nh tªn gäi. C¸c phßng nµy còng tù m×nh thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tæng hîp nh t×m kiÕm kh¸ch hµng, kÝ kÕt hîp ®ång, ®Õn c¸c c¬ së s¶n xuÊt triÓn khai hîp ®ång vµ tiÕn hµnh thùc hiÖn hîp ®ång. - C¸c phßng tæng hîp: C¸c phßng nµy trùc tiÕp ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu theo kÕ ho¹ch, ph¬ng ¸n ®· ®îc gi¸m ®èc phª duyÖt. C¸c phßng XNK nµy thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c bíc cña mét th¬ng vô kinh doanh tõ viÖc chµo hµng, kÝ kÕt hîp ®ång ®Õn thùc hiÖn hîp ®ång vµ thanh to¸n. S¬ ®å 1: C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty §¹I HéI Cæ §¤NG 4 CHñ TÞCH H§QT BAN KIÓM SO¸T H§QT TæNG GI¸M §èC PHã TæNG GI¸M §èC QU¶N Lý PHôC vô KhèI KINH DOANH PHßNG TCKT PHßNG XNK TH1 PHßNG TCHC PHßNG XNK TH2 BAN XóC TIÕN PHßNG XNK TH3 PHßNG XNK TH5 CHI NH¸NH CHI NH¸NH H¶I PHßNG VP§D §µ N½NG CHI NH¸NH TP HCM PHßNG XNK TH9 PHßNG XNK TH10 PHßNG CãI NG¤ KhèI liªn doanh doanhdoanhVô C¤NG TY TNHH FABI SECRET VIÖT NAM PHßNG TH£U REN PHßNG GèM Sø PHßNG Mü NGHÖ Xëng s¶n xuÊt Xëng thªu Chi nh¸nh cty cp xnk tcmn-xn sx xk hµng tcmn Xëng gç ®«ng mü - Ngoµi ra c«ng ty cßn cã c¸c chi nh¸nh vµ c¸c xëng s¶n xuÊt. C«ng ty cã 3 chi nh¸nh ®ã lµ: Chi nh¸nh H¶i Phßng, chi nh¸nh §µ N½ng, chi nh¸nh TP Hå ChÝ Minh. C¸c chi nh¸nh còng thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh chung cña c«ng ty gåm kinh doanh XNK trùc tiÕp vµ XNK uû th¸c. C«ng ty cã 2 xëng lµ xëng thªu vµ xëng gç. C¸c xëng s¶n xuÊt thùc hiÖn chøc n¨ng tæ chøc s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. III) Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty 5 * Chøc n¨ng cña doanh nghiÖp: - Tæ chøc s¶n xuÊt, chÕ biÕn, gia c«ng vµ thu mua hµng thñ c«ng mü nghÖ xuÊt khÈu vµ mét sè mÆt hµng ®îc Nhµ níc vµ Bé Th¬ng M¹i cho phÐp. - XuÊt khÈu c¸c mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ, c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp, c«ng nghÖ phÈm, dÖt may, c¸c s¶n phÈm liªn doanh, liªn kÕt vµ c¸c mÆt hµng kh¸c theo quy ®Þnh cña Bé Th¬ng M¹i vµ Nhµ níc. - NhËp khÈu nguyªn vËt liÖu, vËt t, m¸y mãc, thiÕt bÞ v¨n phßng,... - Uû th¸c vµ nhËn uû th¸c xuÊt nhËp khÈu, dÞch vô th¬ng m¹i nhËp khÈu t¸i xuÊt, chuyÓn khÈu, qu¸ c¶nh c¸c mÆt hµng Nhµ níc cho phÐp. - Lµm ®¹i lý, cöa hµng b¸n bu«n, b¸n lÎ c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt trong vµ ngoµi níc, kinh doanh kh¸ch s¹n, v¨n phßng lµm viÖc theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. * NhiÖm vô cña doanh nghiÖp: - Nghiªn cøu kh¶ n¨ng s¶n xuÊt nhu cÇu thÞ trêng, kiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt víi Bé Th¬ng M¹i vµ Nhµ níc c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò víng m¾c trong s¶n xuÊt kinh doanh. - Tu©n thñ luËt ph¸p cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu vµ giao dÞch ®èi ngo¹i, nghiªm chØnh thùc hiÖn c¸c cam kÕt trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng vµ c¸c hîp ®ång liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - Qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn ®ång thêi t¹o nguån vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn s¶n xuÊt, kinh doanh cã l·i vµ lµm nghÜa vô nép ng©n s¸ch víi Nhµ níc. - Nghiªn cøu vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng c¸c mÆt hµng do c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh nh»m t¨ng søc c¹nh tranh vµ më réng thÞ trêng tiªu thô. - Qu¶n lý chØ ®¹o vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty ®îc chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh theo quy chÕ luËt ph¸p hiÖn hµnh cña Nhµ níc vµ cña Bé Th¬ng M¹i. IV) Kh¶ n¨ng, lîi thÕ cña ARTEXTPORT: * §éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é cao Víi tiªu chÝ “ kh¸ch hµng lµ träng t©m ", c«ng ty ®· cã trong tay ®éi ngò nh©n viªn chuyªn nghiÖp gåm 161 ngêi, ®îc tuyÓn chän tõ c¸c c¸ nh©n cã kh¶ n¨ng vµ kinh nghiÖm phong phó trong ngµnh kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, trong ®ã cã 149 ngêi ®îc ®µo t¹o chÝnh quy tõ c¸c trêng ®¹i häc trong vµ ngoµi níc.Båi dìng vµ ph¸t huy n¨ng lùc vµ kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña hä lµ mét 6 trong nh÷ng môc tiªu mµ C«ng ty theo ®uæi nh»m ®¸p øng c¸c tiªu chÝ cña héi nhËp v÷ng bíc ®ãn ®Çu c¬ héi vµ th¸ch thøc cña th¬ng trêng ®Çy biÕn ®éng.Lùc lîng nµy gióp cho C«ng ty duy tr× sù ®ång nhÊt ë møc ®é cao, hoµn thµnh tèt c«ng viÖc, ®¸p øng cao nhu nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. * TÝnh u viÖt trong kh¶ n¨ng tiÕp cËn thÞ trêng vµ kh¸ch hµng Artextport lµ mét trong nh÷ng c«ng ty ®i ®Çu ë ViÖt Nam trong viÖc n¨ng ®éng tæ chøc vµ tham gia hiÖu qu¶ t¹i c¸c héi chî Th¬ng m¹i ë nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi. Hµng n¨m c«ng ty tham gia trªn 10 héi chî lín nhá, tiÕp cËn vµ n¾m b¾t trùc tiÕp nhu cÇu cña kh¸ch hµng, më réng quan hÖ ®èi t¸c lµm ¨n víi nhiÒu doanh nghiÖp. Bªn c¹nh líp c¸n bé am hiÓu vµ nhanh nh¹y víi thÞ trêng, C«ng ty cßn x©y dùng mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c Tham t¸n Th¬ng m¹i ViÖt Nam t¹i níc ngoµi, phßng Th¬ng m¹i C«ng nghiÖp cña c¸c níc §øc, NhËt, Ph¸p...nªn cã rÊt nhiÒu lîi thÕ trong viÖc nghiªn cøu, t×m hiÓu thÞ trêng còng nh lµm viÖc víi b¹n hµng trong vµ ngoµi níc. *Uy tÝn cao trong thùc hiÖn hîp ®ång Artextport lu«n ®Ò cao uy tÝn C«ng ty trong tõng hîp ®ång ký kÕt víi kh¸ch hµng. Khi thùc hiÖn hîp ®ång víi Artextport kh¸ch hµng sÏ ®¹t ®îc sù tho¶ m·n cao nhÊt, nhËn ®îc nh÷ng mÆt hµng ®óng víi yªu cÇu trong kho¶ng thêi gian tho¶ thuËn, thanh to¸n nhanh chãng vµ thuËn tiÖn. Ch¬ng II Thùc tr¹ng tiªu thô mÆt hµng gèm sø cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ Artextport t¹i thÞ trêng EU I) Tæng quan vÒ mÆt hµng gèm sø vµ thÞ trêng EU 1) §Æc ®iÓm vÒ mÆt hµng gèm sø vµ tiÒm n¨ng s¶n xuÊt, xuÊt khÈu a) §Æc ®iÓm mÆt hµng gèm sø C¸ch ®©y hµng ngh×n n¨m, tõ khi míi xuÊt hiÖn gèm ®· ®îc biÕt ®Õn nh lµ vËt dông tèi cÇn thiÕt, quen thuéc vµ g¾n bã víi bao thÕ hÖ ngêi ViÖt Nam.Cµng ngµy nhu cÇu sö dông ®å gèm nh mét thø ®å trang trÝ lÞch sù, trang nh· cµng t¨ng theo sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ møc sèng cña ngêi tiªu dïng.S¶n phÈm gèm ngµy cµng xuÊt hiÖn nhiÒu ë c¸c xø së xa x«i, n¬i gèm ®îc n©ng niu, tr©n träng v× nh÷ng gi¸ trÞ nghÖ thuËt truyÒn thèng vµ ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. 7 Gèm sø lµ s¶n phÈm ®ßi hái vÒ mµu s¾c, chÊt liÖu rÊt cao. Mét s¶n phÈm gèm sø ®Ñp ph¶i lµ mét s¶n phÈm cã níc men bãng l¸ng, mµu s¾c ®êng nÐt, häa tiÕt vµ kÝch thíc mÉu m· thanh nh·, nhÑ nhµng, ®ång thêi chÊt liÖu lµm nªn s¶n phÈm ph¶i mÞn mµng, kh«ng lÉn t¹p chÊt. Lµ mét doanh nghiÖp ®i dÇu trong lÜnh vùuc xuÊt khÈu hµng gèm sø vµ thñ c«ng mü nghÖ ë ViÖt Nam, trong nh÷ng n¨m qua Artextport lu«n cè g¾ng n©ng cao chÊt lîng, mÉu m· s¶n phÈm, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. Xëng gèm B¸t Trµng lµ mét liªn doanh s¶n xuÊt ®å gèm xuÊt kh¶u cña C«ng ty thu hót nhiÒu lao ®éng cã tay nghÒ cao vµ ®îc ®Çu t mét lß gèm hiÖn ®¹i sö dông gas, cho ra lß nh÷ng s¶n phÈm theo ý muèn ®¹t trªn 90% chÊt lîng. S¶n phÈm lß gas kh«ng lµm mÊt ®i c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng mµ cßn t¹o bíc ®ét ph¸ t¨ng nhanh tèc ®é ph¸t triÓn c¶ vÒ n¨ng suÊt, chÊt lîng vµ hiÖu qu¶. b) TiÒm n¨ng s¶n xuÊt, xuÊt khÈu NghÒ gèm còng nh c¸c mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ kh¸c cña ViÖt Nam cã lîi thÕ rÊt lín ®ã lµ nguyªn vËt liÖu hÇu hÕt cã s½n trong níc chØ ph¶i nhËp khÈu 3-5% tõ bªn ngoµi. Tuy vËy nãi ®Õn gèm sø xuÊt khÈu cña ViÖt Nam ph¶i kh¼ng ®Þnh lµ phÇn lín c¸c c¬ së s¶n xuÊt ®Òu lµ c¸c c¬ së cã quy m« võa vµ nhá, chñ yÕu díi h×nh thøc doanh nghiÖp t nh©n, n¨ng lùc cung cÊp cßn thÊp. Nhng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c¸c doanh nghiÖp ®· biÕt ph¸t huy ®îc lîi thÕ cña m×nh, ®¸p øng ®îc c¸c ®ßi hái cña thÞ trêng ngµy cµng tèt h¬n. Nh÷ng n¨m ®Çu, thÞ trêng tiªu thô cña C«ng ty phÇn lín lµ c¸c níc thuéc hÖ thèng XHCN, chØ cã sè Ýt lµ c¸c níc TBCN.Khi c¸c níc XHCN bÞ khñng ho¶ng, thÞ trêng thu hÑp l¹i, C«ng ty ®· ®Èy m¹nh chµo b¸n s¶n phÈm cho c¸c kh¸ch hµng thuéc khèi TBCN. Bíc ®Çu chØ cã §øc, Ph¸p, Anh, NhËt, §an M¹ch, óc, vÒ sau cµng ngµy c¸c thÞ trêng cµng ®îc më réng vµ ®Õn nay lµ hÇu kh¾p c¸c ch©u lôc: Hµ Lan, Italia, Thuþ Sü, BØ, Hµn Quèc, §µi Loan, Newzeland, Singapore, Angieri, Nam Phi... víi kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng trëng hµng n¨m ( N¨m 2000 ®¹t 3.772.001 USD chiÕm tû träng 33,51% tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty, n¨m 2002 ®¹t 3.434.665 USD chiÕm tû träng 32,87%) Nhòng n¨m gÇn ®©y kim ng¹ch hang gèm xuÊt khÈu cã phÇn gi¶m sót do chi phÝ ®Çu vµo t¨ng cao vµ suy tho¸i kinh tÕ ë mét sè thÞ trêng träng ®iÓm. Nh»m duy tr× møc t¨ng trëng, C«ng ty ®· ®a ra nhiÒu s¶n phÈm míi cã tÝnh thÈm mü vµ c¹nh tranh cao. §ã lµ gèm thuû tinh, gèm m©y tre, gèm s¬n mµi....C¸c s¶n phÈm nµy ®· vµ ®ang mang l¹i nhiÒu hîp ®ång cho C«ng ty. 2) T×m hiÓu vÒ thÞ trêng EU ThÞ trêng EU chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i ViÖt Nam. Mét thÞ trêng réng lín víi 27 níc thµnh viªn cã gÇn 500 triÖu d©n 8 víi tæng GDP lµ 11,6 ngh×n tû EURO(n¨m 2007), thu nhËp b×nh qu©n thuéc hµng cao nhÊt thÕ giíi, lµ thÞ trêng ®Çy tiÒm n¨ng cña c¸c c«ng ty xuÊt khÈu nãi chung vµ C«ng ty ARTEXPORT nãi riªng. §©y lµ thÞ trêng thèng nhÊt vÒ thÓ chÕ quy ®Þnh h¶i quan nªn nhu cÇu vÒ hµng thñ c«ng mü nghÖ còng nh c¸c mÆt hµng kh¸c lµ rÊt cao, tuy nhiªn mçi níc thµnh viªn EU cã b¶n s¾c v¨n ho¸ riªng dÉn ®Õn së thÝch thÞ hiÕu thãi quen tiªu dïng kh¸c nhau. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña m×nh xu híng tiªu dïng cña ngêi d©n EU ®· cã nhiÒu thay ®æi vÒ mÉu mèt, kiÓu d¸ng, mµu s¨c... §èi víi hµng thñ c«ng mü nghÖ, ngêi tiªu dïng EU ®ßi hái trong s¶n phÈm ph¶i chøa ®ùng c¸c ®Æc trng v¨n ho¸ d©n téc mçi quèc gia nh»m tho¶ m·n nhu cÇu giao lu v¨n ho¸. Ngoµi ra EU cßn rÊt quan t©m ®Õn tÝnh ®éc ®¸o trong kiÓu d¸ng mÉu m· s¶n phÈm. EU lµ thÞ trêng hÊp dÉn c¸c nhµ xuÊt khÈu nhng còng lµ thÞ trêng khã tÝnh cã nhiÒu yªu cÇu, thÝch tiªu dïng c¸c s¶n phÈm ®¹t vÖ sinh an toµn thùc phÈm, b¶o vÖ m«i trêng, cã gi¸ trÞ v¨n ho¸ vµ mang tÝnh an sinh x· héi cao. -VÒ d©n sè: EU lµ thÞ mét trêng réng lín, cã tèc ®é t¨ng d©n sè hµng n¨m cao do ®ã nhu cÇu tiªu thô hµng ho¸ mçi n¨m còng kh«ng ngõng t¨ng lªn. §ång thêi do mÆt hµng gèm sø cã ®Æc ®iÓm lµ võa cã thÓ dïng ®Ó phôc vô sinh ho¹t hµng ngµy võa cã thÓ dïng lµm ®å trang trÝ nhµ cöa hay ®¬n gi¶n chØ ®Ó tho¶ m·n së thÝch cña c¸ nh©n hay lµm quµ du lÞch nªn nã phï hîp víi mäi løa tuæi -VÒ v¨n ho¸: Víi ®Æc ®iÓm lµ mét thÞ trêng ®a d¹ng trong sù thèng nhÊt nªn EU cã mét nÒn v¨n ho¸ v« cïng phong phó. Mçi níc thµnh viªn trong EU cã mét nÒn v¨n ho¸ riªng biÖt mét phong c¸ch sèng kh¸c nhau dÉn ®Õn nhu cÇu tiªu thô mÆt hµng gèm sø còng kh¸c nhau. Cã thÓ kh¸c nhau vÒ chñng lo¹i hµng ho¸, vÒ mµu s¾c, chÊt liÖu, kiÓu d¸ng,…tuú thuéc vµo c¸ nh©n cña mçi níc. -VÒ t×nh h×nh kinh tÕ: Liªn minh EU lµ khèi th¬ng m¹i lín nhÊt thÕ giíi chiÕm trªn 19% th¬ng m¹i toµn cÇu, lµ nguån cung cÊp 56% vµ tiÕp nhËn 24% tæng FDI toµn thÕ giíi. EU lu«n ®øng ®Çu thÕ giíi vÒ xuÊt khÈu hµng ho¸. Kim ng¹ch nhËp khÈu lu«n ®øng trong tèp n¨m thÞ trêng tiªu thô lín nhÊt thÕ giíi, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi trªn 23 ngh×n EURO/n¨m nªn søc mua ë thÞ trêng nµy lu«n rÊt lín. HiÖn nay nÒn kinh tÕ cã nh÷ng biÕn ®æi m¹nh mÏ nhng theo dù b¸o t×nh h×nh ph¸t triÓn vµ tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cña EU vÉn sÏ æn ®Þnh vµ gia t¨ng trong t¬ng lai nªn ®©y vÉn sÏ lµ thÞ trêng hÊp dÉn, cã nhiÒu c¬ héi cho c«ng ty gia t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ nãi chung vµ gèm sø nãi riªng. 9 - Mèi quan hÖ gi÷a ViÖt Nam–EU : Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y quan hÖ hîp t¸c gi÷a ViÖt Nam vµ Eu ngµy cµng tèt ®Ñp, nhiÒu hîp t¸c song ph¬ng, ®a ph¬ng,... ®· ®îc ký kÕt. Nhê nh÷ng mèi quan hÖ nµy mµ thÞ trêng EU ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch th¬ng m¹i t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c¸c c«ng ty ViÖt Nam, nhê ®ã C«ng ty ARTEXPORT còng ®· gia t¨ng ®îc thªm nhiÒu ®¬n hµng qua ®ã n©ng cao kim ng¹ch xuÊt khÈu gèm sø vµ c¸c mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ kh¸c. - Tû gi¸ hèi ®o¸i gi÷a ®ång ViÖt Nam vµ ®ång EURO: Lµ mét thÞ trêng liªn minh lín nhÊt thÕ giíi lªn ngay tõ khi ra ®êi ®ång tiÒn chung EURO ®· cã gi¸ trÞ rÊt cao. So víi ®ång EURO ®ång tiÒn ViÖt Nam lu«n bÞ mÊt gi¸ nghÜa lµ gi¸ c¶ s¶n phÈm gèm sø cña c«ng ty trªn thÞ trêng néi ®Þa sÏ rÎ t¬ng ®èi so víi s¶n phÈm gèm sø cïng lo¹i trªn thÞ trêng EU. §iÒu nµy ®ång nghÜa víi viÖc xuÊt khÈu sang thÞ trêng EU c«ng ty sÏ thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn h¬n. Nh vËy, EU lµ thÞ trêng hÊp dÉn trong xuÊt khÈu gèm sø còng nh c¸c mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ kh¸c. II) Ph©n tÝch chung kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty qua ba n¨m 2005-2007 B¶ng 1: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh giai ®o¹n 2005-2007 §¬n vÞ tÝnh:VN§ 2006 2005 So s¸nh n¨m 2006/2005 Chªnh lÖch TT% 2007 ChØ tiªu Tæng doanh thu (01) C¸c kho¶n gi¶m trõ (03) 1-Doanh thu thuÇn (10=01-03) 2-GÝa vèn hµng b¸n (11) 3-Lîi tøc gép (20=10-11) 4-Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh So s¸nh n¨m 2007/2006 Chªnh lÖch TT 608.152.369.475 583.571.043.808 628.049.784.658 (24.581.325.66 7) (4,04) - - - - - 608.152.369.475 583.571.043.808 628.049.784.658 (24.581.325.667) (4,04) 44.478.740.850 556.063.044.663 533.547.226.691 569.044.109.358 (22.515.817.972) (4,05) 35.496.882.667 52.089.324.812 50.023.817.117 59.005.675.300 (2.065.507.695) (3,97) 8.981.858.183 4.539.865.985 7.619.954.304 4.203.486.862 3.080.088.31 9 67,85 (3.416.467.442) 10 44.478.740.850 (21) 5-Chi phÝ tµi chÝnh (22) 6-Chi phÝ b¸n hµng (24) 7-Chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp 11.148.639.153 13.091.464.724 10.817.567.862 1.942.825.571 17,43 (2.273.899.862) 28.146.096.793 24.288.182.376 28.067.002.826 (3.857.914.417) (13,71) 3.778.820.450 13.521.676.701 13.391.779.674 14.803.165.786 (129.897.027) (0,96) 1.411.386.112 (25) Tõ b¶ng 1 ta thÊy : Trong ba n¨m 2005, 2006, 2007 chØ tiªu tæng møc doanh thu t¨ng gi¶m kh«ng ®Òu. N¨m 2006 tæng møc doanh thu gi¶m so víi n¨m 2005 lµ 24.581.325.667 ®ång t¬ng øng víi møc gi¶m lµ 4,04 %. Sù sôt gi¶m nµy lµ do n¨m 2006 doanh thu uû th¸c vµ doanh thu tõ hµng nhËp khÈu gi¶m. MÆt kh¸c n¨m 2006 c«ng ty ®· tËp trung ®Çu t kinh doanh mét sè lÜnh vùc míi nh bÊt ®éng s¶n tµi chÝnh, lÜnh vùc nµy l¹i ph¶i thu håi vèn trong thêi gian dµi chi phÝ ban ®Çu cao do ®ã ®· lµm cho tæng doanh thu c¶ n¨m 2006 gi¶m so víi n¨m 2005. N¨m 2007 tæng møc doanh thu cña toµn c«ng ty ®¹t 628.049.784.658 ®ång vît so víi n¨m 2006 lµ 44.478.740.850 ®ång t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 7,62%. Doanh thu t¨ng lµ do c«ng ty ®· gi¶i quyÕt tèt nh÷ng khã kh¨n vÒ thÞ trêng tiªu thô. C«ng ty ®· më réng quan hÖ víi nhiÒu th¬ng nh©n míi nªn ®· ®a sè lîng thÞ trêng xuÊt khÈu cña c«ng ty t¨ng lªn. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty ®· duy tr× xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ nh cãi, m©y tre, gèm sø, thªu ren, …cho c¸c thÞ tr êng nh §øc, BØ , Hµ Lan, Ph¸p, ….§ång thêi do trong ba n¨m kh«ng cã c¸c kho¶n gi¶m trõ nªn doanh thu thuÇn cña c«ng ty kh«ng cã g× thay ®æi so víi tæng doanh thu. Gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2006 gi¶m 22.515.817.972 ®ång so víi n¨m 2005 t¬ng øng 4,05%. Gi¸ vèn n¨m 2007 t¨ng 44.478.740.850 ®ång t¬ng øng víi 6,65% so víi n¨m 2006 lµ do n¨m 2007 gi¸ x¨ng dÇu thÕ giíi biÕn ®éng m¹nh lµm gi¸ ho¸ chÊt thÕ giíi t¨ng cao nªn c«ng ty ph¶i mua nguån nguyªn phô liÖu víi gi¸ cao. Lîi nhuËn gép lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu thuÇn víi gi¸ vèn hµng b¸n. ChÝnh v× vËy, lîi nhuËn gép qua ba n¨m còng t¨ng gi¶m kh«ng ®Òu. N¨m 2006 gi¶m 2.065.507.695 ®ång so víi n¨m 2005 t¬ng øng 3,97 11 ( %. N¨m 2007 so víi n¨m 2006 t¨ng 35.496.882.667 ®ång t¬ng øng víi 32,65%. Tæng møc chi phÝ cña c«ng ty trong ba n¨m còng cã nh÷ng thay ®æi kh«ng ®Òu. N¨m 2005 tæng møc chi phÝ cña c«ng ty lµ 52.837.308.452 ®ång, tæng chi phÝ n¨m 2006 lµ 50.888.195.268 ®ång gi¶m 1.949.113.384 ®ång so víi n¨m 2005 t¬ng øng víi 3,69%. Cã sù sôt gi¶m chi phÝ nh vËy lµ do cã sù cè g¾ng nç lùc hÕt m×nh cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty nh»m hoµn thiÖn c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh tæ chøc vµ tiªu thô qua ®ã lµm gi¶m chi phÝ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng. Tæng møc chi phÝ n¨m 2007 lµ 53785442838 ®ång t¨ng 2897247570 ®ång t¬ng øng víi 5,69%. Nguyªn nh©n tæng chi phÝ n¨m 2007 t¨ng lµ do t×nh h×nh xuÊt khÈu trªn thÞ trêng thÕ giíi kh«ng æn ®Þnh, chi phÝ nguyªn phô liÖu t¨ng cao ®ång thêi chi phÝ vËn t¶i chi phÝ b¶o hiÓm t¨ng. MÆt kh¸c hµng thñ c«ng mü nghÖ phÇn lín lµ hµng cång kÒnh thÞ trêng xuÊt khÈu cã vÞ trÝ ®Þa lÝ xa, møc ®é c¹nh tranh gay g¾t h¬n nªn c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn nh tham gia héi chî quèc tÕ, … rÊt tèn kÐm lµm cho c¸c kho¶n chi phÝ b¸n hµng vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c t¨ng cao. Møc t¨ng cña chi phÝ nhá h¬n nhiÒu møc t¨ng cña tæng doanh thu chøng tá c«ng ty sö dông chi phÝ cã hiÖu qu¶. VÒ lîi nhuËn, n¨m 2006 so víi n¨m 2005 t¨ng 2912210601 ®ång t¬ng øng víi 68,51%. Qua ®©y ta thÊy n¨m 2006 lµ n¨m doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ mÆc dï doanh thu gi¶m 4,04% so víi n¨m 2005 nh ng do qu¶n lý vµ sö dông hiÖu qu¶ chi phÝ nªn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp vÉn t¨ng. N¨m 2007 lîi nhuËn doanh nghiÖp ®¹t 9458497 ®ång t¨ng 32,05% so víi n¨m 2006 mÆc dï chi phÝ n¨m 2007 cao h¬n. Lîi nhuËn cña c«ng ty qua ba n¨m t¨ng liªn tôc chøng tá c«ng ty ®· biÕt tËn dông nh÷ng c¬ héi cña m×nh ®Ó vît qua khã kh¨n lµm ¨n cã hiÖu qu¶. III) Ph©n tÝch thùc tr¹ng tiªu thô mÆt hµng gèm sø cña Artextport t¹i thÞ trêng EU 1) Ph©n tÝch chung kÕt qu¶ tiªu thô mÆt hµng gèm sø t¹i thÞ trêng níc ngoµi cña c«ng ty theo c¬ cÊu thÞ trêng Gèm sø lµ mÆt hµng mµ c«ng ty kinh doanh ngay tõ khi míi thµnh lËp. Tõ chç chØ cã vµi ba thÞ trêng xuÊt khÈu ®Õn nay mÆt hµng gèm sø cña c«ng ty ®· ®îc tiªu thô trªn 15 quèc gia. Trong ®ã mÆt hµng nµy chñ yÕu ®îc tiªu thô t¹i mét sè níc Ch©u ¸ nh NhËt B¶n, Hµn Quèc, t¹i thÞ trêng EU vµ mét sè thÞ 12 trêng lín kh¸c nh Mü.Ta cã b¶ng kÕt qu¶ tiªu thô mÆt hµng gèm sø cña c«ng ty trªn c¸c thÞ trêng nh sau: B¶ng 2: KÕt qu¶ tiªu thô mÆt hµng gèm sø cña c«ng ty theo c¬ cÊu thÞ trêng §¬n vÞ: USD So s¸nh n¨m 2006/2005 So s¸nh n¨m 2007/2006 ThÞ trêng N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 KN TT% KN TT% NhËt B¶n 112.776 242.120 215.371 129.344 114,69 (26.749) (11,05) Hµn Quèc 48.194 331.217 390.015 283.023 587,26 58.798 17,75 Mü 158.246 28.942 10.613 (129304) (81,71) (18.329) (63,33) EU 247.804 340.824 222.698 93.020 37,54 (118.126) (34,66) 78.785 121.635 61.803 42.850 54,39 (59.832) (49,19) 645.805 1.064.738 900.500 418.933 64,87 (164.238) (15,43) C¸c níc kh¸c Tæng KNXK (Nguån: B¸o c¸o t×nh h×nh xuÊt khÈu cña phßng xuÊt khÈu) Tõ b¶ng 2 ta thÊy: Trong hai n¨m 2005, 2006 kim ng¹ch xuÊt khÈu gèm sø cña c«ng ty t¨ng m¹nh t¹i mét sè thÞ trêng trong ®ã thÞ trêng Hµn Quèc t¨ng cao nhÊt lªn tíi 587,26%, thø nh× lµ thÞ trêng NhËt B¶n víi møc t¨ng lµ 114,69% tiÕp ®ã lµ thÞ trêng EU t¨ng 37,54%. Cã sù t¨ng trëng m¹nh nh vËy lµ do n¨m 2006 c«ng ty ®· chuyÓn sang ho¹t ®éng theo h×nh thøc cæ phÇn nªn nguån lùc cña c«ng ty m¹nh h¬n, hiÖu qu¶ cña bé m¸y qu¶n lÝ ®îc c¶i thiÖn, c¸c chiÕn lîc hîp t¸c nh»m më réng thÞ trêng sang khu vùc Ch©u ¸ vµ EU ®îc thùc hiÖn vµ ®· ®¹t hiÖu qu¶ cao. §Æc biÖt c«ng ty ®· cã quan hÖ ®èi t¸c chiÕn lîc víi mét c«ng ty nhËp khÈu ë Hµn Quèc nªn kim ng¹ch xuÊt khÈu gèm sø sang thÞ trêng nµy n¨m 2006 t¨ng m¹nh vµ ®Õn n¨m 2007 vÉn tiÕp tôc t¨ng lªn 17,75%. N¨m 2006 kim ng¹ch xuÊt khÈu sang thÞ trêng EU t¨ng m¹nh lµ do c«ng ty ®· më réng ®îc mét sè thÞ trêng míi ë khu vùc nµy nh SÝp, Romani, ¸o. N¨m 2007 kim ng¹ch xuÊt khÈu mÆt hµng gèm sø gi¶m trªn tÊt c¶ c¸c thÞ trêng trõ Hµn Quèc. §Æc biÖt thÞ trêng Mü kim ng¹ch xuÊt khÈu gi¶m liªn tôc qua ba n¨m, n¨m 2006 gi¶m 81,71% vµ sang n¨m 2007 gi¶m 63,63%. N¨m 2007 kim ng¹ch tÊt c¶ c¸c thÞ trêng gi¶m do trªn thÞ trêng quèc tÕ gi¸ nguyªn vËt liÖu thiÕt yÕu biÕn ®éng m¹nh, nÒn kinh tÕ Mü cã dÊu hiÖu suy gi¶m ®ång USD mÊt gi¸ lµm cho gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu cña tÊt c¶ c¸c mÆt hµng nãi chung vµ gèm sø nãi riªng liªn tôc t¨ng cao ¶nh hëng lín ®Õn ho¹t 13 ®éng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu cña c«ng ty. Nh vËy tõ b¶ng trªn ta thÊy thÞ trêng EU lµ thÞ trêng lu«n chiÕm tØ träng xuÊt khÈu cao trong c¸c n¨m, lµ thÞ trêng tiÒm n¨ng chñ ®¹o mµ c«ng ty ph¶i quan t©m ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu gèm sø. 2) Ph©n tÝch kÕt qu¶ tiªu thô mÆt hµng gèm sø cña c«ng ty t¹i thÞ trêng EU 2.1. Theo h×nh thøc tiªu thô Hµng gèm sø cña c«ng ty ®îc xuÊt khÈu díi 2 h×nh thøc: xuÊt khÈu trùc tiÕp vµ xuÊt khÈu uû th¸c trong ®ã xuÊt khÈu uû th¸c lµ h×nh thøc chñ yÕu ®îc sö dông. B¶ng 3: Kim ng¹ch xuÊt khÈu mÆt hµng gèm sø theo h×nh thøc tiªu thô §¬n vÞ :USD N¡M2005 Ph¬ng thøc KN TT% XuÊt khÈu uû th¸c 58.212 23,49 XuÊt khÈu trùc tiÕp 189.592 Tæng KNXK 247.804 N¡M 2006 KN N¡M 2007 TT% KN TT% 233.650 68,55 130.740 58,71 76,51 107.174 31,45 91.958 41,29 100 340.824 100 222.698 100 (Nguån: B¸o c¸o t×nh h×nh xuÊt khÈu cña phßng xuÊt khÈu) Tríc ®©y viÖc xuÊt khÈu theo ph¬ng thøc xuÊt khÈu uû th¸c chiÕm tû träng rÊt lín trong kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng gèm sø cña c«ng ty, trung b×nh trªn 70%/n¨m. Nhng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do cã sù ®Çu t c¬ së vËt chÊt, nguån nh©n lùc nh»m chuyÓn dÇn sang xuÊt khÈu theo h×nh thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp nªn trong ba n¨m 2005-2007 xuÊt khÈu theo ph¬ng thøc ñy th¸c chØ cßn trung b×nh trªn 50%/n¨m. Theo ph¬ng thøc nµy, c«ng ty thùc hiÖn xuÊt khÈu c¸c l« hµng gèm theo sù uû th¸c cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c vµ nhËn ®îc mét kho¶n phÝ uû th¸c. Víi kinh nghiÖm vµ tr×nh ®é nghiÖp vô l©u n¨m, c«ng ty ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc thu hót c¸c c«ng ty kh¸c uû th¸c cho c«ng ty xuÊt khÈu hµng ho¸ cña hä b»ng c¸c biÖn ph¸p nh: gi¶m phÝ uû th¸c, ký kÕt hîp ®ång víi gi¸ c¶ cã lîi cho bªn uû th¸c, sö dông c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n nhanh, gän, an toµn chÝnh x¸c tho¶ m·n yªu cÇu cña bªn uû th¸c. Nhê vËy, tØ träng kim ng¹ch xuÊt khÈu uû th¸c cña c«ng ty lu«n ®îc duy tr× kh¸ æn ®Þnh, n¨m 2006 ®¹t 68,55%, n¨m 2007 chiÕm 58,71% tuy cã gi¶m sót nhng vÉn chiÕm tØ träng cao h¬n xuÊt khÈu trùc tiÕp. Tuy nhiªn, dï kim ng¹ch xuÊt khÈu cao song gi¸ trÞ thùc tÕ l¹i kh«ng ®¸ng kÓ bëi phÝ uû th¸c chØ chiÕm 1,5-3% gi¸ trÞ hîp ®ång xuÊt khÈu. NhËn biÕt ®îc ®iÒu nµy nªn c«ng ty ®· cè g¾ng ®Ó lµm t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu trùc tiÕp qua ®ã gi¶m kim ng¹ch xuÊt khÈu uû 14 th¸c xuèng, minh chøng lµ n¨m 2007 xuÊt khÈu uû th¸c cña c«ng ty ®· gi¶m cßn 58,71% so víi 68,55% vµo n¨m 2006. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty kh¸ ph¸t triÓn ®Æc biÖt hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh B¸t Trµng kh¸ cao nªn ph¬ng thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp cã xu híng t¨ng lªn vµ phÇn nµo ®· ®a ®îc th¬ng hiÖu s¶n phÈm cña m×nh tíi b¹n bÌ thÕ giíi. Tõ b¶ng 3 ta thÊy n¨m 2005 ph¬ng thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp chiÕm ®Õn 76,51% lµ do xuÊt khÈu trùc tiÕp sang NhËt t¨ng cao. N¨m 2006 kim ng¹ch xuÊt khÈu theo ph¬ng thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp ®· gi¶m chØ cßn 31,45% vµ cã sù t¨ng nhÑ trë l¹i vµo n¨m 2007 lªn 41,29%. §ã lµ do c«ng ty vÉn cßn bÞ h¹n chÕ bëi vèn kinh doanh, kinh nghiÖm nªn khã tæ chøc nh÷ng tæ chøc nh÷ng l« hµng xuÊt khÈu trùc tiÕp lín. 2.2. Theo c¬ cÊu mÆt hµng B¶ng 4: Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng gèm sø sang thÞ trêng EU theo c¬ cÊu mÆt hµng §¬n vÞ :USD ChØ tiªu Tæng KNXK 1.Lôc b×nh 2.Tîng con gièng 3.Lä hoa 4.§«n 5.ChËu c¶nh 6.Êm chÐn,b¸t ®Üa 7. Hµng gèm kh¸c N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 So s¸nh n¨m 2006/2005 So s¸nh n¨m 2007/2006 KN TT% KN TT% KN TT% KN TT% KN TT% 247.804 100 340.824 100 222.698 100 93.020 37,54 (118.126) (34,66) 42.722 17,24 52.964 15,54 30.688 13,78 10.242 23,97 (22.276) (42,06) 16.157 6,52 32.958 9,67 21.847 9,81 16.801 103,99 (11.111) (33,71) 36.080 14,56 38.309 11,24 27.281 12,25 2.229 6,18 (11.028) (28,79) 52.460 21,17 79.617 23,36 52.088 23,39 27.157 51,77 (27.529) (34,58) 62.323 25,15 82.173 24,11 49.818 22,37 19.850 31,85 (32.355) (39,37) 22.971 9,27 41.069 12,05 33.872 15,21 18.098 78,79 (7.197) (17,52) 15.091 6,09 13.734 4,03 7.104 3,19 (1.357) (8,99) (6.630) (48,27) (Nguån:B¸o c¸o t×nh h×nh xuÊt khÈu cña phßng xuÊt khÈu cña C«ng ty ) 15 Qua b¶ng 4 ta thÊy tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu gèm sø t¨ng gi¶m kh«ng æn ®Þnh trong ba n¨m 2005-2007. Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu gèm sø n¨m 2006 t¨ng 93.020 USD so víi n¨m 2005 t¬ng øng 37,54%. Kim ng¹ch xuÊt khÈu mÆt hµng nµy n¨m 2007 ®¹t 222.698 USD gi¶m so víi n¨m 2006 lµ118.126 USD t¬ng øng 34,66%. Cã sù sôt gi¶m nµy lµ do kim ng¹ch xuÊt khÈu mét sè mÆt hµng gèm sø bÞ gi¶m do gi¸ ho¸ nguyªn phô liÖu ®Çu vµo t¨ng lµm cho gi¸ b¸n t¨ng cao. Cô thÓ: *MÆt hµng lôc b×nh: lµ mÆt hµng cã kim ng¹ch xuÊt khÈu gi¶m liªn tôc qua ba n¨m. N¨m 2006 gi¶m 42,06% vµ n¨m 2007 gi¶m 42,06%. Nguyªn nh©n kim ng¹ch xuÊt khÈu cña mÆt hµng nµy gi¶m lµ do trªn thÞ trêng cã nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh m¹nh cã tiÒm lùc nh Trung Quèc, mÆt kh¸c s¶n phÈm cña c«ng ty cßn ®¬n ®iÖu mÉu m· cha phong phó nªn ®· lµm gi¶m sè lîng tiªu thô t¹i c¸c thÞ trêng nµy. * MÆt hµng tîng con gièng: TØ träng xuÊt khÈu cña mÆt hµng trong c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu mçi n¨m ®Òu t¨ng. N¨m 2005 tØ träng xuÊt khÈu lµ 6,52%, n¨m 2006 t¨ng lªn thµnh 9,67% vµ n¨m 2007 ®¹t 9,81%. Nguyªn nh©n mÆt hµng nµy t¨ng lªn lµ do c¸c c¬ së s¶n xuÊt cña c«ng ty ®· cã sù c¶i tiÕn, ®æi míi trang thiÕt bÞ, c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu ngµy cµng nhiÒu, ®îc kh¸ch hµng tin tëng vÒ chÊt lîng. MÆt kh¸c, tuy c¸c s¶n phÈm con gièng cña B¸t Trµng s¶n xuÊt thñ c«ng, tinh tÕ song sè lîng l¹i kh«ng ®¸ng kÓ, gi¸ thµnh kh«ng cao, kim ng¹ch xuÊt khÈu thu ®îc v× thÕ nhá so víi c¸c mÆt hµng kh¸c. Nhãm hµng tîng vµ con gièng c¸c lo¹i nµy hiÖn nay cã nhu cÇu nhËp khÈu rÊt lín do nã phï hîp víi nhu cÇu thëng thøc thÈm mü, tho¶ m·n nhu cÇu tinh thÇn cña thÞ trêng EU do ®ã c«ng ty nªn quan t©m vµ cã c¸c chÝnh s¸ch kinh doanh ®óng ®¾n. * C¸c mÆt hµng lä hoa, ®«n, chËu c¶nh: lµ c¸c mÆt hµng cã kim ng¹ch xuÊt khÈu kh«ng æn ®Þnh, chóng ®Òu cã chung ®Æc ®iÓm lµ kim ng¹ch xuÊt khÈu n¨m 2006 t¨ng vµ ®Õn n¨m 2007 l¹i cã xu híng gi¶m xuèng. Nguyªn nh©n cña xu híng gi¶m dÇn c¸c mÆt hµng nµy vµo n¨m 2007 lµ do trªn thÞ trêng xuÊt hiÖn nhiÒu s¶n phÈm cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ñp, sang träng mµ gi¸ thµnh l¹i rÎ h¬n, cã nhiÒu ch¬ng tr×nh giíi thiÖu s¶n phÈm ®Õn kh¸ch hµng h¬n nªn sè lîng kh¸ch hµng biÕt vµ mua s¶n phÈm nhiÒu lµm gi¶m ®i møc tiªu thô cña c«ng ty. Riªng mÆt hµng chËu c¶nh tuy cã gi¶m nhng tØ träng xuÊt khÈu mÆt hµng vÉn rÊt cao, lµ mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc trong c¬ cÊu xuÊt khÈu mÆt hµng gèm sø cña c«ng ty sang EU. 16 * MÆt hµng Êm chÐn b¸t ®Üa: lµ mÆt hµng cã xu híng t¨ng cao trong t¬ng lai do nhu cÇu cña EU ®ang t¨ng m¹nh. Tuy nhiªn tõ b¶ng 4 ta thÊy kim ng¹ch xuÊt khÈu n¨m 2006 t¨ng lªn nhng l¹i cã sù gi¶m nhÑ vµo n¨m 2007 chØ cßn 33.872 USD. §ã lµ do ®Æc ®iÓm mÆt hµng nµy thêng ®îc sö dông khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu, vµ sau lÇn mua thø nhÊt th× cÇn cã mét kho¶ng thêi gian ®ñ dµi míi cã nhu cÇu mua tiÕp lÇn hai nªn cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng gi¶m sót nµy. §ång thêi do n¨m 2007 c«ng ty ®ang thay ®æi chiÕn lîc kªnh ph©n phèi, chuyÓn dÇn tõ h×nh thø xuÊt khÈu uû th¸c sang h×nh thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp trong khi ®ã mÆt hµng nµy chñ yÕu dïng h×nh thøc xuÊt khÈu uû th¸c nªn ®· lµm gi¶m kim ng¹ch xuÊt khÈu mÆt hµng nµy so víi n¨m 2006. * C¸c mÆt hµng gèm kh¸c: Do kh«ng ®îc quan t©m mét c¸ch ®óng møc nªn c¸c s¶n ph¶m nµy cã kim ng¹ch ngµy cµng gi¶m tõ 15.091USD n¨m 2005 xuèng cßn 13.734 USD n¨m 2006 vµ chØ cßn 7.104 USD. 2.3. Theo thêi gian B¶ng 5: KÕt qu¶ tiªu thô mÆt hµng gèm sø cña c«ng ty theo thêi gian §¬n vÞ: USD 2005 Quý 2006 2007 So s¸nh n¨m 2006/2005 So s¸nh n¨m 2007/2006 KN TT% KN TT% KN TT% KN TT% KN TT% I 62.595 25,26 77.878 22,85 45.141 20,27 15.283 24,42 (32,737) (42,04) II 71.987 29,05 103.236 30,29 67.745 30,42 31.249 43,41 (35.491) (4,38) III 75.655 30,53 110.291 32,36 70.818 31,8 34.636 45,78 (39.473) (5,79) IV 37.567 15,16 49.419 14,50 38.994 17,51 11.852 31,55 (10.425) (1,10) C¶ n¨m 247.804 100 340.824 100 222.698 100 93.020 37,54 (118.126) (4,66) (Nguån:Phßng xuÊt khÈu C«ng ty ARTEXPOR) Tõ b¶ng 5 ta thÊy: KÕt qu¶ tiªu thô cña c«ng ty ®¹t møc cao nhÊt trong mçi n¨m ë quý II vµ quý III. Do ®©y lµ thêi ®iÓm gi÷a n¨m khi nhÞp ®é ho¹t ®éng cña c«ng ty ®· ®i vµo æn ®Þnh vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Ngîc l¹i ë tÊt c¶ c¸c n¨m quý IV lu«n cã kim ng¹ch thÊp nhÊt, chiÕm tû träng nhá trong c¶ n¨m lµ do cuèi n¨m c«ng ty chñ yÕu tËp trung ®Ó hoµn thµnh c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu trong c¸c quý tríc mµ kh«ng quan t©m ®Õn më réng thÞ trêng ký kÕt c¸c hîp ®ång míi nªn lµm cho kÕt qu¶ tiªu thô bÞ ch÷ng l¹i vµ gi¶m xuèng. 17 Theo c¸c sè liÖu ®îc ph¶n ¸nh ë trªn ta còng thÊy, so víi n¨m 2005 n¨m 2006 kÕt qu¶ tiªu thô mÆt hµng gèm sø t¨ng ®Òu trªn c¶ bèn quý vµ t¨ng cao nhÊt vµo quý III víi 45,78%. §¹t ®îc hiÖu qu¶ nh vËy lµ do n¨m 2006 ho¹t ®éng theo ph¬ng thøc cæ phÇn ho¸, bé m¸y c«ng ty kh«ng cßn cång kÒnh chång chÐo, c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®· cã ®iÒu kiÖn ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh nªn ®· kÝ thªm ®îc nhiÒu ®¬n hµng míi ®em vÒ kim ng¹ch xuÊt khÈu cao. Song n¨m 2007, kim ng¹ch tiªu thô trªn tÊt c¶ c¸c quý cña c«ng ty ®· gi¶m m¹nh so víi n¨m 2006 ®Æc biÖt quý I gi¶m ®Õn 42,04%. Cã sù sôt gi¶m nµy lµ do n¨m 2007 thÞ trêng thÕ giíi biÕn ®éng m¹nh, nÒn kinh tÕ Mü gi¶m sót ¶nh hëng ®Õn mét sè níc vµ khu vùc xuÊt khÈu cña c«ng ty. 3) §¸nh gi¸ vÒ ho¹t ®éng tiªu thô mÆt hµng gèm sø cña c«ng ty t¹i thÞ trêng EU * Thµnh c«ng : Ph¸t huy lîi thÕ cña viÖc ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn cña WTO, thÞ trêng xuÊt khÈu réng më, m«i trêng kinh doanh b×nh ®¼ng thuËn lîi h¬n c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô gèm sø t¹i thÞ trêng EU còng nh t¹i c¸c thÞ trêng kh¸c. MÆc dï cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ trë ng¹i nh sù c¹nh tranh quyÕt liÖt cña gèm Trung Quèc, Singapore,… song nhê sù cè g¾ng nç lùc kh«ng ngõng cña toµn bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty ®· gióp cho kim ng¹ch xuÊt khÈu gèm sang thÞ trêng EU ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh t¹o híng ®i lªn trong xuÊt khÈu hµng hµng gèm sø. *VÒ s¶n phÈm: víi nhiÒu mÉu m· ®îc c¶i tiÕn, s¶n phÈm ®a d¹ng vÒ kiÓu d¸ng vµ chñng lo¹i h¬n tríc nªn cã nhiÒu kh¸ch hµng biÕt ®Õn h¬n. ChÊt lîng s¶n phÈm cña c«ng ty ngµy cµng ®îc tiªu chuÈn ho¸ vµ ®· ®îc nhiÒu quèc gia c«ng nhËn, ®Æc biÖt lµ gèm B¸t Trµng rÊt ®îc EU a chuéng. * VÒ thÞ trêng : Theo xu híng ®a d¹ng ho¸ quan hÖ víi c¸c quèc gia ë nhiÒu khu vùc, bªn c¹nh nh÷ng thÞ trêng cò truyÒn thèng trong EU c«ng ty ®· kh«ng ngõng nghiªn cøu më réng thÞ trêng sang c¸c níc kh¸c trong khèi nh nh SÝp, Hy L¹p, Slovakia, Estonia,.…§ång thêi c«ng ty còng thiÕt lËp mèi quan hÖ víi nhiÒu thÞ trêng ë c¸c ch©u lôc kh¸c. C«ng ty vÉn coi thÞ trêng EU lµ thÞ trêng môc tiªu vµ tiÒm n¨ng cña m×nh. Bªn c¹nh ®ã sÏ më réng sang thÞ trêng cã søc mua ®ang rÊt lín nh Mü, NhËt B¶n,… *VÒ uy tÝn cña c«ng ty: Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña m×nh c«ng ty lu«n ®Æt ch÷ tÝn lªn hµng ®Çu c¶ víi b¹n hµng trong vµ ngoµi níc, lu«n ®¶m b¶o giao hµng ®óng hÑn ®óng sè lîng yªu cÇu,…do ®ã c«ng ty ®îc c¶ b¹n hµng truyÒn thèng vµ b¹n hµng míi tin tëng. C«ng ty ®· t¹o ®îc t¹o ®îc lßng tin ®èi víi c¸c c¬ quan Nhµ níc ®èi víi ChÝnh phñ vµ c¸c ng©n hµng tµi chÝnh . 18 *VÒ hÖ thèng kªnh ph©n phèi: HiÖn nay c«ng ty cã mét hÖ thèng kªnh ph©n phèi phñ dµi kh¾p trong vµ ngoµi níc. C«ng ty ®· thµnh lËp ®îc chi nh¸nh ë mét sè thµnh phè t¹o thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn vµ nhËn hµng ë kh¾p c¸c c¶ng biÓn. *VÒ h×nh thøc tiªu thô t¹i thÞ trêng EU: Tríc ®©y c«ng ty xuÊt khÈu hµng gèm sø chñ yÕu lµ h×nh thøc xuÊt khÈu uû th¸c, lo¹i h×nh xuÊt khÈu nµy ®em l¹i gi¸ trÞ thùc tÕ kh«ng cao. Nhng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc xuÊt khÈu cña m×nh vµ tØ träng xuÊt khÈu trùc tiÕp cã xu híng t¨ng dÇn lªn qua c¸c n¨m. *VÒ hÖ thèng qu¶n lý: Cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña m×nh ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cña c«ng ty ngµy cµng ®îc hoµn thiÖn, nhËn thøc vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý cña c¸c nhµ qu¶n lý xuÊt khÈu phÇn nµo ®· ®îc n©ng cao nh»m ®¸p øng tríc nh÷ng khã kh¨n míi cña thÞ trêng. * H¹n chÕ: Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc, ho¹t ®éng tiªu thô gèm sø cña c«ng ty t¹i thÞ trêng EU còng nh trªn c¸c thÞ trêng níc ngoµi kh¸c vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ, ®ßi hái c«ng ty ph¶i quan t©m kh¾c phôc. * Hµng xuÊt khÈu gèm sø cña c«ng ty cßn nghÌo nµn vÒ chñng lo¹i, chÊt lîng cha ®¹t ®îc ®é ®ång ®Òu vµ æn ®Þnh, mÉu m· cha thËt sù ®a d¹ng. Gèm sø lµ lo¹i s¶n phÈm mang hai ®Æc tÝnh sö dông, lµ vËt chøa ®ùng vµ mang tÝnh thêi trang do vËy c¶i tiÕn mÉu m· lµ b¾t buéc. Tuy nhiªn, ®a sè c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty mÉu m· chËm thay ®æi, cha cã s¶n phÈm míi vµ men míi ngoµi men truyÒn thèng nh men n©u, men r¹n,...nªn sÏ dÔ bÞ tæn th¬ng tríc nh÷ng thay ®æi kh«ng dù tÝnh ®îc vµ dÔ vÊp ph¶i lêi kh¸ng nghÞ tõ ngêi tiªu dïng EU, t¹o ¸p lùc æn ®Þnh ho¸ trong viÖc th©m nhËp thÞ trêng nµy. Tõ ®ã gãp phÇn lµm gi¶m ®¸ng kÓ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. *H×nh thøc xuÊt khÈu gèm sø cßn gi¶n ®¬n, cßn mang tÝnh chÊt manh món phi vô: chñ yÕu lµ h×nh thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp vµ qua trung gian, cha g¾n liÒn víi c¸c h×nh thøc hîp t¸c kinh tÕ kh¸c ®Æc biÖt lµ ®Çu t liªn doanh liªn kÕt. XuÊt khÈu qua trung gian sÏ lµm cho nhiÒu mÆt hµng cña c«ng ty cã chÊt lîng kh«ng thua kÐm g× hµng ho¸ Trung Quèc vµ c¸c níc kh¸c kh«ng thÓ th©m nhËp vµo thÞ trêng nµy. * Ho¹t ®éng xóc tiÕn xuÊt khÈu gèm sø cña c«ng ty tiÕn hµnh cßn rêi r¹c, cha ®ñ m¹nh ®ñ s©u phÇn nhiÒu tËp trung vµo c¸c môc tiªu vµ lîi Ých tríc m¾t. * Kh¶ n¨ng c¹nh tranh, më réng thÞ trêng mÆt hµng gèm sø cßn h¹n chÕ ®ã lµ do chÊt lîng hµng ho¸ kh«ng æn ®Þnh cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu ngêi tiªu dïng, c«ng nghÖ chÕ biÕn l¹c hËu, th¬ng hiÖu trªn thÞ trêng EU cha m¹nh,… MÆt kh¸c kh¶ n¨ng huy ®éng vèn vµ tiÒm lùc tµi chÝnh cho ho¹t ®éng xuÊt 19 khÈu gèm sø cã h¹n trong khi ®ã chi phÝ cho ho¹t ®éng xóc tiÕn, chi phÝ vËn t¶i,…cao, dÉn ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng t¹o ® îc lîi thÕ c¹nh tranh cho doanh nghiÖp. *Nguyªn nh©n: - S¶n phÈm gèm sø cña c«ng ty xuÊt khÈu sang EU ®· cã sù t¨ng trëng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y vµ cã tiÒm n¨ng s¶n xuÊt lín nhng mÆt hµng gèm sø cha th©m nhËp ®îc nhiÒu vµo thÞ trêng EU. §ã lµ do s¶n phÈm gèm sø cña c«ng ty cßn ®¬n ®iÖu, chÊt lîng cha æn ®Þnh vµ ®ång ®Òu, cha ®¸p øng ®îc thÞ hiÕu vÒ tÝnh ®éc ®¸o trong kiÓu d¸ng mÉu m·. S¶n xuÊt ph©n t¸n còng gãp phÇn lµm cho chÊt lîng gèm sø l« tèt l« xÊu lÉn lén lµm gi¶m kim ng¹ch xuÊt khÈu. H¬n n÷a chi phÝ vËn t¶i, chi phÝ b¶o qu¶n víi c¸ch tÝnh cíc theo khèi ®èi víi hµng ho¸ cång kÒnh lµ nguyªn nh©n lµm gi¶m søc c¹nh tranh qua gi¸ ®èi víi hµng gèm sø cña c«ng ty. - C«ng t¸c marketing xuÊt khÈu gèm sø cña c«ng ty cßn thiÕu hoÆc yÕu, cha cã sù quan t©m ®Çu t tho¶ ®¸ng. - Do sù thiÕu hôt trong kh©u thiÕt kÕ, trong chiÕn lîc c¹nh tranh nªn c«ng ty míi chØ chó träng xuÊt khÈu mét sè mÆt hµng cã gi¸ trÞ cao. - Do chÝnh s¸ch th¬ng m¹i vµ quy chÕ nhËp khÈu chÆt chÏ, thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng EU võa ®a d¹ng võa kh¾t khe nªn kÕt qu¶ tiªu thô mÆt hµng gèm sø cña c«ng ty cßn thÊp. IV) Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh viÖc tiªu thô hµng gèm sø cña c«ng ty * T¨ng cêng ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng Trong thêi ®¹i ngµy nay khi hµng gèm sø ph¸t triÓn vµ møc ®é c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t th× nhiÖm vô hµng ®Çu cña mçi c«ng ty lµ lu«n ph¶i gi÷ v÷ng nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng, ®ång thêi ph¶i tÝch cùc trong c«ng t¸c thu hót thªm nh÷ng kh¸ch hµng míi. V× vËy, c«ng ty cÇn duy tr× vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a thÞ trêng EU b»ng c¸ch nghiªn cøu, t×m hiÓu c¸c th«ng tin vÒ së thÝch thÞ hiÕu thãi quen tiªu dïng, hÖ thèng ph©n phèi, møc gi¸ vµ xu híng biÕn ®éng gi¸ c¶ trong qu¸ khø vµ t¬ng lai, phong tôc tËp qu¸n, c¸c quy ®Þnh, chÝnh s¸ch cña thÞ trêng EU nãi chung vµ thÞ trêng tõng thµnh viªn nãi riªng trªn c¬ së ®ã t×m c¸ch ®¸p øng tèt nhÊt c¸c yªu cÇu cña thÞ trêng qua ®ã cã thÓ th©m nhËp thµnh c«ng vµ trô v÷ng trªn thÞ trêng EU. Bªn c¹nh viÖc nghiªn cøu thu thËp th«ng tin vÒ thÞ trêng EU c«ng ty còng nªn cã chÝnh s¸ch u ®·i vÒ gi¸ c¶, ph¬ng thøc thanh to¸n…víi c¸c b¹n hµng truyÒn thèng l©u dµi hoÆc kh¸ch hµng lín. §iÒu ®ã võa cho phÐp c«ng ty gi÷ ®îc kh¸ch hµng cò l¹i hÊp dÉn thªm kh¸ch hµng míi. * §a d¹ng ho¸ mÆt hµng gèm sø xuÊt khÈu 20
- Xem thêm -