Tài liệu Tình hình thực tế của công tác kế toán tập hợp chi phí sx tính giá thành

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lêi nãi ®Çu trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau ®Òu ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr-êng (tù chñ) hîp t¹o, c¹nh tranh vµ b×nh ®¼ng tr-íc ph¸p luËt. Theo c¬ chÕ nµy c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng hoµn thiÖn vÒ mäi mÆt ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô ngµy cµng hoµn h¶o vµ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cao cña kh¸ch hµng. §ång thêi trong c¬ chÕ mµ tÝnh c¹nh tranh lµ rÊt gay g¾t c¸c doanh nghiÖp ph¶i bè trÝ, x¾p xÕp vµ tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó kqh® cña m×nh kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o tån t¹i mµ cßn ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng Lµ mét trong nh÷ng thµnh phÇn kinh tÕ quan träng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng gãp phÇn quan träng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng gãp phÇn cung cÊp hµng ho¸ dÞch vô cho x· héi t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho mäi ng-êi n©ng cao ®êi sèng x· héi hÖ thèng kÕ to¸n ngµy nay phôc vô tèt h¬n cho yªu cÇu qu¶n lÝ míi trªn c¶ vÜ m« vµ vi m« ®¸p øng yªu cÇu ph¶n ¸nh kh¸ch quan vµ gi¸m s¸t qu¸ tr×nh sxkd cña doanh nghiÖp Chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¬ së hµng ®Çu ®Ó t¹o nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm, viÖc h¹ch to¸n chÝnh x¸c chi phÝ s¶n xuÊt sÏ ®¶m b¶o tÝnh ®óng tÝnh ®ñ chi phÝ vµo gi¸ thµnh, gióp cho doanh nghiÖp tÝnh to¸n ®-îc kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh h®sxkd tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p kÞp thêi nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. §Æc biÖt ®èi víi c«ng ty TNHH §ND B¶o Long, ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt th-êng trïng víi ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh . V× lÏ ®ã c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gia thµnh trong c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c«ng ty TNHH §ND B¶o Long nãi riªng lµ yªu cÇu thiÕt thùc vµ lµ vÊn ®Ò ®Æc biÖt quan t©m trong giai ®o¹n hiÖn nay B¸o c¸o thùc tËp nµy lµ kÕt qu¶ cña ba tuÇn thùc tËp t¹i c«ng ty TNHH §ND B¶o Long d-íi sù h-íng dÉn cña thÇy Ng« ThÕ Chi vµ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸n bé qu¶n lÝ trong c«ng ty, dÆc biÖt lµ c¸n bé cña phßng KÕ To¸n – Tµi ChÝnh. KÕt qu¶ thùc tË ®· gióp em cñng cè ®-îc nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®-îc ë tr-êng ®ång thêi bæ sung ®-îc nh÷ng kiÕn thøc míi gióp em thªm tù tin khi b-íc vµo c«ng t¸c thùc tÕ sau nµy B¶n b¸o c¸o thùc tËp nµy gåm hai phÇn PhÇn 1 : Tæng quan vÒ c¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng tyTNHH §ND B¶o Long (chi nh¸nh ) PhÇn 2 : T×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ sx tÝnh gi¸ thµnh vµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp ë chi nh¸nh §ND B¶o Long 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn 1 : tæng quan vÒ c¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®«ng nam d-îc b¶o long 1 . Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty tr¸ch nhiÖm ®«ng nam d-îc B¶o Long 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn : Chi nh¸nh c«ng ty TNHH §ND B¶o Long cã trô së t¹i 17A Ba La Hµ §«ng thuéc tØnh Hµ T©y sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña chi nh¸nh lµ 70 ng-êi C«ng ty B¶o Long lµ c«ng ty TNHH ngµy thµnh lËp 17-4-1993 nh-ng chi nh¸nh míi ®-îc thµnh lËp ngµy 1-10-2000 1.2 C¸c lÜnh vùc kinh doanh : C«ng ty TNHH §ND B¶o long ®-îc phÐp tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c lÜnh vùc chñ yÕu sau . – Du lÞch vµ ®iÒu d-ìng . – S¶n xuÊt c¸c mÆt hµng vÒ thuèc nam d-îc Cho ®Õn nay c«ng ty ®· s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn ra nhiÒu mÆt hµng cung cÊp cho thÞ tr-êng trong n-íc còng nh- n-íc ngoµi nh- : - c¸c mÆt hµng vÒ thuèc nam d-îc - n-íc ngät - n-íc trµ , nh©m s©m §Æc biÖt c«ng ty ®· x©y dùng ®-îc tÝn nhiÖm tõ trong n-íc còng nh- n-íc ngoµi 1.3 T×nh h×nh vÒ vèn – tµi s¶n : Khi n-íc ta chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr-êng ®· ®Æt c«ng ty tr-íc nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch. Tuy nhiªn do cã nh÷ng b-íc chuyÓn ®æi phï hîp nªn c«ng ty vÉn ®øng v÷ng ®-îc tù kh¼ng ®Þnh m×nh vµ më réng ph¹m vi ho¹t ®éng ra toµn miÒn b¾c hiÖn nay c«ng ty ®-îc coi lµ mét trong nh÷ng c«ng ty TNHH cã qui m« t-¬ng ®èi lín Ta cã thÓ thÊy ®iÒu ®ã qua mét sè chØ tiªu vÒ t×nh h×nh tµi s¶n cña chi nh¸nh trong b¶ng sau: B¶ng sè 1: B¶ng sè liÖu vÒ vèn – ts cña c«ng ty tõ n¨m 1998®Õn 2001 STT ChØ tiªu 1 Tµi s¶n l-u ®éng 2 Tµi s¶n cè ®Þnh Tæng céng ®vt: ®ång N¨m 2000 850000000 1645000000 2495000000 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NguÇn phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n 1.4 Mét sè chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp : trong nh÷ng n¨m võa qua do cã nh÷ng b-íc ®i ®óng ®¾n , cïng víi sù nç lùc cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chi nh¸nh §ND B¶o Long ®· ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ chñ yÕu sau B¶ng sè 2: KÕt qu¶ kd cña chi nh¸nh §ND B¶o long n¨m 2000 STT 1 2 3 4 5 6 ®vt : ®ång N¨m : 2000 1 025 000 000 1 025 000 000 674 357 000 350 643 000 ChØ tiªu Tæng doanh thu Doanh thu thuÇn Gi¸ vèn hµng b¸n L·i gép L·i dßng Nép ng©n s¸ch 33911178 Nguån phßng kÕ ho¹ch : 2 . ®Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kinh doanh ë c«ng ty tnhh ®nd b¶o long 2.1 §Æc ®iÓm cña qui trinh s¶n xuÊt : Theo ®óng qui tr×nh qui ®Þnh chung trong nghµnh s¶n xuÊt kinh doanh c«ng t¸c s¶n tæ chøc xuÊt kinh doanh ®-îc thùc hiÖn qua c¸c b-íc sau S¬ ®å quy tr×nh s¶n xuÊt thuèc 1 D.L t¸n bét 3 Th¸i phiÕn-sao tÈm DL ®¹t tc- cl Lo¹i t¹p chÊt röa s¹ch 2 ph©n lo¹i D.L nÊu cao DL + n-íc ®un s«i 3h – rót D/c 1 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4 B· DL + n-íc ®un s«i 2h- rót D/c 2 sÊy ph¬i kh« t=80 c 5 T¸n bét kh« D/c 1 + D/c 2 c« ®Õn ThÓ chÊt qui ®Þnh Phèi hîp bét + cao 6 7 SÊy kh« t=60c 8 Say bét mÖm R©y qua r©y sè 24 §ãng bao theo qui ®Þnh 9 Bét mÖm + t¸ d-îc KN b¸n thµnh phÈm NhËp kho Lµm viÖc SÊy kh« t=60c XuÊt b¸n thµnh phÈm B¸o ¸o viªn 10 KN ®é tan r· sÊy kh« t=60c §ãng gãi 11 KN L.H.V.S NhËp kho 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 12 1. D-îc liÖu ®¹t tiªu chuÈn ®-îc ph©n lo¹i 2. D-îc liÖu t¸n bét vµ d-îc liÖu nÊu cao 3. Sao tÈm vµ ®un s«i 4. SÊy kh« 5. T¸n bét kh« 6. Phèi hîp bét vµ cao 7. SÊy kh« 8. Say bét mÖm 9. Bét mÖm vµ t¸ d-îc 10.§ãng viªn 11.§ãng gãi 12.NhËp kho 2.2 Tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh : Do chi nh¸nh trùc tiÕp thùc hiÖn tõ mua NVL tíi s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm . Do ®ã c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y sxkd cña chi nh¸nh B¶o Long gåm kÕ to¸n tr-ëng vµ c¸c kÕ to¸n viªn tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ vÒ mÆt gi¸ trÞ còng nhhiÖn vËt bªn c¹nh lµ c¸c phßng kü thuËt lµm tr¸ch nhiÖm vÒ kh©u hoµn thµnh s¶n phÈm vµ phßng kÕ ho¹ch lµm nhiÖm vò x©y dùng kÕ ho¹ch cho s¶n xuÊt Kinh doanh vµ c¸c ph©n x-ëng phßng ban trùc tiÕp s¶n xuÊt c¬ cÊu ë chi nh¸nh t-¬ng tù ë tæng c«ng ty 2.3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ : C«ng ty TNHH §ND B¶o Long thùc hiÖn chÕ ®é mét tæng gi¸m ®èc víi sù t- vÊn cña c¸c bé phËn chøc n¨ng , c¸c phßng ban chøc n¨ng thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng gi¶i quyÕt sö lÝ c¸c khÝa c¹nh theo néi dung chi tiÕt cña hai lÜnh vùc qu¶n lÝ kinh tÕ vµ qu¶n lÝ kÜ thuËt . HiÖn nay , bé m¸y qu¶n lÝ cña c«ng ty bao gåm : - Tæng gi¸m ®èc gi÷ vai trß l·nh ®¹o chung toµn c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . - Mét phã tæng gi¸m ®èc : lµm nhiÖm vô tham m-u gióp ®ì tæng gi¸m ®èc vµ chÞu nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ c¸c lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch - Phßng kÕ ho¹ch : Thøc hiÖn c«ng t¸c lËp hå s¬ lËp kÕ ho¹ch kinh doanh ph©n tÝch h®sxkd gióp cho gi¸m ®èc cã nh÷ng quyÕt ®Þnh kÞp thêi. - Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n : Qu¶n lÝ tµi chÝnh cña c«ng ty tæ cgóc vµ thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n . - Phßng kÜ thuËt : KiÓm tra ch¸t l-îng h-íng dÉn s¶n xuÊt . Ngoµi ra cßn mét sè phßng ban kh¸c nh- phßng hµnh chÝnh phßng c«ng øng. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.4. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ h×nh thøc kÕ to¸n §Ó ®¶m b¶o ®-îc sù phï hîp víi ®Æc ®iÓm ngµnh nghÒ kinh doanh qui m« ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp víi tr×nh ®é n¨ng lùc cña nh©n viªn kÕ to¸n biªn chÕ bé m¸y kÕ to¸n ®-îc x¸c ®Þnh víi tõng nhiÖm vô theo tõng phÇn hµnh sau ®©y : + KÕ to¸n tr-ëng Cã nhiÖm vô phô tr¸ch chung ®iÒu hµnh c«ng t¸c h¹ch to¸n , kÕ to¸n kho, quÜ ,thùc hiÖn nhiÖm cô theo qui ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n vµ theo qui ®Þnh cña tæng gi¸m ®èc ký duyÖt chøng tõ thu chi tiÒn mÆt tiÒn göi ng©n hµng chøng tõ ho¸ ®¬n nhËp xuÊt kho vµ nh÷ng ho¸ ®¬n chøng tõ kh¸c,lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh qu¶n lÝ thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh kiÓm so¸t b¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh thùc hiÖn ®óng chÕ ®é ®óng qui ®Þnh cña tæng gi¸m ®èc, b¶o qu¶n l-u tr÷ hå s¬ tµi liÖu chøng tõ kÕ to¸n theo chÕ ®é theo qui ®Þnh + KÕ to¸n tæng hîp cã nhiÖm vôchñ yÕu lµ kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt lµ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnhgi¸ thµnh s¶n phÈm x¸c ®Þnh kÕt qu¶ l·i lç kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh tiÒn l-¬ng b¸n thµnh phÈm, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh th¸ng cuèi n¨m - B¸o c¸o th¸ng xong vµo ngµy 05 th¸ng sau - B¸o c¸o quÝ xong vµo ngµy 10 th¸ng sau quÝ - B¸o c¸o n¨m xong vµo ngµy 30 th¸ng ®Çu n¨m sau TÝnh l·i tiÒn vay l·i cæ ®«ng l·i huy ®éng vèn th-o dâi vèn vay vèn huy ®éng gãp vèn cæ ®«ng . + KÕ to¸n thanh to¸n vµ nguyªn vËt liÖu cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ kÕ to¸n tæng hîp vµ chi tiÕt : thanh to¸n c¸c kho¶n thu, chi tiÒn mÆt tiÒn göi ng©n hµng giao dÞch víi ng©n hµng kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu lµm c¸c thñ tôc nhËn kho, h-íng dÉn kiÓm tra th-êng xuyªn viÖc xÕp dì l-u kho b¶o qu¶n giao hµng nhËp hµng, hµng tån kho ViÖc thanh to¸n cÊp ph¸t ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ ho¸ ®¬n chøng tõ hîp ph¸p hî lÝ ®óng thùc tÕ ®óng chÕ ®é ®óng qui ®Þnh cña c«ng ty Tæng hîp b¸o c¸o kiÓm kª x¸c ®Þnh nguyªn vËt liÖu thõa thiÕu ®Ó b¸o c¸o xö lÝ kÞp thêi + KÕ to¸n thanh to¸n tiÒn l-¬ng tiÒn th-ëng BHXH- BHYT cã nhiÖm vô qu¶n lÝ vèn b»ng tiÒn thanh to¸n tiÒn l-¬ng th-ëng b¶o hiÓm x· héi b¶o hiÓm y tÕ vµ c¸c kho¶n kh¸c b»ng tiÒn Giao dÞch ng©n hµng tiÒn göi tiÒn vay vay ng¾n h¹n , dµi h¹n lËp b¶ng tiÒn l-¬ng b¶o hiÓm x· héi vµo chi phÝ vµ c¸c ®èi t-îng tÝnh gÝa s¶n phÈn hoµn thµnh vµo ngµy 03 th¸ng sau Theo dâi nguån vèn chñ së h÷u, vèn vay dµi h¹n , ng¾n h¹n, thanh to¸n l·i ph¶i tr¶ hµng th¸ng kiÓm tra ®èi chiÕu c«ng nî . Qu¶n lÝ c¸c quÜ doanh 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghiÖp + KÕ to¸n kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm cã nhiÖm vô sau : Theo dâi viÖc xuÊt b¸n thµnh phÈm hµng hãa cho c¸c ®¹i lÝ, quÇy hµng ®èi chiÕu c«ng nî trong khu vùc kinh doanh tiªu thô s¶n phÈm thu håi c«ng nî nép tiÒn b¸n hµng vÒ c«ng ty tÝnh thuÕ vµ quyÕt to¸n thuÕ VAT víi c¬ quan thuÕ . më sæ chi tiÕt ghi chÐp kho¶n ®-îc khÊu trõ vµo VAT kiÓm kª cuèi th¸ng t¹i c¸c ®¹i lÝ cöa hµng, quÇy hµng lËp b¸o c¸o göi c«ng ty vµo ngµy 03 th¸ng sau B¶ng sè 3: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë chi nh¸nh §ND B¶o Long KÕ to¸n tr-ëng Bé phËn kt tsc® +VL Bé phËn kt tæng hîp Bé phËn kt tiÒn l-¬ng Bé phËn kt kinh doanh Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n chi nh¸nh : Thu nhËp c¸c chøng tõ ban ®Çu tõ c¸c phiÕu nhËp xuÊt c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh c¨n cø chøng tõ nµy ghi sæ cuèi th¸ng ho¹ch ®Þnh lËp b¸o c¸o tæng hîp c¸c kÕt qu¶ kinh doanh gñi vÒ tæng c«ng ty H×nh thøc kÕ to¸n ph-¬ng ph¸p ho¹ch to¸n C¨n cø vµo qui m« ho¹t ®éng cña c«ng ty vÒ sè l-îng chøng tõ vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ph¸t sinh hµng ngµy vÒ tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n cïng nh©n viªn kÕ to¸n §Ó thèng nhÊt h×nh thøc kÕ to¸n ph-¬ng ph¸p ho¹ch to¸n víi c«ng ty ®¶m b¶o sæ s¸ch gän nhÑ dÔ lµm dÏ kiÓm tra Chän h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ ph-¬ng ph¸p ho¹ch to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn TËn dông nh÷ng -u ®iÓm cña h×nh thøc nhËn kÝ chøng tõ nµy lµ : Gi¶m nhÑ ghi trong sæ c¸i C«ng t¸c kÕ to¸n hµng ho¸ dån vµo cuèi kú (D¶i ra trong suèt kú ) do ®ã viÖc lËp b¸o c¸o tæ chøc nhanh chãng Bao gåm c¸c lo¹i sæ sau - nhËt kÝ chøng tõ - sæ c¸i - c¸c sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt . 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å tr×nh tù hÖ thèng ho¸ th«ng tin kÕ to¸n theo h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ : Chøng tõ gèc B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i Sæ kÕ to¸n chi tiÕt C¸c b¶ng kª vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng chi tiÕt sè ph¸t sinh C¸c nhËt ký chøng tõ B¸o c¸o quü hµng ngµy Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n Ghi chó : Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu sè liÖu NhËt kÝ chøng tõ ®-íc dïng ®Ó ghi sæ kÕt hîp theo trËt tù thêi gian víi tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp riªng biÖt gäi lµ sæ nhËt kÝ chøng tõ (theo quan hÖ ®èi øng tµi kho¶n ) Tr×nh tù ghi chÐp kÕ to¸n ë chi nh¸nh nh- sau : C¨n cø vµo chøng tõ gèc kÕt hîp tr×nh tù ghi sæ theo trËt tù thêi gian víi tr×nh tù c¸c nghiÖp vô kinh tÕ vµo sæ kÕ to¸n tæng hîp riªng biÖt gäi lµ sæ nhËt kÝ – chøng tõ vµ theo tõng phÇn c«ng viÖc cña m×nh phô tr¸ch , sö lÝ 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chøng tõ lµ viÕc kiÓm tra l¹i chøng tõ ®Þnh kho¶n kÕ to¸n ph©n lo¹i chøng tõ vµ bæ sung nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó gióp mt®t xö lÝ th«ng tin. 2.5 Mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n t¹i chi nh¸nh §ND B¶o Long: a. Bé phËn kÕ to¸n vÒ nguyªn vËt liÖu : Theo t×nh h×nh thùc tÕ t¹i chi nh¸nh kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh xuÊt nhËp tån khi cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nã ®-îc ph¶n ¸nh trªn tµi kho¶n 152 ë tµi kho¶n nµy trÞ gi¸ vèn cña nguyªn vËt liÖu ®-îc ph¶n ¸nh t¹i thêi ®iÓm nhËp kho chi phÝ cÊu thµnh gi¸ bao gåm: - TrÞ gi¸ mua thùc tÕ (nÕu doanh nghiÖp nép VAT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ th× trÞ gi¸ mua kh«ng bao gåm VAT) - Chi phÝ trong qu¸ tr×nh mua hµng vµ thuÕ nhËp khÈu nÕu cã  TrÞ gia vèn nµy ®-îc gäi lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña hµng mua nhËp kho khi xuÊt nguyªn vËt liÖu dïng cho x¶n xuÊt kinh doanh th× ghi cã tµi kho¶n 152 vµ nî tµi kho¶n t-¬ng øu gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt theo ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc xuÊt tr-íc NVL tån = d- ®Çu + nhËp - ph¸t sinh gi¶m cuèi kú kú trong kú trong kú chi nh¸nh ¸p dông ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn v× chi nh¸nh cã qui m« lín cã nhiÒu mÆt hµng vµ ®Ó ghi chÐp chi tiÕt dÔ qu¶n lÝ vµ lu«n ®-îc ph¶n ¸nh trªn c¸c tµi kho¶n(152 – 154 – 155 – 156) N TK 152 C ** ph¸t sinh ph¸t sinh D b. Bé phËn kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh : Chi nh¸nh §ND B¶o Long lµ c¬ së x¶n suÊt kinh doanh cho nªn tµi s¶n cè ®Þnh chiÕm gi¸ trÞ lín nã ®-îc ph¶n ¸nh ë tµi kho¶n 211theo nguyªn gi¸ lµ trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña tµi s¶n cè ®Þnh t¹i thêi ®iÓm tµi s¶n cè ®Þnh ®-a vµo sö dông chi phÝ cÊu thµnh tµi s¶n cè ®Þnh bao gåm : - trÞ gi¸ mua thùc tÕ cña tµi s¶n cè ®Þnh ®ã (gi¸ thùc tÕ ho¹c gi¸ dù to¸n hay gi¸ thµnh ph©n x-ëng) - chi phÝ vËn chuyÓn l¾p ®Æt ch¹y thö tr-íc khi ®-a vµo sö dông - thuÕ nhËp khÈu nÕu cã trong tr-êng hîp doanh nghiÖp nép thuÕ VAT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ th× nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng bao gåm thuÕ VAT 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trong qu¸ tr×nh sö dông chi nh¸nh cã thÓ chi tiÕt cho tõng ph©n x-ëng x¶n suÊt vµ trong qu¸ tr×nh sö dông tµi s¶n cè ®Þnh ®ã nã ®Òu bÞ hao mßn biÓu hiÖn b»ng tiÒn ®· tÝnh ®-îc t¹i chi nh¸nh ¸p dông tÝnh khÊu hao theo ph-¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh tøc lµ c¨n cø vµo thêi gian sö dông cña tµi s¶n ®ã dÓ tÝnh ®-îc møc khÊu hao c¶ sè tuyÖt ®èi vµ sè t-¬ng ®èi C¸ch tÝnh : Møc k-h = ng gi¸ tsc® - gi¸ trÞ ®µo th¶i tsc® n¨m sè n¨m cã thÓ sö dông tµi s¶n ®ã tØ lÖ % = møc khÊu hao n¨m x 100 k-h n¨m nguyªn gi¸ tsc® N 111 112 311 C N TK 211 C N TK 214 C N TK 142 C c. Bé phËn kÕ to¸n tiÒn l-¬ng : nhiÖm vô cña kÕ to¸n tiÒn l-¬ng t¹i chi nh¸nh §ND B¶o Long TÝnh to¸n vµ thanh to¸n kÞp thêi ®óng thêi h¹n tiÒn l-¬ng cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thanh to¸n t\cho ng-êi lao ®«ng ph©n bæ ®óng ®¾n chi phÝ nh©n c«ng vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú phï hîp víi lao ®éng lµm viÖc ë tõng bé phËn trong chi nh¸nh cung cÊp th«ng tin kÞp thêi vÒ tiÒn l-¬ng vµ thanh to¸n tiÒn l-¬ng t¹i chi nh¸nh. Th«ng qua ghi chÐp chi phÝ kÕ to¸n nh©n c«ng mµ kiÓm tra ®-îc viÖc tu©n thñ kÕ ho¹ch quÜ tiÒn l-¬ng. KÕ ho¹ch lao ®éng , kiÓm tra viÖc tu©n thñ chÕ ®é tiÒn l-¬ng tu©n thñ c¸c ®Þnh møc lao ®éng vµ kû luËt vÒ thanh to¸n tiÒn l-¬ng ®èi víi ng-êi lao ®éng Néi dung chÝ phÝ nh©n c«ng ë chi nh¸nh bao gåm c¸c kho¶n sau : - tiÒn l-¬ng - c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng (BHXH- BHYT- KPC§) - tiÒn ¨n gi÷a tr-a c¸c c«ng nh©n viªn ë chi nh¸nh lµm viÖc ë nh÷ng bé phËn kh¸c nhauv× vËy chi phÝ nh©n c«ng ë chi nh¸nh còng ®-îc tÝnh vµo tõng lo¹i s¶n xuÊt kinh doanh . Ng-êi lao ®éng ë bé phËn nµo th× ®-îc tÝnh vµo bé phËn Êy h×nh thøc tr¶ l-¬ng ë chi nh¸nh theo h×nh thøc kho¸n s¶n phÈm L-¬ng tr¶ cho nh÷ng ng-êi lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt: 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 møc l-¬ng th¸ng cña 1cn = møc l-¬ng x sè ngµy lµm 26 thùc tÕ (trong th¸ng ) l-¬ng tr¶ = sè tiÒn l-¬ng cßn l¹i thªm cho phÇn sp t¨ng tæng sè ngµy s«ng cña toµn bé cn  §¬n gi¸ cña x sè ngµy c«ng c«ng v-ît thùc tÕ cña tõng cn l-¬ng tr¶ cho nh÷ng ng-êi gi¸n tiÕp s¶n xuÊt l-¬ng c¬ b¶n = møc l-¬ng x c«ng thùc tÕ lµm 26 hÖ sè = møc v-ît = 1,7 (2,1) c¬ b¶n = ®¬n gi¸ cña c«ng v-ît PhÇn 2 : t×nh h×nh thøc tÕ cña c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë chi nh¸nh §nd b¶o long 1. C«ng t¸c kÕ to¸n tËp h¬p chi phÝ s¶n xuÊt ë chi nh¸nh §ND B¶o Long 1.1 Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n : T¹i chi nh¸nh §ND B¶o Long . Chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc ®éc lËp theo c¸c kho¶n môc sau cpnvl trùc tiÕp cpnc trùc tiÕp cpsxc C¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ®-îc tËp hîp theo th¸ng . ViÖc tËp hîp ®-îc thùc hiÖn trªn c¸c sæ chi tiÕt vµ c¸c tµi kho¶n chi phÝ vµ theo dâi riªng cho tõng c«ng viÖc sau ®ã sÏ ®-îc tËp hîp vµo sæ kÕ to¸n tæng hîp råi kÕt chuyÓn vµo sæ kÕ to¸n tËp hîp cpsxkd dë dang – tµi kho¶n 154 . 1.2 C«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt : trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh c¸c tµi kho¶n vÒ chi phÝ ph¸t sinh sÏ ®-îc tËp hîp vµo tµi kho¶n 621. 622 ,627 vµ ®-îc qu¶ lÝ chÆt chÏ vµ chi tiÕt nh- sau 1.2.1- chi phÝ nvl trùc tiÕp : kho¶n môc cpnvl trùctiÕp dïng ®Ó tËp hîp c¸c chÝ phÝ vÒ NVL phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh ë doanh nghiÖp bao gåm : - NVL chÝnh - NVL phô 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chi phÝ NVL chÝnh c¸c lo¹i vËt liÖu nh- s©m linh chi , h¹t sen … vËt liÖu phô : nh- quÕ … chi phÝ vÒ c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c gi¸ vËt liÖu xuÊt ®-îc tÝnh theo ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc xuÊt tr-íc gi¸ mua vËt liÖu tÝnh theo gi¸ ch-a cã thuÕ VAT hµng ngµy kÕ to¸n c¨n cø vµo sæ nhËp , xuÊt kho ®-îc l©p lËp lµm 3 liªn mét do kÕ to¸n gi÷ mét thñ kho vµ mét ng-êi xin vl gi÷ . TÊt c¶ nh÷ng NVL cña chi nh¸nh ®-îc nhËp tõ hai nguån chÝnh: - tõ ng-êi n«ng d©n ®ã lµ nh÷ng vËt liÖu h-¬ng liÖu mµ ®· ®-îc bé y tÕ kiÓm duyÖt vµ ®-îc phÐp sö dông cho chÕ biÕn (nã th-êng kh«ng cã thuÕ VATnh-ng sau nµy khi khai b¸o th× sÏ ®-îc khÊu trõ 2%) - nhËp tõ Trung Quèc ®ã lµ nh÷ng nguyªn vËt liÖu quÝ th-êng cã ho¸ ®¬n ®á vµ kÌm theo thuÕ (theo ®-êng suÊt nhËp khÈu ) TÊt c¶ nh÷ng chi phÝ vÒ NVL dïng cho s¶n suÊt chung ®Òu ®-îc tËp hîp vµo bªn nî cña tµi kho¶n 621 cuèi kú tæng céng ph¸t sinh sau ®ã kÕt chuyÓn vÒ tµi kho¶n thÝch hîp khi hoµn hµnh viÖc s¶n xuÊt Nh- vËy chi phÝ NVL trong th¸ng tËp hîp trªn sæ chi tiÕt tµi kho¶n 621 lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¯n kÕt chuyÓn v¯o t¯i kho°n 154 “CPSXKDDD”®Ó t©p hîp chi phÝ s¶n xuÊt phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh Tr×nh tù ho¹ch to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp ë chi nh¸nh §NDB¶o Long cã thÓ ®-îc kh¸i qu¸t nh- sau : N TK:152 C N TK621 C VL xuÊt dïng cho s¶n suÊt N TK:154 C cuèi chu kú k/c cf NVL trùc tiÕp 1.2.2 Chi phÝ nh©p c«ng trùc tiÕp : Kho¶n môc chi phÝ nh©p c«ng trùc tiªp cña chi nh¸nh ®«ng nam d-îc B°o long ®­îc kÕ to¸n tËp hîp v¯o t¯i kho°n 622 “CPNCTT” HiÖn nay chi nh¸nh ®ang ¸p dông h×nh thøc tr¶ l-¬ng theo kho¸n s¶n phÈm L-¬ng tr¶ cho nh÷ng ng-êi lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt: møc l-¬ng th¸ng cña 1cn = møc l-¬ng x sè ngµy lµm 26 thùc tÕ (trong th¸ng ) 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 l-¬ng tr¶ = sè tiÒn l-¬ng cßn l¹i thªm cho phÇn sp t¨ng tæng sè ngµy s«ng cña toµn bé cn  §¬n gi¸ cña x sè ngµy c«ng c«ng v-ît thùc tÕ cña tõng cn l-¬ng tr¶ cho nh÷ng ng-êi gi¸n tiÕp s¶n xuÊt l-¬ng c¬ b¶n = møc l-¬ng x c«ng thùc tÕ lµm 26 hÖ sè = møc v-ît = 1,7 (2,1) c¬ b¶n = ®¬n gi¸ cña c«ng v-ît tr-íc khi nhËp d÷ liÖu vÒ chi phÝ l-¬ng vµo m¸y kÕ to¸n ph©n bæ tiÒn l-¬ng BHXH BHYT kinh phÝ c«ng ®oµn ®Ó tËp hîp vµ h©n bæ tiÒn l-¬ng vµ tr¶ cho ng-êi lao ®éng trong th¸ng bao gåm l-¬ng chÝnh l-o-ng phô vµ c¸c kho¶n tÝnh theo l-¬ng vµo chi phÝ cho c¸c ®èi t-îng chÞu phÝ sau ®ã c¨n cø vµo sè l-îngtrªn b¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng,kÕ to¸n sÏ nhËp d÷ liÖu vµo m¸y m¸y sÏ tù ®éng l-u vµo c¸c tËp tin NK-CT vµ c¸c sæ c¸ic¸c tµi kh¶on liªn quan tõ sæ c¸i tµi kho¶n 622 Cuèi th¸ng kÕ to¸n sÏ tæng céng trªn sæ chi tiÕt tµi kho¶n 622 ®Ó ghi vµo sæ tæng hîp tµi kho¶n 622 ®Ó theo dâi chung chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp nhvËy sè tæng céng cuèi th¸ng trªn sæ tæng hîp tk 622 ph¶i khíp víi sè tæng céng cuèi th¸ng trªn sæ c¸i TK622 vµ ®ã chÝnh lµ toµn bé chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ph¸t sinh trong th¸ng cña toµn bé qu¸ tr×nh s¶n suÊt kinh doanh N TK 334 C N TK 622 C N TK 154 C cuèi kú k/c vÒ tk N TK 338 C tËp hîp chsxkd N K 335 C 1.2.3 Chi phÝ s¶n xuÊt chung: T¹i chi nh¸nh §ND B¶o Long chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ c¸c kho¶n chi cã tÝnh chÊt phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh. Kho¶n chi phÝ nµy bao gåm nhiÒu yÕu tè vµ ®-îc chi tiÕt cho c¸c tk cÊp hai tk6272, 6274, 6277, 6278 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¸c kho¶n chi phÝ trªn khi cã ph¸t sinh thùc tÕ ®Òu ®-îc ghi vµo sæ NK_CT vµ sæ c¸i chi tiÕt cho vµo tk cÊp 2 vµ c¸c sæ chi tiÕt tõng yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng ph©n xu-ënh cuèi kú ®-a vµo sæ tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt cho ph¸t sinh cña tÊt c¶ c¸c ph©n x-ëng Sau ®ay lµ ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n tæng häp chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng yÕu tè chi phÝ ë chi nh¸nh §ND B¶o Long. 1.2.3.1.TËp hîp chi phÝ dông cô s¶n xuÊt: Tai chi nh¸nh ,yÕu tè chi phÝ nµy bao gåm c¸c chi phÝ vÒ dïng cho s¶n xuÊt chung ®ù¬c ph¶n ¸nh vµo tk 6272 chi nh¸nh ¸p dông ph-¬ng ph¸p thÎ song song ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p nµy thñ kho chØ theo dâi vËt t- vÒ mÆt sè l-îng cßn ë phßng kÕ to¸n sÏ theo dâi vÒ c¶ sè l-îng vµ gi¸ trÞ cña tõng lo¹i vËt t-. Khi suÊt dïng vËt liÖu kÕ to¸n c¨n cø vµo sæ nhËp vµo sæ xuÊt vËt t- cña thñ kho ®Ó lËp phiÕu xuÊt vËt t-. tuú tõng lo¹i vËt liÑu mµ tiªu thøc ph©n bæ cã thÓ lµ ph©n bæ mét lÇn hoÆc ph©n bæ nhiÒu lÇn C¨n cø vµo chøng tõ phiÕu xuÊt kho vµ phiÕu ph©n bæ gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng kÕ to¸n tiÕn hµnh nhËp d÷ liÖu vµo m¸y vi tÝnh m¸y sÏ tù l-u vµo tËp tin NK_CT d÷ liÖu tiÕp tôc ®-îc d-a vµo sæ c¸i tk 6272 vµ sæ chi tiÕt tk 6272 cho tõng ph©n x-ëng. Cuèi th¸ng ,kÕ to¸n sÏ tæng céng sæ chi tiÕt tµi kho¶n 6272 cña tõng ph©n x-ëng vµ ghi vµo sæ tæng hîp tk6272 theo dâi chi phÝ vËt liÖu cña tÊt c¶ c¸c ph©n x-ëng. Chi phÝ vËt liÖu cña mçi ph©n x-ëng sÏ ®-îc ghi mét dßng trªn sæ tæng hîp tµi kho¶n 6272 vµ sè tæng céng trªn sæ tæng hîp 6272 ph¶i khíp víi sè tæng céng trªn sæ c¸i tµi kho¶n 6272 1.2.3.2 TËp hîp chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh : yÕu tè chi phÝ nµy ®-îc tËp hîp vµo tµi kho¶n 6274 bao gåm : chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dïng ë ph©n x-ëng t¹i chi nh¸nh §ND B¶o Long . tÊt c¶ c¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh®Òu ®-îc qu¶n lý tËp trung trªn sæ chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh t¹i chi nh¸nh sæ chi tiÕt TSC§ theo dâi chi tiÕt nguyªn gi¸ vµ thêi gian sö dông tØ lÖ khÊu hao, møc khÊu hao tõng th¸ng gi¸ trÞ cßn l¹i cña tõng tµi s¶n cè ®Þnh cña chi nh¸nh . cuèi th¸ng kÕ to¸n tÝnh móc khÊu hao trong th¸ng (quÝ ) . Cña tÊt c¶ tµi s¶n cè ®Þnh trong chi nh¸nh råi ph©n bæ móc khÊu hao theo tû lÖ khÊu hao ®· ®¨ng kÝ tiÕt theo kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dïng chung vµ chi phÝ thuª m¸y cho tõng ph©n x-ëng . Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n vµ chi phÝ thuª m¸y cña c¸c ph©n x-ëng sÏ ®-îc tËp hîp vµo tµi kho¶n 6274 chi tiÕt cho tõng ph©n x-ëng Tr×nh tù h¹ch to¸n tËp hîp chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh còng t-¬ng tù nh- ®èi víi chi phÝ vËt liÖu 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.3.3 TËp hîp chi phÝ dÞch vô mua ngoµi t¹i chi ph¸nh §ND B¶o long c¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi phôc vô cho ho¹t ®éng sxë c¸c ph©n x-ëng nh- : chi phÝ söa ch÷a Tsc® chi phÝ ®iÖn n-íc,®iÖn tho¹i ®-îc tËp hîp vµo thiÕt kÕ 6277 “ chi phÝ dÞch vô mua ngo¯i “ Tr×nh tùh¹ch to¸n CP dÞch vô mua ngoµi t-¬ng tù nh- ®èi víi CP vËt liÖu 1.2.3.4 TËp hîp chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c : Kho¶n chi phÝ kh¸c = tiÒn kh¸c ë chi nh¸nh §ND B¶o Long bao gåm :chi phia héi nghÞ tiÕp kh¸ch , chÌ n-íc phôc vô s¶n xuÊt , v¨n phßng phÈm chi phÝ vÒ l·i tiÒn vay cña c¸c cæ ®«ng Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ = tiÒn kh¸c còng t-¬ng tù nh- tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ dÞch vô mua ngoµi cña chi nh¸nh N TK 627 C N TK 154 C Ckkc cpsxc 1.2.4 TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn chi nh¸nh : sau khi ®· tËp hîp toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú vµo c¸c tµi kho¶n chi phÝ 621 622 627 chi tiÕt theo tõng ph©n x-ëng , cuèi kú ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt sÏ thùc hiÖn c¸c bót to¸n chi phÝ s¶n xuÊt sang tµi kho¶n 154 N TK 621 C N TK 154 C kc cp nvl tt N TK 622 C kc cp nc tt N TK 627 C kc cp sxc tt 2 KÕt to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë chi nh¸nh §ND B¶o Long 2.1 Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n : chi nh¸nh sö dông ph-¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña chi nh¸nh 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®Ó phôc vô cho môc ®ich so s¸nh ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh. Chi nh¸nh chi tiÕt gi¸ thµnh s¶n phÈm theo c¸c kho¶n môc bao gåm - kho¶n môc chi phÝ NVL trùc tiÕp - kho¶n môc chi phÝ NC trùc tiÕp - kho¶n môc chi phÝ SXC trùc tiÕp 2.2 T×nh h×nh chi phÝ s¶n xuÊt cña chi nh¸nh n¨m 2000: Cp NVL tt:269463600 NVL c:215570880 NVL p:53893720 Cp NC tt:137373600 Cp SXC tt:50326800 KH:26418800 142:18360000 KH:26418800 Tæng : 50326800 B¶ng 4 : t×nh h×nh chi PhÝ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2000 ®vt:®ång STT ChØ tiªu 1 Doanh thu 1036000000 2 Gi¸ vèn 528360000 3 Cp b¸n hµng 186480000 4 Cp qu¶n lý 222810000 5 Lîi nhuËn 98350000 Gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n phÈm ®· hoµn thµnh ®-îc kÕ to¸n x¸c ®Þnh trªn c¬ së tæng céng chi phÝ ph¸t sinh tõ lóc thu thËp ®Çu vµo cho tíi khi hoµn thµnh ®-îc tËp hîp trªn c¸c sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt Gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú ®-îc tÝnh theo c«ng thøc Z = gi¸ trÞ spdd ®µu kú + cp sxkd ps trong kú - gi¸ trÞ sp dd cuèi kú trong ®ã sè liÖu vÒ gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú ®-îc lÊy tõ sè d- cuèikú trªn sæ tæng hîp tµi kho¶n 154 kú tr-íc chuyÓn sang . chi phÝ s¶n suÊt kinh doanh ®-îc tËp hîp trªn c¸c tµi kho¶n 621, 622, 623 (cã chi tiÕt c¸c tµi kho¶n cÊp II ) vµ ®Õn cuèi kú ®-îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së kiÓm kª thùc tÕ KÕ to¸n gi¸ thµnh lËp b¶ng tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña ph©n x-ëng s¶n phÈm hoµn thµnh theo kho¶n môc nh- sau 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng 5 : tÝnh gi¸ thµnh theo kho¶n môc Stt Kho¶n môc chi phÝ CP dd®k Cppstk Cpdd ck cpsxht 1 Chi phÝ NVL TT 269463600 269463600 2 Chi phÝ NC TT 137373600 137373600 3 Chi phÝ SX chung 50326800 50326800 4 Tæng 528360000 528360000 Nguån phßng tµi chÝnh kÕ to¸n sau ®ã kÕ to¸n ghi tiÕp vµo b¶ng tæng hîp gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó theo dâi gi¸ thµnh s¶n phÈm khi s¶n phÈm ®· hoµn thµnh ®-îc bµn dao th× kÕ to¸n sÏ thùc hiÖn kÕt chuyÓn gi¸ b¸n tõ tµi kho¶n 154 sang tµi kho¶n 155 Nî tµi kho¶n 155 Cã tµi kho¶n 154 Ta cã thÓ kh¸i qu¸t toµn bé qu¸ tr×nh h¹ch to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë chi nh¸nh B¶o Long nh- sau S¬ ®å h¹ch to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm N TK 152 C N TK 621 C N TK 154 C N TK155 C kczt N 334 338 C N 622 C N 153 142 C N 627 C N 214 331 C N 111 112 C 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n mµ doanh nghiÖp ®ang sö dông: HiÖn nay doanh nghiÖp ®ang sö dông c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n cña bé tµi chÝnh ban hµnh ®ã lµ ( 111 112 113 121 128 129 131 133 316 138 139 141 142 144 151 152 153 154 155 156 157 159 161 211 212 213 214 221 222 228 229 241 244 311 315 331 333 341 335 336 338 341 342 344 411 412 413 414 415 416 421 431 441 451 461 466 511 611 621 622 627 632 641 642 721 821 911 001 ) 4. MÉu b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2000 t¹i chi nh¸nh Hµ T©y MÉu sè B02-DN (Theo Q§ sè 167/2000/Q§-BTC ngµy 25/10/2000 cña Bé tr-ëng Bé tµi chÝnh ) c«ng ty ®«ng nam d-îc b¶o long chi nh¸nh hµ t©y kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2000 Stt 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ChØ tiªu Tæng doanh thu C¸c kho¶n gi¶m trõ ChiÕt khÊu b¸n hµng Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Gi¶m gi¸ hµng b¸n ThuÕ ph¶i nép Doanh thu thuÇn (01- 02) Gi¸ vèn hµng b¸n Lîi tøc gép(10 – 11 ) Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Chi phÝ qu¶n lý b¸n hµng Lîi tøc tõ H§KD (20-21-22) Thu nhËp ho¹t ®éng bÊt th-êng Chi phÝ ho¹t ®éng bÊt th-êng Lîi tøc H§ bÊt th-êng (31-32) Tæng lîi tøc tr-íc thuÕ (30-40) ThuÕ lîi tøc ph¶i nép Lîi tøc sau thuÕ (60-70) 18 ®vt: ®ång M· sè Céng 1 1 025 000 000 2 3 4 5 6 10 1 025 000 000 11 647 357 000 20 350 643 000 21 188 570 568 22 56 000 000 30 105 972 432 31 32 40 60 150 972 432 70 33 911 178 80 72 061 254 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5. Mét sè ý kiÕn ®Ò suÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh gi¸ thµnh ë chi nh¸nh §ND B¶o Long 5.1 Hoµn thiÖn vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®Çu t- thªm vÒ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh- m¸y vi tÝnh nh»m qu¶n lý mäi mÆt lµm tèi -u hiÖu qu¶ nhÊt Tæ chøc h-íng dÉn nh÷ng néi dung nh÷ng h×nh thøc kÕ to¸n míi nh÷ng chÕ ®é kÕ to¸n míi 5.2 Mét sè ý kiÕn ®Ò suÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë chi nh¸nh T¨ng c-êng qu¶n lý trong s¶n phÈm lµm ®Þnh møc hao hôt gi¶m xuèng t×m kiÕm nh÷ng nguyªn vËt liÖu cã gi¸ thµnh thÊp nh-ng vÉn ®¶m b¶o ®óng theo qui ®Þnh vÉn ®¶m b¶o ®-îc vÒ mÆt chÊt l-îng còng nh- sè l-oùng T×m c¸ch thay thÕ nh÷ng nguyªn liÖu cã gi¸ thµnh caovÝ dô nh- tr-íc ®©y chi nh¸nh ph¶i dïng ga v¬Ý chi phÝ rÊt cao dïng vµo viÖc chÕ biÕn s¶n xuÊt nay ®· thay b»ng nhiªn liÖu than ®ã lµ thø nhiªn liÖu víi chi phÝ rÊt rÓ nh-ng vÉn ®¶m b¶o ®-îc ®òng qui tr×nh qui ®Þnh còng nh- nh÷ng b-íc trong d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®Æc biÖt vÒ mÆt chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ kh«ng ®æi 6 . Qu¶n trÞ doanh nghiÖp Tæ chøc chi nh¸nh ®«ng nam d-îc B¶o Long hiÖu qu¶ nhÊt nãi chung vµ tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh thµnh nãi riªng sao cho phï hîp kÕt luËn C«ng ty TNHH §ND B¶o Long lµ mét c«ng ty TNHH ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh víi uy tÝn vµ kinh nghiÖm l©u n¨m c«ng ty ®· cã nh÷ng ®ãng gãp kh«ng nhá cho sù ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc nãi chung vµ cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty nãi riªng Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i chi nh¸nh d-íi sù h-ìng dÉn cña thÇy Ng« ThÕ Chi em cã thªm hiÓu biÕt vÒ c«ng t¸c thùc tÕ cña ng-êi c¸n bé kÕ to¸n ®iÒu ®ã gióp em rÊt nhiÒu trong c«ng t¸c thùc tÕ sau nµy MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng song thêi gian cã h¹n nªn b¸o c¸o nµy còng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt , h¹n chÕ kÝnh mong sù gãp ý tr©n thµnh cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó trong giai ®o¹n thùc tËp tíi em thu ®-îc kÕt qu¶ cao h¬n Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc lôc A phÇn 1 : tæng quan vÒ c¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh ®nd b¶o long 1 . Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh §ND B¶o Long 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1.2 C¸c lÜnh vùc kinh doanh 1.3 T×nh h×nh vÒ vèn vµ tµi s¶n 1.4 Mét sè chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh t¹i chi nh¸nh 2.1 §Æc ®iÓm cña qui tr×nh s¶n xuÊt 2.2 Tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh 2.3 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 2.4 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ h×nh thøc kÕ to¸n 2.5 Mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n t¹i chi nh¸nh B . phÇn 2 : t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë chi nh¸nh 1.C«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ë chi nh¸nh 1.1 Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n 1.2 C«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 1.2.1 Chi phÝ NVL trùc tiÕp 1.2.2 Chi phÝ NC trùc tiÕp 1.2.3 Chi phÝ SXC trùc tiÕp 2.KÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë chi nh¸nh 2.1 Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n 2.2 T×nh h×nh chi phÝ t¹i chi nh¸nh 3. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n 4. MÉu sæ b¸o c¸o 5. Mét sè ý kiÕn ®Ò suÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ë chi nh¸nh 5.1 ý kiÕn hoµn thiÖn bé m¸y kÕ to¸n 5.2 ý kiÕn hoµn thiÖn kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh 6. Qu¶n trÞ doanh nghiÖp 20
- Xem thêm -